ליחצו לשליחת שאלה לרב
נשר
ביהכנ״ס הגדול ״היכל שלמה״
רח׳ הרב בן מוחא 83
יום שלישי ג׳ תמוז 27/6/17 למניינם בשעה 20:40 ניתן לרכוש את ספרי הרב בסיום השיעור במחירי הקרן לזיכוי הרבים

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ג'/תמוז תשע"ז
     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 144326
לכבוד הרב שלום רב
ביום שישי אשתי קטפה פלפלים מהגינה ושכחה לעשר פלפלים אלו בושלו עם דגים לשבת ביום השבת לפני האכילה נודע כי לא עישרה
הפילפלים שלמים בסירמה דינו של המאכל

תשובה
הפלפלים חייבים בתרומות ומעשרות, אך שבת היום ולא נוכל לןהפריש מכמה סיבות הלכתיות, והדיון הוא אם הדגים שבלעו טעם הפלפלים שהם טבל ודאי, וטעמם חזק וניכו ובהם אומרים טעם כעיקר.

והנה המשנה [מסכת חלה פרק ג משנה י] אומרת "הנוטל שאור מעיסת חטים ונותן לתוך עיסת אורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואם לאו פטורה אם כן למה אמרו הטבל אוסר כל שהוא מין במינו ושלא במינו בנותן טעם". וכתב הרמב"ם [הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה ו] "נמצאת למד שכל איסורין שבתורה, בין איסורי מלקות, בין איסורי כרת, בין איסורי הנייה, שנתערבו במאכל המותר מין בשאינו ד מינו בנותן טעם, מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם שיעורו בששים או במאה או במאתים, חוץ מיין נסך מפני חומרת עכו"ם, וחוץ מטבל שהרי אפשר לתקנו, ומפני זה אוסרין במינן בכל שהן, ושלא במינן בנותן טעם כשאר כל האיסורין".

ועיין בחזון איש דמאי סימן ט"ו, ט. מה שכתב שצריך להפריש מהבשר מעשר, ומעשה דידן מהדג, אמנם המנחת שלמה סימן ס"ז כתב על פי השלחן ערוך יורה דעה הלכות חלה סימן שכד סעיף יא "נתן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה, והכל ממין אחד, אם יש לו קמח או עיסה שלא ניטל ממנה חלה מפריש ממנו על זה השאור לפי חשבון, דהיינו אחד ממ"ח בשאור ואפילו אין בזה שעור חלה, ובלבד שיניחנו אצל העיסה הגדולה). ואם לאו, מפריש אחד ממ"ח בכל העיסה, לפי שנעשית כולה טבל. והוא הדין אם השאור של פטור והעיסה של חיוב. כלומר יש להפריש מהפלפל עצמו על הכל ומותר.

וכל זה כשהדבר נעשה בטעות בחול, אך כשהיה בשבת, אם נודע לךו קודם האכילה יניח חתיכה בצד ויקרא לה שם של מעשר, ובמוצאי שבת יפריש. ואם אכלו ממנה כולה צריך כפרה על ידי נתינת פדיון תענית.
שאלה - 144257
שלום כבוד הרב ,
בבהכ"נ מארגנים שיעור
בקבלה אמרו שכתוב בזוהר שרק לימוד ח"ן יכולה לקדם
את הגאולה ואוי לו למי שלא לומד ח"ן, האם לא עדיף שיעור
בחובות הלבבות ? בקושי גמרתי מסכת .

תשובה
כתב הגאון החיד"א ז"ל כי ידוע כפי שכתב רבנו האר"י ז"ל בשער המצוות ובשער הגלגולים ועוד, כי יש ארבעה בתורה והם לפי סדר פרד"ס, שהם לימוד הפשט תנ"ך ופירושיו,כולל ההלכה, לימוד הרמז הם התלמוד והמדרשים, לימוד הדרש הוא דרשנות הפסוקים בתלמוד ובמדרשים, ורק אחר כך לימוד הסוד. וכתב שהלומד ״סוד״ ואינו לומד פשט. נקרא סוס. ועליו אמר בתהלים אל תהיו כ״ססוס״ כ״פרד״ אין הבין ........

גם נפסק בהלכה בדברי הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ד הלכה יג
"ועניני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצות האלו הם שחכמים הראשונים קוראין אותו פרדס כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס, ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהן כח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין, ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות, ואף על פי שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות דאביי ורבא, אעפ"כ ראויין הן להקדימן, שהן מיישבין דעתו של אדם תחלה, ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, ואפשר שידעם הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר".
ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו, ד. "ואין לאדם ללמוד כי אם מקרא, משנה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם, ובזה יקנה העולם הזה והעולם הבא, אבל לא בלמוד שאר חכמות. (ריב"ש סימן מ"ה ותלמידי רשב"א) ומ"מ מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים, וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין, והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות (רמב"ם סוף מדע ס"פ ד' מהל' יסודי התורה).

וכתב הגאון הש"ך על שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו סעיף ד "ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות ואף ע"פ שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו (בבבא בתרא דף קל"ד ע"א) דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא אף על פי כן ראויין הן להקדימן שהם מיישבים דעתו של אדם תחלה ועוד שהם הטוב' הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישוב העוה"ז כדי לנחול חיי העוה"ב ואפשר שיודעים הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר ע"כ גם בדרישה נסתבך בלשון זה שכתב הרב ולא עיין רק בדברי הרמב"ם שבפ"א מהל' ת"ת שסיים שם וז"ל וענינים הנקראים פרדס בכלל הש"ס הן וכתב עליו וז"ל ודבריו תמוהים לפע"ד כי לפע"ד פרדס הנזכר ר"ל חכמות הטבעיות ואיך כללו בכלל הש"ס ונ"ל שפרדס ר"ל ע"ד שאמרו ד' נכנסו לפרדס והוא חקירה עיונית אלהיית ואפי' אזה כתב הרמב"ם שאע"פ שבכלל הש"ס הן מ"מ לא ילמדנו רק אחר שמילא כריסו ממשנה וש"ס עכ"ל ואילו ראה דברי הרמב"ם שבספ"ד מהלכות יסודי התורה שהבאתי לא כתב כן גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת הקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"ס ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמ"ש בן ארבעים לבינה בשגם שצריך קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת כמ"ש כל זה בד' חכמי האמת".

יש בכל ענין זה אריכות גדולה בפוסקים ואזהרות חמורות בדברי המקובלים, גם רבנו חיים ויטאל ז"ל השביע בשם רבנו האר"י ז"ל שלא יעסוק בחכמה זו אלא אם מילא עשרה תנאים המפורשים שם.

א ליזהר בכל דקדוקי מצות ואפי' בדברי חכמים שהם בכלל לא תסור:
ב לתקן המעוות קודם שיבא לעוה"ב:
ג יזהר מהכעס אפי' בשעה שמוכיח את בניו לא יכעוס כלל ועיקר:
ד גם צריך ליזהר מהגאוה ובפרט בענין הלכה כי גדול כחה והגאוה בזה עון פלילי:
ה בכל צער שיבא לו יפשפש במעשיו וישוב אל ה':
ו גם יטבול בעת הצורך לו:
ז גם יקדש א"ע בתשמיש המטה שלא יהנה:
ח שלא יעבור כל לילה ויחשוב בכל לילה מה שעשה ביום ויתודה:
ט גם ימעט בעסקיו ואם אין לו פרנסה כי אם ע"י משא ומתן יכין יום ג' ויום ד' מחצי היום ואילך ובכונה שהוא לעבודת קונו:
י כל דבור שאינו של מצוה והכרחי יהיה זהיר ממנו ואפי' דבר מצוה ימנע בשעת התפלה:

ועשה טוב:
א לקום בחצי הלילה ולעשות הסדר בשק ואפר ובכי גדול ובכונה כל אשר יוציא בשפתיו. ואח"כ יעסוק בתורה כל זמן שיוכל להיות בלי שינה ובלבד שחצי שעה קודם עלות השחר יתעורר לעסוק בתורה:
ב ילך לבה"כ קודם עלות השחר קודם חיוב טלית ותפילין להזהר שיהיה מי' ראשונים:
ג קודם שיכנס ישים אל לבו מ"ע ואהבת לרעך כמוך ואח"כ יכנס:
ד להשלים רמז צדיק בכל יום שהוא צ' אמנים ד' קדושות י' קדשים ק' ברכות:
ה שלא להסיח דעתו מהתפילין בעת החפילה זולת בעת העמידה ועסק התורה:
ו צריך שיהי' עוסק בתורה מעוטף בטלית ותפילין:
ז לכוין בתפלה הכונות כמ"ש בע"ה:
ח שישים תמיד נגד עניו שם בן ד' אותיות הוי"ה ויזדעזע ממנו כמ"ש שויתי ה' לנגדי תמיד:
ט שיכוין בכל הברכות בפרט בברכת הנהנין:
י צריך שיהיה עמל בתורה פרד"ס שנאמר או יחזיק במעוזי ואל יחשוב שיגלו לו רזי התורה בהיותו ריק כדכתיב יהב חכמתא לחכימין וצריך ליזהר שלא יוציא בשפתיו בחכמה זו מה שלא שמע מאדם שראוי לסמוך עליו וכאזהרת רשב"י וחבריו השגת החכמה תנאי הראשון צריך למעט דבורו ולשתוך כל מה שיוכל כדי שלא להוציא שיחה בטילה כמאמר רז"ל סייג לחכמה שתיקה גם תנאי אחר ע"כ ד"ת שלא תבינהו תבכה עליו כל מה שתוכל. גם עלית הנשמה בלילה לעולם העליון שלא תשוט בהבלי העולם תלוי שתישן בבכיה ומרת עצבות מגונה עד מאוד ובפרט להשיג חכמה והשגה אין לך דבר מונע השגה יותר מזה. גם בענין השגת האדם אין לך דבר שמועיל כמו הטהרה והטבילה שיהיה האדם טהור בכל עת ומורי זלה"ה עם היות שהיה לו חולי השבר שהקור מזיק לו עכ"ז לא היה מונע מלטבול בכל עת".
ראה ידידי כמה רעות עושים עמי ארצות הללו בעסקם בקבלה ללא כל התנאים הללו.
שאלה - 144251
לכבוד עטרת ראשינו שליט"א, אם אפשר לבאר לנו ענין "עשה לך רב" וכן מיהו "מרא דאתרא" מי ממנה מי קובע ואיך יודעים?
תשובה
במשנה מסכת אבות [פרק א, משנה ו] "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות".

ובמסכת אבות דרבי נתן [פרק יח], "עשה לך רב לחכמה זה יהושע בן נון שנאמר ויהושע בן נון מלא רוח חכמה (דברים ל"ד ט') הלמד מרב אחד דבר שנחלוהו בהלכות ישמיענו מדרש שמע ממנו מדרש דבר שנחלוהו באגדות ישמיענו אגדות שמע ממנו אגדות נמצא זה שומעו מכל מקום. הלמד מרבנות הרבה דבר שנחלוהו בהלכות שמע ממנו הלכות דבר שנחלוהו במדרש ישמיענו מדרש שמע ממנו אגדות דבר שנחלוהו אגדות שמע ממנו הלכות נמצא זה לא שומעו לא שומעו בכל מקום. הלמד מרב אחד למה הוא דומה למי שהיה לו בבית סאה זרע חטים במקום אחד ושעורים במקום אחר נמצאת זו מלאה ברכות. הלמד (מרבנות) [מרבנים] הרבה למה הוא דומה למי שהיה לו כבית כור זרע חטים ושעורים במקום אחד (ותאנים) וגפנים וזיתים ותאנים במקום אחר נמצא זה (מפחד) [מפוזר] בכל העולם. עליהם הוא אומר אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי (משלי ח' ל"ד) איזהו דלת רבי אליעזר ור' יהושע ורבי טרפון אמר רבי עקיבא אם למדת מרב אחד נמצאת בו את כל דבריו שלא תשב לך ותאמר דיי. אלא לך אצל אחר ולמוד ממנו מדרש הלכות אגדות שנאמר היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה (שם ל"א י"ד)"

השמיענו התנא כי אתה צריך ללמוד מפי גדול הדור כמו יהושע בן נון, וכן ללכת בהלכה אחרי רב אחד בלבד ולא שנים.

ב, מיהו מרא דאתרא? הרב הגדול הפוסק שבדור. ואנחנו בדור יתום, האשכנזים המרא דאתרא שלהם הוא רבנו הרמ"א ז"ל, ואילו אנחנו כל קהילות הספרדים הוא מרן הבית יוסף מחבר השלחן ערוך ז"ל.

ואעתיק לך מה שכתב בשו"ת יחוה דעת חלק ה הקדמה "כתב הגאון מהראנ"ח בתשובה (סימן קט), שכבר נתקבל הרב בית יוסף עלינו לרב ללכת אחר הוראותיו. ע"ש. (וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרן ח"ב (סימן פא). וגדול חכמי איטליה מהר"י מינץ כותב על מרן, שכבר נתפשטה חכמתו הרחבה והוראותיו בכל העולם, לא היתה קריה אשר שגבה ממנו. עד אשר נוכל לומר בלי גוזמא, שמזמן הרמב"ם והרמב"ן ועד היום לא נמצא כמוהו בישראל להגדיל תורה ולהאדירה. ע"ש. ורבינו הרמ"א בתשובה למרן הבית יוסף כותב אליו (בשו"ת הרמ"א סימן מח): באתי להשיב מפני הכבוד לדברי מורינו ורבינו הגאון הגדול רבי יוסף קארו יצ"ו, אשר מימיו אנו שותים מכדו וקנקנו, אתפלל אל ה' שיאריך ימי מורינו ורבינו נשיא אלהים בתוכינו, והנני אומר מתניתא דמר וספרו קא מתניתא, וחלילה להמרות דברי מעלת כת"ר, שכל החולק עליו כחולק על השכינה, ועליו יש לסמוך אפילו באיסורא דאורייתא, וכל שכן בענין ממון הקל וכו'. ע"ש. והרב המני"ח בשו"ת הלכות קטנות (סימן קפב) כותב: קיבלתי ממר זקני הגאון הראשון לציון המג"ן (הרב משה גלאנטי ז"ל), שבכל ארץ ישראל ובכל ערי המזרח וערביסתאן אין המוחזק יכול לטעון קים לי נגד הכרעת מרן מהר"י קארו, שכן קבלו עליהם ועל זרעם. ושמעתי מפה קדשו שבזמנו חזרו גאוני צפת וחידשו תוקף הסכמה זו לקבלת דברי מרן. ע"ש. וכן כתב בשו"ת מהרי"ף (סימן כב). וכן כתב מהר"א יצחקי, גאב"ד חברון, בתשובה שהובאה בגנת ורדים (חלק חשן משפט כלל ה' סימן טז), והסכים לזה הגאון המחבר גנת ורדים (שם סימן יז). וכן כתב הגאון רבי יונה נבון בשו"ת נחפה בכסף (חלק חשן משפט סימן יח). ותלמידו מרן החיד"א בברכי יוסף (חשן משפט סימן כה ס"ק כז - כח). והגר"ח מודעי בשו"ת חיים לעולם (חלק יורה דעה סימן א'), והגאון הראשון לציון רבי מרדכי יוסף מיוחס בשו"ת שער המים (סימן ט'). ועוד".

"צא ולמד ממה שכתב רבינו יהונתן אייבשיץ בספר התומים (סימן כה, קיצור תקפו כהן אות קכד), שחלילה לומר קים לי לזכות המוחזק בניגוד לפסקי מרן המחבר והרמ"א, כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם, ורוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם הזהב מכוון להלכה, אפילו בלא כוונת הכותב, וחפץ ה' בידם יצלח, רוח ה' דיבר בם ומלתו על לשונם". ובספר שאלת יעב"ץ חלק א' (סימן עה): ואחרי ששני המאורות הגדולים הבית יוסף והרמ"א פסקו כן, מי יבוא אחריהם, ואין אחריות האחרונים עלינו, ואין לנו לזוז מפסקי השלחן ערוך שהם הלכות קבועות לכל ישראל והפורש מהם כפורש מן החיים. ע"כ. ובשו"ת בית אפרים (חלק יורה דעה סוף סימן עח) כותב: "וחלילה לנו לזוז זיז כל שהוא מפסקי השלחן ערוך, וכמו שכתב כיוצא בזה הרמב"ן (בכתובות נד א) שאף על פי שאנו מדמין אנו נותנים ראשינו תחת כפות רגלי הראשונים". גם החתם סופר (בחלק אבן העזר חלק ב' סימן קב) כותב, ונמצא שדברי מרן הבית יוסף מכוונים בשני ספריו, ואם אולי הבית יוסף לא כיון לכך, מכל מקום האלהים אנה לידו להמתיק הדבר בלשון קולמוסו הטהור, שיהיה אותו צדיק ניצל משגיאה, כי כן ארחות נותן התורה יתברך שמו עם כל העוסקים בתורתו לשמה להכחיד תחת קולמוסם לשומרם משגיאות לבל תצא תקלה מתחת ידם".

והגאון רבי יוסף מולכו, בעל שלחן גבוה, כותב בספרו שו"ת אהל יוסף (חלק יורה דעה סימן ל'): "שכיון שקבלנו הוראות מרן, הכי נקטינן, ואפילו כשהרמ"א ואלף פוסקים כמותו חולקים עליו, אנו בני ספרד בתר מרן גררינן, הן לקולא והן לחומרא". והגאון רבי יעקב בן צור בשו"ת משפט וצדקה ביעקב חלק ב' (סימן ה') כותב, שאחר שנתפשטו בעולם חיבורי מרן הבית יוסף והשלחן ערוך, שוב אין לנו אלא פסקיו לכל אשר יאמר כי הוא זה, ואפילו נגד אלף פוסקים. ע"ש. והגאון רבי שלמה לניאדו, אב"ד ארם צובה (חלב), כותב בשו"ת בית דינו של שלמה (חלק אורח חיים ריש סימן ד'), "דאנן בתריה דמרן אזלינן בכל חקותיו ובכל משפטיו, בין להקל בין להחמיר, ואין להביא ראיה מן החולקים עליו". וכן כתב עוד בספרו שו"ת כסא שלמה (סימן ז'). ע"ש. והגאון רבי יעקב אלגאזי בתשובותיו (סימן ח') כותב: פה עה"ק ירושלים וגלילותיה אתריה דמרן הוא, ואנו נוהגים לפסוק ככל הוראותיו בין להקל בין להחמיר. ע"ש. וכן כתב הגאון רבי אליהו ישראל בספר שני אליהו (דף ז' ע"א). ע"ש. ובשו"ת חיים ביד (סימן קח) כותב, גלוי וידוע בכל העולם כי חכמי ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הלכה בכל מקום כדברי מרן רבינו יוסף קארו זצ"ל, ואפילו אם יחלוקו עליו כל האחרונים. וגם אחינו רוב בני אשכנז ופולין מורים הלכה למעשה כדברי הבית יוסף במקום שהרמ"א אינו חולק עליו, על כן יאמרו המושלים: "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו". והגאון רבי יוסף חיים מבבל בשו"ת רב פעלים חלק ב' (חלק יורה דעה סימן ז') כותב, שאפילו מאה אחרונים חולקים על פסק מרן השלחן ערוך, אין אנו שומעים להם להקל אפילו במקום הפסד מרובה, כי אנו מחוייבים ללכת אחרי הוראות מרן בכח הקבלה.
שאלה - 143841
אשתי מאוד רוצה ללכת להרצאה של רב כשהרבה נשים נמצאות שם. והוא מושך מאוד בשיחתו הקולחת ובדבריו המבדחים ושמעתי שהרב מתנגד.
תשובה
זו פירצה ממדריגה ראשונה בצניעות ובהפרדה בין אנשים לבין נשים. צא ולמד כמה החמירו רבותינו בענין העירבוביא הזאת המביאה לידי קלות ראש.
וזכור לטוב מורנו הגאון רבי יהודה צדקה ז״ל שכשהיה מוכרח ללכת למסיימות שנת הלימודים בבית יעקב. כדי לחזקאת התלמידות בעבודת השם. היה מסיר את משקפיו ודורש.

ואמרו במסכת קידושין פ״ב, א. בברייתא כל שעסקיו עם הנשים סורו רע. כגון הצורפים והסריקים והנקורות והרוכלים והגרדיים והספרים והכובסים והגרע והבלן והבורסקי. אין מעמידים מהם לא מלך ולא כהן גדול.

ופירש רש״י ז״ל שמלאכת אומנותו נעשית לנשים, ונשים צריכות לו. סורו רע מנהגו רעה קרבותו רע להשתדל עמו שיהא סר לביתו. הצורפים עושים לנשים נזמים וטבעות. סריקים סורקי בגדים לנשים. נקורות נוקרי ריחיים. רוכלים מוכרים קישוטי נשים. ספרים נשים צריכות אותם לבנים. גרע אומן מקיז דם. בורסקי מעבד עורות. בלן מחמם מרחצאות.

וכבר אמרו במסכת אבות דרבי נתן פרק כו "למה נאמר את הנפש אשר עשו בחרן? ללמדך שהיה אברהם אבינו עליו השלום מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. אשר עשה אין כתיב כאן אלא אשר עשו מלמד ששניהם שקולים בזכות".

ובספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו אמרו על הפסוק ולא תתורו אחרי לבבכם, זו מינות כענין שנאמר ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה (קהלת ז כו) ואומר והמלך ישמח באלהים וגו' (תהלים סג יב): ואחרי עיניכם, זו זנות כענין שנאמר ויאמר שמשון אותה קח לי כי היא ישרה בעיני (שופטים יד ג).

ובתלמוד קידושין פ"א, א. מובא רב ורב יהודה היו מהלכין בדרך ואשה מהלכת לפניהם, אמר רב לרב יהודה נשא מהר רגליך מלפני גהינם. ובזוהר הקדוש קדושים פ"ד, א. מובא כאשר רבי שמעון בר יוחאי היה הולך בדרך והיו נשים היה עוצם עיניו ואומר לתלמידיו אל תפנו.... וכל הרואה אשה ביום יבוא לידי.... בלילה. והבנים שיוליד יהיו אלהי מסכה .

ועיין בחידושי הרשב"א ז"ל מסכת ברכות דף כד עמוד א שכתב "ובאשה אחרת אסור להסתכל בשום מקום ואפי' באצבע קטנה ובשערה ואסור לשמוע אפי' קול דבורה כדאמרינן בקדושין [ע' א'] לישדר מר שלמא לילתא אמר ליה הכי אמר שמואל קול באשה ערוה " ובספר בית הבחירה למאירי ברכות שם כתב "ובאשה אחרת אפי' באצבע קטנה כל שהוא מכוין לראות או לשמוע אסור בכל שעה להסתכל בה ולשמוע קולה אפי' קול שאינו של זמר".

וכתב רבנו יונה ז"ל בספר היראה ואסור לו להסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה לזון עיניו מן הערוה, וכל המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה אפילו קבל תורה כמשה רבינו מידו של הקדוש ברוך הוא לידו לא ינקה מדינה של גיהנם.
וכתב הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות או לשחוק עמה או להקל ראש ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה אסור, ומכין למתכוין לדבר זה מכת מרדות, והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות כמי שנסתכל במקום התורף ואפילו לשמוע קול הערוה או לראות שערה אסור".
"וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה, אפילו להסתכל בבגדי צמר של אשה שהוא מכירה אסור, שלא יבוא לידי הרהור".

מעתה אמור לי ידידי היקר, כיצד אפשר ואיך יתכן שבריות שבשם "רבנים" יקראו ישבו להרצאות באופן קבוע מול נשים שצנועות ובלתי צנועות ויספרו להם סיפורים ובדיחות, ואיך לא יגרמו חרון אף השם חלילה, אזור כגבר חלציך ועמוד והצל את בני משפחתך כי פשתה המספחת. והשם יתברך יגדור פרצותינו וישלח לנו משיחינו ברוק ויגאלינו.
שאלה - 143784
שמעתי מכת״ר שליט״א כי מי שמדבר לשון הרע על חבירו. מפסיד את כל המצוות שעשה עד היום וזה עובר לחבר המדובר. והמספר לוקח את כל העוונות שעשה המדובר. מה הרעיון?
תשובה
אמת דיברת. כן כתב רבנו בחיי אבן פקודה ז״ל בחובות הלבבות שער הכניעה פרק שביעי. שביום החשבון למעלה יראו לאדם זכיות שלא עשה ויאמרו עשית. ויגידו לו שהוא זכה בזכויות של חבירו שסיפר עליו לשון הרע. והמספר יראו לו עוונות ויאמר לא עשיתי ויאמרו לו שעשה אותם אחד וסיפרת עליו לשון הרע ולקחת כל עוונותיו.

וכתב בספר ארחות צדיקים שער הענווה מעשה בחכם אחד שמישהו סיפר עליו לשון הרע, ונודע לו ושלח דורון למספר. וכתב לו אתה שלחת לי דורון את זכויותיך הנה שלחתי לך דורוני בתמורה. וכן כתב נכד הרמב״ם ז״ל רבנו דוד הנגיד ז״ל בפירושו למסכת אבות א, י״ז. שמעשה בגביר אחד שביזה וגינה בפומבי איזה חכם, והחכם שתק והלך לביתו ושלח לו מנחה חשובה וכתב לו תודה שהיקלת מעלי העוונות שהיו עלי.

וכן כתב הגאון החיד״א ז״ל בספרו פתח עיניים בסיום מסכת קידושין כי ״המעליב יורש את הגהינם של הנעלב, והנעלב יורש הגן עדן של המעליב וכן כתב רבנו חיים פלאג׳י ז״ל בספרו הכתוב לחיים פרק ע״ג.

וכזאת מצאנו מרגלית יקרה בדברי מרן רבנו יוסף קארו ז״ל בספרו מגיד מישרים פרשת ויקהל. שהמלאך אומר לו אם היו יודעים בני האדם זאת, היו שמחים כאילו נתנו להם כסף וזהב. ואותם שקמו עליך לא יזיקוך אלא הועילו לך. וכן חזר וכתב רבנו החיד״א ז״ל בספרו צפורן שמיר אות רט״ז ״אוי למי שמאבד את עמלו, כי אפשר שמדבר לשון הרע ונותן זכויותיו למדובר ומפסיד את כל עמלו״.

ובודאי שכל זה נאמר לא על הנכשל פעם אחת בכך. אלא על מי שרגיל בכך לספר גנאי על השני. כמו שפירש הראב״ד ז״ל על המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. שהוא לא עשה כך פעם אחת בחייו. אלא שרגיל לעשות כן לבזות ולהשמיץ ולתעב אחרים.
גם כאשר ילך ויפייס את חבירו ויתחרט על שדיבר כנגדו ויבקש ממנו שימחל לו, וחבירו מחל חזרו אליו זכיותיו וכן ראיתי שפירש רבנו יוסף חיים ז״ל בספרו הטהור בן איש חיל חלק ג דרוש ג לשבת תשובה. ובזה פירש ״אבינו מלכינו כתבינו בספר זכיות״ ולכאורה תמוה הוא, תעשה זכיות ותיכתב? מהו כתבינו? אלא הכוונה שאיבד את זכיותיו על ידי שסיפר לשון הרע על זולתו ועתה הלך לבקש מחילה, ובא בסליחות או בתפילה ומתחנן תכתוב לי בחזרה את זכיותי.
שאלה - 144349
אני משתדל לעזור לאנשים שהסתבכו מבחינה כלכלית ולכוון אותם. ורציתי לדעת מה הגדר בין ביטחון בה' לבין ההשתדלות להשיג פרנסה. המשותף לרובם שהם אדישים... ומאזן הכנסה שלילי.
תשובה
הדרכה נכונה והשתדלות אינה חלילה פוגעת כלל ואפילו כהוא זה בבטחון בהשם יתברך.
שאלה - 144348
לכבוד הרב, לאמא של חברה יש את המחלה בבטן. הרופאים מיואשים ומציעים להרדים אותה לגמרי ולהכניס אותה לקומה. מה לעשות?
תשובה
לא כדאי להרדים. לתת תרופות הרגעה.
שאלה - 144347
שלום לכבוד הרב
בראש חודש אדם הגיע לבית כנסת כאשר הציבור מתפללין מוסף (האדם טרם הניח תפילין), האם יכול לומר כתר עם הציבור כאשר ידוע שלאחר מכן עליו הרי להניח תפילין ?
תודה רבה

תשובה
בהחלט כן. כפי שיש בתי כנסת שיש בהם מנינים רבים כן ירבו בזה אחר זה ועונים איתם כתר.
שאלה - 144346
לכבוד הרב
עלעלתי קצת בתשובות באתר, ושמתי לב לתופעה מעניינת: השואלים פעם אחרי פעם מבקשים 'מחילה' אחר 'מחילה', בלי כל קשר לסגנון בוטה או לפוטנציאל של פגיעה. יש בזה עניין?

תשובה
זה ענים של נימוס ודרך ארץ, מחשש של הטרדה או טירחה יתירה. כמו שמבקשים תוך כדי שיחה את המילה "סליחה".
שאלה - 144345
סובלת וסבלתי כל החיים מחרדות פחדים עיכובים בכל עניין וחוסר הצלחה קרויה על שם של סבתא שסבלה המון בחייה ורוצה לשנות. השם הוא אסנת תודה
תשובה
לא נראה לי שכדאי לשנות שם. התחזקי בבטחון באבינו שבשמים.
שאלה - 144344
שלום כבוד הרב!! ראיתי באתר שיש לך כשרות משלך לבשרים עופות וכ'ו , זה נכון ?
תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 144343
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה לעשות אם התפללתי ערבית פלג המנחה ואז נזכרתי שלא התפללתי מנחה?
תשובה
אם עדיין לא שקעה החמה, תפילת העמידה עלתה בשביל מנחה. ונשאר לך להתפלל רק עמידה של ערבית בלבד.
שאלה - 144342
לכבוד הרב
ישלי נכדה בת 4 חודשים והוריה נותנים לה מראה להשתעשע האם מותר לה להסתכל במראה

תשובה
מותר, הגויים מפחדים מהמראה.
שאלה - 144341
שלום לכבוד הרבאת הסידור הוציא .... בבית הכנסת אמרו שזה הזמר הנודע בציבור שלא שומר תורה ומצוות ועלתה שאלה איך בהסכמה הרב כותב הרב ....

בתורה מראש

תשובה
איני יודע לאיזה רב כוונתך, אם כוונתך אלי, לא נתתי הסכמה לשום סידור בגלל שינויי נוסחאות.
שאלה - 144340
לכבוד הרב שלנו, מאד מרגיז וכואב לתת 2% למתווכי דירות זה הרבה מאד כסף, אפשר בבקשה מהרב ברכה לקניית דירה ללא מתווך? תודה רבה ומחילה מהרב.ה' יברך את הרב בכל הברכות שבתורה,אמן!
תשובה
אני כל בוקר מברך את כולכם, וגם אחרי חצות לילה. אנא מכם אל תכתבו שמות לברכה כאן באתר כי הוא מיועד אך ורק לשאלות בהלכה ותבורכו משמים.
שאלה - 144339
שלום לכבוד הרב
אנחנו בבית הכנסת הספרדי בחיפה, ברצונינו לדעת האם זמן מנחה גדולה, הכוונה לאמירת אשרי כמנהג אחינו האשכנזים בדורנו או זמן מנחה גדולה פירושו, להתחיל קרבנות?

תשובה
עיין בארחות ציון חלק א עמוד רפ"ד, שיש לומר פרשת הקרבנות בזמן שהגיע עת הקרבן ולא קודם, וכן הוא בשו"ת הרא"ש ז"ל כלל ד, סימן א. והטור אורח חיים סימן מ"ז. והכל בו סימן ב, ושו"ת לב חיים חלק א סימן י"ב,

אמנם עדיין אני חוכך בדעתי הפעוטה להקל רק בתפילת מנחה רק 5 דקות קודם הזמן המופיע בלוח, מכיוון ובשנים האחרונות הוסיפו בין כך 5 דקות נוספות מאוחר יותר מהזמן, וכשיש צורך אפשר לקזזם.
שאלה - 144338
לכבוד הרב
בחסדי השם יתברך סגרנו תאריך לחופה
האם ניתן לדחות את החתונה לאחר חגי תשרי הבע"לט ממניעים אי רצון לפגוע בכמות מוזמנים או שכדאי להקדימה לפני רה"ש ולעשותה מצוצמצת.

תשובה
אסור לעכב את החתונה אפילו ביום נוסף, לטובתכם הקדימו ותצליחו.
שאלה - 144337
לכבוד הרב שלום רב
בקריאת שמע שעל המיטה במוצאי שבת כשקוראים לפני חצות לא קוראים וידוימה קורה במוצאי חג? מוצאי ראש חודש?האם גם כאן יש הארה עד חצות לילה ואין וידוי?

תשובה
במוצאי שבת קודש, עד חצות הלילה אין אומרים וידוי. מפני שיש עדיין הארת שבת.
לגבי מוצאי ראש חודש הסתפק הרב חסד לאלפים רבנו אליעזר פאפו ז"ל, ופסק שיש עדיפות לא לומר והעתיקו הרב בן איש חי ז"ל.
במוצאי יום טוב אין שום מציאות של שאלה זו כי יוצא תמיד בליל אסרו חג, פסח שבועות וסכות.
תודה לך שהחכמת אותנו.
שאלה - 144336
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לבן אדם שמגיע עם מכנס קצר שעובר את הברך לעלות לתורה ולהיות חזן? או שמחובתינו להוריד אותו
תשובה
זה בודאי אינו כבוד הציבור אך תעירו לו בנחת ללא מחלוקת.
שאלה - 144335
מורנו היקר!
אם מורנו היה רואה ואני מדגישה רואה מה שרואים בטלויזיה.

תשובה
כמה שהנך טיפשה וחושבת עצמך חכמה מכל רבני ישראל, ומתערבת בנושאים שהם נפש האומה, ומקצועם של גדולי ישראל, תשתקי ושבי במקומך, כי עוון הרבים תלוי בצווארך, ואוי לך מיום הדין.
תתחברי לרשעים וייטב לך. מחטיאת הרבים... רפורמית חצופה.
שאלה - 144334
לכבוד הרב שלי"טא
האם מותר לבן להסיר שער השפם (ילד )בשעוה ,או שנחשב דרך נשים?באיזה אופן מותר לכל הדעות ?הכל מותר לעשר במינוס

תשובה
אל תעשה זאת.
שאלה - 144333
לרב היקר סבא של בעלי נפטר לפני יותר מ50 שנה וגם אבא של בעלי נפטר לפני 15 שנה יש לו עוד בן אבל הוא לא עושה לו לכן בעלי עושה לו כל שנה השנה בעלי שכח האם הוא צריך להמשיך? הבן שלו לא עושה
תשובה
אין צריך יותר, הוא פטור.
שאלה - 144332
שלום לכבוד הרב
הבן מעוניין בישיבה גדולה אשכנזית ופתוחה ,כיום בישיבה קטנה ספרדית סגורה ,מה הנכון ביותר לעשות ?? יש לציין שאנו ספרדים !

תשובה
ישיבה פתוחה היא סכנה גמורה. ואנחנו פוגשים אותם בלילות בחוצות הערים ובדרכים המסוכנים פיזית ורוחנית ואנחנו בוכים עליהם.
שאלה - 144331
לכבוד הרב שלום רב
אנו עומדים מאחורי הרב בכל מוצא פיו.
נשמח לשמוע האם ישנם עוד רבנים שהחליטו לעמוד בפרץ כי כפי שאמר הרב ברשת מורשת, שביום חמישי התקיימה אספת רבנים בעניין

תשובה
מה תעירו ומה תעוררו.... קיבלתי תמיכה גורפת מרוב הרבנים אשכנזים וספרדים
שאלה - 144330
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לטגן בצל עם כבד לאחר שנצלה? והאם צריך לייחד לכך מחבתנפרדת?תודה רבה

תשובה
כבד צלוי אין לטגנו או לבשלו, רק זה אשר נצלה תוך 72 שעות מהשחיטה. מה שאין באפשרותינו היום.
שאלה - 144329
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבי נפטר ונקבר בכב' סיון מתי ה-30 מתי עולים לבית העלמין ?

תשובה
כ"ב בסיון השנה היה ביום השישי, ולכן תעלו לבית העלמין ביום חמישי כ בסיוןם, אך את האבל לא תסיימו רק ביוםפ ראשון כ"ב בתמוז בבוקר לאחר גערה של חבר.
שאלה - 144328
לכבוד הרב שלום
כהן כתוצאה מארוע מוחי שחווה הוגה את ברכת כהנים והברכה המקדימה באופן שגוי כנראה שאיבד את הזכרון
החזן אומר מילה והכהן מציין מילה אחרת כך ברוב הברכה
מה עושים ?

תשובה
אם ישמע בקולך אמור לו בעדינות להימנע מלברך, ואין לענות אמן אחריו.
שאלה - 144327
ידוע שאין מברכין על קפה חם ברכה אחרונה והוסיף הרב עובדיה שגם על מים קרים מאד עם קרח שקשה לשתות. רציתי לדעת בנוגע לסודה אם מברכין ברכה אחרונה שהרי זה גם קשה לשתות רביעית באחת?
תשובה
כל משקה שאין רוב העולם שותים ממנו רביעית בבת אחת אין מברכים עליו ברכה אחרונה.
שאלה - 144326
לכבוד הרב שלום רב
ביום שישי אשתי קטפה פלפלים מהגינה ושכחה לעשר פלפלים אלו בושלו עם דגים לשבת ביום השבת לפני האכילה נודע כי לא עישרה
הפילפלים שלמים בסירמה דינו של המאכל

תשובה
הפלפלים חייבים בתרומות ומעשרות, אך שבת היום ולא נוכל לןהפריש מכמה סיבות הלכתיות, והדיון הוא אם הדגים שבלעו טעם הפלפלים שהם טבל ודאי, וטעמם חזק וניכו ובהם אומרים טעם כעיקר.

והנה המשנה [מסכת חלה פרק ג משנה י] אומרת "הנוטל שאור מעיסת חטים ונותן לתוך עיסת אורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואם לאו פטורה אם כן למה אמרו הטבל אוסר כל שהוא מין במינו ושלא במינו בנותן טעם". וכתב הרמב"ם [הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה ו] "נמצאת למד שכל איסורין שבתורה, בין איסורי מלקות, בין איסורי כרת, בין איסורי הנייה, שנתערבו במאכל המותר מין בשאינו ד מינו בנותן טעם, מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם שיעורו בששים או במאה או במאתים, חוץ מיין נסך מפני חומרת עכו"ם, וחוץ מטבל שהרי אפשר לתקנו, ומפני זה אוסרין במינן בכל שהן, ושלא במינן בנותן טעם כשאר כל האיסורין".

ועיין בחזון איש דמאי סימן ט"ו, ט. מה שכתב שצריך להפריש מהבשר מעשר, ומעשה דידן מהדג, אמנם המנחת שלמה סימן ס"ז כתב על פי השלחן ערוך יורה דעה הלכות חלה סימן שכד סעיף יא "נתן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה, והכל ממין אחד, אם יש לו קמח או עיסה שלא ניטל ממנה חלה מפריש ממנו על זה השאור לפי חשבון, דהיינו אחד ממ"ח בשאור ואפילו אין בזה שעור חלה, ובלבד שיניחנו אצל העיסה הגדולה). ואם לאו, מפריש אחד ממ"ח בכל העיסה, לפי שנעשית כולה טבל. והוא הדין אם השאור של פטור והעיסה של חיוב. כלומר יש להפריש מהפלפל עצמו על הכל ומותר.

וכל זה כשהדבר נעשה בטעות בחול, אך כשהיה בשבת, אם נודע לךו קודם האכילה יניח חתיכה בצד ויקרא לה שם של מעשר, ובמוצאי שבת יפריש. ואם אכלו ממנה כולה צריך כפרה על ידי נתינת פדיון תענית.
שאלה - 144325
לאשת אבי 2 בנות. עם בת 1 קיים נתק מוחלט מאז נישאה הבת לבעלה מאחר שהסתכסך עם אימה (חמותו ) בנושא כסף .אני לא מכירה את הבת ובעלה אך מעוניינת להשכין שלום ביניהם.עצתך תודה
תשובה
תנסה לדבר עם הבעל הצעיר אם מוכן.
שאלה - 144324
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא רוצה דחוף לבטל הוראת קבע ל... , ואמרה מה שדעת הרב יגיד, בנוסף הם מתקשרים להגדיל את התרומה, המצב לא מאפשר לתרום יותר, תודה רבה ה' יברך אותך

תשובה
הם גנבים גדולים.
שאלה - 144323
אנחנו דחוקים בכסף ויש חובות. שנים לא נתתי מעשר כספים ורוצה לתת. האם מותר כשיש חובות, האם מותר לנישואי הילדים (שניים בשידוכים) לכתחילה או עדיף לתרום לטהרת הבית
תשובה
לנישואי הילדים חצי. והמחצית למקוואות.
שאלה - 144322
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני רוצה לתת מעשר. יש לי אח, שהוא זוג צעיר עם ילדה,ועוד אחת בדרך, מניח תפילין ושומר שבת, האם ניתן לתת לו את המעשר, או שעדיף לתלמידי חכמים? תודה.

תשובה
עדיפות לתלמיד חכם עני.
שאלה - 144321
לכבוד הרב שלום רב אני עובד בתור משגיח כשרות בעיר חילונית מאד וקשה עלי מלאכתי בעיקר נפשית ברצוני לשאול ולבקש עיצה מהרב האם לעזוב למקום אחר תודה
תשובה
תעבור למקום אחר בהצלחה רבה.
שאלה - 144320
לכבוד הרב שליט"א
מה הפירוש שכתוב שהכישופים מחלישים פמליא של מעלה?תודה

תשובה
שכאילו חלילה הם קובעים ולא פמליא של מעלה.
שאלה - 144319
לכבוד עט"ר שליט"א, הסתפקתי בגוי שהכין סלט שנקרא מטבוחה חריפה מעט שעשויה מעגבניה ושאר תבלינים האם יש בה משום בישולי גוים ,מאחר ועשויה מעגבניה ודרכה של עגבניה להאכל חיה?
תשובה
העוברת תהליך בישול אסורה.
שאלה - 144318
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם תבלינים חייבים במעשרות

תשובה
המיועדים לאכילה ולתפזורת במזון חייבים במעשרות. אך המיועדים לחליטת תה יש להקל וכן לריח אין צריכים.
שאלה - 144317
לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין בעת עשיית כנפי הציצית להניח ספרי קודש על הבד?
תודה מראש

תשובה
זה לא כבוד הספרים להשתמש בהם להחזקת הציצית.
שאלה - 144316
לכבוד הרב שלום רב
באיזה ספר איפה למצוא רשימה של ברכות מה שנהגו לברך אחד את השני, לדוגמא כשנפרד בלילה אומר תלין בטוב והוא עונה תקיץ בישועה ורחמים,וכמובא בסידור של התימנים.

תשובה
לא מצאתי ספר מיוחד לנושא. אלא זה לפעמים מופיע מעט פה ומעט שם.
שאלה - 144315
שלום לכבוד הרב
האם שחיטה בהשגחת...... מותרת לספרדים ?

תשובה
אסורה.
שאלה - 144314
שלום לכבוד הרב
שלום לרב בשבת קורא תהילים תיקוניא תמניה פרק שירה וגורס זוהר לרפואת אנשים שלא יודעים ולעילוי נשמה לרווקים במיוחד שניפטרו וידוע שלא עשו תשובה חלקם זה מותר ?

תשובה
תלמד הלכות שבת. בשביל הנשמה.
שאלה - 144313
לכבוד הרב
האם שקדים לא קלוים בלי קליפה טובים ובראים? .
הרב מבין בהכול תודה ..

תשובה
עשיר באשלגן ובחלבון ובויטמין בי 12. וגם במגנזיום. לא הרבה מדי כי זה עלול להשמין.
שאלה - 144312
לכבוד הרב
לגבי התשובה לשאלה עיינתי בזוהר שם ולא מצאתי, אשמח אם הרב יוכל לכתוב לי איפה בדיוק זה נמצא, תודה רבה.

תשובה
העורך. תודה לך.
שאלה - 144311
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר ללמוד לעילוי נשמת נפטרתגם אחרי יב חודש לפטירה?תודה ומאחל בריאות איתנה

תשובה
לומדים בלי להזכיר כלל.
שאלה - 144310
לכבוד הרב שלום רב
בימים שאין תחנון בשחרית ומנחה האם גם על היחיד לומר "יהי שם" או שרק הש"צ אומר?
ובמידה ואומר האם אומר בסוף תפילת היחיד או בסוף החזרה?
תודה רבה למו"ר

תשובה
בסוף החזרה כל יחיד ויחיד אומר בהחלט.
שאלה - 144309
לכבוד הרבשמעתי מכתר שאם הציבור אינו הגון הקבה מזמן להם רב שאינו הגון ואמר כב כן בשם הרמז אשמח לדעת המקור
תשובה
בספר מקדש מלך ויקרא. וכך אמר לי לפני 20 שנה מרן ז״ל.
שאלה - 144308
שלום לכבוד הרב
אם שהיתפטר או פיטרו אותו מהעבודה לאחר מספר שנים האם עליו להפריש מעשר מכספי הפיצויים שקיבל?

תשובה
כספי פיצויים פטורים לחלוטין ממעשרות.
שאלה - 144307
שלום לכבוד הרב
בחזו"ע התיר לחתוך אשכולית בשבת.האם גם מותר לחתוך ענבים (שסחיטתם מדאורייתא) לצורך קטן (שמסוכן אם יאכל ענב שלם). שלכאורה זה פס"ר דלא ניחא ליה וסוחט כלאחר יד

תשובה
מימי לא שמעתי שאסור לחתוך ענב לשתים בשבת.
שאלה - 144306
לכבוד הרב
השם יברכך וישמרך הרב קניתי דירה ואני מקבל אןתה בעוד 3 שבועות היא צריכה שיפוץ גדול האם מותר ועד מתי אפשר לשפץ תודה

תשובה
עד ראש חודש אב.
שאלה - 144305
שלום לכבוד הרב בקשר לשאלתי אתמול אם לא הייתי מדבר אחר שפלטתי את הבשר וישר אוכל את העוף אז לא היתה ברכה לבטלה?2)חבר מהביה"כ ירא שמים מחלק עלונים ,לומר לו שלא יחלק?
תשובה
ומה שם בית הכנסת בבקשה.
שאלה - 144304
האם שאומרים בריך שמיה צריך להגיד רק שארון הקודש פתוח,לפעמים במהלך השבוע עד שפותחים את הארון החזן כבר לוקח את הספר וסוגרים את ארון הקודש ואין זמן להגיד.
תשובה
אתה רשאי להתחיל כשהארון נפתח ולסיים באמצע בין עולה לעולה.
שאלה - 144303
לכבוד הרב שלום רב
בעבודתי העברתי פעילות והצוות הפריע ולא נתן לפעילות להתחיל הרמתי את הקול עליהם אחרי שהערתי כבר. אחת נפגעה מאוד ביקשתי סליחה פעמיים מסרבת לקבל הסליחה

תשובה
תפסיקי להתחנן לאנשים משונים.
שאלה - 144302
לכבוד הרב
התקבלתי לעבודה בתור מורה לקריאה לשנה הבאה-הודעתי להם שאני הרה וצריכה ללדת בחשוון אחרי זמן יתקשרו ואמרו שהם חושבים לא להעסיק אותי בגלל זה ויחזירו תשובה מה עושים

תשובה
לעולם אל תודיעי על הריון. ותבררי מה קורה מבחינה חוקית.
שאלה - 144301
נער יהיה בר מצוה בע"ה בטו בכסלו תשע"ח (לידה)
זה יום א'
א) האם עולה לתורה בשבת שלפני או שאחרי?
ב) האם "הנחת התפילין" ביום ה שלפני או ב שאחרי? (כבר יתחיל ב"נ כחודש לפני להניח)

תשובה
א, שבת איזו שיהיה נח ומתאים. ב, הנחת תפילין ביום שלפני. ג, צריך להתחיל להניח התפילין לפחות חודש ימים קודם תאריך הולדתו.
שאלה - 144300
לכבוד הרב
הבטחתי לתת צדקה וכיוונתי למטבע מסויים שהיה בידי.
האם בנתינת הצדקה אני חייבת לתת את אותו מטבע או את ערכו?
האם הסכום חייב להיות זהה ללשון ההבטחה או שיכולה להוסיף?

תשובה
מי שהוציא מפיו לתת מטבע או סכום לצדקה חייב לתת ערכו לצדקה וחל עליו נדר. יכול בהחלט להוסיף על הסכום. ועל זה אמרו בתיקוני זוהר הקדוש תיקון מ״ח דפ״ה ע״ב ״כל המוסיף מוסיפין לו מן השמיים״. רק שיקפיד לתת למקום או לעני הגון וכשר.
שאלה - 144299
לכבוד הרב
האם בעל יכול לגעת ולכבס בגדים של אישתו נידה.האם בזמן פרישה מותר בחיבוק. נישוק .נגיעה .תודה כבוד הרב תבורך

תשובה
לכבס כשאין ברירה מותר. אך כל נגיעה בה אסורה ומכל שכן שאיסור נורא כל קורבה אחרת בכל אשה שהיא אסורה.
שאלה - 144298
לכבוד מו"ר
בין החלון לבין התריסים, יש רשת המשמשת בתור מחסום ליתושים. לפעמים כשמזיזים את הרשת הזאת ימינה ושמאלה (בפתיחה וסגירה) אז היא מתפרקת ממקומה. אפשר להרכיבה בשבת?

תשובה
אם היא ״נתלשה״ ממקומה לגמרי אסור להחזירה כי זה נקרא בנין. אך אם רק יצאה בחלקה מותר להחזיר החלק היוצא.
שאלה - 144297
לכבוד הרב שליט"א
בבדיקה אקו לב עובר נמצאו מומים מסובכים ביותר
בשבת הבכור שלנו בן 8 נלקח ע"י בחור שהכריח אותו להוריד בגדיו והרביץ לו
יסורים גדולים איך להתחזק מה לקבל על עצמי

תשובה
לא להיבהל. תגישו תלונה נגדו.
שאלה - 144296
לכבוד הרב מוצפי הי"ומה הדין ברכת שהחיינו בבין המצרים על אדם אהוב באמת שלא ראיתי אותו 30 יום?
תשובה
בשבת אפשר להקל.
שאלה - 144295
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני סובלת מחרדות ורעד. לאחרונה הרעד יתגבר ויש לי לחץ בעיניים וכאבים בחזה. האם יש לי סיבה לדאגה?
תשובה
כדור הרגעה ישפר את המצב.
שאלה - 144294
לכבוד הרב: אמרו לנו שהרב לנדא הוציא מכתב שאסור לאכול טונה בגלל שתופסים אותם עם דגים לא כשרים וכו' מה דעת הרב בנושא והאם יותר לאכול טונה שהיא בכשרות טובה?
תשובה
תשאל את הרב איזה טונה מותרת.
שאלה - 144293
לכבוד הרב
יש לנו בסלון תמונה קטנה מליל החתונה שלנו בה אני ללא כיסוי ראש,אלא עם תוספת שיער קטנה.האם יש בכך בעיה?
תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה
תעבירי אותה לחדר השינה.
שאלה - 144292
שלום לכבוד הרב יהי רצון שהשם יתברך יחזק את הרב נגד מתנגדיו. היום אכלתי בשר ופלטתי כי היה מקולקל, בסיר היה עוף ודברתי בינתים אז ברכתי שוב היתה ברכה לבטלה? האם צריך לכפר
תשובה
לתת שלש מטבעות לצדקה.
שאלה - 144291
לכבוד הרב שלום רב
כיצד לשכנע את אישתי לכסות את ראשה ולהרבות יראת שמיים? אני מנסה להוסיף עוד ועוד ואני מרגש כאילו איתי נגדי לפעמים

תשובה
תמתין בשקט עד חודש הסליחות והרחמים אלול. ואז יכנע לבה.
שאלה - 144290
שלום לכבוד הרב
שאלה דחופה לחברתי שלאחר 8 חודשים מבקשים להתגרש כיוון שמתעכבת 5 דק׳ בצאתה מביה״כ והוא לא מוכן להמתין רוצה להתגרש ומהר. הבעל לא מוכן לשמוע אדם אלא הרב מוצפי.

תשובה
השאלה נשאלת פעם שלישית וענו לך. העורך.
שאלה - 144289
נשמח אם כבוד הרב הצדיק יברך אותנו בהריון טבעי ותקין של בן זכר תוך פחות משלושה חודשים.
תשובה
ברכות לא באתר. אלא בטלפון.
שאלה - 144288
לכבוד הרב, בני הבכור נולד בה' בסיוון ב2:00 בלילה, מתי יש לערוך את הפדיון ,בדיוק?
תשובה
לא כתבת באיזה יום בשבוע. ואם זה מוצאי ה או ליל ה.
שאלה - 144287
לכבוד הרב
אישה גרושה המקבלת מהגרוש שלה 1000 שקל לחודש כהסכם זמני, האם צריכה לעשר את הסכום הזה? תזכו למצוות.
רפואה וחיים טובים לכבוד הרב היקר הי"ו.

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 144286
שלום לכבוד הרב
אני מתפלל מזה מספר שנים כמעט כל יום על עניין חזרה בתשובה לבני ביתי[חלקם חילונים] וגם אני לא שיא השלמות,
אך ללא הצלחה האם יש זמן מיוחד /סגולה לעניין התשובה?

תשובה
בחצות הלילה בשעה 12.45. לאחר אמירת תיקון חצות.
שאלה - 144285
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מהו המנהג לתת (אשכבה, זה נוצרי) השכבה לנפטר בשנת פטירתו,האם יש צורך לאחר ה30 האם ריבוי מעורר עליו את הדין?...

תשובה
כל משך י״ב חודש עושים השכבה לנפטר פעם בבוקר לאחר תפלת שחרית. ופעם שניה לאחר תפילת ערבית.
שאלה - 144284
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני לומד בכולל עד -1 כל יום ורוב היום אני עם התפילין עלי בשעת הלימוד מה עדיף ללמוד עם רשי?או רבנו תם? או עם שניהם?תודה רבה

תשובה
חמור מהכל. א, לא להסיח הדעת מהתפילין. ב, לא לנמנם כשהם עליך. ג, לא לשיח אתם שום שיחת חולין. ד, לא לעיין בום הודעה כתובה מודפסת או בכלי אלקטרוני. אם אתה עומד בכל זה. אני מקנא בך.
שאלה - 144283
לרב הגדול באמת!

א- חובה מפה לבנה לשבת?
ב- הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא - כשאני יודעת שהתוכחה לא תיראה ויכעסו מההערה/בקורת, מה עושים? שותקים או מעירים למען ילמדו!!

תשובה
א, מצווה לא חובה. ב, אמרו חז״ל כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע.
שאלה - 144282
שלום עליך רבי ומורי
א מברכים מלביש ערומים על בגד חדש כמש בשע?
ב בקריה החרדית בעירינו מתעתדים לעשות לנשים הרצאה של .... בליווי מקהלת פרחי גהינם איך עלינו לבטל את הגזירה

תשובה
א, המנהג לברך שהחיינו ולא מלביש ערומים. ב, הכל תלוי בכם ורק בכם.
שאלה - 144281
לכבוד הרב
שלום רב לכבוד הרב אשרנו שאנו זוכים להנהגת הרב בדרכי האמת דרך התורה.חזק ואמץ.
.

תשובה
תודה.
שאלה - 144280
לכבוד רבנו הגדול
האם מי שמתפלל יחיד צריך להוריד תפילין לפני מוסף של ראש חודש?
רפואה שלמה למורנו ורבנו.

תשובה
בודאי הגמור.
שאלה - 144279
לכבוד הרב שלום רב
אנו מזועזעים ממה שהעורך גילה שנעשה לרב.
נבקש שיפרסמו כל את כל מעללי אותם "בעלי תשובה"
אוי להם מיום הדין אוי להם מיום התוכחה

תשובה
זה ״מחזירי בתשובה״, חבורה של ריקים ופוחזים.
שאלה - 144278
לכבוד הרב
כתוב שבני קרח לא מתו ובגלל שעשו תשובה תוקן להם מקום עליון בגיהנם.האם יכולים להיות בגיהנם ולא למות?
תודה לכה"ר

תשובה
על הפסוק יחי ראובן ואל ימות, וכן על הפסוק לא אמות כי אחיה, ביארו לא ארד לגהינם ולא תמות נשמתו בעולם הבא.
שאלה - 144277
לכבוד הרב
א,האם מותר לעבור בין בעל לאישה שהם יושבים או עומדים?ב,האם מותר לעבור בין 2 נשים יושבות?ג,האם החיוב שהם פנים אל פנים או במרחק קטן זה בעיה
מקווה שניסחתי נכון תזכו למצוות

תשובה
א, מותר ב, באוטובוס כן. ג, באלכסון מותר בקו ישר לא.
שאלה - 144276
לרבנו היקר האם יש בעיה להתחתן עם בחורה לא בתולה ? ראיתי ברב פעלים שמשמע מדבריו בסוף שכאשר מתחתנת אין לה כבר קשר לראשון שבעל אותה באיסור רח"ל אך לא סומך על הבנתי.
תשובה
מותר בהחלט ללא חשש אם אינך כהן.
שאלה - 144275
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב.האם מותר לי להגיד קדישים על אדם קרוב שאין לו משפחה ? ואם כן לכמה זמן? תודה ובשורות טובות.
תשובה
למה לך להתחייב לנפטרים? תלמד בלי נדר מדי פעם הלכות לעילוי נשמתו זה הרבה יותר.
שאלה - 144274
לכבוד הרב שלום רב

לאחרונה זכיתי לרווח שהגיע אליי כלל ללא ציפיה, מבחינתי זה נס כי הייתי זקוק לפרנסה הזו בעת הזאת והתפללתי על זה , האם לחשוש שכיוון שנעשה לי נס ירד לי מזכויותיי

תשובה
זה אינו דבר נגד הטבע, כי זה יכול להיות ולא ניכו מזכויותיך.
שאלה - 144273
בס"ד לכבוד הרב, אמרתי משפט שהתכוונתי לנדור עליו, המשפט הוא "אני לא ישתמש בטלפון שלי עד שאמא שלי תקנה לי טלפון חדש" שאלתי היא, במידה ואמא שלי לא הסכימה עם משפט זה האם הנדר חל?
תשובה
הנדר חל, כי זה לא תלוי בה אלא בך.
שאלה - 144272
לרב היקר שלנו היום בקריאת תהילים עם חברות היה ופל מצופה ברכתי מיני מזונות אז אחת הבנות אמרה שהיא לא זוכרת איזה רב שאמר לא לברך מזונות אלא שהכל כי רוב הופל קרם ושוקולד זה נכון?
תשובה
זה היה רב מדפי זהב, מפורש במשנה וכך ההלכה כשיש טעם דגן חייב בחלה וברכתו מזונות, וכתבו הפוסקים כל שיש 20 אחוזים דגן מזונות.
שאלה - 144271
שבוע טוב וחודש מבורך
אם עשיתי פידיון נפש לאמא במטבע של 5 ועוד שתי מטבעות של 10 , והעברתי לצדקה זה בסדר?

תשובה
מצויין. תקובל ברצון.
שאלה - 144270
לכבוד הרב: כאשר אני נכנס למסעדה בכשרות בד"ץ מפורסם.... ובעל המסעדה אומר לי שהמשגיח לא נמצא במקום האם מותר לאכול במסעדה כזאת או לא?
תשובה
אסור להכנס פן יחשדוך שאכלת. כי רבות התקלות שם. וכן באולם שמחות כשהמשגיח לא נמצא ואינך חוקר אותו. מה בישלו. מי בישל. חי טיגן. אם הפרידו כלים וקערות וכפות בין דג לעוף או בשר ועוד.
שאלה - 144269
לכבוד הרב
אשתי רוצה להגיד דברי תורה על שולחן שבת(בנוסף לגברים בתוך המשפחה) האם אפשר?

תשובה
רק אם הם בניה.
שאלה - 144268
שלום לכבוד הרב
1.האם כאשר הולכים לציון צדיק אפשרי לומר את אותיות נשמה על פי שמו ? אותיות משניות ?
2. איזה אותיות לבבא סאלי (ישראל בן?) ? רבי מאיר בן? , שמעון בר יוחאי בן?

תשובה
נכון. ובקבר הרשב״י עליו השלום תלמד עמוד מהזוהר הקדוש. או תזמין ספר שפתי צדיקים.
שאלה - 144267
שלום לכבוד הרב
האם עדיף להגיד ברצף עד ברוך שאמר ולא להפסיק בהודו ולחכות לקדיש או להפסיק בהודו?
בבוקר שאני מסיים עד הודו/ברוך שאמר ועד הקדיש מותר לי בינתיים לומר תהילים?

תשובה
על פי הקבלה הכל לומר ברצף בלי להפסיק בנתיים. ועיין ארחות ציון תפלת שחרית.
שאלה - 144266
לכבוד הרב
מוסר שיעור בבית כנסת בת"א, על חושן משפט. המקום פעיל מאד והגבאי אוהב תורה ומבקש להזמין את הרב ליום אזכרה של אביו,רביעי י"א בתמוז בשעה 20:00, לדברי חיזוק,תודה

תשובה
באתר יש מי שמטפל בכך. העורך.
שאלה - 144265
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בעלי רועה בשדות זרים. מצבי קשה הרגשי והנפשי והפיזי. התחלתי בהליכים. ארבע שנים עשיתי הכל כדי להציל את הבית שלי. עייפתי וחליתי. מה להתפלל שיצא מהבית
תשובה
שיסתלק מלפנייך.
שאלה - 144264
לכבוד הרב
כבוד הרב מוצפי,שלומכם יסגא
קנו לי מחזיק ביצה ממתכת עמ'נ לשים בה ביצה מבושלת לאוכלה,האם הכלי הזה חייב בטבילה שהרי האוכל לא בא במגע ישיר עם המחזיק ביצה?

תשובה
כן בהחלט כי הוא מוגדר ״כלי שימוש לסעודה״.
שאלה - 144263
לכבוד הרב שלום רב
מש הרב בקשר ללימוד קבלה האם בכלל זה ספרי חסידות כתניא ומאור עניים ואם ראוי לספרדים לעסוק בסיפרי חסידות.‎
ב. האם יש לאדם פשוט לדלג קטעי הקבלה בספרי הרב

תשובה
נכון.
שאלה - 144262
בישיבה בה אני לומד נוהגים שביום חלוקת התעודות אין תחנון מפני שמחת התלמידים על החופש . אני צריך להגיע לישיבה לקחת את תעודתי. מה עלי לעשות?
יש לתופעה זו הצדק ? אשמח למקורות.

תשובה
עיתון ידיעות וישראל היום משנת תתכח.
שאלה - 144261
שלום לכבוד הרב
הגאון והצדיק השם ישלח לך אריכות ימים ..התחתני לפני שבוע היה ריב בחתונה בין המשפחות שלי ושל אשתי היה פצועים ועצורים המשפחות רוצות שנתגרש מה הרב ממליץ לעשות ?

תשובה
לא מתגרשים חס וחלילה. המזבח מוריד דמעות.
שאלה - 144260
לרב שלום
הבן עבר ניתוח בשני חזר ברביעי , ליל שבת כאבים עזים ע"י המלצת הרופא נסענו למיון , לא אושפז נאלצנו לחזור ברכב לא הסכימו לאשפז נסיתי כמה שניתן לעשות בשינוי חיללתי שבת?

תשובה
או לנסוע באמבולנס. או להשאר בבית הרפואה עד צאת השבת.
שאלה - 144259
לכ' מור' ורבינו הגרב'צ מוצפי
רציתי לחזק את ידי הרב במחאתו
העלון ממשיך להפיץ את הטלבזיה "הנקיה"
נכנסתי לאתר שלהם והם מפרסמים פרצוף של נשים לפני שחזרו בתשובה..
יישר כוח

תשובה
העורך, רק קצה הקרחון ניגלה לך.
שאלה - 144258
לכבוד הרב שלום רב
רצינו להתייעץ עם הרב לגבי בחירת השם לבננו בברית..
השמות שחשבנו: אריאל, אופיר, איתמר, עדיאל, עילאי, עילאי.
נשמח לקבל את דעת הרב לגבי שמות אלו דווקא.
תודה

תשובה
אברהם. גם הוא מתחיל באל״ף.
שאלה - 144257
שלום כבוד הרב ,
בבהכ"נ מארגנים שיעור
בקבלה אמרו שכתוב בזוהר שרק לימוד ח"ן יכולה לקדם
את הגאולה ואוי לו למי שלא לומד ח"ן, האם לא עדיף שיעור
בחובות הלבבות ? בקושי גמרתי מסכת .

תשובה
כתב הגאון החיד"א ז"ל כי ידוע כפי שכתב רבנו האר"י ז"ל בשער המצוות ובשער הגלגולים ועוד, כי יש ארבעה בתורה והם לפי סדר פרד"ס, שהם לימוד הפשט תנ"ך ופירושיו,כולל ההלכה, לימוד הרמז הם התלמוד והמדרשים, לימוד הדרש הוא דרשנות הפסוקים בתלמוד ובמדרשים, ורק אחר כך לימוד הסוד. וכתב שהלומד ״סוד״ ואינו לומד פשט. נקרא סוס. ועליו אמר בתהלים אל תהיו כ״ססוס״ כ״פרד״ אין הבין ........

גם נפסק בהלכה בדברי הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ד הלכה יג
"ועניני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצות האלו הם שחכמים הראשונים קוראין אותו פרדס כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס, ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהן כח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין, ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות, ואף על פי שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות דאביי ורבא, אעפ"כ ראויין הן להקדימן, שהן מיישבין דעתו של אדם תחלה, ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, ואפשר שידעם הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר".
ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו, ד. "ואין לאדם ללמוד כי אם מקרא, משנה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם, ובזה יקנה העולם הזה והעולם הבא, אבל לא בלמוד שאר חכמות. (ריב"ש סימן מ"ה ותלמידי רשב"א) ומ"מ מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים, וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין, והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות (רמב"ם סוף מדע ס"פ ד' מהל' יסודי התורה).

וכתב הגאון הש"ך על שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו סעיף ד "ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות ואף ע"פ שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו (בבבא בתרא דף קל"ד ע"א) דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא אף על פי כן ראויין הן להקדימן שהם מיישבים דעתו של אדם תחלה ועוד שהם הטוב' הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישוב העוה"ז כדי לנחול חיי העוה"ב ואפשר שיודעים הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר ע"כ גם בדרישה נסתבך בלשון זה שכתב הרב ולא עיין רק בדברי הרמב"ם שבפ"א מהל' ת"ת שסיים שם וז"ל וענינים הנקראים פרדס בכלל הש"ס הן וכתב עליו וז"ל ודבריו תמוהים לפע"ד כי לפע"ד פרדס הנזכר ר"ל חכמות הטבעיות ואיך כללו בכלל הש"ס ונ"ל שפרדס ר"ל ע"ד שאמרו ד' נכנסו לפרדס והוא חקירה עיונית אלהיית ואפי' אזה כתב הרמב"ם שאע"פ שבכלל הש"ס הן מ"מ לא ילמדנו רק אחר שמילא כריסו ממשנה וש"ס עכ"ל ואילו ראה דברי הרמב"ם שבספ"ד מהלכות יסודי התורה שהבאתי לא כתב כן גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת הקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"ס ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמ"ש בן ארבעים לבינה בשגם שצריך קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת כמ"ש כל זה בד' חכמי האמת".

יש בכל ענין זה אריכות גדולה בפוסקים ואזהרות חמורות בדברי המקובלים, גם רבנו חיים ויטאל ז"ל השביע בשם רבנו האר"י ז"ל שלא יעסוק בחכמה זו אלא אם מילא עשרה תנאים המפורשים שם.

א ליזהר בכל דקדוקי מצות ואפי' בדברי חכמים שהם בכלל לא תסור:
ב לתקן המעוות קודם שיבא לעוה"ב:
ג יזהר מהכעס אפי' בשעה שמוכיח את בניו לא יכעוס כלל ועיקר:
ד גם צריך ליזהר מהגאוה ובפרט בענין הלכה כי גדול כחה והגאוה בזה עון פלילי:
ה בכל צער שיבא לו יפשפש במעשיו וישוב אל ה':
ו גם יטבול בעת הצורך לו:
ז גם יקדש א"ע בתשמיש המטה שלא יהנה:
ח שלא יעבור כל לילה ויחשוב בכל לילה מה שעשה ביום ויתודה:
ט גם ימעט בעסקיו ואם אין לו פרנסה כי אם ע"י משא ומתן יכין יום ג' ויום ד' מחצי היום ואילך ובכונה שהוא לעבודת קונו:
י כל דבור שאינו של מצוה והכרחי יהיה זהיר ממנו ואפי' דבר מצוה ימנע בשעת התפלה:

ועשה טוב:
א לקום בחצי הלילה ולעשות הסדר בשק ואפר ובכי גדול ובכונה כל אשר יוציא בשפתיו. ואח"כ יעסוק בתורה כל זמן שיוכל להיות בלי שינה ובלבד שחצי שעה קודם עלות השחר יתעורר לעסוק בתורה:
ב ילך לבה"כ קודם עלות השחר קודם חיוב טלית ותפילין להזהר שיהיה מי' ראשונים:
ג קודם שיכנס ישים אל לבו מ"ע ואהבת לרעך כמוך ואח"כ יכנס:
ד להשלים רמז צדיק בכל יום שהוא צ' אמנים ד' קדושות י' קדשים ק' ברכות:
ה שלא להסיח דעתו מהתפילין בעת החפילה זולת בעת העמידה ועסק התורה:
ו צריך שיהי' עוסק בתורה מעוטף בטלית ותפילין:
ז לכוין בתפלה הכונות כמ"ש בע"ה:
ח שישים תמיד נגד עניו שם בן ד' אותיות הוי"ה ויזדעזע ממנו כמ"ש שויתי ה' לנגדי תמיד:
ט שיכוין בכל הברכות בפרט בברכת הנהנין:
י צריך שיהיה עמל בתורה פרד"ס שנאמר או יחזיק במעוזי ואל יחשוב שיגלו לו רזי התורה בהיותו ריק כדכתיב יהב חכמתא לחכימין וצריך ליזהר שלא יוציא בשפתיו בחכמה זו מה שלא שמע מאדם שראוי לסמוך עליו וכאזהרת רשב"י וחבריו השגת החכמה תנאי הראשון צריך למעט דבורו ולשתוך כל מה שיוכל כדי שלא להוציא שיחה בטילה כמאמר רז"ל סייג לחכמה שתיקה גם תנאי אחר ע"כ ד"ת שלא תבינהו תבכה עליו כל מה שתוכל. גם עלית הנשמה בלילה לעולם העליון שלא תשוט בהבלי העולם תלוי שתישן בבכיה ומרת עצבות מגונה עד מאוד ובפרט להשיג חכמה והשגה אין לך דבר מונע השגה יותר מזה. גם בענין השגת האדם אין לך דבר שמועיל כמו הטהרה והטבילה שיהיה האדם טהור בכל עת ומורי זלה"ה עם היות שהיה לו חולי השבר שהקור מזיק לו עכ"ז לא היה מונע מלטבול בכל עת".
ראה ידידי כמה רעות עושים עמי ארצות הללו בעסקם בקבלה ללא כל התנאים הללו.
שאלה - 144256
שלום לכבוד הרב,
לגבי עגלה ערופה למה לוקחים דווקא עגלה ולא כבש, עז או חיה טהורה אחרת?
בברכת כל טוב לרב.

תשובה
כתב רבנו הגאון הפוסק והמקובל מנחם מריקאנטי דברים פרשת שופטים "וטעם עגלה ערופה כדי שלא תחול מדת הדין בעולם וליתן לה חלקה. כדי שלא תקטרג, כענין שאמרו רבותינו ז"ל כדי ליתן לתוך פיו של שטן, וכמו שפירשתי בסוד העזאזל".

ורבנו בחיי ז"ל פירש שם "ענין עגלה ערופה היו מקריבין אותה למדת הדין הקשה שלא תהא מתוחה כנגדו ושלא תשלוט בנו, ומה שהיה מן העורף ירמוז לענין קושי, כענין: (דברים לא, כז) "ואת ערפך הקשה", ועל שם שהפך השם יתעלה אלינו עורף ולא פנים כשאירע ענין כזה בארץ הקדושה. וזהו שאמר: עגלת בקר, והוסיף "בקר" על שם שפניה פני שור מהשמאל, ושם נעשה לפעמים השמאל ימין והימין שמאל".

ורבנו יצחק אברבנאל ז"ל [שם] "ולזה באה העגלה לפי שישראל יכונה בשם השם כמו שאמר (הושע י') אפרים עגלה מלומדה, וצוה שיביאוה מהעיר הקרובה, להורות שהחלל יצא ובא מאותו העיר כשנהרג, וצוה שתהיה אשר לא עובד בה אשר לא משכה בעול, להורות ולרמוז שהחלל ההוא נהרג על לא חמס בכפיו כי הוא לא עשה פעלה שתחייב הריגתו ולזה היתה העגלה בת שתי שנים ולא עוד בהיותה בשני הנערות לרמוז אל היות החלל נקי בלא חטא כלל".
שאלה - 144255
לכה"ר
רי"ח כותב בפר' מקץ ש"ר י"א שיש לסמוך פסוקי הודו לפרשת התמיד וקרבנות למי שמתחיל התפילה בביתו.האם הכוונה לכל התחלת התפילה (עקידה,פיטום וכ'ו)או שמא רק הקרבנות עצמם?

תשובה
הם הם דברי רבנו האר״י ז״ל בספרו שער הכוונות. וצריל לחבר הכל.
שאלה - 144254
שלום לכבוד הרב
האם כיבוד הורים חשוב יותר משלום בית שזה גורם לנו כל הזמן מחדש לריב

תשובה
בענינים אישיים בין בני הזוג ודאי שלא כי הפסוק אומר ״על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ... באשתו.
שאלה - 144253
לכבוד הרב שלום וברכה
התפללתי מנחה גדולה ולא הזכרתי יעלה ויבא. התפללתי מייד והזכרתי. האם הייתי צריך לחכות למינחה קטנה ולהתפלל במיניין?

תשובה
יפה עשית. כי יש חשש שתשכח חלילה.
שאלה - 144252
לכבוד הרב
שנולד בן האב עושה ברית יצחק לילד לילה לפני,
שיש חתן הוא בתענית או מתקדש באותו יום,
כשהבן מגיע לגיל מצוות מה האב צריך לעשות ? איך להתכונן רוחנית ליום הזה אני מתרגש

תשובה
מגיל תשע מתכוננים ומכינים אותו.
שאלה - 144251
לכבוד עטרת ראשינו שליט"א, אם אפשר לבאר לנו ענין "עשה לך רב" וכן מיהו "מרא דאתרא" מי ממנה מי קובע ואיך יודעים?
תשובה
במשנה מסכת אבות [פרק א, משנה ו] "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות".

ובמסכת אבות דרבי נתן [פרק יח], "עשה לך רב לחכמה זה יהושע בן נון שנאמר ויהושע בן נון מלא רוח חכמה (דברים ל"ד ט') הלמד מרב אחד דבר שנחלוהו בהלכות ישמיענו מדרש שמע ממנו מדרש דבר שנחלוהו באגדות ישמיענו אגדות שמע ממנו אגדות נמצא זה שומעו מכל מקום. הלמד מרבנות הרבה דבר שנחלוהו בהלכות שמע ממנו הלכות דבר שנחלוהו במדרש ישמיענו מדרש שמע ממנו אגדות דבר שנחלוהו אגדות שמע ממנו הלכות נמצא זה לא שומעו לא שומעו בכל מקום. הלמד מרב אחד למה הוא דומה למי שהיה לו בבית סאה זרע חטים במקום אחד ושעורים במקום אחר נמצאת זו מלאה ברכות. הלמד (מרבנות) [מרבנים] הרבה למה הוא דומה למי שהיה לו כבית כור זרע חטים ושעורים במקום אחד (ותאנים) וגפנים וזיתים ותאנים במקום אחר נמצא זה (מפחד) [מפוזר] בכל העולם. עליהם הוא אומר אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי (משלי ח' ל"ד) איזהו דלת רבי אליעזר ור' יהושע ורבי טרפון אמר רבי עקיבא אם למדת מרב אחד נמצאת בו את כל דבריו שלא תשב לך ותאמר דיי. אלא לך אצל אחר ולמוד ממנו מדרש הלכות אגדות שנאמר היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה (שם ל"א י"ד)"

השמיענו התנא כי אתה צריך ללמוד מפי גדול הדור כמו יהושע בן נון, וכן ללכת בהלכה אחרי רב אחד בלבד ולא שנים.

ב, מיהו מרא דאתרא? הרב הגדול הפוסק שבדור. ואנחנו בדור יתום, האשכנזים המרא דאתרא שלהם הוא רבנו הרמ"א ז"ל, ואילו אנחנו כל קהילות הספרדים הוא מרן הבית יוסף מחבר השלחן ערוך ז"ל.

ואעתיק לך מה שכתב בשו"ת יחוה דעת חלק ה הקדמה "כתב הגאון מהראנ"ח בתשובה (סימן קט), שכבר נתקבל הרב בית יוסף עלינו לרב ללכת אחר הוראותיו. ע"ש. (וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרן ח"ב (סימן פא). וגדול חכמי איטליה מהר"י מינץ כותב על מרן, שכבר נתפשטה חכמתו הרחבה והוראותיו בכל העולם, לא היתה קריה אשר שגבה ממנו. עד אשר נוכל לומר בלי גוזמא, שמזמן הרמב"ם והרמב"ן ועד היום לא נמצא כמוהו בישראל להגדיל תורה ולהאדירה. ע"ש. ורבינו הרמ"א בתשובה למרן הבית יוסף כותב אליו (בשו"ת הרמ"א סימן מח): באתי להשיב מפני הכבוד לדברי מורינו ורבינו הגאון הגדול רבי יוסף קארו יצ"ו, אשר מימיו אנו שותים מכדו וקנקנו, אתפלל אל ה' שיאריך ימי מורינו ורבינו נשיא אלהים בתוכינו, והנני אומר מתניתא דמר וספרו קא מתניתא, וחלילה להמרות דברי מעלת כת"ר, שכל החולק עליו כחולק על השכינה, ועליו יש לסמוך אפילו באיסורא דאורייתא, וכל שכן בענין ממון הקל וכו'. ע"ש. והרב המני"ח בשו"ת הלכות קטנות (סימן קפב) כותב: קיבלתי ממר זקני הגאון הראשון לציון המג"ן (הרב משה גלאנטי ז"ל), שבכל ארץ ישראל ובכל ערי המזרח וערביסתאן אין המוחזק יכול לטעון קים לי נגד הכרעת מרן מהר"י קארו, שכן קבלו עליהם ועל זרעם. ושמעתי מפה קדשו שבזמנו חזרו גאוני צפת וחידשו תוקף הסכמה זו לקבלת דברי מרן. ע"ש. וכן כתב בשו"ת מהרי"ף (סימן כב). וכן כתב מהר"א יצחקי, גאב"ד חברון, בתשובה שהובאה בגנת ורדים (חלק חשן משפט כלל ה' סימן טז), והסכים לזה הגאון המחבר גנת ורדים (שם סימן יז). וכן כתב הגאון רבי יונה נבון בשו"ת נחפה בכסף (חלק חשן משפט סימן יח). ותלמידו מרן החיד"א בברכי יוסף (חשן משפט סימן כה ס"ק כז - כח). והגר"ח מודעי בשו"ת חיים לעולם (חלק יורה דעה סימן א'), והגאון הראשון לציון רבי מרדכי יוסף מיוחס בשו"ת שער המים (סימן ט'). ועוד".

"צא ולמד ממה שכתב רבינו יהונתן אייבשיץ בספר התומים (סימן כה, קיצור תקפו כהן אות קכד), שחלילה לומר קים לי לזכות המוחזק בניגוד לפסקי מרן המחבר והרמ"א, כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם, ורוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם הזהב מכוון להלכה, אפילו בלא כוונת הכותב, וחפץ ה' בידם יצלח, רוח ה' דיבר בם ומלתו על לשונם". ובספר שאלת יעב"ץ חלק א' (סימן עה): ואחרי ששני המאורות הגדולים הבית יוסף והרמ"א פסקו כן, מי יבוא אחריהם, ואין אחריות האחרונים עלינו, ואין לנו לזוז מפסקי השלחן ערוך שהם הלכות קבועות לכל ישראל והפורש מהם כפורש מן החיים. ע"כ. ובשו"ת בית אפרים (חלק יורה דעה סוף סימן עח) כותב: "וחלילה לנו לזוז זיז כל שהוא מפסקי השלחן ערוך, וכמו שכתב כיוצא בזה הרמב"ן (בכתובות נד א) שאף על פי שאנו מדמין אנו נותנים ראשינו תחת כפות רגלי הראשונים". גם החתם סופר (בחלק אבן העזר חלק ב' סימן קב) כותב, ונמצא שדברי מרן הבית יוסף מכוונים בשני ספריו, ואם אולי הבית יוסף לא כיון לכך, מכל מקום האלהים אנה לידו להמתיק הדבר בלשון קולמוסו הטהור, שיהיה אותו צדיק ניצל משגיאה, כי כן ארחות נותן התורה יתברך שמו עם כל העוסקים בתורתו לשמה להכחיד תחת קולמוסם לשומרם משגיאות לבל תצא תקלה מתחת ידם".

והגאון רבי יוסף מולכו, בעל שלחן גבוה, כותב בספרו שו"ת אהל יוסף (חלק יורה דעה סימן ל'): "שכיון שקבלנו הוראות מרן, הכי נקטינן, ואפילו כשהרמ"א ואלף פוסקים כמותו חולקים עליו, אנו בני ספרד בתר מרן גררינן, הן לקולא והן לחומרא". והגאון רבי יעקב בן צור בשו"ת משפט וצדקה ביעקב חלק ב' (סימן ה') כותב, שאחר שנתפשטו בעולם חיבורי מרן הבית יוסף והשלחן ערוך, שוב אין לנו אלא פסקיו לכל אשר יאמר כי הוא זה, ואפילו נגד אלף פוסקים. ע"ש. והגאון רבי שלמה לניאדו, אב"ד ארם צובה (חלב), כותב בשו"ת בית דינו של שלמה (חלק אורח חיים ריש סימן ד'), "דאנן בתריה דמרן אזלינן בכל חקותיו ובכל משפטיו, בין להקל בין להחמיר, ואין להביא ראיה מן החולקים עליו". וכן כתב עוד בספרו שו"ת כסא שלמה (סימן ז'). ע"ש. והגאון רבי יעקב אלגאזי בתשובותיו (סימן ח') כותב: פה עה"ק ירושלים וגלילותיה אתריה דמרן הוא, ואנו נוהגים לפסוק ככל הוראותיו בין להקל בין להחמיר. ע"ש. וכן כתב הגאון רבי אליהו ישראל בספר שני אליהו (דף ז' ע"א). ע"ש. ובשו"ת חיים ביד (סימן קח) כותב, גלוי וידוע בכל העולם כי חכמי ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הלכה בכל מקום כדברי מרן רבינו יוסף קארו זצ"ל, ואפילו אם יחלוקו עליו כל האחרונים. וגם אחינו רוב בני אשכנז ופולין מורים הלכה למעשה כדברי הבית יוסף במקום שהרמ"א אינו חולק עליו, על כן יאמרו המושלים: "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו". והגאון רבי יוסף חיים מבבל בשו"ת רב פעלים חלק ב' (חלק יורה דעה סימן ז') כותב, שאפילו מאה אחרונים חולקים על פסק מרן השלחן ערוך, אין אנו שומעים להם להקל אפילו במקום הפסד מרובה, כי אנו מחוייבים ללכת אחרי הוראות מרן בכח הקבלה.
שאלה - 144250
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט”א
אני אומרת פתח אליהו בשחרית ובמנחה
האם אני נוהגת נכון מתי ראוי להגיד פתח אליהו
תודה כבוד הרב שיחולו עליך ועל משפחתך כל ברכות התורה

תשובה
זה טוב מאוד, תתחזקי באמירת תהלים כי זה למעלה מהכל.
שאלה - 144249
שלום לכת"ר רפוא"ש
קשה לתמצת ל140 אותיות.... ומשקר במצח נחושה ואל יתחבר לרשע ואל יאמין לכזביו וכבודו יבדוק את הדבר

תשובה
העורך.
עטרת ראשינו שליט"א איננו מושפע רק ממה שעיניו רואות, טפשים תפסיקו!
רשעים שלחו אותך, מחטיאי הרבים, רודפי בצע וכבוד מדומה, עדיין לא פירסמנו קלונם ברבים. אתה מבקש שהרב יבדוק? טול קורה מבין עיניך, אם כוונתך טהורה מדוע אינך מזדהה בשמך?
רק עיוור וחרש לא שומע ולא רואה את התנהלותם, ואת הפרסומות הנוראות שלהם. התחלתם עם טרור, כך עשיתם בליל השישי האחרון שלחתם לבית מורנו "עז פנים, טיפש גמור, חצוף ורשע, מגדולי מחטיאי הרבים". תמשיכו ונראה לאן תגיעו.
שאלה - 144248
לכבוד הרב מצופי שליט"א ערכתי ערב הפרשת חלה לעילוי נשמת אימי. הרבנית,פנתה לכול אחת ושאלה איזו קבלה היא מקבלת והאם רוצה לבצע ה.קבע,אני ביצעתי ובעלי התנגד
תשובה
לעילוי נשמת אמך הייתם מביאים עשרה אברכים רעבים שילמדו תורה שעתיים נוספות על זמנם, ויקבלו איזה סכום.

השאר זו סחיטה לשמה ורשע וחוצפה. "וכסילים מתי תשכילו".
שאלה - 144247
לכבוד הרב

האם אדם שמגנה את קרח "רשע" רשע האם יש להניא אותו מכך כי קרח לא היה אדם רשע אנו מגנים את המחלוקת שחטא

תשובה
מה ריווח יש לו בזה.
שאלה - 144246
לכבוד הרב

הרב מה עושים במצב שהילד הדליק לנו בשבת את המערכת סטריאו ברעש מאוד מאוד גבוה ויש שירים כתוצאה מההדלקה?

תשובה
לקרוא לגוי. להבא תקפידו לנתק את החשמל מהמערכת.
שאלה - 144245
לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין שגם אישה תסתכל באותיות של הספר תורה בבית הכנסת כשמגביהים

תשובה
כן. כך מובא במסכת סופרים.
שאלה - 144244
הרב מוצפי שליט"א
לפעמים אני לא אומרת בכוונה "הריני מוחלת וסולחת.. בק"ש שעל המטה עדיין יש לי כעסים על אנשים האם לומר את הנוסח בכל זאת אפילו שזה לא אמת לגמרי?תודה

תשובה
אם זה אינו בלב שלם עדיף שלא לומר.
שאלה - 144243
לרב אהוב נפשנו , חורה לי מאוד שהרב מקבל ביקורת פוגעת ומזלזלת , האם לא מפחדים מיראי השם? לאן הגענו?עצוב לי בשבילך אנחנו איתך בלב תמיד ומתפללים שתהיה חזק ואיתן.
תשובה
מוטב לי לספוג עלבונות בעולם הזה והם לוקחים ממני העוונות ואני מקבל מהם דורונות את המצוות. מאשר לשתוק כשיש מחטיאי הרבים בדרכי שקר ומרמה. מרקידי נשים. ופותחי אתרי ״היכרויות״ ומכשירי טלביזיה. ומחציפים פנים מול גדולי ישראל.

וכל זה כדאי כדי לא לשתוק ועל ידי כן להיות שותף למעשיהם הנלוזים והמקולקלים.
שאלה - 144242
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה דעת הרב על רבי יעקב איש נבוריא והאם נוהגים לפקוד את קברו בתפילה?

תשובה
העורך. הרב ענה לך.
שאלה - 144241
לכבוד הרב
לבני עשו ברית בתשעה באב לפני כ- 13 שנה ,
קוראים לו ינון זה בעיה לעשות שבת חתן שהוא קורא את הפרשה וההפטרה בבית הכנסת בשבת חזון ?? זה השבת שהוא אמור לקרוא
יש בעיה בעיתוי

תשובה
אפשר.
שאלה - 144240
לכבוד הרב
למנצח בנגינות אומרים לפני או אחרי מים אחרונים?

תשובה
אפשר כך ואפשר כך.
שאלה - 144239
לכבוד הרב
הרב כתב בקדוש בציון בשם הזוהר שיש רקיע שכל השנה סתום ורק חצי שנה בשנה נפתח והיא שעת נעילה רציתי לשאול איפה הזוהר כותב זאת (במקורות למטה מובא שבשבת ור"ח הוא גם נפתח)

תשובה
עיין במקור הזוהר הנזכר שם.
שאלה - 144238
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
כיצד בודקים חמוציות מתולעים ?

תשובה
כפי שבודקים צימוקים. צריכים השריה במים למשך הלילה ובדיקה מדוקדקת אחר כך.
שאלה - 144237
שלום לכבוד הרב
מה הדין לאדם שלא ראה את הכותל -בית המקדש 30 יום ,האם חייב בקריעה

תשובה
בהחלט צריך כמו שנפסק בשלחן ערוך.
שאלה - 144236
לכבוד הרב שלום רב
מבקש לשאול איזו מבין 10 הפרות האדומות שהיו בעולם , היא פרתו של דמא בן נתינה?
שבוע טוב ומבורך לרבנו חמיד ליבנו ומחמד נפשנו.ה' ישמרך וירבה בריאותך ושלומך

תשובה
לא חילקו מספרים לפרות.
שאלה - 144235
לכבוד הרב שלום רב
לכאורה ירד לקרח המן שלו באותו היום של המחלוקת בריחוק כמו על הרשעים, ולמה לא הבין מזה שהיה הוא הטועה? תודה רבה

תשובה
אני לא יודע היכן ירד לו מן. ואם ירד לו בכלל. אתה חושב לרגע שמי שנמצא בויכוח סוער מתבונן בכלל. הוא שבוי באותם ימים בידי יצרו הרע וגאוותו העצומה.
שאלה - 144234
שלום לכבוד הרב
קרובי משפחה דתיים עם תינוק במצב כלכלי לא טובנוסעים לקברי צדיקים בחולרוצה למחות בפניהם שזה לא צעד נכוןלא יודע אם תתקבל מחאתיהאם להביע עמדה או לשתוק

תשובה
תשלח להם מכתב ותסביר להם שזו טעות חמורה. ותפילתם אינה נשמעת.
שאלה - 144233
לכבוד הרב
אני קרוב לגיל 50 והתחלתי לקרוא את הזוהר האם ליקרא בעברית ( את התרגום )ללא אראמית או רק את הארמית אף על פי שלא מבין הכל .

תשובה
תקרא בארמים לא בלשון הקודש כי יצאו עליו עוררין.
שאלה - 144232
לכבוד הרב
אבי ז”ל נפטר השנה. ב”ה, זכיתי להתחזק בנושאים שונים. האם יש עניין מיוחד/חובה לבקר בקברו ולהתפלל שם? האם יש זמנים המיועדים לכך?
חזק ואמץ!

תשובה
תלמד תורה והוא ישמח הרבה יותר מלבקר את קברו.
שאלה - 144231
שלום השאלה היא לאחר מעשה
בשבת פרשת קורח בביהכנ''ס שיש ספר תורה אחד
לאחר הפרשה גללנו את הספר לקריאת התורה של ראש חודש
המפטיר רצה לומר קדיש מה נכון לעשות כשיש ספר תורה 1
תודה

תשובה
נא עיין במנוע החיפוש.
שאלה - 144230
חנות שמוכר צנצנות שכתוב ע''ז 'סממני הקטורת', וברכיבים כתוב צרי ציפורן וכו' וכתוב ע''ז מותר ע''פ הלכה כיון שאינו כמידתה, הראוי למכור? ואם לא קשה לכתוב מקור שאוכל להגיד.
תשובה
כמה שאתם תמימים ומאמינים לכל טריק של סוחרים.
שאלה - 144229
לכבוד הרב
ביום חמישי ברית באולם בצהריים. שאלתי מה קורה כאשר בתפילת שחרית נמצא איתנו בבית הכנסת או אבי הבן או הסנדק או המוהל האם יש לומר תחנון? אציין שהברית באולם ולא בבה"כ

תשובה
דיעות שונות בין הפוסקים. ואיני מעונין ליכנס לזה.
שאלה - 144228
לכבוד הרב שאלה ששואלים אותי לגבי תפילה
אדם שקם מאוחר או מכל סיבה אחרת רוצה להתפלל שחרית לאחר השעה 11:00 בבוקר האם על פי ההלכה הוא יכול להתפלל הכל לפי הסדר עד חצות יום? דעת הרב

תשובה
חטא גדול חטא. אם היה מדובר בחולה המוטל ערש דוי הייתי עונה לך בחפץ לב. ואיך אתה רוצה שנכתוב לו והוא יעשה כן לכתחילה. יבזבז את זמנו במשך הלילה וילך באופן כרוני לישן מאוחר ללא עול מלכות שמים. ונמצינו הורסים את התפילה שהיא ראשונה במעלה בעבודת השם.
שאלה - 144227
מקבלים עשרות עלונים לשבת. בחלק מהעלונים יש תמונות לא צנועות ופרסומים לא מתאימים. אני ממיין אותם וזורק לפח מישהו העיר לי שזה אסור כיון שיש דברי תורה וצריך גניזה מה ההלכה?
תשובה
זה שהעיר לך הוא עם הארץ גמור. כל העלון טעון בתוך שקית אשפה. ומעמדו כמעמד עיתוןחילוני.
שאלה - 144226
לכבוד הרב: רוצה ללכת לכנס שעושה.....
בעלי מתנגד בכל תוקף הרבה חברות שלי הולכות בעלי אמר לי לשאול אותך כבוד הרב האם יש היתר? תודה

תשובה
העורך, הרב ענה לך שלשמוע בקול בעלך. ולא בקולן הבלתי חכם ובלתי טהור וקדוש של חברותייך.
שאלה - 144225
לכבוד מו״ר הרב מוצפי שליט"א
אישה שבימי טהרתה רואה רק בניגוב בנייר כתמים קטנים ללא הרגשה. במידה ומותרת האם מותרת אע״פ שזה ממשיך?

תשובה
צריכה לפנות היום לרופאה או לרופא לקבל טיפול.
שאלה - 144224
אבא של בעלי רוצה להיות סנדק והוא לא בריא בנפשו בכלל ולא בן תורה אני רוצה לקחת רב במקומו והוא יפגע מזה מאוד
תשובה
תוותרי לו ואל תעוררי מחלוקת.
שאלה - 144223
לכבוד הרב
שלום, אני פרודה מבעלי שלא מוכן לתת לי גט, היה מתעלל 9 שנים בי, כרגע יצאתי בלי גט עם 2 בחורים ונכשלתי בנגיעות אסורות לא היה... איך מכפרים?

תשובה
אשה שלא קיבלה גט מבעלה דינה כאשת איש גמורה, ואוי לנפשו למי שנוגע בה, עוונו גדול מנשוא, והוא בוגד בהשם יתברך שמו, ואת צריכה להתענות יום אחד לכפר ולשוב בתשובה שלימה.
שאלה - 144222
שלום לכבוד הרב
אני בת 27 עם בחור בקשר שנתיים עצרנו מלהתקדם כי אני מתדרדרת רוחנית ונפשית והוא ההפך האם לנתק
את הקשר הטלפוני על אף שזה מאוד קשה כי הוא מעודד ומחזק טלפונית תודה

תשובה
זה לא קשר טוב, לא יהודי, אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, לא מנהלים קשר אישי בן ובת בצורה חופשית ללא מטרת נישואין מוגדרת ורצינית.
שאלה - 144221
עשיתי טיפול פנים רציני וכרגע יש לי הרבה כתמים על הפנים יש לי צער גדול מזה לא יכולה לצאת החוצה מתביישת בי אבקש ברכה מהרב לרפואה , קיבלתי על עצמי גם קבלה מאוד חשובה
תשובה
העורך, בבקשה לא להגיש בקשות לברכה בפורום השאלות. תוכלי לשלוח בקשה דרך הטלפון.
שאלה - 144220
לכבוד הרב
נפלתי ב.... מחוץ לנישואין אני מבקשת תיקון וכפרה על חטאותיי.

תשובה
טוב להתענות יום אחד לכפרה ולקרוא כל ספר התהלים.
שאלה - 144219
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שמעתי פעם בדרשה של רב שאדם שנכשל בראייה אסורה של פריצות יוציא רוק מפיו וזה מועיל להנצל משז״ל , מה המקור לדבריו?
תשובה
איני יודע אם זה בדיוק כךאך ידוע מה שכתב הרב מגן אברהם ז"ל סימן צ"ח בהקדמה,
"כתוב בספר הגן [לאחד מגדולי המקובלים] לבטל מחשבה רעה בשעת התפלה יאמר שלש פעמים פי פי פי ואחר כך ירוק שלש פעמים, ולא ירוק לגמרי אך בדרך נחת והלשון תהא בין שפתים בשעת הרקיקה ובודאי תלך המחשבה עכ"ל ואינו נראה לי לעשות זה בתוך תפלת י"ח דהוי הפסק ומי יודע אם רפואה בדיקה היא".
והרב משנה ברורה סימן צ"ח, סעיף ב כתב "ובספר אליה רבה הביא בשם קיצור של"ה וזה לשונו סגולה להעביר מחשבת חוץ שקודם תפילה יעביר שלש פעמים יד ימינו על מצחו ויאמר בכל פעם "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי". וכן אם בא לו מחשבת חוץ בתוך התפילה ישתוק מעט ויעביר ימינו על מצחו ויהרהר פסוק הנ"ל עד כאן לשונו".
שאלה - 144218
לכבוד הרב הקדוש יש רבנית שבעלי מיתנגד לדרכה החברות שלי מיתחזקות ודובקות בדרך שלה ניסיתי להעיר להם אני רוצה לדעת [עים סה] אם זה לשון הרע ואני עושה טעות תודה
תשובה
אשה אמורה לציית לבעלה בעניני יראת שמים. ואל תדברי עם אחרות בנושא, תני לרבנים שיחוו את דעתם.
שאלה - 144217
לכבוד הרב
האם יש מצב כזה שמישהו חלילה ייקח את מה ששייך לי או שאין דבר כזה בכלל וכל אחד לוקח את שלו מבלי ליגוע במה ששייך לחברו

תשובה
בתלמוד בבלי מסכת יומא דף לח עמוד א אמרו "מכאן אמר בן עזאי: בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא".
שאלה - 144216
האם הילדים לפני גיל בר מצוה יש להם לברך על טלית קטן
ב' האם הבנות נגררות אחר האם לא לעשות מלאכות אחר הדלקתה או יכולות להמשיך עד הזמןבורית בשבת איזה מין מוקצה הוא

תשובה
א, מברך בודאי מצד מצוות חינוך. ב, מותרות במלאכה עד 15 דקות לפני השקיעה אם הדבר דחוף. ג, לא שמעתי שהסבון מוקצה.
שאלה - 144215
שלום כבוד הרב,אנו חוזרים בתשובה.איך להתנהג שאנו חייבים מפאת כבוד הבריות להגיע לאירוע לא מופרד?קשה עליי שלא להגיע מפני נימוס והכרת הטוב חובה עלינו לכבדם ולשמחם.תודה
תשובה
אם אתה נעשית פוסק הלכות. וכותב שחייב ללכת למקום פריצות ומזוויע ומצער את אבינו שבשמיים. וגורם לשכינה שתסתלק מישראל.
מה רצונך ממני. ומדוע אתה כותב שאלה שאינך מצפה לקבל עליה תשובה אלא כאוות נפשך.
שאלה - 144214
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לדחוף את האשפה בפח מלא בעזרת הרגל בשבת? יש סיכוי שע"י כך ישברו צלחות חד פעמיות הנמצאות בפנים.

תשובה
לא הבנתי למה לדחוף? והרי כשאשפה מליאה ומפריעה מותר לפנותה בשבת קודש.
שאלה - 144213
לכבוד הרב
התארחתי בשבת אצל קרובי משפחתי,לפני הדלקת נרות הם כיבו את האורות בבית, הדליקו נרות ואז הדליקו את התאורה שנזקקת לשבת. האם יש לזה מקור?אורך ימים ושנים חודש מבורך

תשובה
אין צורך בזה. כי הם מחמירים שלא לברך על תוספת אור. אך מכיוון ואלו נרות מיוחדות לשבת קודש נוכל לברך עליהם ועיין ילקוט יוסף.
שאלה - 144212
לכבוד הרב הגאון שליט"א
אבל על הוריו שמתפלל לפעמים במנין של חבד ואומרים לאחר עלינו לשבח תהילים היומי ואז קדיש יהא שלמא.ואז 3 משניות וקדיש על ישראל האם לומר איתם קדיש או לא?

תשובה
אסור להרבות בקדישים כפי שכתה הרב כנסת הגדולה ז״ל והסכים עמו הרב מגן אברהם ז״ל.
שאלה - 144211
שלום לכבוד הרב
האם יש עניין להיות עד בחופההאם כדאי להציע את עצמי כשנמצא בחתונה או שב ואל תעשה עדיף?

תשובה
עדי החופה צריכים להיות הכי יראי שמים שיש. ולא יהיה בהם שום עון או חטא לא מדאורייתא ולא מדרבנן.
ומרן הרב עובדיה היה תמיד ממנה עצמו לעד יחד עם הגאון הרב שלום משאש זכר צדיקים לברכה.
שאלה - 144210
שבוע טוב לכבוד הרב מצפי המיוחד שלנו, מאוורר עם שעון שבת האם אפשר בשבת לשנות עוצמת המאוורר כשהמאוורר כבוי? 2, אחרי ברכת המזון יש לגעת ממש בלחם ובמלח ולנשק היד? מחילה ותודה.
תשובה
א, אם עשיתם תנאי מלפני השבת מותר כשאינו עובד. ב, מספיק לגעת החתיכת לחם ואין צריך לגעת במלח.
שאלה - 144209
לכבוד הרב שלום רב
הפסקנו הפצת עלון מסויים, עקב פירסומים לא צנועים בו. וענינים שהצניעות יפה להם.

תשובה
אשריכם ואשרי חלקכם כמוכם ירבו בישראל. צריך להרגיל את הציבור ללמוד מדרשים ומפרשי התורה. ולא יעזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים כמאמר הנביא ירמיה עליו השלום.
שאלה - 144208
בני זל נפטר אני הולכת לציון רק ביום האזכרה. להניח אבן כשבאים או כשהולכים. האם מניחים את האבן ביד ימין או שמאל. האם מצד הראש או הרגליים. האם יש להוריד את האבנים מהפעם הקודמת.
תשובה
נוהגים כשמגיעים להניח אבן קטנה לצד הראש להתפלל ולקרוא לעילוי נשמתו. וכשעוזבים מסלקים אותה.
שאלה - 144207
שלום לכבוד הרב
כפי הצעתך הלכתי היום לבית הכנסת כדי לעשות שינוי שם. שם נאמר לי שלא ניתן לשנות שם אלא להוסיף. האם להשאיר את השם מרים כשם שני? . (ע"ש דודתי שנפטרה בגיל 15 בתאונה)

תשובה
עם הזמן תפסיקי להשתמש בו כלל.
שאלה - 144206
לכבוד הרב
ברחוב שלי גר רב מנהל מוסדות מוכר,הוא מכיר אותי כבר כמה שנים ומשום מה הוא לא אומר לי שלום ברחוב וממש מתעלם ואני אומר לו, זה מאד פוגע בי וגורם לי צער , מה אני יכול לחשוב?

תשובה
אל תאמר לו ותתעלם ממנו.
שאלה - 144205
לכבוד הרב שלום רב
באשכבה לגבר לפי מנהג הספרדים האם מזכירים שם האב או האם???
תודה רבה ושכרך מן השמיים

תשובה
תמיד את שם האם. ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 144204
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עושה השתדלות גדולה במציאת הזיווג ההורים מציקים הרבה בעניין חושבים שלא אכפת לי ואז כשאני עונה להם אני נכשלת בכיבוד הורים
זה קשהמה אוכל לעשות נא עצתך

תשובה
תפילה וסבלנות.
שאלה - 144203
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שבוע טוב. האם אפשר לגזוז ציפורניים בערב?

תשובה
רק לצורך מצווה. כגון טבילה.
שאלה - 144202
לכבוד הרב
אני מתפלל עם אשכנזים היום השץ היה ספרדי הוא התפלל בנוסח אשכנז כולל הגייה וגם בירך על ההלל האם הוא מוציא את האשכנזים ואת הספרדים ידי חובה .
תודה לכבוד הרב

תשובה
החזן איש מסכן.
שאלה - 144201
לכבוד הרב
אבא נמצא בבית אבות אני דואגת לגלח אותו במכונה 2 בשבוע. גיליתי שמטפל אחד גילח אותו בסכין. נחרדתי חרדה גדולה וצרחתי מפחד בעבור אבי.
מה אעשה אם המטפל ואם נפשי להרגע ?

תשובה
את אין עלייך שום אשמה חלילה. תבקשי מהנהלת המקום להקפיד בכך כי אנחנו שומרי מצוות.
שאלה - 144200
.אני רוצה שם דתי יותר.שאתחבר אליו.האם לשנות?תודה
תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 144199
לכבוד הרב שלום רב.
שבת שלום ומבורך.
תודה לכבוד הרב שעומד בפרץ, חזק ואמץ ואל תחת.
אני מחפש מדרשים על השבת הקדושה, היכן ניתן למצוא.
תודה.

תשובה
עיין תרגום יונתן על פסוק זכור את יום השבת לקדשו וכן על פסוק ושמרו בני ישראל את השבת. וכן במדרש תנחומא ומדרש רבה על הפסוקים הנ״ל.
שאלה - 144198
לכבוד הרב שלום רב יש לי הצעה ללמוד קידום אתרים באינטרנט. האים כדאי ללמוד. ואחכ האים צריך לבדוק כל לקוח אם העסק כשר ב100 אחוז.
תודה‎

תשובה
תחפש עיסוק אחר שהוא כשר.
שאלה - 144197
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ראיתי בספר נחמיה פרק א פסוק א שכתוב כסלו בלי י׳ והקרי זה עם י׳ ורציתי לדעת אם גם ככה י׳ שבאה אחרי צירי לא נשמעת אז מה זה אומר שיש קרי עם י׳
תודה רבה

תשובה
לנו אין משמעות בכך.
שאלה - 144196
שלום לכבוד הרב
שאלה דחופה לחברתי שלאחר 8 חודשים מבקשים להתגרש כיוון שמתעכבת 5 דק׳ בצאתה מביה״כ והוא לא מוכן להמתין רוצה להתגרש ומהר. הבעל לא מוכן לשמוע אדם אלא הרב מוצפי.

תשובה
העורך, הרב ענה אתמול.
שאלה - 144195
לכבוד הרב האם יום הולדת הוא יום שמחה? ווהאם ראוי דלא לומר תחנון ביום זה[לבעל השמחה]
תשובה
רק פרעה חגג יום הולדת. במקורותינו אין לזה בסיס.
שאלה - 144194
לכבוד הרב שלום רב
האם כאשר ראש חודש יוצא בשבת אומרים ברכי נפשי בשבת בבקר כבחול (ידוע לי שלדעת הרב אומרים בערב שבת השאלה לגבי הבוקר) תודה רבה רבה כבוד הרב הגאון שליט"א

תשובה
בשבת בבוקר לא תיקנו לנו לאמרו.
שאלה - 144193
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול האם אפשר להשתתף בפרויקט של פיתוח תוכנההמלמדת גם גוים איזה תחום בענף המחשבים,עמ"נ שיקבלו תעודת הסמכה בתחוםיישר כח גדול לרב על זיכוי הרבים.

תשובה
הבעיה אינה ללמוד עם גויים. קשה מהכל הוא תערובת אנשים ונשים.
שאלה - 144192
לכבוד הרב
יש לנו הזכרה לאימא עליה השלום בב' בתמוז שזה ראש חודש האם אני יכולה לעלות לבית העלמין שיכול להיות שאני אבכה האם לעלות בכל זאת? תודה ושבת שלום

תשובה
ב בתמוד הוא ביום שני ואינו ראש חודש כלל. תעלה ביום שני ולא בראשון.
שאלה - 144191
לכת"ר
ביתי, ילדת בי"ס אספה מבנות כיתתה כסף עבור מתנה למורה. היא איבדה רשימת שמותיהן. כעת כל בנות הכיתה מבקשות את כספן גם כשלא נתנו. מה לעשות ?

תשובה
ההלכה קובעת כי מי שמוגדר כ״שומר חינם״. פטור מגניבה ואבידה. וחייב במידה ולא שמר כדרך השומרים. וזה בהנחה שעושתה מלאכתה בהתנדבות. אלא שעדיין יש מקום לדון ברשימה שאבדה אם היתה חייבת לשמור עליה ויש עליה אחריות גם על הדף או לא.
שאלה - 144190
לכבוד הרב שליט”א
האם מותר לאישה נידה למזוג לבעלה וכן להפך הוא לפניה למזוג מים בפניהם תודה ורפואה שלמה לרב

תשובה
למזוג במגש הכללי והוא יקח או היא תקח, אבל לא להגיש לפניו ממש. ויש שכתבו שהמדובר דוקא ביין או במשקה חריף המגישים אותו לכיבוד מיוחד. ויש חשש לקירוב דעת.
שאלה - 144189
שלום לכבוד הרב שליט"א
הבן שלי התחיל לשים ציצית בחורף אבל ללא כיסוי ראש.(אנחנו מתחזקים בע"ה) כעת בקיץ בגדים קצרים הציציות בולטות ואני טוען לחילול ד' האם נכון? מה הרב מציע?

תשובה
תעזוב אותו. לפחות הוא מקיים מצוות ציצית שמגינה בעדו.
שאלה - 144188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאחר הדלקת נרות שבת אני נוהגת להתחיל בהכנת הסלטים החיים לסעודה.שאלתי היא האם מותר לטעום מהסלטים החיים בעת הכנתם(לבדוק אם חסר תבלין) לפני הקידוש?

תשובה
אם קיבלתם שבת אסור לטעום.
שאלה - 144187
לכבוד עטרת ראשנו

לפעמים משאיל רכב מגיסתי לנסיעות קצרות
היא לא מבקשת כסף אבל אני רוצה למלא דלק
האם קיים חשש ריבית אם מילאתי יותר דלק או שיש את הבלאי של הרכב?
שבת שלום ותודה רבה

תשובה
כשאין הלואה אין רבית בכלל.
שאלה - 144186
לכבוד הרב
השלום והברכה. האם הפרשת חלה היא סגולה לזיווג או הסגולה הטובה ביותר היא שירת הים? בברכת תעלה ותאדיר.

תשובה
לא שמעתי ולא ידעתי. תפילה לאבא שבשמיים הסגולה הכי טובה לכל ענין.
שאלה - 144185
לכבוד מו"ר
האם גם בתיקון לאה ראוי להוריד דמעות כאשר:א. מדובר ביום בו אומרים גם תיקון רחל וגם תיקון לאהב. מדובר ביום בו אומרים רק תיקון לאהתודה רבה לכבוד הרב ושבת שלום

תשובה
בימים שאין בהם תחנון לא ראוי לבכות או לעורר בכי. בימים שיש תחנון יכול לבכות בעיקר באמירת מזמור בבוא אליו נתן הנביא.
שאלה - 144184
לאחר 14 שנות תשובה עם בעיות שלום בית קשות הפסדים כספיים ניסיון לחנך הילדים בדרך תורה עכשיו שהם בגיל נערות הבן עזב הישיבה ורוצים בי"ס מעורב האם להישאר או לעזוב ולהציל נפשי ?
תשובה
להשאר בהחלט ולנסות להציל מה שאפשר בדרך נעימה וטובה של הסברה ובמאור פנים.
שאלה - 144183
הרב, מציעים לנו טלפון "כשר" אנשים מפקידים שיק לבנק באמצעותו, פותחים שערי הבית, עוקבים אחר הנעשה בעיסקם רוכשים מוצרים מקבלים תשובות מהרופא.. מה נענה ליצר הרע יצילנו הרב
תשובה
לא הבנתי מאומה מדבריך.
שאלה - 144182
לכבוד הרב שלום רב וחזק וברוך תהיה! אשתי מבקשת ממני לצאת איתה לנופש בחו"ל כבר שנים רבות ,ואני מסרב מכיון שכך הרב הורה,לאחרונה מאוד לוחצת וכועסת והשלום בית מתערר ,מה לעשות?
תשובה
תיקח אותה לנופש ״חלומי״ בצפת.
שאלה - 144181
הרב מוצפי שלום.
בהמשך לשאלה על החברה שיש לה אחות מעו(ק)כבת שידוך. האחות אמרה שהיא תפגע עם אחותה הקטנה תתחתן לפניה ,והיא לא תשמח בחתונה שלה, האם בכל זאת להתחתן לפניה? תודה

תשובה
אם יש הצעה מעשית ומוצלחת לא לעכב. כי לא יתכן שכל בני הבית יחכו עד שקטר הרכבת ינוע.
שאלה - 144180
לכבוד הרב שליטא האם אפשרי ללכת ביום הראשון הקרוב ת בעזרת השם לקבר צדיק להתפלל לצורך רפןאת אדם?ידוע שהכי טוב בטו ובערב ראש חודשסיר פרןוה בטעות בושל בשרי מה דינותןדה רבה
תשובה
היום יום השישי הוא כ״ט לחודש ונקרא ערב ראש חודש. אפשר וטוב ללכת. ביום ראשון הוא א בתמוד יום שני של ראש חודש אין ללכת. ולכן תלך ביום שני להתפלל.
ב, לנקות אותו יסודי. להגעיל ברותחין וכשר.
שאלה - 144179
לכבוד הרב

האם האיסור לאישה ללבוש צבע אדום הכוונה לכל הבגד כולו או שאם ישנם הדפסים או פסים אדומים על חלק מהבגד מותר?
תודה מראש

תשובה
הכל תלוי באופי הצבע. אם הוא רועש וצעקני גם פס קטן או פרח הוא אסור. אך אם צבעו רוגע מותר.
שאלה - 144178
לכבוד הרב מוצפי שליט"א כבוד הרב מאז שגזזתי ציפורניים בלילה ללא ידיעה את ההלכה קשה לי ללמוד ולהתפלל בישוב הדעת
תודה כבוד הרב תזכה למצוות ובריאות איתנה

תשובה
אל תכניס לראשך דמיונות. שום דבר לא קרה. בבקשה תירגע ותהיה שמח. הכל יסתדר בעזרת השם.
שאלה - 144177
לכבוד הרב
האם ראוי ליר"ש לא ללכת לשיעורים או לא להקשיב לשיעורים של רב שנותן שיעורים לנשים?
תודה לכה"ר

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 144176
שלום לכבוד הרב
האם יש ענין מיוחד לתיקון פגם הברית על קברו של נתן צוציתא, או קברו של רבי מתיא בן חרש? כי שמענו פעם מהרב שיש ענין לבוא על קברו של מי שהיה קשור באותו הדבר, האם נכון הוא?

תשובה
כך אמר לי עליו השלום מור אבי ז״ל. וכך כתב בספרו שפתי צדיקים. ועיין שם בערך רבי מתיא בן חרש. זיע״א.
שאלה - 144175
לכבוד הרב
אם יש בעיה לשליח ציבור להתחיל הישתבח ויוצר שכול שהציבור נמצאים עדין במזמורים
המטרה שלו לזרז את הציבור לעמוד בזמן שנקבע לתפילה שאם לא כך הציבור יגיע יותר מאוחר

תשובה
הוא צריך לפי ההלכה כשיגיע ל״אמת ויציב״ לקרוא לאט לאט את הברכה מילה אחרי מילה ולא יפסיק באמצא יותר מ-10 שניות שלא יהא הפסק גמור. ויאריך בכל תיבה ותיבה עד שיראה כי יש איתו עשרה מתפללים. ויעמוד עמידה.
שאלה - 144174
לכב הרב שלום
קילו קמח נילוש עם מים ודבש +חצי כוס סוכר +חצי כוס שמן מה ברכתו?
תודה

תשובה
דע את הכלל, כל כשאתה לועס את הלחם או המאפה ומרגיש טעם מתיקות בחיך או בלשון ברכתו מזונות.
שאלה - 144173
שלום לכבוד הרב שליט"א
האם מותר להפעיל מכונת כביסה בערב שבת ושימשך לשבת? כי קראתי באתר ילקוט יוסף (www.yalkutyosef.co.il ) ולא הבנתי אם מותר.
תודה מראש

תשובה
עיין ידידי במקור ההלכה בשו״ת יחוה דעת חלק ג סימן י״ח. שהתיר להפעיל המכונה ביום השישי והיא תמשיך לעבוד בשבת קודש.
שאלה - 144172
היום שמענו מרב באלעד חדושים מדהימים מתוך ספר שלכם על חומש במדבר בהוצ יפה נוף מדוע לא נזכר קרח בשושלת יעקב דתן ואבירם שקדים מי שרוצה שמחת שבת אמיתית והארה ולחזק המשפחה שיקנה
תשובה
תודה לך.
שאלה - 144171
שלום לכבוד הרב
לאחר אמירת י"ג מידות, מופיע פסוק 'רחום וחנון, חטאנו לפניך וגו'. אדם שמתפלל יחיד, וממילא לא אומר י"ג מידות, צריך לומר פסוק זה או להתחיל ב-'לדוד'?
תודה.

תשובה
יאמר י״ג מידות בטעמים כקורא בתורה כפי שכתב הרשב״א ז״ל והביא דבריו מרן בבית יוסף ז״ל. וכן את הפסוק ״רחום וחנון חטאנו לפניך רחם עלינו והושיענו״ מעומד כפי שכתב הרב בן איש חי ז״ל.
שאלה - 144170
לכבוד הרב
מחילה שאני אולי נשמע

תשובה
גם אותך ״הטעו״ וכנראה שקיבלתי ״מידע שגוי״. הם קדש קדשים.
שאלה - 144169
לכבוד הרב שליט"א
היות וודאי יהיו כאלו שיטענו שהרב ח"ו לא בדק לפני שדיבר, אז כדי שיהיה לרב מה לענותאני מוכן להקדיש מזמני ולתת לרב עוד דוגמאות של תקלות שיש באתר של אותו ארגון

תשובה
כנראה שגם אותך ״הטעו״ ומסרו לך ״מידע שגוי״.
אשמח אם תעביר לי עוד חומר כדי לתקן ולא לקנטר.
שאלה - 144168
לכבוד הרב מוצפי שלום.
יש לי חברה בת 21 שרוצה להתחתן, אך יש לה עיקוב בשל אחותה הגדולה שבת 23 ועוד לא מצאה זיווגה, האם יש בזה עניין שהיא תחכה לה תתחתן?
תודה.

תשובה
כיון שעברה את הגיל האידיאלי מותר לה להתחתן.
שאלה - 144167
לכבוד מורינו ורבינו...אם לכהן מותר להיכנס לבית הקברות בשעת הלוויה של שבעת קרוביו? ללכת עם גופה של קרוביו עד פתח הקבר?? כמובן שמסביב יש עוד קברות.
תשובה
חלילה וחס. הוא מלוה את קרובו עד מרחק שתי מטר מהקבר הראשון המצוי שם, ויעמוד במקום שאין אילנות או שככה המאהילה על הקברים.
שאלה - 144166
לפני כמה ימים כתבתי פה שאולי יטעו את כבוד הרב..אני מבקש מחילה וסליחה וכפרה אם פגעתי בכבודו..אני אוהב אותך ושומע כל יום לפחות 3 הרצאות שלך ולומד מספריך כל יום!! מחילה מחילה
תשובה
חס ושלום. מחול לך. אך אנא מכם אוהב אתכם ודואג לדורינו המתדרדר במדרון חלקלק. שרק עיור או חרש בסכלו. ויסלחו לי הנכים אינו רואה את הדברים הנוראים.
שאלה - 144165
שלום לכבוד הרב
שאלה דחופה לחברתי שלאחר 8 חודשים מבקשים להתגרש כיוון שמתעכבת 5 דק׳ בצאתה מביה״כ והוא לא מוכן להמתין רוצה להתגרש ומהר. הבעל לא מוכן לשמוע אדם אלא הרב מוצפי.

תשובה
תרגיעו אותו ותאמרו לו שהנני מבקשו לשוחח אתו חד פעמי.
שאלה - 144164
עובד אצלי פועל ערבי מרצף תבית שלי.והוא רוצה שמחר ישלם לו תשלום חלקי כי ביום ראשון יש להם חג.אם להתחמק מתשלום בגלל שהוא מוציא את זה לצורך חגו או אפשר לשלם לו ואין בעיה הלכתית?
תשובה
אין בעיה הלכתית כי הוא אינו עובד עבודה זרה ואינו נוצרי בר מינן.
שאלה - 144163
לכבוד הרב
יש לי בת ואין לי עדיין שם חשבתי על השמות אגם או אבישג מה אומר הרב
תודה רבה

תשובה
שרה.
שאלה - 144162
שלום לכבוד הרב
הזמנתי מזוזות מסופר והוא כבר כתב אותם ככה הוא טוען..וראיתי באתר שלך שיש סופר שכבוד הרב ממליץ עליו...אם אני יכול לבטל תזמנה ראשונה ולהזמין מסופר שרב ממליץ?

תשובה
לא נכון לעשות כך. וכדאי שתעמוד בדיבורך אליו. בתיקווה שהוא כשר.
שאלה - 144161
שלום לכבוד הרב
הבת שלי לקחה על עצמה הפצה של עלוני שבת כבר כחצי שנה תמורת תרומה חודשית בעקבות דברי הרב הם בקשו לתלוש 4 עמודי פרסום של מהעלונים לשבת קרח.

תשובה
העורך, הרב אינו רוצה להתייחס לשאלות הנוגעות לכך. אך דעתו נחרצת שיש בכך איסורים חמורים מהתורה. ובזמן הנכון ובפורום המתאים יעלה את הנושאים לציבור.

כל בר דעת יודע מה כן מחלקים לציבור ומה לא.
בנוסף האם בתך הולכת לאיזורים חילוניים לחלקם? כי כך הם מצהירים בפני גדולי הדור. כאילו יש שלחן ערוך לדתיים ושלחן ערוך ותרי״ג מצוות אחרות לחילונים.
שאלה - 144160
לכבוד הרב שלום רב
כבר הרבה זמן התלבטתי לגבי הפצת עלונים של ארגון מסויים וד"ל בגלל בין היתר נופשים לנשים בחו"ל ובארץ שמפורסמים שם
בזכות דברי הרב הנכוחים הפסקתי את המצב

תשובה
ואולי ״הטעו אותך״..... זה כנראה ״מידע שגוי״.........
שאלה - 144159
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר למרקר או לכתוב בצדדי הספרים שבהם אני לומד?

תשובה
תרשום על דף נפרד ולא בגות הספר.
שאלה - 144158
לכבוד הרב מוצפי: לגבי תפילת נשים
אישה שבחרה להתפלל ביום שחרית,מנחה,או ערבית האם יש עליה להתפלל את אותה תפילה בברכות בשם ומלכות. או שלא? והאם יש הבדל בתפילות בין זו לזו

תשובה
תתפלל רגיל. ודעת מרן הבית יוסף שאשה תאמר קריאת שמע הן של שחרית הן של ערבית אך הרכות ללא הזכרת שם השם. אלא תאמר ״ברוך אתה השם״ ולא אדנו״ת.
שאלה - 144157
עט"ר
אני רק רוצה לומר לרב, שהרב שהוא אור לדרכנו, בהלכה בתיקון המידות ובמוסר.
גם שאנחנו חוזרים בתשובה וקשה לפעמים להתקדם קדימה אנחנו יודעים שדרך הרב זה דרך האמת.
שבת שלום.

תשובה
העיקר היא שנלך כולנו בדרך השם יתברך ונעשה רצונו כרצונו ולא כרצוננו.
שאלה - 144156
שלום עליכם מו"ר, אדם ששכר דירה ובדירה היה ריהוט כגון ספה מקרר וכו' ועם הזמן נוצר בלאי בספה וכן בגומי של המקרר, הקירור קצת התלכלכו..כשעוזב את הדירה הוא צריך לפצות את השוכר?
תשובה
אם חתם על חוזה שכירות צריך לקיים כל הכתוב בו.
שאלה - 144155
לכבוד הרב שלום
חזק וברוך אישתי היתה בשיעור שלוגברים נותנים שעורים ומתרמים נשים ללא ידיעת הבעל עושים מכירות של תמונות השם ישמור אותך ויעזור לך אמן ואמן

תשובה
אמן וישמור את כל עמו ישראל מכל דבר רע ומהמדיחים למיניהם.
שאלה - 144154
לכבוד הרב שליטא
הרב הגדול שאוהבים אותך המון!!!סיר פרווה ...חיממו נקניקות ? מה דינו והאם אפשרי להחזירו לפרווה??תודה רבה!@@

תשובה
יעשו לו הגעלה וגם המכסה אם כיסו בו את הנקניקיות.
שאלה - 144153
שלום לכבוד הרב
לאחרונה נראה ברחוב סוג חדש של כס' ראש-{
בובו} לאשה שמנופח כלפי מעלה כ-פי 2 מהראש ובצבעים עזים כמו אדום ועוד ומותאם לבגד האשה כך שמבליט את האשה כבר מרחוק. כשר?

תשובה
חס ושלום.
שאלה - 144152
לכבוד הרב שלום רב , אני וארוסתי קבענו חתונה בתאריך מסויים וסגרנו ,באותו יום גילנו שאחותי לא יכולה להגיע לחתונה באותו תאריך. ולכן דחינו את החתונה בשבוע .האם זה בסדר ?
תשובה
למה לא הקדמתם?
שאלה - 144151
לכבוד הרב
אני השואל "משגיח קייטרינג..לא מנקים את התנור..הפרווה בשרי או נט בר נט"
ספרדי בישיבה אשכנזית שמספקת משם אוכל
להימנע מלאכול שם ובמיוחד בשר?כשרות רובין\ע"ח וכד

תשובה
תיגש אישית לרב פוסק תשיח לו את העובדות והוא בודאי ישאל שאלות, ויפסוק.
שאלה - 144150
לכבוד הרב שלום,
בעבודתי יש כנסים ואני מביא אוכל מהבית. לעתים מזמינים מנות גלאט לאורחים לא לוקחים והנשאר זורקים.
האם מותר לי לקחת אותם לשימוש?

תשובה
מה שבהכשר הרב לנדא או העדה החרדית בירושלים אפשר לקחת ברשות.
שאלה - 144149
לכבוד הרב הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א
מה הדין של 'מראה' בעד בדיקה בצבע שמסופקים אם חום, האם זה משנה שמביאים לרב לאחר כמה ימים?תודה!

תשובה
אם מסופקים, בנתיים צריכים ריחוק. עד שהרב המומחה יפסוק.
שאלה - 144148
לכבוד הרב שלום רב. אשכנזיה, משתדלת להתפלל מנחה בקביעות. אם אני ברחוב, רחוק מהבית, האם זה צנוע לעמוד באיזו פינה ולהתפלל או שעדיף שלא, או אם יש עצה אחרת
תודה רבה

תשובה
לא ברחוב אולי בחדר מדריגות.
שאלה - 144147
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בבקשה קוראים לי לאון , האם שמי בסדר?

תשובה
זה לא שם בכלל.
שאלה - 144146
לכבוד הרב, לא מסתדרת עם בעלי נשואה 13 שנה 4 ילדים. רבים המון רוצה להתגרש. הוא חי בשביל עצמו כל הזמן מעשן ושותה ולא דואג למשפחה גם מבחינה כספית. מיואשת. אשמח לתשובה בדחיפות
תשובה
השאלה הגדולה האם אחרי הגירושיל בר מינן יהיה לך יותר טוב.
שאלה - 144145
לכבוד הרב שלום וברכה.מצווה גדולה ללמד זכות על כל אדם מישראל. מה לעשות כשאדם פוגע ברגשות הזולת או עובר על הלכה? האם נכון לנסות ללמד עליו זכות?
תשובה
אם הוא חוטא ורשע ולא משנה מעשיו לא מלמדים עליו זכות. בפרט אם אחרים לומדים ממעשיו.
שאלה - 144144
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם צריך לבדוק כתובה ואם לא תקינה יכולה להוות בעיה

תשובה
אלפיים שנה לא בדקו את הכתובה והנה היום במקום לתקן את המעשים ולא להגרר אחרי החילונים בודקים את הכתובה. ומה אשימה הכתובה?
שאלה - 144143
לכבוד הרב שליט"א
אני סובלת לאחרונה מאד מחרדות, קבלתי טיפול רפואי, האם יש לכבוד הרב סגולה או עיצה כלשהיא בעניין? בבקשה גם לברך אותי לרפואת הנפש במהרה השם רשום למעלה. תודה.

תשובה
תלכי דחוף לרופא שיחליף את התרופות.
שאלה - 144142
לכבוד הרב שלום רב
תודה רבה !
אשרינו שיש לנו את כבוד הרב
אוהבים את הרב מאוד ומתפללים להקב"ה שיברך את הרב באריכות ימים ובריאות איתנה אכי"ר

תשובה
ברוכים תהיו.
שאלה - 144141
שלום עליכם מו"ר גרה בבניין קומה אמצע דירה טובה ב"ה שכנים כל היום רעש כולל שבתות אין מנוחת נפש קריוקי בריכות חילולי שבת מעליי גויים כפרת עוונות למכור? אני מותשת דעת הרב חשוב
תשובה
לעבור למקום שקט.
שאלה - 144140
לכבוד הרב שלום רב מוצפי שליט”א
האם שייך שאישה תצום בערב ראש חודש
תודה כבוד הרב

תשובה
רק אם היא בריאה וגם ילדיה התבגרו והם עצמאיים.
שאלה - 144139
לכבוד הרב שלום רב אני תלמיד בבית ספר והפלתי בטעות ערימת כיסאות על כמה כיסאות הם לא נשברו אך אני חושש שבכל זאת אולי אירע להם נזק מה עלי לעשות כדי שלא אחטא בעוון גזל
תשובה
אל תיכנס לדמיונות שוא.
שאלה - 144138
לכבוד הרב מוצפי שליט"א לגבי השיעור של הרב אם אכלתי פחות מכזית מזונות או המוציא ויצאתי בחוץ כשחוזר לברך המוציא?ואם לקחתי אתי ביד פת או מזונות או שומר בשולחן אז לא לברך?תודה
תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 144137
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה עם קבר רבי יעקב איש נבוריא והאם נוהגים לפקוד את קברו בתפילה?

תשובה
בהחלט כן. קדום ומוסמך. עיין שפתי צדיקים.
שאלה - 144136
לכבוד הרב
היום בצהרים הילדה שרשומה למעלה צריכה לעבור בדיקה חשובה.
נא עצתך ואיזו תפילה הרב ממליץ?בשורות טובות.

תשובה
מזמור קי״ט בתהלים.
שאלה - 144135
שלום לכבוד הרב
האם מותר לקחת טיפות שמן אורגנו לפני התפילה,
והאם יש חילוק בין יום חול ליום שבת?
בברכה והצחה ובשורות טובות.

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 144134
שלום לכבוד הרב
אנשים שנכנסים לבית הכנסת ומתרמים את הציבור ללא רשות הגבאי

תשובה
תניחו שלט האוסר את הדבר. כי הללו רובם עשירים. וזו מחלה ידועה לא עלינו מתקופת המשנה להיות קבצנים.
שאלה - 144133
לכבוד הרב השלום והברכה אני הקטן מברך את רבנו הגדול בבריאות איתנה "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר"
תשובה
תודה. אני הצעיר ואתה הגדול.
שאלה - 144132
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ישנו פרק תהילים מסוים שמסוגל לשמירה מפני אנשים שרוצים להזיק או כל פרק?.תודה רבה.

תשובה
איני בקי בכך. יש ספר בשם ״שימוש תהלים. שם תמצא.
שאלה - 144131
לכבוד הרב שלום רב
ב"ה בעוד כחודש אהיה בן 50 כיצד ראוי ונכון לציין הגעתי לגיל 50.
הלכות ממרים פרק ג סעיף ג האם רוב העם החילוני של היום הם תינוקות שנשבו ואנוסים כפי שמתאר הרמב"ם

תשובה
בשבת בתוך המשפחה המצומצמת. בן שישים תערוך סעודה פנימית מיוחדת בו ביום.
רוב הפוסקים כותבים שבימינו שיש תקשורת הסברה וידע לא ניתן לומר בפשטות את המושג ״תינו שנשבה״. ועיין המקורות במבשרת ציון חלק א.
שאלה - 144130
לכה"ר
רי"ח כותב בפרשת וירא ש"ש ז' שמי שקיבל שבת מבעוד יום יכול להקל ולבקש מחברו שעדיין לא קיבל לעשות מלאכה.
עד כמה מגיעה קולא זו האם יכול לומר לו להסיעו ברכב למשל?
תודה למו"ר

תשובה
בודאי לא כי לא יתכן שתקבל שבת ובגופך תפעל בדבר שעבורך הוא חילול שבת.
שאלה - 144129
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
*היכן נמצא הציון של הרב סלמן מוצפי ע"ה, אין סימון כלשהוא ע"ג מותר לתינוק/ילד לישון עם ההורים בזמן החשוב

תשובה
א, יש מפה באתר. ב, אסור כמפורש בהלכה.
שאלה - 144128
לכבוד הרב שלום
בהמשך לתשובתך להחליף את שמי משום שאני קרויה על שם דודתי שנפטרה באופן טרגי. לאיזה שם אוכל להחליף את שמי? תוכל להמליץ?.
מאוד מודה לך, הרב.

תשובה
שרה או אילה.
שאלה - 144127
לכבוד הרב שנלחם בכל המעכרים של ה1800 שעושים מסחרה מהיהדות
רק כדי לראותך פעמיים השנה באשקלון ובאשדוד היה שוה לעבור דירה
רב קדוש ואיש אמת
הקנאים משתגעים
אוהבים אותך המון!

תשובה
תודה.
שאלה - 144126
לכבוד הרב מוצפי שליטא
בחק לישראל קרח רביעי (אתמול) בזהר היה כתוב שיש מדור בגיהנם ששמו אבדון ומי שיורד לשם לא עולה לעולם. האם באמת לא יוכל לעלות? או שמא ע"י קדיש ולימוד יעלה?

תשובה
עד שיבוא המשיח כמובא בתנא דבי אליהו זכור לטוב.
שאלה - 144125
לכבוד מו"ר
אני מוחה בכל עמי הארצות שמבזים ברוב חוצפתם את מורנו ורבנו הגאון הרב בן ציון מוצפי!שהקב"ה ירחם שוב עלינו וישלח לרב רפואה שלימה ובריאות איתנה ואריכות ימים ושנים

תשובה
העורך, מחאתך התקבלה.
שאלה - 144124
שלום לכבוד הרב היקר שליט"א
האם מותר לגזור ציפורניים בלילה??תודה רבה על הכל

תשובה
לא גוזזים חוץ מנשים לצורכי מניעת חציצה.
שאלה - 144123
לכבוד הרב שליט"א
ברכתי שהכל על שתיה היה לפני גם מזונות וברכות עץ ואדמה שלא התכונתי לפטור וברכתי אחרי כמה דקות גם אדמה עץ ומזונות האם הברכות לבטלה?שמא פטרתי בברכת שהכל
תודה

תשובה
ברכת שהכל אינה פוטרת ברכה ראשונה של שום פרי.
שאלה - 144122
כבוד הרב
לפני השם מֶלֶך בשחרית - הפכת מספדי למחול לי
האם לכוין ס"ת שם יל"י?
בספרים כתבו על "כי גמל עלי" וכאן השמיטו

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 144121
לכבוד הרב. בעלי מעשן גראס באופן קבוע אינו מוכן להפסיק .אנו פרודים כעת. הוא מוכן ללכת ליועץ נישואין אך לא לציין בפניו את העניין העישון . מה לעשות כבוד הרב ?
תשובה
תודיעי בסתר ליועץ את הבעיה לפני השיחה.
שאלה - 144120
רק לחזק את הרב במלחמה נגד ס"א. אנשים לא עומדים על דעת רבם עד 40 שנה וקל וחומר אנשים דלא מעלי עפרא לפומיה
לא יודעים שהרב ינק קדושה וטהרה ויראת שמים ללא חת מכל זקני ירושלים זלה"ה

תשובה
תודה.
שאלה - 144119
שלום לכבוד הרב
חזק ואמץ כי עימך ה' אלוהייך בכל אשר תלך
אוהבים אותך מאודכל עם ישראל

תשובה
אמן ואמן. תודה רבה.
שאלה - 144118
שלום לכבוד הרב
ביקשו ממני לשאול- ישנו זהר המתורגם, האם צריך על זה הסכמות? האם ישהבדל בין ההוצאות?תודה רבה

תשובה
אסור להשתמש בו. כי הגאון החתם סופר לפני 180 שנה אסר אותו.
שאלה - 144117
קראתי שאסור לאישה ללבוש בגדים צבעוניים זה הלכה או החמרה?
כי יש לי בגדים צנועים לא צמודים ולא זועקים ויש ציורים של פרחים צבעוניים,ודוגמאות בצורות שונות בצבע צנוע זה מותר?

תשובה
זו הלכה מפורשת שנזכרה בדברי הרמב״ם ורבנו יונה ז״ל. אלא שהאיסור הוא בבגד שכולו אדום או שהוא משונה או רועש ומרשרש. אך לא בעל הדפסה רגילה.
שאלה - 144116
לכבוד הרב
לנסוע לקבל. ברכה
בעלי עם חברים דחפו אותו לזה הרב בבקשה תענה
לי אם יש בזה אמת אני לא שקטה בלי המילה שלך
מאמינה ומקשיבה לך.הרבה שנים

תשובה
יש לכם ״רבנים״ משלכם שאינם בעלי תורה, ומה את מבקשת ממני. אתם שומעים להם בכל דרך חייכם.
שאלה - 144115
אני כבר בן 25 ופעמים במעמדים מרגשים או בשמיעת צרות של אנשים ולפעמים בתפילה אני בוכה ממש, הכי חזק מתפרץ לי בט' באב, מה זה אומר? והאם לומר קינות בתשעה באב בבית או בביהכ''נ?
תשובה
בעל נפש רגישה וטהורה. תתפלל בבית הכנסת.
שאלה - 144114
לכבוד הרב,
אנו סומכים על פסק הרב שלא לטול ידיים לתינוק בבוקר. האם יש להיזהר שלא יגע במאכלים או בנקבים שונים, שלנו או שלו, היות ולא נטל ידיו?
חזק ואמץ במלחמתה של תורה!

תשובה
עיין מבשרת ציון חלק א. שאין רוח רעה שורה על ידיו כי אינו בר הבנה מליאה. וכל מה שיש נוהגים מבן שלש ליטול ידיו כדי שיתרגל לטהרה.
שאלה - 144113
לכבוד הרב'האם הרב יכול להמליץ על ספר שבו כתובים תיקונים שנאדם יכול לעשות כדי לנקות את עצמו מעוונות ?השם ישמור אותכם,תודה רבה!
תשובה
לשון חכמים לרבנו יוסף חיים ז״ל.
שאלה - 144112
לכבוד הרב שלום רב בקשתי לעשות פדיון נפש,כיצד להעביר תשלום?מחזקים את הרב במלחמת קודשבודדים המסוגלים לומר את האמת ולהלחם בעבורה,רבים יודעים ומפחדים ,זה נותן כח!
תשובה
בנק לאומי 10 סניף גאולה 911 חשבון ישיבת בני ציון 546003-86.
שאלה - 144111
לכבוד הרב מוצפי הגאון הגדול.
לא מאמין למראה עיניי,מזועזע עד עמקי נשמתי,לא יאומן איך אפשר להתנהג בצורה כזו למורנו ורבנו ולתורה. צריך לבכות נחלי דמעות...
אוהבים את הרב.

תשובה
אמר רבי פינחס בן יאיר ״בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגא״.
שאלה - 144110
לכבוד הרב לגבי החלפת תפקיד בגלל בעיות פריצות האים לעזוב לאלתר גם במחיר שלב ביטול תפילה בציבור והפחתה בשעות הלמוד
רבי ברכני

תשובה
רק אם הפרנסה כרגע דחוקה ביותר.
שאלה - 144109
לכבוד הרב שלום רב
האם אבל על אב יכול ללכת לקברי צדיקים שמאורגן ע"י העבודה שלו
בנוסף האם האבל יכול לקנות בגדים חדשים בשנת אבל
תודה כבוד הרב
וישר כוח

תשובה
לא יסע איתם, כי ישמיעו מוסיקה בדרך וכן יסעדו יחד שם.
בגדים חדשים בצבע לבן עליונים אסור כל השנה.
שאלה - 144108
לכבוד מורנו הרב.
הנוהג להתענות בערב ר"ח- מתי יתענה לר"ח תמוז הבא עלינו לטובה?
רפואה שלמה לרב.

תשובה
יקבל עתה תענית למחר יום חמישי.
שאלה - 144107
לכבוד הרב שלום רב
תודה רבה לרב שנלחם על האמת.זה כמו אוויר לנשימה.חשבתי כבר שאני לא בסדר ודרכם היא הנכונה.דרך הפשרנות והתיפיפות.תודה רבה לרב שמחזיר לנו את ההשקפה הנכונה.

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 144106
לכבוד הרב
יהודי בבית שמש הורה בציבורו שנכון להחמיר להמתין שעה בין חלבי לאכילת בשרי כדעת הזוהר הק' לדבריו.
האם כן?

תשובה
אין צורך.
שאלה - 144105
לכבוד הרב
מה מברכים על פריכיות אורז לפני ואחרי

תשובה
האדמה - בורא נפשות
שאלה - 144104
לכבוד הרב שלום רב
יש מעלה מיוחדת לתרום ספסלי כיסאות ושולחנות לבית כנסת

תשובה
כמו כל אביזר הנחוץ לתועלת המתפללים.
שאלה - 144103
כת"ר

רציתי להודות לך כבוד הרב
שהרב עומד על כל פירצה שיש בדור היתום הזה
ומציל אותנו מכל מיני מרעין בישין וכל מיני המצאות
מאיר ענינו בהלכה ובהשקפה תודה.

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 144102
מחילה מכבוד הרב וחוץ מכבודו אין הביישן למד ותורה היא וללמוד אני צריך.
לא הבנתי את ההלכה בילקוט יוסף,אני איטר יד כותב בשמאל,הכיצד לקנח?

תשובה
יוסי שם בדוי, שלום לך. יש חילוקי דיעות בין הגאון הטורי זהב לבין הרב אליה רבה והפרי מגדים עיין שם.
שאלה - 144101
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,

חבר שלי שמע מרב אחד,שאדה"ר היה גדול במדריגתו ממשה רבינו, שכן האם יש לכך מקור?

תשובה
העורך. תשאל את הרב שאמר. תודה.
שאלה - 144100
לכבוד הרב מוצפי שליט”א
האם אישה צריכה להגיד ”אמר רבי שמעון”אחרי פתח אליהו בשחרית תודה כבוד הרב

תשובה
אינה צריכה. אך יכולה לאומרו.
שאלה - 144099
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום האים מותר ללמוד בספר בן סירא ובאיזה (כי יש ספר אלפא ביתה דבן סירא ויש ספר חכמת בן סירא)

תשובה
תקרא אלפא ביתא דבן סירא.
שאלה - 144098
שלום לכבוד הרבהאם צריך לחשוש ממה שאחרים יחשבו על עליי? או ללכת ולא אכפת לי מה חושבים אחרים עליי? למשל שלא התחתנתמה הגישה הנכונה הרב?כי אנשים תמיד על כל מילה יהיה להם מה לומר
תשובה
תמצא בת זוג הגונה ואל תחשוש מאחרים.
שאלה - 144097
שלום וברכה
עובד בחלוקת מזון.העבודה לא מסודרת
חוזר מאוחר ובע"הב עושה בעיות עם תנאים סוציאליים
יש עבודת מטבח מ6עד3מסודרת.תפילת שחרית אצטרך ביחיד.יורה נא לי הרב מה לעשות

תשובה
נסיון לשלשה חדשים.
שאלה - 144096
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני גר בישוב בגוש עציון ואני רוצה להתנדב למד"א אבל אני כהן רציתי לדעת מה הדין אים אני יכול להתנדב
תשובה
תתנדב. אך ואולי עדיף שתתנדב ללמד אנשים רחוקים מהתורה ללמדם תורה.
שאלה - 144095
אשריך מו"ר עט"ר שאתה נלחם לבדיך
בכל "המקרבים למיניהם" לצערי הרב ראינו מקרוב משפחות שלא הוציאו את המכשיר הטמא מביתם ולא קובעים עיתים לתורה ובזמנם הפנוי קוראים עיתונים .

תשובה
והדברים ידועים וברורים לכל בעל חכמה ובינה.
שאלה - 144094
לכבוד הרב
בכ"ז תמוז יום שישי הבן שלי יהיה בן 13.האם אפשר לעשות סיום מסכת ולחגוג גם את הבר מצוה.והאם מותר לנגן על גיטרה. את הבר מצוה אנחנו נחגוג בשבת.

תשובה
תחגגו בלי גיטרה. כי הם ימי בין המצרים.
שאלה - 144093
לכבוד הרב שלום רב
קניתי סכינים של ויקטורינוקס משוויץ וחרוט בתוך הלהבה הצלב של הדגל שלהם! ניביתי למחוק עם מספריים חדים בלי הצלחה! סכינים הכי טובים ויקרים! לזרוק?

תשובה
מותרים בשימוש כי לא צוירו לשם עבודה זרה אלא זה סמל המדינה המרשעת והנאצית.
שאלה - 144092
לכבוד הרב
הזמנתי שרשרת עם תליון כסוף עם האות ה׳ ועכשיו קיבלתי והתליון מאוד מאוד גדול , האם ניתן להסתיר אותו מתחת לבגד, או שצריך שייראה ??
תבורך באורך שנים בנעימים ובריאות

תשובה
עדיפות להסתירו.
שאלה - 144091
שלום לכבוד הרב!
יש לי ילדים יפים ברוך ה׳.הרבה אומרים לי לשים להם משהו נגד עין הרע. אני אומרת- "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין"זה מספיק?תודה רבה.

תשובה
מספיק בהחלט. ולא לחשוב על זה. רק להשתדל לא להבליט אותם.
שאלה - 144090
שלום לכבוד הרב
האם ראוי שבעלי בתים יבואו לבית המדרש ויראו אברכים משחקים סנוקר וגם משחקים יחד איתם? וזה מפריע לשיעורים סמוכים.
אברך משחק סנוקר זו דעת תורה? ועוד ברבים?

תשובה
לא אברכים, אלא ריקים ופוחזים. מושב לצים. מסכן התורם להם. עון גדול של ביטול תורה ועון חילול השם קשה מכולם.
שאלה - 144089
לכ' הג"ר מוצפי שליט"א
רוצה לחזק את ידיך נגד הטיפשים שמבזים אותך. ידוע שהחירופים והגידופים זה מתנה מהקב"ה לכפרה ומחזקת הענווה. באהבה

תשובה
תודה גדולה לכולם. הם עוזרים לי כפי המפורש באתר בשם גדולי ישראל.
שאלה - 144088
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לי ללכת לקבר שמואל הנביא בימים מיוחדים?
(רווקה)תודה

תשובה
מותר, מה גם שהמצבה עטופה בפרוכת.
שאלה - 144087
לכבוד הרב מוצפי הי"ו

עד מתי רשעים יעלוזו.מוחה על כבוד רבנו כנגד אותו אתר שכותב איוולת ודברי רשעות. עד מתי כבוד הרב אנחנו רוצים כבר משיח עם כל השקרים ובצע כסף בכיסוי של מצוות

תשובה
זה דורו של משיח.
שאלה - 144086
שלום לכבוד הרב
אני מורה , מעוניינת לקנות עבור תלמידיי מתנת סוף שנה (חינוך מיוחד ).המתנה -משטח לעכבר של מחשב עם תמונת התלמיד. יש להם מחשבים בבית האם מותר לי?
תודה על מסירותך

תשובה
אם יש להם מותר ולהוסית כיתובית להביט רק בתמונות מותרות.
שאלה - 144085
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום לכבוד הרב מחילה שאני מכביד על הרב אני רווק בן 48 עוד ארבעה חודשים הכרתי בחורה גרושה עים שני ילדים יראת שמיים עים כיסוי ראש בקשה תתפלל עלי שיצליח !

תשובה
בהצלחה רבה. בקרוב אצל כל הרווקים.
שאלה - 144084
שלום לכבוד הרב
משגיח קייטרינג אמר שמאכלי פרווה מתבשלים בתנור אחרי הבשר ולא מנקים את התנור
בכלים אחרים סיר וכד משתמשים גם לבשר ומנקים אחרי שימוש
אם הפרווה בשרי או זה נט בר נט

תשובה
כמה שהוא תמים ולא מבין מספיק, תאמר לו שאין זוהבעיה ההלכתית היחידה הקיימת ויש בעיות של איסורי דאורייתא הרבה יותר חמורות ולכן אנחנו אוכלים רק בבית ואפילו לחם ומים.
שאלה - 144083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתי האשה מקבלת את תוספת נר"נ בליל שבת וביום שבת ?
תודה לכה"ר שמחזק אותנו ושומר עלינו מכל דבר רע.תודה רבה.

תשובה
כשמקבלת שבת. ואם מתפללת ערבית בשעת התפילה.
שאלה - 144082
לכבוד הרב שלום רב
אני שומע שיעורים ישנים של הרב על נבואות גוג ומגוג.איך זה מסתדר האמונה שכל יום יבוא המשיח ומצד שני קיום כח הנבואות שצריכות להתגשם?

תשובה
כתב הרמב״ם ז״ל בפירוש המשנה למסכת סנהדרין ״ודברים הללו אין מי שיודע איך יהיו עד שיהיו״.
שאלה - 144081
שלום לכת"ר חזק וברוך על המאבק לשם שמים....
אנחנו יודעים ומרגישים כמה כוונתו טהורה!
אדם כבן 20 ששיחק בכדור במדרכה ליד הרכב החונה בחנייה ופגע במראה ונשברה חייב לשלם?

תשובה
צריך בהחלט לשלם.
שאלה - 144080
לכבוד הרב שלום רב
לפני שנים אחד הנערים בעירנו שלח יד בנפשו, רוצים לעשות לו את התיקון שכתוב בלשון חכמים של רבנו יוסף חיים זצ"ל .האם הרב יכול להדריך אותנו מה לעשות ולמי לפנות?

תשובה
תארגנו עשרה חברים ויתענו עליו. זו מצווה.
שאלה - 144079
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
מבייש לשאול אבל חייבים לברר, בחורה שהייתה עם גוי במגע אבל לא קיימו יחסים ממש, מותרת לכהן?
סליחה שהרב שומע מזה.

תשובה
מותרת.
שאלה - 144078
שלום לכבוד הרב
לצערי שבת חתן של אחותי במלון
מלון אינו שומר שבת (הכוונה בשירים וכד)אמא שואלת אם צריכה ללכת ולהשאר כמה שיותר בחדר
והאם האחים (חרדים) צריכים להגיע או לסרב! ?

תשובה
אל תנהלו את הסירוב. כל אחד יתנהל כפי החלטתו. אך מבחינה הלכתית אסור ללכת שם.
שאלה - 144077
לכבוד הרב
רציתי להגיד תודה לעורך שעומד בפרץ מול מתקפת שוטים עזי פנים וחצופים יהי רצון שיחזרו בתשובה כואב לשמוע כל פעם מחדש דיי יש לרב מספיק עול מהציבור

תשובה
הטפשות מביאה לידי חוצפה. העורך תודה.
שאלה - 144076
לכבוד הרב שליט"א
בת כמעט 48 עם ילדים גדולים.
מטופלת בנגד דיכאון וחרדות ובאבא סיעודי
מרגישה שלא מסוגלת לעוד הריון(הקודמים היו מאוד קשים} מבקשת להתיר לי מניעת הריון.
תודה

תשובה
הנמצאת במצב דכאוני מותרת לה המניעה.
שאלה - 144075
אישה שעבדה עד היום במעון ומאוד קשה להמשיך בעבודה זו קיבלה הצעה לעבוד בחברת פרטנר עם תנאים טובים יותר בשירות לקוחות מכירות בין היתר למכור חיבור לאינטרנט האם לקבל את המשרה?
תשובה
לא. ובשמיים ישלחו לך בקרוב עבודה נקיה.
שאלה - 144074
לכבוד הרב
האם מותר לאישה נידה לגהץ את בגדי בעלה בפניו תודה כבוד הרב בבריאות איתנה

תשובה
מותר.
שאלה - 144073
שלום לרב
ראש ישבה אשכנזי
בעלי תשובה רוב עם ציציות בחוץ
הרב לא אומר כלום לבחור ספרדי עם ציצית בפנים
האם בכל זאת לנהוג כמנהג הרב ולהוציא או לשאול אותו באופן אישי אם זה מפריע לו?

תשובה
אל תשאל כי אמרו חז״ל פתגם ״כל שאלה טריפה״. תנהג מנהג אבותיך בלי שאלות.
שאלה - 144072
מחילה מכבודו אבל כנראה יטעו תרב באתר
תשובה
העורך, אתה.... אם הנך חושב שכבוד עטרת ראשינו טעה או הוטעה. הרב מכיר את כל הענין מקרוב מאוד וחקר ודרש הכל ואחר כך זעק מנהמת לבו הטהור. ולא ידעת כי חכם עדיף מנביא ואיש אלקים מתהלך בתוכינו.
בוש והכלם בבואך לדבר בפני גדול ממך.
העורך.
שאלה - 144071
לכבוד הרב,
בנוגע לפדיון נפש עבור אבי, רוצה לפרסם את הנס שקרה, היתה לו נפילת סוכר דרסטית בלילה ובזכות הרגלו לתפילה בעלות השחר אמא שמה לב שאבא לא מתעורר ומיד הזמנו מד״א

תשובה
ברוך פודה ומציל.
שאלה - 144070
לכבוד הרב שלום רב 1.מי שהולך לישון אחר חצות,מתי אומר את הפסוקים של קר"ש,כשקורא קר"ש לפני חצות או כשהולך לישון.2 האם כשהולך לישון צריך עוד פעם לקרוא קר"ש
תשובה
יאמר הכל קודם חצות. וכשילך לישן פטורמלומר עוד.
שאלה - 144069
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת בבקשה במה עדיף להשקיע כסף לעילוי נשמת נפטר? בספר תורה? כסאות לביה"כ? סידורים ותהילים? או כל דבר אחר (כמובן שהילדים מחונכים לתורה ומצוות)

תשובה
בכל חפץ או דבר הנחוץ ומועיל לציבור המתפללים. כי אם יש ספרי תורה לקרוא בהם יתרמו לרכישת ספרים, רהיטים, תאורה ועוד.
אך אזהרה שמענו לא לתת כסף בידי הגבאים אלא לבעלי המלאכה ישירות.
שאלה - 144068
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, לפני שנים אדם הלך לרב( צדיק מאוד....) לברכה לאימו במצב קשה ולא היה לו כסף, הרב/עוזרו אמר שאי אפשר. הוא סיפר זאת לאנשים -לא יודע על החומרה. האם נכשל באיסור?
תשובה
זה לא צדיק. זה מתחזה. שוטה רשע וגס רוח. אכזרי על עם ישראל.
שאלה - 144067
שלום לכבוד הרב
בחופשת נשים היה ריקודים (רק נשים כמובן), היה שם גוי גבר, ביקשו להוציאו. האחראית על הערב אומרת שלא ואין בעיה כי זה גוי.האם אמת הדבר

תשובה
בשבע מצוות בני נח הגויים מצווים על גילוי עריות שהאיסור כולל כל האיסורים שמסביב כולל צפיה בנשים.
שאלה - 144066
שלום לכבוד הרב
בת36 שתי בנות ובן ,הקטנה בת 6 ביצעתי התקן(אמצעי) ל5 שנים לאחר לידתה לא ידעתי שצריך שאלת רב האם אוכל לשוב לבצע עוד התקן מצבי הכלכלי לא טוב ומפרנסת יחידה בבית .

תשובה
תבקשי מהבעל לשאת בנטל הכלכלי. רבים וטובים מתפרנסים טוב גם עם 12 ילדים ויותר.
שאלה - 144065
שלום לרב היקר
בת 27 כל כך עצובה ובוכיה אין רפואה למכתי עכשיו קבע עוד מומחה שאני צריכה מכשירי שמיעה היתה לי תקוה שאחזור לשמוע טוב
אולי יש פתרון אחר איך אתגבר על זה משתפת רק אותך

תשובה
יש בנות עם מכשירים נשואות ואמהות לילדים בריאים ושמחים. חזקי ואמצי. אל תפלי ברוחך חלילה.
שאלה - 144064
לכבוד הרב

בריכת 'קנאטרי' בית שמש מצוי מציל גבר גם בשעות נפרדות לנשים, האם לדווח לראש העיר אבוטבול על כך? הבריכה ברשות העיריההאם ניתן ללכת בבגדים מכוסים?תודה

תשובה
תפנו אליו. איני יודע אם מועיל כיסוי של בגד במים ובאיזה אופן.
שאלה - 144063
שלום עליכם מו"ר מזועזעת עד עמקי נשמתי מהתגובות באתר חרדי כביכול מוחה על בזיון תלמיד חכם מחזקים את הרב ה' ישמור אותך ויצילך מכל ברוך תהיה חזק ואמץ אוהבים ומעריכים
תשובה
אמן, תודה.
שאלה - 144062
בעז"ה אני אמורה ללדת בת בשבועיים הקרובים
שמי מוריה ורציתי לדעת האם טוב יהיה לקרוא לה אילה? אני מאד אוהבת את השם אך פתאום חוששת.

תשובה
אין בכלל מקום לחשוש. תעשי הכל בלב שמח ומאושר.
שאלה - 144061
מה ששאלתי בענין הציצית הוא לגבי שהבא"ח כתב לא להוציא אפילו בשעה זו ומאידך על פי הקבלה ידוע לא יהא שום הפסק .ואמרתי אולי הכוונה שישלפנו לאחוריו
תשובה
נכון.
שאלה - 144060
שלום לכבוד הרב
אם מישהו מרמה בעבודה בנתונים מכיוון שהוא לא מספיק לסיים את המטלות שלו, האם ישירות להגיד למעביד או חובה לדבר עם העובד קודם?

תשובה
לדבר עם העובד ולהשפיע עליו כי ייטיב את דרכיו.
שאלה - 144059
לר' המיוחד בדורנו

א- אשה שחזרה בתשובה ובעלה לא - במותם - הולכת עימו לגיהנום?
ב- מתי היה הארוע עם הטמא של הנוצרים אחרי חורבן בית שני

תשובה
א, לא קשורה אליו בכלל. ב, 68 שנה לפני החורבן.
שאלה - 144058
לכבוד הרב
סיבת הסכסוך גליתי שהרב שלי מדבר דבריםלא נכונים חסרי דעת אני הקמתי את המקוםלא נתן לי להתקדם שם הראה קינאה כול מה שקרה לי בבית אמר יש עלייך עין הרע פשוט ברחתי לא נעים

תשובה
תחזור לשם.
שאלה - 144057
לכבוד הרב

קראתי במאגר שמומלץ להביא לילד עם קשיי דיבור-לשון של עגל.
הלכתי לקצביה ולא ניתן לדעת בוודאות לשון עגל או פרה, האם לשון
בקר כלשהו זה בסדר?
תודה אוהבים את הרב מאוד!

תשובה
ככתוב כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון. גם של תרנגולת מועיל כנזכר בגמרא כל איבר מרפא את שכנגדו באדם.
שאלה - 144056
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם השם עדיה הוא שם טוב?
תשובה
לא מוכר לי.
שאלה - 144055
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

רצינו להודות למורנו על מלחמתו נגד המנסים להמציא תורה חדשה "ולקרב" כך אנשים. ידענו שכל מלחמתו של הרב היא למען לא נלך אחרי הטועים. אנו תלמידך איתך.

תשובה
חזק וברוך.
שאלה - 144054
לכבוד הרב שלום רב
אשתי מתחזקת, ב"ה. היא מרבה לשתות חליטות תה בטעמים שונים תוצרת חוץ. וחלקם בהשגחה רגילה, אך חביבים עליה מאד. האם מותר גם לי לשתות, וכיצד לדבר אל ליבה?
תודה.

תשובה
בשקיות מותר.
שאלה - 144053
לכבוד הרב שליטא
מאיפה הגיעה המילה סבא? הרי חכם יוסף חיים זצוק"ל תמיד הזכיר את סבו בשם זקני, וכך כל חכמי הספרדים והאשכנזים. מה הפירוש של המילה סבא? מאיפה מקורה ואיך הגיעה?

תשובה
בארמית פירושה זקן. אך לא התכוונו לאבי האב או אבי האם.
שאלה - 144052
לכבוד הרב
האם מותר לקרוא תהילים בלילה בכותל?
ולגבי קריאת תהילים שלם בכותל או בקבר רבי עקיבא,צריך וברצף ללא הפסקה?

תשובה
לאשה מותר בלילה ואינה צריכה לעמוד או לקרוא ברצף אלא כפי כוחה ואפשרותה.
שאלה - 144051
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למנצח בצורת המנורה על קלף בכתב אשורי איני רוצה בו כי הכותב בעל מידות לא טובות ואני חוששת. האם לגנוז מה לעשות ?
בברכה רבה

תשובה
לשמור אותו בין דפי ספר קודש.
שאלה - 144050
שלום לכבוד הרב שליטא
בשיעור הלכה שאנו עורכים בישיבה הסתפקנו מדוע השו"ע ס'שכח פסק
לגבי שימוש במים לעשות רפואה אסור משום גזירת שח"ס ואילו החזו"ע
לא סובר כך ומתיר רפואה במים

תשובה
לא מצאתי מקור שאלתך לא בזה ולא בזה.