ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ח/אב תשע"ז
     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 146452
קריאת חירום לציבור הרחב.
ישנם לפחות כרגע בשלבי הכנה והגהה ששה ספרים מעשה ידיו של עטרת ראשינו שליט״א אשר כתבם במסירות נפש עילאית גם בימי חליו. השם ישמרהו.

הספרים ממתינים להגהות ועריכה והדפסה העולים ממון רב. כולנו עובדים ללא תמורה. כולל הרב שאינו מכניס לכיסו אפילו שקל אחד, אנא עם קדוש החלצו חושים ותתרמו עבורם, כי הם נחוצים לכל ישראל ועוסקים במועדים שונים במעגל השנה. וכן בענינים מרכזיים בחיינו.

כל המעונין להנציח יקיריו. או להתנדב לרפואת קרוביו ומכריו מתבקש לפנות בדחיפות לטלפונים אלירן 0522751-941. או למנחם בטלפון 05480-33-817.
תודה המערכת.

תשובה
תזכו למצוות וזכות התורה תגן בעדכם באלף המגן.
שאלה - 146592
רבנו שליט"א, נהנינו מאד מהתשובה על חומרת פריצת גדרות חז"ל.
אם יאבה רבנו לבאר מעלת חינוך הבנים בתלמודי תורה, ועד כמה צריך להתאמץ בכך. בפרט עתה ערב תחילת שנה"ל.

תשובה
זו מצוות עשה יקרה עד למאוד, ואנחנו אומרים אותה לפחות שלש פעמים ביממה "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם". ובתלמוד [מסכת קידושין כ"ט, א] איתא תנו רבנן: האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה". עוד אמרו שם [קידושין ל, א] "והודעתם לבניך ולבני בניך? לומר לך, שכל המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות".
ובספרי [פרשת עקב פיסקא מ"ו, י"ט] איתא "ולמדתם אותם את בניכם, בניכם ולא בנותיכם דברי רבי יוסי בן עקיבה, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו בלשון הקודש ומלמדו תורה. ואם אין מדבר עמו בלשון קודש ואינו מלמדו תורה, ראוי לו כאילו קוברו, שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, אם למדתם אותם את בניכם למען ירבו ימיכם וימי בניכם, ואם לאו".......חס ושלום.

ובמדרש משלי (בובר) פרשה י"ט, סימן כ] "ואוהב את הבריות, ואוהב את התוכחות, ומודה על האמת, ונושא ונותן בשמועתו, ומייסר בנו לתלמוד תורה, ואז יש לו תקוה ואחרית, שנאמר יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך. ואמר ר' ישמעאל יסרהו בדברי תורה כדי שתצילהו מדינה של גיהנם לעתיד לבא".

ומור אבי ז"ל היה מזהיר את הלומדים שומעי לקחו לשלוח את בניהם לתלמוד תורה בלבד ולא לבתי ספר הנקראים "דתיים", כי המציאות מוכיחה שיוצאים משם עמי ארצות ואין בהם בבגרותם אפילו ריח של תורה ויראת השם. והיה רגיל להזכיר דברי

הזוהר הקדוש שכתב דברים נוראים על מי שאינו שולח את בנו ללמוד תורה טהורה וקדושה [רעיא מהימנא יתרו צ"ג, א] ואלו דבריו מפי משה רבנו עליו השלום "שכל אדם חייב ללמד בנו תורה ככתוב ושננתם לבניך. ואם לא לימדו תורה ותרי"ג מצוות, כאילו עשאו פסל ולכן הזהירה התורה לא תעשה לך פסל ועתיד להיות בן סורר ומורה ומבזה אביו ואמו וגוזל אותם, ואוכל בלי ברכה, והוא חשוד על הכל ואפילו על שפיכות דמים וגילוי עריות ועבודה זרה".

ובתלמוד [פסחים קי"ג, א] "אמר רבי יוחנן: שלשה מנוחלי העולם הבא, אלו הן: הדר בארץ ישראל, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והמבדיל על היין במוצאי שבתות". ונתאר לעצמינו איך ייראה אדם בעולם הבא כשכולם נכנסים להיפגש עם הצדיקים, והוא נשאר בחוץ בבזיון גדול בגלל שלא שלח את בנו ללמוד תורה.

וסיפר הרב שלמה לורנץ ז"ל מראשי אגודת ישראל, כי בערך בשנת תש"ך [1960] ראה את מרן רבנו עובדיה יוסף ז"ל נוסע ביום חול רגיל אחר הצהריים באוטובוס מירושלים לכיוון רחובות, והיה לבדו עם ספר בידו כדי ללמוד כדרכו בדרך. ושאל אותו מה כבודו עושה באוטובוס לכיוון דרום, הרי כבודו דיין ומכהן בבית דין? ומרן השיבו בפשטות כי שמע על כמה משפחות ספרדיות שם שאינם שולחים את בניהם למוסדות חינוך חרדיים, והוא הולך לבתיהם להשפיע עליה, והכל היה מיוזמתו האישית ללא שליחות ממאן דהוא. זיע"א.

וכמה ברכה ופרנסה מוצא האדם כששולח את בנו ללמוד תורה כי כך אמרו חז"ל במסכת ביצה [טו, ב] "תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה: כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה. שאם פחת - פוחתין לו, ואם הוסיף - מוסיפין לו".
ואני הדל באלפי ישראל זכורני בימי ילדותי ביהודי תם וישר צדיק וקדוש, מעולי פרס שגר בירושלים במחסן ליד השוק בשכונת הבוכרים, ואזכיר שמו לטובה שהיה נקרא "מולא ברוך", והיה מתפרנס בתור עגלון והיתה לו עגלה רעועה רתומה ל"נושא אדם" והיה מעביר עליה מטלטלים שונים ממקום למקום או ירקות לחנוונים, וימים רבים היה ללא עבודה ויושב בבית הכנסת ולומד תהלים וקורא בספר הזוהר הקדוש, והיו עיניו זולגות דמעות כנהר בקראו בהם, והיה עומד בסיום היום ליד ארון הקודש ובוכה בדמעות שליש ומתחנן לפני אבינו שבשמיים על בניו שילכו בדרך השם ומצטער ובוכה עליהם שיהיה לבם פתוח בתורה. וזכה שכמה מנכדיו ובניהם עוסקים היום בתורה, ומדי זכרי זאת המו מעי לו.
שאלה - 146565
שלום לכה"ר
בהיות וימי אלול בפתח ואחריהם עשרת ימי תשובה, מה נכון לנו יהודים פשוטים לעשות מהיום.

תשובה
אהובי ורעי, שימחת את לבבי מאוד שכבר היום ששה עשר לחודש מנחם אב אתה מתכונן לימי המשפט, כך נכון וכך ראוי לכולנו.

ואעתיק לך דברי רבנו יונה ז"ל מהספר שערי תשובה [הדרך החמישית יד] "בעשרת ימי תשובה, הירא את דבר השם, לבו יחיל בקרבו, בדעתו שכל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלקים יביא במשפט את כל מעשה על כל נעלם אם טוב ואם רע, כי האדם נדון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים. ובעת אשר ידע האדם כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל ולהתעסק ביתר חפציו, ולא ישגיח לפתח ולשדד אדמתו, ולא יפנה דרך כרמים, ולא יתרפה ביום צרה מהכין לב להנצל כצבי מיד. לכן מה נואלו היוצאים לפעלם ועבודתם עדי ערב, בימים הנוראים ימי הדין והמשפט, ואינם יודעים מה יהיה משפטם! הלא להגותם יהגה לבם ביום שידובר בם, שנאמר (שיר השירים ח, ח): "מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה".
וראוי לכל ירא אלקים למעט בעסקיו ולהיות רעיוניו נחתים, ולקבוע ביום ובלילה עתים, להתבודד בחדריו, ולחפש דרכיו ולחקור, לקדם אשמורות, ולהתעסק בדרכי התשובה וכשרון המעשה, ולשפוך שיח, ולשאת תפלה ורנה, ולהפיל תחנה, והעת עת רצון והתפלה נשמעת בה, כענין שנאמר (ישעיה מט, ח): "בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יבמות מט ב, ישעיה נה, ו): "דרשו ה' בהמצאו" - אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. ומצות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכפורים, שנאמר (ויקרא טז, ל): "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו", על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני ה' בתשובתנו והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו".

תודה לך.
שאלה - 142901
לכבוד הרב
בכל ערב שבת אני מאזינה לתוכנית של הרב ברשת מורשת.
מזה שבועיים שאינימצליחה לשמוע את התוכנית, ומאד מצטערת על כך, ואיני היחידה שלא מצליחה, האם השידור עבר לתדר אחר ?

תשובה
העורך. 100.7. 92.5. 90.5. תודה.
שאלה - 147162
במלוה מלכה אני אומרת בברכת המזון רצה ומגדולכי זה נראה לי המשך של השבת סעודה רביעיתפתאום בעלי אמר לי שלא להגיד...מה נכון כבוד הרבאני דוקא רוצה להגיד כי זה ממשיך לי את השבת.
תשובה
אסור לומר רצה והחליצינו. א, כי זה הפסק. ב, כי זה אינו אמת כי עתה לא שבת.
שאלה - 147161
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני רוצה לבקש מחילה מכבוד הרב התשובות של הרב היו קשות וחותכות כאשר קראתי אותם ואמרתי שאולי הרב לא מבין את הדור אני רוצה לבקש מחילה אם פגעתי בכבוד הרב

תשובה
אני אוהב את כולם. זה מתוך דאגה כנה.
שאלה - 147160
לעורך, שלום
אישה- רציתי לדעת אם יהיה התרת נדרים.. במוסיוף בסיום השיעור ביום ראשון/שני בערב, כי לא מתאפשר עד ר"ה .
תודה.

תשובה
בלי נדר ביום שני בשעה 20.00.
שאלה - 147159
שלום כבוד הרב

לתועלת הלומדים באתר הוספנו אפשרות לעשות חיפוש לפי תשובות ארוכות של כבוד הרב, ניתן למצוא את החיפוש בתפריט שאלות ותשובות בהלכה בצד ימיןצוות האתר

תשובה
תודה לכם. השם יתברך ישמרכם ויברככם אתם ובני משפחותיכם. וישיב לכם כגמולכם.
וכאן המקום להודיע משהו קצר לציבור, שפעמים רבות אני פונה בענינים שונים הקשורים לאתר ולמחשב לצדיקים האלמונים הללו בשעות שאינן לא מן היום ולא מן הלילה. ואני תמיד נענה בסבר פנים יפות ובאהבה. והם עוסקים במלאכה בהתנדבות מוחלטת. בן ציון בן רבי סלמן הי״ו.
שאלה - 147158
שלום לכבוד הרב
בביהכנ"ס הציבור רוצה לעשות סליחות ברשב"י ולאחר מכן לעשות על האש. הרב אמר שזה לא מתאים לעשות סליחות שזה תשובה עם "על האש".מה כבוד הרב אומר?בברכהאברהם

תשובה
השתגעו. ימי הסליחות ימי תענית וחרטה הם. קדושים הם. ואלה חוגגים ועוד אצל הכי קדוש שיש לנו. נטרפה דעתם וזקוקים לתפלה עליהם של ייענשו.
שאלה - 147157
שלום לכבוד הרב
הגרוש שלי פגע בי המון ותמיד סלחתי ולא הקפדתי כי אני יתומה ופחדתי שיקרה לו משהו עכשיו פגע שוב ואני לא מסוגלת לסלוח וממש מקפידה (העם) האם מותר לא לסלוח?
תודה רבה

תשובה
מותר אם זו פגיעה קשה.
שאלה - 147156
שלום לכה"ר
א.מותר בשבת להוציא מפתח מתוך צרור? (משום בורר)
ב.חתכנו כרוב בשבת ואח"כ נראה שזה יותר מידי, מותר להשאיר ממנו לאחרי שבת? לכתחילה נחתך בשבת על דעת לאוכלו בסעודה

תשובה
א, מפתח הנחוץ לך לשבת מותר כי זה מוגדר ״בורר אוכל מתוך פסולת״ ומותר. אך מפתח שאינך חפץ בו ואתה מסירו אסור כי זה מוגדר ״בורר פסולת מתוך אוכל״ ואסור.
ב, מכיוון והכוונה היתה לאכלו בשבת. ואי אפשר לצמצם בדיוק את הכמות מותר כשנשאר. ומצווה להשתמש בחול כי יש במזון של שבת קדושה.
שאלה - 147155
שלום לכבוד הרב
אני אוהב את הרב מאד! נהנה ומחכים מהתשובות באתר! לא מצליח לעשות הכל כמו שצריך אבל בע"ה משתדל.
תודה רבה וישר כח! מתפללים לשלומך ולאריכות ימים ושנים. א.כ.י.ר

תשובה
אני כל שעה מתפלל לאבינו שבשמים שיתן לי חכמה בינה ודעת להשיב תשובות נכונות ומדוייקות לבני אברהם יצחק ויעקב. שרה רבקה רחל ולאה.
שאלה - 147154
שלום לכבוד הרב שליט"א,
לצערי הייתי בשבת קודמת בחו"ל עם קבוצה דתית וחרדים מאורגנת, והמלון יוחד עבורינו, הגוי חימם את האוכל בשבת עבורנו, והאחראי טוען שהרב שלהם התיר ואני מעביר את כל הנתונים לרב.

תשובה
שאלה זו נחלקת לשני מישורים שונים בהלכה. א, איסור הנאה ממלאכה שעשה הגוי לצורך יהודי בשבת והמדובר באיסור תורה של הבערה בשבת.
ב, איסור אמירה לגוי בימי החול על מלאכה שיעשה בשבת.
בשני האופנים הדבר אסור כלל.

כתב מרן בשולחן ערוך [אורח חיים הלכות שבת סימן רע"ו סעיף א "גוי שהדליק את הנר בשביל ישראל, אסור לכל, אפילו למי שלא הודלק בשבילו. הגה: ואין חילוק בזה בין קצב לו שכר או לא קצב, או שעשאו בקבלנות או בשכירות, דהואיל והישראל נהנה ממלאכה עצמה בשבת, אסור בכל ענין".
וכן הסכימו הגאון החיד"א ז"ל במחזיק ברכה שם, המגן אברהם, הגאון מווילנא והפרי מגדים ועוד באותו סימן.
גם כתב השלחן ערוך, סימן שכ"ה סעיף י"ב "אף על פי שאינו מכירו, [הגוי את היהודי,] אם אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה, או אפילו אם אינו אומר כן, אם מעשיו מוכיחים שלצורך ישראל עושה, כגון שהדליק נר בבית שישראל בו והלך לו הגוי אסור".

ועיין מה שכתב הגאון הטורי זהב סימן רנ"ג, י"ח. שהיו נוהגים שהשפחות הגויות היו מבעירות תנורי חימום בשבת בחורף הקשה באירופה, והטעם שהכל נקראים בגדר חולים אצל הקור, אך מה שהיו השפחות הגויות מחממות על אותו תנור שבין כך היה מחמם את סירי התבשילים אין לסמוך על היתר זה כלל.
והגאון הראשון לציון הרב יצחק יוסף כתב בילקוט יוסף [שבת כרך ד סימן שכה, סעיף א] "גוי שעשה מלאכה בשבת לצורך ישראל, אסור לישראל ליהנות מאותה מלאכה בשבת, אף אם לא ציוהו על כך. ואף אם אין הגוי מכיר את הישראל אך אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה, אסור ליהנות ממלאכתו בשבת. ואפילו אם אינו אומר בפירוש שעושה לצורך ישראל, אך מעשיו מוכיחים שעושה לצרכו, גם בזה אסור ליהנות ממלאכת הגוי בשבת".

ואכתוב לך מעשה שהייתי עד לו לפני כ - 25 שנה, מרן הרב עובדיה ז"ל הזמין אותי עם בני המשפחה למלון בירושלים לשבת לשיעורי תורה בתורנות, ובאמצע הארוחה כבה האור, והמלצר הגוי הדליק אותו לטובת הסועדים היהודים, מיד הפסיק מרן את אכילתו, בירך ברכת המזון ועזב בהפגנתיות את חדר האוכל, ואמר לי שלא יתכן ליהנות ממלאכת גוי בשבת.

חיפשתי בכל ספרי הפוסקים כולל האחרונים וגם מה שטען המארגן שהטיול נערך לצורך אנשים "חובשי סרוגים". ולא מצאתי גם בספרי הרבנים שהוא מבקש להסתמך עליהם מי שמתיר את הדבר.
שאלה - 147153
לכבוד הרב:
1. מאיזה שעה עד איזה שעה אפשר לאכול פת שחרית?
2. האם אפשר לעשות פת שחרית על מיני מזונות?

תשובה
כמה שיותר מוקדם זה נחוץ. רק במצב של דיעבד מועיל במיני מזונות. אך לטווח ארוך זה בהחלט גורם נזק בריאותי לגוף וחבל על כל יום כזה.
שאלה - 147152
לכבוד הרב מוצפי עטרת ראשנו אישתי בעלת משקל גבוהה ומפחדת מניתוח קיצור קיבה ואני מעוניין מה דעת הרב
תשובה
לא ממליץ.
שאלה - 147151
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היינו בטבריה בביהכנ"ס של קריית שמואל ובהוראת הרב אין ברכת כהנים כללהאם יש היתר כזהישר כח ותודה רבה לרב

תשובה
לא הבנתי האם זה בשבת או ביום חול. ומאיזה עידה?
כי כל העדות בארץ ישראל כולל האשכנזים נוהגים לקיים ברכת כהנים כולל בימי החול.
שאלה - 147150
לכתר
איפה אומרים לדוד ה לפני ערבית או אחרי?
הרב כתב בשופר בציון שהחזן מגיע בעלינו לשבח לאין עוד אחר יאמר מגדל עז...
האם זה רק בכיפור או גם בחול ואם היחיד גם אומר? ואם אין סומך?

תשובה
א, אמירת לדוד בערבית אינה נוהגת בכל המקומות. ב, אמירת מגדל עוז הוא אך ורק בראש השנה בתפילת חזרה של מוסף על ידי הסומך ולא השליח ציבור, ובודאי שהיחיד אינו אומרה בתפילת העמידה.
שאלה - 147149
הרב שליט"א
אני מומחה בתחום התוכנה. חשבתי על לפתח טלפון חכם שיהיה חסום ברמה גבוהה מאוד ללא וואטסאפ וללא משחקים וכד'
רק דברים שיחסכו זמן כמו בנק, תשלומים וכד'
האם שייך?

תשובה
לא ממליץ.
שאלה - 147148
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לאישה ללכת פעם בחודש קבוע למערת המכפלה ?זה כמו ללכת לבית הקברות ? ימים שפתוח כל הלילה. האם מותר לאישה להיות במערה בלילה כל הלילה ? כמו בהושענא רבה

תשובה
מותר וזה לא דומה לבית עלמין, כי שם פתח גן עדן, אך לשהות שם בלילה לאשה לא, זה איזור עויין.
שאלה - 147147
שלום לכבוד הרב,אשתי טבלה לפני שבוע ,ואתמול היא ראתה כתם אדום פעם אחת ומאז זה לא חזר ,היא בספק איזה גודל היה הכתם ,האם היא מותרת ?ואם לא ,מה צריך לעשות. תודה ושבת שלום
תשובה
תפנה לרב גדול הפוסק ומומחה בעניני מראות.
שאלה - 147146
לכת"ר הגאון שליט"א
כלי שמלאכתו לאיסור כגון מספריים, האם יהיה מותר לפתוח איתו חלב כשיש סכין לפתוח?
ב. האם יהיה מותר לגזור מהחליפה את התוית במספריים היות וזה לא גמר מלאכה?

תשובה
לצורך דברי מאכל לשבת עצמו מותר. זה אבור משום מתקן וגם חשש מכה בפטיש.
שאלה - 147145
לכבוד הרב שבוע טוב.
ביום שבת סימתי את הש"ס הבבלי והתחלתי את הש"ס הירושלמי.
האם נהוג בתלמוד בירושלמי לעשות סיום לאחר כל מסכת ומסכת או לאחר סיום כל סדר שלם.
בברכה.

תשובה
אתה צריך ללומדם בנחת ובעיון עם רש"י ותוספות.
שאלה - 147144
ב"ה
יש נוהגים להוסיף לנולד את שמות שני הסבים של האמא/אבא (סה"כ 3 שמות) אך לקרוא לו כל חייו רק בשמו הראשון ובשני השמות הנוספים לא משתמשים כלל אפ' לא לכתובה. האם נכון לעשות כך?

תשובה
זה שקר ותחבולה.
שאלה - 147143
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם רבינו תם ורש''י חולקים בענין סדר הפרשיות גם לגבי תפילין של יד או רק לגבי תפילין של ראש?

תשובה
בשניהם ללא הבדל.
שאלה - 147142
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תפילת מנחה בשבת בשעה 15:00 אני מגיע שעה לפני האם מותר לי והרב ממליץ לקרוא לפני או אחרי מנחה את שתיים מקרא ואחד תרגום של שבוע הבא?

תשובה
לא מומלץ, תלמד הלכות שבת מהשלחן ערוך, ואשמח לשמוע על התקדמותך בו.
שאלה - 147141
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א.האם מותר לאישה לייצר ייו? האם יש הבדל בשעת נידה.
ב. האם יש איסור הלכתי על ראיית זיווג בחיות?
בברכה רבה

תשובה
א, מצד ההלכה מותר, אך ספרי המחשבה כתבו כי זה פסול וגם זה גורם שהיין מתקלקל, ואמר לי מומחה לשימורים וריבות, כי זה ידוע שבאותם ימים זה לא מצליח אלא מתקלקל.
ב, מפורש בתלמוד ובהרבה פוסקים שאסור. כנזכר במסכת עבודה זרה כ, ב. ולא בחמור ולא בחמורה ולא בחזיר ולא בחזירה ולא בעופות בזמן שנזקקין זה לזה, והרמב"ם ז"ל בהלכות איסורי ביאה פרק כ"א, הלכה כ. ובשלחן ערוך אבן העזר סימן כ"ג, ג.
שאלה - 147140
העובד סוצאלי אמר שהדימוי העצמי וחוסר ביטחון בגלל ההורים זה אובדן ומכות נפשיות שקבלתי ואני צריך קודם להתאבל על זה ולהפנים ולא להדחיק ואז אפשר להתקדם הוא צודק לפי התורה?
תשובה
שלום לך, זה מדור הלכתי.
שאלה - 147139
לכבוד הרב
האם מותר ביום טוב לאפות לחם במחבת וגם להפריש חלה מהעיסה
ואם כן האם מברכים על לחם זה המוציא
ההשאלה נשאלה בגללראש השנה שהוא 3 ימים
שיבוא עלינו ועל כל בית ישראל בשמחה

תשובה
קונים פיתות ומקפיאים. וכמה אפשר לאכול?
שאלה - 147138
שלום לכבוד הרב
איבדנו את אמא לפני כ10 חודש הכירו לאבא אישה לא בדת ויש לנו עדין הכאב של אמא האם אפשר להגיד לאבא שאנו לא רוצים שיתחתן איתה תבורך

תשובה
אם אינה שומרת דת, תעשו הכל להכשיל את הקשר.
שאלה - 147137
שלום לכבוד הרב.לאדם שיש לו קשקשים האם מותר לו לשפשף ביד את הראש ולהומיא חלק מהקשקשים בשבת?
תשובה
זה לא בריא גם ביום חול, יש לטפל בתכשירים מיוחדים בבית מרקחת.
שאלה - 147136
בשבת הרגתי חרקים יודעת שאסור להרוג בע"ח אך חששתי שיפגעו ויש לי ילדים קטנים בבית אז אולי זה מותר והרגתי.. עכשיו מוצא"ש בדקתי בשו"ת וראיתי שחטאתי. איך לכפר? לא יכולה לצום
תשובה
גוררים אותם במטאטא אל הרחוב.
שאלה - 147135
לכבוד הרב שלום. האם מותר לגעת במסמר שהוא מחובר לקיר בשבת
תשובה
אין איסור.
שאלה - 147134
לכבוד הרב מוצפי שליט"א א' שג''פ נכשל יהודיות וכעת בא לתקן הדבר בפדיון כמה ייתן וכו' ?
תשובה
הכסף לא מועיל, צריך תשובה שלימה ויום תענית לפחות.
שאלה - 147133
לכבוד הרב אחותי שואלת לגבי חמותה
החמה שלה לא מפסיקה מלקלל אותה ואת בנה מה עושים? והאם בכיפור אחותי צריכה להתקשר אליה לבקש סליחה למרות שאחותי לא עשתה דבר גיסי ואחותי בעלי ת

תשובה
הכל יתהפך לברכות, ומי שמקלל מסכן כי הכל חוזר עליו.
שאלה - 147132
כב׳ הרב שלום,חברה סיפרה שהם עושים קידוש בבוקר אוכלים מזונות וכו' ורק ב12 עושים סעודה.אני חושבת שקראתי פעם שלא עושים ככה.לא בטוחה..רציתי לשאול אם אני אולי טועה?תודה רבה
תשובה
נכון, זה מנהג פסול אלא יש ליטול ידים ולאכול סעודה עם לחם בברכת המוציא מיד לאחר הקידוש.
שאלה - 147131
כבוד הרב אני תלמיד ישיבה חזק 4 שנים בשידוכים נפגשתי עם מישהי לא חרדית שמוכנה להוציא טלויזה לשמור טהרה וילדים במסגרת חרדית להתחזק בצניעות ולאט לקבל דעת תורה נקשרתי אך מפחד
תשובה
אם היום מוכנה ללבוש בגדי צניעות, תתקדם עם זה.
שאלה - 147130
לכבוד הרב שליט"א
ילמדנו רבנו מה זה אוכל בריא נמאס כבר מכל התעשייתי
ועם אפשר כמה עצות בעיניין זה.

תשובה
תשאל תזונאי. כאן בבקשה שאלות הלכתיות.
שאלה - 147129
שלום לכבוד הרב היקר
״חוסך שבטו שונא בנו״ מאיזה גיל ? על איזה דברים ? מה השבט ואיפה לתת ?
יש לי ילד בן שנה שמרביץ בפנים לאחרים ? איך לחנך לפי התורה ?
רפואה שלימה וה׳ ישמור לנו אותך

תשובה
לא מכות אלא מוסר והסבר בסבלנות. "שבט מוסר".
שאלה - 147128
שלום לכבוד הרב,שבוע טוב ומבורך.
באיזה תאריך בחודש צריך לומר שוב התרת נדרים, כארבעים יום לפני יום הכיפורים.
תודה רבה.

תשובה
נוהגים ביום שני השבוע, כ"ט לחודש מנחם אב.
שאלה - 147127
לרב אהוב נפשנו,הייתי בקבר שמואל ואמו חנה היום והתפללתי,בכיתי וביקשתי .שבת שלום כבוד הרב האהוב לך ולמשפחתך היקרה .שיהיה חודש של רחמי שמיים ובשורות טובות לעם ישראל.
תשובה
תקובל ברצון וברחמים רבים.
שאלה - 147126
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמברכים את הילדים אחרי הקידוש ובכלל מה נכון לשים יד אחת על ראשם או שתי ידים?
מי שאיבד תפילין בחו"ל ולצערו כנראה שבסוף יזרקו מה יעשה לכפר? ולתשובה?

תשובה
בילדותי זכורני שראיתי במעשר רב לרבנו חיים מוולוז'ין ז"ל שכתב שהגר"א היה מתנגד לברך בשתי ידים, כי ברכת כהנים היא בשתי ידים. ויש שהשיגו עליו וטענו שמותר בשתי ידים, וכן הוא בדברי רבנו חיים פלאג'י ז"ל בכמה מספריו.

ועיין תורה תמימה בפרשת נשע בענין ברכת כהנים [ו, קל"א] ששמע מאיש אמונים תורה תמימה הערות במדבר פרק ו הערה קלא "שהגר"א מווילנא ברך את הג"מ רי"ח לנדא מו"ץ דווילנא בשעת חופתו והניח ידו אחת על ראש הגרי"ח בשעת הברכה, ושאלוהו על ככה, והשיב, כי לא מצינו ברכה בשתי ידים רק לכהנים במקדש, וזולת זה לא ראיתי ולא שמעתי מי שיעיר בזה, והיא הערה נפלאה, ודוחק לומר דכל עיקר מצות נשיאות כפים היא רק בצבור בעשרה משום דבר שבקדושה, דזה הוי רק אסמכתא, כמש"כ הר"ן פ"ג דמגילה. וגם נ"ל דאפילו לכהן לא הורשה לברך ברכה פרטית בנש"כ שלא בזמן ומקום הנקבע לזה. וראיה נ"ל ממ"ש במגילה כ"ז ב' שאלו לר"א בן שמוע במה הארכת ימים א"ל מעולם לא נשאתי כפי בלא ברכה, ואם כפשוטו קשה מאי רבותיה, אלא הכונה שלא נשא כפיו לברכה בעלמא שלא בשעת מצוה וחיוב ברכה, ודו"ק. - והנה בשבת קי"ח ב', א"ר יוסי, מעולם לא עברתי על דברי חבירי, יודע אני בעצמי שאיני כהן, ואם אומרים לי חבירי עלה לדוכן אני עולה, וכתבו התוס' וז"ל, לא ידע ר"י מה איסור יש בזר העולה לדוכן אם לא משום ברכה לבטלה, דלכהנים אמרה תורה לברך את ישראל, עכ"ל. ועל הדברים המעטים האלה רעשה הספרות בכמה מחבורי ראשונים ואחרונים ליישב דבריהם מדרשה שלפנינו, דנשיאות כפים בזר הוי איסור עשה, וגם דברי ר' יוסי בעצמו תמוה מאד, כי איך לא חשש הוא לאיסור נשיאות כפים בזר, ובכל הדברים הנאמרים בזה לא מצאתי קורת רוח. ולא אמנע מלהעיר דבר חדש ונפלא מה שמצאתי בהקדמת ס' רבינו ירוחם שהביא מאמר זה דר' יוסי ובמקום שכתוב לפנינו יודע אני בעצמי שאיני כהן כתוב שם יודע אני בעצמי שאיני כדאי, ולפי"ז יהיה הכונה אם יאמרו לי חבירי עלה לדוכן, לא לדוכן של כהנים בנשיאות כפים אלא למקום ששם דורשין גדולי החכמים לפני הצבור, והוא מקום גבוה ובולט כעין איצטבא, וכמ"ש בב"ב כ"א א' מותבינן ריש דוכנא, וכ"כ בערוך דבלשון ישמעאל קורין לאיצטבא דוכן, ומזה הלשון במגילה ג' א' ובכ"מ ולוים בדוכנם, וא"כ אין כל ענין נשיאות כפים במאמר זה של ר' יוסי, כי נשתבשה הגירסא שבגמ', ובמקום כדאי כתוב כהן".

למסקנא אפשר לברך בשתי ידים, ויש נוהגים לברך לבנים או ללומדי תורה בשתי ידים, ולבנות ולשאר העם ביד אחת.
שאלה - 147125
שלום לעטרת ראשינו שליט"א,שמענו שאסור להשתמש בכהן לכל מיני עניני שירות, האם כהן יכול להשתמש בכהן חבירו שהוא גם כהן? תודה.
תשובה
עיקר ההלכה נזכרה בשלחן ערוך אורח חיים קכ"ח, סעיף מ"ה, כתב הרמ"א ז"ל בשם המרדכי בהגהות למסכת גיטין שאסור להשתמש בכהן לכל מיני מחאכו ושליחיות, [ויש לציין כי אם הכהן עובד אצלו לפרנסתו מותר, רק יזהר לא מלאכות בזויות, כגון ניקוי מקומות מטונפים וכדומה], והטעם משום שנראה כמועל בהקדש, אלא אם הכהן מוחל.

וכתב הרב טורי זהב [אורח חיים סימן קכח, ט"ל] בהגהות מרדכי דגיטין כתב מעשה בכהן שיצק מים ע"י ר"ת הקשה תלמיד א' הא שנינו בירושלמי המשתמש בכהונ' ה"ז מעל והשיב ר"ת אין קדושה בזמן הזה דקי"ל בגדיהם עליהם קדושה עליהם ואי לא לא והקשה א"כ כל מיני קדושה לא ליעבד להו ושתק ר"ת והשיב הר' פיטר דנהי שיש בו קדוש' יכול למחול כדאמר פ"ק דקידושין אין ע"ע כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום משמע דבלאו ה"ט יכול להשתעבד בו עכ"ל. וקשה לי הא קי"ל וקדשתו בע"כ דאם נשא גרושה כופין אותו שיגרשה כדאיתא בהאש' רבה אם לא רצה דפנו פירוש שמיסרין אותו ביסורין ואמאי לא נימא שהוא מוחל על קדושתו ונ"ל דהטעם דיכול למחול הוא משום דיש לו הנאה מזה ולא אסרה התור' עליו מידי דהוא ניחא ליה בכך אם לא במה שאסרה תורה בפי' עליו אבל שאר דבר לא דוגמא לדבר דמותר להניח שורו לתלוש עשבים בשבת אף על גב דאדם מצווה על שביתת בהמתו מ"מ כיון דכתיב למען ינוח שורך ואין זה נייח אם לא יניחו לתלוש עשבים ה"נ כן הוא וההוא כהן שיצק מים לר"ת ודאי הוה ניחא ליה שזכה לשרת בקודש וזו היא קדושתו ונראה דהא דשתק ר"ת לאו משום שלא היה ידע להשיב אלא שלא רצה ליטול שם ת"ח עליו ולומר שבשביל זה הוא מותר כדאשכחן סברא זו לר"ת בפ' א"נ דף ס"ז רבינא אכל בנכיית' כתבו שם התו' ואר"ת דרבינא לא רצה ליטול השם ולעשות עצמו ת"ח כנ"ל נכון ולפ"ז כל זמן שאין לכהן הנאה ממה שעושה מלאכה לאחרים נראה שאסור להשתמש בו והוי כמועל בהקדש אף על גב דמחיל. ובלבוש כ' הטעם כאן דכתיב וקדשתו פי' אתה מצווה להקדישו אבל הוא אינו מצווה שיחזיק עצמו בקדושה ואין זה נכון כלל דאדרבה קי"ל דוקדשתו בע"כ וכאשר כתבתי נראה עיקר".

ולשאלתך אם כהן לכהן אפשר? עיין מגן גיבורים בשם ההפלאה שהתיר, וכן הרב ישועות יעקב, והרב ביאור הלכה [קכ"ח, מ"ה] כתב כי מותר חוץ מעבודות בזויות שאסור. וכן בכהן עם הארץ יש להקל.
שאלה - 147124
לכבוד הרב היקר ערב שבת שלום, האם יש סגולה ותפילה מיוחדת בשעת קידוחי כלונסאות לבניין הבית ? תודה וברכה רבה
תשובה
עיין בספר קונטרס היחיאלי להרב יצחק אלפיה ז״ל. תמצא בהיברו בוקס.
שאלה - 147123
לכבוד הרב: סליחות הנאמרות עם חזן זמר שהוא חרדי אבל ידוע ומפורסם שמרקיד מעורב האם מותר לעשות סליחות בבית כנסת שכזה?
תשובה
הלכה מפורשת ״אין קטיגור נעשה סניגור. וגדול הפוסקים הראשונים הרש שלמה בן אדרת המכונה הרשב״א ז״ מהעיר ברצלונה מלפני 750 שנה כתב שעליו נאמר ״נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה״.
שאלה - 147122
לכבוד הרב שלום בני בן ה20 ירד מתורה ומצוות.והוא לא בקשר איתנו ניסינו פעמיים והוא לא הגיב לטלפון.האם לנסות ליצור איתו קשר.כדי שיהיה בקשר עם המשפחה.תודה שבת שלום
תשובה
תמתין עד שהוא יצור קשר.
שאלה - 147121
רבנו ומאורנו,
ב"ה ביום א' עתידים לסיים מסכת. בין המסיימים 2 אבלים תוך שנה. האם יכולים להגיד את הקדיש של הסיום או רק מגיד השיעו? לשנה טובה תכתבו ותחתמו!

תשובה
מעיקר ההלכה הקדיש שייך לרב. וטוב שיגלה את אזנם שבקדיש הוא מכווין בעד נשמות הוריהם כפי שכתב רבנו חיים פלאג'י ז"ל.
שאלה - 147120
לכבוד הרב שלום רב
במקום עבודתי לפעמים לקוחות מבקשים כוס מים ואני הבאתי כמה פעמים אך הם לא בירכו וידעתי מראש שכנראה לא יברכוהאם עלי להימנע מלתת להם?
תודה רבה

תשובה
מפני חילול שם שמים, אם מבקשים תגיש להם. כי זה לפעמים פיקוח נפש.
שאלה - 147119
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אם אפשר שהרב ירחיב בתשובתו.
מה הדין של חופי "המשפחות" שאליהם מגיעים בכנרת ובים התיכון וכל הנשים לובשות שמלות ארוכות וכיסויי ראש וכו

תשובה
לא יקשיבו ולא ישמעו, ולא ידעתי מה הועילו בכיסוי גופם בחלוק רטוב שבהכרח נצמד לגוף רחמנא ליצלן.
שאלה - 147118
למו"ר הגאון איש האמת שליט"א,
למדנו כי מיד אחרי שמו"ת אפשר לטבול.
האם יש עדיפות ביום שישי בבוקר מיד לאחר קריאת שמו"ת לטבול ואז הארת שבת מוקדמת זריזים מקדימים או אין משמעות?

תשובה
לא אוכל להחליט, כי בעיני ראיתי את הגאון המקובל והפוסק רבנו עובדיה הדאיה ז"ל שמדי ערב שבת בבוקר מסיים התפלה ורורא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ובשעה תשע בבוקר הולך ברגליו למקוה זופניק שברחוב שטראוס ומתרחץ וטובל.

לעומת זאת מור אבי ז"ל שהיה ידידו ומעריצו שמדי יום השישי היה מסיים מוקדם קריאת הפרשה מתוך ספר תורה כשר כמנהג רבנו האר"י ז"ל, והיה מגיע לביתו ועוסק מעט בבישול המאכלים לשבת, ויושב ועוסק בתורה, וכשהגיעה שעה לפני חצות היום, היה יוצא למקווה אורנשטיין. וכך הקפיד על יום השישי.
שאלה - 147117
לכבוד הרב
אבא עשה ניתוח מעיים והרופאים אומרים שיש גרורות וזה בבדיקה ולפי דעתם לא נשאר הרבה זמן מה לעשות כדי להתבשר בשורות טובות בבקשה ברכת הרב רפוא"ש יישר כח

תשובה
להתפלל ולא להתייאש.
שאלה - 147116
כב` הרב
הרב כותב בספריו כוונות בקיום מצוות ומנהגים. אני הקטן, על מנת שלא להכביד על עצמי או להתבלבל, נוהג לקיים בפועל, אך נמנע מכוונות כלל, ומקווה שיעלה לרצון לפני ד`. טוב?

תשובה
אמן כן יהי רצון.
שאלה - 147115
לכבוד הרב הגאון מוצפי שליט"א שלום רב
חרטה כבדה על שידוך שלא יצא לפועל.האם עצם חתונתה לאחר מראה שכך נקבע מה'? והמתאימה בדרך?תודה שבת שלום

תשובה
תתפלל הרבה ותצליח.
שאלה - 147114
לכבוד הרב
אישה שלאחר החזרת עוברים בהפריה חוץ גופית ראתה באופן חד פעמי כתמים בצבעים כתום + ורוד (גודלם יחד שווה למטבע שקל) וטוענת שמעולם לא ראתה צבעים כאלה. האם טהורה?

תשובה
הכללים בהלכה כדלהלן. א, ״אם היה הכתם על בד צבעוני או נייר וכל מוצר סינטטי אינו אסור״.
ב, במידה והופיע על בד לבן יש להראותו למורה הוראה מומחה לקבוע ההלכה.
ג, כשיש שני כתמים קטנים פחות מכשיעור יש לבדוק היטב שאין שום חיבור ואפילו קל ביניהם. שבת שלום.
שאלה - 147113
לכבוד הרב הגאון,
אנחנו עדים לרבנים ענקיים שהיה להם רוח קודש עד לפני כ-20 שנה. האם גם כיום ניתן להגיע לדרגת רוח הקודש? והאם זה קיים? ואיך זה בא לידי ביטוי? (זה כמו בת קול)
תודה

תשובה
לא ידעתי מי עדים? באופן כללי כתב הגאון מווילנא על המשנה דע מה למעלה ממך. כי אין היום לפני 250 שנה רוח הקודש. גם הגאון החיד״א ז״ל כתב שאמרו לו על אחד כזה והוא הגיב שאולי יש לו רוח אבל בלי הקודש.

ולא אכחד שיש לפעמים ולעתים רחוקות שתלמיד חכם קדוש וירא אלקים יתנוצץ בו לפי שעה רוח הקודש ודבריו יתקיימו. אך אין זה בדרך קבע כלל.
וכדברים הללו ממש שמעתי אישית מפי מור אבי ז״ל. ומפי האון רי״ש אלישיב ז״ל. ןמפי קדוש ישראל רבנו מאיר אביחצירא ז״ל, ואמרו באופן חד משמעי שאין בימינו מי שיש לו רוח הקודש. ויש פעמים שיכה לכך לפי שעה.
שאלה - 147112
לכבוד הרב שלום רב
בחור ספרדי הלומד בישיבה אשכנזית ואומר ביחד עם עוד יתומים קדיש והם עושים על פי נוסח אשכנז, האם לעשות אותו נוסח כמוהם או שזה בעיה?

תשובה
יאמר בלחש ובזריזות נוסח הספרדים.
שאלה - 147111
לכבוד הרב שבת שלום, כשנולדו בנותיי לא הלכנו לבית כנסת לקביעת שם במעמד ספר תורה. האם צריך. ( כעת בנות 20,23,18)ביתי שמה אביה רות, האם יש בעיה בשם.לשלוש הבנות נתנו שני שמות .
תשובה
אין בכלל צורך הלכתי לקרוא שם בעליה לתורה. והספרדים מעולם לא נהגו בכך. אלא המשפחות של המדקדקים היו מתכנסים בלילה השישית ללידה או בכל הזדמנות אחרת. וראש המשפחה מחזיקה בידיו וקורא בשמה. ומחלקים ממתקים למזל טוב.
ועיין בזה בספר מבשרת ציון בענין ״שם האדם״.
שאלה - 147110
לכבוד הרב
כל יום שישי אני טובל במקווה ומתקלח לכבוד שבת אם קיימתי בזה מצוות רחיצה לכבוד שבת? או ששוב צריך לשטוף ידים רגלים ופנים לפני שאני לובש בגדי שבת סמוך לכניסת השבת?

תשובה
בהחלט אתה מקיים בכך מצוות רחיצה לכבוד שבת.
שאלה - 147109
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקרוא תהילים בלילה לפני חצות הלילהתודה רבה

תשובה
לאשה ולילדים כן.
שאלה - 147108
לעורך האתר שלום
אשמח אם היית מרכז את התשובות הארוכות שהרב כתב כמו שריכזת למעלה מדי פעם, בעמוד מיוחד באתר, כדי שנוכל לאתרם בעתיד, ה' ישלם שכר פעולתך אתה שיודע כמה הרב משקיע

תשובה
סליחה. העורך ישב ללמוד.
שאלה - 147107
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מוהל מתחיל עשיתי כמה בריתות וקיבלתי הצעה למול ילד נוצרי בשכר יש להוסיף שבעבר מלתי גויים לשם לימוד וגם עכשיו זה יועיל לי ללמוד מאוד מה דעת הרב?

תשובה
בשום אופן לא. השם יצילנו.
שאלה - 147106
כת"ר
מעוניינים לקנות שופר מה צריך להקפיד? יש עניין שיהיה מצופה כסף מבחינת זה א-לי ואנוהו?

תשובה
אסור מצופה.
שאלה - 147105
כשאני מתפלל ערבית בפלג המנחה האם אני צריך לכוין בקריאת שמע שאני בא לקיים מצוות דאורייתא לקרוא שמע של ערבית, או שמא עליי לכוין זאת כשאני חוזר על קריאת שמע לאחר צאת הכוכבים?
תשובה
מצווה דרבנן לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, ואחר כך בעונתה יכווין מדאורייתא, וכן כתב בשו"ת יביע אומר.
שאלה - 147104
לכבוד הרב מוצפי
האם יש בעיה הלכתית 1. לקנות מוצרים לתינוק (עגלה, סלקל וכו') לפני הלידה?2. לצאת מהבית 40 יום ולילה אחרי לידה?תודה ושבת שלום

תשובה
אין שום בעיה לא הלכתית ולא סגולית.
שאלה - 147103
לכבוד מו"ר
אדם שעבר על הלכה קלה מאד כגון כשהסיר התפילין מהראש, שכח לפני כן להקדים ולהסיר את הרצועות של כף ידו, האם גם על זה צריך חרטה וידוי וקבלה לעתיד?
תודה ושבת שלום לכבודו

תשובה
הוא לא קיים את ההלכה וכדאי להתוודות, מה גם שכך הוא נוהג ועבר על מנהגו.
שאלה - 147102
לכבוד הרב,
בן 22 יוצא לשידוכים מאוד חשוב לי באישה צניעות ומעוניין חצאית ארוכה עד למטה וחולצות סגורות ולא מעוניין בחצאית עד מתחת לברך ואחר כך לנסות לשנות. האם להמשיך כך?

תשובה
אני מציע להתנהג רגיל כמו כל חכמי האמת. לא טוב להיות שונה.
שאלה - 147101
לכבוד החכם השלם
זוכר שעשיתי תנאי לגבי הוצאת המזוזות בבית שכורהאם להשאירם ולקנות חדשים או ליטול אותםאוהב אותך המון הרב ומקשיב לתורתך עשרות שניםשידע הרב שהוא יחיד בדורו

תשובה
אם תוכל להשאירם. יש עדיפות לכך.
שאלה - 147100
מחילה וסליחה מכת"ר הקדוש שליט"א שאנוכי עפר לרגליו,
אלא שממך למדנו בשיעור שלבן ברך את רבקה ולכן התעכבה בלידה וזה מקור לא לקבל ברכה מכל אדם.שוב סליחה מורי ורבי עטרת ראשי.

תשובה
צודק בהחלט.
שאלה - 147099
לכבוד הרב שלום רב יש לי חבר מתחזק ונולד לו בן .וביום שני יש פדיון הוא ביקש שאני יארגן לו את כל הענינים ואשתי מתנגדת מה לעשות ?
תשובה
אם אתה לומד תורה אל תתעסק.
שאלה - 147098
לכבוד הרב שלום רב ברצוננו לתרום לתלמידי חכמים עניים ולטהרת הבית כיצד ניתן לתרום?
תשובה
ישיבת בני ציון ת"ד 50227 ירושלים.
שאלה - 147097
הפסק ביום ג',הבדיקות לא יצאו טובות,היום הבדיקה יצאה טוב, נגמרו לי עדי הבדיקה,עשיתי מוך דחוק עם תחבושת לפצע,-4-3 דקות אחרי השקיעה.א. האם התחבושת בסדר?ב. האם הזמן בסדר?
תשובה
זה בסדר.
שאלה - 147096
לכבוד הרב שלום וברכה אם אני מרוויח סכום של בערך 10 אלף בחודש ואין לי דירה ואני אפילו לא מתקרב סכום של הון עצמי לדירה האם אני צריך לתת מעשרות או שמא אחסוך לדירה ומה מעלת קנית דיר
תשובה
תקח משכנתא זולה ותרכוש דירה ואפילו קטנה. ותתן כמה אחוזים לצדקה.
שאלה - 147095
לכבוד הרב
היום נכנסתי לבית הוריי לקחת משהו, ושמעתי מהחדר השני שאחי הרווק היה עם חברה שלו ("הדתיה") באמצע...... יצאתי משם בשקט. אח"כ חשבתי אם הייתי צריך לעשות רעש שיפסיקו?

תשובה
להפריע הכי שאפשר.
שאלה - 147094
לכבוד הרב מוצפי שליט”א
הרב אמר להוסיף לשם ליאם שם של צדיק הוספנו את השם ישראל האם ישראל על שמו של הבבא סלי הצדיק זה טוב ליאם ישראל
מה הרב אומר תודה כבודו

תשובה
ישראל שמו של יעקב אבינו עליו השלום.
שאלה - 147093
שלום לרב.אבא במצב נפשי קשה.דכאון חולשה תלותיות באימי וחרדות זכרון מתדרדר.מתנגד להשאר לבד לרגע. מטופל כדורים.נלקח לפסכאטרורופא לאבחון.מצב עדין לא משתנה.מה לעשות?
תשובה
לקחת רופא מומחה פרטי.
שאלה - 147092
לכבוד הרב שליט"א
מהי דרך התורה? האם אישה שנשואה לבעל אברך צריכה לשאת את עול הבית לבדה? או שבעל אמור להושיט יד לאשתו בעבודות הבית? בפרט במצבי חולשה? אין כסף לעזרה חיצונית

תשובה
רש"י ז"ל במסכת ביצה כתב כי היו מאחרים ביום טוב לבית הכנסת כי הגברים היו עוזרים לאשה בשמירת הילדים תוך עיסוק בבישולים. ובודאי שהמעלים עינו עובר משום "ומבשרך אל תתעלם.".
שאלה - 147091
שלום הרב! ב"ה ילדתי בת לפני חודש ויש לנו תינוק בן שנה ו7 חודשים,היה הריון קשה בתחילתו וילדתי לפני הזמן,מרגישה שהגוף חלש עוד מהלידה הראשונה,האם אפשר לשמור בינתיים? תודה
תשובה
לשמור שנה באמצעים שאת אישית תנקטי.
שאלה - 147090
שלום לכבוד הרבהאם ניתן לתרום ולהשתתף בהוצאת הספרים דרך תרומה באשראי לאתר?הכסף ילך להוצאת הספרים?דרך הקישור לתרומה בצד ימין של האתר)שבת שלום
תשובה
בהחלט כן, כי קופת האתר מדפיסה את הספרים.
שאלה - 147089
אדם התנגש ברכב חונה ולאחר כמה שעות נפל ממדרגות ונקע את הרגל מהנפילההאם יכול לתבוע את חברת הביטוח של הרכב עבור הנקע מהנפילהמותר לאמא ללכת לברית בזמן חודש אבלות על אחיה?
תשובה
רק לומר אמת, תוך שלשים אסורה לשמוע מוסיקה ואסורה לאכול בסעודה.
שאלה - 147088
הרב בבית הכנסת היום דיבר בעניין צדקה ואמר שכל יהודי שפותח את היד יהיה אשר יהיה אסור להשיבו ריקם וחייב לתת לו פרוטה לפחות, למדנו ממך כבוד הרב שלא נותנים לכל אדם
דעת הרב בבקשה?

תשובה
טעות טעות טעות. גמרא מפורשת שיש רמאים ואנחנו פטורים מלתת, זאת ועוד הנותן לרמאים או מדומיינים שהם עניים עובר לאו לפני עיוור לא תתן מכשול.
שאלה - 147087
שלום לכבוד הרב
כמה שנים שאני עובד במקום עבודה שהמנהל פוגע ומעליב ואני ממש סובל מזה!האם מותר לי לגרום לו לפטר אותי(לאחר,לא להגיע)כדי לקבל את הפיצויים?
תודה רבה

תשובה
כן, אם כך התנהגותו.
שאלה - 147086
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
תודה רבה על המוסר ועל יראת השם שחדרה בנו בדרשה בליל תשעה באב, העיניים לא נשארו יבשות, תודה על מסירות הנפש.אשרינו עם קדוש שאלו הם חכמינו.
שבת שלום.

תשובה
תודה.
שאלה - 147085
שלום מו"ר
מאכל פרווה שנאפה בתבנית תנור בשרית/חלבית נשאר פרוה?
התנור והתבנית אינם בני יומם
האם התבנית צריכה לעבור הכשרה מסוימת לפני שימושה בפרווה כדי שישאר המאכל פרווה?

תשובה
להשתמש רק בתבנית חד פעמית ללא פשרות.
שאלה - 147084
לכבוד הרב שלום רב!!בעז"ה אנחנו עוברים דירה בקרוב רציתי לדעת מתי צריך לעשות חנוכת בית ומתי לקבוע מזוזות שהרי יש רק בפתח הבית..תודה לרב!
תשובה
קודם הכניסה לדירה כבר מחר בשעות היום להזמין עשרה אברכים שילמדו כל הקריאה ולתת להם מתנה צדקה. וכן לקבוע מזוזות.
שאלה - 147083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קניתי טלית קטן מצמר ואני שמח בה מאוד...אם אפשר לברך עליו שהחינו?

תשובה
בהחלט כן וכך נוהגים.
שאלה - 147082
שלום לכבוד הרב
אמא שלי תומכת בנישואי אחותי לערבי האם אני חייבת בכבודה?
האם רשאית להתנתק ממנה לחלוטין? תודה

תשובה
אוי לדור שכך עלתה בימיו. תעשי כפי הבנתך.
שאלה - 147081
לכבוד הרב שלום רב
אתמול רציתי לקיים....תהילים כבקשת סליחה מה'

תשובה
תאמר ספר תהלים ותלמד היטב הלכות פרישה.
שאלה - 147080
האיסור בשמיעת זמרים רק מי שמרקיד מעורב?
אלו ששרים פסוקים/ תפילה /שירים שלא נכתבו על ידי רבנים אך גם שרים פיוטים ולא במעורב- מותר לשמוע כששרים את הפיוט ?
איך נדע מי כשר פסול?

תשובה
מי בימינו שר פיוטים? אגדלך אלקי כל נשמה. שפל רוח שפל ברך וקומה. אודה לאל לבב חוקר. י-ה רבון עלם. ידיד נפש. ידידי השכחת. יפה נוף משוש תבל. ארץ הקדושה יקרה חמודה. אשאל אלקיך. יונה מה תהגי. ידך תנחני. יערת דבש על לשונך. שיר השירים בפי ישרים. יחיד ואין בלתו אחר. רוני יעלה בת איש חלק. יעוף חלומי וידד חזיוני. שלום לבן דודי. אבני אקדח שים שערי. דרור יקרא. צור משלו אכלנו. אשיר לא-ל אשר שבת. שמחים בצאתם. שער הרחמים לעם בך בוטח. יודוך רעיוני. חביבי יא חביבי. רפא צירי א-ל נאמן. ציון הלא תשאלי. אדון עולם. יגדל אל-הים חי וישתבח. אתה א״ל כביר רחום שמך. ישן אל תרדם. י-ה שמע אביוניך. אם ננעלו דלתי נדיבים.
ויש כאלה אלפים שלא שרים הטפשים. והם לא חשים. כי מלך נורא אומר אלה חדלי אישים. ודברי הבל וקשקושים. חגים סביב ולא דורשים. ידי רשים.

תשיר שירים קדושים ותשיג רוח הקודש.
שאלה - 147079
שלום לכבוד רבנו היקר והטהור
שמי שי שלום חיים , האם יש בעיה בשם שי האם כבוד הרב מכיר את הספרתודה רבה לרב היקר

תשובה
אין בעיה. תלמד שערי תשובה על הסדר בהבנה ובמתינות.
שאלה - 147078
שלום לכבוד הרב
האם יש אפשרות שהרב יעשה לי ולכל משפחתי התרת קללות היום?
מאחלת לרב אריכות ימים ושנים מתוך בריאות שמחה נחת וגדולה בתורה הקדושה ללא הטרדה

תשובה
אין צורך לבקש אני מכווין עבור כולם.
שאלה - 147077
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ילמדנו רבינו אני משתדל לקום כל לילה לקרוא תיקון חצות אבל לפעמים אני מרגיש מאוד עייף וכמעט לא אומרה בכוונה מה עלי לעשות במקרה כזה?

תשובה
תשתדל מאוד. כי אתה שותף להקדוש ברוך הוא. והוא מצפה לך כל לילה ואתה מנחם אותו באמירתך.
שאלה - 147076
לכבוד הרב אני וחברותא שלי לומדים שעה לפני שחרית ועכשיו שיש סליחות אנחנו מתלבטים איך ומה לעשות כי לא רוצים לבטל את הסדר שלנו ואי אפשר לקום יותר מוקדם כי יהיה קשה לנו במשך היום
תשובה
תאמרו סליחות ואחרי שחרית תלמדו.
שאלה - 147075
שלום לכבוד הרב
דוד שלי נפטר ב י׳ד אב תשעז ונקבר למחרת ב ט׳ו באב מתי ההזכרה של החודש ומתי עולים לגילוי מצבה?
הרב מתי יגיד להוד השרון העיר זקוקה לחיזוק אני מוכנה לארגן מקום?

תשובה
האשכנזים עורכים גילוי מציבה, הספרדים לא. אלא עושים עליה לקבר ביום השלשים. ביום ט"ו באלול הוא יום השלשים יעלו וילמדו שם משנה ותהלים, ויאמרו קדיש והשכבה.
שאלה - 147074
לכבוד הרב שלום רב
מה המקור לחילוק ,של הכנסת הציציות טלית קטן ,והשארתם בחוץ בין העדותזה הלכה או מנהג?

תשובה
עיין באתר.
שאלה - 147073
לכבוד הרה"ג שליט"א
האם יש סכנה או איסור בלבישת בגד תחתון או עליון שיש בו חור/קרע שלא נראה לעין מבחוץ, אלא רק הלובש רואה או שרואים בעשיית תנועה מסוימת.יש דין אחר לבגד של בית?

תשובה
לא סכנה ולא איסור.
שאלה - 147072
לכבוד הרב השלום והברכה
בהמשך לשאלה על האור הגנוז.הגאון יעקבעל העין יעקב. שהאור הראשון נגנז באגדותשבתלמוד

תשובה
מחילה מכבודך, אין הדברים הללו כפשטן, ואל תחשוב שהאור הנפלא והיקר הזה הוא דבר שניתן עתה להשיגו כלל, וכל המפרשים דיברו בכך, ואציגה נא לפניך כמה גרגירים קטנים שמצאה ידי יד כהה בענין, ואנא ממך התבונן בעומקן של הדברים ותמצא פלאות.

בתלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יב עמוד א "דאמר רבי אלעזר: אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון - אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים - עמד וגנזו מהן, שנאמר וימנע מרשעים אורם. ולמי גנזו - לצדיקים לעתיד לבא שנאמר וירא אלהים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר אמרו צדיק כי טוב. כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח, שנאמר אור צדיקים ישמח".

ובתיקוני זוהר תקונא שבעין דף קכ עמוד א "ואית אור לעילא לעילא דאתקרי אור הגנוז לצדיקייא לעלמא דאתי דעינא לא שליט עליה ואית חשך סתם דאתמר ביה ישת חשך סתרו ואית תהו ובהו לעילא דאתמר בהון קו תהו ואבני בהו".

ובמדרש תנחומא פרשת שמיני סימן ט ויהי אור הרי שמחה, אמר להם אף היא אינה של שמחה לפי שלא זכה העולם להשתמש באותו האור שכך א"ר יהודה בר סימון אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון היה אדם צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, כיון שראה הקדוש ברוך הוא מעשה דור אנוש ודור המבול עמד וגנזו מהם זש"ה וימנע מרשעים אורם (איוב לא) והיכן גנזו בג"ע לצדיקים שנאמר (תהלים צז) אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה".

ועיין בפירוש רבנו הרמב"ן בראשית פרק א שכתב "ואם תוכל לדעת כוונתם באמרם בברכת הלבנה "עטרת תפארת לעמוסי בטן", תדע סוד האור הראשון והגניזה וההבדלה שאמר הבדילו לו, וסוד שני המלכים המשתמשים בכתר אחד, כאשר בסוף שיהיה אור הלבנה כאור החמה אחר שיהיה אור החמה שבעתים".

ועיין לרבנו יצחק אברבנאל [בראשית פרק א] שכתב "ולהיות האור ההוא בריאה אלהית העלו מעלתו באמרם שגנזו הב"ה לצדיקים לעתיד לבא ר"ל שאז תבא האומה במעלות השלמות כ"כ שלא ישתמשו בדברים וגם לא במאורות כפי המנהג הטבעי אלא בדברים נסיים נמצאים על צד ההשגחה והרצון הפשוט המוחלט כאור הראשון והוא ענין מאמר הנביא (ישעיה ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים".

עוד ראה נא מה שכתב בספר מעשי ה' [מעשה בראשית פרק ג] לרבנו אליעזר אשכנזי ז"ל תלמיד מהר"י טאייצאק ז"ל "טעם למה כל היסודות מגולים אלינו וכל מי שיצטרך לאחד מהם הרי הם מגולים לפניו חוץ מן האש שאינו נראה וצריך להוציאו מן האבנים. והשיבו על זה שראהו היותו טוב לעסק התורה וגנזו לצדיקים שיוציאוהו מן האבנים שיזכו בו לעתיד לבא, ויועיל ענין זה לצדיקים כדי להמשיל התורה לאש שכמו שהאש הוא גנוז אינו יוצא רק ע"י הכאה באבנים ויגיעה כן התורה אין הנסתר ממנה מגיע רק ע"י יגיעה. וזהו שאמר הנביא בהיותו ממשיל התורה לאש אמר (ירמיהו כג, כט) וכפטיש יפוצץ סלע שר"ל שצריך יגיעה הרבה שכמו שהאש צריך יגיעה להוציאו מן האבנים כן הנסתר צריך יגיעה להוציאו מן הנגלה, ולכך ניתן כדי לעסוק בתורה לאורו. ולכך ג"כ גזרה חכמתו שיאיר ולא גזרה חכמתו ענין האור רק על היסוד העליון שבכולם, שאחרי היות כל יגיעת התורה להשגת שלימות הנפש רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה הנר לפניו למשל כמו שנאמר (משלי כ, כז) נר ה' נשמת אדם, והוא משל עמוק ויפה מאד כי כאשר יכבה הנר ישוב האש אל מקומו הטבעי כמו כן תשוב הנפש אל מחצבה הנכבד תחת כסא הכבוד כי הוא מקומו הטבעי לנפש כאשר יתבאר".

ובספרי הקבלה האריכו מאוד בעוצמתו וגדלו, וכתבו שגם לעתיד לבא לא יזכו בו רק הצדיקים המיוחדים ובודדים ולא רבים. ולא ראיתי להביאם הנה מפני אריכות הדברים ועומקן.
שאלה - 147071
שלום לכבוד הרב אמא ל2 בנים מרגישה ירידה רוחנית נוראית ביראת שמים ובצניעות.גם בעלי יורד בעקבותי אני מודעת אבל לחץ החיים והקושי בפרנסה גורם לי להתעלם מהמצב.איך לעצור את זה
תשובה
צריכים ללמוד מוסר. כי הפסוק אומר באין מוסר יפרע עם״. ולבכות בחצות הלילה על חורבן בית המקדש וגלות ישראל.
שאלה - 147070
שלום לכבוד הרב היקר והאהוב
איך ניתן לכפר על לשון הרע ממש חמור? תודה כבוד הרב

תשובה
בשתיקה תמורת הדיבור. ולשמוע עלבונות ולא להגיב.
שאלה - 147069
אחות בבית חולים, דברה עם קרובי משפחתי שהתפארו שאני אברך שהיה בצבא בעבר, והאחות אמרה שנפגעה ממישהי חרדית והחרדים לא מבינים חילונים, רק בעלי תשובה ואני לא מחיתי. כיצד אתקן
תשובה
לפעמים עדיף לא להגיב. משום שנאמר ״אל תען כסיל כאיוולתו״.
שאלה - 147068
כת"רמקבל עלי את מה שאמרת בלי נדר ההצעה הראשונה שתגיע ויהיה עניין מהצד השני אסגור.
תשובה
תבורך בהצלחה רבה דחוף.
שאלה - 147067
לכבוד הרב מוצפי שליט"אאודה לביאור לגבי פיאות לחסידים ספרדים:
האם לפי ההלכה צריך לשים פיאות ארוכות מאחורי האוזן או לא(בשעת התפילה ובכלל)תודה.

תשובה
אודה לך אם תעיין באתר בתשובה מלפני שבוע בשאלתך.
שאלה - 147066
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי מפי רב תלמיד חכם שצריך להזהר לא לקבל מכל אדם פשוט ברכה כי יכול להזיק , וכן לא פשוט לברך כל אחד מחמת שבודקים בשמים מי המברך ומי המתברך ,האם יש לחוש

תשובה
לא יודע מקורו.
שאלה - 147065
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקיים מצוות....

תשובה
שאלה לא ראויה לפירסום.
שאלה - 147064
לכבוד הרה"ג
בקשירת חוטי ציצית על מה להקפיד שח"ו לא ייגרם פסול בציצית?האם ב-2 כריכות יש להקפיד לעשות קשר מלמטה למעלה או שלא זה לא מעכב?בזוהר רשום לעשות קשר בכל חוט ציצית?

תשובה
לא מובא בזוהר. אלא בדברי רבנו האר״י ז״ל בשער הכוונות.
מנהג הספרדים כל כריכה לקשור. בסיום לקצר את אורכן שיהיו החוטים המשוחררים ובלתי קשורים כפולים על הקשרים.
קושרים כל קצה חוט בראשו. חייב לומר בתחילה ״לשם מצות ציצית״.
שאלה - 147063
שלום לכבוד הרב,
האם הגעלה במים רותחים שהרב אומר, מספיק להרתיח מים בקומקום לשפוך על הכלי וישר לשטוף במים קרים?האם גם מחבתות וסירים זה אותוהפעולהתודה.

תשובה
חס ושלום. זה אסור. צריך ניקוי הכלי מכל כתם אפילו קל. שיפשוף וניקוי יסודי. הרתחת מים בסיר גדול שאפשר הכנסת הכלי להגעלה כשהמים מבעבעים!!! חלקו מצד האחד כל הידיות ושוב חלקו השני. שטיפתו במים צוננים.
מחבתות בעיה נפרדת בפני עצמה וקצת מסובכת.
שאלה - 147062
כת"ר

בן 29.לא נשוי לצערי.עברה עלי שנה לא פשוטה בעבודת ה' אני מנסה בכל כוחי לקיים הכל גם בלימוד.קהילה קטנה רוצה שאהיה שליח ציבור ותוקע אצלם בימים נוראים.יודע שאיני ראוי..

תשובה
תקבל עליך עכשיו. כי ההצעה הראשונה שתבוא תיקח.
עד מתי?
שאלה - 147061
שלום לכבוד הרב
האם יש מעלה יותר גדולה במברך או זה שווה לעונה שיוצא י''דח. כוון שהחודש רבים המברכים הגומל האם כדי למכור את הברכה שרק אחד יברך או שלא למנוע את הברכה?תודה!

תשובה
נוסח השאלה מטעה. המדובר הוא באדם שהתחייב בברכת הגומל יברך בעשרה אפילו בסתם יום של חול בכל שעה משעות היממה ואין צריך להמתין לשבת. והוא אינו אשה שיעשה שליח. אלא מצווה בו יותר מבשלוחו.
שאלה - 147060
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא שלי מכינה קציצות ומכניסה בהן פטרוזיליה ללא פיקוח על תולעים,
לאחר שטיפה יסודית,האם הקציצות מותרות באכילה?

תשובה
אסורות. כי בהכרח מכילות תולענם ויתושים זעירים.
שאלה - 147059
שלום לכבוד הרב

ברוך ה' בלי נדר אני מתכוונת לעבור לטלפון כשר. יש אפשרות להשאיר את הטלפון הלא כשר לדברים המסויימים ? כמו סידורי בנק
או שעלי להפטר ממנו בכלל?

תשובה
תבורכי על המהלך הנפלא. להיפטר ממנו לחלוטין ומיד.
שאלה - 147058
לכבוד הרב שלום רב
לפי ההלכה אסור לגבר נשוי לנשק לאישה ביחסי .... האם לאישה מותר או אסור האם זה אותו איסור?תודה רבה וסליחה על השאלה

תשובה
זה מוגדר דבר פרוץ ומכוער ומועתק מהגויים הפרוצים. וזה משום שנחשפים למראות אסורות.
שאלה - 147057
לרב מוצפי שלום וברכה. אנחנו 35 ימים לפני יום הדין. באיזה ספר/ספרים הרב מציע ללמוד את פירוש התפילות והפיוטים לימים הנוראים בכלל והיום ואיפה ניתן להשיג. בתודה מראש
תשובה
סליחות - תרחם ציון. ראש השנה - שופר בציון. יום הכיפורים - קדוש בציון.
שאלה - 147056
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני אוהבת לאפר א.האם מותר להיות מאפרת?.ב.אם תגיע אלי אישה חילוניה נשואה או רווקה שתבקש איפור לא צנוע ובולט מותר לי לאפר אותה לפי בקשתה?
תשובה
בהחלט לא, כי זה מוגדר בהלכה באישור חמור מדרבנן של ״מסייע בידי עוברי עבירה״.
שאלה - 147055
לכבוד הרב
מדוע כאשר מהגביהים את התורה מצביעים עם הזרת?
תזכו לשנים ארוכות דקדושה

תשובה
בהחלט לא, מצביעים באצבע הימנית הסמוכה לאגודל הוא הבוהן. והסברנו זאת באתר בעבר והוא סגולה לזכרון.
שאלה - 147054
לכבוד הרב שלום רב. האם מי שעושה 3 כריעות ב'עושה שלום' כדברי מרן הבן איש חי והזהר טוב הוא עושה? יורנו ושכמ"ה.
תשובה
בודאי. גם לפי ההלכה זה כך.
שאלה - 147053
שלום כבוד הרב ,
חוזרים בתשובה ,האם מותר לאבא לשחק עם
בניו בדמקה כדורגל וכו' ? הילדים מאוד רוצים ואני מפחד שזה
ביטול תורה ח"ו

תשובה
חצי שעה בלבד בשבוע.
שאלה - 147052
לכתר
הרב אמר לי שעדיף לעזור במניין מאשר נץ אם איפה שאני עוזר לפעמים בסוף אין מניין ויוצא שאני מתפלל יחיד עדיין עדיף בשביל כמה פעמים שכן אני עוזר לעזור במניין?
יהמל ושכמה

תשובה
אתה צריך לעבוד נכון לארגן רשימת מתחייבים של לפחות 15 איש ואחר כך להתחיל.
שאלה - 147051
הרב כתב שלמי שאין דירה לא יתן מעשר אלא יחסוך לדירה. אב ל7 ואין לנו דירה אך בדרך הטבע גם אם נחסוך לא נצליח לקנות, וצריך ישועה מעל גדר הטבע. מאז החתונה משתדל לתת מעשר רוצה להמשיך
תשובה
הצחקת אותי מאוד. אתה חושב שמישהו קנה דירה בדרך הטבע? היכן באמונה והבטחון? תמשיך להתגלגל ממקום למקום? מדוע אינך מסודר במגורים?
שאלה - 147050
לכבוד הרב
האם בעל תוקע שמגדל כלב ובניו מטיילים עם הכלב ברשות הרבים יכול להיות בעל תוקע ב.אדם שצופה בטלויזיה בביתו יכול להיות שצ בראש השנה ויום כפור.
תודה לכבוד הרב

תשובה
תברח משם כי הם קטיגורים ולא סניגורים.
שאלה - 147049
לכבוד מו"ר
ביום יארצייט כשהולכים לבית עלמין האם אפשר לנצל את האסיפה המשפחתית סביב הקבר לומר דבר מוסר לחזרה בתשובה? (בעניינים כגון סוף אדם למיתה ואין לנו אלא תורה ומצוות)

תשובה
מצווה רבה. ויהי רצון שהדברים יישמעו ויתקבלו. והלבבות ייפתחו.
שאלה - 147048
לכבוד הרב שליט"א אני בחודש תשיעי וחוששת שאם יצא לי בשבת ללדת איפה אשים את ילדי הקטנים,האם אפשר לנסוע בשבת לפני הבית חולים לבית הוריי לשים אותם שם??ואז לנסוע לבית יולדות
תשובה
בעזרת השם לא תלדי בשבת. כשיש סימנים ללידה בשבת תזמיני את האמא או אחותך לבית שהם ישמרו.
שאלה - 147047
לכבוד הרב השלום והברכהמובא במפרשים מסכת חגיגהשהאור הגנוז נגנזבאגדות שבש"סוכן מובא בזהר הקדוש. מדוע לא בכל הגמרא
ישועה בכל

תשובה
נא לצטט מקורות. ולא שמועות.
שאלה - 147046
שלום לכבוד הרב
האם אמירת הקרבנות היא חובה או רשות??

תשובה
כל סדר התפלה ניתקן על ידי גדולי ישראל בכל הדורות וזה אלף שנים שקיבלו אבותינו את אמירתו. וחס ושלום מי שמשנה עובר על דברי חכמים שהוא חמור משל תורה כפי שביארנו. ונקרא פורץ גדר.
גם עובר על תטוש תורת אמך.
שאלה - 147045
לכה"ר שלום
לגבי הלכות שנשתכחו
התכוונתי לדוג' לגבי כיבוד אח שנלמד מריבוי אתאיך נהגו לפני שמעון העמסוני ורבי עקיבא

תשובה
שוב הנני להשיב לך. ידעו את הכל ויותר ממה שכתוב במשנה. אלא שבזמן התנאים חרב בית המקדש והיה אסור ללמד תורה בגזירת הרומאים וכמעט השתכחה מישראל. ובאו הצדיקים דלעיל והתחילו ללמדם לפי נושאים.
שאלה - 147044
לרבנו, האם נכון שאדם לאחר הפטירה ילמד רק מה שהספיק ללמוד בעוה"ז? אם כן, אדם שנשאר לו שנה לחיות, האם נמליץ לו שילמד מסכת אחת או שניים בעיון או שילמד דף אחד מכל מסכת? תודה רבה!!
תשובה
אין בזה כללים, אלא שם דנים כל אדם בנפרד, לפי יכולותיו, הזמן שבזבז, הכשרונות שהיו לו, והכלים שעמדו לרשותו וכדומה.
שאלה - 147043
לכבוד הרב שלום! האם בימינו מותר לגבר לשאת 2 נשים כהלכה? ואם אסור היכן מופיע האיסור על כך.בתודה גדולה לרב שמאיר אורחותינו.
תשובה
בימינו הוא בודאי אסור, כי התנאי הזה מופיע בפירוש בכתובה עליה חתם החתן תחת החופה, וחתמו העדים, והרב אישר זאת באותו מעמד.
שאלה - 147042
לכבוד רבנו הגדול
נתחבטנו בדין ברכת הגומל שהמנהג לשער ע"פ זמן היינו 72 דקות מעיר לעיר.מהו הדין לאדם שמקורח פקקים או עיכובים שהה 72 דקות מעיר לעיר תודה רבה בברכת כל טוב

תשובה
אין כאן ספיקות כלל. כי לא אורך הנסיעה קובע לברכה. אלא שהות מחוץ לעיר ואפילו ברגל או באופן וכדומה של 72 דקות מצריך תפלת הדרך וברכת הגומל. ועיין ילקוט יוסף כל הפרטים ובשו״ת מבשרת ציון.
שאלה - 147041
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רבהאם בראש חודש אלול אומרים סליחות ?

תשובה
בהחלט לא. מתחילים ביום חמישי ב באלול הבא עלינו לטובה לפנות בוקר.
שאלה - 147040
שלום מתי מותר לחלל שבת לאישה מעוברת? האם ברגע שאשה מתאווה מאוד לאכול משהו אין בכך סכנה לעובר כל רגע ורגע? אמרו לי שאם כל הנסיונות לרצותה לא צלחו חייבים לחלל שבת. האם זה נכון?
תשובה
המציאות מוכיחה בימינו כי שום אשה לא מפילה בשביל כך ואפשר להרגיע אותה.
וכתבו הפוסקים ובראשם בעלי התוספות. הרוק. ומהרש״ל. כי בימינו נשתנו הטבעים ואין לפרסם ברבים התרופות והעניני בריאות שנזכרו בתלמוד שלא יתחלל שם שמים על ידי כך. והבאנו כאן באתר ציטוטים רבים בענין זה ועיין תשובה ארוכה בענין זה בשו״ת מבשרת ציון.
שאלה - 147039
לכב הרב!בעלי ירד מסמארטפון מוגן לאייפון פרוץ.בקשותי ובכיי לא עזרו,והוא לא מוכן להקשיב.לראשונה מזה שנות נישואין רבות,לא מסוגלת להתייחד איתו בגין המעשה.לעצתך,תודה
תשובה
תניחי לו כי לחץ מצידך ישיג תוצאה הפוכה. תתפללי עליו. ואת שלך עשית ואין עלייך שום אחריות כלל. תשמחי בחייך שאת עובדת את השם יתברך ולעומתך יש בנות שלא זכו לכך. בהצלחה.
שאלה - 147038
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשה שאינה שומרת שבת.לגבי הדלקת נרות האם תדליקאו אישה ששומר שבת ידליק

תשובה
תדליק כדי שתשוב בתשובה.
שאלה - 147037
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זוג שלא עשה חנוכת בית וגרים כבר מספר שנים בבית יכולים לקיים עתה חנוכת בית?

תשובה
אין היום שום צורך בכך.
שאלה - 147036
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ביתנו נפטרה בגיל 6 רצינו לדעת האם צריך לומר קדיש ואם כן כמה
הרב כתב בספר שכל קדיש שאומרים חוץ שמציל את הנפטר מדינה של גהינם מעלה את נשמתו ממדרגה למדרגה

תשובה
כל מי שנפטר או נפטרה למטה מגיל 20 אין להם שם עונש. ועולים למקום מנוחתם בתום 30 יום ואינם צריכים ולא כלום. וכל מה שיש עושים זה להרגיע את המשפחה. אך הם שם מאושרים ואינם זקוקים לנו.
שאלה - 147035
שלום לכולם הרב הצדיק. כל ראש השנה הבת שלי מגיעה עם ילדיה ובעלה ויש בלאגן ולחץ בכל הבית. רציתי לדחות את הגעתה וכמעט בכתה. קשה לי. רוצה לנצל את הזמן לתפילה. מה אעשה.
תשובה
מתפלל עליכם.
שאלה - 147034
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת לאיזה שם כדי לי לשנות? ליאת מורי

תשובה
לא מבין בכך.
שאלה - 147033
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זקוק לעצתך הרב היקר.
אישתי רוצה שניהיה בראש השנה אצל הוריה,כשהתפילות שם לא הכי טובות בלשון המעטה,האם לוותר או להתעקש להישאר בבית ולהתפלל כהוגן?

תשובה
תנסה לפייס אותה במתנה יקרה.
שאלה - 147032
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
את האפר ששמים במצח בתיקון חצות למעשה שמים אותו איפה שיש שערות נכון? ממש איפה התפילין של הראש?
הגבר מקבל הנשמה באפו בברכו של שחרית ואיך האישה?
תודה

תשובה
על קצה השערות וגם מעט במצח. האשה מקבלת מהאיש. ודווקא האיש כי הוא חייב בלימוד תורה ואשה פטורה.
שאלה - 147031
נהג אוטובוס שחברה פרסמה פרסום מאוד לא צנוע על האוטובוס. האם מותר לו לנסוע ברחבי העיר כשע"י זה מכשיל את הרבים או אסור לו להמשיך בעבודתו, כיון שעובר על לפני עור לא תתן מכשול?
תשובה
האחריות אינה עליו. אלא על החברה המפרסמת וחברת האוטובוסים. ואם תרצה אחראי הבג״ץ המתמנה על ידי.....
שאלה - 147030
לכבוד הרב
למה בכל התפילות אומרים ובא לציון אחרי תפילת עמידה ובמינחה של שבת לפני?

תשובה
כי צריכים בכל יום לאומרו. כדברי הגמרא במסכת סוטה. שמשחרב בית המקדש העולם עומד על אמירתו.
בשבת קודש ובימים טובים רצו לא להטריח את הציבור ולא להאריך את שחרית ודחוהו לתפלת מנחה. ולפי דברי רבנו האר״י ז״ל בשער הכוונות יש אור גדול ועצום המתגלה בפתיחת ההיכל ובקריאת התורה במנחה בשבת קודש ולא יתגלה רק למי שאמר בסמוך קדושת ובא לציון. ולכן כל יחיד ויחיד יזהר לאמרו.
שאלה - 147029
לכבוד הרב
ראיתי לאב שמביא את בניו הקטנים לטבול אתו במקווה והם ללא בגדים כלל ומחכים לטבול יחד הערתי לו ואמר שכך הרבה עושים במרכז בירושלים וכד' זה נראה ממש לא יפה, האם זה תקין?

תשובה
כתבו אחרוני זמנינו במאה שנים האחרונות כי בימינו לא חוששים לכך שאב ובנו ילכו יחד למקווה.
וכך מנהג ירושלים.
שאלה - 147028
שואלת בשם מישהו הבת מתחתנת מה נהוג בליוי הכלה ההורים של הכלה מלווים אותה או האמא והחמה ?
תשובה
אותנו לא ליוו. זה מנהג חדש המתחלף מדי יום. ויש עדות המחזיקות בו יותר משבת ויום הכיפורים.
שאלה - 147027
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה לרב על תשובותיו המחכימות ובפרט על תשובתו המפורטת בעניין הכוונה בעניית אמן דקדישיםאוהבים את הרב בכל ליבנותודה

תשובה
תודה להשם יתברך שלמדתי סוגיא בזכותכם.
שאלה - 147026
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
.... זאת למרות שידע מכל מעשיו....
עכשיו מנסים להגדיל אותו כרב גדול.

תשובה
תודה על המידע.
שאלה - 147025
האם איסור הוגה את ה' באותיתיו לפי האריז"ל הוא גם בשמות עם המילואים ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, או שבשמות אלו מותר לקרוא את האותיות באופן זה: יו"ד וא"ו דל"ת ה"י יו"ד וכו'
תודה רבה

תשובה
הוגה את השם באותיותיו במשנה בסנהדרין צ"א, א. לסברת התנא אבא שאול אין לו חלק לעולם הבא. ובירשלמי אנר רבי מנא האומרו ביו"ד ק"א, ורבנו האר"י הזהיר לא להזכיר האותיות לפי סדר, כמו שאומר יעקב, וכן יוד עין קוף בית אסור. ולכך כשהיו לומדים פתח אליהו וכדומה היו אומרים אות יוד ואות הא אות ואו.... כפי שכתב הרב בן איש חי, ויש המכנים אותו קי במקום הא, אך מפורש בדברי הקבלה שאם הוסיף המילה "אות" בין אחת לחבירתה אין איסור. וראה מה שכתב מהרח"ו ז"ל בשם רבנו האר"י ז"ל בשער המצוות פרשת שמום על פסוק זה שמי "לעלם".

ועיין בשו"ת חתם סופר חושן משפט סימן קצ"ב, שכתב לומר בלשם יחוד יוד קא ואו קא, ועיין להחיד"א ז"ל בדבש לפי מערכת ע, יב.

ולענין עם המילוי ראיתי שהיו רבותינו גם כן נזהרים בכך וגם כן היו אומרים קי יוד. ולא הי. וראיתי בספרים שהסתפקו והחמירו שלא למחוק גם כאשר נכתב במילוי עשר אותיות. ולמזהיר ולנזהר ירבה שלומם כנהר.
שאלה - 147024
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להשתמש במילה "יעה"(כף אשפה)לשימוש חול מאחר והיא מכלי המקדש?

תשובה
הערתך מוצדקת בהחלט, ובגלות אנחנו וגם לשון הקודש בגלות כי באו זרים וחיללוה, והיה בדורות לפניננו אחד ששנה ופירש והיה כופר גדול ומחלל שבת קודש, והמציא מילים וקשקושים. ועתה נגררים אחריו בעוונותינו הרבים.
כמו הטאמאטה היא "בנדורה". שהמציא לה מילה מטונפת, והמבין יבין.
ומי שלא הבין אשריו.
שאלה - 147023
מי שמצווה על עריות מפקיר את בנותיו שלא יודעות כלום חוץ מתורה צניעות ותפילה וגורם להם שירצו להתאבד
תשובה
אם את בטוחה בדבר כזה תפני לשלטונות.
שאלה - 147022
כבוד מורנו ורבינו שיאריך ימים בבריאות איתנה וימשיך להדריכנו, שאלה האם אשתי צריכה לקום כאשר מור אבי או מרת אימי נכנסים לחדר וכן להיפך האם אני צריך לקום מפני חמי או חמותי.
תשובה
בשלחן ערוך יורה דעה סימן ר"מ, סעיף כ"ד, כתב חייב אדם לכבד את חמיו. ולא פירש דבריו.
וגאון הרב בית חדש יורה דעה סימן ר"מ כתב "וחייב לכבד חמיו דכתיב אבי ראה גם ראה. והוא הדין חמותו וכ"כ להדיא בספר צידה לדרך (כלל ד פרק טו) ופשוט הוא. ומלשון רבינו יראה שאינו חייב כי אם לכבדו כדרך שמכבד הזקנים בקימה והידור וכיוצא".
שאלה - 147021
בעלי הגיע רעב הנחתי לו את צלחת האוכל על השולחן והכנסתי פיתה לחמם לו, הוא היה רעב והתחיל לברך על כל דבר ולאכול שהוא יודע שתיכף יטול ויעשה המוציא ויאכל פיתה זה מותר?
האם זה מותר?

תשובה
מי שבא מהדרך רעב, לא מעירים לו.
שאלה - 147020
שלום לכבוד הרב
בקדישים שלא פוסעים בסופם לפני עושה שלום (כגון קדיש יהא שלמא)
האם צריך לפנות לשמאל, ימין ואמצע באמירת עושה שלום וכו'?
תודה

תשובה
כדאי לפנות, כי אין בכך שום פגם.
שאלה - 147019
לכבוד הרב
מורנו הרב לימדנו בספריו שבעניית אמן של קדישים יכוין שילוב אדנות הוי"ה.
שאלתי האם גם בעניית אמן על תתקבל צלותנא, יהא שלמא, על ישראל - גם מכוונים שילוב זה?
תודה

תשובה
אמת הדבר שכן כתב רבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות דרוש חזרת העמידה דרוש ה, דמ"א, ע"ד, כי באמן של הקדיש יכווין אדנו"ת הוי"ה, לסיבה נוגעת שם שההתעוררות מתחילה משם אדנו"ת. ואילו באמן בתפילה ובברכות כולם זה הוי"ה אדנו"ת. ועיקרו מדברי הזוהר הקדוש שדבריו באים ברמיזה כנודע.
ועיין בזוהר תרומה קע"ח, א. במעלת מי שמכווין באמן.

ועיין בראשית חכמה שכן כתב, וכן בדמשק אליעזר לרבי אליעזר בן שם טוב ז"ל מערכת א אות ט. ושות שמחת כהן סימן נ"ח, ושלום וצדק סימן כ"ג, ושו"ת דעה והשכל להגאון והמקובל רבנו עובדיה הדאיה ז"ל סימן כ"ג.

והנה כל זה נכון בקדיש לגבי חמשה אמנים הראשונים של הקדיש, אך לגבי שאר אמנים של על ישראל, תתקבל, יהא שלמא, ועושה שלום, היה נראה שאינו ענין לזה. וזכורני שלא היו מכוונים בהם לא לכאן ולא לכאן. ועדיין הוא אצלי בספק שמא ידמה לאמן דברכות שהם שבח ותפילה.

ושאלתי היום את פי המקובל הגדול הגאון רבנו מרדכי עטיה שליט"א שבנוסף הוא בנם של קדושים וטהורים, ואמר לי שהדבר אצלו בספק, וחיפשתי בספרו עטרת מרדכי על כוונות הקדיש, וראיתי לו שם בעמוד שט"ז, הערה 38 שהניח הדבר בצריך עיון, ולזה דעתי הפעוטה נוטה, ושב ואל תעשה עדיף ואין לכווין בהם.
שאלה - 147018
שלום לכבוד הרב
איך מותר להתגלח במכונת תספורת?

תשובה
מורכב ומסובך, ובקלות יכול להגיע לאיסור תורה, ובדאי שאינו ענין לתיאור כאן באתר.
שאלה - 147017
שלום כבוד הרב,
אחותי בת 30 וקוראים לה בת אל, הייתה אצל רבנית והמליצה לה לשנות שם.
מה נדרש בכדי לשנות שם? והאם יעל זו אפשרות?

תשובה
א, לא שמעתי ש"רבנית" פוסקת הלכות. ב,ולא שמעתי שמותר לשאול שנים אותה שאלה.
שאלה - 147016
לכבוד הרב שלום רב
קרובת משפחה כל הזמן טוענת שיש בעיית כשרות גם במהדורה ולא לקנות הלכנו באמת לנסות לקנות בסופרים המהדרין ולא מצאנו

תשובה
תקיימו את בקשתה.
שאלה - 147015
לכבוד הרב
בעיניים דומעות ובלב כואב עד מאוד מבקשת מכבוד הרב שיברך אותי למציאת זיווגיבת 30 בקרוב בע"ה משתדלת לקבל באהבה את העיכוב, אך לצערי נופלתלעצבותאיני עומדת בזה.

תשובה
מתפלל על כולכם יום יום ולא שוכח.
שאלה - 147014
אשתי מחוברת לרב מסויים. היא שואלת אותו שאלות , מביאה לו שם של מטפלת ושואלת אם היא טובה לבן, רוצה לשאול אם הבן צריך לעבור איזה חיסון ועוד . לא מחובר לאותו רב וזה גורם לבעיות בשלום בית.
תשובה
ואם אני אשיב יתווספו הבעיות בשלום בית. תשלח אותה שתלך לאחד מגדולי ישראל האמיתיים ואינם מאמינים לדברי הבל כאלה, וידברו על ליבה. או תשלח אליו שליח ישיר שיאמר לו כי התנהגותו פוגעת בשלום הבית.
שאלה - 147013
לכבוד מרן עט"ר , כתוב בשו"ע שאדם יכול לחזור בו תוך כדי דיבור מהנדר שנדר ,לכן אותם האומרים בלי נדר מיד אחרי הנדר אזי בטל הנדר ? "אתפלל בנץ בלי נדר "או לכתחילה לומר לפני הנדר ?
תשובה
בהחלט מועיל. כי זו ההלכה.
שאלה - 147012
לכבוד הרב
הרב אני סובל מפחד להתחתן להקים בית אני חוטא ומרגיש סוטה גם במחשבות שלי אני בוכה מהפחד להביא ילדים ואני ממש רוצה ואני לא רוצה עזרה פסיכולוגית היתי ונפגעתי מזה

תשובה
תחליף את הפסיכולוג. דחוף.
שאלה - 147011
לכבוד הרב בהמשך לשאלתי אתמול אם לילד יש קושי התנהגותי האם אני מחוייבת לומר זאת לת"ת החדש אם אינם שואלים אותי?
תשובה
לא חייבת. כי זה עלול לקלקל לו.
שאלה - 147010
לכבוד הרב שלום רב. אבי ע"ה נפטר לפני כ 9 חודשים. אימי במצב נפשי ירוד. בוכה ועצובה. האם הבנות יכולות לנסוע איתה יחד לדירה ריקה של משפחה בצפון לרומם את רוחה לשנוי מקום ואוירה?
תשובה
לה מותר כי אבלה הוא 30 יום בלבד, הבנות רק את אלו שהיא צריכה יסעו.
שאלה - 147009
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לי לקנות אוכל למי שאינה מברכת?
(אני קונה לעצמי והיא ביקשה שאקנה לה גם)
תודה רבה

תשובה
רק צרות יש כשמתחברים למי שאינו שומר מצוות ואינו בעל יראת השם.
שאלה - 147008
לכבה"ר שלום
הרב אמר עפ"י המפר' שנשתכחו הלכות בתקופות ההם שהיו מלחמות רבות.
כיצד נהגו הלכה למעשה מאז ועד תקופת התנאים?
לדוג' לעניין כיבוד אח או מורא ת"ח
האם נהגו מסברא?

תשובה
הלכת רחוק מדאי, חלילה לומר או להבין ששכחו את כל התורה, הרבה הלכות היו בידיהם מזמן משה רבנו עליו השלום שלימד את יהושע בן נון ואת הזקנים, אלא שחלק מעניני המסורת נשתכחו מהם במשך הזמן.
שאלה - 147007
בבקשת מחילה מכת"ר לצטט לנו הפוסקים שהתירו את עוף ההודו לפני כמאתיים שנה?
תשובה
בעזרת השם וישועתו אצטט לך על פי זכרוני הדל והנלאה.
אמנם המעיין בשו"ת האלף לך שלמה [סימנים קמ"ג וקמ"ד] להגאון העצום רבנו שלמה קלוגר ז"ל, ובשו"ת טוב טעם ודעת [חלק ג, סימן קמ"ט] להגאון הנ"ל, וכן הגאון האדיר רבנו חיים מצנז ז"ל בשו"ת דברי חיים [חלק ב, יורה דעה סימן מ"ה]. ימצא שאסרוהו בזמנם לפני כמאתיים שנה.

אמנם הגאון המפורסם רבנו יוסף שאול נתנזון בשו"ת שואל ומשיב [חלק ה, סימן ס"ט] כתב להתיר והביא ראיות רבות לדבריו.

וכן נראה בעליל דעת הגאון רבנו חיים פלאג'י ז"ל בשו"ת חיים ביד [סימן ו] שדעתו להתירא וכן פסק דודו הגאון רבנו חיים דוד חזן ז"ל אשר מכונה על ידי חכמי דורו "חד בדרא" חיים דוד ראשי תיבות חד. וכן בשו"ת ישועות מלכו [אורח חיים סימן מ"ו] להגאון רבי ישראל קרונק ז"ל מפולין. ובשו"ת מגן שאול [סימן ל"ה] לרבנו שאול קצנלבויגן ז"ל מליטא, ובשו"ת ישכיל עבדי [חלק א, יורה דעה סימן כ], ובשו"ת שמחת כהן להרב רחמים חי חויתה הכהן ז"ל מג'רבא, ובשו"ת אגרות משה [אורח חיים חלק ה, סימן כ] ובשו"ת משנה הלכות להגאון עטרת ראשינו מאונגוואר ז"ל [חלק י, סימן קט"ז] אסר לאכלו ביום חגם של הנוצרים.
וכן התירוהו הרב ערוך השלחן יורה דעה סימן נ"ו, סעיף י"ח. ועיין סימן מ"א, סעיף ב. והגאון הנצי"ב מוולוז'ין בשו"ת משיב דבר חלק ב סימן כ"ב.
שאלה - 147006
לכבוד הרב שלום רב

ילמדנו רבים מהו סדר הקריעה בעת שהולכים לכותל, כמה קורעים ואיזו חולצה עליונה/תחתונה, חבל לוותר על מצווה כה חשובה והלכה בש"ע

תשובה
החולצה הפנימית. וכן הגבר קורע החולצה ולא הז׳קט או המעיל העליון. והאשכנזים נוהגים לא כפי השלחן ערוך. וקורעים הבגד העליון מכולם.
ונזכה לבנין ציון וירושלים. ציון זה בית המקדש.
שאלה - 147005
לכבוד הרב שליט"א
א. כיצד הוגים שם הוי"ה, אדנות, ואלוהות באונקלוס? הכל מתורגם ב2 יו"דים
ב. האם ברכת נט"י שחרית היא מיד (לפני הניגוב) או בנפרד מהנטילה, בצמוד לברכות השחר?

תשובה
א, אלף דלת נון יוד. בתרגום בדרך כללל.
ב, יברך מיד קודם הניגוב כמפורש בהלכה.
שאלה - 147004
לכבוד הרב שלוםרב יש לי ברוך ה' תינוק האם כשאני קמה להאכיל אותו בלילה אני צריכה לנטול ידיים למרות שחוזרת לישון אחרכך?
אם מותר לי להכין ציציות של אחים הקטנים שלי?

תשובה
בהחלט לא. כי את מתכוונת לחזור ולישן.
שאלה - 147003
שלום לכבוד הרב לקחתי הבן בן 4 וחצי לאטרקציות מים מעורב
וכ"כ כואב לי על מה שראה..האם יש דרך לכפר?לתקן?רציתי שיהנה.חושבת על זה הרבה וכואבת.

תשובה
תסבירי לכולם שזה דבר שלילי גרוע ומאוס. ילד קטן יראה איברים חשופים של...
שאלה - 147002
שלום כבוד הרב ,
האם ראוי לאבא לקחת את בניו לבריכה ולהיות לידם ללא
חולצה ?

תשובה
לגבר מותר.
שאלה - 147001
לכבוד הרב שמות שנים האם אפשר להוריד אותם מהת.ז ? אפילו שנקראו בברית ובכתובה?
נכון להיום לא קראו לי בהם רק בשם הראשון

תשובה
תוציא לך אותו מהראש. התעודת זהות אין לה שום מעמד. גם לא הכתובה לגבי קביעת שם זה קשקוש גמור.
העיקר מה השם שהוא נקרא בו ביום יום.
שאלה - 147000
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם הבטחתי על קבר של צדיק מסויים שאקרא לבני על שמו האם אני חייב לקרוא את השם הראשון על אותו צדיק או שגם שם שני מספיק? לא פירשתי שאמרתי על קבר הצדיק.תודה!

תשובה
מסכן מי שמבטיח ולא מקיים. ועיין בתשובת הרדב״ז כי אם קרה הילד רק באחד משתי שמות לא קויימה ההבטחה ואסור לעשות כן.
שאלה - 146999
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לדעת מה הסיבה שלגבי יהדות הולכים אחר האמא שאם האבא גוי
ואילו לגבי כהונה הולכים אחר האבא.???

תשובה
משנה ותלמוד מפורשים בכהן לוי וישראל הולכים אחר האב. בתנאי שהאם יהודיה כשירה מהטעם שכתוב בתורה ״למשפחותם לבית אבותם״. והסיבה רוחנית בהורשת מורשת אביו.
כשהאם גויה. אין קידושין וגם אם ירצו לא יחולו. והבן או הבת הולכים אחריה כיוון שהיו במעיה תשעה חודשים ושם נוצרו. והסיבה פיסית.
שאלה - 146998
שלום לכבוד הרב
1.רוצה לבקש סליחה מהרב לפני כמה שנים שאלתי שאלה לא במקום,מתנצלת. 2. מותר להגיד את שם השם בערבית או ביטויים בעברית שמכילים את השם אבל לא מתכוונים לפירוש הזה?

תשובה
מחול. כיוון שיש מהפוסקים המחמירים בכך יש להמנע. ועיין שו״ת יביע אומר.
שאלה - 146997
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
בספרך ארחות ציון כתוב שהכהנים יהפכו פניהם לדרום ואחר כך לצפון. לפי מה שאני מבין הכהן צריך לפנות קודם לשמאל ואחרי זה לימין. האם הבנתי נכון?
תודה.

תשובה
נכון תמיד הסדר הוא משמאל לימין.
שאלה - 146996
שלום לפעמים מתגבר עליי יצר הרע וכמה שמנסה בסוף הוא מפיל אותי רציתי לדעת האם יש מצב שאדם אנוס
תשובה
ד. ידידי, תתחיל ללמוד תורה ומוסר. ואל תבזבז זמנך לריק בכלים אלקטרוניים. תתעורר.
שאלה - 146995
לכת"ר
אני גר במושב שבקושי (אין) יש מנין איך אוכל לקרב אנשים שיבואו ואיך אפשר לעורר את אלה שנוסעים להתפלל בנץ בחוץ וחושבים שהם חסידים... רציתי גם שהרב יתן שיעור במושב ואין מענה

תשובה
לעורר על כך שהישוב זקוק לחיזוק והגנה. וכל אחד מהתושבים הוא איבר אחד מכלל גוף התושבים. ועוד איתא בתלמוד עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמים ואסור להם ללכת למקום אחר. יאמרו קריאת שמע דקותיים לפני זמן הנץ ויקיימו מצוה מהמובחר. ואחר כך יתפללו כרגיל במושב בשמחה ובאהבה.
שאלה - 146994
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לישון לילה בבית חדש מקבלן ללא.שקבענו מזוזה.)נשארנו מאוחר כי היה פועלים וקשה לחזור לבית הישן עקב השעה מאוחרת

תשובה
לילה אחת בדיעבד מותר.
שאלה - 146993
חבר ילדות מתחזק בקצב יפה ערך "מסיבת ברית" לבנו שנמהל בשבת קודש לפני כשבועיים פייטן שר מול שולחן גברים והנשים מסביב ללא מחיצה להשתתף?? השאלה הלכתית כי מוסרית וודאי לנו שלא
תשובה
מספיק שגבר אחד ישא עיניו לנערה או כל שכן יביט בנשואה החריב עולמות.
שאלה - 146992
בריאות ושמחה לכבוד הרב שליט"א, חיפשנו באתר את התשובה של הרב לגביי חינוך הילדים ולא מצאנו. בבקשה אם זו לא טרחה האם ניתן להעלות את התשובה של הרב לראש הדף (כוספים ללכת בדרך ה')
תשובה
זה כן מופיע ולא הורידוהו. ואני נעשיתי גם טכנאי וגם מודיעין.
שאלה - 146991
(מרגישה שמידת הדין מתוחה עליי )שהשם ירחם מה אפשר לעשות ?
התנגשתי באוטו חונה נפלתי ממדרגות נקעתי את הרגל לשכת התעסוקה חוסמים ממני לקבל כסף מביטוח לאומי והזיווג עדין בהמתנה

תשובה
אסור לומר כך כי מגבירים חלילה קיטרוג. ואסור לפחד. וצריכים לקבל הכל בשמחה. מצבך טוב ואל תתייאשי.
שאלה - 146990
לכה"ר
לגבי השאלה על הליכה בבגדים קצרים לאיש,כה"ר הפנה לארחות ציון שם מצאתי רק לגבי בגדים לתפילה שכן פשוט הוא.אך הכוונה היתה בבגדים קצרים להליכה בחוץ,האם מר"ן השו"ע אסר?

תשובה
גבר שעובד מותר.
שאלה - 146989
לכבוד הרב -תודה !
ואחייני יוסף בן רחל ז"ל נהרגבת.דרכים בהודו לפני 6 שניםט' אלול.משום החשש שלא יהיה מיניין בגלל מרחק קבורתו קיבוץ גבולות הקדימו אתהאזכרהל ג' אלול זה בסדר?

תשובה
בסדר גמור.
שאלה - 146988
הרב!שאלו על לימודי תיווך. שימו לב יש נוכלים המבטיחים לימודי תיווך בסכומים גבוהים ועבודה אחרי ונעלמים. מנצלים אברכים תמימים!יש מקומות מסודרים ללימודים. לבדוק היטב!
תשובה
תזכה למצוות. קיימת מצוות לא תעמוד על דם רעך.
שאלה - 146987
לכבוד מו"ר.
במחילה שואל שנית. התעוררתי לפני עלוה"ש. נטלתי ידיים בברכה + ברכות השחר והתורה והתחלתי לעסוק בתורה. ברגע עלוה"ש עצמו, האם להמשיך ללמוד או ליטול שוב בלי ברכה?

תשובה
לא נוטלים שנית כלל.
שאלה - 146986
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, אדם שנמצא באמצע פסוד"ז או בכל מקום אחר בתפילה ושומע קדיש מהציבור האם עליו להמתין רק עד סוף ה' אמנים הראשונים או להמתין עד סוף כל הקדיש? תודה רבה
תשובה
חמש אמנים ראשונים שבקדיש. ולא הלאה. ברכו יענה. ״מודים אנחנו לך״ ולא עוד. קדוש. ברוך כבוד.
שאלה - 146985
לכבוד הרב שלום
מתלבטת מחדרה לאיזה ת"ת לשלוח את בני מאחר שבת"ת הקודם נגמרה השנה לא טוב. עם מי אפשר להתייעץ? הילד קצת עם קשיים התנהגותיים האם חובה לציין זאת בפני הת"ת הבא?

תשובה
תתייעצו עם אברכים שם לאן הם שולחים את בניהם.
שאלה - 146984
שלום לרה"ג,
האם כבוד הרב יוכל בבקשה לרשום איזה מוצרים יש להקפיד במיוחד על כשרות בד"ץ? (במיוחד אצל חוזר בתשובה שגר עם הוריו שהוא לא יכול להכריח אותם לקנות).
תודה.

תשובה
תשלח לי רשימה מדפי זהב. או מהלשכה לסימון מוצרים. הגזמת.
שאלה - 146983
ואם עברתי נדר שלא בלשון נדר מה התיקון שלי חוץ מלעשות תשובה?
תשובה
כמו שיש לחם בלי לחם. מים בלי מים. אש בלי אש. אויר בלי אויר. יכול להיות נדר בלי נדר?
שאלה - 146982
לכבוד מו'ר עט''ר שליט''א
מעל לעשור מנסה למצוא מקצוע לפרנסה ללא הצלחה. מבקש עצת הרב ממה כדאי להתפרנס. בע''ה רוצה להגיע לבחינת 'טוב תלמוד תורה עם דרך ארץ..',מבקש עצת הרב.

תשובה
לקרוא פרקים כ״ג וכ״ד בתהלים במתינות ובכוונה שלש פעמים.
שאלה - 146981
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני כל חודש מעביר בהעברה בנקאית את המעשר שלי לחשבון הישיבה בני ציון כבוד הרב האם זה נחשב שאני מאכיל תלמידי חכמים עניים?

תשובה
בוואי כן, כי זו המציאות, וזכות המצווה תגן בעדך ובעד בני ביתך ובעד כל ישראל.
שאלה - 146980
לכבוד הרב
מה שלומך מורנו ורבנו?
הורים שנפטרו ,והבן מגיע לתפילות, אומר קדיש.אבל לא שומר שבת.האם הקדיש מתקבל , היש נחת להורים בעולם הבא?תודה רבה

תשובה
נקרב אותו ונאהב אותו אולי יתקן דרכיו, אך צריכים לבכות על הוריו האומללים הסובלים בגללו באותו עולם סבל נורא איום השם ירחם.
שאלה - 146979
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.בקרוב חתונה רפורמית לבת דודה שלי.דודים שלי אמרו שזה מאד יפגע בהם אם לא אגיע ושבחתונה שלי הם עזרו לי.האם נכון להגיע לאחר החופה על מנת לכבד?
תשובה
והם החצופים מותר להם לפגוע בהקדוש ברוך הוא, בשכינה הסובלת עבורינו, בתורה הקדושה, בעם ישראל כולו הנאנק והסובל צרות ויסורים בגלל העוונות.
שאלה - 146978
לכבוד הרב: אחים ואחיות נשואות האם מותר להתנשק בלחי בשבתות ובימים טובים?
תשובה
חס ושלום, אסור מעיקר ההלכה וקשה יותר בנשואות כי היא אשת איש.
שאלה - 146977
בתהלים שברשותי במזמור הודו לה' קראו בשמו:
הודו לה' קראו (ס"ת וה"ו), לו שיחו בכל (וו"ל), דרשו ה' ועזו (ס"ת וה"ו), אשר כרת את (אכ"א), מגוי אל גוי (יל"י)
האם להוסיפם בתפילה?

תשובה
כדאי.
שאלה - 146976
שלום לכבוד הרב
האם אני ספרדי יכול ללבוש ציצית אשכנזי
תודה ורפואה שלמה

תשובה
רק בדיעבד.
שאלה - 146975
קיבלתי כסף מהעבודה לקניות עבור ארוע בעבודה
יש מצרכים לארוע שיש לי בבית שחלק מהם קיבלתי במתנה, האם אני יכול להביא את המצרכים מהבית ואת השווי בכסף של אותם דברים להשאיר אצלי

תשובה
רק אם המוצרים טריים.
שאלה - 146974
לכבוד הרב:
מה מברכים על קסטה?
מה מברכים על גלידה בגביע הנקרא טילון?

תשובה
עניתי על כך בימים האחרונים.
שאלה - 146973
שלום לכה"ר
שמעון/נחמיה העמסוני פרשו כשהגיעו לאת ה"א תיראעד שבא ר"ע (לרבות ת"ח)אבל מן הסתם מרע"ה קיבל זאת בסיניבאיזה שלב בהסטוריה זה השתכח?

תשובה
דוגמאות רבות יש לנו בתלמוד בענינים אלו, כמו אותיות מנצפ"ך וכתב אשורית ועוד. והמפרשים כתבו כי בתקופות ההם היו מלחמות רבות כנכר בספרי יהושע שופטים ומלכים א וב ונשתכחו.
שאלה - 146972
לכה"ר
א. מי שלוקח בידיו ירק טבול במשקה ושם אותו על קרקר ואוכל את הקרקר,האם צריך נטילת ידיים?
ב.מי שנאנס ולא אכל סעודה ראשונה בליל שבת והאונס עבר לפני עה"ש
האם חייב אז לסעוד?

תשובה
א, אם לקחו בידו שלא באמצעות כף צריך ליטול ידיו. ב, בהחלט כן. וצריך לעשות קידוש כי הקידוש בתחילת הלילה אינו מועיל אם לא אכל.
שאלה - 146971
לכבוד הרב שלום רב אם מקובל או ראוי לבנות ישראל ללכת לבריכה נפרדת עם מצילה אם כל הכיתה בישוב חרדי הבת שלי מבקשת ואני לא מרשה .
תשובה
תרשי לה.
שאלה - 146970
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קניתי בית חדש מקבלן היכן צריך לעשות אמה על אמה זכר לחורבן?

תשובה
על יד דלת הכניסה במקום שיכול לראותו בכניסתו וביציאתו כדי שיזכור את חרבן בית המקדש.
שאלה - 146969
שלום לכבוד הרב
האם אישה שבגדה בבעלה עם גוי וספרה לבעלה מהפחד והוא מאמין לה והוא אברך יש להם ילד קטן בן 3 חייבים בגירושים? הם לא רוצים ומפחדים לשתף רב או בית דין רבני

תשובה
אינה נאמנת על פי ההלכה משום "שאין אדם משים עצמו רשע".
שאלה - 146968
שלום לכבוד הרב: שאלה חשובה
1. האם מותר לאכול מוצר המכיל חלב נוכרי?
2. האם מותר לאכול מוצר המכיל אבקת חלב נוכרי?
ואם אפשר לדעת מה ההבדל בין חלב נוכרי לאבקת חלב נוכרי? תודה רבה

תשובה
עניתי אתמול. תודה.
שאלה - 146967
לגאון הרב מוצפי שליט"א
שלום רב, ראיתי את התשובה של כבודו על ענין חינוך הבנים, זכורני שכבודו דיבר לפני שנים על מאמר חז"ל על מי שהוציא את בנו מתלמוד תורה, אפשר לצטט קצר אם איני מקשה?

תשובה
בעזרת השם אעשה זאת כי צדקת.
כך מובא בזוהר הקדוש פקודי רנ"ה, ב. על שבעה היכלות שבגן עדן, בהיכל הראשון נרשמים כל הפנויים והפנויות ומי יהיו בני זוגם בגלגול ראשון. בהיכל השני בו נרשמים היולדות באיזה רגע תילדנה וכן הנימולים לשמונה ימים דמם שם עולה ונרשם.
בהיכל השלישי נרשמים קולותיהם של הילדים הרכים הלומדים בתלמודי התורה וכל הגה המוציאים מפיהם נברא מלאך השומר עלינו ועל כל העולם מאסונות ופגעים. ושם 12 אלף מלאכים המכריזים על מי שמוציא את בנו מתלמוד תורה ואינו מסדרו במקום שעוסקים בתורה הקדושה, מכריזים עליו ואומרים אוי לו לאיש הזה שהוציא את בנו מללמוד תורה, אוי לו שעתיד להסתלק מהעולם הזה ומהעולם הבא.

ברביעי רשומים אותם שקובעים כל יום עתים לתורה ומענישים את אותם שיכולים ולא עושים כך.
בחמישי אותם ששומרים את השבת מענגים ומכבדים אותה ומקבלים שפע ברכות ממנו יתברך.
בשישי שומרי התורה והמצוות כשמגיע זמנם לעלות למעלה מקבלים אותם בשמחה ובצהלה.
בשביעי שם אותם שמסרו נפשם לקדש שמו בעולם וגם האומרים שמע ישראל בכוונה שלימה.
שאלה - 146966
מחילה מכה"ר הגאון מעולם לא שלחתי שאלה בכדי להתלוצץ.בריאותו וזמנו של הרב יקרי ערך.לא רציתי להכעיס את כה"ר אתה יקר לי מאד. אני מצטער על שאלתי, תסלח לי.אוהבך
תשובה
סלחתי כדבריך. כולכם אהובים ויקרים.
שאלה - 146965
שלום לכבוד הרב
האם מותר לשים על ארון הקודש פרוכת שרקומים עליה אריות?

תשובה
מרן הבית יוסף ז״ל כתב בשו״ת אבקת רוכל שהדבר אסור. וכשאנחנו מזדמנים לבית הכנסת שיש בה דמות אריות אנחנו עומדים בפינה הימית או שכנגדה כדי לא להשתחוות מולם כי הדבר אסור. ועיין בשו״ת יחוה דעת.
שאלה - 146964
שלום לכבוד הרב
הרב היקר,במעשה המפורסם של רבי מאיר ושכניו שציערו אותו;יש פסוק שאומר ואת כל הרשעים ישמיד...האם זה לא סותר את דברי ברוריה?

תשובה
הפסוק מדבר על אנשי דאעש אירן וחיזבלה ושונאי ישראל ימח שמם.
ברוריה הצדקת דיברה על יהודים שעשו מעשים לא טובים.
שאלה - 146963
שלום לכבוד הרב הרב לנדא עשה ביקור פתע ופסק עוף הבראקל עוף טמא ופסק שוחט ששוחט את העוף הזה מאכיל נבילות וטריפות מה עושים לא יודעים למי להקשיב
תשובה
אני חושב שהשבתי על השאלה, ואתה ברוך השם מבין בקריאה היטב. וכי כך פוסקים הלכות יש מאה רבנים גדולים שחושבים אחרת. ואצל הספרדים כן היתה מסורת.
ומדוע נותנים הכשר על תרנגול הנקרא הודו שאין עליו שום מסורת?
אני בזה חותם את סידרת התשובות בנידון. ובבקשה תפסיק לצרוך חדשות. בא ידידי ונעסוק בתורה.
שאלה - 146962
לכבוד הרב: מתי הכי נכון לקרוא את בריך שמיה לפני הוצאת ספר התורה מהארון או אחרי הוצאת ספר התורה מהארון. והאם על כל אחד מהקהל לומר לבד בריך שמיה או להקשיב לחזן ולצאת ידי חובה?
תשובה
כשהספר תורה מונח בארון כדי שכל הקהל יאמרוהו בכוונה.
שאלה - 146961
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב שלום וברכה.בעלי היה מהמר ונכנסו לחובות עקב כך.השאלה שלי היא האם להתגרש ממנו או להישאר ? אני די מפחדת שזה יחזור.תודה רבה.

תשובה
לא להתגרש, אדרבה תצילי את נשמתו ותהיה לך זכות גדולה. חזקי ואמצי.
שאלה - 146960
לכבוד הרב שלום רב
מהי משמעות המילה "אתה" בברכות הנהנין או בברכות התפילה שאנחנו מברכים.

תשובה
אתה השם, אתה הבורא, אתה אדון העולם.
שאלה - 146959
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אנא כבוד הרב תברך אותי לחיזוק בתשובה שלמה מבחינה רוחנית וצניעות ולשים כיסוי ראש.
תשובה
חזקו חזקו חזקו ואמצו, והשם יתברך עם כל פמלייא של מעלה יברכוך ואת כל הנשים המכסות את ראשן.
שאלה - 146958
הייתי חזן בתפילת שחרית כמה שניות לפני תפילת החזרה נכנס והתכונן לעבור בין המתפללים לקבץ מעות. רמזתי עם האצבע שילך ויבוא אחר כך הלך ולא חזר ואני מרגיש רע מזה.
תשובה
אל תצטער הוא עשיר וחולה במחלת הקבצנות, הוא אפילו לא מתפלל.
שאלה - 146957
לרב היקר- באופן ברור באמריקה יש הבדל בטעם שבין חלב וגבינות עכום לבין חלב וגבינות של ישראל.(לעכום יש טעם וריח לוואי) מהי הסיבה? תודה.
תשובה
זה כך בכל מקום כפי שאומרים מומחי טעם ואיח, כי יש מרכיבים למאות בתוכם!!!!!
שאלה - 146956
לכבוד מו"ר
מי שהתעורר לפני עלות השחר ונטל ידיו בברכה והחל לעסוק בתורה. האם בזמן שמגיע עלות השחר יש עניין שייטול שנית את ידיו? (ללא ברכה כמובן). ואם כן האם זה לא ביטול תורה?

תשובה
לא ולא , לא יברך. רק לפני לימודו יברך ברכות השחר ובעיקר ברכת התורה.
שאלה - 146955
לכבוד הרב שלום רב
מבדיקות אקו לב עובר נמצאו לדעת הרופאים מומים מסובכים בלב העובר. רבי דויד אבוחצירא והרב קניבבסקי ברכו אותנו ועדין לצערי חוששת מאוד אודה אם הרב יוכל לברך

תשובה
אני בהחלט מצטרף לברכות.
שאלה - 146954
שלום כה"ר מו"ר, אני יודע שאין הרב רוצה להביע דעה בעניין זה אז אם ירצה הרב לענות לי
תשובה
אבקשך להפסיק להתלוצץ אנחנו ימים ספורים לפני אלול. שמור את נפשך.
שאלה - 146953
שלום לכבוד הרב
1.האם צריך לעשות מים אחרונים בסעודה על מזונות?
2. האם המילוי מצטרף לברכה אחרונה?

תשובה
א, בהחלט לא. ב, גם לא,
שאלה - 146952
לכבוד הרב
מה כוונת הרב תפנה לרב הכי מפורסם?

תשובה
הכוונה לרב גאון בישראל הפוסק הלכות ורבים פונים אלי בתורה. ולא באבא וכדומה.
שאלה - 146951
שלום לגרב'צ מוצפי הי'ו
שמענו פעם מפי הרב שילד המגיע לגיל 13מקבל נשמהבאיזה שעה באותו יום כדאי ללמוד איתו ומהרצוי ללמוד עם הגיעו לגיל 13

תשובה
בצאת הכוכבים בלילה שקודם לכן שהוא כ - 15 דקות לאחר שקיעת השמש.
שאלה - 146950
לכבוד הרב
לגבי הבחור שאמרת להתפלל עליו בקבר רחל. היא התפללה שם לא מזמן ואמרתי לה את תשובת הרב והיא קיבלה בלי נדר ללכת שבוע הבא. היא ביקשה אם הרב יוכל לדבר איתו היא תשמח. מחילה

תשובה
כתבתי שאני מתפלל על כולם.
שאלה - 146949
לכבוד הרב
גנבתי לחבר של אמא שלי כסף מספר פעמים אני משער 600, אמרתי לו, הוא אומר לי שהכל בסדר מישהו אמר לי שהייתי צריך להגיד לו שאני רוצה להחזיר ולא לבקש ישר מחילה מה לעשות הרב ?

תשובה
אם הוא ויתר אתה בסדר. ותתוודה על זה הרגע, ותקבל עליך לא לעשות כן יותר.
שאלה - 146948
שלום לכבוד הרב
שידוך שירד לפני חצי שנה כמעט סגרנו הבחור הוריד, הרגשתי שזהו הזיווג הכל הסתדר רק שלא רצה להתחייב כמה יקבע עיתים לתורה האם לנסות להחזיר? אמרו שלומד יותר עכשיו

תשובה
בהחלט כן. בברכה רבה.
שאלה - 146947
שלום לרב ידוע שטוב לומר שיר למעלות לפני אלוקי נצור אם אני שומע קדושה ואני באמצע שיר למעלות אני צריך לענות קדושה או רק לשהות ולא להמשיך את התפילה תודה רבה ויישר כוח לרב ולעורך
תשובה
עניתי לך ואינך מקשיב.
שאלה - 146946
לכבוד הרב שליטא!
סיר חלבי שבושל בו בשרי מה דינו ?
בנקשישך לא מספיק לסיים תפילת עמידה מה אני אמור לעשות??

תשובה
א, חייב בניקוי יסודי מכל כתמי השומן ובהגעלה במים רותחים כולל המכסה את השתמשו בו.
שאלה - 146945
לכבוד הרב שליט"א שלום רב, רבנו הבא"ח ( ש"א פ" וישלח) כותב שבלילות מסוימים בשנה יכול האדם לפחות משש שעות שינה לצורך לתוה"ק ולא יגיע לו נזק מזה. מהי ההנהגה הנכונה? תודה רבה.
תשובה
מי אני שאחווה דיעה בעד או לא.
שאלה - 146944
לכבוד הרב שלום רב
אדם שאכל בטעות גבנצ חלב נכרי ומקפיד על בדץ האם
צריך לעשות תשובה חטאתי עויתי פשעתי או סוף כל סוף יש כשרות
של רבנות ויש על מה לסמוך?

תשובה
תתייעץ עם הרב הקבוע שלך.
שאלה - 146943
האם מותר לאישה לעשות רשיון נהיגה? 9 נפשות בעלי מנסה למצוא עבודה הולך לראיונות עבודה ולא מתקבל מצב כלכלי קשה וחובות מה לעשות כבר מיואשים השם ישמור אותך כבודו
תשובה
בלי נדר אתפלל עליכם.
שאלה - 146942
שלום לכבוד הרב
תודה לעורך על הפעילות לטובת הציבור. 5 חלקי נשמה יש באדם האם אדם יכול להרגיש אם עלה מנפש לרוח? איזה קבלה טובה לקבל לקראת אלול? תודה לרב

תשובה
א, אין מי שיודע כלל. ב, ללמוד הלכות תשובה להרמב"ם ז"ל.
שאלה - 146941
משפחה חרדית בעיר חילונית לגמרי אך שומרים על הילדים שלא יתקלקלו ויתמידו בדרך התורה? שיאהבו את התורה שירצו ללמוד תורה ושלא יתפתו לכל מה שיש בחוץ?
תשובה
אין בזה כללים. הכל תלוי בחינוך. במשמעת. ובאופי הילדים. והרבה תפלה.
שאלה - 146940
לכבוד הרב
אחי בן 32 רווק מילדות עובד בתחנת דלק חוסר בטחון מופרז רואה את כולם סביבו מתחתנים מקימים משפחות נכנס לצער עמוק ומרה שחורה הרב יכול לברך אותו?

תשובה
הוא זקוק לשיחות פסיכולוג חרדי.
שאלה - 146939
לכבוד הרב: רצינו לדעת את הכלל ההלכתי בנושא ברכות כאשר מעורב מעט מזונות
כגון: שניצל? קסטה? קרמבו? וכו' מה הכלל ההלכתי כאשר המזונות הוא הטפל האם עדיים נברך מזונות?

תשובה
כשבבצק מעורב 20 אחוז קמח דגן מזונות, קסטה מזונות. אך קרמבו גלידה שניצל שהכל.
שאלה - 146938
הרב אהוב נפשנו, התלבטתי אם לרשום אך אני יודעת שתבין אותי ..עוד מעט בחנוכה אהיה אי"ה בת 43 ופרי בטן בריא ושלם אבקש..משהו בי התיאש.במה אתחזק?
תשובה
בקבר שמואל הנביא שם נסתרת גם חנה אמו.
שאלה - 146937
1. אישה שטובלת האם צריכה להוריד מידה טבעת נישואים קבועה? ומה לגבי שרשראות קבועות ועגילים וכו' מה נקרא חוצץ?
2. אישה שנוטלת ידיים לסעודה ובבוקר מה לגבי טבעת נישואים?

תשובה
כל התכשיטים שהם קבועים אינם חוצצים.
שאלה - 146936
לרב שלום למה כל פעם שאני מצליחה להתגבר על ניסיון באלי ניסיון נוסף יותר קשה?אני לא רוצה לחטוא אני נופלת ונשברתמתפללת לזיווג בשבילי אין כרגע שום הצעה זה גורם לי ליפול לעצבות
תשובה
כשמפסיקים לחשוב על העבירה ניצלים ממנה.
שאלה - 146935
לכבוד הרב
אלפי תודות לכב' הרב על שהשכיל לבטא בצורה מיטבית את מה שכבר שנים אני מבין בלב ובמח, אך לא מצליח לבטא בפה את סיבת הערצתי וביטולי המוחלט לרב.ה' יברכך בכל מכל כל

תשובה
תבורך בכפל כפליים.
שאלה - 146934
אהבת נפש אוהבך הרב
אנא הרב בחכמתך המרובה תן לי עצה איך לא ליפול לייאוש ולעצבות ואיך להישאר בשמחה תמידית כי אני בן 26 רווק וכואב לי על הפספוס

תשובה
תלמד ספרי מוסר ותתעודד ותראה כמה אבא שבשמיים אוהב אותנו ומרחם עלינו.
שאלה - 146933
בע"ה יתברך
תבורך קדוש וצדיק אמת עמוד העולםמה לעשות שרבנים גדולים כביכול מתירים היום עבודה זרה ומינותהופעות טלוויזיה שידורי נשים ברדיו דתי וכו?הדבר גורם לרצח נשמות!!!

תשובה
השם יצילנו מהם.
שאלה - 146932
שלום לכבוד הרב
הייתי מקורב לרב מסוים והרב הזה שינה לי את השם ואחרי שנה הרב שינה לעצמו חזרה ולכל מי שהוא היחליף לו הוא טוען שהוא עשה טעות אז רציתי להחזיר חזרה כי אני אוהב תשם שלי

תשובה
למדנו שאסור לשאול שני רבנים אותה שאלה.
שאלה - 146931
לכבוד הרב
לגבי הבחור שאמרת להתפלל עליו בקבר רחל.האמא מתחננת אם תוכל לדבר איתו, אתה חיתנת את אחיו ויש לך תמונה איתו והוא היה בא קבוע לשיעוריך במוסאיוף. כואב נורא נשמח לעזרה

תשובה
ומדוע לא להתפלל בקבר רחל??????
שאלה - 146930
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשיעור יא פנחס תשעז לעניין ביתם של שמעון בקומה א וראובן בקומה ב שנחרב, מה הוא הדין לגבי בית קיים כשאחד הצדדים מעוניין להתרחב? על מי עלות היסודות?

תשובה
פעם רביעית אתה שואל ואני עונה בשותפות. תתעורר.
שאלה - 146929
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ילד קטן בן שלוש כשעושה שטויות ולא מקשיב האם מותר להעניש לפעמים גם במכה או צביטה קטנה או שעדיף בכלל לא ליגוע פיזית בילד בגיל הזה.
תודה ויישר כח!

תשובה
להפעיל נגדו סנקציות שונות עם הרבה הסברה והדרכה.
שאלה - 146928
אשתי נפטרה לפני מס חודשים האם אני יכול לשמור על הטבעות והכתובה,לגבי קדשי הילדים לא קוראים האם זה בסדר שאני קוראה.קדיש מה אני יכול עוד לעשות לעילוי נשמת אשתי תודה כבוד הרב
תשובה
עניתי על שאלה זו לפני יומיים.
שאלה - 146927
שלום לכבוד הרב. אני מתגורר בבית מס' 7 והבנתי כי ע"פ הקבלה 7 מסמל שלמות אבל יכולים להיות בעיות של פרנסה בדוחק מריבות חוסר סבלנות וכו.. וזה קיים בביתי, מה עלי לעשות תודה רבה .
תשובה
שקר שקר ושקר. והדבר אסור להאמין מדאורייתא משום לא תנחשו ולא תעוננו.
שאלה - 146926
לכבוד הרב מה קורה לאדם שנפטר עשה תשובה אך לא הספיק לתקן והאם זה שייך לכמה פעמים הוא נפל
תשובה
אין יודעים חשבונות שמים.
שאלה - 146925
לכבוד הרב
השם יברך אותך!
אני מאושפזת עם ירידת מים יש לי שליית פתח וחוששים שהיא נעוצה ברחם
חייבים לנתח אם יסתבך חייבים לכרות את הרחם
אם הרב יכול בבקשה לברך עובר ורחם בריאים!

תשובה
יעבור בשלום.
שאלה - 146924
לכ' הרב מוצפי שליט"א
בשנת אבל על אבי, נפטר ג' אלול תשעו' . לאחותי נולד נכד,בסימן טוב ,בע"ה היום בצהריים ברית באולם .מוזיקת רקע שקטה. מה מותר?אם בכלל .במחלוקת משפחתית.

תשובה
פעמים אין ספור הסברנו לא סעודה ולא מוסיקה. וכמובן לא מדברים או מתווכחים. שותקים.
שאלה - 146923
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בחול המועד גם צריך לעשות קריעה כשמגיעים לכותל?

תשובה
אסור לקרוע בחול המועד. כי אפילו על פטירת קרובים לא עלינו אסור חוץ מאב ואם שנפטרו שמנהג ירושלים לקרוע בצינעה ולהחליף הבגד. אך על הכותל וערי יהודה לא.
ויהי רצון שנזכה לראותן בקרוב בבנינן.
שאלה - 146922
כבוד הרב שלום,
מה דעת כת"ר בעניין השמעת כלי זמר בבית הכנסת בכלל ובשעת התפילה בפרט כמובן שהמדובר בימות החול. כמו כן מה דעת הרב לעניין סליחות שעושים עם זמרים וכלי נגינה

תשובה
זה זילזול חמוק בקדושת בית הכנסת זילזול חמור בשעת התפלה, בנוסף עובר שמעתיק מנהגי הגויים ימ״ש.
שאלה - 146921
לכבוד מו"ר הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה על כל החכמה שאתה מלמד אותנו ולאחרונה חזרתי ללמוד חק לישראל בעקבות תשובות הרב על חשיבותו. תודה וכל טוב. באהבה, הקטן שבתלמידך.

תשובה
ישר כוחך אוהבך מאוד.
שאלה - 146920
למורנו ורבנו
אני רוצה להתחיל ללמוד מסילת ישריםיש המון ספרים עם פירושים שונים.על איזה ספר עם פירוש כבוד הרב ממליץתודה רבה על הזמן שהרב משקיע בעם ישראל

תשובה
תלמד ללא פירוש. תחזור ותשנן ותבין הכל.
שאלה - 146919
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יום החודש של אימי ז"ל חל ביום י"ג באלוליום השנה של חמותי חל ביום י"ד באלולהאם ניתן לאחד לסעודה אחת משותפת של שתי המשפחות?

תשובה
לא סעודות אלא לימוד תורה לאחד יחד.
שאלה - 146918
לכבוד רבינו ומורנו
נעמן שר צבא ארם שבה נערה יהודיהמדוע אלישע הנביאלא בקש שישחרראותהתודה על הכand

תשובה
זה טבעי שהוא שחרר אותה מעצמו כי הצילה את חייו.
שאלה - 146917
לכבוד הרב
הצדיק. השם שלי מרים ויש לי הרבה קשיים לא חלילה שהכל לא טוב. השאלה אם להוסיף עוד שם. כמו אפרת או שם אחר.

תשובה
רבות בנות נושאות את השם מרים. והן מוצלחות ומבורכות. מרים הנביאה מוזכרת בתורה אמרה שירה. בזכותה היה לנו באר מים במדבר.
שאלה - 146916
לכבוד הרב שלום רב בבקשה חזק אותי עד שסוף סוף אחרי 14 שנים של בכי וכאב זכיתי להתארס בגיל 34 אימי קיבלה את המחלה הנוראית אין בי שמחה אני מתפללת שתלווה אותי לחופה מצבה ממש לא טוב.
תשובה
אסור להתייאש. לא מרימים ידים. תמיד יש תקוה.
שאלה - 146915
השבוע נפטר הרב מאיר שלמה זצוק"ל היה מקרב רבים לאבינו שבשמים שיעוריו היו במתק שפתיים ומחייה נפש מדוכאת. לא מעכלים, עזיבתו קשה לנו
כאשר צדיק כזה נפטר מה ה' רוצה לומר לנו?

תשובה
לא מכיר. כי אין פרטים. מאיזה עיר? מה מוצאו? מה היתה פעילותו היומית? האם מסר שיעורי תורה ובאיזה נושאים?
שאלה - 146914
לכבוד הרב שלום רב
מלבד ההנהגה הטובה והברורה שאיש צריך ללכת עם בגדים ארוכים,הן מכנסיים והן חולצה האם הדבר מוזכר בשו"ע?
תודה למו"ר

תשובה
נא עיין היטב בארחות ציון.
שאלה - 146913
לכבוד הרב
לפני ניתוח להסרת פוליפ רחמי,שגורם להכתמות.בהרדמה מלאה.בבקשה הרב יאמר לי איזה פרקי תהילים אקרא להפגת הפחד ושיעבור בשלום.תודה

תשובה
מזמורי מ״א וקי״ט.
שאלה - 146912
לכבוד הרב שליט"א
1. מה צריכה להיות כמות מים אחרונים ?2. האם אפשר לקבל בגדי ילדים מאנשים שאינם שומרים תורה ומצוותללא הדפסים של דמוית3.קדישבשידור לי ברדיו לענות אמן

תשובה
א, כמות קטנה שתוריד הזוהמה מהאצבעות. ואם הם מזוהמות הרבה תשטוף בסבון ותאכל חתיכה קטנה של לחם ותעשה מים אחרונים. ב, בגדי ילדים עם הדפסות שונות לא משתמשים. ילדים הם אינם לוח מודעות או מדור פירסומי.
ג, לגבי קדיש יש חילוקי דיעות ואינני מעונין ליכנס לזה.
שאלה - 146911
.....התייחס השבוע בשיעורו ל....ואמר שהוא לא מבין איך הרב.... פסק שאסור. ועוד אמר שהטענה שהרב... מבקשים דעת הרב
תשובה
אתה עתה עברת על לאו מפורש מהתורה של ״לא תלך רכיל בעמך״.
גם עברת על איסור לשון הרע, ועל איסור מלבין פני רבו ברבים. ועל איסור מבזה תלמידי חכמים וגדולי הדור. ועל איסור החולק על רבו כחולק על השכינה.

נוסף לכך בזית ישיבת ארץ ישראל עליה נאמר תמיד עיני השם אלהיך בה. ובזית את קברי האבות שבחברון ושאר הנביאים והתנאים שהיו לישראל, וזאת מפני דיעה נפסדת ורופסת שאינך יודע להבחין בין דבר גדול לקטן.

בנוסף לכך לא ידעת ולא למדת שאין מודדים מורה הוראה רק לפי קליטת הידע והספרים שקרא וזכר. כי יכול להיות גם אצל להבדיל אלה שאינם עובדים את השם. אלא פוסק ומורה הוראה נמדד לפי הוותק שיש לו בתורה, שימוש גדולי הדור, יגיעה של שנים רבות בתורה ולא קליטה אינסטנט, ועיין במסכת אבות שם מנו התנאים מ״ח דברים שהתורה נקנית בהם. וחלק ניכר מהם הוא לימוד אצל גדולים ומפיהם. גם דיבוק החברים ופלפול התלמידים המקצועיים ולא של בעלי בתים שאינם יודעים דברים בסיסיים בשלחן ערוך.

אין דרכי לכתוב בצורה ישירה. אך הפעם חצית את כל הגבולות. אתה מזכיר שמות של רבנים ענקים בתורה שזה 60 עד 70 שנה הוגים בה וקיבלוה מחכמי הדורות שלפני פנינו. והם בני גדולי הדורות ראשונים כמלאכים, ומביא דיעה נפסדת של אחד ש״שב בתשובה״ תמול שלשום ולא שימש את גדולי ישראל ומלעיג על דברי הגדולים. ובדבר המפורסם אצל כל הרבנים האמיתיים. שהוא טעות ומנהג משונה, ודוחה אותם בקש. כשדבריהם הגיוניים ומוסמכים.

אינני חלילה מזלזל בבעלי תשובה שהם בעלי דרך ארץ ועוסקים בתורה בהכנעה ובענווה ויראה אני אוהב אותם כנפשי. אך כואב שכל ריק ופוחז שדומה לטייפ ויודע לדקלם דברי תורה בלי רגש ובלי דרך ארץ הכתרת אותו לגדול מכולם. כי אצל שאינם בני תורה כל המדבר בפני עמי הארץ נחשב בעיניהם לגדול הדור ואינם יודעים להעריך את גדולי התורה האמיתיים והוותיקים.

אם אין ענוה אין תורה ואין יראה. ובתלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב "אמר רבי יצחק: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול, שנאמר והיה כעם ככהן וכתיב בתריה הבוק תבוק הארץ". "א"ר יהודה: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא. מאי עד לאין מרפא? - אמר רב יהודה אמר רב: כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו".
וראה מה שכתב רבנו משה אלשיך ישעיהו פרק כד "כי בעון מה שוהיה כעם ככהן, שלא יכירו איש מקומו וישוו הנקלה בנכבד. על כן מדה כנגד מדה יביא נבוכדנצר שהוא עבד כאדוניו סנחריב, שימלוך ויחשוק החריב ירושלים כתאות סנחריב, וגם בחרבן שני תהיה שפחה גוברת כגבירתה, וזה הוא לענין היות הדבר על ידם".

אני מתבייש במה שעשית היום ערב חודש אלול. וחיללת את האתר הקדוש הלזה. ואיך העזת לכתוב דברים על גדולי דורינו שנאמרו בבלי דעת לחסרי הדעת.
שאלה - 146910
לכת"ר שליט"א
סיימתי ישיבה תיכונית ולומד בישיבה קדושה שנתיים.
השאלה שמפריע לי-פרנסה
ה' עוזר והאברכים מסתדרים, אך רואה רק מסתדרים ולא חיים בנוחות(גמחים, דקדוקי עניות)

תשובה
שכחת את המשנה ״כל המקיים את התורה מעוני. סופו לקיימה מעושר״. גם אסור ללמוד תורה לשם ממון או כבוד.
שאלה - 146909
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. מה גודל העון של מי שביזה תלמידי חכמים או גדולי הדור? ומה תיקון יש לו אם הרב יכול לכתוב המקומות שנעיין.תודה
תשובה
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב א"ר יהודה: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא. מאי עד לאין מרפא? אמר רב יהודה אמר רב: כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו".
ועיין זוהר חדש מגילת רות דף לג עמוד א ו"אותם שאינן נוהגין כבוד בתלמידי חכמים. ואין דנין במקום הזה למבזה תלמיד חכם כי דנין אותו בטיט היון. ובמדור הראשון מורידין ודנין המבזה ת"ח בלבו אף על פי שכבדום לפני אחרים". ובשאילתות דרב אחאי גאון ז"ל פרשת וזאת הברכה שאילתא קסז
"תניא ר' אומר כל עבירות שבתורה יום הכפורים מכפר חוץ מג' דברי' הלועג על חבירו והמיפר בריתו של אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה ר' יהושע בן לוי אמר אף המבזה תלמידי חכמים ור' יוחנן אמר אף המבזה את חבירו בפני תלמידי חכמים".
וכתב רבינו בחיי במדבר פרק טו "כי דבר ה' בזה", זה המגלה פנים בתורה ואפיקורוס. ולמדו רז"ל בכאן כי תלמיד חכם הוא "דבר ה'" מפני שהוא מגיד דבר ה' והמצדיק את הרבים, וכענין שכתוב: (תהלים קג, כ) "גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", והאפיקורוס המבזה אותו הוא בוזה את דבר השם".
ורבנו יוחנן בן רבי אהרן לוריא ז"ל משנת ר [1440] כתב במשיבת נפש שמות פרק ב "כבר אמרו רז"ל ה' דברים מונעים התשובה ואלו מה' דברים, המבזה רבו או ת"ח או מנהיג מדינה, כי מאז לא יהיו נכנעים לראשיהם איך יגיע[ו] התשובה בהסכמה כי לא יוסכם ולא יצלח שום דבר בלתי ראשים ומנהיגים".

ובספר בית הבחירה למאירי מסכת קידושין דף ע עמוד א "כל המבזה תלמיד חכם חייב נדוי בין שביזהו בפניו בין שביזהו שלא בפניו והחכם עצמו יכול לנדותו לכשיודע לו שבזהו כמו שביארנו במקומו".

חיפשתי במיוחד עבור השאלה תיקון בספרים ולא מצאתי מפורש, אך בספר הרוקח כתב שיעשה "תשובת המשקל". דהיינו תחת אשר ביזה יזהר לכבד.
שאלה - 146908
כבוד הרב לפני שבעה חודשים אשתי נפטרה שאלתי האם את הטבעות בהם נשנו האם אני יכול לשמור אותם,או אני חייב למכור אותם לגביי הכתובה האם אני יכול לשמור אותה,או אני חייב לגנוז אותה
תשובה
אתה יכול ורשאי לשמור הכל.
שאלה - 146907
שלום לכבוד הרב במשפחתנו נולד אחייןעם מום קשה לזו"צ הרופאים לא נותנים הרבה סיכויי לחיות יש למשפחה צער גדול מאוד במיוחדמותר להתפלל שיגמור תפקידו מהר?
תשובה
זה אינו עסקינו להתערב בעבודת השמיים ומה שגוזרים מלמעלה, אנחנו יכולים רק לבקש שירחם על המשפחה ויתן להם מרגוע ומנוחה, וירחם על נשמת הילוד שלא תעבור צער ויסורים.
שאלה - 146906
הרב, אני בת 28 בפגישות עם תלמיד חכם כל פעם הפגישות הופסקו כי אני לא דתייה מספיק ואני מאוד משתדלת לסור מרע בכח וללהתאים השקפה אליו וכל פעם הוא מוצא עוד חסרונות וזה מתיש
תשובה
אז תשתדלי להיות יותר.
שאלה - 146905
אני כבר תקופה מתפלל יחיד כיון שהחזנים בשכונתינו כולם אוכלים שחיטה תעשייתית ולא מקפידים על מה מכניסים לפה חשד גדול של נבילות וטריפות מה דעת הרב איך אפשר בפה זה להתפלל לה'?
תשובה
אם אתה כבר נהגת כך. כלומר שאתה הרב של עצמך. ומי אני הקטן לחוות דעתי מולך.
שאלה - 146904
לכבוד הרב , אצלנו מהישיבה יוצאים לטיול של ארבעה ימים בבין הזמנים , הרמי"ם וכו' באים עם הנשים שלהן והמשפחה , לא באתי מכמה סיבות. עשיתי נכון ?
תודה לרב אוהב אותך המון.

תשובה
מצויין. אני אוהב אותך המון המון פי מיליון.
שאלה - 146903
לכבוד הרב שלום רב
האם קרטיב עשוי מפרי, מים וסוכר קנים אורגני בלבד צריך הכשר בד"ץ או מהדרין. או שניתן להקל אם זה כשרות רגילה. עבודת יד, רובו פרי קפוא.

תשובה
זה מה שאתה חושב ומה שאתה אומר. הוא מכיל עשרות!!! חומרים ומרכיבים שונים. תלמד כימיה מזון.
שאלה - 146902
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לכבוד הרב שליטא מקרר שפותחים דלת בשבת המאוורר הפנימי שמפזר את הקןר מפסיק לעבוד שסוגרים מתחיל לעבוד ללא השהיה כי שכחו ללחוץ על כפתור שבת מה הדין תודה

תשובה
תפעילו כפתור שבת לכל הימים.
שאלה - 146901
לכבודו
יש מראות לא טובים ולכן אני סוגר או משפילם האם קורא מקרה שאני רואה, ישר מסיט או משפיל האם חטאתי או עשיתי קידוש ה ומה התיקון ולפעמים אני משפיל אבל עדיין אני רואה זה בסדר?

תשובה
תפנה להרב הכי מבוגר ומפורסם אישית.
שאלה - 146900
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רב היקר ערב טוב. מתחת למיטה,בתוך "ארגז המצעים",אני מאחסן כמה יינות משובחים לשבת.האם זה בעיה משום אוכלים שתחת למיטה?

תשובה
זה לא מקום לאחסן דברי מאכל ומשקה.
שאלה - 146899
לכבוד הרב האם אישה שמגיעה לכותל המערבי צריכה לעשות קריעה?
תשובה
מעיקר ההלכה צריכה לקרוע כשלא היתה שם 30 יום. וכתבו הפוסקים שתיקח איתה לשם סיכות בטחון ולאחר הקריעה תסגור את הקרע בהם מטעמי צניעות.
שאלה - 146898
שלום לכבוד הרב
האם השם אביה הוא שם טוב לקרא לתינוקת שנולדה?

תשובה
שרה רבקה רחל לאה אביגיל אסתר אילה הרבה יותר טובים. כשתפתחו בוטיק לצעצועים תקראו לו כך.
שאלה - 146897
לכבוד הרב
רק רציתי להגיד שבלי האתר הקדוש הזהלא היתי מחזיקה חמש שנים בתשובהרק אתה מוסר נפשככה תמיד עונה ועוזרבכול עת השם יתן לך כחלהמשיך לעדבריאות לרב הקדוש ..

תשובה
אמן אמן ואמן.
שאלה - 146896
לכבוד הרב
39 סנטים רווח בין המיטות ושהבעל יושן עם הראש לכיוון והאישה
במיטה שלה עם הראש לכיוון אחר משום המרווח המועט זה בסדר באופן כזה?

תשובה
העיקר שלא יוכלו לגעת האחד בשני. לא מבין במרחקים, תתכננו נכון את המיטות, או שאתה תעבור לחדר אחר.
שאלה - 146895
שלום אשתי חודש שישי התאוותה מאוד לממרח בוטנים בשבת ולא נרגעה שמתי כובע והלכתי לחנות ואמרתי שאשלם במוצ"ש אך לא הסכים ואז גיסי הלך וקנה כשעתיים לפני צאת שבת האם עשינו נכון?
תשובה
לא מחללים שבת על זה, כי כלום לא היה קורה אם הייתם ממתינים למוצאי שבת קודש.
שאלה - 146894
לכבוד הרב,גרושה ללא,מרגישה בדידות משפחת לא שומרים אין על מה לדבר איתם,בעבודה כולם גברים-התרחקתי מהם,חברות כולן נשואות אין הרבה קשר. ואני נשארת לבד כל היום באינטרנט
תשובה
מותר לך להתחבר לחבירות טובות וישרות. לא להתרחק כי זה לא בריא ולא נכון. עוד יבואו ימים יפים וטובים מאלה. לא לפתוח את מכשירי התועבה אנחנו בפתח אלול. לקרוא תהלים וספרי מוסר.
שאלה - 146893
לכבוד הרב
עולה לישיבה קטנה, שתי אופציות אחת לינה במקום, לימוד בלי לחץ לימודי חזק. השנייה לינה בבית אך לחץ לימודי חזק יותר.
מדובר בילד טוב אך לא כ''כ חזק בלימוד.
מה עדיף?

תשובה
ישיבה עם צוות מסור ואחראי. וחברים טובים ויראי השם.
שאלה - 146892
כבוד רבנו שליט״א. ישר כוחכם על השיעור המאלף הלילה בספר שערי תשובה ועל תולדותיו שה רכב ישראל ופרשיו רבנו יונה ז״ל. ריגשתנו עד דמעות.
תשובה
תודה זה בזכותכם.
שאלה - 146891
לכבוד הרב היקר
האם לברך הגומל לאחר ניתוח עיניים ללא אישפוז

תשובה
בהחלט כן. כי הוא בגדר פיקוח נפש שמחללים עליו את השבת.
שאלה - 146890
אשתו של אחי שיחקה אותה לפני החתונה ביישנית ושקטה. לצערנו אחרי החתונה גילנו בדיוק להפך- שולטת עליו,לא מרשה לו לדבר אתנו-הוא מפחד, משקרת לנו מול הפנים של אחימה הרב מציע?
תשובה
סליחה יש לכם נטיה דווקא להחריף את המצב. את המקרה שלכם אני זוכר טוב מכמה פמים מתוך מאות פניות. וביקשתי והתחננתי. ואתם יודעים טוב מה הצעתי ואינכם שומעים ומקשיבים.
ובתלמוד אמרו על הפסוק תולה ארץ על בלימה. אין העולם מתקיים אלא על הבולם פיו בשעת מריבה.
שאלה - 146889
לחברי האתר הקדוש שלום
אני חושב שבמקום לתקוף את העורך יש ללמוד ממנו מהו כבוד חכמים ואיך הוא קנאי למנוחתו של מורינו הרב , מתי נפנים שכל מה שחסר לנו בדור זו אמונת חכמים בפשטות!!

תשובה
תודה.
שאלה - 146888
השגחה והתנהגות של אבא לבניו מופרכת הפקיר את בנותיו שלא יודעות בין ימינם לשמאלם וגם בשינה ולא הרגישו צנועות ויראות שמיים
תשובה
אם זה כך זה חבל.
שאלה - 146887
לכבוד הרב,
רציתי לשאול (עם) אם מותר לגבר לעשות ניתוח להסרת משקפיים?
אני מגיע בזמן האחרון בימי רביעי לשיעור בחולון ואני רוצה להגיד לכבוד הרב תודה רבה .

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 146886
שלום לכבוד הרב
האם ילד מתחת לגיל מצוות שנוסע מחוץ לעיר מעל 72 דקות גם יברך הגומל שחוזר הביתה בשלום?.

תשובה
להלכה ולמעשה מברך.
שאלה - 146885
תודה על הסנדקאות היום
תודה על ההקרבה שלך למען עם ישראל ולמען התורה.
אנו משתדלים כל יום להוסיף תורה והכל בזכות השיעורים והספרים של הרב.מתפלל שה ישלח שפע גשמי להוצאת ספרי הרב

תשובה
תודה להשם יתברך שהכיר לי אתכם מתיישבים מסורים ואהובים.
תודה על השמחה ההדדית כשנפגשנו היום.
תודה לכל יושבי השומרון.
תודה לכם תושבי הישוב הנפלא "עלי זהב".
תודה לשומרים המסורים, התושבים היקרים, לילדים הנפלאים, בעלי חכמה ודרך ארץ, יראת השם ואהבתו, כאן נחרב השומרון לפני 2450 שנה,
כאן באתם ובניתם ובונים אותו היום בכל יום ובכל שעה.

הרבה חכמה ומוסר למדתי בישוב היום. ושוב תודה.

דרישת שלום וברכות לעידו הגדול, להוריו, לסביו ולסבא רבא ולכולם.
שאלה - 146884
שלום לכבוד הרב הפסק בטהרה היה בסדר בדיקה ביום ראשון בסדר אך אחה"צ היה כתם
חום אדמדם בבגד צבעוני ובנייר.מה עושים?( יש לי התקן והבדיקה נערכה תשעה ימים מתחילת הוסת )

תשובה
לעשות היום מחדש.
שאלה - 146883
לכבוד הרב...
רציתי בבקשה לדעת מה נהוג היום לגבי פת של גוים
וכן מה הדין אם אני נוסע לחול,האם אוכל לאכול שם לחם?
תודה גדולה..

תשובה
יש בה בעיה חמורה של הכשרות כי מרבים חומרים שונים.
שאלה - 146882
לכבוד הרב שלום רב
סיר שיש בו לפת מבושלת מערב שבת ובשבת רוצה כל פעם לקחת קצת מותר לסגור את המכסה שוב לפי הבן איש חי, אני אוהב את הלפת בכל מצב - לבנה וגם כשהיא ללא נוזלים

יישר כח

תשובה
אך ורק אם הוא מבושל לחלוטין מותר לכסות הסיר.
שאלה - 146881
כבוד הרב עם בעלי עם גיסו עושה הובלה לאחיו ויודע שאחיו וגיסו עושים משהו שאסור זה נכון שבעלי יגיד שזה לא עניין שלו והוא רק עושה את ההובלה לאחיו שגם איתו ובלעדיו הם יעשו את האסור
תשובה
תבקשי ממנו לפנות אלי דחוף.
שאלה - 146880
הרב ענה ל2 שאלות גירושין אמר לא לוותר על כתובה אין לי כוח נפשי רוצה להשתחרר לא חתם עדיין על ההסכם המשותף אם לא עדיף ללכת לבית משפט כי מדובר באברך ואמרו לי שבית הדין מוותר לאברך
תשובה
כתבתי לקחת עורך דין חזק.
שאלה - 146879
קניתי לאשתי פאה וסיכמנו שהיא תהיה מוסכמת לשתינו.
היא קנתה פאה ארוכה יקרה והיא טוענת שהיא תלבש אותה עד שאני (יקנה) אקנה לה עוד פאה קצרה .ואני לא מעוניין ..אני לומד ואני בחובות

תשובה
דור קשה מאוד. האחת מקלקלת את השניה. אני בוכה בחצות הלילה שירחם עלינו ועליכם ויגאלינו.
שאלה - 146878
לכבוד הרב
חברה שהיתה דתיה לאומית,ירדה והתדרדרה לעבירה החמורה, דיברתי על לבה על החומרה של הדברים הפסיקה עם זה וחזרה שוב, רוצה להציל אותה לא יודעת איך, מה עצת הרב? תודה רבה

תשובה
אל תתייאשי. תמשיכי אתה את הקשר בדברי נועם ורכות.
שאלה - 146877
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת בבקשה אם מותר ביום השבת להניח נקודתי מסביב לעניים מייק אפ נוזלי מאוד. כי יש לי כהויות מסביב לעניים ולא נעים לי איך זה נראה.

תשובה
יש מתירים. מציע להחמיר כמה שאפשר.
שאלה - 146876
13 שנה ניסיונות שלום בית שלא צלחו בתהליך גירושין+4 מוותרת הרבה בשביל לקבל את הגט ולהתחיל מחדש אני מתפללת לקבה שכסף שמגיע לי ולילדי שאקבל מהשם האם נכון לא להתעקש לקבל מהבעל
תשובה
לא לוותר לו. כי התחייב בחופה בשבועה. וזה בינו לבין השם יתברך.
שאלה - 146875
שלום לכבוד הרב שליט"א בעלי לעיתים קרובות לא קם להתפלל במניין ואף קם מאוחר בצהריים זה מצער אותי מאוד והיו לנו המון מריבות על זה.איך אני אמורה לנהוג או להרגיש במקום לכעוס?
תשובה
תפסיקי להעיר לו.
שאלה - 146874
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האם ניתן להמשיך להגיד משניות לעילוי נשמת נפטר(אבא שלי ז"ל ) גם לאחר השנה הראשונה?
תשובה
להמשיך ללמוד בלי להזכיר את שמו. זה עובד באוטומט.
שאלה - 146873
בהליכי גירושין קשה לבעל לשחרר למרות שדעת תורה אמרה לו לשחרר אותי יש גם הסכם גירושין מוסכם ויתרתי לא מעט חוץ מתפילות וקבלות מה עוד הרב ממליץ לעשות אני ממש זקוקה למתיר אסורים
תשובה
ללחוץ על בית הדין שיפעילו עליו סנקציות. ותקחי עורך דין ממולח.
שאלה - 146872
לכבוד הרב אתמול הרב הורה שבקוצר זמן בשישי אז לטבול במקווה (ובערב) ובלילה לאחר סעודה לקרוא שניים מקרא האם לקרוא גם תתרגום ומתי הזמן מובחר יותר לקריאה ערב שבת או בשבת ביום תודה רבה
תשובה
ידידי דע, כי לפי ההלכה אין לאכול סעודת שחרית בשבת בבוקר עד שיקרא את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום. כי כך אמרו בגמרא שרבנו הקדוש ציווה את בניו אל תאכלו בשבת לחם עד שתשלימו פרשיותיכם עם הציבור.
וסדר המדריגות הם. א, המובחר ביותר ביום השישי לאחר תפילת שחרית וכן במשך היום. ב, ליל שבת אחר הסעודה, או בשבת קודם התפילה כפי שנהגו הגאונים ז״ל ועיין בשיבת ציון. ג, במשך יום השבת.
שאלה - 146871
כת"רמחילה על הטירחה אך יש עניין שהרב גם זעק עליו אבל אולי כדאי שוב. יש תופעה שאנשים מביאים ילדים קטנים למקווה ולא משגיחים עליהם.חובלים בנשמות ילדיהם סכנת טביעה ממש כך.
תשובה
הם לא שומעים, לא מקשיבים, לא אכפתיים. קול קורא במדבר.
שאלה - 146870
הרה"ג מו"ר יקירנו,מבקשים מחילה על שאנו מטרידים אותו רבות בשאלותנו. הרב יקר לנו מאד ולא נרצה שיכביד על עצמו יתר על המידה. ואולי ימעיט הרב בעבודת הקודש וינוח מעט לבריאותו
תשובה
תודה לכם, אך אני מרגיש שליחות קדושה בכך לשרת את הציבור בעזרת השם יתברך.
שאלה - 146869
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב,
האם ידוע בזמנינו היכן הוא קבר שאול המלך? חיפשתי גם בספר שפתי צדיקים של חכם סלמן מוצפי זצו"קל ולא מצאתי. אשמח לתשובה ותודה מראש

תשובה
לא נזכר בספרי מסעות.
שאלה - 146868
לכבוד הרב
תוכחות בתשעה באב ע''ז ואתחנן תשע''ז בשרת.

תשובה
תודה לך.
שאלה - 146867
לכבוד הרב
ראיתי שכבוד הרב ענה שמותר לרווקה לעשות בנית ציפורנים מלאכותית אם גוזזת והאם לשם נוי( רווקה) גם מותר?יש לציין שהציפורניים הטבעיות גודלות יחד עם הבניה
תודה מראש

תשובה
תודה על השאלה. כי היא זקוקה להבהרה רחבה יותר. אמנם אין איסור מפורש בעשיית בנית צפרניים. אך מטעמי צניעות ויראת שמים ומטעמים מוסריים מאוד מומלץ לא לבצע זאת כי יש בדבר משום משיכת מבטים וראיה אסורה.
שאלה - 146866
לכבוד הרב שלום רב
האם במקביל ללימוד התורה אני יכול ללמוד מקצוע קל, לא לימוד של שנים לשם פרנסה חשבתי על תיווך שזה רק ארבעה חודשים קורס אשמח לדעתו וברכתו של הרב

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 146865
שלום לכבוד הרב
האם הוידוי שאומרים לפני תיקון חצות יש לשבת על הריצפה באמירתו או לעמוד?
האם תיקון רחל כל פרקי התהילים גם יש לומר בבכי?או קול בכי?

תשובה
ידידי. כלל הלכתי זה יהא בידך. כל וידוי יש לאמרו מעומד כנזכר במסכת יומא עם שמואל האמורא וכמובא בקדוש בציון.
יש עדיפות לבכות ממש בדמעות.
שאלה - 146864
שלום לכבוד הרב יש לי שאלה לגבי רבינו תם האם שאני מניח תפלין של רבינו תם אפשר לברך על כוס מים או סוכריה ואז לכיוון לגבי רבינו תם
תשובה
באמצע ההנחה ודאי אסור להפסיק. אך כשהם עליך לזמן ממושך וברצונך לשתות או לטעום מותר.
שאלה - 146863
לכבוד הרב
הריני רוצה למחות בביזויו של העורך היקר שתורם מעצמו לכלל והריני רוצה לחזק את ידיו ולהגיד לו תודה רבה זה המעט שאני יכל שלא יבוש בפני אותם אנשים השם ישמרהו ויעלה מעלה

תשובה
תודה לך. אעביר לו את דבריך.