שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ו'/תמוז תשע"ח

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 160100
הזדמנות פז לתקופה קצרה, להשלמת ורכישת ספרי מורנו ורבנו שליט"א בהנחות גדולות, הודות לתרומת נדיב החפץ בעילום שמו. לפרטים: מכון בני ציון mbzm50227@gmaiL.com
תשובה
תזכו למצוות, ישלם השם פעלכם ותהי משכורתו שלימה מעם השם יתברך. ותזכו שכל בניכם בנותיכם ובני בניכם יהיו גדולים בתורה וביראה.
שאלה - 160000
לכבוד הרב היקר והנעלה, איש תבונה.
שמענו בהתרגשות מרובה את דברי קדשו על ענין אמירת תיקון חצות. ורבים מבקשים ושואלים אם אפשר את הדברים בכתובים, על מנת לפרסמם ברבים. נא ונא לכבוד השכינה.

תשובה
אמנם בימים אלה טרוד אני בכמה וכמה, אך כתיב לא תמנע טוב מבעליו. ואצטט כמה מקורות עיקריים בנושא כואב ומוזנח זה, ואולי יעוררו במקצת את נדיבי עמנו הקדושים להתעורר בדבר.
א, במסכת ברכות [ג, א] "תניא, רבי אליעזר אומר, שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר [ירמיה כ"ה, ל] יְקֹוָק מִמָּרוֹם יִשְׁאָג וּמִמְּעוֹן קָדְשׁוֹ יִתֵּן קוֹלוֹ שָׁאֹג יִשְׁאַג עַל נָוֵהוּ". ובשו"ת הגאונים [מוסאפיה סימן ק] השיב רב האיי גאון ז"ל "וששאלתם במה שאמרו שלשה משמרות הוי הלילה. דעו כי משמרות אלו לכמה דברים מהן משמרות מלאכים שמקלסין לפני שכינה ומהן לדברים אחרים. ודקאמר רבי אליעזר על כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי דבר משל הוא כמו שנאמר שאג ישאג על נוהו ותורף הדבר שיש על ישראל במשמרות הלילה להפיל תחנה על חרבן הבית כענין שנאמר קומי רני בלילה לראש אשמורות וכו', והן שעות של תחנונים ויש לו לדאוג על חרבן הבית משל לתלמיד היושב לפני רבו ורואה לרבו מצר הוא מצר עמו ומשחרב הבית אין שחוק לפניו לכך אסור לו לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה ובגמרא דתמיד [ל"ב, ב] תני רבי חיא כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמורות. ומכל מקום חייבין בית ישראל לשחר בלילות ובאשמורות ולהרבות בתחנונים על חרבן הבית וחובה על תלמידי חכמים לעסוק בתורה ובענין הקרבנות דכתיב הנה ברכו את השם כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות".

ב, וראה נא מה שכתב בזוהר הקדוש [זוהר חדש רות מ"ח, א. ואכתבנו בלשון הקודש בקיצור כמיסת ידי יד כהה, "בחצות הלילה קול קורא במרום ומתעורר מצד צפון, והשלהבת מגיעה עד מקום הנקרא גבר, קורא בקול ונקרא קריאת הגבר ומי הוא זה גבריאל, מכה בשלהבת וכו', משמרה שניה שם ממונין הנקראים אבלי ציון המתאבלים על חורבן בית המקדש, קורא בקול ואומר התעוררו לבכות על בית המקדש. כל מלאכי השלום, ככתוב [ישעיה ל"ג, ז] הֵן אֶרְאֶלָּם צָעֲקוּ חֻצָה מַלְאֲכֵי שָׁלוֹם מַר יִבְכָּיוּן. כל מי שראיה הבכיה ומי שלא ראה הבכיה מתאספים בשלש מאות ותשעים רקיעים [כמנין שמים] ובאותה שעה מתקיים הפסוק [רות ג, ח] וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַיֶּחֱרַד הָאִישׁ וַיִּלָּפֵת. האיש זה הקדוש ברוך הוא השואג ונותן קולו על חורבן בית המקדש, ובועט ברקיעים כולם וכל צבא מעלה והמרכבות בוכים ומתאבלים באותה שעה ואומרים "אלהים באו גויים בנחלתך, נתנו את נבלת עבדיך, על נהרות בבל". והשכינה צועקת למולו ואומרת אנכי רות אמתך רוויה בעצר, רוויה במכאובים על בני הנמצאים בגלות, ועל ארמונותינו הקדושים שגורשנו מהם, ולא די לי שגורשנו, אלא שהגויים מחרפים ומקללים בכל יום עליהם ואין לי פה בגלות להשיב להם".

ג, ובמדרש תהלים [שוחר טוב י"ז, ד] "תני רבי שמעון בן יוחי משל לאחד שהיה מכה את בנו, ולא היה יודע הבן על מה הוא מוכה, לאחר שהכהו אמר לו, לך ועשה דבר פלוני שצויתיך היום כמה ימים ולא השגחת בי, כך כל אותן אלפים שנפלו במלחמה בימי דוד, לא נפלו אלא על שלא תבעו בנין בית המקדש, והלא דברים קל וחומר, ומה אם אלו שלא היה בית המקדש ביניהם, ולא נחרב בימיהם, נעשה להם כך, ונענשו על שלא תבעו אותו, אנו שחרב בימינו, ואין אנו מתאבלים עליו, ולא נבקש עליו רחמים על אחת כמה וכמה, לפיכך התקינו חסידים הראשונים שיהיו מתפללים שלש תפלות בכל יום, והתקינו בו אנא רחום ברחמיך הרבים השב שכינתך לציון וסדר העבודה לירושלים, ותקנו בונה ירושלים ברכה בפני עצמה בתפלה, ובברכת המזון".

ד, וכתב עוד בזוהר הקדוש כמה מעלות רמות זוכה מי שאומר תיקון חצות בלילות. ומהם [לך לך צ"ב, א] כתב "שהוא שמור תמיד למעלה ולמטה ויש לו חלק תדיר בעולם הבא". וכתב עוד [בשלח נ"ז, א] "שהוא נקרא בן להקדוש ברוך הוא, ומקבל כתר עליון, ויראים ממנו כל הבריות, ונכנס בכל הפתחים שבגן עדן ואין מי שימחה בידו, ותפלתו נשמעת". וכן [ויקרא י"ג, א] "כל הברכות שמברך מתקיימות, השכינה שורה עליו ומתעטרת בו, ונעשה שושבין אליה, וכל העולם קיים בזכותו".
ורבנו אברהם אזולאי ז"ל כתב בהגהותיו על הלבוש [אורח חיים א, א] כי נוסף על כל המעלות, זוכה להרוג את יצרו הרע. כאמור [ברכות נ"ח, א] "הבא להרגך השכם להרגו", כלומר יצר הרע הבא להרגך, על ידי שתשכים בלילה תהרגהו. ורבנו חיים פלאג'י ז"ל כתב בספרו מועד לכל חי [סימן י, ס"ו] "שמכפרים לו כל עוונותיו, זוכה לאריכות ימים, בניו לא ימותו בחייו, ויראה זרע יאריך ימים".
והשל"ה ז"ל [בשלח תורה אור ד] כתב "כי על ידי הדמעות הורג את פלונית, ונכתר בכתר המלך, ויראים ממנו עליונים ותחתונים, ואין בעלי הדין שולטים עליו, וניכר שהוא מבני היכל המלך, ותאיר בו נשמה קדושה".
גם בתנא דבי אליהו רבה [פרשה ד] כתב "כל חכם וחכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתאוה ומחמד ומצפה על כבוד ירושלים ועל כבוד בית המקדש ועל ישועה שתצמיח בקרוב ועל כינוס גליות, רוח הקודש בדבריו השם בקרבו את רוח קדשו [ישעיהו ס"ג], מכאן אמרו כל תלמיד חכם שעוסק בתורה בכל יום תמיד בשביל להרבות כבוד שמים אין צריך לא חרב ולא חנית ולא רומח ולא כל דבר שיהיה לו שומר, שהקב"ה משמרו בעצמו, ומלאכי השרת עומדין לו סביב סביב וחרבות ביד כולן ומשמרים אותו, שנאמר רוממות אל בגרונם".

ה, ובגודל החיוב לומר תיקון חצות מצינו להשל"ה ז"ל [חולין, דרך חיים כ"א וע"ד] שכתב כי היא עבודה גדולה ועצומה לבורא יתברך כי גם הקדוש ברוך הוא ופמלייתו והצדיקים שבגן עדן בוכים כל לילה, וחיוב על כל אחד מאתנו שגרמנו כל הצער והחורבן לשכינה להשתתף בצערה.
והגאון החיד"א ז"ל כתב בפתח עיניים [ברכות ג, ב] על דברי רב האיי גאון ז"ל שהעתקנו לעיל "הראת לדעת מפי כבוד הגאון ז"ל דחיוב לקום באשמורת חלה בכולל בין על תלמידי חכמים בין על בעלי בתים, כי גם מי שאינו יודע ללמוד תורה מחוייב לשחר ולהרבות תחנונים על חורבן הבית".
ורבנו יהונתן אייבשיץ ז"ל בדרושי הצל"ח [שבת תשובה ד, כ"א] כתב "ועל כל פנים בין הלומדים בין דלת העם קודם כל דבר יסדרו תיקון חצות להוריד דמעות על גלות השכינה, ובפרט בזמן הזה בעוונותינו הרבים שמתגברים הרשעים ונותנים כח לקליפות, וזהו אריכות הגלות. וראוי לעשות מלחמה בתחבולות נגד הקלי' ולהתיש כוחם על ידי אמירת תיקון חצות, וראוי לכל אחד ליזהר בזה יותר מאשר היו צריכים הדורות הראשונים".

ו, ובספר פלא יועץ [ערך אבילות] כתב "צריך להיות עין במר בוכה ולב נשבר ונדכה, כאבל אם קודר שחותי יאנח בשברון מתנים על צער השמים, והכל לפי רוב הידיעה ולפי רוב האאהבה, ולפי זכות הנשמה. מה חסרנו, מה אבדנו, מה גרמנו בעוונותינו, מהו גלות השכינה ועד היכן מגיע צערה וצער העליונים והתחתונים, על זה ידוו כל הדווים. מכל מקום אדם יצער עצמו כאילו אמו חוגרת שק, לובשת שחורים ומתעטפת שחורים, צועקת מרה, קול ברמה, מנהמת כיונה, מה הלשון אומרת קלני מראשי, קלני מזרועי, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, וישפוך את נפשו בקול יללה אולי יזכה ויראה בנחמת ציון. ויאמר סדר תיקון חצות בקול בכיה תאניה ואניה יותר ממי שמתו מוטל לפניו, כי כן ראוי למי שיש לו לב ועיניים לראות".
וכזאת כתב רבנו חיים אבן עטר ז"ל [הקדמת ראשון לציון] "וישבתי ללמוד תורה לפני מורי ורבי המפורסם אדוני מור זקני אשר שמו נודע בשערים מורנו הרב חיים אבן עטר זלה"ה, כמעט אני אומר שלא עבר עליו חצות לילה בשינה, אפילו לילי תמוז לקום ולספוד כאשה אלמנה על חורבן בית השם בבכי גדול ולהלים הלילה בתלמוד". ובסידור הגאון היעב"ץ ז"ל [דקל"א ע"ב] כתב "וראוי להתחנן ולהתאונן על גלות ישראל והשכינה עמהם בכל מקום, על הכאב אשר גבר, ואתן קולי בבכי בלב נשבר, מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה בכי ציון וירושלים יומם ולילה וכל שעה, והמרבה להספיד הרי זה משובח".
ורבו יהונתן אייבשיץ ז"ל בספרו יערות דבש [חלק א דרוש א] כתב "צריך להוריד דמעות מאין הפוגות על בנין ירושלים, והחזרת קרן דוד, כי הוא תכלית השלימות, ואם אין לנו ירושלים ומלכות בית דוד למה לנו חיים". ובספר הברית [ח"ב, י"ב, פרק ט] כתב "גם תרדוף אחר מרגליות טובות ואבני חפץ המאירים ככוכבים לעולם ועד בסגולתם, והם קימת חצות לילה להתאבל על גלות השכינה, ולהשתתף בצערה ובצער הקדוש ברוך הוא אשר כאריה ישאג על נוהו, וזוכר את ישראל בניו, ויבכה על חורבן הבית ועל הר ציון ששמם, על עם השם ועל בית ישראל כי נפלו בעוונותינו הרבים יצאו מה שיצאו ממספר השנים ועדיין לא שבנו לארצינו".

ז, גם מורנו הרב משה אלשיך ז"ל [איכה א, ב] כתב "תחת שלש ראוי לקונן ולמרר בבכי. אחת על ישראל שגלו מארצם. שנית צרת הארץ ותחלואיה כי הוצת אש בציון ותאכל ארמונות ירושלים, ובית מקדשינו היה לשריפת אש. שלישית העולה על כולם הלא הוא על דבר כבוד אלהים כי השכינה בגלות".
והמהר"ל ז"ל כתב [נצח ישראל פרק ל"ד, וגור אריה בראשית מ"ה, י"ד] כי יוסף הצדיק נפל על צוארי בנימין אחיו ונתן קולו בבכי, כי הוא ראש השבטים. וכשם שהוא נפרד מאחיו כ"ב שנה, כך עתה התארכה הגלות וידע יוסף הצדיק שהגאולה תלויה בבכייתינו דכתיב [ירמיה ל"א, ח] בבכי יבואו ולכן בכה להורות שהדבר תלוי בזה".
ואשרי מי שזוכה בהיותו בחיים בעולם הזה לומר תיקון חצות בלילה בדמעה כראוי וכהלכה, ויזכה לראות בקרוב בנחמת ציון וירושלים עם כל ישראל בנחת ובהצלחה.
שאלה - 153867
כבוד מרן שליט"א,
נבקש להודיע לציבור קהל קדשינו, כי ב"ה ובס"ד קיבלנו אישור סעיף 46 לקבל החזרי מס בתרומה לאתר ולספרי מורנו ורבנו שליט"א, זאת מלבד זכות עצומה לזיכוי הרבים.

תשובה
תזכו למצוות. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, וגם פטור ממס.
שאלה - 160928
לכבוד הרב שלום. האם נכון לעשות ב"עושה שלום" כריעה וזקיפה 3 פעמים? תודה.
תשובה
שאלת בעבר, והשיבו לך. ומדוע איפה תטריח את מורנו שליט"א???????
שאלה - 160927
שלום לכבוד הרב
מתפלל  במניין אשכנזי
מה לעשות בנפילת אפיים האם לעמוד ולעשות וידוי כשהם יושבים ? האם יש בכך לא תתגודדו?

תשובה
כיוון שיש חלק מהציבור עומדים, מותר לך לומר מה שצריך מעומד.
שאלה - 160926
שלום עליך רבי ומורי.
הרב כתב במבשרת ציון חלק ג,בעניין שימוש חכמים;האם אנו שלומדים את כל תשובות הרב המתפרסמות וכן לומדים בספריו,נקרא שמשמשים את הרב?
תודה רבה ובריאות לרב

תשובה
אינני במדרגה זו כלל. כי יהודי פשוט אני, ויושב ומגיש לפניכם את דברי רבותינו. עיקר שימוש חכמים הוא להתבונן מדוע כאן התשובה היתה קצרה וכאן ארוכה. איך מתייחסים לשואל תמים וישר, וכיצד לרמאי ונוכל. והעיקר לאהוב את כל היהודים.
שאלה - 160925
שלום לכבוד הרב
האם מותר לשמוע מוסיקה ב3 השבועות מי'ז בתמוז

תשובה
חס ושלום.
שאלה - 160924
יַעֲלֶה וְיָבֹא יַגִּיעַ יֵרָאֶה וְיֵרָצֶה יִשָּׁמַע יִפָּקֵד וְיִזָּכֵר
וְיַגִּיעַ וְיֵרָאֶה וְיֵרָצֶה וְיִשָּׁמַע וְיִפָּקֵד וְיִזָּכֵר
מה הנוסח הנכון?

תשובה
הנוסח המקורי באות ו'. ולאחרונה באו ושינו ופגעו בחרם הקדמונים שלא להגיה הספרים. רחמנא ליצלן.
שאלה - 160923
לכבוד הרב שלום רב
אישה נשואה.....

תשובה
רשע חולה נפש אתה בנידוי חרם ושמתא. הזהר על נפשך.
שאלה - 160922
מורנו הרב, בשיבת ציון ח"א עמ' קפג הרב כתב שיש לעמוד ב"ופרוס סוכת שלום". האם ניתן לעמוד לפני ולהתרכז בופרוס לקבלת תוספת נשמה? או שמא יש עניין לעמוד דווקא שם? תודה לרב על הכל!
תשובה
נוהגים לעמוד בתיבות "והגן בעדינו", שותקים לכמה שניות, הכוונה מרוכזת, אומרים "ופרוס".
שאלה - 160921
שלום לכבוד הרב
האם מותר ללכת לסיור לימודי (לא מחויבת) מטעם הסתדרות המורים כאשר זה מתקיים בבין המיצרים, וכולל הליכה במי הנחל.

תשובה
אם זה כולל טיולים ובילויים. וכל מיני הנאות עולם הזה יש להמנע.
שאלה - 160920
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבא שלי במצב נפשי קשה, ובזבז כסף רב על הימורים ומחלק כסף לאנשים בלי סיבה ובעבר היו בחובות גדולים שסגרנו לו.
האם מותר לשלול ממנו גישה לבנק ואשראי?

תשובה
בהחלט כן. להציל מה שנשאר להציל
שאלה - 160919
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להשתמש במזגן שעובד על טכנולוגית אינונטר בשבת?
תודה רבה. ( מזגן אינוורטר)

תשובה
בדקנו את הנושא של מזגן בשיטת אינוורטר. ולא מצאנו בעיה הלכתית בו. כי כל המיוחד בו שהוא שונה ממזגן רגיל שהוא או עובד על 100 או 0 דהיינו כשעובד הוא במלוא העוצמה. ושהוא ״נח״ הוא מפסיק לחלוטין.
המזגן החדש משנה את עוצמתו מזמן לזמן בהתאם לטמפרטורה בדירה. מדי דקות אחדות. וחוסך בצריכת החשמל. גם מהירות התגובה שלו יותר עוצמתית וחשובה.
למעשה לא מצאנו הבדל בין שיטה זו לשיטה הקודמת כי שתיהם פועלות על פי ויסות הטמפרטורה שנבחרה מראש. כך שאין השפעה ישירה או שונה בין שתיהן.
שאלה - 160918
לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין לחשב את משמרות הלילה ואז להתפללמדוע בעצם תיקון חצות נקבע לפי חצות ולא לפי האשמורות שאז מתעורר בכי למעלהתודה ורפואה שלימה לרב מאור עיננו

תשובה
אנא מכבודו. טרחתי עד כמה שהשיגה ידי בעזרת אבינו שבשמיים וכתבנו זאת בספ ארחות ציון חלק א. כמה סימנים בענין תיקון חצות. ופלא פלאים שכבודו לא הציץ אפילו על התשובה המפורסמת בראש דף התשובות. עיין שם.
שאלה - 160917
לכבוד מו"ר מחילה מהרב שליט"א. קראתי ולא הבנתי בספר חק לישראל בפרשה שהנחשים באו בגלל שנסעו מהר ההר.
תשובה
השם ישמרך ידידי, מקורו בספר זוהר חדש פרשת חקת. שם ביאר כי "הר ההר" היא תורה שבעל פה הבאה לבאר תורה שבכתב. ו"הר" לשון הוראה הוא. ותורה שבעל פה היא השכינה, והיו שסירבו לקבל עליהם הוראת השכינה ונסעו ממנה, כלומר פרשו ממנה. וממילא הגיעו למקום הנחש. כי השכינה השומרת והמגינה סרה מעליהם. ובאו נחשים שרפים ונשכו אותם כי לא רצו ללמוד תורה.
עד שמשה רבנו התפלל והסביר להם הדבר וחזרו בהם וחיו.
שאלה - 160916
שלום לרב ורפואה שלימה. תודה על הזמן שהרב מקדיש לנו בעניית התשובות. אדם שומר שבת ולא אוכל לפני הבדלה,אך לצערי לא צם בט' באב (לא אנוס). האם השנה הוא צריך לעשות הבדלה על הכוס?
תשובה
ידידי היקר, איך תבקש ממני "היתר" למי שאינו חושש ליום החורבן עליו נאמר במסכת תענית ל, ב. "תניא אידך רבן שמעון בן גמליאל אומר כל האוכל ושותה בתשעה באב כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים". וכן "אינו רואה בנחמה של ירושלים". גם אמרו שם "עליו הכתוב [יחזקאל ל"ב] אומר ותהי עוונותם על עצמותם". ואני אכסה עוונו בעלה של תאינה והוא חטא גדול חוטא.
שאלה - 160915
לכבוד מעלת מורנו הרב שליט״א. שלום רב.
כשאדם לא עלינו בצרה שעומד למשפט או חלילה חולה או זקוק למצוא חן בעיני בעל החלטה. מה יעשה ומה יקרא?

תשובה
זכורני כשהיינו ילדים בבית המדרש. ועל כל בעיה שהיתה עומדת על הפרק וזקוקים לרחמי שמים. יולדת על המשבר, חולה לא עלינו, או מי שבמקום סכנה חס ושלום. וכן הניגש אל הרשויות וכדומה.
היו מאספים אותנו וקוראים יחד מילה במילה בקול חוצב להבות אש מזמור ״יענך״ תהלים כ. בניגון הטעמים הספרדים שבטעמים סודות עמוקים. פסוק פסוק. שלש פעמים כל המזמור. ופעמים 7 פעמים. ופעמים 12. כפי המקום והזמן. ובסיום מבקש הרב בעד אותו ענין ונענים.
ויש לדקדק בקריאה הן האותיות. הן הנקודות. הן הטעמים כהוגן.
שאלה - 160914
לכבוד הרב שלום רבאבלה על אבא.
מה ההלכה מנהג לגבי ה30 ימים הראשונים? מה מותר מה אסור לגבי האבלותבגדים.תספורת.והאם אישה יכולה להוריד /לשים לק חדש לציפורני הידים.

תשובה
החלפת בגדים אחרי השבעה מכובסים מותרת. חדשים לגמרי לא. אין לגזוז צפרניים ושיער אלא לצורך סיום הטהרה. איפור רק קל ושקט לצורך בעלה.
שאלה - 160913
לכבוד הרב שלום רב
אני מאוכזב מאוד מאשתי, היום החינה הפרוצה של אח שלה והיא החליטה היום ללכת לבד ועוד בהריון כמו שכבודו יודע, לא מסוגלת להתמודד מול הורים שלה. מה עלי לעשות ?

תשובה
תניח לה ותתפלל.
שאלה - 160912
לכבוד
עטרת ראשינו שליט"א, למדנו בהלכה יומית בספר בן איש חי כי יהודי שעובד אצלו אופה גוי, יתנו בידם עצים לפעם ראשונה להסקת התנור וכן שניה, אך לשלישית יתן היהודי האם זה גם היום בחשמלי?

תשובה
שמחתני שהנך לומד הלכות כל יום על הסדר. ומה שכתב הרב בן איש חי ז"ל הוא על תנורים שלהם שהיו מסיקים אותם בעצים, והחום עד פעם שניה היה נשאר מכח ההבערה של היהודי, ואילו מהפעם השלישית אם יתן הגוי הרי הוא הסיק והוא אופה. כי החום הראשון הלך לו.
אך בימינו שהתנורים חשמליים\ והיהודי מדליק התנור והוא דולק והולך כל היום כולו, ולא כבה באמצע העבודה. כל החום הוא מכח ההבערה הראשונה של היהודי ומותר.
גם היום נוהגים שהתנור נדלק על ידי שעון שבת ומועיל כל זמן ההבערה ברציפות.
שאלה - 160911
לכבוד הרב שלום רב
רציתי להודות לרב על כל מה שמלמד אותנו שנים רבות אני באופן אישי שינתי המון בחיים שלי מהשקפה עד קיום ההלכה אין בפי מספיק מילים על הכרת הטוב .רפואה שלמה

תשובה
תודה לך. הנה יש מי שאינו מתלונן על הרב שליט"א.
שאלה - 160910
כבוד הרב היינו במניין 10 אנשים 1 שבא להשלים מניין בשחרית ישן בחזרה ולא ענה אמנים, ברכת הכהנים ניתן לעשות במידה והוא ישן במניין או שזה דין של 9 אנשים ולא אומרים ברכת הכהנים?
תשובה
כתב הרב בן איש חי פרשת תצוה י"א.
"אם התחיל שליח ציבור תפלת החזרה בעשרה, ויצאו מהם קודם ברכת כהנים שלא נשאר עשרה, יאמר השליח ציבור אלוהינו ואלהי אבותינו ברכינו בברכה המשולשת, דברכה זו שייכה לתפלה, וכיון דהתחיל בעשרה גומר ברכה זו גם כן, וכמו שכתב עולת תמיד, ושיירי כנסת הגדולה, ואליה רבה, וכן העליתי בסייעתא דשמיא בסה"ק רב פעלים".
שאלה - 160909
לכבוד הרב
האם חוסר תיוג באות י' בספר תורה פוגם ברמת ההידור של הספר?
תודה רבה וישר כח

תשובה
בענין זה צריך אומנות של בעלי מקצוע.
שאלה - 160908
שלום לכבוד הרב. שנים מטופל בכדורים נגד דיכאון. גר לבד ואין לי טעם בחיים. לא מצליח למצוא זוגיות בכלל. בא לי לסיים כבר עם הכל. לא רוצה להמשיך לסבול. למה התורה מצווה לחיות בכח?
תשובה
תחליף את הכדורים. או את המינון.
שאלה - 160907
שלום לכבוד הרב, האם זה נכון לבקש בקשות בעת פתיחת היכל ביום שבת בשחרית ובמנחה בזמן שהחזן מאריך בברכות? מבקש שאשתי תפקד בזרע בר קיימא, ושחברים ימצאו זיווגם, או שעדיף ללמוד?
תשובה
תבקש במשפט אחד קצר, ותתחיל ללמוד.
שאלה - 160906
לעט'ר שליט'א איך מסבירים שהיום לא מעבדים העורות לסת'ם בצואת הכלבים אחרי שהי'ת הבטיח להם בשכר לא יחרץ כלב לשונו האם זה היה שכר מוגבל בזמן.תודה למוה'ר הגאון והצדיק
תשובה
דבר לא השתנה, זו בעיה של הידע והנסיון של מעבדי העורות לכתיבה. ואין לנו עליהם שליטה.
שאלה - 160905
לכבוד הרב שליטאהאם בשנה הראשונה אומרים לעילוי נשמת ומה הכי טוב לעשות לעילוי נשמה?והאם לאחר שנה צריך לומר לעילוי נשמת?ומה עושים לאחר שנה לעלוי נשמה? לימוד .וכו???
מ

תשובה
תתחיל לחיות לעצמך, לעבוד, ללמוד תורה. וכמה שפחות להתעסק עם המתים. תודה.
שאלה - 160904
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי על מערת אליהו הנביא בחיפה שזה מקום טוב לתפילה?האם יש בזה משהו?כדאי ללכת לשם?

תשובה
עיין בתשובה באתר.
שאלה - 160903
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום סליחה על השאלה פשוט לא קיבלנו תשובה.
מה הוא לשלוח את הילדה שלי ללמוד בבית ספר בעיר לוד? אנחנו מברכים את הרב בבריאות שלמה ואריכות שנים

תשובה
העורך, זה שלש פעמים הרב עזב לימודו והשיב לכם שלא כמנהגו, ואתם ממשיכים להאריד ולהתלונן. תודה.
שאלה - 160902
למדתי לתואר אקדמי לימדה מעשי חכמים בצורה שלפעמים יחס גובה עיניים . עוררתי מחאה בהוראת הרב. מפטרים אותה.אמרה בשעור שבנות צריכות חשבון נפש הפיצו שקרים ומקפידה מה לעשות
תשובה
לא להכנס למריבות. לא לוויכוחים. לא לדבר כשאינו עוזר.
שאלה - 160901
הרב,
בנוגע לתשובתך לעיין ביביע אומר בהקשר לאשתי בהריון וחלשה מאוד ובאמת רב המושב לשים מטפחת ספר תורה על הראש.
לא מצאתי בספר את המקור האם הרב יכול להפנות? מחילה מכבוד תורתך

תשובה
בשו"ת טוב טעם ודעת חלק מהדורא תליתאי חלק שני סימן מ"ז. מצדד להתיר. וכן בשו"ת חינוך בית יהודה כתב לא לשם סגולה אלא שזכותו תגן. והביאם ביביע אומר.
העורך, אבקש לא להטריד את הרב בעניני סגולות, וכן בחיפוש מקורות, תנסו בעצמכם, תבינו שהדבר גוזל את זמנו היקר.
שאלה - 160900
לכבוד הרב שלום רב
בעלי כהן ואני בחודש השישי להריוני ב"ה.איך ינהג בעלי בזמן לידה לאור העובדה שהוא כהןהאם עליי לצום את יז התמוז וט באב השנה?

תשובה
בעל לא נוכח בשעת הלידה כך היה כל השנים, ילוו אותך אחיותייך, בנותייך, אמך, השנה מותר לך לאכול גם בתשעה באב.
שאלה - 160899
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מתחתן בע"ה ביום ראשון בשבועהאם מותר לעלות לקברם של סבי וסבתי ביום החתונה עצמו? האם יש הבדל בין חתן לכלה לעניין זהתודה ובשורות טובות בע"ה

תשובה
אין בכך כלל צורך, ואל תעשה זאת, יש כאלה שהצמיחו אגדות מסביב ללא ביסוס מקורי.
שאלה - 160898
שאלה לרב
השירותים שלי עובדים עם משאבת ניקוזמותר להשתמש בהם בשבת?

תשובה
בהחלט לא, ולכן פתרו את הבעיה על ידי התקנה מיוחדת של מנגנון "המשכת מצב". ורק בשבת הוא נכנס לפעולה כל 7 דקות וכשיש מה לשאוב הוא מרוקן.
שאלה - 160897
בהמשך לשו"ת על המברך לאחר הדלקת נרות, נוהגת כבר שנים מנישואי להדליק ואז לברך, כך גם בטבילה טובלת ומברכת במים.האם לשנות? לעשות התרה? אנו ספרדים.תודה
תשובה
נרות שבת דעת מרן השלחן ערוך לברך ואחר כך להדליק, כי אין האשה מקבלת שבת בהדלקה.
טבילה לברך במים, מה שכתבתם הוא במקור מים חיים קרים שהיה מצוי בחו"ל בכל בית במרתפים, שאין שם חום זיעה וממילא זוהמא, אך מקוואות של היום שיש מקלחות ומים מחוממים מעט יש בעיה לברך במקווה.
שאלה - 160896
שלום לרב הי"ו
התבקשתי לשאול לאיש אחד נפטר בנו לא עלנו לשונאי ישראלרווק בגיל 40 ב אלול תשע"ז ונטמן ב ג אלול שואל לכבודו אך להתנהל ומתי עושים השנה וגם לגבי 11 חודש תאריך הפסקה ?

תשובה
ביום ג לחודש אב יפסיק לומר הקדיש לשבוע בדיוק, ויחזור לאמרו עד ג באלול.
שאלה - 160895
להרב הגאון. מתגורר בלונדון ספרדי לרוב מתפלל ערבית עם אשכנזים. והם מוסיפים תפילת יראו עינינו וישמח לבנו האם אני צריך להגיד גם ואם לא האם ברוך הוא וברוך שמו או אמן? רפואה שלמה
תשובה
יש לזה מקור בהלכה ומותר.
שאלה - 160894
לכבוד הרב שלום רב
שלום לכבוד הרב אני יוצאת עם בחור כבר שנה(בת17)ב כ באב אהיה בת18 חתונה סומנה לחודש חשוון אני חושבת שזה קצת מאוחר וחודש תשרי כולו חגים מה הרב מציע לעשות? תודה

תשובה
בתחילת אלול.
שאלה - 160893
לכבוד הרב מחילה
כתבת לי תפני אישית לרב גדול לשיחה רצינית
מי יש לנו מאז שחזרנו בתשובה מי מדריך אותי
רק אתה .
אני עובדת בראש פשוט לא להתייחס לסקרניות מידי
תן לי עצתך המבורכת

תשובה
כתבתי לשיחה אישית רצינית. ואני עבדכם חלש מאוד ואינני מסוגל.
שאלה - 160892
לכבוד עטרת ראשנו ילד יהיה בר מצווה ביום ז האם ניתן להקדים העלייה לתורה ושיקרא ביום חמישי לציבור כפי שמובא בילקוט יוסף שאפשר לכתחילה שהורים הזמינו אורחים וכ
רפואה שלמה לרב

תשובה
בהחלט כן. כי כך פסק מרן ז״ל בחייו וכתבם בספריו הקדושים.
שאלה - 160891
לכה"ר מורנו האהוב,
אדם שנזכר לאחר יותר מ72 דק שלא בירך ברכת המזון אך עדיין שבע , האם יוכל לברךרפואה שלימה לכה"ר מוקירים ומעריכים באהבה גדולה את פועלו של כה"ר למעננו.

תשובה
בתלמוד ברכות נ״ג, ב. אמר רבי יוחנן עד שתעכל מזון שבמעיו. וכמה שיעור עיכול? כל שהוא שבע מסעודתו. ולהלכה בשלחן ערוך קפ״ד. לכתחילה הוא 72 דקות. אלא שאם עדיין שבע יכול לברך. וטוב אם יכול או שיש ברשותו לאכול 30 גרם פת ויברך לכל הדיעות והספיקות.
שאלה - 160890
לכבוד הרב שלום רב
במסיבות סיום של הילדים הבנות עסוקות
איך אני יסתדר עם הכמות ילדים שלי בחופש
וגם מיעצות לי שדי זה קשה אני פשוט לא יודעת
כבר איך להתנהג אני לא מסתכלת מה זה קשה לי

תשובה
תפני אישית לרב גדול לשיחה רצינית.
שאלה - 160889
שלום עליכם הרב כתב על החיוב בדקדוק ההגיה בתפילה, האם זה נאמר גם על ביטוי האותיות כמו אות ו' וק' כמנהג הבבליים או התמנים וכן אות צ' רגילה או שמזכירה קצת ס' כיצד לנהוג?
תשובה
צריך ללמוד לבטאת נכון את ההגיה בכל האותיות בשונה זו מזו.
שאלה - 160888
לכבוד הרב
האם לפי רבנו האריזל צריך לעמוד בקדיש לאחר העמידה ??

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 160887
לכבוד הרב,
האם יהיה מותר בשבת לדחוס פח אשפה מלא עם הרגל כדי לפנות עוד מקום בפח, אבל תוך כדי הדחיסה נשברים כלים חד פעמיים?
תודה רבה.רפואה שלמה לרב.

תשובה
אין בכך כל איסור.
שאלה - 160886
לרה"ג מו"ר, חשובה לנו מאד דעת הרב.
אברך שבחסדי ה' יש לו בית יפה וחדש והוא אינו אדם עשיר, האם להימנע מלהביא לביתו חברים שיודע שמצב הדיור שלהם לא כ"כ מעודד?
בריאות איתנה כה"ר

תשובה
חברים על מה? יעסוק בתורה ויצליח. וכבר אמרו במסכת ברכות ס"ג, א. "תניא רבי אומר לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו שנאמר [משלי י"ח] איש רעים להתרועע".
שאלה - 160885
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב.אבי חזן ולצערי קרתה מריבה ולמרות ניסיונות לפייס המשפחה השניה ממשיכה פוגעת באבי , האם עליי כבן לנתק כול קשר עם המשפחה השניה משום כבוד הורים?
תשובה
לא כדאי להרחיב את הקרע. תשמור אתם על קשר סמוי כי ברבות הימים אתה תהיה המשכין שלום ביניהם.
שאלה - 160884
לכבוד הרב שלום רב, אני בשנת אבל על אבא ז"ל, האם מותר לי ללכת לקבר על מנת להתפלל ולהתפרק? יש לי צורך עז בכך.
תשובה
כן בהחלט. רק תבקש עליו רחמים כי הוא עדיין בשנה הראשונה.
שאלה - 160883
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום ראיתי באחד הבית ספר בעיר שלנו קן של יונה בתוך שטח בית הספר ויש בתוכו ביצים האם אני יכול לקיים מצוות שלוח הקן שמה תודה. ותבורך מפי עליון
תשובה
רוב ככל הפוסקים סוברים שבהיות והמקום הנו שטח ציבורי נקרא "כי יקרא". ואפשר לקיים מצוות שילוח הקן.
שאלה - 160882
שלום לכבוד הרב. האם אפשר לומר את תפלת שחרית של שבת ביחידות עד ישתבח. (מחמת שבביהכ"נ חלק מהקטעים נאמרים קצת במהירות).
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 160881
לכבוד הרב
לכת"ר לגבי רחיצת פניו ידיו ורגליו בערב שבת האם ידיו עד המרפק וכן לרגליו או מספיק ידיו ורגליו כמו בנטילה , תודה מראש.

תשובה
ידים הזרועות עד המרפק האמצעי. והרגלים עד המרפקים.
שאלה - 160880
לכבוד הרב שלום רב
האם יש היתר לפנות לבית דין לעבודה
על מקום עבודה שלא משלם לעובדים ע"פ מה שמגיע להם בחוק??

תשובה
היתר אישי מאב בית דין רבני מוסמך.
שאלה - 160879
לכבוד הרב
כהן שמתארח במירון צמוד לרשב"י אחרי השער הצהוב מיד ימינה יש שמה בתי הארחה, לא עולה להר נשאר רק שם זה בסדר?

תשובה
במירון אין לכהנים מה לעשות בכלל. כל מעלה ההר מכביש הכניסה היה בית קברות שנהרס על ידי הבריטים הרשעים לפני 104 שנים.
שאלה - 160878
כבוד הרב שלום לפני 10 שנים מכרתי את הבית והוצאתי המזוזות וקבעתי אותם בבית שאנו גרים היום. גרים שם אנשים שקבעו מזוזות משלהם
האם להחליף המזוזות שקבעתי בבית החדש מהבית הישן

תשובה
לא מחליפים ולא נוגעים בכלום.
שאלה - 160877
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנו זוכים לקבל תורה עצה ותושייהלצערנו הרב באים אנשים שלא למדו ולא שנו ורוצים לחלל את הכרם הקדוש הזה.
אנו מוחים בתוקף על העזות מצח וכפיות טובה הזו.

תשובה
תזכה למצוות. אל תתייחס לחולי נפש ו.......
שאלה - 160876
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ישנו פיתיון לנמלים שמושך אותן ולוקחות אותו לתוך הקן וכך הן מרעילות את שאר הנמלים בקו, האם מותר להניח זה בבית בשבת?
אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים!

תשובה
נכון לכתחילה במוצאי שבת.
שאלה - 160875
שלום לכבוד הרב
אני נשואה 7 שנים 2 ילדים
רע לי בביתי ואני רוצה להתגרש
אין לי חברים או משפחה תומכת ומפחדת להשאר בודדה

תשובה
תלכי לייעוץ משפחתי חרדי.
שאלה - 160874
לכבוד הרב
כשמכרתי את דירתי הראשונה הוצאתי בטעות את המזוזות וקבעתי אותם בדירה החדשההשארתי הדירה ללא מזוזות.האם עליי להחליף המזוזות שבדירה החדשה שהעברתי מהדירה הישנה.

תשובה
סליחה. תכתוב פרטים. אימתי זה קרה? לפני יומיים? לפני 90 שנה?.... יש היום דיירים שם? הניחו אחרות במקומן?
שאלה - 160873
לכבוד הרב שלום רב בשלחן ערוך נפסק שאסור לאיש להסתכל במראה משום לא ילבש גבר שמלת אשה. פעם שמעתי מכת"ר כי בימינו בתנאים מסויימים זה מותר.
תשובה
אמת דיברת, כי בשלחן ערוך יורה דעה קפ"ב, ו פסק שאסור כי הוא מנהג הנשים. אך הר"ן ז"ל וזיע"א מסכת עבודה זרה כ"ט. שבמקומות שרגילים האנשים להסתכל במראה לצורך מותר. וכן הוא בבית יוסף סימן קנ"ו בשם הרשב"א ז"ל.
ובפרט כשצריך לצאת ברבים וחושש שיש עליו נוצות או אבד וכדומה מותר כפי שכתבו הרמ"א ז"ל סימן קנ"ו, ישכיל עבדי ח, י"ז. שמע אברהם פלאג'י סימן י. אגרות משה חלק ה יורה דעה סימן ס"א. וכפי שכתב גאון עוזנו בשו"ת יחוה דעת חלק ו סימן מ"ט.
שאלה - 160872
הסבתא רוצה לקנות לנכד לכבוד הבר מצווה שרשרת עם מגן דוד האם זה בסדר?
תשובה
אין איסור. אך בן ותליון קצת מוזר.
שאלה - 160871
יש עניין שמסקרן אותי. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מתוך שינה באמצע הלילה עונה אמן לקדישים וגם עונה לקדושה..נקדישך וכו'. מה זה יכול להיות כת"ר זה גורם לי צמרמורות.
תשובה
עיין בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף נה עמוד ב
אמר רבי יוחנן השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו הרי זו נבואה קטנה.
שאלה - 160870
למו"ר מוצפי הי"ו
בקשו להודות לרב אתמול באזכרה של השבעה ערכנו שולחן עם ברכות בלבד מזונות עץ וכו עצי ועשבי בשמים. ללא סעודות וכו כעצת הרב.תפילות ודברי תורה הציבור היה קשוב

תשובה
תזכו למצוות. כמוכם ירבו בישראל.
שאלה - 160869
לכבוד הרב שלום
בהמשך לשאלה מאמש האם אני יכול לפנות לערכאות שלהם ע"מ להוציא צו הרחקה מב"כ
בכדי שישוב הרב וידחדשו שיעורי התורה
צריך לציין שאחד מהם שוטר ועלול להיפגע מהמהלך

תשובה
ידידי הנכבד. מה אכלתי אמש איני זוכר. מאה שאלות בכר עברו איך אזכור. ואימתי אשב ללמוד. ואימתי אכין שיעור???
שאלה - 160868
כבוד הרב,
אשתי ב"ה בהריון ראשון, חלשה,מקיאה,לא אוכלת ובקושי שותה מעל חודש וחצי.
רב המושב אמר לה לשים מטפחת של ספר תורה על הראש ולא להיכנס עם זה לשירותים וכד'
האם יש עניין?

תשובה
יש מי שמיקל. ועיין יביע אומר.
שאלה - 160867
לכבוד הרב,לגבי השאלה על התוספת לשמי לאחר שנומרולוג בחר את השם דויד, ציינתי כי זה היה לפני חזרתי בתשובה ועל זה בדיוק החשש שלי ועל זו שאלתי(את השם הוספתי כהלכה בבית הכנסת)
תשובה
העורך. הרב אינו מתעסק בזה.
שאלה - 160866
לכבוד הרב,בת 32 בעלת תשובה חרדית, רווקה. ההורים שיחיו רוצים לסייע בקניית דירה. הציעו דירה שגרו בה שני זוגות חשוכי ילדים וכרגע בכונס נכסים עקב סכסוך יורשים. האם לחשוש?
תשובה
קודם כניסתכם תעשו לימוד תורה מלא בעשרה אברכים ללא דיבורים. ואל תחששו.
שאלה - 160865
(חמתי) חמותי לא שומרת תורה היא מביא לנו אוכל פעם בשבוע ובעלי זורק את האוכל ולא רוצה להגיד לאמא שלו לא להביא ומכבד אותה מאוד. אמר שלא רוצה לאכול מאף אחד רק בבית זה לא בל תשחית? מה לעשות?
תשובה
בעלך צודק!!!
שאלה - 160864
שלום לכבוד הרב
בית שעבר שיפוץ הורידו את המזוזה בזמן השיפוץ קנו בנוסף בית מזוזה חדש. האם כשמחזירים את המזוזה יש לברך?
2. מה הכלל איך יודעים מתי יש לברך ומתי לא?

תשובה
אין זה קשור לנרתיק כלל. אלא אם היתה הפסקה של כשעתיים בין הסרתה להחזרתה וגם יצא חוץ לביתו ובזה הסיח דעתו. כשמחזירה מברך כפי שפסק הגאון הבן איש חי זיע״א.
שאלה - 160863
שלום לכבוד הרב שליטא
האם מותר ללכת בשבת עם שעון יד שע"י ניעורו הוא נטען כביכול השעון מכני וע"י נדנוד הוא עובד כמה שעות..בריאות איתנה ואריכות ימים

תשובה
מותר. ועיין יביע אומר.
שאלה - 160862
שלום לכבוד הרב אני הקטן יוסף שאלתי בענין יששכר וזבולון ואני שרוי בחובות
תשובה
השבתי לך ידידי כי כשיש חובות פטור וכמו שכתב הרב ספר חסידים.
שאלה - 160861
מוחים אנו על בזיון התורה על אותם אינשי דלא מעלישלא די שגוזלים את זמנו של הרב שליטאאלא עוד מזלזלים בכבוד התורההוי זהיר בגחלתם שנשיכתם נשיכת שועל וכל דבריהם כגחלי אש
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 160860
כבוד הרב בשבת אם שמתי צלחת עם דגים בשר או כל תבשיל אחר על הפלטה אם כיסיתי את הצלחת בשבת בצלחת מעליה שהתבשיל יתחמם יותר מהר האם זה מותר? ואם זה היה מכוסה בצלחת לפני שבת האם מותר?
תשובה
אם כוסה למנוע מעופפים למיניהם לבלתי ינחתו על האוכל מותר. וכן אם היה מכוסה קודם השבת מותר.
שאלה - 160859
לכבוד הרב.
ישראל מאיר בן שמחה הבן של רבי אברהם כהן(בן דוד של הרב)אב לתשע ילדים חולה בעמוד השדרה,ועכשיו עבר לראש,הוא נמצא בסכנת חיים איומה,מתחננת בבכי לתפילה וברכה

תשובה
בוכה בוכה ובוכה על תלמיד חכם גדול בישראל. בנו של תלמיד חכם עצום. אהוב לבנו מחמד נפשינו. השם יתברך יתמלא עליו ברחמים רבים ויצילהו מכל מיני יסורים קשים וירפא את כל חולי עמו ישראל בברכת ברוך רופא חולים.
שאלה - 160858
לכבוד הרב שלום רב, לגבי שאלתי על שילוב אצבעות בין כפות הידיים, האם זה גם כאשר אצבעות יד ימין של אדם אחד משלבות את אצבעות יד שמאל של אדם אחר?
תשובה
גם זה נכון.
שאלה - 160857
שלום. לפי ספרי ההסטוריה, נתגלה "המלאך גבריאל"......
תשובה
שמך ידוע ואתה בנידוי גמור. ולכל ישראל שלום.
שאלה - 160856
לכבוד הרב שלום
אני בת 22 חרדיה, בת סמינר אך מבית דתיהציעו לי בחור בן 24 חרידי
למד עד גיל 21 בישיבה כיום משרת בצה"ל ביחידת מחשבים, קובע כול יום עתים לתורההאם לגשת לשידוך זה?

תשובה
ישנם הרבה פרטים לבירור. כגון האם שומר את מבטו מלהסתכל בכל מיני דברים? מה עם שמירת שבת בעבודה? האם ישנם ימים שהוא מוותר על לימודו? האם יש לו רב רציני? האם יעניק חינוך חרדי לבניו ולבנותיו?
שאלה - 160855
לכבוד הרב שלום רב
שמעתי שהרב אמר שאדם יסתיר את ידיעותיו בתורה, ולפי זה אם פירשת פירוש נכון אני לא יכול לומר שאני אמרתי?

תשובה
עיין בספר חסידים [סימן ט"ו] שכתב "שורש ענוה במקום שיש גדולה וכבוד ירחיק עצמו ולא יכלול עצמו עם שאר בני אדם. כיצד? שהיה לפני רבו וזכר קושיא או תמיה אשר תמה או תירוץ אשר תירץ, אל יאמר לרבו או לחבירו כך תרצתי, או כך הקשיתי, אלא כך הקשית כדי שלא יהנה לבבו. ועוד יתן לרבו או לחבירו הכבוד ולא לו. שכן מצינו במשה שאמר ליהושע [שמות י"ז, ט] בחר לנו אנשים. מכאן למד רבן גמליאל כתב שפיר מילתא באנפאי ובאנפי חבראי. ועוד כתיב שאמר הקדוש ברוך הוא לישעיה [ו, ח] את מי אשלח ומי ילך לנו, מכאן למדה תורה דרך ענוה לרבנים".

וכתב הגאון החיד"א ז"ל [ברית עולם ושומר הברית שם] "רבינו ז"ל דיבר בדורו דור רבותינו בעלי התוספות דמי שנקרא רב, היה רב מובהק, וכוליה תלמודא כמאן דמנח בכיסתיה ולזה לימד דרך ענוה אמנם בדור יתום שכל לומד מחזיק עצמו לרבי ומתנשא מבית ומחוץ שהוא מורה הוראות ויודע דעת לשאת ולתת בש"ס אין צריך לענוה רק שיכיר ערכו וכשנראה לו שהבין ומקשה קושיא או מתרץ קושית גדולי הדורות ידע נאמנה שעל הרוב לא בא אל נכון ואם ישפיל עצמו באמת ויקבע בלבו כי עדיין לא הגיע להוראה ויירא מהעונש דכתיב כי רבים חללים הפילה וקושיותיו ותירוציו יהיו אצלו בספק כיון שלומד לשמה ויתרחק מגאוה ה' לא ימנע טוב ויאיר עיניו בתורתו הקדושה.
וישא ביום ההוא קל וחומר אם הראשונים שהיו שלמים בתורה ותקון נפשם אמרו פ"ק דעירובין דנקבע הלכה כבית הלל מפני שהיו עלובין ונוחים וכו' ובהם היה אמת תואר ענוה, ומה נענה אנן שכמה חטאות ועונות לכל א' על שתי כתיפיו לזכרון ובפרט חילול ה' על רדיפת הממון וכיוצא שאם יצטרף לזה גאוה בלימוד הוא עון פלילי ולא יכוין אל האמת ואין להקב"ה שבח בו".
שאלה - 160854
לכבוד הרב שלום היכן כתב הרמב"ם ז"ל כי עיקר התשובה זה מהנהגות רעות? תודה לכבודו.
תשובה
בהלכות תשובה פרק ז, הלכה ג
"אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם, וכן הוא אומר יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו".
שאלה - 160853
לכבוד הרב
בחור שנפגשתי איתו לפני יותר מעשרים שנה.שנינו אמרנו לא. עדין רווק. יש דברים שיכולים להתאים.מלמד תורה.רציתי שנפגש שוב.הציעו לו מס פעמים ומסרב. מה אפשר לעשות?

תשובה
כל התורה שמלמד הולכת לחינם. כי אינו מקיים מצווה ראשונה שבתורה, ואינו קם בתחית המתים.
שאלה - 160852
לכבוד הרב שלום רב מוצפי שליט"א
אני ספרדייהואני רוצה לברך שהחיינו כאשר אני מדליקה נרות יום טוב האם מותר ליתודה כבוד הרב

תשובה
חשש ברכה לבטלה.
שאלה - 160851
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר לשלם מכספיי מעשר עבור משפחה שאין לה מזוזות ואם לא אקנה להם,לא יהיה להם,לא בגלל הכסף?
תודה כבודו,
תבורך בבריאות טובה ואיתנה אמן

תשובה
כספי מעשר רק לעניים. הם ישלמו מכיסם הפרטי.
שאלה - 160850
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מזה 12 שנים מתפללת שחרית מנחה ערבית ק״ש מאז ששינו לי את השם במעשה בית דין בגט מרגישה התרופפות בדבקות. היום לא התפללתי כלל. יש עלי עלילת דם רדיפה נא עצה
תשובה
תגשי לרופא המשפחה בבוקר.
שאלה - 160849
שלום לכבוד הרב
האם זה נכון לעשות מודעות של אזכרה של שלוש
שנים מהפטירה?? אמא רוצה לעשות לאבא ז"ל
הפעם אמרתי שולחן צנוע הקטרינג ניזרק המון אוכל
השם ירחם התעקשה

תשובה
בהחלט לא, כי זה לא לטובת הנפטר.
שאלה - 160848
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אדם פשוט, ואיני מקפיד בטבילה כתקנת עזרא. האם מותר לי לכוון בשם א ג ל א? לא יצא לי ברור מתוך ספרכם המאיר.
תודה.

תשובה
אם לא טובלים לא מכוונים.
שאלה - 160847
לכבוד הרב שלום רב
בעל קורא בתורה בשבת קודש . הרגשתי לא טוב
מיכוון שלא שתיתי מים סחרחורות וחוסר ריכוז לגמרי האם אני יכול לישתות מים ?

תשובה
יקרא מישהו אחר.
שאלה - 160846
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
טרם התקרבתי לאב״ש הוספתי לשמי עמרי את השם דויד בהתייעצות עם נומרולוג, האם לחשוש לדבר?
הפסוקים:״עיני תמיד...רגלי״ ו-״דרשו ה..תמיד״ מתאימים?

תשובה
מה לנומרולוג בבית המדרש? אתה רציני? או עובד השם יתברך?
שאלה - 160845
לרב שליט"א
גבאי. אין רב, מונהג ע"י רבני העדה. מגיד שיעור אמר בעניין הדלקת נרות שהמברך אחרי ההדלקה יכול להמשיך במנהגו. קטעתי אותו ואמרתי שזה לא הקו של בית הכנסת
נהגתי נכון?

תשובה
צודק. יש אנשי מחלוקת.
שאלה - 160844
לכבוד מו"ר שליט"א יש הנוהגים כאשר מקבלים נעלים במתנה לתת כסף כל שהוא כנגד האם יש לזה מקור והאם יש קשר למה שמובא בזוהר בפרשתנו לענין שלף איש נעלו. ת"ל.
תשובה
דוד מספיק עם שאלות מוזרות.
שאלה - 160843
שלום כת"ר, כאשר עולה אדם ביום שבת לתורה ומבקש שיעשו אשכבה לאביו או בנו ל"ע, האם כל הקהל צריך לעמוד? ראיתי שבמקום אחד נהגו כך ולא ידעתי אם יש טעם או מקור לכך. יורנו הרב ההלכה
תשובה
כתבתי בשבוע שעבר שאין צורך בכך. נא עיין שם.
שאלה - 160842
במקום עבודתי המון (שחיטות) [שחיתות] והתנהלות לקויה מי שלא מתחנף לא מתקדם ואני נשאר תקוע במקום לא מתקדם לא כל כך מצליח לא ממש יודע מה לעשות מרגיש כאילו לא הולך מה אפשר לעשות יברכני הרב
תשובה
מגיפה ארצית.
שאלה - 160841
לכבוד הרב שלום וישע רב למור האם אפשר לסמוך על פסק המנחת יצחק שאם זבולון לא נותן את כל צרכי היששכר יכול לעשות עם עוד אדם הסכם יששכר וזבולון יורנו המורה ושכמה
תשובה
העיקר לסחוט עוד כסף וכסף והיכן תורה לשמה?
שאלה - 160840
שלום לרה"ג
האם וכיצד ניתן להכשיר כפות מעץ שחוששים שבטעות השתמשו בהן במחבת חלבי והן בשריות( או להפך)?
תודה לכבודו , מעריכים מאד את פועלו העצום ומסירות הנפש,בריאות איתנה.

תשובה
לנקותם היטב מכל לכלוך וכתם ואם יש חריצים לשפשפם היטה. ולהכניס במים רותחים חציו פנימה ולהפוך וחציו השני גם פנימה....... וכשר. תודה.
שאלה - 160839
שלום כבוד הרב הבת שלי עוברת בדיקה תברך אותה להצלחה שהכל יהיה תקין ובשורות טובות וזרע קודש בר קיימא תודה רבה
תשובה
לידיעת כולם ברכות להשאיר בטלפון או במייל. הרב מברך את כולם.
שאלה - 160838
לכבוד הרב
בריאות שלמה לרב בבקשה רצינו לדעת
אנחנו מבית של חוזרים בתשובה היינו נוהגים ללחוץ יד לחבק ולנשק את בני המשפחה כגון אח את אחותו ולהפך האם יש עם זה בעיה איך עלינו לנהוג

תשובה
אסור אסור ואסור. ישראל עם קדוש.
שאלה - 160837
לכבוד הרב
כשמתפלל מזכיר שם ה' הנכתב בהוי"ה ב"ה בברכה, שעליו לכוין אדון הכל היה הווה ויהיה וגם שילוב הוי"ה אדנות. מה עליו לכוין קודם?
תודה וסליחה אם זו שאלה מיותרת

תשובה
קודם הפשט שהוא היה הוה ויהיה וכו׳. ואחר כך הסוד שילוב שתי השמות.
שאלה - 160836
לכבוד הרב
האם קריאה הוא סגולה לזיווג? ומי הוא מחברו? תודה רבה תזכו למצוות יגדיל תורה ויאדיר בברכת התורה

תשובה
רוץ לקיים מצוות בוראך וקח לך אשה. אל תחכה לסגולות ולא ל 18000.
שאלה - 160835
לכבוד הרב שלום
האם ברית שנדחתה יש מניעה לקיים אותה ביום רביעי חמישי או שישי ?
תודה רבה לכבודו

תשובה
לאשכנזים אין מניעה חוץ מיום השבת עצמו. ואילו לספרדים כשיטת מרן השלחן ערוך ברביעי מותר. אך חמישי שישי שבת לא. ונדחית ליום ראשון.
שאלה - 160834
שלום לכבוד הרב
האם לפני כל קדיש (בשנה שנפטר)צריך להזכיר לעילוי נשמת הנפטר.
ולאחר שיעור להזכיר לעילוי נשמת הנפטר.
תודה

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 160833
שלום לכבוד מורנו ורבינו שליט"א
בימים שני וחמישי מתקיימת תפילה של התלמידים מכיתות ג-ו בבית הספר במנין בצרוף מורים והורים.
האם וכיצד ניתן לקצר בוידוי שני וחמישי?
תודה רבה

תשובה
הבהרתי כאן כמה פעמים כי לא אמלא תפקיד של צנזור לסידור התפלה. תודה.
שאלה - 160832
שלום לכבוד הרב
האם פירות וירקות שמגיעים מחו"ל חייבים במעשר
בברכה

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 160831
שלום לכבוד הרב
האם יש איזה פרק תהילים מיוחד לקרא להצלחה בכל העיניינים?תודה

תשובה
די עם סגולות. צריך לתקן המעשים, וללמוד תורה בשעות קבועות.
שאלה - 160830
לכבוד הרב אני לומד בכולל כבר תקופה ארוכה, לעיתים על דברי השו"ע כתוב "הגה" המיוחס לרמא, ולעיתים יש תוספת בתוך סוגריים ולעיתים בלא סוגריים, בלי "הגה"האם מדובר גם ברמ"א?
תשובה
זה אותו הדבר, שניהם דברי הרמ"א ז"ל.
שאלה - 160829
לכה"ר
בזמן האחרון בשיעורים בבית המדרש אצלנו זכות השיעור לרפואת/עילוי פלוני. נראה לי שזו תופעה שיותר ויותר מתגברת בכללי
מה עם לימוד לשם שמיים? מה כבודו ממליץ לעשות?
תודה

תשובה
פינת השאלה היומית.
תאמר בפיך לשם יחוד. תודה.
שאלה - 160828
שלום לכה"ר,
האם אדם שמדבר בבית הכסא עלול להזיק בעניין המדובר?

תשובה
זה מזיק כללים למדבר וגם למסייע לא עלינו.
שאלה - 160827
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ברור שזה מחוסר ידיעה
תשובה
אנא ממך עיין בתשובה של הרב שליט"א בשו"ת מבשרת ציון תחת הכותרך "לימוד תורה בגירסא".
שאלה - 160826
לכבוד הרב שליט"א
א. האם בהבדלה יש צורך לכבות את אורות הבית ולהנות רק מאור הנר ולברך?
ב. האם בתפילת הדרך ניתן להתייחס לזמן המשוער עפ"י תוכנת ה"וויז" ולפי כך לברך בשם ומלכות?

תשובה
א, בהחלט לא, ועוד איזה המצאה נוספת יש..... ב, יש זמן ממוצע של נסיעה ממקום למקום ומשערים לפי זה. כי מה יעשה מי שאין ברשותו את המכשיר.
שאלה - 160825
לגבי על קריאת שם ע"ש חמותי וכו'..השאלה אם כדי מבחינה שזה אולי יכול לצער את גיסתי, ומצד שני אנחנו רוצים מאוד לכבד את חמותי .
תשובה
העורך, הרב השיב לך וטרח וכתב בעצמו את התשובה, ומדוע הנך מטרידה אותו לחינם, הרי הוא לקח את כל השיקולים לפני כן. ומה יעשה כאשר גיסתך חסרת דעת ובעלת אמונות תפלות.
שאלה - 160824
לכה"ר הגאון מאיר דרכנו,
שמענו שאם רכב עוצר בגללנו בשבת למשל במעבר חציה אז יש בזה להכשיל אותו יותר או חלילה להגדיל או לשאת בעוון. אבל איך להמנע שמגיעים למעבר חציה ורכב עוצר?

תשובה
אמרו לך חצי דבר, ויכולים לטעות בכך. ההלכה מתירה לחצות את הכביש במעבר המיוחד לכך ובפרט שיש כמה הולכי רגל החוצים אותו. או כאשר הרכב מעצמו עצר, והא לך תשובת מרן הראשון לציון שליט"א.
בילקוט יוסף [שבת ג, עח]. "הבא לחצות בשבת כביש שנוסעים בו מכוניות שנהגיהם יהודים, טוב ונכון להמתין עד שיתפנה הרחוב, ואח"כ יחצה את הכביש. ואף במעבר חצייה יש לנהוג כן. ואם בלאו הכי הנהג עוצר, מותר לחצות את הכביש, למרות שהוא מעכב את הנהג. ומכל מקום מעיקר הדין יש מקום לומר שאין איסור לחצות את הכביש בשבת אף אם הוא גורם ע"י כך לעצירת המכוניות הנוסעות שם".
שאלה - 160823
לרבנו היקר יש לנו בבית נרתיק של מזוזה שעשוי מסוג של מתכת אדם אחד חבדניק היה אצלינו ואמר שזה אסור נרתיק שעשוי מהחומר הזה...האם זה נכון? והאם גם פלסטיק וזכוכית אסורים?
תשובה
אין שום איסור כזה כלל בפוסקים.
שאלה - 160822
לכבוד הגאון הרב מוצפי שליטא
בהשכבות וביהי רצון שאחרי הלימוד לע"נ הנפטרים, מבקשים רחמים דווקא על "נפש רוח נשמה", מדוע לא מבקשים גם רחמים על הגוף? (שיזכה לקום בתחית המתים)

תשובה
מחילה על הפירוט הפתלוגי, לא הגוף הנוכחי בוא שממש קם, אלא רק לאחר שהוא מזדכך ומתטהר, ונאכל כל החומר שבו ונשארת הנפש עם לבוש דק מאוד מהחלק הכי רוחני שבו.
שאלה - 160821
לכבוד הרב מוצפי שליט"
שלום
שמי ..., גר בקיבוץ חפץ חיים 4 שנים נשוי ואב ל4 ילדי
אנחנו כרגע נמצאים בדילמה קשה האם לעבור לישוב יתיר בדרום הר חברון או להישאר נשמח לעצת הרב

תשובה
בהחלט תשארו במקומכם ואל תעברו למקום סכנה.
שאלה - 160820
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליטא
לאחי הקטן קוראים מתן נאמר לנו שזה שם ממש לא טוב
יש לו המון קשיים וההורים שלי לא רואים ממנו נחת
האם צריך להוסיף שם? ואם כן, איזה שם מומלץ להוסיף לו?

תשובה
אין בכלל קשר בין הדברים. מתן היה גם איש צדיק. עיין ירמיה ל"ח, א.
בבקשה לא לצטט כל פתי וסכל בענינים אלה.
שאלה - 160819
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם ספר מנוחת הנםש אפשר ללמוד לעילוי נשמת כל אדם ולא משנה אם זה לא אב והאם זה משנה לגבי עדות המזרח אשכנז?
תשובה
כל אדם מישראל.
שאלה - 160818
שלום לכבוד מורי ורבי
אצלנו בבית הכנסת יש דרשה בליל שבת לפני תפילת ערבית אחד ממוסרי הדרשה מאריך מאוד בערך חצי שעה הערנו לו בעבר אך הנ"ל ממשיך והציבור מתלונן איך להעיר לו שוב ?

תשובה
תחליפו אותו מיד, כי גורם צער גדול לציבור, לבני משפחותיהם. ואינו נשמע להוראות. וחסר רגש לרחשי הציבור.
שאלה - 160817
לכבוד הרב שליט״א.
מורנו ורבנו כתב בשבוע האחרון כי מחלל שבת בפרהסיא אשר בא להתפלל מצטרף למנין. שאלתי האם גם אם הוא השתתף בהסעה ציבורית מאורגנת באופן הפגנתי בעצם יום השבת נגד השם יתברך?

תשובה
גינו מפורש בתלמוד ובשלחן ערוך כי אינו מצטרף למנין, לא נמנה על שבעה עולים, אסור לכבדו, ולא לדרוש בשלומו. כי הוא עוקר את התורה מישראל והוא עצמו מכלל ישראל. ועיין סנהדרין כ"ז, א. שהוא נפסל לעדות. ובמסכת הוריות י"א, א. קראוהו עבריין. ובמסכת עבודה זרה כ"ו, ב. קראוהו מין ואפיקורוס.
וכתב הרמב"ם ז"ל [הלכות שמירת הנפש פרק ד, הלכה י]"המינים, והם עובדי עבודה זרה מישראל, או העושה עבירות להכעיס אפילו אכל נבילה או לבש שעטנז להכעיס הרי זה מין". וכתב עוד "האפיקורוס פסול לעדות, אסור להחזיר לו אבדתו, שחיטתו נבלה ואין לו חלק לעולם הבא". השם יצילנו, וחבל מאוד כי נשמתו צועקת מתאבלת ומייללת.
שאלה - 160816
ב"ה בהריון,חשבנו לקרוא ע"ש חמותי(בתנ"ך שם אישה צדקת),בעבר נפטרה ילדה לגיסתי ולפני פטירתה, רב הורה להוסיף לה את אותה שם שאני ובעלי חפצים לקרוא,האם כדי לקרוא?
תשובה
אין שום בעיה, תאריך ימים טובים ויפים לאורך ימים ושנות חיים.
שאלה - 160815
לכבוד הרב שלום רב
נשוי מבוגר ניסה להכשילני נגיעות אסורות הצליח מס' פעמים,כדבריך צמתי יום נישקתי ספר תורה 7פעמים, פחדים וחרדות אין יישוב דעת שנה, מבקשת ת.כרת,לספר לבעל ?

תשובה
תספרי לבעלך בשמי. ואל תיראי.
שאלה - 160814
שלום לכבוד הרב
בבה"כ שלנו מחלוקת קשה לגבי אכילה ושתיה של בירות במתחם בה"ככשלושה אנשים החציפו כנגד הרבוהרב הודיע כי לא ישוב עד לצאתם אני היו'ראובד עצות האם לפרוש או ללחום

תשובה
"עמוד כגבר והתגבר להלחם על פשעים". אין להם חלק באלקי ישראל כמאמר רבנו שמעון בר יוחאי עליו השלום.
התייצב כי לכך נבחרת! אל תירא ואל תחת! האם בבית "הנשיא" ירום מעלתו היו מעיזים? בכנסיה גם? במליאת הכנסת? בבית המשפט? באלם האופרה? בתיאטרון הבהמה? סליחה הבימה. תהו ובהו!!!
אשרי הרב שמוחה בתוקף, יהי חלקי עמדו בעולם הבא.
שאלה - 160813
לכבוד הרב
תודה שאתה מתפלל עלינו רבינו היקרקניתי לו מתנה יקרה מאוד הוא התחיל לחלל שבתאני כועסת מאוד לקחתי לו את המתנה ולאיקבל מאיתנו מותרותכעונש אני פועלת נכון תודה לרב

תשובה
מצויין, על משקל "יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו".
שאלה - 160812
לכבוד הרב שלום רב
בשבת ראיתי ספר של הילדים שלי שהוא ספר חול מונח
על ספרי קודש והרמתי אותו משם , האם עברתי על איסור ?

תשובה
מצווה רבה עשית, אשריך שנזהרת בקדושת תורתינו הקדושה.
שאלה - 160811
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מניין שחרית מצומצם שחלקם מאחרים מה המינימום של מתפללים שאפשר להתחיל תפילת עמידה ומה המינימום של מתפללים שאפשר להתחיל את החזרה.ממהרים לעבודה

תשובה
לכתחילה צריך עשרה, ובדיעבד ניתן לעמוד עמידה כשיש ששה עומדים, ואין לומר חזרה רק כאשר יש תשעה שהתפללו ועונים אמן.
שאלה - 160810
שלום לכבוד הרב
אני נמצאת בצרה,אין לי זכויות אלא רק לבטוח בהשם.כבודו יכול אולי להקדיש לי 2 מילים האם לבטוח בהשם זה לראות את הטוב בנגלה?ז"א לבטוח בהשם שאני אצא מהצרה?

תשובה
לבטוח בהשם יתבר כתינוק הסומך על אמו שתאכיל אותו את ארוחותיו, שנאמר "כגמול עלי אמו".
שאלה - 160809
שלום לכבוד הרב
בת אחותי נפטרה שבוע שעבר הסבתא מאושפזת עם המחלה הידועה במצב מתקדם לפני שבועאחותי שואלת האם לספר לסבתא שנפטרהובמידה והיא תשאל מיוזמתה מה לענות?

תשובה
אסור לספר לה מפני הסכנה, והמספר עוונו ישא. ואם שואלת מתחמקים, וכשמפצירה אומרים לה שמרגישה לא טוב.
שאלה - 160808
הרב אהובנו, כשהציבור גוזרים תענית פרטית בבית הכנסת, האם יש לומר ויחל ולהוציא ספר תורה?
תשובה
עיין בשלחן ערוך אורח חיים תקס"ו, ב. שיש מנהגים שונים בכך. ועיין חזון עובדיה.
שאלה - 160807
שבוע טוב לכת"ר! כשעושים מי שברך לחולים בפתיחת ההיכל בשבת קדש, נהוג שכל אחד ניגש לחזן ואומר שם; זה מעכב מאוד. האם אפשרי שכל אחד יזכיר במקביל לחזן שם בלחש? בריאות איתנה.
תשובה
יש לבטל המנהג המשונה הזה.
שאלה - 160806
לכבוד הרב
תפילין שנקנו לפני 9 שנים אף פעם לא נבדקו.כיום רוצה לבדוק אך הבדיקה ורצועות עולות שליש מחדשות.האם עדיף לבדוק ולהחליף רצועות או לקנות חדשות?
תודה לכה"ר

תשובה
תתקשר לטלפון 0522751-941. והוא יתן לך אינפורמציה.
שאלה - 160805
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שבוע טוב ומבורך,
בשבת בטעות טלטלתי מוקצה, מה לעשות כדי לכפר ? איני רוצה להיענש. תודה, בריאות איתנה.

תשובה
תלמד הלכות מוקצה שבע פעמים בעל פה.
שאלה - 160804
לכבוד הרב
האם אני רשאי להמליץ על גירושין לאשת איש
שנפגשת תקופה ארוכה עם גבר אחר ואינה מקשיבה לחומרת האיסור

תשובה
אל תתערב, ולא יהא חלקך בפירוד בין בני זוג, אין אנחנו "משטרת הצניעות".
שאלה - 160803
ראיתי בהרבה כתבים/ספרי תורה שהאות י' אינה מתויגת האם יש לכך סיבההאם ראוי להוציא ספר תורה לתיקון-לתייג האות י'תבורך מפי עליון בכל הברכות להגדיל תורה ולהאדיר
תשובה
כי חוששים פן ידמה לאות למ"ד קטנה ויפסל חס ושלום. ולכן אין לגעת בו כלל פן יקלקל. ונקוט כלל זה בידך, כי רק סופר מומחה ובקי בכל ההלכות יכול לשלוח ידו לתקן בספר תורה ויש ליזהר מאוד בזה.
שאלה - 160802
שלום לכבוד הרב
האם יש בימנו סילוק שולחן ומה ההגדרה של סילוק שולחן כדי שנצטרך לברך שוב על המאכלים

תשובה
נא עיין באתר.
שאלה - 160801
רבינו
מרגישה מבוגרת עם כיסוי ראש. צער גדול. חיכינו 3 שנים לילד.קיבלתי על עצמי שאם אפקד לא אלך אחר היצר ואוציא מעט שיער (פאה) מתחת למטפחת. אכן נפקדתי וזכיתי בבן. אך קשה לי!!

תשובה
מה רבנו??? זה נדר בשעת צרה, וסכנה גדולה לא לקיימו.
שאלה - 160800
לכבוד הרב היקר שלום! יש לי דוד מבוגר שלומד זוהר המון שנים ללא רב וללא הדרכה לגמרי לבד האם זה בסדר או שחייב שמישהו ידריך אותו? לא מוכן לשמוע שיש מישהו שיודע ומבין יותר ממנו...
תשובה
וכי מה בידך לעשות?
שאלה - 160799
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לא מרשה לנו להגיע לבקר את אימי אשה חולה קטועת רגליים הוא אמר שאין לי מה להגיע והוא אינו.
איך עלי להתנהג?

תשובה
אסור לכם לשמוע בקולו, כשא שאסור לכם לשמוע בקולו אם אומר לכם לחלל שבת קודש או לעבוד עבודה זרה. הוא אכזר ועוונו ישא.
שאלה - 160798
לכבוד הרב, פגשתי היום בספר הלכתי הגדרה של אביזרייהו דשפיכות דמים. מה פירושו אם אפשר מכבודו.
תשובה
שבוע טוב לך ידידי, אני מאוד שמח שאתה יושב ולומד, וגם שואל מה שצריך, כמוך ירבו בישראל.
יש איסור רציחה לא עלינו הנקרא "שפיכות דמים". ויש גם פרטים נילווים לכך ורבים הם, ואשתדל בסייעתא דשמיא לכתוב לך מה שיעלה בזכרוני. לדוגמא.
א, מי שגרם הרגת עובר ואפילו בעקיפין, כגון שהבהיל או השמיע קולות נפץ לאשה הרה והפילה, זה אביזרייהו.
ב, מלבין ומבייש פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים. בבא מציעא נ"ח, ב.
ג, משאיר מרפסת או חלון ללא מעקה.
ד, נוסע באופן לא חוקי, או ברכב שאינו בטיחותי. על אופניים ללא קסדה.
ה, אינו מגיש סיוע לפצוע, חולה, גוסס. או גורם בעקיפין פטירת אדם.
ו, משחית זרעו לא עלינו. והשם יצילנו מכולם ומהדומים להם.
שאלה - 160797
בס״ד
לכבוד הרב שלום רב
בן בכור, נולד בלידה טיבעית, לא עשו לו פדיון הבן ביום ה-30 ללידתו. הילד כיום בן 4 וחצי, האם אפשר לעשות לילד פדיון, אחרי התקופה המצויינת.

תשובה
צריכים לעשות לו פדיון יום קודם.
שאלה - 160796
לרב
ח בתשובה לא העמסתי על הגדולים גם ככה קשהבן 18 לוקח ריטלין ילד קשה מחלל שבת עכשיוחברה חילונית יצא מישיבה לא מקשיב כלל שבת זה קו אדום מילחמה התעיפתי אולי יעזוב אותו

תשובה
מתפללים עליכם.
שאלה - 160795
לכבוד הרב שבוע טוב ומבורך.
האם הציון המיוחס לדויד המלך כיום,הוא הציון הנכון?
האם המערה המצויינת בפקיעין היא המערה שבה אכן הסתתר רבי שמעון בר יוחאי?תודה רבה.

תשובה
א, לא ידוע מקורו. ב, המערה בפקיעין, סימנים רבים מוכיחים כי יש מקור לדברים, וכי זו המערה העתיקה הידועה לנו משנים קדמוניות. ומצווה גדולה לחזק את ביקורי היהודים במקום, לחזק את משפחת הכהנים "זינאתי" השומרים על המערה בכל הדורות והתקופות.
ברכה מיוחדת לגברת הנכבדה מרת מרגלית זינאתי תבורך מנשים אמן, על פעלה הרב ועקשנותה בכל העתים והזמנים לשמר את המקום במסירות נפש עילאית.
שאלה - 160794
לכבוד הרב שלום רב
אני יתום מאב. אם אמי לצדי בליל שבת, מתי לנשק את ידה - קודם או לאחר הקידוש, והאם היא יכולה לברך אותי במקום אבי בלשון הפסוקים, והאם שוב לנשק את ידה, קודם לברכה?

תשובה
השם יתברך יברכך, לפי דברי רבנו האר"י ז"ל בספר שער הכוונות דרוש ליל שבת קודש. עם הגיעך לביתך תנשק ידה בברכת שבת שלום. נהוג לאחר הקידוש לנשק ידה שנית והיא תברכך כמו אביך בפסוקים באופן מלא.
שאלה - 160793
לכבוד הרב, שמעתי פעם כי היה מעשה שנולד שמואל האמורא על ידי ברכה שאביו קיבל, האם כבודו יכול לעזור במקור, כי יש לי מבחן בנושא.
והאם היו לו עוד בנים? תודה.

תשובה
בהצלחה ידידי, אביו של שמואל האמורא נקרא בשם "אבא בר אבא אבוה דשמואל". וכתב במדרש שמואל פרק י, ג. כי נפגש עם רבי יהודה בן בתירה ובירכו רבי יהודה שיהיה לו בן גדול בתורה כמו הנביא שמואל הרמתי.
במסכת מועד קטן י"ח, א. מובא שהיה לו בן תלמיד חכם נוסף בשם רבי פינחס.
שאלה - 160792
לכבוד הרב היקר
מי שנוסע במטוס מהארץ לחו"ל לאיזה כיוון יעמוד להתפלל.

תשובה
בהנחה שיציאתך מארצינו הקדושה מותרת בפשיטות על פי ההלכה. הכיוון בצאתך לכיוון אירופה ואמריקה, או לכיוון המזרח, יהא היפך כיוון הטיסה, אך אם הנך חוזר לארץ תתפלל לכיוון הטיסה עצמה. ועיין באור לציון חלק ב פרק ז הלכה י"ז. וילקוט יוסף סימן צ"ד, ב.
רק תזכורת לא להפריע למעבר הנוסעים והדיילים.
שאלה - 160791
כבודו
לגבי תיקון כרת הרב... פסק לעשות 3 ימים של קריאת זוהר תהילים שמיעת שיעורים
האם מותר לי לאכול ולשתות?
מתי אני מתחילה את התיקון בתחילת הלילה או בחצות הלילה?

תשובה
אין לי עסק בזה.
שאלה - 160790
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ערב שבת הפסק טהרה - נקי. מוך עם כתם. למחרת בשבת 2 הבדיקות נקי.
בת 51 עם התקן. האם מעכב? להראות לרב בקי?
שבוע טוב ובריאות איתנה

תשובה
מוך עם טיפת דם אסורה, אלא שיש להתייעץ עם פוסק גדול שיראה ויחליט. ולכאורה חישוב השבעה נקיים יתחילו ממוצ"ש.
שאלה - 160789
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לאישה המקווה לנשים אטמי אוזניים?מכיוון שאחרי הטבילה יש צינון והתקררות חזקה הרבה שנים...

תשובה
הפוסקים התירו רק במצב שיש דלקת חמורה באזניים ובתנאים מסויימים
מה שצריך לעשות זה כשיוצאת מהמקווה תניח אטמים. ולא בטבילה.
שאלה - 160788
שלום לכבוד הרב
ברמבם מובא שאם חשבו שמישהו משיח, אם "נהרג"- מובטח שאינו המשיח שעליו דברה תורה. השאלה האם רק "נהרג" או אפילו נפטר כדרך העולם?

תשובה
ולמאי נפקא מינה, הרי המשיח כל רגע יכול להופיע ומחכים אנחנו.
שאלה - 160787
מדוע יש לעמוד במוצאי שבת ביושב בסתר עליון..?
תשובה
עיין שיבת ציון. מפני כבוד נשמות הנפטרים.
שאלה - 160786
שבוע טוב הרב
בסיום העמידה כמה הגבהות יש לעשות עם הרגליים3 או ארבע?
2. בברכו לפני עלינו לשבח יש לשבת או (להגיד) לענות ברכו כבר בעמידה?

תשובה
א, שלש. ב, אפשר מיושב.
שאלה - 160785
לכבוד הרב
ראיתי שהרב אמר שאסור להשאיל ספרים מבית כנסת כי מי שתרם לא תרם כדי שישאילו אלא אלא לעיון
האם גם אם הספרים נמצאים במחסן ואף אחד לא משתמש בהם יהיה אסור?

תשובה
יש בבית הכנסת הנהלה, גבאי, גזבר. תשאל אותם.
שאלה - 160784
שלום לכבוד הרב
לגבי גופיה ציצית מצמר רחלים (זה חדש). יש עדיפות לציצית רחלים רגילה או שאין עדיפות ואפשר גם גופיה ציצית רחלים ?
תודה וכל טוב

תשובה
לא הבנתי כלל, אם כבר מחמירים בטלית צמר, גופיה מדוע???
שלום לך, בחור נחמד, מלך ההמצאות!
שאלה - 160783
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לשים בשבת על פלטה כבוייה מאכל בן דורסאי בשבת?

תשובה
אל תתעסק בספק בישול בשבת מן התורה.
שאלה - 160782
למור
אחיינית שלי נפטרה השבוע כח סיון בת 33 בדיוק ביום חופתה שחל לפני שנה.האם ניתן לתת נעליה לאחרים וכן בגדים.האם אחרי השבעה ?30? שנה?
האם נכון הדבר שזה עושה נחת רוח לנפטרת

תשובה
בגדים מותר לתת לא כל מניעה או הגבלה. הבעיה היחידה היא בנעליה, אותו זוג האחרון שנעה לפני פטירתה או נפילתה למטה הם האסורות. שאר הזוגות כולן מותרות.
שאלה - 160781
שלום לכבוד הרב
ילמדנו רבנו השקפה נכונה רק מתי שהרב יוכל יודעים אנו שהרב מוסר נפש בעדנו האם לבחור..... האם יש טעם הלכתי? תודה

תשובה
מי אני השפל והצעיר באלפי ישראל שאחווה דעתי עם ומול גדולי דורינו.
שאלה - 160780
לכבוד הרב
זוג שהתחתן ובלילה של החתונה התברר לכלה... והם התגרשו האם מותר לה להתחתן עם כהן? הדיין אמר לה שהיא בכלל לא הייתה נשואה..

תשובה
אדוני הנכבד, אימתי תפנימו ותבינו כי שאלות חמורות מסוג זה השייכות לאיסורי תורה, אינן נידונות בקלות ראש ללא חקירה ודרישה, מעל גלי האתר. קצת אחריות בבקשה. האין רבנים פוסקים בישראל?
שאלה - 160779
לכבוד הרב שלום באה מבית דתי לאומי רוב הבחורים אינם רוצים חינוך חרדי ושמדברים על הנושא מסתייגים פניתי לישיבות חרדיות אך טענו שלא מתאים מה עלי לעשות
תשובה
מתפלל עלייך בכל לבי.
שאלה - 160778
כבוד הרב, לשואל על דברי הרב בשופר בציון לגבי הטבילה שלא להוציא אצבע, כבר בעבר הבאתי לרב ראיה לדברים מהכסף משנה הלכות אבות הטומאה פ"ו הט"ז הו"ד בשו"ת תפארת צבי ס"ה. שבת שלום
תשובה
תזכה למצוות. ודבריך נאמנים וקיימים לעד.
שאלה - 160777
שלום לכבוד הרב
אני ספרדי אבא תימני אמא טורקייה קניתי בעבר ציצית מצמר אבל אם קשירה לפי דעת הרמב"ם האם מותר ללובשה?

תשובה
כדאי לך להתנהל ולהתנהג כספרדי. גם למען הדור הבא שלך.
שאלה - 160776
שלום לכבוד הרב היקר.ברוך ה'ילדתי בן.יודעת שהרב לא רוצה להתערב בשמות אך מאוד חשוב לי כי תמיד שאלתי והקשבתי לרב.האם אפשר וטוב לקרוא אלעזר?תודה לרב היקר ה' יתן לך בריאות
תשובה
על שמות שהמציאו איני מתערב. כי לא יקשיבו. ואסור לומר דבר שאינו נשמע. אך תמה אני על השאלה בכלל הרי עשרות תנאים ואמוראים נקראו בשם זה. וראש לכולם בן אהרן הכהן. זכותם תגן עלינו.
שאלה - 160775
לכבוד העורך המסור
תודה רבה על לכל עבודתך במחילה אם אפשר להוריד את השאלה בעניין תיקון חצות הממוקמת זה זמן רב וארוך בראש הדף ומפריעה לעיון ברצף

תשובה
מחילה איני טכנאי. ולמערכת יש שיקולים חשובים.
שאלה - 160774
לכבוד מו"ר ראינו בספרו שופר בציון בענין הטבילות שלא מועיל ולא מציל מה שנוהגים להוציא היד מן המקוה ולהכניסו שוב וברצונינו לידע טעם הדבר הרי כשהיד בחוץ לא עלתה טבילה
תשובה
איני אוהב להתווכח.
שאלה - 160773
לכבוד הרב מוצפי
1. אם לא נשאר לי לחם על השולחן ואין לי במקרר האם עליי לברך ללא לחם על השולחן?
2. מה הדין כאשר הבאתי לחם במיוחד לברכת המזון האם חייב לאוכלו בסיום ברכת המזון?

תשובה
תניח חתיכת מאפה. ב, לא צריך לאכלו.
שאלה - 160772
במחילה מכת"ר לא רוצה להטריח אודה לך גם בתשובה שלילית בשבילי היה חידוש ברכת נפשות על דעת להמשיך לשתות במידה ולא יוצא מביתי וכו אשמח לעיין במקורות ולהרחיב דעתי ולא עלתה בידי
תשובה
עיין ילקוט יוסף.
שאלה - 160771
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אכלתי סעודה ונגמר כל הלחם שאלתי האם מותר לי להביא לחם שלם לשולחן כדי לברך ברכת המזון? או שיש איוסר להביא לחם שלם משום עבודה זרה

תשובה
אסור כנזכר בתלמוד. תביא חצי קרקר.
שאלה - 160770
לכבוד הרבשלום וברכה סליחה על השאלה האם יש בעיה לאכול חמין בלילי שבת בישיבה?
תודה רבה שבת שלום ורפואה שלמה.

תשובה
אם ההנהלה לא מסכימה אסור.
שאלה - 160769
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חמין שהתייבש האם יהיה מותר לי להעביר מים מהמיחם בשבת לתוך כוס(כלי שני) ומהכוס לשפוך אל תוך סיר החמין היבש אני מדגיש מים רותחים מהמיחם?

תשובה
מפורש בשלחן ערוך שהדבר אסור. ישנה אפשרות להניח שקית קוקי ובתוכה מים. ובשבת כשחמין יתייבש תנקוב אותה במזלג.
שאלה - 160768
בכד תמוז ימלאו לאבי 60 שנים. מה כדאי לעשות / לקנות לו?
תשובה
סעודה מצומצמת. להודות לאבינו שבשמיים.
שאלה - 160767
שלום לכבוד הרב
שמחנו לראות את כב הרב במוסיוף רפואה שלימה עד מאה ועשרים א. מיגאן

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 160766
כת"ר
א. סעודת שבת מברך על החלות וטועם, לאחמ"כ חלה מתוקה מצטרפת לשיעור?
ב. 'פותח את ידך' מה המנהג הנכון,ידיים רחוקות/קרובות ביניהן,צמודות לחזה? מחוברות באמה עד הכף? תוד

תשובה
א, כזית חלה רגילה והשאר מתוקה. ב, לא משנה בכלל, כי זה סימן בעלמא לעורר לב האדם.
שאלה - 160765
שלום לכבוד הרב
א.סיר פרווה שעירבבו בו בצל עם כף בשרית נקייה בת יומה,מה דין הסיר?
ב.משטח חיתוך פרווה שחתכו בו בצל עם סכין בשרית שאינה בת יומה,מה דין המשטח?
תודה לכה"ר ורפו"ש

תשובה
הסיר נשאר פרווה. לכתחילה אין לעשות כן אך המשטח לא נאסר.
שאלה - 160764
לכבוד הרב
האם צריך לשמור נגיעה מאחות?

תשובה
כדאי להחמיר. אך בענינים דחופים ונצרכים לעזרה בבית אין חייבים להקפיד. בפרט למי שאין לו הרהור כלשהו.
שאלה - 160763
לכבוד הרב-אבא נפטר ואני הבן לא יכול לומר עליו קדיש-אני חולה על כסא גלגלים -האם הבן שלי יכול לומר קדיש-כמה זמן וכמה קדישים ביום-מה אני יכול לעשות לעילוי נשמתו-תודה
תשובה
בנך יכול ברשותך לומר קדיש על אביך ז״ל וזה חשוב מאוד. כמה קדישים שאפשר. אתה תקרא פרקי משנה ותהלים.
שאלה - 160762
לכבוד הרב מוצפי
אני רוצה להודות לרב הנכבד על העזרהעם האתר הקדוש הזה על התמיכה הביטחוןהעידוד שאתה עוזר לעם ישראל בלי סוףהשם יתן לך בריאות ואריכות ימים כמובן לעורך תודה

תשובה
תודה לך אמן ואמן.
שאלה - 160761
שלום לכבוד הרב שליט"אמתפלל שסיים את תפילת הלחש קודם השליח ציבור ומחכה לחזרת הש"ץ, האם יכול בנתיים להרהר בדברי תורה, או להגיד תהילים בפיו?
תשובה
הלכתית מותר, אלא שחכמי הקבלה החמירו בזה שלא להפסיק בדיבור בין לחש לבין חזרה, והיו רק מעיינים בספר בלי ביטוי שפתיים.
שאלה - 160760
לכבוד הרב שלום רב
האם נכון לאחר הקידוש לברך גם את האישה כמו את הילדים בפסוקים וכו? האם יש מנהג שכזה, ומה דעת הרב?

תשובה
לא נהוג כלל, את נכון לברך אותה מבלי הנחת הידים על הראש, בשבת שלום, בחיים טובים ומאושרים, בבריאות ובנחת. ולהודות לה על כל פעלה.
שאלה - 160759
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עין במר בוכה ולב שמח עת ראינו פניך אתמול בשידור חי,ישמרך השם מכל רע ויתקיים בך הפסוק לא כהתה עינו ולא נס ליחו לעולם ועד.
שבת שלום הרב

תשובה
תודה ואמן.
שאלה - 160758
הרב סיפר וזה גם מופיע באינטרנט שבאירוע של בדץ מפורסם הרב נכנס ובדק ולא היה שום משגיח שיפקח אני רוצה להיזהר מלאכול מאותו בד"ץ אם הרב יכול לענות לי במספרים.
תשובה
מה זה קשור מי היה. סיפרתי שתיזהרו לא לאכול אם המשגיח אינו נוכח.
שאלה - 160757
לרב
סבתא שלי מכינה לי קוסקוס בניפרד עם עוף בד"ץ
למשפחה רבנות היא אומרת את זה בפני האנשים לא הרגשה נעימה .גם הם דתים חלקם ואוכלים רבנות
זה בסדר שיודעים נהינו יותר מידי דתים

תשובה
טוב מאוד.
שאלה - 160756
הרב.ת"ח. תענית כל ערב שבת. מתפלל ערבית פלג מנחה ועושה קידוש. האם נוהג נכון או שזה לא בסדר ?
תשובה
כיון שמקדש קודם השקיעה יפה נוהג.
שאלה - 160755
שלום לכבוד הרב ראיתי ספר תורה שאות אחרונה שבספר תורה כתובה בזהב. מה דעת ההלכה?
תשובה
עיין ברמב"ם ז"ל הלכות תפילין ועוד, פרק א, ה. שכתב שאפילו כתב אות אחת בזהב או בשאר צבעים שאינן שחור, אם בספר תורה תפילין ומזוזה פסולים. ולכן בספר תורה יגרור האות ויכתוב מחדש בדיו שחורה ויאמר"לשם קדושת ספר תורה".
שאלה - 160754
שלום לכבוד מו"ר
מה שחייב אדם לומר בכל יום את עשר הזכירות. האם יחשב לו למצוה אם יאמר אותם פעם שניה ושלישית באותו יום? כגון שבמקום לשבת בטל אומר אותם שוב. רפואה שלימה לרב האהוב

תשובה
וכל כך למה? ילמד תורה, משנה, תהלים, פסוקים ועוד.
שאלה - 160753
לכבוד הרב שליטאאני בשבעה אבלה על אבאאיך נוהגים בשבת הזולגבי רחיצה נעילת נעל בגדים
תשובה
חצי שעה קודם כניסת השבת, מורידים הבגדים ורוחצים פנים, זרועות הידים, והרגליים בלבד. ולובשים בגדי שבת וכן נועלים מנעלים וקמים מעל הארץ.
תנוחמו מן השמים.
שאלה - 160752
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לדעת מה ההבדל בין מין לאפיקורס?

תשובה
בספר סדר הדורות כתב כי בתקופת המשנה היו שני רשעים מפורסמים אחד שמו מין, והשני אפיקורוס.
ובמסכת סנהדרין, המינים אלו שכופרים בתורתינו הקדושה כמו תלמידי אותו האיש שהמציאו להם אלהים אחרים. ואפיקורוס הוא הגדרה רחבה יותר, שהוא כופר בדברי חז"ל, ומבזה תלמידי חכמים. השם יצילנו מהם.
שאלה - 160751
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בליל שבת קודש בחצות אני רוצה לאכול מעט מהחמין של מחר, מותר לי לקחת מהסיר אוכל זה לא מגיס?
תשובה
צודק לחלוטין, ההלכה אומרת כי אם הופך את האוכל מלמטה למעלה זה מגיס ומבשל, וגם אם מבושל מיחזי כמבשל.
בתשובה לשאלתך, תבדוק אם האוכל התבשל כל צרכו כגון שעברו שלש שעות מרגע שהתבשיל רתח על הפלטה, תקח בזהירות רק מה שיש למעלה ואל תהפך בתבשיל שלא יהיה מיחזי כמבשל. אולם אם עדיין לא התבשל לחלוטין אסור להוציא מהתבשיל.
שאלה - 160750
שלום למורנו ורבנו. קודם עלות השחר אנחנו אומרים תיקון חצות האם אומרים קדיש יהא שלמא אחריו?
תשובה
הרב בן איש חי וישלח י"ד כתב כי כיוון שנוהגים לומר אחריו פתיחת אליהו זכור לטוב, אומרים קדיש על ישראל.
שאלה - 160749
לכבוד הרב ילדה בת 1.5 נושך לאמה המניקה. להמשיך ? כי קראתי שצריך להניק עד גיל 2. עם מגן הילדה לא מניק.
תודה ושבת שלום.

תשובה
להתייעץ עם מומחית בתחנת טיפת חלב.
שאלה - 160748
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אימי אשה אלמנה ביקשה שאשאל את הרב בחודש האחרון 4 תאונות של בני הביתפעמים הזיקו ופעמים ניזקו -רכוש בלבדבמה להתחזקמדובר באנשים זהירים אחראים מאוד
תשובה
לומר שיר למעלת אשא עיני כל הפרק שלש פעמים ביום.
שאלה - 160747
שלום לכבוד הרב
יש כאלו שמקפידים לשמור בסוד את מין העובר - זכר או נקבה. האם באמת יש בעיה לספר?

תשובה
צודקים. למה רכילות? ועוד אמרו חז״ל אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין.
שאלה - 160746
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מו"ר אני ממתין לתשובת כת"ר בעניין יישכר וזבולון
תשובה
הרב ענה לך אתמול מבלי המתנה.
שאלה - 160745
לכבוד הרב
שלום נערה ברכה על נטלה ידיים ונזכרה שלא ברכה המוציא הפסיקה מלאכול ואמרתי לה שתברך ,ברכה והמשיכה באכילה האם זה בסדר תודה לרב רפואה שלמה

תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 160744
כבוד הרב ברוך השם זכיתי ללמוד וללמד תורה ומאז פסח גם לגדל זקן אך שהדבר היה קשה לי לפעמים מאוד.אם הרב יוכל לחזק אותנו במעלת הזקן שנתחזק בכך?
תשובה
תודה. העיקר ללמוד תורה ומוסר ולקיים.
שאלה - 160743
שלום הרב מחילה מכבודו!
בקשר לשאלה על ביה"ס של הבת מרחובות-
תודה לרב על התשובה החשובה והמאירה!
הבת לומדת ב... רק עם בנות בנפרד-האם עדיין הרב לא מתיר ללמוד שם?!

תשובה
בשאלה הראשונה כתבתם מעורב בהכשר רב, אם אינו מעורב יותר קל, אבל הרב אגרות משה אוסר כשבתי הספר סמוכים זה לזה. בנתיים תחפשו מקום אחר.
שאלה - 160742
בתשובת הרב על בורא נפשות שיברך פעם אחת כל עוד אין הפסק האם כוונת הרב שלא צריך לברך שהכל פעם נוספת או לא לברך נפשות פעם נוספת
כלומר ברכה אחת בורא נפשות ויכול להמשיך לשתות?

תשובה
על כל פעם יברל נפשות פן ישכח, וכשלא שינה ביתו ימשיך וישתה על סמך ברכת שהכל הראשונה. יברך נפשות ויכווין שישתה עוד ולא יצטרך לברך שהכל.
שאלה - 160741
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, נמצאים בחול בבית הארחה של גוי , כירה חשמלית ,אין פלטה , איך אני יכולה לחמם את האוכל בשבת ? האם אפשרי להשתמש בגוי שבת?
תשובה
תברחו משם, או תאכלו מאכלים קרים באריזות בלבד.
שאלה - 160740
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
גבר שיש לו שיער ארוך האזור החזה והצלעות והדבר מגרד וגורם זיעה בקיץ
האם יכול לגזור או להעביר מכונת תספורת על האזור?

תשובה
כשהדבר גורם צער יש מתירים.
שאלה - 160739
שלום לכב' הרב, בטעות השתמשתי במכסה חלבי בסיר עם תבשיל בשרי רותח. המכסה לא בשימוש הרבה זמן והוא עשוי כמעט כולו מזכוכית.(מעט מתכת אפשר להגעיל לשימוש חלבי? בריאות איתנה לרב
תשובה
כיוון שאינו בן יומו המאכל מותר, אם היה בן יומו היה צריך פי שישים. לגבי המכסה כיוון שרובו מזכוכית ולדעת מרן השלחן אינו בולא ואינו פולט, הסכוכית מותרת, אך המתכת בלע איסור וצריך להכשירה בהגעלה.
שאלה - 160738
לכבוד הרב
יש ברשותי מכשיר פלאפון חכם המיועד בעיקר לשיחות, מצלמה, עבודה, מיילים, מרפאה ובנק
האם אפשר להשתמש בו ?

תשובה
אינו חכם אלא כסיל, ומה לנו עם קדוש עם מכשירים כאלה.
שאלה - 160737
הרב
מהעיר רחובות, ספרדים,הבת בכיתה קטנה בבי"ס... ע"פ רב שהתיר עד כיתה ג'(שאר הבנות בבי"ס... הבת עולה לד' ובאור לציון אין כיתה קטנה לגילה.מה דעת הרב על?

תשובה
לא ידעתי מה החילוק בין אשכנזים לספרדים בכך, בדבר שהוא בנפש האומה. עיין בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג, סימן ע"ט שכתב לאסור. ובשו"ת ציץ אליעזר חלק י"ד, סימן צ"ז, ושו"ת שבט הלוי חלק ד, סימן קס"א,
וכתב מורנו הרב בשו"ת יביע אומר חלק י, אבן העזר סימן כג
"וכן ראיתי להגר"מ פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (חיו"ד סי' קלז) שאסר לימוד בנים ובנות בכתה אחת, ואפילו הם קטנים הרי צריך לחנכם להתרחק מנשים, ואת הילדות להתרחק מאנשים, וכשלומדים ביחד אדרבה מתרגלים להיפך שירגילו עצמם להתקרב זה לזו גם כשיגדלו, ונותנים יד ליצר הרע שישלוט בהם. ע"ש. וכ"כ בשו"ת שבט הלוי (חאו"ח סי' כט), שמצוה לקיים הפרדה מוחלטת בין הבנים לבנות בבית הספר. ע"ש. ובשו"ת דברי ישראל ועלץ ח"ב (חאה"ע סי' כא עמוד קיט) התריע על גודל הפרצה שבבתי הספר לומדים נערים ונערות ביחד בכתה אחת וע"י כך נעשים כמופקרים, והוא אסון רוחני נורא. וחובה על כל מי שהיכולת בידו לגדור פרצה זו, ולהקים בתי ספר נפרדים לבנים לחוד ולבנות לחוד. ע"ש. וע"ע בשו"ת מספר הסופר ח"ב (סי' כט). וכבר הבאתי כל זה בשו"ת יביע אומר ח"ד (חאה"ע סי' ד), והעלתי שתערובת בנים ובנות בכתה אחת אסורה מן הדין, אלא צריך להפריד בין הכתות".

"וכן יש ללמוד ממסע התשובה שערכו גדולי ישראל בשנת תרע"ד, הגרא"י קוק והגרי"ח זוננפלד, והגרי"מ חרל"פ וסיעתם זצ"ל, שאחד התיקונים החשובים שתיקנו במושבים, להקים כתות נפרדות בין הבנים לבנות וכו'. (ראה בספר האיש על החומה חלק ב עמוד ש). ולדאבון לבב נשתקע הדבר במשך הזמן והתחילו להקים בתי ספר "ממלכתי דתי" בתערובת בנים ובנות, והקילו ראש בתקנתם ז"ל. ואין להם על מה שיסמוכו. וזה כמה שנים שניסיתי לזמן את ראשי "בני עקיבא", ולדרוש מהם הפרדה בין הבנים לבנות, ולא אסתייעא מילתא. וכבר אמרו (סוכה כו א) פרצה קוראת לגנב. ולכן כשעלתה על הפרק בזמנו שאלת מי שרצה להקים בית ספר תיכון מעורב בעיר "נתיבות", הסכימו גדולי הדור עם המרא דאתרא, שהוא פורץ גדר, ושיש להבדילו מעדת ישראל, וחתמו על זה הרבה גדולים בראשות הגה"צ רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל. ולרוב הענוה בקשו את הסכמתי להם, וצירפתי דעתי והסכמתי לפסק דינם, כמובא כל זה בספר זרע יעקב ח"ב (עמוד רנה). ע"ש. ומקרוב דרשתי ברבים שאסור לרשום את בניהם לבית ספר ממלכתי דתי, שאין הפרדה בין הבנים לבנות נשמרת שם, ואחד מן המנהלים שלהם, שאצלו לומדים בביה"ס בתערובת בנים ובנות יחד, יצא לחרף ולגדף אותי על כך, ודינו מסור לשמים, וידי אל תהי בו. כי זה דרכם כסל למו, כמאמר חז"ל (קידושין מ א), עבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר. וכל לימודם הוא כתורתו של דואג שאינה אלא מן השפה ולחוץ, ואין יראת ה' נגד עיניהם, ועליהם נאמר: "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו". ולא כאלה חלק יעקב החרדים לדבר ה' ומפחד גאונו, שעושים משמרת למשמרת והיה מחנינו קדוש".
שאלה - 160736
לכבוד הרב
האם מותר לאישה לכתחילה להתפלל ערבית של שבת לאחר סעודת ליל שבת? תודה רבה

תשובה
בטוחני שהנך יודע שאין זה לכתחילה.
שאלה - 160735
לכת"ר האם הרב כותב ספר שבקרוב אצא בע"ה?
תשובה
שאלות סקרניות לא באתר. כי אין זה אתר חדשות.
שאלה - 160734
שלום לכבוד הרב
מהו הזמן של תפילה בנץ לרוב הדעות?

תשובה
אימתי שהשמש מציצה בבוקר מעבר לאופק. באותו מקום.
שאלה - 160733
לכבוד הרב שלום רבהרב יכול להסביר כמסת הפנאי את המושג "שמא יקדימנו ברחמים"
תודה

תשובה
העורך, בבקשה ממך להמנע משאלות לא הלכתיות בימים אלה לרב, תבין שהוא זקוק למנוחה.
שאלה - 160732
מורי ורבי כמה שמח לבי לראות שכבודו מרגיש בטוב תודה להשם.רבי התחלתי עסק חדש הדפסה תלת מימדית אוכל להדפיס דגם מנורה וכו.אני טכנאי מחשבים ורציתי תחום יותר.
תשובה
כיוון שאינו התבנית המיוחדת בגודלה ובחומר ממנה עשויה המנורה, מותר ועיין שו"ת יחוה דעת.
שאלה - 160731
לכבוד הרב
חלות שנאפו בתנור בשרי נקי לעין אך לא מקורצף לא בן יומו ובתבנית חד פעמית,האם לכתחילה מותר לאכול את החלות עם חלב?
תודה לכה"ר ורפואה שלמה במהרה.

תשובה
מותר.
שאלה - 160730
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשתי בחודש 9 עברה מזמן את תאריך המשוער הרופאים טוענים שעובר גדול לכן צריך לעשות זירוז לידה שלא להגיע לניתוח...אם לשמוע בקולם או לחכות שה יבוא טבעי?

תשובה
עיין באתר.
שאלה - 160729
לכבוד הרב מוצפי שלי
שלום לרב שאלתי שאלה שבוע שעבר בעיניני צניעות וחשבתי שזה עובר לרב ישירות ולא מתפרסם באתר בצורה לא צנועה הרב קצת הקפיד עלי אני מבקש מחילה תודה

תשובה
חכם עיניו בראשו ואינו שואל בפומבי או באתרים שאלות מסוג זה.
גם זה היה בפעם העשירית והתריתי בך.
שאלה - 160728
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ראוי להשתתף במפגש חברות לעבודה בתאריך האזכרה של אחותי הגדולה(השנה ימלאו 11 שנים לפטירתה) או שמא ראוי לנהוג בכובד ראש ביום זה? האם יש מקום לצום?

תשובה
כל הבעיה היא רק לבני ובנות הנפטרים.
שאלה - 160727
לכבוד הרב שלום רב
בטיפולי פוריות (יש ילדים ב"הנקבע תור להחזרת עוברים מוקפאים בשלושת השבועותהאם רצוי לדחות הטיפול?
תודה רבה ובריאות איתנה

תשובה
חלילה לדחות, כי מצווה גדולה היא.
שאלה - 160726
לכבוד הרב
נטלתי ידיים לאחר שהתפנתי
ואחרי 2 דק שהידים שלי נשארו נקיות אני רוצה לאכול לחם האם לעשות נט"י בברכה ?

תשובה
חייב בנטילת ידים, אלא שנהגו לגעת בידו האחת במקומות המכוסים בגופו וליטול בברכה.
שאלה - 160725
לכבוד הרב שלום רב
נשואה שנה ב"ה הרופא גילה תסמונת אצלי וקושי אצל הבעל ואמר שנצטרך להתחיל טיפולים יודעת שהכל לטובה אבל כל כך רוצה משפחה וילדים ומאוד לחוצה
אשמח לברכה

תשובה
לא לפחד, הכל יסתדר.
שאלה - 160724
רבנו הגאון שליט"א,
שמעתי מרב אחד שצריך לומר "כפרת פשע" במוסף, כבר מחודש ניסן, כי מניין החדשים התחיל מניסן עד אדר ב' בשנה הבאה. ולכן כבר עכשיו צריך לומר.
כך לנהוג?

תשובה
יש מי שסובר כך, אך מנהג הספרדים ובפרט חכמי הקבלה מתשרי עד תשרי.
שאלה - 160723
כת"רחודש טוב רבי אהובי. רפואה שלימה בקרוב. נבשר לרב לשמחו בע"ה ובלנ"ד יום שבת קודש הקרוב הבעל"ט נעביר שיעור מספרי הרב לרפואתו השלימה במהרה אמן.
תשובה
תודה לכם.
שאלה - 160722
לכבוד הרב, האם יש עניין מהקבלה שאסור לשלב את אצבעות הידיים בכף יד האחת עם אצבעות היד השניה? אורך ימים ושנות חיים לרב שליט"א!!!
תשובה
אין בזה בעיה. כל מה שכתבו הרמ"ק ורבנו האר"י ז"ל הוא שילוב אצבעות יד ימין באצבעות יד שמאל, מכיוון ועל פי הסוד ימין רומז לחסד ושמאל לגבורה, ויכול לעשות בזה דבריםשיקטרגו עליו חס ושלום, אבל באותה יד עצמה אין בכך ולא כלום.
שאלה - 160720
לכבוד הרב שלום רבתערובות כשרים לפסח אבל החמירו על עצמם לא לגעת בו האם מותר בשימוש לאחר פסח במידה ויש בבית
תשובה
מותרים בהחלט.
שאלה - 160719
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום כבודו האם מותרת לכהן בהחורה שהיא דור חמישי לכהן שהחזיר את גרושתו ונולדו להם ילדים והינה הבת מצד הבנים במשפחה. תודה
תשובה
כיוון שבציור זה אביה עצמו נקרא "חלל". והבת בתו של חלל אסורה היא לכהן.
שאלה - 160718
לכבוד הרב שלום רב
תוכל בבקשה להסביר את עניין של ברכת שהכל וברכת נפשות לגבי שתיה קרה.

תשובה
תסביר את שאלתך, האם מה ההלכה בשתיה קרה? או מה התקנה בברכת שהכל? או מה ההלכות הקשורות, אנא ממך תתמקד.
שאלה - 160717
לכבוד הרב, לא רוצה להטריח. בקשר לשאלה על התעללות שעברה אחותי ופסיקת הרב לא לספר לבעלה לעתיד וכיום נשואה עם 4 הסוד מעיק וגורם לבעיות שהוא לא מבין מה יש לה. האם מותר לספר לו?
תשובה
זה שהיא תספר יכול להיות יותר לא טוב, היא זקוקה לטיפול בדחיפות.
וביקשתי מכם להשאיר מספר טלפון, כי זה אינו נושא פומבי.
שאלה - 160716
שלום לכבוד הרב
למה יש מחלות מפחידות?במיוחד המחלה הארורהתודה לרב בריאות אמן ..

תשובה
יש תשובות שאינן לפירסום.
שאלה - 160715
לכבוד הרב שלום רב
מאיזה גיל צריך ליטול ידיים של בוקר לתינוקות. והאם צריך לברך איתם?
תודה רבה אריכות ימים בבריאות

תשובה
מגיל שהוא מבין ועצמאי יחסית.
שאלה - 160714
חודש טוב ורפואה שלימה לרב. האם מותר לי לקחת ספרים שנתרמו לבית הכנסת באישור הגבאי כדי ללמוד בהם בביתי וסיום הלימוד להחזיר אותם לבית הכנסת? תודה רבה.
תשובה
בהחלט לא. כי הספרים נתרמו על דעת שיהיו שם לעיון ולא להשאלה.
שאלה - 160713
לכבוד הרב שלום רב,
ראשית תודה רבה לכבוד הרב על המענה לשאלתי בעניין המזוזות. מאחר ואני ממוצא ספרדי ובעלי ממוצא אשכנזי האם עלינו להניח את המזוזה זקופה או משופעת?
תודה רבה

תשובה
איך שתרצו. תודה.
שאלה - 160712
שלום
אבא שלי נפטר לפני שבועאחרי כמה ימים בקבוצה המשפחתית בואטסאפ היה כתוב "אבא עזב" שזה אומר יצא מהקבוצה בלי שאףאחד נגע בטלפון שלו. הוא מאס בנו?

תשובה
חס ושלום. תקח לא לצד השלילה אלא החיוב. מישהו מבני המשפחה כתב זאת.
שאלה - 160711
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כהן יחיד במנין וגם אין לוי, אם מדי פעם יוצא כדי שיזכו שנים אחרים לעלות לתורה, נוהג נכון?

תשובה
אינו צריך לצאת אלא נשאר במקומו. וכך אנחנו נוהגים מכריז החזן או הגבאי ״הגם שיש כאן כהן יעלה ישראל ראשון.
שאלה - 160710
לכבוד הרב שלום ובריאות.
הרב יש לי מחר מבחן מאוד קשה,כמה שאני לומד החומר לא מתיישב כדבעי ואני חושש מכך,אנא הרב ייעצני מה אעשה כדי לצלוח את המשוכה הזו

תשובה
ידידי. אין דבר קשה בעולם. תזרום עם החיים ובטח באל אחד.
שאלה - 160709
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבל על אביו, ועושים ברית בבית הכנסת מסיימים, והמוזיקה והסעודה במקום אחר מחוץ לבית הכנסת, והוא מוזמן לברית בבית הכנסת. יכול ללכת?

תשובה
אחרי השבעה למצוות מילה מותר לו להיות נוכח. ומיד ילך לביתו לשלום.
שאלה - 160708
לכבוד הרב,
ונמצאת בשידוך הכל טוב מבחינתי אך מרגישה שיש לו תנועות גוף ודיבור נשיים וזה מפריע. אבקש את עצתך

תשובה
לא נשי ולא ראשי. פשוט הוא אנושי. בחור יקר מפז. חמד בחורים. זכית זכית זכית. והוא זכה בך. תגמרו מהר לטובה
שאלה - 160707
שלום לכבוד הרב
האזכרה של אבי ז"ל חלה היום א' תמוזלא הספקתי לפקוד את קברוהאם יש אפשרות ללכת לבית העלמין לאחר האזכרה,בשבוע הבאתודה רבה

תשובה
בהחלט כן. אלא שהיום תתפנה מכל עסקיך ותשב ותלמד תורה לפחות חצי שעה.
שאלה - 160706
לכה"ר
לגבי הציור של ירושלים ולהתפלל כנגדו הרב כתב שאם אין מסגדים או כנסיות אפשר.בציור יש מסגדים לדוגמא כיפת הזהב אך אין סימני איסלם או נצרות.
האם ניתן להתפלל כנגד ציור זה?

תשובה
יש מקום להקל. עד שתמצא תמונה של בית המקדש בהר הבית.
שאלה - 160705
האם נרות שבת בדוקא בשמן זית או איפשר בשעווה
תשובה
שמן זית מצווה מן המובחר. ואפשר גם בפראפין הדולק יפה.
שאלה - 160704
מה מה מעלת קריאת הזוהר גם בלי הבנה
האם כדאי לגרוס זוהר כל יום בלילה לפני השינה

תשובה
עמוד אחד בלבד. ותעשה לך מנהג קבוע ללמוד סימן בשלחן ערוך כל לילה.
שאלה - 160703
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם כדאי תמיד לכוון לקיים מצוות דאורייתא בקריאת שמע שעל המיטה במקום מצוות דרבנן, כדי לצאת ידי חובה לדעת רבינו תם (במקרה שהתפלל ערבית בצא"כ רגיל)?
תשובה
ההלכה נפסקה כשיטת הגאונים שזמן קריאת שמע הוא ח״י דקות מהשקיעה. ושיטת רבנו תם אינה להלכה אלא לחומרא.
שאלה - 160702
לכבוד הרב
אני מחכה להגיע ליום הפטירה של אבא ז"להולכת רק ביום הזה כפי שאמרת לי לעשותהוא נימצא שםהוא רואה שומע מי שמגיע מה הולך עם הניפטר ביום הפטירה שלותודה על ההסברים..

תשובה
עיין בספר מבשרת ציון המקורות והפרטים. כי הנשמה כל שנה ביום הפטירה תעלה למעלה יותר גבוהה משנה קודמת, גם הנשמה עצמה שכל ימי השנה נמצאת בגן עדן למעלה. יורדת באותו יום למעלה ומאירה באור חזק מאוד.
והיא רואה הכל. שומעת ויודעת.
שאלה - 160701
לכבוד הרב שלום רב שמעתי מכבודו כי בכל ראש חודש יש לו צירוף אותיום הוי״ה שלו וטוב לכוונו בתפלה. אם אפשר הכוונה לחודש תמוז כי צריך לכווין בתפילה היום.
תשובה
מקורו בדברי הרשב״י בזוהר הקדוש בספר התיקונים. חודש תמוד הפסוק ״זה איננו שוה לי״. סופי תיבות הוי״ה מהסוף להתחלה. והניקוד ה סגול. ו צירי. ה חולם. י חיריק.
שאלה - 160699
לכבוד הרב
הבן שלי בטיפול נמרץ קרדיולוגי אנא אנא שיתפללו עליו, בבקשה שיתפללו עליו שיבריא בקרוב אמן .בבקשה

תשובה
מתפללים על כולם.
שאלה - 160698
לכבוד הרב שלום אני לומד זבחים הגענו לנושא המזבח והסובב והמידות וכו שאלתי היא למה אין מעקה בטיחות במזבח מסביב לסובב זה גבוה וצר? מה במקדש לא יכול לקרוא אסון? מה עם מצוות מעקה
תשובה
עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. ב, בבית המקדש לא חלו חיובי המצוות כגון בשבת ועוד.
שאלה - 160697
שלום לכבוד הרב: אני ספרדי שאלתי כאשר יש שעון שבת לפלטה האם בשעה שהיא כבויה
האם יהיה מותר לי לשים מהמקרר מרק על הפלטה שלאחר מכן הפלטה תידלק ותחמם את המרק בשבת ע"י גרמא?

תשובה
הרב ענה אתמול. העורך.
שאלה - 160696
לכבוד הרב שלום
האם יש עניין לפי הקבלה לכבס מלבוש חדש לפני השימוש?
זה נכון שקריאת ספר תהילים רביעי פעם אחת + 7 חזרות פרק נא + פסוק ט 7 חזרות, מסוגלת לתיקון מקרה.ל באותו היום ?

תשובה
א, קשקוש מוחלט. ב, המצאה. תלמד תיקון היסוד שנדפס בספר יסוד ציון.
שאלה - 160695
כבוד הרב ראשית החלמה מהירה מתפלל על כתר אור עיננו,יש לי הסכם יששכר וזבולון מטעם הכולל אך דא עקא שזה לא מספיק אני בעל חוב גדול והציע לי מישהולעשות יששכר וזבולון נוסף האםמותר
תשובה
אל תקשיב לו. כי אם הנך עם חובות גם מה שחתמת הנך פטור עד שתפרע את חובך.
שאלה - 160694
הרבגבאי ביה"כ אוסר לפתוח חלון כמזגן פועל. טוען לגזל. מחלוקת בביהכ. חלק רק מזגן. חלק רק חלון. פשרה מזגן וחלון פתוח. גבאי רואה וכועס ומכבה מזגן. מה דעת הרב ?
תשובה
קובעים פינה מסויימת ללא מזגן.
שאלה - 160693
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ,תודה מעומק הלב לרב שתמך בי רוחנית וחיזקני בתשובתו לפני כשנתיים כאשר היה לי מאוד קשה בעבודת ה'. יגדיל תורה ויאדיר.
תשובה
תודה להשם יתברך. תודה לך שהקשבת.
שאלה - 160692
לכבוד הרב
אנו גרים בשכירות שילמנו לאיש מקצוע על תיקונים שעשה בדירה (בעל הדירה ישלם) איש המקצוע לקח את הכסף ולא ספר כמה יש.
בבוקר התקשר ואמר שחסרים 200 ש"ח. מה כדאי לעשות?

תשובה
ידידי היקר. כשמשלמים סופרים בנוכחות שניהם ומקבלים חתימה לאישור התשלום.
שאלה - 160691
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בס"ד
שאלתי כבר מספר פעמים האם מותר להדפיס תשובות מהאתר, אני מבין שהתשובה היא כן? שתיקה כהודאה.

תשובה
סליחה. לא שתיקה ולא התעלמות. כתבנו עשרות פעמים כי לזכות את הרבים מותר. כבודו לא עקב אחרי התשובות.
שאלה - 160690
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קניתי פטריות שלמות בקופסת שימורים- כשרות מהדרין וכתוב בדץ בעלי שמע שאסור לאכול פיטריות ושנשאל את כבוד הרב אם מותר לאוכלם?

תשובה
אם בודקים אחד אחד שלש פעמים ויצא נקי מותר.
שאלה - 160689
לכבוד הרב שלום רב
אנו מקפידים ליטול נטילת ידיים של בקר רק בכיור האמבטיה,ולא בכיור המטבח, גם כשריק מכלים. האם נוהגים נכון? תודה רבה!

תשובה
נוטלים בכיור המטבח כשפנוי מכלים.
שאלה - 160688
שלום לכבוד הרב, אני אבל אחרי השלושים, לא הבנתי משהו לגבי חולצה לבנה. האם אני יכול ללבוש חולצה לבנה ישנה מלפני שהייתי אבל וכבר השתמשתי בה בעבר? תודה מראש.
תשובה
בהחלט כן. כל השאלה בלבנה חדשה. וגם בחדשה בחג ובשבת כשאין מספיק חולצות מותר.
שאלה - 160687
שלום לכבוד הרב
בזמן שאני אומר קורבנות בשחרית יש כאלה שמברכים ברכות השחר בקול רם או על טלית וזה מאד מבלבל אותי כל פעם לעצור ולענות אמן
האם אני חייב לענות אמן?
רפואה שלמה

תשובה
תשתדל לא לשמוע אותם. אך אם שמעת תענה. וטוב לתקן שכל אחד יברך בינו לבין עצמו או לחבירו הסמוך אליו בלבד. ואם הנך יכול לעבור לבנתיים למקום רחוק יותר או חדר אחר כדאי.
שאלה - 160686
לכבוד הרב
האם בעל חייב לומר קדיש על אישתו רק 30 יוםאו שטוב שיגיד כל השנה קדישתודה ורפואה שלימה לרב.

תשובה
אם יש בן שאומר כל השנה הבעל אינו צריך כלל. כי עיקר חיוב קדיש הוא על הבן.
שאלה - 160685
שלום לכבוד הרב
ראיתי את תשובת הרב על המזוזות שאלתי אני ספרדי וכרגע כל המזוזות בביתי בשיפוע האם יש לגעת בהם ולשנות אותם

תשובה
כן בהחלט תעמיד אותן זקופות. תזכה למצוות.
שאלה - 160684
לכבוד הרב נתתי את התפילין שלי לבדיקה לסופר מומחה לא היה לא תפילין כנגד להביא לי בינתיים שאני יניח שאלתי יש לי תפילין רבינו תם האם אני יכול להתפלל אתם עד שאקבל והאם לברך עליהם
תשובה
ידידי הנכבד. אתה חייב כל יום להניח תפילין של רש״י ז״ל מחר תשאיל בבית הכנסת ממישהו ותאמר עמהם שמע ישראל.
שאלה - 160683
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לפני שבוע עברתי ניתוח לכריתת רחם
האם אני צריכה לטבול במקווה לאחר הניתוח למרות שלא היה דימום?
לא טבלתי במקווה 4 חודשים לפני הניתוח בגלל דימומים.

תשובה
צריכה טבילה אלא שתשאלי את הרופא אימתי מותר
שאלה - 160682
שלום לכבוד הרב
בתפילת מנחה אחד המתפללים אמר בטעות לאחר קדיש יהא שלמא (לפני עלינו לשבח) "ברכו את ה'המבורך" (בטעות), האם היה עלינו לענות "ברוך השם המבורך לעולם ועד"?
תודה

תשובה
אפשר לענות.
שאלה - 160681
שלום לכבוד הרב
כאשר מתקינים מזוזה האם עליה להיות במצב מאונך או מעט באלכסון?
מתפללים על כבוד הרב, בריאות איתנה ורפואה שלמה.

תשובה
מנהג האשכנזים להניחה משופעת. והספרדים מניחים אותה זקופה.
שאלה - 160680
שלום לכבוד הרב
תבורך אם עושים בברית לא במקום מגורי ואי אפשר שם לעשות סעודה אפשר לתת סעודה לאברכים במקום אחר אבל אבי הבן לא יספיק להגיע מכוון שהדרך ארוכה

תשובה
מראש תעשה הברית עם הסעודה יחד באותו מקום.
שאלה - 160679
כבוד הרב אני מזמינה הרבה חברים מהגן של הילדה לבית שלנו כדיי לחזק את ביטחונה אבל לצערי כמה שאטרח ואפנק למענם בסוף הם כפויי טובה ואפילו מדברים לא יפה לבתי לא היה לי כייף ועוד
תשובה
לא מזמינים הרבה חבירות.
שאלה - 160678
לפעמים הבנות שלי בגיל 4.5 ו6.5 לא מקשיבות לי אז אני אומרת להן אם לא תקשיבו אני אלך, האם המילים אני אלך הם איחול למשהו רע כמובן שזה רק שיקשיבו
תשובה
א סור לומר כך. צריכים להיות הבנות בעלות משמעת.
שאלה - 160677
שלום
א.חזן שזז ממקומו (כשמתפלל בקדמת ביה"כ) בעת החזרה על מנת להיות מול הכהנים, האם עושה כהוגן?
ב. היינו אתמול אצל רשב"י והתפללנו על הרב. האם מותר להתפלל מנחה היכן שהציון?

תשובה
א, יעמוד מתחילה כמנהגינו במרכז בית הכנסת ולא יחטא. ב, תודה שהתפללתם. אך לא מתפללים בחדר בו נמצאת המציבה אלא בחדר הסמוך.
שאלה - 160676
אנו נמצאים בתקופה קשה מאוד בעלי חולה במחלת המחלות אני צריכה להתחזקמה הרב מציע לקרוא שיעשה נחת להשם גם במצב של שבירה וקושי?
תשובה
עוד יבואו ימים יפים מאלה ותשמחו.
שאלה - 160675
לכבוד הרב שלום רב, אבא אלמן
הגדולה גרה רחוק. הקטנה יותר כתבה מכתב ואמר לי להראות לגדולה ,הראתי דרך הבת שלה ואז היא נפגעה ולא מדברת איתנו.
אמרה שאנחנו מרכלות! האם זה ריכול?

תשובה
אם הייתם שואלים אותי קודם לכן הייתי משיב לכן לא להכנס לזה בכלל. היא משועממת בפרט בפרשת קרח.
שאלה - 160674
לכבוד הרב שלום רב
רב אחד(שמצטטט הרבה את הרב) בשיעורים במוסיוף דיבר הרבה על שהשם חוה - שם רע מאד. אני לא אוהבת את השם שלי בכלל אבל התרגלתי אליו.
מה לעשות?
לשנות?אם כן לאיזה שם?

תשובה
אל תאמיני לו בכלל.
שאלה - 160673
תודה רבה לרב על אהבת ישראל למרות חולשתו של הרב, השם יחזק וישמח את הרב אמן, "קנה לך חבר" אין לי חברות בכלל, חוזרת מהעבודה הביתה אני שמחה, טוב לי ב"ה, האם זה פסול שאין לי חברה?
תשובה
מה שאמרו חבר. זה לגבי גבר שיהיה לו חבר בתורה ללמוד עמו. ולא ״חברות״ לפטפוטים ועוד....
שאלה - 160672
לכת"ר הגאון שליט"א,
אבין אם זה לא המקום לתת תשובה ובכל זאתכתוב שלקרח היה כושר דיבורושכנוע והוא היה גלגול קיןואילו קראתי שאלו שיש להם כושר דיבורהם מהבלאיך מסתדרתודה

תשובה
יש כושר דיבור ויש כושר שכנוע. היה לו כשרון לשכנע.
שאלה - 160671
הרב
מרן יו''ד סימן רכח סעיף ב כתב שאין לאדם לעשות התרה לכתחילה במקום רבו או במקום שיש גדול ממנו.
האם גם כיום, צריך לבקש מרב היישוב/שכונה או מרב גדול היתר לעשות התרת נדרים?

תשובה
מדובר בתלמיד בפני רבו.
שאלה - 160670
כבוד הרב, נמאס לי! הרעפתי תפילות יותר ממניין ואתחנן בכדי שהבורא יעזור לי בקניית בית, סגולות ותפילות ידועות ששמעתי מכבוד הרב ועוד ועודאבל כלום לא זז!!! כלום כלום כלום!
תשובה
והיכן הסבלנות.......
שאלה - 160669
לכבוד הרב
בתי ילדה ברגעים אלה בת מודים לרב מקרב לב על כל התמיכה הסבלנות הברכות שזכינו לקבל ממך בתקופה האחרונה אנו עפר לרגליך תיזכה לבריאות איתנה ולאריכות ימים
אמן נצח ועד

תשובה
סבלנות משתלמת.
שאלה - 160668
לכבוד הרב שליט"א
רציתי לשאול אם ייתכן שאדם יעבור יסורים על חטאים מעברו הרחוק שכבר עשה עליהם תשובה (כפי השגתו), ואם כן, מה נכון לעשות במקרה שכזה?

תשובה
בודאי. מקבלים אותם באהבה.
שאלה - 160667
לכבוד הרב האהוב שלום רב
בבקשה בתקופה האחרונה ישנם גשמים(כולל אתמול והיום) חזקים שלא בזמנם , מה זה אומר?

תשובה
במדרש כתוב כשאין הבריות מתנהגות בדרך הטבע. משנים טבע העולם.
שאלה - 160666
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בבית כנסת שחרית. 3 אנשים עומדים מאחרי 'ברוך שאמר' ועד ל׳אשרי יושבי ביתך׳. שאר הקהל יושבים אחרי 'ברוך שאמר'. מה מקור למנהגם של העומדים?

תשובה
כבר כתב רבנו האר״י ז״ל בשער הכוונות שאין לעמוד. וכן רבנו חיים פלאג׳י ז״ל בכף החיים שלו ועיין ארחות ציון שחרית.
שאלה - 160665
שלום לכבוד הרב
מה ואיך לעשות כאשר חברים אברכים משדלים אותי לתרום לאברך כספים לטובת נסיעה

תשובה
נגמרו העניים. האלמנות. היתומים. תלמידי החכמים. נשארו בשבילך המשועממים והבטלנים.......
שאלה - 160664
לכבוד הרב שלום. מקומות עבודה רבים דחו אותי לאחר שבראיון עבודה לא לחצתי לגבר את היד, כך אני סבורה. האם כבודו חושב שטוב לרשום בקורות החיים שאני דתייה וכך להינצל מניסיונות?
תשובה
ישנם מקומות ולא מעטים שהם מתעבים את שומרי הדת.
שאלה - 160663
מחר כל המשפחה נמצאת במירון בלי נדר בע"ה , יש סגולה ששמעתי לקרוא איזה משהו במירון ואז לבקש בקשה , מהי ?
תשובה
ידידי ומכובדי. האם אתה מאמין שרבי שמעון אוהב ישראל. צריך שתפתיע אותו באיזה בקשה או דיבור מיוחד? תלכו לשם וחמש דקות לפני כניסתכם תדבר עם כולם. אבל מתוך הלב. דעו, שאנחנו נכנסים למערה של אש. ששם ישנם שתי מלאכים, והם רשב״י ובנו רבי אלעזר. קדושי עליון. שידעו את כל סודות התורה. אשר רב כוחם לפטור העולם. וחביבים אצל אבינו שבשמיים מאוד ודבריהם נשמעים.
תמשיך ותאמר בלי כל ספק שאם מישהו מאיתנו יוריד דמעה אחת ויקבל על עצמו לא לדבר דברי חול בבית הכנסת. לא לדבר לשון הרע. לא לבטל תורה אפילו רגע. כל בקשותיו ימולאו. ושוב תזכרו אנחנו עומדים להכנס למערת בוצינא קדישא עילאה. אשר רבותינו המקובלים כתבו כי עמוד אש עומד מעל הקברים ומתנשא למרומים. כי השכינה הקדושה כאן.
ותוסיף עוד ותאמר כי שמעתי ממור אבי ז״ל כי המקום השני בעולם מבחינת אור השכינה לאחר הכותל המערבי הוא קברי רבי שמעון ובנו רבי אלעזר. היכנסו לשם ברעדה, בהתרגשות, באימה וביראה. ככהן גדול הנכנס לקדש הקדשים ביום הכיפורים לשרת בקודש. והשם יתברך יעזרנו שתפילותינו יתמלאו ברחמים וברצון.
שאלה - 160662
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש מכשיר מים חשמלי בשם 'נועם 1' וכותבים שמותר לשימוש בשבת עד 40 כוסות מים חמים ומים קרים .עם השגחה מסוימת . האם הרב מסכים לזה ?
תשובה
אינני מכיר את דרך פעולתו כלל. ולא ראיתיו.
שאלה - 160661
לכבוד הרב
תודה על התשובה הקודמת ..
לימוד של החצי שעה בבוקר חק לישראל אני יכול ?
תהיה בריא כבודו אריכות ימים לרב היקר

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 160660
שלום לכבוד הרב
מה השיעור של פידיון תענית ליום בזמננו האם יש מחיר מוגדר?

תשובה
לימוד תורהחשוב יותר מהכללללללל.
שאלה - 160659
ילד בן 3 אני נוטלת לו ידיים אפשר להגיד בשבילו בכדי ללמד אותו ברכת על נטילת ידיים עם שם השם ואלוקינו עם ה' ?
תשובה
בהחלט כן. עד שיתרגל כמפורש בהלכה.
שאלה - 160658
שלום לכבוד הרב
ברצוני לדעת עד איזה שעה אשה יכולה לקרוא את ברכות התורה
ועד איזה שעה קריאת שמע

תשובה
כל שעות היום.
שאלה - 160657
לכבוד הרב שלום רב
בעת גריסת זוהר כיצד יש לגרוס שמות הויה או שילוב שמות עם ובלי נקוד,או שמות מלאכים, בפה כמו שכתוב או להוסיף אות וכו, או בהרהור? תודה וברכה

תשובה
בשמות הקודש אומרים הוי״ה. אדנות. אקיה. אל. שדי. אלקים.
שמות מלאכים מה שבני נקראים בו אומרים כגון מיכאל, מלכיאל. גבריאל. רפאל. רמיאל. וכדומה.
שמות שאין בני אדם נקראים בו אסור לאמרם כלל. אלא כת רבנו האר״י ז״ל בספרו שער הפסוקים פרשת שמות. שיאמר אותם בראשי תיבות בשתי אותיות כמו מם טית. סמך נון. וכן המלאך ״יו פי״ . ולהבדיל המלאך סמך מם.
ויש ליזהר מלהזכיר שם השטן וכן בת זוגו ל״י משום שנאמר ושם אלהים אחרים לא תזכירו. ושם אין לומר אלקים כי הוא חול כי אלקים משמעו קודש.
שאלה - 160656
לכבוד הרב שלום רב
אשתי בשנת אבל על אביה. האם אני יכול לקנות לה מתנה במהלך השנה? [תכשיט לחגים?]
ואם צריך להחליף את הרכב האם מותר לקנות רכב יד שניה?
ומה הדין לגבי קניית בגדים?

תשובה
א, בעיקרון אסור לקנות לה שום מתנה במשך י״ב חודש. במקרים יוצאים מהכלל ניתן לעשות כן. אם היא במתח, או כועסת, או מרגישה לא טוב.
ב, מותרת החלפת רכב שהוא לא לתענוג או לפינוק אלא לצורך בטיחותי או בריאותי או נוח יותר.
ג, גם ברכישת בגדים, אם חסר בגד מסויים או שהקודם בלה, נקרע, או התקלקל.
שאלה - 160655
לכבוד הרב. האם לפני תחילת העמידה יש לעשות 3 צעדים אחורה וקדימה או שאין חיוב? בסיום העמידה יש לעקור קודם את רגל ימין או שמאל?
תשובה
א, אין חיוב הלכתי בזה. אלא מנהג הוא. ב, עוקרים קודם של שמאל.
שאלה - 160654
לכבוד הרב חודש טוב אני משגיח בערב באולם והשף באולם פוגע בי ומדבר עליי מאחורי הגב ומאשים אותי בדברים שלא עשיתי וקורא לי דבק רק בגלל שאני מקפיד מאוד על הכשרות ומאיים לזרוק אות
תשובה
היה תקיף. עשוי ללא חת, והכל בתבונה ובחכמה וטקטיקה. אל תירא ואל תיחת. שים מולך את בורא העולם ותהיה נאמן למלאכתך. כי אתה שלוחו של מקום.
שאלה - 160653
לכבוד הרב מוצפי שליט"א סליחה מכבוד הרב בתשובה לגבי טיפול בשיטת הקינסוקרויה גם מח אחד - בדיקת שריר ,היוםראיתי תשובה שונהאני מטפלת מצליחה מאוד מה הדין
תשובה
מה אענה ומה אומר זה יומיים רצופים ישבתי לעיין בסוגיא עמוקה זאת. ומצאתי שעשרות רבות של פוסקי ההלכה ישבו על זו המדוכה. רובם אסרוה. וחלקם התירוה. ומצאתי שכמה מהם לא הגיעו לעומק הנושא איך וכיצד הוא פועל? מכח מה? מי הממציא? מה מקורו?
הגאון הרב יוסף שלום אלישיב ז״ל השיב כי ״העושה כן אין רוח חכמים נוחה הימנו״. כי יש בזה לחלוחית של עבודה זרה. ושיכחת השם יתברך שהוא השולח רפואה ותעלה.
ולכן אין היתר גמור ומלא לענין זה.
שאלה - 160652
לכבוד הרב שלום רב, אם אדם מתעורר לתשובה על עברה לאחר ששמע מוסר, וזה קורה בראש חודש או שבת האם יכול לעשות תשובה באותו יום שחלק מהתהליך הוא להתוודות על העוון ולבקש סליחה מה'?
תשובה
כתבו הפוסקים שווידוי אינו מבטא בשפתיו. אך אומר הריני מקבל עלי מצוות עשה של התשובה.
שאלה - 160651
שלום לכבוד הרב היקר זכינו להתפלל בקברי צדיקים בטבריה עם תשב״ר התפללנו על כבודו שישלח לו ה יתברך רפואש אמן בברכת חודש טוב בריאות איתנה אוהב אותך בכל ליבי גיא מאילת
תשובה
תודה לכולכם. גם הרופאים ראו את יד ההשגחה העליונה.
שאלה - 160650
שלום לרבי,
כדי לחזק את הרב ידע כבודו שדבריו נושאים פירות ובזכות דברי הרב הלך הטלפון, טלויזיה, ספרים ושאר מרעין בישין, הילדים בתלמוד תורה, ואני לומד טור ושולחן ערוך על הסדר

תשובה
תודה לך. יהי רצון שכך יזכו כל בתי ישראל לשמירה מעולה מלמעלה. שימחתני.
שאלה - 160649
לכבוד הרב, בהמשך לשאלה ששאלו על עמידה והשתחוויה בברכו בתפילה - האם כאשר מתפללים במנין שהתפילה בנוסח אשכנז והציבור נוהג לעמוד ולהשתחוות, האם גם צריך לעמוד ולהשתחוות?
תשובה
מפורש בהלכה. הגאון הבית חדש והרב מעיל שמואל ועוד. שלא אומרים בכגון אלה מנהג המקום. כי ידוע ומפורסם שהאשכנזים יש להם מנהגים משלהם והספרדים משלנו. ומה שאין לכרוע בברכו משום שנפסק להלכה שאין לכרוע חוץ מארבע מקומות בתפלה ובעלינו לשבח.
שאלה - 160648
חודש טוב כבוד הרב
אחותי הייתה אצל איזו אישה מברכת
היא שאלה עלי לא יודעת בדיוק מה אמרה הכינה לי מין קמע- ברכה לא פתחתי אבל חושבת שיש בו אותיות קודש
לא מעוניינת מה לעשות בזה?

תשובה
אחותך מסכנה, ואת תמימה. לא מברכת אלא מקשקשת.
שאלה - 160647
שלום לכבוד הרב
אימי התגירה בבית דיןמטעםהרבנות הראשיתלישראל עםחתימהשל לשכתהראשוןלציון
זה בסדר? בבניברק הגיור בסדר?

תשובה
מדוע אינך קורא את התשובות ומתיש בדווקא את מורנו הרב שליט״א.
שאלה - 160646
לכבוד הרב שלום רב
האם ישנה בעיה להתפלל מול תמונה שהיא ציור נוף של ירושלים?
תודה רבה לכה"ר ורפו"ש במהרה.

תשובה
העיקר שלא מופיעים בה תמונות של כנסיות ומסגדים.
שאלה - 160645
לכבוד הרב
שלום וברכה. האם מועיל טבילה עם אטמי אוזניים או אצבע באוזן לטבילת עזרא או תוספת טהרה לסופר סתם כשיש חשש לנזק רפואי מחדירת מים? תודה רבה

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 160644
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם יש חיוב לעמוד בשעת הקדיש או אמירת ברוך ה' המבורך לעולם ועד?
תודה,

תשובה
בהחלט לא. זה מנהג אשכנז. ועיין שער הכוונות ובשו״ת יחוה דעת.
שאלה - 160643
רוצה להתחזק נפשית ולנוח אחרי לידה שלישית (בן), יש עוד 2 בנים ב"ה בני 4 וחצי ו3. האם ניתן להשתמש בגלולות למניעת הריון ולכמה זמן?
תשובה
אם יש גם בת אפשר.
שאלה - 160642
לעורך היקר, שמתי לב ששאלו כאן שאלות ולאחר מכן שאלו את הרב... ומופיעות גם כאן וגם... זכור לי שכת"ר כתב בעבר שהדבר אסור, אולי כדאי להזכיר?
תשובה
שום דבר לא יעזור. זה קורה בתחנות הרדיו. שם ״לוקחים״ את השאלות וממחזרים ל״רבנים״. זה קורה בשוק. בבנקים. בפוליטיקה. בכל מקום. הים אותו ים. הדגים אותם דגים. הגנבים אותם גנבים. רק הישרים נשארים. העורך.
שאלה - 160641
לכבוד הרב שלום רב קראתי על מצבו של הרב זה ממש מרגש לקרוא מאחלים ומתפללים לישועות גדולות רפואה שלימה אורך ימים ושנות חיים -צדיק צדיק אמיתי!!!!
תשובה
תודה לכם. אינני צדיק, איש פשוט אני.
שאלה - 160640
שלום לכבוד הרב
רפואה שלמה במהרה בעזרת השם

תשובה
אמן ואמן.
שאלה - 160639
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חלום פחות טוב שחלם אדם לפני מספר שנים והחלום מטריד את האדם האם מועיל לאמר התפילה שבסידור בשעת ברכת הכהנים? ואם אמר אין לו יותר לחשוש ?
תודה רבה

תשובה
יקשיב להתרת נדרים קללות וחלומות הנערכת מדי סוף שבוע. והכל יבוא על מקומו בשלום.
שאלה - 160638
שלום לעורך. לגבי השאלה 160631. אך למצוא יותר חומר במנוע חיפוש ? אם אפשר מספר שאלה. תודה
תשובה
מחילה תבקש מחבר שיחפש עבורך. כי אין ברשותי מספרי השאלות.
שאלה - 160637
לכבוד הרב מה המקור להנחת פתקים בכותל?
מה מיוחד בקבר רחל?
האם מותר לישון על כיסא כשהוא נוטה אחורה 45 מעלות או שזה פרקדן?
תודה לרב.

תשובה
אסור. כי הוא אותו טעם אותו מצב.
שאלה - 160636
לכבוד הרב,מחילה.העוזר של הרב היפנה לאתר שנשאיר טלפון.לפני 8 שנים הרב פסק לאחותי שהיתה רווקה לא לספר על התעללות שעברה כילדה.היום נשואה וקשה לה עם הסוד הנורא.
תשובה
העורך. הרב במצב של החלמה. אינך מצפה שיתקשר כיום אליכם.
שאלה - 160635
לכבוד הרב
האם שמברכים בורא נפשות מיד לאחר ששותים בכדי לא לשכוח האם כל פעם ששותים בהמשך כל עוד אין הפסק צריך לברך בורא נפשות שוב ?או ברכה אחת מספיקה

תשובה
צריך לכווין כשמברך נפשות שאין כוונתו להפסיק לשתות. אלא כל הטעם שמברך הוא כדי שלא ישכח חיוב ברכה אחרונה. ולכן לא הסיח דעתו ואם לא יצא מחוץ לביתו או ממתחם עבודתו עדיין הברכה הראשונה תקיפה ויכול להמשיך ולשתות.
שאלה - 160634
כבוד הרב בהלכה כתוב (אם הבנו נכון) שקביעת מזוזה בהידור צריכה להיות בשליש העליון.
לא הבנו אופן החישוב- אם למשל כל המשקוף אורכו 177- איך עושים החישוב היכן לקבוע את המזוזה?

תשובה
שליש של 177 הוא קרוב ל - 60 סנטימטר. מודדים 60 מגג המשקוף ושם מציינים סימן בעפרון. בסופם של 60 מלמעלה שם קובעים אותה.
שאלה - 160633
לכבוד הרב
בניתי מערכת גדולי צמחים שהצמחים מונחים בחורים שנעשו בצינור עומד. המים מטפטפים בתוך הצינור ומשקים את השורשים שעומדים באוויר.אם יכול להיות במצב זה כלאיים ?

תשובה
תזמין תלמיד חכם חשוב הבקי בפרטי ההלכות. לראות ולבדוק מקרוב כל הנעשה ואחר תעשה ותפעל.
שאלה - 160632
לכבוד הרב שלום רב
בסיום עמידת18 לאיזה כיוון כורעים לימין ואז שמאל או שמאל ואז ימין

תשובה
שמאל. ימין. אמצע.
שאלה - 160631
לכבוד הרב
אם התפללתי ערבית בפלג בערב ראש חודש.
ואח''כ אני אוכל משהו שחייב מעין שלוש, האם להזכיר ראש חודש או לא? הרי עדיין לא היתה שקיעה מצד שני כבר הזכרתי יעלה ויבוא בערבית

תשובה
לא מזכיר רק בצאת הכוכבים. עין במנוע החיפוש. תודה. עוד מעט תיקון לאה כי ראש חודש.
שאלה - 160630
לכבוד הרב שלום רברפואה שלמהשנים טובות ונעימות.ה שומע תפילת אלמנות ויתומים שמתפללים ומתפללים לבריאותךאוהבים אותך הרב
תשובה
השם יתברך יברך את כולכם בכפל כפליים ברכות לעד. ובקרוב כולנו נשמח יחד בבנין ציון וירושלים.
שאלה - 160629
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נעצבתי מאוד כשקראתי על מצב בריאות הרב, מאחלת לרב רפואה שלמה ובריאות איתנה, יהי רצון שנזכה כולנו לשמוע את דברי קודשו לעוד שנים רבות.

תשובה
אסור להעצב. ברוך השם אני שש ושמח שיצאתי מהענין בשלום בזכות הרבים. נהיה כולנו ששים ושמחים ומאושרים. חודש טוב ומבורך.
שאלה - 160628
לכבוד הרב
שלום האם אפשר לשים תליון שרשום עליו יברכך ה" וישמרך(האם מותר להיכנס איתו לבית הכסא ולהתקלח איתו)
תודה מראש

תשובה
על פי המובא בדברי הש״ך יורה דעה רפ״ג, ד. אין להכנס עם פסוק שלם. ולכן יש חילוק בין שירותים למקלחת. כי בשירותים אם הוא מכוסה אין איסור. אך כשמתקלח וחושף כל גופו יש בהחלט בעיה ועדיף לא להשתמש בזה כלל.
שאלה - 160627
שלום
אנא כבוד הרב הבת שלי נמצאת בתחילת שבוע 41 להריון ועדין לא ילדה הרופאים מציעים לעשות זרוז היא חוששת מבקשים ברכת הרב ועיצה האם לעשות זרוז או להמתין ללידה טבעית

תשובה
מה קרה השבוע. כמה אנשים נבהלים ומתרגשים. תאמר לי איך אנחנו נושמים? איך הלב פועם? איך המעיים פועלות? איך המח מתפקד? ועוד ועוד. מישהו דואג מה יהיה עוד רגע??? כולנו בטוחים ברבון העולמים אדון כל הנשמות. כך היא תלד בזמן הקבוע מלמעלה. לכו לישן שקטים ושלווים.