שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ט"ו/ניסן תש"פ

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 197522
תנו לה מפרי ידיה
המומים ומזועזעים אנחנו להודיע על פטירת אחותו של מורנו הרב שליט״א הרבנית צפורה בצרי עליה השלום. אשת חבר להרב המקובל רבנו דוד בצרי שליט״א.

תשובה
מנעוריה שימשה את מור אבי ז״ל באהבה ובמסירות, היתה אהובה על מורותיה וחברותיה. חדורה יראת השם טהורה, תמימה במעשיה ובמידותיה כל ימיה. היתה עזר לבעלה לעסוק בתורה יומם ולילה, ובעיקר מחצות הלילה נדדה שינה מעיניה כדי שיעסוק בתורה הקדושה.
גידלה את בניה ובנותיה לתורה וליראת השם במסירות נפש לכולם. באהבה ובחיבה אין קץ. זכתה לראות דורות ישרים מבורכים. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים בגן עדן.
שאלה - 197455
עם פרוס חג הפסח הקדוש והנפלא ברצוני לברך מעומקא דליבא את כל ציבור המשתתפים באתר קדוש זה.
את מרנן ורבנן מורה ההוראות לישראל, פוסקי הדור, ראשי הישיבות, יושבי על מדין, מגידי השיעורים, מרביצי תורה בישראל, לומדי התורה, האברכים, בחורי הישיבות שעליכם העולם עומד ועתידינו בידכם, תלמידי התלמודי תורה ורבניהם מלמדי תינוקות של בית רבן,.
את משתתפי האתר הקדוש ״דורש ציון״, התומכים בו, ובעיקר את החיילים האלמונים שלנו, הלוחמים מלחמות השם לחיזוק הדת ללא רבב וקילקול שהוא, הטכנאים המסורים ביום ובלילה וגם לפנות בוקר העומדים על המשמר להצלחת השידורים, השיעורים, השו״ת, העורך הנכבד והמסור, את השואלים, המייעצים, המשתתפים, הם וכל הנלווים אליהם.
מלכא דעלמא יברך יתכון ויזכה יתכון וישמע בקל צלותכון, תתפרקון ותשתזבון מכל צרה ועקתא, ויהי מימרא דהשם בסעדכון. ויברך אתכם ותזכו לסנים רבות נעימות וטובות עם כל בני ביתכם אמן כן יהי רצון.
כה דברי עבדכם הנאמן בריה קלה בן ציון יצ״ו ב״ר סלמן מוצפי ז״ל.

תשובה
ונאמר אמן.
שאלה - 197416
הרימו קול זעקה ותפילה.
מעלת מורנו ורבנו הראשון לציון הרב אליהו בן טובה, בקשי דורון שליט״א. חולה בווירוס הידוע. כל אחד מאתנו יאמר פרק תהלים לרפואתו, ויקבל עליו לא לדבר בבית הכנסת.

תשובה
והשם יתברך רופא חולי עמו ישראל ירפאהו בקרוב בתוך שאר כל עמו ישראל.
שאלה - 195777
דו"ח שחיטת בקר בחו"ל מאת ראש הצוות והממונה הראשי על הכשרות.

בס"ד
יום א' כ"ו אדר תש"פ ירושלים תובב"א

אל מעלת כבוד
מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א
נשיא אל'קים בתוכנו, "בד"ץ בני ציון" לשם ולתהילה

עם חזרתי מחו"ל בימים טרופים אלו, אשמח ליידע את מעכת"ר כי ברוך השם ובסייעתא דשמיא זכינו בתקופת חורף תש"פ לקיים שחיטה מהודרת, מהדרין מן המהדרין חלק ב"י, בדרום אמריקה במדינת פרגוואי, בשני מפעלים בסאן אנטוניו, ובגווארני, מטעם חברת "בלדי", ובברזיל מטעם "מרכז הבשר", להלן מקצת הנהלים שהתבצעו בשטח מדי יום ביומו.
ראשית, ישנו מפקח מטעם הבד"ץ שמפקח על כל הצוות בנוסף על רו"צ.
1. "תא השחיטה"
א. בתא השחיטה ישנם 5 שוחטים ובודקי סכינים – שוחט נוסף יותר מהרגיל.
ב. כל שוחט יש לו לפחות 3 סכינים בשחיטה.
ג. בדיקת הסכין ביבש וברטוב. כל חמישה שחיטות – בודקים ביבש.
ד. בין שחיטה לשחיטה בודקים בתלתא רותחא.
ה. בדיקת וושט נעשית ע"י השוחטים בסבב ולא ע"י משגיח.
ו. כל השוחטים נבחרו ע"י הבד"ץ בדקדקנות מרובה והם מומחים ויראי שמים ובני תורה.
ז. מהירות הליין אינה עוברת 75 בהמות לשעה.
ח. השוחטים שוחטים בנחת ובשלוה ע"י הפסקות ובממוצע כל שוחט 45 דקות ביום.
2, "בדיקת וושט"
אם לא נשחטו כל הסימנים אלא רק רוב, מורידים זאת לכשר ולא לחלק.
3, "בדיקת כרס ובית הכוסות"
יש בודק כרסים. מומחה גדול שבודק כל כרס וכרס שאין בה נקב וג"כ את בית הכוסות.
4, "בדיקת פנים"
בודק פנים נבחר ע"י הבד"ץ, ירא שמים ובקי במלאכתו, שעשה מלאכתו נאמנה, רק חלק ב"י בלי רירים ובלי ריעותות כלל ועיקר ואליבא דכולי עלמא. כל סימון של הבודק פנים בפתק של הריאה יורד לכשר.
5, "בדיקת חוץ"
הועמדו שני בודקי חוץ בני תורה יראי שמים ובקיאים במלאכתם, נעשתה בדיקת הריאה ע"י הגהה מבחוץ בדקדקנות מרובה ע"י נפיחה וראיה שאין בריאה שום סירכות ורירים וריעותות והם נבדקו מדי יום ביומו ע"י רו"צ.
לבודק חוץ ולמשגיח ישנם טבלאות של כשר חלק וטרף, והם נבדקים ע"י מפקח הבד"ץ תוך כדי עבודה שאין טעויות, וגם כל הפתקים של הריאה נשמרים כדי לוודא שאין טעויות.
6, כללי - "הנהגות בבית"
בעונה אחרונה הקפדנו על כך שרוב המשגיחים שעובדים הם משגיחים מארץ ישראל יראי שמים ויודעים מלאכתם בצורה מצויינת.
ב"ה זכינו ואחרי חודש וחצי כל הצוות חזר לחופשה של שבועיים למנוחה. ראינו בכך סייעתא דשמיא אדירה על כל צעד ושעל.
כל יום יש תפילות במנין ושיעורי תורה בשחיטה וטריפות, וגם מוסר במסילת ישרים. יש בית כנסת מסודר עם ספר תורה וספריה של ספרי קודש, וגם יש מקוה טהרה.
7, "מטבח": במטבח יש שני משגיחים צמודים שמקפידים על בישול ישראל כדעת השו"ע, כל המוצרים נבדקים ע"י רו"צ והשוחטים, שהם כשרים ואין בעיות של כשרות.
8, ישנם עוד דברים והנהגות שהנהגנו באריזה ובפירוק ובניקור ואכמ"ל.
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לבצע שחיטה מהודרת בהשגחת בד"ץ "בני ציון", ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו אמן.
מאת הצב"י בן שושן שלום.

תשובה
חזקו ואמצו ידידי היקרים חברי הצוות כ"ב איש כן ירבו, תודה לבורא עולם, תודה לראש הצוות הגאון הרב שלום בן שושן שליט"א,
ותודה ליבואן חברת "בלדי". על שיתוף הפעולה המלא. וגם ל"מרכז הבשר".
שימחתיני וניחמתני אחרי כל יגיעי והשתדלותי, פי מלא תהלות לבורא העולם על כל חסדיו אשר גמלנו, והיום הנני שמח ומאושר, על כי עשה הרב בן שושן מלאכה שלימה ומוצלחת, כן יזכנו השם יתברך להמשים עוד ועוד לזכות את הרבים באכילת בשרים בהידור רב.

אנכי הצעיר באלפי ישראל בן ציון ב"ר סלמן מוצפי יצ"ו.
שאלה - 195774
לציבור היקר
ישנם עוד 400 הגדה של פסח לספר בציון שכתב מו"ר שליט"א שאנו רוצים לחלקם שילמדו בהם
החפצים להרים תרומה כל אחד כפי יכלתו כדי שנגיע לכמות הזו יפנה לטל 0546798333

תשובה
חזקו ואמצו, עלו והצליחו, כל התורמים יתברכו בכל הברכות שבתורה, ויינצלו מהנגיפים למיניהם ובפרט מהקורונה.
שאלה - 197541
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם חייל שנהרג בשירות צבאי יש לו גן עדן גבוה אפילו אם היה חילוני אתאיסט? ואם כן מה עם כל העבירות שלו איך הוא ישלם עליהם?
תודה

תשובה
אין לנו הבנה בעניני בית דין שלמעלה. ולא בגילגולים. אך מי שמסר נפשו בשביל עם ישראל, מדרגתו גבוהה מאוד.
שאלה - 197540
מן השמיים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד. אנו תלמידי ומוקירי הרב מוסרים את תנחומינו למורנו ורבינו מי יתן ויתקיים ברב ובנו "אז ימלא שחוק פינו" ותחזינה עיננו במהרה בקרוב אמן.
תשובה
בבנין בית המקדש בקרוב נתנחם כולנו.
שאלה - 197539
לכבוד הרב
שהרב והמשפחה ינוחמו מן השמים בתוך שאר אבלי ציון ...אם אין לי חזרת (אני לא יודע אפילו מזה (ספרדי)מה אני ישים במקום או אולי מזה חזרת ?תודה וחג שמח מתוך בריאות

תשובה
בשורות טובות נשמע.
שאלה - 197538
שלום לכבוד הרבמשמיים תנוחמו ויאמר השם סוף לצרותינו. בריאות טובה ואריכות ימים לרב מאור עינינו
תשובה
אמן ואמן. היתה במקום קרבן פסח.
שאלה - 197537
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד רבנו מזכה הרבים מן השמיים תנוחמו בתוך שאר אבלי ציון

תשובה
אמן, תודה לכם.
שאלה - 197536
לכבוד הרב: יש לי בית כנסת פרטית בחצר הבית כרגע היא סגורה בגלל המצב. האם מותר לי להתפלל שם ביחידות בתקופה זו במקום בבית רב אחד אמר לי שבזמן מגיפה המשחית נמצא בבית הכנסת דעת הרב
תשובה
מותר לך להתפלל שם ביחידות. א, משום שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. ב, משום שהרב שלמה בן הרשב״ץ ז״ל פירש מפקיד שם כליו משום שאמרו כאשר הקדוש ברוך הוא באואין מוצא שם אדם מיד כועס לא עלינו, שנאמר מדוע באתי ואין איש, וזה מפקיד כליו, אבל כאשר יש שם איש שמח.
שאלה - 197535
לכבוד הרב
כבוד הרב אהוב ליבנו.קבל ממני טנא של תנחומים על פטירת אחותך הצדיקה ובנחמת ציון תנוחמו.

תשובה
אמן כן יהי רצון.
שאלה - 197534
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
משתתפים בצער הרב ומייחלים ביחד עם כל עם ישראל
לביאת משיח צידקינו לשמחת עולמים ברחמים אמן.

תשובה
תודה לכם.
שאלה - 197533
לכבוד הרב שלום רב, האם אפשר להשתמש עם חוט דנטלי בפסח? האם ליסטרין שטיפת פה לא כשר לפסח אפשר להשתמש בו בפסח? תודה. חג שמח
תשובה
כל שיש בו טעם או ריח או ציפוי יש לקנות כשר לפסח.
שאלה - 197532
לכבוד הרב שלום רב
אני ספר ולא סיפרתי אנשים בגלל המצב של המגיפה ביטלתי פשוט את כל התספורות שהיה לי.
אם בעזרת ה תעבור המגיפה מה יהיה הדין לגבי העומר האם יהיה מותר לספר בעומר ?

תשובה
בכל שאלה לגופו של ענין יש לעשות שאילת רב.
שאלה - 197531
לכבוד הרב: אני לא אוכל פיצוחים בפסח. קניתי אגוזים עם הקליפה הקשה שצריך לפצח אותם גם פקאן וגם מלך האם את זה אפשר לאכול לכתחילה ללא חשש?
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 197530
לכבוד מורנו ורבנו , שולח תנחומים מעומק הלב. שלא תדעו עוד מכאוב! ותזכו לקבל פני המשיח! מתוך שמחה
תשובה
אמן ואמן.
שאלה - 197529
דחוווווף!!!
למו"ר שליט"א
האם כדאי להשאר ער בלילה הקדוש הזה ולהתפלל נץ יחיד או שמא לישון ולהתפלל בשעה 8 בערך, בשעה מתפללים בציבור הנץ???

תשובה
הדבר תלוי בכוחותיך ובאפשרותך.
שאלה - 197528
לכבוד הרב שלום וברכה אחותי לפני כמה דקות אכלה שוגי שהוא חמץ והיא לא ידעה שהוא חמץ מה לעשות?
תשובה
תשטוף פיה היטב. ותקבל על עצמה להיזהר אפילו במשהו לאכול רק מכשרות לפסח הטובה ביותר.
שאלה - 197527
לכבוד הרב תנוחמו מן השמים לא תדעו עוד צער
תשובה
אמן.
שאלה - 197526
לכבוד הרב.
מי שנוהג לא לאכול קטניות האם זה נכון שמותר פולים ?

תשובה
מותר.
שאלה - 197525
לכבוד מרן שליט"א המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מקבל על עצמי ללמוד משניות פסחים לע"נ הנפטרת הצדיקה ע"ה אם אפשר לכתוב את שם הנפטרת ואמה ותודה לעורך היקר שלנו
תשובה
העורך, צפורה בת טובה עליה השלום.
שאלה - 197524
1.יש לי כדורים קוראים להם ראולין, לכלי הנשימה. כדור שנמס במים ואחר כך זה נהיה כמו שתיה השאלה אם יש לחשוש לחמץ 2.אני לא שותה חלב נוכרי ויש בזה אבקת חלב נוכרי וזה רפואי האם לקחת
תשובה
הרב אסור לו לענות היום כי לצרינו אונן הוא על אחותו.
עיין במדריך התרופות. העורך.
שאלה - 197523
לכבוד הרב
פלטה אחרי הכשרה לפסח, רציתי לעטוף בנייר כסף אבל גרם לקצר והתחשמלתי בזמן שעטפתי בנייר. האם אפשר לוותר על הנייר כסף וזה בסדר?
חג שמח

תשובה
תוותר לחלוטין.
שאלה - 197521
שלום לכבוד הרב
האם אפשר להשתמש במברשת שיניים של כל השנה (אחרי שטיפה טובה של המברשת).חג שמח וכשר תזכו לשנים רבות וטובות

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 197520
לכבוד הרב שלום
צלינו את הבשר על האש. אח"כ שטפנו טוב טוב את רשת הצליה וכמה רגעים שמנו על האש וטגננו פלפלים חריפים, הפלפלים בשריים? מותר לאכול אחריהם חלבי?
חג שמח בריא ומאושר

תשובה
זה בשרי.
שאלה - 197519
לכבוד הרב שלום רב
באמצע שבעה נקיים היה סימן קטן הרב אמר לספור מחדש וכעת שוב לאחר שישה ימים נוספים נראה בבדיקה סימן קטן ורדרד מה הדין?

תשובה
צריך להראות לרב בקי במראות.
שאלה - 197518
לכבוד הרב יש לי ארגז חמץ שאין לי אפשרות לפורר, דברים כמו בצק וכו' שלא שייך לפורר ובכמות, בשכונתינו יש חצר אחורית אפשר שם לבער, או מה הפיתרון ? ואם כולם מבערים עדיין לא לבער ?
תשובה
אם כולם מבערים תבער בלי התקהלות. אם אפשר תשפוך על זה מעט אקונומיקה ותשליך לאשפה
שאלה - 197517
שלום לרב מוצפי שליט"א!!

האם ההתלהבות והשמחה והחשק במצוות אמורה לנבוע דווקא מתוך אהבת ה' או העיקר שיהיה מתוך שמחה מרובה?

חג פסח שמח ומאושר לרב! רוב תודות על הכל!

תשובה
גם וגם.
שאלה - 197516
לכבוד הרב חג פסח כשר ושמח !
זכיתי ב"ה לסיים מסכת ברכות
איזה מסכת כדאי להתחיל ? ( עיקר הלימוד שלי מתמקד בהלכה ומוסר , גמרא אני לומד לאט ובנחת ) תודה רבה לרב על הטרחה ומסירות הנפש

תשובה
מסכת ביצה.
שאלה - 197515
לכבוד מו"ר הי"ו
למשליכים את חמצם לפחי איסוף החמץ שפוזרו ברחבי ירושלים השנה- מתי נכון לומר את נוסח הביטול?
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

תשובה
אחרי סילוק החמץ.
שאלה - 197514
שלום לכבוד הרב
מחילה. לגבי הפסוקים של כסף וזהב בשם ר"ש מאוסטרופולי ז"ל
א. באיזה קטע בהגדה אומרים
ב. ואת כל פרק התהלים וביחזקאל שם מובאים הפסוקים הללו או רק את הפסוקים הנ"ל?

תשובה
בתוך הסעודה.
שאלה - 197513
לכבוד הרב שלום רב
רצינו להודות לרב ולצוות היקר מאוד על השיעורים הנפלאים לכבוד החג עבור כולנו ממש מרגש.. חג שמח וכשר לכל בית ישראל

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים. חזקו ואמצו אחי ורעי, ובעזרת השם נינצל כולנו עם כל עם ישראל ממגיפות ומכל דבר רע, ויהיה לנו חג שמח ומאושר. וגם כשר.
שאלה - 197512
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

מישהו אמר לי בשם הרב, שכבוד הרב פסק שבכור שנולד בקיסרי לט חייב בתענית בכורות.
האם נכון הדבר?

תשובה
נכון בהחלט, כי כך נפסק להלכה על ידי כמה מגדולי התורה עיין באתר.
שאלה - 197511
לכבוד הרב שליט"א שלום רב האם במצה רכה צריך 30 גרם כמו קשה? אני מכין כזיתות לפני כניסת החג תודה רבה וחג שמח
תשובה
כן כן וכן.
שאלה - 197510
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש איסור לשרוף חמץ ? רק באתר ראיתי, אני גר בבית קרקע בשכונה של בתי קרקע יש לי שטח מאחורי הבית ששרפתי בו שנה שעברה האם יש בכך בעיה ?
תשובה
מסוכן לריאות ומחזק הקורונה הפוגעת בהם לא עלינו.
שאלה - 197509
שלום לכבוד הרב
שכונה של בתי קרקע סמוכה אליי עושים מניין כשכל אחד במרפסת שלו ויש להם גם ס"ת האם מותר להצטרף אליהם לעמוד ברחוב במרחק בטוח? תודה רבה חג פסח כשר ושמח לרב ולצוות

תשובה
עוון גדול בידם. וקרוב ללא תרצח. ומשאירים את המגיפה ככל שכולם טורחים לסלקה. ובגללם יש עוד חולים בר מינן.
שאלה - 197508
לכבוד הרב שליט"א
אדם נפטר ותאריך הזכרתו ב טו בניסן
תאריך שיצאו בני ישראל ממצרים האם יש בזה רמז למשהו? האם גם הנפטרים בשמים עוזר להם המועדים והם שמחים שם הם גם מרגישים חג?

תשובה
מה לנו לחקור בעניני בית דין של מעלה.
שאלה - 197507
לכבוד הרב שלום רב, לא הספקתי לסיים מסכת כלשהי כדי לא לצום, האם להגיד תפילת עננו בתפילות?
תשובה
בכור המתענה מטעמים אישיים מזכיר עננו בשומע תפילה.
שאלה - 197506
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האם מותר לאכול בליל הסדר ירקות אפויים וצלויים בתנור? (לא בשר ולא עוף!)
תשובה
מותר.
שאלה - 197505
לכבוד הרב שלום רב האם אין לי אפשרות להגעיל את הפותחן של השימורים ואת הפותחן של היין האם אפשר להערות עליהם מים רותחים מהקומקום להגעיל אותם ???תודה רבה
תשובה
אין צורך להגעילו כלל.
שאלה - 197504
לכבוד הרב
אני בחור ומתלבט האם לגלח את הזקן לכבוד החג וכרצון אמי או להשאיר על פי הסוד מה דעת הרב
חג שמח לכבוד הרב מאור עינינו

תשובה
היום אל תגלח ואמור לה כי זו סגולה להצלחה.
שאלה - 197503
לכבוד הרב שלום רב!
מה נעשה השנה עם המלח של העומר? האם כל אחד יעשה בביתו? הרב יוכל בבקשה לכתוב את מה צריך לקרוא עם המלח ביד? האם זה באמת נחשב כמו קמיע מומחה לעין הרע? היכן המקור?

תשובה
יעשה בנפרד, עיין בספר תורה בציון עמוד נ.
המערכת, בבקשה לא להטריח בערב פסח בזמן ביעור חמץ בכתיבת פרטי פרטים בנושאים שאינם דחופים לעתה.
שאלה - 197502
לכבוד הרב מוצפי שליט"אגבי שימוש במדיח בימות השנה
אם מורידים שאריות אוכל לפני השימושהאם ניתן להשתמש: א. פעם בשר פעם חלבב. יחדג. מה לגבי כלי זכוכית

תשובה
תשאל רב אחר.
שאלה - 197501
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האם מותר לאכול בליל הסדר ירקות אפויים וצלויים בתנור? (ללא בשר וללא עוף!)
תשובה
מותר.
שאלה - 197500
שלום לכבוד הרב מזכה הרבים!
האם מולטי ויטמין וחומצה פולית של אלטמן עבור נשים בהיריון כשרים לפסח?
תודה רבה חג פסח כשר שמח ובריא!
אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך!

תשובה
לאשה בהריון מותר.
שאלה - 197499
שלום לכבוד הרב
אין לי אפשרות להסתפר לבד, וללכת לספר אסור בעקבות מגיפת הקורונה. השאלה מה אעשה אחרי פסח, האם יהיה ניתן להסתפר כי כבר זה מדי הרבה שיער ?
תודה לרב

תשובה
תחפש עכשיו חבר שיספר את שערותיך.
שאלה - 197498
לכבוד הרב שלום
מה נעשה השנה עם תפילת החג? האם נעשה בבית הלל אחרי ערבית בברכה? וגם בבוקר? ומה לגביי תיקון הטל האם נעשה ביחיד? או נחכה שיגמר הקורונה? ולגביי שריפת החמץ כרגיל?

תשובה
הרב כתב אמש כל הסדר במפורט עיין שם.
שאלה - 197497
שלום לכבוד הרב
אני בעל קורא בתורה בשבת אני מתפלל נץ ואחר הולך למניין שני לקרוא להם במניין השני יש בעיה שאנשים לא מגיעים בזמן והרב נאלץ לאחר את זמן תפילה לתשע זה מאוחר לי

תשובה
מארגנים מנינים עוברים על לא תרצח, תספור את המתים במגיפה ותשמע מה הם אומרים. אני מתבייש בכך.
שאלה - 197496
לכבוד הרב שלום רב מועדים לשמחה
האם מותר להשתמש אחרי הביעור חמץ (מנגל) לצלייה של מאכלים למינהם (חצילים)
כמובן שאחרי הביעור הוחלפה הרשת ?

תשובה
לא מתאים להשתמש בפסח בכלי ששרפו בו חמץ.
שאלה - 197495
לכבוד הרב שלום רב האם קולפן שהשתמשו בו כל השנה צריך להחליף תודה לרב
תשובה
המהדרין לוקחים חדש לפסח, ומבחינה הלכתית תשטפנו ותשתמש במשומש.
שאלה - 197494
לכבוד הרב
חג שמח לכבוד הרב.
נשאר לנו כ-18פיתות וביסקויטים אריזה סגורה. וקורנפלקס בערך 3/4 מהקופסה האם צריך לזרוק?
בריאות איתנה לרב ותודה רבה.

תשובה
מדוע חכית לרגע האחרון, תשב ותפורר אם כולם ותשליך לאשפה.
שאלה - 197493
לכבוד הרב האם מותר להשתמש בפסח בסיר נירוסטה שמשתמשים בו במהלך השנה לחמין? בלי הגעלה? שלום בית.. אמא מתקשה לקבל הארות בעניין, אומרת שזה תמיד על אש. ומה לגבי כוסות זכוכית?
תשובה
תיקח את הסיר ותנקה אותו היטב, תמלטנו מים רותחים מהקומקום, כשימלא על גדותיו יעמוד על הכיריים הבוערות ויגלוש, והרי לך סיר לפסח.
שאלה - 197492
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
באונס עדין לא בדקתי בדיקת חמץ ואישתי בשמירה ולא יכולה להחביא לי את הפתיתים האים יש ענין להחביא לעצמי (בשביל המנהג)?
תודה חזק וברוך

תשובה
אין צורך להחביא פירורים, תבדוק מיד.
שאלה - 197491
לכבוד הרב
מה יעשה בכור בניו יורק הבתי כנסת סגורים ואין סיומיים והוא גם לא יודע עברית מה יעשה מחר?
תודה לרב חג כשר ושמח ובעזרת השם גאולה שלמה בחסד ורחמים בקרוב ממש

תשובה
יחפש בן תורה העושה סיום.
שאלה - 197490
לכבוד הרב,נוהגים לשער על ידי משקל כיוון שאיננו יודעים לשער בנפח (פתח הדביר..), מצה רכה במישקל 30 גרם ואפילו 40 גרם יחזיק רק חצי משיעור הנפח הראוי על פי ההלכה, עדיין מועיל?
תשובה
30 גרם מספיק, כדי שתוכל לקיים כל יתר המצוות.
שאלה - 197489
שלום לכבוד הרב
אני בכור סיימתי מסכת ערלה אבל רציתי לדעת האם יש ענין להחמיר ולהתענות התענית בכורות ואם כן איך לנהוג בזה שיכנס החג
תודה רבה לרב על הכל

תשובה
אם תוכל לתפקד הן היום הן בסדר עצמו שמצוות רבות מהתורה תלויות בו.
שאלה - 197488
שלום לכת"ר מו"ר, מחילה על הטרחה ואם השאלה לא מתאימה
מדוע נאסר השנה לשרוף את החמץ? ואם יש שטח שאינו מיושב מאחורי ביתי מותר מבחינה הלכתית לשרוף שם בלי נדר?חג שמח לעטרת ראשנו

תשובה
אל תתחכם זה סכנה, העשן מגיע לכל מקום ומזיק מאוד. הזהר שלא להזיק.
שאלה - 197487
השנה לא השגתי לצערי מצות רכות בני ציון בגלל המצב, כמה בערך זה כזית מצה עגולה -קשה- של בני ציון?
תודה רבה.

תשובה
שליש מצה קשה היא שיעור כזית.
שאלה - 197486
לכבוד מו״ר נר״ו
יש עניין לקבל יו״ט מבעו״י בתפילה?
קומקום שמערים ממנו מים לתבשילים חמצים על האש כיצד הכשרו?
בן ישיבה למד מס׳ כתובות במשנה עם רע״ב זה טוב לת.בכורות ליחיד?

תשובה
בשבת יתר מעלה לקבל מבעוד יום. ב, אפשר.
שאלה - 197485
לכבוד הרב שלום רב
אפשר לאכול מיונז של העדה החרדית ?
תודה רבה חג שמח

תשובה
העדה החרדית ניתן לסמוך.
שאלה - 197484
נולדתי בשם מלקם ויותר מאוחר בחיים שלי החלטתי שיקראו לי גם בשם עדן.אני כבר לא כל כך מתחברת וחושבת שהשם עדן הוא שם יפה ואני רוצה שיקראו לי רק בשם הלועזי שנולדתי איתו,זה בסדר?
תשובה
את היא המחליטה.
שאלה - 197483
לכבוד הרב שלום רב חג שמח האם אדם שנשאר אחרי ליל הסדר ער כל הלילה האם אסור לאכול ולשתות כלום עד אחרי התפילה בנץ? תודה רבה
תשובה
כיוון שאכל האפיקומן אינו אוכל מאומה.
שאלה - 197482
לכבוד הרב שלום רב
האם צריך להמשיך ולקרוא את התפילה לע"נ הנשמות בכל חודש ניסן? בשבת? חג?

תשובה
נכון, כל הימים הללו, תבורם משמיים.
שאלה - 197481
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם ידיף לשתות רוב הכוס לפי שיעור חזו"א או כל הכוס לפי רב חיים נאה?
תשובה
כל הכוס לפי רוב העולם. 81 גרם.
שאלה - 197480
למו"ר עט"ר הרה"ג שליט"א,
תודה לרב על המסירות, הסבלנות , הברכות, העצה והתבונה לכולם - זה לא מובן מאליו.
אברכך ברכת הדיוט ש-ה' יתברך ישמרך עד ביאת גואל בבריאות איתנה.
חג שמח

תשובה
תודה על הברכות והאיחולים הלבביים.
שאלה - 197479
לכבוד הרב מוצפי שליט"א תודה רבה רבה על לספר בציון, אנחנו אוהבים את הרב מאוד
תשובה
תודה לבוראי שזיכני.
שאלה - 197478
שלום כבוד הרבחמאה של תנובה צריכה הכשר לפסח?תודה רבה לרב על הכל חג שמח !
תשובה
תבדקו אם מצויין כשר לפסח תש״פ.
שאלה - 197477
שלום לכבודו, בשל המצב לא יודעים אם נצליח לקנות חדשה האם ניתן להכשיר לפסח מסננת של תה שעשויה מפלסטיק והרשת סינון. מכינים תה מתערובות שונות שקונים במהלך השנה,אולי חמץ גמור
תשובה
כדאי לקחת חתיכת בד ולקשור סביב הפיה של התיון.
שאלה - 197476
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

נשברה לי סכין קצבים בשרית כשרה לפסח בשפיץ שלה האם יהיה מותר לי להשתמש בה?

תשובה
מותר ללא שום בעיה.
שאלה - 197475
לכבוד הרב שלום רב
קנינו נקניקיות מרכז ממרכז הבשר ירושלים
ההולגרמה נמצאת וכן סימן הכשרות של הרב
ההכשר לפסח מופיע רשום על האריזה
האם ניתן לסמוך?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 197474
לכבוד הרב שלום רב, כבש מטוגן מעט, ולאחר מכן נאפה בתנור טבול בהרבה רוטב שהוכן מראש (בצל עגבניות וגמבה) למשך שעה ויותר. האם מותר בליל פסח? תודה וחג שמח
תשובה
אם בושל אפילו מעט לאחר צליה מותר כסברת הרב מגן אברהם ז״ל.
שאלה - 197473
שלום לכבוד הרב חג פסח כשר ושמח לכבוד הרב ולכל עם ישראל אמן אני ובעלי תרמנו קמחא דפסחא לישיבה שלך השבוע חג שמח ובשורות טובות ושאני ובעלי נזכה לכל הישועות אמן תודה רבה
תשובה
תזכו לחיים טובים ומאושרים.
שאלה - 197472
לכבוד הרב שלום רב
בבוקר שלאחר ליל הסדר, אם אני מתעורר לפני עלות השחר\הנץ האם מותר לי לשתות קפה כדי שאוכל ללמוד בנחת? תודה וחג שמח

תשובה
תישאר ער במשך הלילה ותלמד עניני יציאת מצרים.
שאלה - 197471
שלום לכבוד הרב
קנינו לילדים אורגן לתעסוקה בימים אלה ובחוה"מ, הם מלמדים את עצמם לנגן בו
האם יוכלו להמשיך ללמוד לנגן גם אחרי פסח בספירת העומר (בלי המוסיקה שקיימת באורגן)?

תשובה
בחול המועד מותר, בימי הספירה ללא מוסיקה.
שאלה - 197470
לכבוד הרב שלום רב
לא ברכתי ברכת הלבנה עד מתי אפשר ( יום שלישי בערב לאחר בדיקת חמץ)
תודה על הכל פסח כשר ושמח

תשובה
תברך הלילה.
שאלה - 197469
שלום לכבוד הרב
מה הקשר בין אכילת ביצה לקרבן חגיגה
תודה לרב

תשובה
עיין פסח בציון כמה טעמים.
שאלה - 197468
לכבוד הרב שלום רב
מתי לקרא את התפילה של רבי שמשון מאוסטרופוליס זצוק"ל הי"ד ?
תודה לכבוד הרב

תשובה
מחר אחרי ביעור החמץ.
שאלה - 197467
שלום לכב' הרב האהוב,אברך ספרדי שהיה בקהילה אשכנזית 8 שנים לא אכל דגים בפסח,כעת עזב ורוצה לאכול דגים בפסח-האם צריך לעשות התרת נדרים? חג שמח וכשר,ה' ישמור את הרב.
תשובה
אין שום בעיה בדגים.
שאלה - 197466
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר להשקיע בקריאת סיפרא דצניעותא לגברים במקום קראית הזהור והתיקונים ותהילים
ומה מעלתו
תודה רבה

תשובה
יש עדיפות ללמוד אדרא זוטא.
שאלה - 197465
לכבוד הרב היקר
האם צריך להטביל תבנית ורשת של טוסטר אובן חדש?
תודה לרב חג שמח ובריאות איתנה

תשובה
אין צורך.
שאלה - 197464
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי בבקשה לשאול לגבי סילונית שמשמשת לניקוי השיניים היא עשויה מפלסטיק כיצד להכשיר לפסח?

תשובה
שיפשופים במברשת וסבון וכשר.
שאלה - 197463
לכת״ר, תכננו והוצאנו מהפה לשרוף מחר את החמץ. וראינו עכשיו אצל הרב שזו עברה במצב זה. אם כך מה לעשות מורנו? יש לחם ומיני מזונות שונים כמו בורגול וקוסקוס. תודה למורנו חג שמח
תשובה
תפוררו הכל ותשליכו לאשפה.
שאלה - 197462
לכבוד הרב
חרדים חוזרים בתשובה. 2 בנות קטנות. קניתי להם ספפה נפתחת ויש עליה דמויות מצוירות שבעלי טוען שלא צנועות עבורו ומפריע לו. זה דמויות מצוירות. ישש להחמיר? לי קשה.

תשובה
כיוון שקטנות הבנות לא צרים להחמיר.
שאלה - 197461
לכבוד הרב חג שמח מתי ב"ה אחרי ליל הסדר אומרים ק"ש על המיטה, כי צריך לספר ביציאת מצרים עד שירדם תודה וחג שמח
תשובה
אומרים ככל הלילות.
שאלה - 197460
לכבוד הרב שלום רב (סליחה אם נשלח פעמיים לא ראיתי אישור שליחה )
אוכל שבושל לחג היום עם שמן קנולה לא כשר לפסח מה דינם של המאכלים? וכן מה דין הכלים?

תשובה
כיוון שבושל קודם הפסח מותר לאכלו בפסח.
שאלה - 197459
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הנרונים הקטנים והפשוטים שמוכרים 50 יחידות בחבילה במחיר זעום, אין בעיה להדליק איתם נרות שבת ויום טוב?
תודה.

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 197458
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בכור, אסיים מחר ב''ה משניות מסכת מכות. עם הרב ברטנורא, האם יכול להוציא את בני הבכור בסיום הזה?
חג שמח לכבודו ויישר כח

תשובה
אם יהיה נוכח בסיום.
שאלה - 197457
יש לי זעתר טחון עם שומשום סגור כשר לפסח אני רוצה לשים את זה על שולחן בליל הסדר (כמובן לא למאכל) האם זה מועל או שחייב להיות עלים?תודה רבה וחג שמח
תשובה
יש בו חשש חמץ. תיקח מהשדה או מחנות טבע בתפזורת, או מהמשתלה ותניח על השלחן.
שאלה - 197456
לכבוד הרב שלום רב
האם אני יכול לשרוף את החמץ שלי בגינה שלי?

תשובה
השנה אסור בהחלט כי העשן מזיק לרבים. וזו עבירה ולא מצוה.
שאלה - 197454
לכבוד הרב שלום רב
האם מסכת סבוראים כמו מסכמ סופרים וכלה מוציא ידי חובת מסכת בכורות ?
ואם כן , זה מוציא גם ידי חובת האחר (חוץ מהלומד)?
בברכת חג פסח כשר ושמח

תשובה
רק מי שקשה עליו לימוד מסכת ערלה.
שאלה - 197453
עם התקרב החג הבעל"ט רוצה לומר תודה מעומק הלב על הנתינה היומיומית עבור עם ישראל.ספק אם נוכל אי פעם להבין את הזכות שיש לנו שהרב מקשיב עונה ומתייחס לכולנו
תבורך בטוב מפי עליון

תשובה
תודה לכולכם, תתפללו לבריאותי התמידית ושאזכה להמשיך לשרת אתכם בנאמנות ובמסירות.
שאלה - 197452
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שרוצה להתענות (לא ברור) מחר ערב פסח האם היה חייב לקבל היום ?

תשובה
אין מתענים מחר ערב פסח כי הוא כמו יום טוב חוץ מתענית בכורות.
שאלה - 197451
לכבוד הרב
מצה מטוגנת יותר מכזית בפסח ושלא בפסח מה ברכתה ?כדור דיקלקטין נגד בחילות והקאות בהריון מותר לקחת בפסח?

תשובה
מצה בגודל כזית בימי הפסח המוציא, למחרת הפסח מזונות.
גלולות כשרות לפסח כולם.
שאלה - 197450
לכבוד הרב שליט"אבבקשה תוכל לרשום מה סדר ומותר שאומרים בחג בשחרית ,מתפללים בביתהכוונה אחרי הלל שלם כולל ברכותחג שמח וכשר.
תשובה
א, אחרי שחרית מיד יאמר ההלל בברכה כולו בלי דילוג ויסיים בברכה.
ב, יקרא התפילה מרבנו האריז״ל במחזור ״רבונו של עולם מלא כל משאלות לבנו לטובה״………
ג, יקרא הקריאה של החג. ״ויקרא משה… משכו וקחו…
ד, ואחר כך יאמר קרבנות החג, ויאמר ״ונשלמה פרים שפתינו״ ויקרא ״ובחודש הראשון בארבעה עשר…״.
ה, ויאמר ההפטרה ״בעת ההיא אמר השם אל יהושע…״ .בלי הברכות.
ו, תיקון הטל, שזופת שמש.
ז, תפילת מוסף. ותקובל ברצון.
שאלה - 197449
לכבוד הרב
שלום רב
האם מותר לאכול מצה אחרי בדיקת חמץ
אני בכור ומחר צם ואין מה לאכול

תשובה
מטוגנת ומבושלת מותר.
שאלה - 197448
שלום לכבוד מורנו הרב
אתמול בשיעור הרב אמר לומר משהו במהלך ההגדה בשם הקדוש ר"ש מאוסטרופולי זי"ע ואיני זוכר בדיוק מה ובאיזה קטע. במחילה מהרב אם יוכל לכתו לנו שוב??
יישר כח!

תשובה
קודם כל יאמר למנצח בנגינות בצורת המנורה, ואחריו בתהלים, ״ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל״.
יחזקאל, ״ותעדי זהב וכסף ומלבושך שש ומשי ורקמה, סולת ודבש ושמן אכלת, ותיפי במאוד מאוד ותצלחי למלוכה״.
ויכווין זהב וכסף. אותיות שם הקדוש כ - ס - ה. ב - פ - ז. שם קדוש המסוגל להצלחה.

ויאמר יהי רצון מלפניך א - ד- נ - י א-ל- הי שתעשה למען פסוקים אלו שקראתי לפניך, שתשלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידי. ויבקש מה שצריך.
שאלה - 197447
לכבוד הרב שלום רב
אנו משפחה דתית שמקימת את כל המצוות והחגים אבי לא מוכן להחביא פירורי לחם לפני בדיקת חמץ למרות שניסיתי להסביר יפה שיש טעם בדבר הוא לא מוכן להקשיב מה עושים?

תשובה
אין בזה בעיה כלל.
שאלה - 197446
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אני אופה בשר שלם עטוף בנייר כסף כדי לרכך אותו ואחכ מבשלת אותו בסיר עם רוטב האם אפשר לאכול (בערב) בליל החג?

תשובה
עיין בפסח בציון יש מי שמתיר.
שאלה - 197445
לכבוד הרב שלום רב
יש ברשותנו חזה עוף פרוס בכשרות בני ציון
לא מצוין כשר לפסח
האם מותר לאכול בפסח?

תשובה
הוא כשר לפסח לחלוטין.
שאלה - 197444
לכבוד הרב שלום רב
באמצע לימוד בבית הציק לי משהו בזקן תלשתי את זה בלי לשים לב
בסוף ראיתי שזה שערה אחת לבנה יש בזה בעיה?

תשובה
לא במתכווין היה מה שהיה.
שאלה - 197443
לכת"ר
האם ירק בגידול מיוחד כמו גוש קטיף עם כשרויות מהודרות נחוץ בדיקה באור חזק כגון חסה סלרי פטרוזליה כוסברה וכו' או שמספיק לשים אותם במים סטרילי מספר דקות ושטיפה חזקה?

תשובה
נכון לבדוק בסקירה קלה את העלים.
שאלה - 197442
לכבוד הרב
העברנו לחשבון הישיבה עבור קמחא דפסחא
אסמכתא
שיהיה רק בשורות טובות רפואה וחיים, פסח כשר ושמח לרב לנו ולכל בית ישראל בכל מקום שהם

תשובה
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
שאלה - 197441
לכבוד הרב
יש בבית מטפלת גויה לאמא שחולה. אני בן לבית חילוני. המוצרים כשרים וגם הכלים הבעיה שהגויה עזרה לבישולים לחג וגם לפעמים הדליקה אש. יש מקום להקל עקב המצב והנסיבות?

תשובה
אם יהודי הרים את הסיר והחזיר, או הגיס את הקדירה. מותר.
שאלה - 197440
שלום לכבוד הרב.מחילה יש לי בבית איזה משקה יוקרתי בלי כשרות בכלל , אפשר למכור אותו בחמץ ולתת לגוי מתישהו או לזרוק ?
תשובה
למכור לגוי. ומותר אחרי החג.
שאלה - 197439
שלום לכבוד הרב
בן שאבל על אביו שנפטר ונקבר בתאריך טו באדר מתי יכול להתגלח ולהסתפר.

תשובה
ביום השישי אחרי שחביריו יגערו בו.
שאלה - 197438
שלום לכה"ר, האם ניתן להשתמש בפסח בקומקום חשמלי של כל השנה שבמהלך השנה מנקים אותו בהרתחה של מים עם מלח לימון שהוא לא בהכרח כשר לפסח. תודה לכבודו מורנו
תשובה
מותר בהחלט, ואציע לך לא להוריד את האבן המצטברת כי כך המים יותר נעימים לחך.
שאלה - 197437
לכבוד מרן שליט"א תודה למרן על ההכונה על ההדרכה אשרי הדור שמרן שרוי בתוכו בתקופה הזאת אני עושה חזרה על כל החידושים שלי שכתובים ומסכם אותם האם אפשר להמשיך לכותבם בחוה"מ תודה
תשובה
בשו״ת יביע אומר העלה שמותר בחול המועד לרשום חידושי תורה בנקסו שלא ישכחם.
שאלה - 197436
לרב איש אמת השבת לי שאוכלים רק מהמצות והשאר המינים בקערה למחרת אנא כבוד הרב אני לא מבין אם כך למה כתוב יאכל מהכרפס וישאיר מעט.. וכך מובא בדברי הבאח. אנא עזרתך הרבה התבלבלתי
תשובה
כי אין צורך לאכול את כל הכרפס.
שאלה - 197435
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני חי עם שותפים יש לי מדף במקרר והוא נקי מחמץ אבל שאר המדפים של שאר השותפים יש בהם חמץ מותר לי לפתוח את המקרר בפסח?ולקחת דברים המדף שלי?

תשובה
מותר לך לפתוח את המקרר ולקחת את המזון שלך.
שאלה - 197434
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בישלנו ביצים קשות בלילה ושכחנו להכניס למקרר היו כ9 שעות.
יש בעיה הלכתית לאכול? הכלי היה מכוסה כמעט באופן מלא והיו מים בסיר

תשובה
א, אם לא היו קלופות כלל. ב, גם אם היו קלופות אם לא הגיע זמן עלות השחר בסביבות 5 בבוקר הם מותרות.
אך אם היו קלופות לחלוטין ועלה השחר אסור7ת.
שאלה - 197433
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חייל בחדר משותף בבסיס עושה בדיקת חמץ עם ברכה?
מה עושים אם יש כאלה בחדר שמשאירים אצלם חמץ?
מותר לשים את החמץ שמכרתי בתוך שקית בתיק בית שלי(תיק גדול)?

תשובה
אתה מברך ובודק את החפצים האישיים שלך וכן את הציוד, ואינך אחראי לחפצי אחרים. בסיום הבדיקה אתה אומר נוסח ״כל חמירא״.
החמץ שמכרת תניח באיזה מקום או מדף צדדי ולא תטלטלו כל ימי החג.
שאלה - 197432
שלום לכבוד מו"ר
הקערה של ליל הסדר אמנם די גדולה אבל המצות גדולות גם. וכאשר שמים את כל הפריטים בתוך הקערה אז המצות יוצאות קצת החוצה. זה בסדר?

תשובה
כמעט אצל כולם זה קורה, העיקר כשנושאים את הקערה המצות עולות איתם.
שאלה - 197431
לכבוד הרב שלום רב
לגבי תבניות של התנור שבלעו ביבש כל השנה, האם ניתן להסיקן בתנור על 250 מעלות ובנוסף לכסותן בנייר כסף?
אין אפשרות לעשות ליבון

תשובה
נכון יותה להתשתמש בפסח בתבניות אלומניום.
שאלה - 197430
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שאלה לעניין ברכת שהכל/מזונות ביציאה מתחת כיפה השמיים. אם יצאתי מתחת כיפת השמיים אבל זה עדיין בחצר שלנו צריכה לברך שוב כשנכנסת הבייתה?
תודה וחג שמח

תשובה
בתוך הרשות המשותפת המוקפת גדר אין צרים לברך בשנית.
שאלה - 197429
לכבוד הרב שליט"א
רוצה להגיד לרב תודה רבה על המסירות לעם ישראל. אני לומדת ומתחזקת המון מהתשובות של הרב. מאחלת לרב וב'ב בריאות איתנה וחג מלא בשמחה.

תשובה
ודה לכולכם, אני לומד הרבה חכמה מהשאלות
שאלה - 197428
לכבוד הרב מוצפי שלום למעונינים להצטרף לקבוצת וצאפ של הרב מוצפי שולחים שאלות ותשובות של הרב וסירטונים וקבצים של הרב בלבד שלח צרף ל 0533235009 ונצטרף אותך בשמחה כרגע יש 202
תשובה
ברוכים אתם להשם. כן ירבו עוסקים בתורה בישראל.
שאלה - 197427
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נשאר לי 2 כיכרות לחם ואין לי למי לחלק..
מה לעשות עם הלחם? כואב הלב לזרוק לפח
תודה

תשובה
גם לי זה כואב.
שאלה - 197426
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
פתחתי קופסת תמרים והיו בה הרבה נמלים,האם יש משהו לעשות חוץ מלזרוק את כל התמרים?
תודה לכה"ר

תשובה
להחזיר לחנות להחלפה.
שאלה - 197425
לכבוד הרב שליט"א
כל יום מתפללים דרך הטלפון עם קול ברמה ב-20:45 אם היום יתקיים באותה שעה ויש בדיקת חמץ בצאה"כ נתפלל מיד בזמן ביחידות או מאוחר ובדיקת חמץ נעשה בזמן?
חג שמח!!!

תשובה
תפלל ביחידות ותבדוק.
שאלה - 197424
שלום לכבוד הרב
האם יש עניין לצלות את הזרוע דווקא ביום ערב החג או שניתן לצלות אותו יום קודם?
תודה רבה, בשורות טובות וחג שמח

תשובה
אפשר לצלות גם היום.
שאלה - 197423
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב,האם דג סלומון קפוא בסופר יש חשש כתוב עליו כשר לפסח חברת בלדי .תודה רבה וחג שמח :)

תשובה
הוא כשר לפסח בהחלט.
שאלה - 197422
לכבוד הרב שליט"א
כל יום מתפללים דרך הטלפון עם קול ברמה ב-20:45 אם היום יתקיים באותה שעה ויש בדיקת חמץ בצאה"כ נתפלל מיד בזמן ביחידות או מאוחר ובדיקת חמץ נעשה בזמן?
חג שמח!!!

תשובה
תתפלל ערבית יחיד. ותבדוק מיד בזמן.
שאלה - 197421
שלום לכבוד הרב
האם יהיה אפשר לאכול מיני מתיקה אחרי האפיקומן ואחרי סיום ההגדה אני נירדמת ממש מאוחר וזה מצער אותי לא לאכול ולשתות אחרי אכילת אפיקומן
תודה מראש

תשובה
תאכלי את האפיקומן לפני שאת נרדמת.
שאלה - 197420
לכבוד הרב שלום רב
שכחנו לתת קמחא דפסחא. בהעברה בנקאית זה ייכנס רק לאחר החג... מה אפשר לעשות? למי ניתן להעביר?

תשובה
ממשיכים לחלק.
שאלה - 197419
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אתמול שלחתי לכבוד הרב שאלה לגבי מעלת התשובה רציתי לדעת בבקשה איפה מקבלים את התשובה של הרב
תשובה
ואני לא קיבלתי את השאלה ומה אני אשם? ובעוד שעה בעזרת השם בודקים את החמץ.
שאלה - 197418
לכבוד הרב
אנחנו זוג נשוי ללא ילדים,יש זוג זקנים גרים מתחת והזמינו אותנו שנעשה להם ליל סדר בחצר יש רווח 2 מטר בין כל אחד,השאלה אם ללכת?
תודה רבה וחג כשר ושמח לרב ולעם ישראל

תשובה
אם תשמרו מרחק אפשר.
שאלה - 197417
תודה רבה למורנו עטר בריאות איתנה
5 ילדים עוד שבועיים בתשיעי עדיין לא סיימתי להכשיר במטבח מסיימת עם הזמן בעלי מתכנן לצאת מהליל לחמותי (אלמנה) כדי להיות שם בליל החג לשמחתה

תשובה
השם יתברך יברכך וישמרך. ותעברו את החג בשלום.
שאלה - 197415
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סליחה הרב בתי קרקע כל אחד ליד ביתו תפילות חג וספר תורה לעשות או שב ואל תעשה תודה חג שמח למורנו ורבנו

תשובה
תרשה לי לא להתערב.
שאלה - 197414
כ'ר - בתשובות שונות בשו'ת האתר של הרב כתוב שעולש זה מרור, מהי חסה ועם מה כורכים את המצה? תדה
תשובה
במשנה במסכת פסחים כתוב לאכול מרור, ובגמרא אמרו שמרור הוא אחד מארבעה, ובראשם החסה, אחריהם עולשין, תמכא הוא החריין האשכנזי, והרחבינא. ולכן לוקחים את החסה ןמברכים עליה.
שאלה - 197413
לכבוד הרב שלום רב
בעקבות המצב הוצאת החג מרובות ואנו לא יודעים איך נעמוד בהם.
אני אברך לומד תורה ואשתי לומדת, חוששים מאד. משתדלים לחסוך אבל מתקשים.
במה להתחזק רבינו היקר?

תשובה
תוציאו פחות, ותאמרו בכל יום בכוונה יתירה תהלים מזמורים כ״ג וכ״ד.
שאלה - 197412
שלום לכבוד הרב.
האם ניתן להשאיר אריזות סגורות כגון פסטה,סולת ולמכור לגוי?

תשובה
למכור הכל, חג כשר ושמח.
שאלה - 197411
מתחזקת בדת ובעלי לא.כעסן-צועק ומתוכח גם ליד הילדים.חל שנוי אבל עדין פוגע הרבה. לא עוזר כמעט בכלום בבית . מרגישה לעתים פגועה כועסת ומנוצלת. מותר לטבול ולא לקיים את המצוה?
תשובה
יהי רצון מלפני אלקינו שבשמיים שישכין שלום בביתכם ובאהליכם, ותחיו חיים טובים ומאושרים אתם וכל בני ביתכם. וכל בתי ישראל יהיו שקטים ושאננים תמיד. ותלכי לטבול לשלום.
שאלה - 197410
לרב האהוב.ניקיתי המכונית היטב.האם יש צורך לבדוק למרות שזה בחושך ובקושי רואים? מתירים להתפלל שכנים במרפסות
האם אפשר 10 שכנים להתפלל בחצר הבנין.במרחק 10 מטר אחד מהשני?

תשובה
א, תבדוק באמצעות פנס. ב, להישמע להוראות בבקשה.
שאלה - 197409
לכבוד הרב שלום רב
אפשר צימוקים כשרים לפסח

תשובה
לקנות מתוך אריזה חדשה ללא מגע מוצרי חמץ.
שאלה - 197408
לרב איש אמת היינו היום בקברו של רבי יוסף קארו רבי אלשייך ורבי יצחק לוריא זצל בקשנו רפואה מקודשא בריך הוא בזכות הצדיקים עליך בתוך כל חולי ישראל בעה נהנה מהמצות של הרב כבכל שנה
תשובה
תזכו למצוות, אשריכם עם קדוש.
שאלה - 197407
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבאנו מתנה לסבתא, מסגרת דיגיטלית-מופעל ע"י חשמל עם תמונות של הנכדים שמתחלפות כמו מסך קטן.
ללא קול מותר שיפעל בחג או שזה כמו טלויזיה?

תשובה
אסור בהחלט, עוון גדול הוא של חילול קדושת יום טוב.
שאלה - 197406
לכבוד הרב מוצפי
א. האם צריך שבכלי ששופכים לתוכו את היין יהיה מים? ב. מתי אוכלים את הביצה שבקערה ג. והאם רק בכורים אוכלים אותה? תודה רבה לרב על פועלו למעננו זה לא מובן מאליו

תשובה
א, אין צורך במים כלל. ב, מכינים מראש ביצים לכל אחד מהמסובים.הביצה שבקערה תישאר עד הבוקר ככל המינים ורק חתיכת מצה קטנה וכולם אוכלים ״זכר לקרבן חגיגה״ וכך יאמרו.
שאלה - 197405
שלום כבוד הרב
אשה שעקב מצבה הרפואי תאלץ בע"ה לעשות לראשונה סדר לבד ,האם תצא לשפוך את היין של המכות מחוץ לבית ? ומה עושה עם האפיקומן ?

תשובה
תשפוך בשירותים, את האפיקומן תאכל כזית לפני ברכת המזון.
שאלה - 197404
שלום לכבוד הרב שליט"א
היום פורסם שאסור לשתות מים בין השעות
בברכה וחג שמח

תשובה
מוזכר בפוסקים כי ״שומר פתאים השם״ ואין להודיע על כך כלל ואין מזיק ואין פגע רע ושלום על ישראל.
שאלה - 197403
נשאלתי למה תפילה בחוץ יותר חשוב לבטל אפ ששומרים מרחק מפני סכנה
מאשר קניות אותם אישרו משרד הבריונות ששוה כלכתית אני רואה מחנות של צבא מתקבצים בלי מרחק
למה לשמוע להם ששומרים

תשובה
אנחנו נהיה אחראים לעצמינו, וכל אדם חייב לשמור את עצמו ולהיזהר לא לגרום להפיץ את המגיפה חלילה. והבעיה שיש מקומות שלא נזהרים.
שאלה - 197402
לכבוד הרב שלום !
האם קוואקר דק (שבולת שועל) חמץ גמור? מה לעשות עם חמץ גמור כמו בורגול, פסטה, קמח פתוח. הם זה משנה אם המוצר פתוח או סגור? לציין שבעלי מעדיף לזרוק הכל ובעיני חבל

תשובה
לא לזרוק כמויות כאלה, נשמות מגולגלות בהם. תמכור לגוי.
שאלה - 197401
שלום לכבוד הרב היקר, ספל קפה שבור בשפתו חמץ האם אפשר להגעילו ולהשתמש בו לשפיכות של היין במים בסדר, האם מותר לזרוק לשרותים את המים והיין ולא בחוץ ואת הספל לזרוק. תודה וחג שמח
תשובה
מצויין ובסדר גמור.
שאלה - 197400
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם ניתן להכשיר בקבוק של תינוק שהיו בו דיילות דגנים?ומה לגבי מוצץ?
תודה רבה

תשובה
לאחר ניקוי יסודי לערות על כל החלקים מים רותחים.
שאלה - 197399
קאקאו לפסח בהכש… האם ניתן לסמוך לכתחילה ולהשתמש?
תודה רבה חג שמח לרב ובני ביתו ובריאות איתנה בע"ה

תשובה
אין שם השגחה כלל.
שאלה - 197398
שלום לכבוד הרב אני חוזר בתשובה לפני שבועיים באתי להורים שלא יהיו לבד בחג(חילונים)המון לחץ אבא מדבר משפיל לאמא מתערב ואבא ואומר לי גם..כיבוד הורים וזה מה שמקבל.בצער
תשובה
הכל עובר והעיקר השלום.
שאלה - 197397
לכבוד הרב שלום רב, לצערי אינני אוכל פירות עסיסיים האם אפשר להכין את החרוסת מאגוזים ושקדים וקצת ממרח שוקולד?, העיסה תהיה דומה לטיט ,האם זה העיקר ?
תשובה
כל מה שטעים לך ומתאים הוא טוב מאוד ויקובל ברצון.
שאלה - 197396
לכבוד הרב
קניתי שמן אגוזים כשר לפסח בריכיבים כתוב שעלול להכיל חיטה, שעורה שיפון ש.ש וכו.. בקנולה רשום100 אחוז מזוכך מה עדיף להישתמש

תשובה
תקנה בכשרות טובה ואל תחשוש.
שאלה - 197395
לרב היקר
לקחתי הזמנה מחנות ובדרך חזור גילתי שחסרה שקית,חזרתי לשם ומהלחץ לא חיכתי ועקפתי התור וגם מישהי הלכה בלי לקנות אולי בגללי
האם חלילה נגרם חילול ה' וצריך לכפר? תודה

תשובה
להבא לגלות זהירות.
שאלה - 197394
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זה נכון שהרב סובר שעדיף מכירה חמץ של הרבנות דרך הינטרנט מאשר מכירה בדבפים שחותמים אצל שליחי רבני העיר?

תשובה
לא כך אמרתי, אלא מכיוון שברנות הפרטים נקלטים במחשב ונמסרים לגוי. ואילו בהגשת דפי רשימות היו הרבה מקרים בעבר שהדפים אבדו, או נשכחו, או לא נמסרו מכל סיבה שהיא לכן יש לרישום דרך המחשב עדיפות.
שאלה - 197393
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שמן זית למאכל ולא כשר לפסח שמשתמשים בו כל השנה רק להדלקה כיון שלא טעים האם אפשר להמשיך להשתמש בו בפסח
תשובה
להדלקה כן.
שאלה - 197392
מור,
ממציא סגולת… פסל את ביהח ברזילי, אסר להגיד קורונה, כעת רמז הנגיף גם בשל עיוות דין ("לא עשה כלום מכניסים אותו לבית סוהר")קרוביי טועים בו,אוכל להזהירם?

תשובה
מחפש פירסום.
שאלה - 197391
לכבוד הרב
האם ניתן להשתמש בקומקום חשמלי אף ללא טבילה? (מחובר לשקע)
במידה ואין מקווה וגוי.

תשובה
כלים חמליים לא מטבילים. חג כשר ושמח.
שאלה - 197390
שלו הרב
לגבי שאלה על הספר: אני מסתפר אצל ספר ירא שמיים בדרך ככלל, הוא לא מספר בגלל המצב.
שאר ספקים באזור שלי לא ירא שמיים, מפחיד אותי להסתפר אצלם בגלל שלא תהיה טעות הלכתית

תשובה
תסתפר, רק סביב האוזן לא יגלח בתער.
שאלה - 197389
לכבוד הרב מוצפי שליט"א עד מתי מותר להתפלל היום שמונה עשרה ושמע ישראל לאישה?
תשובה
לאשה תפילת עמידה של שחרית עד השעה 12.40. שמע ישראל עכשיו.
שאלה - 197388
לכבוד הרב היקר ,שלום רב!אולי הרב שמע ,אבל, יש איזה רב שפירסם פסק שבמצב כזה של פיקוח נפש בשל הקורונה,
תשובה
השם יתברך ירחם עליו, וכבר מרן ז״ל פסק שהוא רפורמי. רחמנא ליצלן.
שאלה - 197387
שלום לכבוד הרב איך עושים הגעלה לכריים ולסיר בבית יש אומרים במים רותחים ויש אומרים אפשר בתנור 250 מעלות?
בתודה לכבוד הרב

תשובה
כיריים תיצוק עליהם מים רותחים. הסיר העיקר לנקותו בכל הפינות וסביב הידיות היטב היטב ואחר כך תמלאנו מים וירתחו ויגלשו החוצה מס יה ותסגור הגז והכל כשר לפסח.
שאלה - 197386
לכבוד הרב רק עם לא מטריח את מידי את הרב אשמח שהרב יענה
בסתם יש 5 כזיתים מה הדרג בחיוב הכזיתות דהינו אדם שיכול לאכול רק 4 על איזה כזית יותר וכן הלאה? תודה רבה וסליחה על הטירחה

תשובה
מצה עבה יש בה 5כזייתות.
שאלה - 197385
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גר במושב ויש לנו משק
ואפשר לעשות ביעור חמץ בגינה שלנו
בלי להיות בסביבת אנשים אחרים
במצב כזה יהיה מותר הרב?

תשובה
עשן מזיק מאוד בזמן המגיפה והוא אסור.
שאלה - 197384
שלום לכבוד מו"ר
אני בכור, האם אני יכול מחר לסיים מסכת יחיד ללא מניין בעקבות המצב?
תודה רבה לכת"ר חג שמח ובריאות איתנה

תשובה
כן יחיד.
שאלה - 197383
לכבוד הרב שלום רב
לא הסתפרתי כמה שבועות בגלל המצב.
ה הדין בספירת העומר?(בהנחה והמצב יעבור)

תשובה
תמצא ספר היום, כולם מובטלים השם ישמרהם.
שאלה - 197382
לכבוד עט'ר האם יהיה אפשר להתפלל ערבית ביחיד ליל הסדר מבעוד יום ואם כן האם גם ליל ב'של גלויות לבני חו'ל ייש'כ ופסח כשר ושמח
בריאות איתנה למורנו הרב ולכל עם ישראל

תשובה
זה לא יעזור לך, כי אתה צריך לשתות ארבע כוסות בלילה ולא קודם.
שאלה - 197381
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נוהגת הרבה שנים לעשות נטילה של בוקר ליד המיטה האןט זה בסדר להמשיך תודה

תשובה
אפשר בכיור.
שאלה - 197380
לכבוד הרב שלום רב
חוק לישראל השבוע - האם צריך להשלים את יום חמישי ביום שישי. ליל שישי לקרא מקרא כו פסוקים? וכיצד ננהג שבוע הבא חול המועד.
תודה רבה ובריאות איתנה

תשובה
כן כן, שבוע הבא עלינו לטובה תחזור שנית.
שאלה - 197379
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להתפלל שחרית או מנחה עם תינוק על הידיים? תפילת עמידה ועלינו לשבח? האם לשמור 4 אמות בתםילת עמידה מהתינוק?

תשובה
את פטורה מלהתפלל. מספיק בקשה קטנה מרבון העולמים זה כמו אלפי תפילות שאנחנו מתפללים.
שאלה - 197378
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ישנו חוסר ארצי באקמול נוזלי לילדים כשר לפסח .
מה אפשר לעשות אם תינוק בן שנתיים מעלה חום במהלך החג ..
תודה

תשובה
כשיש חום לתת לו מה שיש.
שאלה - 197377
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עובד במוקד מד"א של הזמנת תורים לדגימות קורונה
האם מותר לי לעבוד גם בחוה"מ למרות שאיני במצב כספי דחוק ב"ה?

תשובה
אתה עוסק בהצלת נפשות,אשריך, תעבוד בודאי ותצליח.
שאלה - 197376
לכבוד הרב שלום רב גרה אצל הוריי מאז הלידה, הבית שלנו בשיפוצים וא"א להכנס אני צריכה ללכת לטבול במקווה, מה לעשות? הורי נמצאים בבית כל הזמן ואין לי סיבה לצאת החוצה בגלל הנגיף
תשובה
תמצאי אמתלה ותמלטי עצמך בתחבולה והשם יהא בעזרך.
שאלה - 197375
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש לנו כלוב של תוכים בחצר האם צריך לנקות את כולו ולהחליף את האוכל לכשל"פ (קצת מסובך לנקות לגמרי)או שאפשר להפקיר/למכור אותו עם האוכל.חג שמח וכשר.
תשובה
עכשיו מיד תנ3ה הכל. בזכות זה יהיה לך כל טוב. לפום צערא אגרא.
שאלה - 197374
שלום לכבוד הרב שליט"א יש לי ס"ת מוכן להכנסה כבר זמן רב צריך להשלים אותיות בסוף. מה כדי לעשות? לחכות? או להשלים ולהכניס להיכל ולעשות תהלוכה לאחר זמן. תודה רבה וחג שמח
תשובה
תשלים אותו היום ותכניס לבית הכנסת ללא חגיגות. חבל על כל רגע.
שאלה - 197373
לכבוד הרב הצדיק.
מה קורה ל"רבנים" היום, אחד מתיר מחשב ביום טוב השני מתיר לאשה לטבול באמבטיה במקום במקווה. אחר כך באים בתלונות לציבור אבל כאן ה"מורים" מטעים את הציבור.

תשובה
ערב רב ממרים את השם.
שאלה - 197372
רבינו שליט"א
תודה מעומק לב על מסירות נפשך במסירת שיעורים יפהפיים וזוהרים נעימים וערבים לשומעם מחזקים ומעמידים אנשים על מכונם וכאילו כולם יושבים באותו בית המדרש

תשובה
תודה לבורא עולם.
שאלה - 197371
לכבוד הרב
האם חובה לשפוך מעט נוזל כלים או כל חומר ניקוי לסיר שממנו מגעילים הכלים?

תשובה
לא חובה. לשרוף נייר להניח האפר.
שאלה - 197370
לכבוד הרב היקר,לגבי חק לישראל פרשת שמיני, קוראים רגיל פרשת שמיני עד יום רביעי ערב חג כולל, ומממשיכים ביום חמישי הבא?
תודה לרב על פועלו, לא ברור מאליו בכלל.
חג שמח

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 197369
לכבוד הרב
האם ניתן להשתמש במחזיקי הפלסטיק של הסקוצים בכיור בפסח? יש דרך להכשיר?

תשובה
תיצוק עליהם מים חמים. בזהירות מנקודות חשמל.
שאלה - 197368
לכבוד הרב שלום רב

כשאני מתפלל על השכינה הקדושה בברכות העמידה אינני מרגיש צער בעוונותיי,
האם אפילו הכי שייך שאתאמץ בתחינה מעומק הלב על אף שאין בי צער ורגש בזה?

תשובה
תתאמץ תתאמץ ותתאמץ. ככל שתוכל, יש לך כח.
שאלה - 197367
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תיקון הטל שיאמר ביחיד.האם להמתין לאומרו בזמן מסוים ?לסמוך על מניין שמתקים אולי בהנץ בכותל (במידה ומתקיים)?תודה רבה

תשובה
רק בתיקון הגשם יש להמתין, תיקון הטל לא ממתינים.
שאלה - 197366
מו"ר ועט"ר שליט"א האם בפסח אפשר לשתות מהתבלינים המרכיבים את המשקה נגד צינון והשתמשתי בהם בכפית חמץ נקיה יבשה וצונן אפשר מאותה קופסא?
תשובה
רק בהכשר העדה החרדית.
שאלה - 197365
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כיסוי שומר חום לפלטה, השתמשתי בו בימות השנה, כיבסתי ב50 מעלות,
ניתן להשתמש לפסח?

תשובה
לוקחים חדש לפסח.
שאלה - 197364
מנין במרפסות של הבתים שרואים עשרה
איך לעשות הקריאה
1 קריאה רגילה שעולה יעלה רק בכיסוי לפה וכפפות כמו בחוץ
2 שכל עולה יכין ויקרא 3 פסוקים והבעל קורא יעלה משלים עד הסוף הפרשה

תשובה
עוון לא תרצח.
שאלה - 197363
לכבוד הרב שלום רב
קופסאות של תה קפה סוכר שעשיות מפח האם אפשר לנקות טוב ולשפוך מים רותחים ולהשתמש בפסח או אפילו לצפות בנילון?

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 197362
לכבוד הרב
בדרשה של כבודו. ניסן תשס''א שלפני הגאולה תהיה לעם צרה גדולה שמעולם לא היתה , ואין פתרון ,ואחר כך דוקא מזה יהיה הגאולה וקודם יבוא משיח בן יוסף ואחר כך משיח בן דוד'

תשובה
זה לא ממני אלא מרבותינו ז"ל.
שאלה - 197361
לכבוד הרב שלום רב
תבורך מפי עליון
בקשר לשאלה על הבחור שהוא שוטר ועובד לעיתים שבתות האם יש לכך היתר?
ואם הרב יכול להסביר האם הוא יכול לחזור הביתה בשבת עם הרכב של העבודה?

תשובה
ומה זה קשור אלייך.
שאלה - 197360
לכבוד הרב
יש מנהג לטהר את הבית עם "בכור",לוקחים

תשובה
שגעון שלמדו מהערבים ומהפרימיטיביים.
שאלה - 197359
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר להסתפר מחר (ערב חג)? או שעדיף להסתפר היום (בדיקת חמץ)?
תודה .

תשובה
היום.
שאלה - 197358
לכבוד הרב מודה לרב על שהוספתם ״מעשה רב״ בשיבת ציון. שהנהגות האלה כתובות לדורות. משפיע קדושה כשקוראים אותם. תזכו לשנים רבות
תשובה
מעשה ידיו של הגאון הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א.
שאלה - 197357
שלום לכבוד הרב אפשר בבדיקת חמף שאני אפזר את הפתיתים בחדרים ובודקת תודה!פסח כשר ושמח
תשובה
כן, אך בתוך שקית סגורה ולהכין רשימה.
שאלה - 197356
שלום לכבוד הרב תודה וסליחה
האם בגלל המצב אפשר לתת במתנה כלים לגוי דרך הטלפון

תשובה
תוותרו על הכלים ולא להשתמש.
שאלה - 197355
פסח כשר ושמח לרב!
לבעלי אתמול נתפס מאד הגב לא יכול להתכופף. האם יברך על בדיקת החמץ ואני אוכל לחפש במקומו במקומות שאינו יכול להגיע? תודה.

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 197354
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מייבש חסה מפלסטיק אפשר להכשיר? תודה על הכל

תשובה
שוטפים במי סבון.
שאלה - 197353
שלום לכבוד הרב
אם לא התאפשר להשיג חסה בדץ לליל הסדר. אפשר כל ירק מיותר שיש לי כמו סלרי פטרוזיליה?

תשובה
מרור זה רק חסה.
שאלה - 197352
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
השנה אנו בפסח בבית חמי, שם אוכלים בפסח גם דברים שהיו פתוחים בקרבת חמץ קודם הפסח, אורז פתוח שמן וכו'. לחוצה שיהיה שם חמץ כל שהוא. מה הלכה? כיצד לנהוג?

תשובה
תביאו אתכם אריזות סגורות.
שאלה - 197351
ביום טוב האישה מדליקה 5 נרות אם נוהגת ב7 בשבת כמניין העולים לתורה?
תשובה
תלוי בהחלטתה.
שאלה - 197350
שלום לכבוד הרב היום פטירת ר יוסף קארו אם אפשר כמה מילים עליו ועל פעלו שמעתי שכתב בצוואתו בהוא יודע שהוא יסתלק בזמן שיהיה קשה לבוא אליו והוא יחזיר טובה למי שבכ'ז יגיע האם נכון
תשובה
תלמד היום שלחן ערוך ותכיר מעט מן המעט מגדלו.
שאלה - 197349
שלום לכבוד הרב!
האם טיפות מים שמטפטפות על הפלטה בשבת זה חילול שבת?
יש אומרים שכן ,יש אומרים ללמוד יותר הלכות שבת ולתת צדקה! אך האם זה חילול שבת ? מה דעת הרב לגביי זה ואיך לתקן?

תשובה
חילול שבת בשוגג.
שאלה - 197348
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב דעתו לא לשלוח טופס לוטו.אבל הרב יש אנשים שזכו בלוטו לאחר משבר! אבל שקם משבעה על אביו.אם חד הורית שזכתה בלוטו לפניי פסח וכו' האם זה לא מתנה משמיים?

תשובה
זה גזל עניים שמשקיעים.
שאלה - 197347
לרב
אם בבוקר ברכתי ברכת מזונות ולא יצאתי מהבית ובשעות הלילה אני רוצה לאכול משהו שברכתו גם מזונות אני צריכה לברך שוב כי עברו המון שעות והיסח הדעת? או שהברכה עדיין תופסת?

תשובה
א, אם יצאתם לרחוב ואפילו לדקה בלבד. ב, אם ישנתם חצי שעה על המיטה. מברכים מחדש.
שאלה - 197346
לכבוד הרב אימי אלמנה והיא שואלת אם היא יכולה לקנות שיער סינטטי לא אמיתי ולהוציא החוצה מהכיסוי ראש שיראו קצת שיער? היא בצער רב מהכיסוי ראש המלא שלקחה על עצמה
תשובה
לא שערותיה, אלא הסינסטי.
שאלה - 197345
לכבוד הרב שלום ובריאות!
האם אפשר לתלות על הקיר בבית תפילות שיש בחלקם שם ה' כי כך זה יותר נגיש ונח לתפילה?

תשובה
בתנאים דלהלן. א, שיהיו ממסוגרות במגרת קשיחה. ב, שלא יתהלכו שם מעורטלים אפילו לא חצי ולא גלויי ראש אנשים או נשים.
שאלה - 197344
שלום לכבוד הרב
פסח כשר ושמח ובריאות איתנה לרב ולכל עמ"י אוהבים את הרב.
יה"ר שיקויים בנו השנה מאמר בעל הטורים בפרשת בא,ד"ה ויאכלוהו, שגם בגאולה העתידה לא יצא איש מפתח ביתו.

תשובה
בביאת המשיח בקרוב אמן כן יהי רצון.
שאלה - 197343
מורנו ורבנו. ויטמין B 12 צריך שיהיה כשר לפסח אני לוקח כל יום ב. רבנו אם הרב יכול לברך את חיים בן רחל שנמצא במצב קשה עקב הנגיף בשורות טובות ובריאות לרבנו אמן
תשובה
תוצרת חברת פלוריס כשר לפסח.
שאלה - 197342
לכבוד הרב שלום רב
יש לי מקווה פרטי בבית שרק אני טובל בו..אוכל מחר לטבול כבר לצורך טהרה לחג? כי אני ברביעי הערב החג לא יהיה בבית עסוק בהכנת המצות וכ'ו..אם טבילה ממחר מועיל?

תשובה
רק בערב החג עצמו. בשעה 10.40.
שאלה - 197341
שלום לכבוד מו"ר
כאשר אומרים "הא לחמא עניא" הנכון הוא להרים את כל הקערה או רק את המצה הפרוסה?
ותודה רבה מהלב שהרב ממשיך לענות על כל השאלות הרבות שאנחנו מציפים את הרב לאחרונה!

תשובה
מגביהים הפרוסה ואומרים.
שאלה - 197340
שלום למו"ר. בתיקון המנורה, האם צריך לחזור על הפס' וזה מעשה המנורה 7 פעמים? לאחר כל הקריאה. מחילה מכת"ר אם יוכל לבאר לי איך הסדר. חג שמח
תשובה
אין בכך צורך.
שאלה - 197339
לכבוד הרב
אנו מכינים כדורי חרוסת.
האם ניתן בליל החג לשפוך את היין ולהכין את הבלילה שכך אנו עושים בדרך כלל
או שיש בזה בעיה של לישה ולהכין לפני כניסת החג?
כנ"ל לגבי מי מלח

תשובה
להכין הכל קודם החג.
שאלה - 197338
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול לגביי אישה שנימצאת בסיכון וחולה במחלה הקשה ,מה הדין לגביה לגביי טבילה במקוה,לאור המצב שיש עכשיו עם החשש להידבקות בקורונה מה הדין כיצד תטבול?

תשובה
אין בזה בעיה כלל.
שאלה - 197337
לכבוד הרב שלום רב
קנינו בשר טחון בלדי בהכשר הרב, וכתוב כשר לפסח רק בהדפס. האם זה בסדר? או שזה כשל"פ רבנות?

תשובה
כשר לחלוטין על ידי משגיח מטעמינו.
שאלה - 197336
לכבוד הרב שלום העברתי תרומה עבור קמחא דפסחא ורציתי לאחל לך רבי חג שמח ובמחילה לשאול עוד שאלה .
האם אפשר להתפלל שישנם 6 מתפללים מתוך הבתים ועוד 4 מצטרפים מבחוץ? קשה בלי מנין

תשובה
יעמדו במרחק 4 מטר זה מזה.
שאלה - 197335
שלום לכבוד הרב שליט''א
אנא התפללו בעבור רפואתו של הפעוט
יצחק בן שולמית
שבלע חומר ניקוי
מורדם ומונשם

תשובה
להיזהר כולם מחומרי ניקוי בבקשה ובתחינה, לא להניחם במקום נמוך ואפילו לא לשניה אחת. אני מתחנן בלי סוף לזה.
שאלה - 197334
הנחתי יד על התנך בשאלה אם לצאת מהבית לצורך דחוף או לא,אמרו לא לצאת
נפתח הוא יצא בגפו מול העינים
יצאה לקניות החג היא לא תקבל לא הולך בתוםהבנתישבאלומרלצאת"והוא יצא"דעת הרב?

תשובה
אסור לשאול בגורלות.
שאלה - 197333
לכבוד הרב שלום רב יש לי כלים חדשים להטביל בים או לתת לגוי ושיתן לי בחזרה ? כמו כן מה עושים בעבודה שאני עובד במפעל חיוני מכריחים לעבוד ערב פסח וערב שבת חול המועד זה מצער ממש
תשובה
לא נורא, תקבל הכל באהבה.
שאלה - 197332
שלום לכבוד הרב שליט"א!
האם שקיות אוכל צריכות כשרות לפסח? תודה לרב!

תשובה
כשרות לפסח כולן.
שאלה - 197331
לכבוד הרב שלום רב
אם נותרו לי עדיין ביצים שלא רשום עליהם כשר לפסח אני יכולה להשתמש בפסח או שעדיף להשתמש בביצים שהם כשרים לפסח?

תשובה
אין מושג כזה "ביצה כשירה לפסח". כשם שאין פירות וירקות טריים כאלה.
שאלה - 197330
לכבוד הרב אני בחור כבן 18 וב"ה עד לפני כחצי שנה הכל הלך טוב למדתי התמדתי וכו' אולם בחצי שנה האחרונה לא הולך לי שום דבר בעבודת ה בקדושה ובתורה ובירא"ש מה הרב מציע לעשות תודה רבה
תשובה
תכין לך סדר יום מסודר ומופתי, וזמן קבוע ללימוד ספרי מוסר.
שאלה - 197329
לכבוד הרב שלום רב
יש לי זרי פשתן,זרי צ'יה ןקינואה האם זה חמץ גמור
תודה רבה!

תשובה
זה אינו חמץ גמור, אך אין להניחו במקום גלוי, אלא יש להסתירו עם מכירת החמץ.
שאלה - 197328
שלום לכבוד הרב, האם סירופ מייפל אורגני בכשרות רגילה מקנדה, רשום שאין בו חומרים נוספים. מותר בפסח?? תודה וחג כשר ושמח!
תשובה
תברר בטלפון 058-7000472
שאלה - 197327
שלום לכבוד הרב.
קניתי כרישה אחת. אח"כ שמתי לב שחתכו לה את השערות... האם מותר להשתמש מחר?
תזכו למצוות והרבה בריאות טובה.

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 197326
שלום לכבוד הרב
אני גבאי. רוב המתפללים מהציבור הכללי. מה להורות להם בעניין קיום ביעור החמץ ברביעי בבוקר.

תשובה
לא שורפים, מחסלים עכשיו את החמץ, חלק למכירה במחסן או בארון סגור, ומשאירים רק חצי פרוסה אותה מפוררים לפירורים דקים בשקית, ומשליכים לפח מחוץ לבית, את הלולב וההושענות משאירים בבית לשמירה.
שאלה - 197325
שלום לכבוד הרב
ניקיתי את המיחם מים עם לימון וחומץ ובדיעבד שמתי לב שהחומץ לא כשר לפסח... האם אפשר להשתמש בו בפסח?
חג שמח וכשר ובשורות טובות לכל עם ישראל

תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 197324
לכבוד מורנו ורבנו שליט"א
מנין מרפסות אני בגג רואה בבנין ממול 7 גברים והם רואים 7 גברים אצלנו אני חזן בגג שלי רואים אותי למעלה ממנין וכולם שומעים אותי לעשות תפילה ערבית ?

תשובה
ואל תשכח שצריך 10 אנשים.
שאלה - 197323
לכבוד הרב מוצפי שלום רב
התינוק שלי בן שנה חולה כל הזמן אושפז ונותח. האם הרב יכול לעשות לו פדיון נפש?

תשובה
אסור לומר "חולה כל הזמן". הוא יהיה בריא.
שאלה - 197322
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי!
רציתי לאחל לרב חג שמח מכל הלב הרב אני אוהב אותך המון אתה עוזר לי המון בחיים תודה רבה רבה על הכל

תשובה
תודה לכולכם תבורכו מהשמיים.
שאלה - 197321
לרב איש אמת בלספר בציון עמ פ"ו הקערה.ואין אוכלים כלל מהמינים אשר בה..מובן שאין אוכלים מהקערה אנא עזרתך הרבה תבורך מפי עליון ב.קבר צדיק בית עלמין מועיל מחר תבורך מפי עליון
תשובה
רק מהמצות. השאר למחרת.
שאלה - 197320
רבי הי"ו דחוף
מבקש לעשות פדיון נפש בת אחי הריון חודש שביעי מאושפזת דלקת קרום המוח שיגיע לסודאי בקרוב שתתחדש השעורים ברך אותה

תשובה
בעזרת השם יתברך.
שאלה - 197319
סבתא שלי באה בחלום לילדיה כמה פעמים עצובה ובוכה , אולי בגלל שאנחנו בחודש ניסן היא צריכה את עזרתנו ? מה צריך לעשות ? מוכנים לשלם לרב אם משהו יעשה משהו בשבילה תיקון
תשובה
שום דבר, זה מלאך שלילי המנסה להפחיד.
שאלה - 197318
שלום לכבוד הרב
אין באפשרותי לטבול כלי. יש לי סכין של מעבד מזון, האם אפשר להשתמש בלי להטביל?אחרי שתעבור התקופה אטביל.

תשובה
אסור בשימוש. מוותרים.
שאלה - 197317
לכבוד הרב , בעיר שלי יש בית כנסת שהתפללו בו אתמול מניין בתוכו ומשטרה תפסה אותם! , כיצד להתייחס מהיום לרב בבית כנסת שלהם ? חבר אמר לי " במקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב "
תשובה
בושה וחרפה למי שאין לו רחמנות על עם ישראל, וגורם להמשך המגיפה חלילה.
שאלה - 197316
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א.קיבלנו אננס טרי האם אפשר לברך עליו שהחיינו.
ב.האם אפשר לשרוף חמץ על המנגל במרפסת

תודה על הכל וחג שמח

תשובה
א, מברכי שהחיינו. ב, לא שורפים חמץ, משאירים חצי פרוסה מפוררים אותה וזורקים לים או לאשפה. שריפה ועשן מסוכן.
שאלה - 197315
לכבוד הרב שלום
מהפסוקים בס' שמות משמע שעמ"י היו דרים רק בארץ גושן אך ממכת בכורות משמע שהם היו גרים במעורב עם המצרים(שהרי המשחית היה צריך 'לפסוח' מבית היהודי לגוי), הכיצד?

תשובה
שכחת את המדרש שאומר כי המצרים החביאו את בכורותיהם בבתי ישראל ובשכונתם.
שאלה - 197314
לכבוד הרב, חודש קצת לחוץ כלכלית.
ההכנסות ירדו, וחלק יגיעו באיחור. מה הסכום שצריך לקמחא דפסחא? יש לי תשלומים למוס' תורה, אפשר לסמוך בדיעבד שחלק מהכסף זה לענים? נשוי+3.

תשובה
תוריד מהמוסדות ותתן לעניים, כי לא כל הממון מגיע ליעדו.
שאלה - 197313
לכבוד הרב שלום וברכה, רציתי לדעת, על מה צריך להקפיד במוצרי חלב לפסח? האם מוצרים מהדרין שמודפס עליהם בלייזר כשר לפסח ערב פסח זה מספיק? תודה רבה לרב על הכל.
תשובה
בהחלט מועיל.
שאלה - 197312
שלום לכבוד הרב מוצפי מה נקרא שירי עגבים שאסור לשמוע? ומה אני עושה אם השירים האלו מתנגנים בסביבה שאני לא יכול ללכת משם כרגע?
תשובה
תקום ותסתלק, כי הם מכעיסים את הבורא יתברך.
שאלה - 197311
קערת ליל הסדר ניתן לעשות שתי קערות אחת לברכות ולאכילה
קערה שניה תשאר שלמה כל ליל הסדר רק המצוות יאכלו מקערה זו
לגבי הזרוע אפשר להניח עצם של זרוע וחתיכת בשר לא בהכשר מהודר

תשובה
רק קערה אחת, והיא עם חתיכת מצה ושאר המינים תישאר כל הלילה.
שאלה - 197310
לכבוד הרב היקר, ממתי יש להסתפר לכבוד החג?
תשובה
מרגע זה.
שאלה - 197309
לכבוד הרב שלום , האם כיוון שמתפללים עכשיו בבית יחיד כדאי להתפלל מנחה מזמן מנחה קטנה עד הפלג לצאת גם לדעת רבי יהודה ? וכדאי רק קריאת שמע בצאת כוכבים חכמים ואז ערבית בצ"כ לר"ת ?
תשובה
נכון מאוד, ובתנאי שלא ישכח.
שאלה - 197308
ניתוחים בוושט, מוגבלת באכילה, אין הרבה דברים שיכולה לאכול בפסח, רופא המליץ על נוטרן, כשר לאוכלי א"ח נכרי OU, בחוברת הכללית - ניתן לשימוש בפסח
שואלת לגבי כל השנה ולגבי פסח

תשובה
מותר בהחלט, רפואה שלימה.
שאלה - 197307
לרב היקר.נהגנו משנים להניח לפני כ"א מהמסובין 3 מצות.כולם יחד עושים יחץ. ובהמוציא כ"א יוצא יד"ח בברכת העורך ואוכל במקום להמתין לחלוקה.האם נכון להניח 3 מצות רק לעורך?
תשובה
אפשר .
שאלה - 197306
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב
יש ברשותי כלב האם צריך לתת לו אוכל כשר לפסח?
הרבה בריאות לרב ולכל עמו ישראל אמן
תודה וחג שמח

תשובה
רק אוכל כשר.
שאלה - 197305
לכבוד הרב שלום
בעקבות המצב אנשים מקיימים מנייני תפילה בסתר בחצר ביתם מה דעת מורנו בנושא? והאם תפילתם עולה כתפילה בציבור?

תשובה
עוברים על לא תרצח. תזמין משטרה.
שאלה - 197304
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, טבילה תחול בליל הסדר. עקב המצב שיהיה סגר משעה 18:00 עד יום שישי בשעה 07:00. האם לדחות טבילה לליל שבת או למוצאי שבת? (במידה וגם בליל שבת יהיה סגר)
תשובה
בהחלט לדחות.
שאלה - 197303
שלום לכבוד הרב שליט"א
טבלנו כלים בים ובטעות רחצנו אותם בסקוץ' של חמץ. האם ניתן להשתמש בהם בפסח?

תשובה
שטיפה שניה ומשתמשים.
שאלה - 197302
לכבוד הרב שלום רב האם מותר השנה לשמוע שירים ולשמוח בפסח
או שצריכים להיות מאופקים בגלל המצב הקשה.הרוחני והגשמי.

תשובה
ושמחת בחגך, זו מצווה בכל מצב.
שאלה - 197301
חכם בן ציון
אני חושש שכל ה-לו צדקים שבדור הם נאמנים למרן ולמדינה
ס"ט

תשובה
אתה זקוק למנת הרגעה.
שאלה - 197300
שלום לכבוד הרב
מי שפגם ביסוד ובעיניים רוצה להגיע לליל הסדר נקי מתחרט מאוד על זה ואין מקווה מה אפשר לעשות
הרב מחזק אותנו מאוד. בריאות וחג שמח למאור העולם שליט"א

תשובה
לא הקשבת היום לשיעור, קריאת ההגדה בקול רם, ובפרט ההלל בהתלהבות מכפר הכל.
שאלה - 197299
לכבוד הרב שליטא..יש סוג של מגבונים קטנים שמנקים בהם את משקפיים.פלאפונים.וזה מכיל סוג של אלכוהול
שאלתי אם אפשר להשתמש בזה בפסח
תודה רבה לרב

תשובה
מותר.
שאלה - 197298
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אנחנו גרים בשכונה של בתי קרקע האם אפשר לעשות תפילת חג שכל אחד יעמוד ליד הפתח של הבית שלו ולמחרת מה הדין של ספר תורה או שב ואל תעשה. תודה
תשובה
בודאי כן, גם קריאת התורה.
שאלה - 197297
שלום לכבוד הרב
אשתי קנתה 'צלי כתף' (בקר). האם ניתן להניח זאת בקערת ליל הסדר?
תודה.

תשובה
אם צלית כן.
שאלה - 197296
ברשות מו"ר שליט"א רציתי להמליץ לכולם ללמוד במהלך החג ללמוד בספר הנפלא עטרת ציון ממש אוצר של תורה ומועיל מאוד לזרוז הגאולה במהרה.תודה רבה רבה לכבוד הרב תבורך מן השמיים.
תשובה
ברוכים תהיו כולכם.
שאלה - 197295
לכבוד הרב
מחילה,אם בחול המועד מותר לשטוף עם מכונה את המסכות עם שבהן יוצאים לצורך לצאת איתם שוב?

תשובה
בהחלט כן, כי זה צורך המועד.
שאלה - 197294
לרה"ג מו"ר,
האם אפשר לקחת את השורש של הסלרי הגוש הלבן ואותו לבשל לטיבול כרפס במי מלח?

תשובה
בכלל לא מבשלים, אוכלי 1 גרם.
שאלה - 197293
לכבוד הרב החשוב מאוד
החצובה שעליה מונח הסיר בבישולים ניקינו אותו עם מסיר שומנים חזק ונשאר קצת מקומות שקשה שא"א לנקות מה הרב אומר לעשות האם להגעיל כך תודה

תשובה
לשרוף לדקה אחת על כירי הגז.
שאלה - 197292
לכבוד הרב שלום רב
רבע חיים פלאגי כתב שיש לנהוג שררה בליל הסדר.
האם הרב יכול להסביר ולתת דוגמאות מה כוונתו?

תשובה
אתה מוזמן לצפות בשיעור מהיום יום שני "הלכות ליל הסדר".
שאלה - 197291
שלום לכבוד הרה"ג מוצפי,
יהי רצון שיהיה פסח כשר ושמח לכבוד הרב ובני ביתו וכל המסייעים בפעילות הקודש בתוך כלל ישראל. תודה רבה על הפעילות הקדושה ימים ולילות למען עם ישראל.

תשובה
אמן ואמן.
שאלה - 197290
לכבוד הרב שלום רב
כמה כזיתות יש במצות יד עבות של בני ציון ואיך ניתן לאמוד את הכזיתות במצות אלו?

תשובה
כל מצה אחת לפחות 5 כזייתות.
שאלה - 197289
לכבוד הרב
הקמח מצות שבהשגחת הרב - זה גם כן ממצות שמורות משעת הקצירה?
תודה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 197288
לכבוד הרב מוצפי שליט"א עשינו כמנהג וכמאמר הרב וקנינו עולש לקערה, האם יש לאוכלו בכורך או שהוא רק לשלמות הקערה?
תשובה
לא לאכילה, כתבתי לכם וחבל שלא קראתם, מניחים בתוך ניילון כפול אטום, רק למראה ולא לאכילה.
שאלה - 197287
לכבוד הרב שלום רב
יש לי חמץ גמור לא תערובות, פתיתים איטריות. האם אפשר למכור במכירת חמץ ולהשאיר בבית כמובן במקום מוגדר ומסומן 'מכור לגוי'

תשובה
למכור.
שאלה - 197286
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בהמשך לשאלתי לגבי התרת השבועה,איזה רב אני אמורה ללכת??יש לרב עצה או רב שהוא יכול להפנות אותי אליו שיוכל לעשות את זה?תודה רבה
תשובה
ללכת לרב העיר.
שאלה - 197285
שלום רבנו.. מה ללכת לסופר לקניות ים אנשים פחות מסוכן מללכת למעיין פה בירושלים לטהר לכבוד הרגל. אין חיים בלי מקווה אין(הולך טובל בצינעא וחוזר בלי המולה)
תשובה
סכנת נפשות. השם ישמור.
שאלה - 197284
שלום לכבוד הרב שליט"א
האם סוכר קנים צריך כשרות לפסח ?

תשובה
גם תפוז לא צריך כשרות לפסח.
שאלה - 197283
לכבוד הרב שלום רב
יש לי מלחייה עם זעתר טהור שמניחה בשולחן שבת
האם מותר להניח גם בשולחן הסדר לפסח?

תשובה
לנקות ולהשתמש.
שאלה - 197282
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אני יכול להכשיר את השיש והכיור בעזרת מכשיר קיטור?

תודה רבה

תשובה
אפשר גם ליצוק מים רותחים מהקומקום.
שאלה - 197281
לכבוד הרב

א. מצאתי בין כל הקמעות בבית - קמע ערבי שהורי הלכו בנואשות לשך ערבי,
מה עלי לעשות? איך להשמיד אותו?
האם הם צרכים לעשות תיקון? ואיזה?
איך לנקות לטהר את הבית יסדוי?

תשובה
ישר לרשת הביוב.
שאלה - 197280
לכבוד הרב היקר

עשיתי טבילה לכלים חדשים בים
לאחר מכן הוריי שטפום במדיח הכלים האם כעת הם מותרים לשימוש בפסח?
איני יודעת אילו עוד כלים היו במדיח

חג שמח לרב ולכלל ישראל !

תשובה
תשטפו אותם במי סבון.
שאלה - 197279
לרב האהוב.40 שנה אוכלים מצות קשות עבודת יד כל החג.ראיתי שכב' כתב לאכול רכות בליל הסדר ובשאר החג קשות.האם יש עניין לאכול רכות בליל הסדר או שאפשר להמשיך את המנהג לאכול קשות
תשובה
רכות בליל הסדר.
שאלה - 197278
אני תמיד מבשלת עם כפפות ובפסח משתמשת בכפפות ללא אבקה, השנה לא משיגה ללא אבקה האם יש בעיה להשתמש בכפפות עם האבקה באוכל?
תשובה
האבקה היא על בסיס קמח תפוחי אדמה.
שאלה - 197277
לכבוד הרב
היקר חג שמח לכם
עכשיו עקב המגפה צריך להרבות כביסה כי הוירוס אוחז בבגדים, אפשר להתיר השנה כיבוס בחול המועד?

תשובה
קונים בגדים פנימיים נוספים.
שאלה - 197276
שלום לעט"ר, בני נ"י בן ה17 במצב רגיל יקום ב10/11, עשיתי לו מבצע של 10 ש"ח ליום שיקום לפני ס"ז ק"ש, ומצליח בכך, האם חינוכי? יש לציין שאינו בוגר כ"כ
תשובה
מצויין, טוב עשית.
שאלה - 197275
שלום לכבוד הרב שליט"א,
האם ניתן להשתמש בפסח בתנור שנותרו בו כתמים שחורים,למרות הקרצוף והשימוש במסיר שומנים?

תשובה
לוותר על השימוש בו בחג הפסח.
שאלה - 197274
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סוגרים שכונות חרדיות וראש עריית בני ברקסגר במחימה את עירו חוצץ.לבני ברק שמשיח יבוא איפא הוא יהיה יבלע

תשובה
השם ירחם על עמו ישראל, וישלח לנו במהרה את הגואל.
שאלה - 197273
לכבוד הרב
אני נולדתי בבית חרדי ואני שומר תורה ומצוות אבל קשה לי לשמור טהרת המשפחה האם הרב יכול לתת לי עצה ותיקון על מה שעשיתי

תשובה
אתה צריך לקבוע עתים לתורה באופן קבוע.
שאלה - 197272
בריאות וחג שמח לרב. אי משקל לפסח. האם ניתן לתת לי אומדן לכזית מצה שמורה רכה ולחסה- מרור. או לחילופין לנקות משקל דייגיטלי שהוא כמעין פלטה זכוכית ולשקול בו. שקלתי עליו לחם.
תשובה
לנקות היטב את המשטח בסבון נוזלי, ולשקול עליו.
שאלה - 197271
לכבוד הרב שלום רב
תינוק בכור שנולד במוצ"ש האחרון בשעה טובה ומזל טוב האם אביו שאינו בכור צריך להתענות או לסיים מסכת במקומו?

תשובה
לא.
שאלה - 197270
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לנו בלנדר חדש לפסח צריך להטביל בעלי הלך ואמרו שאין אפשרות
האם מותר להשתמש?

תשובה
לתת לגוי במתנה, ולחזור ולהשאיל ממנו.
שאלה - 197269
אימי החליטה לפי עצת רב שלא להזמין את סבתי שחיה לבד לחג. אנו גרים באותה עיר וחשבתי לארח אותה. אנחנו עם 2 ילדים ואני בע"ה לפני לידה,בעלי מתנגד ואומר שהתפקיד של אימי. מה לעשות?
תשובה
זה לא באחריותך.
שאלה - 197268
לכבוד הרב שלום וחג פסח כשר ושמח בעלי ואני קנינו כלים לכבוד חג הפסח האם אפשר רק באמירה לגוי שהכלים שלו כרגע בלי לקחת אותם אליו ? תודה רבה
תשובה
למסור לו אותם ןלחזור ולקחתם.
שאלה - 197267
אשתי בקב'סיכון,בני גר עם ילדיו בקרבתי כ3 שבועות שהם בבית וגם אם יוצא מקפיד על הכללים רוצה שיבא לליל הסדר מאידך אחות אשתי ובנה לבד אולם לא הקפידו על השארות בבית מי יכול לבא?
תשובה
יש לך גברת בבית בקבוצת סיכון,ואינך רשאי כלל להביא לא זה ולא זה.
שאלה - 197266
לכבוד הרב היקר והאהוב מלחיה עם מלח ופרורים שמשמשת בשבתות וחגים לברכת המוציא מותר לזרוק את התכולה או אסור. תודה וחג שמח וכשר. תודה לרב ולעוזריו על הכל
תשובה
לשמור לאחר הפסח.
שאלה - 197265
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש אפשרות לבצע מכירת חמץ ע"י אינטרנט ברבנות או בקו ההלכה הספרדי מה עדיף?

תשובה
אינני מכיר את ההליכים.
שאלה - 197264
לכבוד הרב
בגלל המצב העולמית אני מאמין ש"ה יקח את היהודים בפסח לירושלים עים המשיח אני לו חושב על מוצאה פסח שנחזור לחיים הרגילים האים זה נכון לחשוב כך או לו או אך סריך להתנהג

תשובה
אמן כן יהי רצון.
שאלה - 197263
לכבוד הרב מוצפי שליט"א קניתי לפני כחודשיים סטיק טלה קפוא ולא כתוב ע"ז כשל"פ התקשרתי לחנות ושאלתי ואמר נציג שנראה לו שזה כשל"פ האם אפשר לסמוך ? תודה ופסח כשר ושמח לרב
תשובה
אינני מכירו.
שאלה - 197262
שלום לכבוד הרב
ממש קשה לשמוע לשמוע ששיעור גבוה של המחלה נמצא בערים חרדיות ,מה השם רוצה מאיתנו כבוד הרב ?זה לא חילול השם?
תודה רבה

תשובה
זה בידי אדם, זו לא גזירה משמיים.
שאלה - 197261
שלום לכבוד הרב
אנחנו באמצע שידוך עם משפחה שהאב אשכנזי והאם גיורת. אני ספרדי ואשתי גיורת. האם אנו צריכים לשלוח את הבן שלנו לבדיקת דור ישרים?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 197260
שלום לכבוד הרב
האם אישה שיש לה לחץ דם גבוה, יכולה בפסח ליטול תרופה מרה (כדור) שאינה כשרה לפסח?

תשובה
יש תרופות כשרות לפסח, אם לא תמצאו מותר לקחת בהחלט.
שאלה - 197259
שלום לכבוד הרב
שמן זית למאכל שהשתמשנו במשך השנה אפשר להעביר לבקבוק חדש ולהשתמש בו רק להדלקת נרות?

תשובה
להדלקת נרות אפשר להשתמש בבקבוק המקורי, כי לא צריך כשר לפסח.
שאלה - 197258
כבוד הרב שלום
בע"ה עומדת להנשא יש לי בעיה באוזן שמאל, במקלחת רק עם אטם לא נכנסת לברכה, גורם לדלקת חמורה ואף בי"ח, סטראודים, רעשים וירידה בשמיעה. מתרחקת ממים. מה לגבי מקוה?

תשובה
או ללחלח את האצבע והניח באוזן או לקחת צמר גפן טבול בשמן דג ולהניח באוזן בשעת הטבילה.
שאלה - 197257
לכבוד הרב
שלום אם קנה מוצר שידע שעומד להיות מחסור ולאחר מכן רוצה למוכרו ביותר משישית ממחירו בזמן שאין לאף אחד אחר למכור מבחינה הלכתית (לא מוסרית)עובר איזשהוא איסור?תודה

תשובה
אם יש לומחיר קבוע אסור למכור יותר ממחירו.
שאלה - 197256
לכבוד הרב
הילד שלי בן 2 ושבע ועדיין לא מדבר אפילו לא אומר הבהרות , הוא ילד ממש שמח וחייכן ומבין , אבל אני האמא יותר בלחץ ממה שיגידו בהתפתחות הילד , מה אפשר לעשות?
תודה

תשובה
לבצע בדיקת שמיעה.
שאלה - 197255
לכבוד הרב
כב' הרב ,
לאבי אזכרה ב- י"ט ניסן כדי ניתן לקיימה במגבלות שישנם ?
בתודה וחג שמח

תשובה
לימוד תורה הוא למעלה מן הכל.
שאלה - 197254
שלום לכבוד הרב שליטא
אני יושב שבעה על אימי שנפטרה אתמול (יא ניסן)א. מתי קמים מהשבעה בערב פסח?ב. האם יש הנחיות מיוחדות?ג. האם אני יכול לעשות בדיקת חמץ?תבורך. תודה רבה!

תשובה
בדיקת חמץ אתה עושה בברכה. קמים בערב פסח אחר חצות היום ומתרחץ ומחליפים הבגדים. אך לא מסתפר.
שאלה - 197253
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם לחשוש לי"א שמביא השו"ע ביחס לתענית בכורות לבנות? יש לי ב"ה בת בכורה פחות מבת מצווהפסח שמח ובריאות טובה לרב ולצוות
תשובה
לא חוששין הבנות גם הגדולות.
שאלה - 197252
לכבוד הרב בן ציון שליט"א מה ניתן לעשות לעילוי נשמת נפטרת שניפטרה אתמול ואין מניין לבנים לומר קדיש
תשובה
לומדים תורה ששייכת לאבילות.
שאלה - 197251
שלום לכבוד הרב,מה עלינו לקרא או להתפלל אם חלילה אבא נפטר כשאנו לידו? מצבו מחמיר
תשובה
מזמור לדוד תהלים כ״ט, אנא בכח, וידוי מותר בניסן לצורך. שמע ישראל, עלינו לשבח.
שאלה - 197250
הרב שלום
אימי נפטרה האחים בחרו לשבת בביתה הבית קטן ועקב המצב (קורונה) בחרתי לשבת בביתי. נראה לי שהאחים כועסים עליי על כך. האם נהגתי נכון? מה עליי לעשות כדי לרצות אותם?
תודה

תשובה
שיכעסו, כי אסור להם לשבת יחד.
שאלה - 197249
לכבוד הרב שלום רב
האם יש בעיה לקנות ביצים לפסח מאחד המושבים(מבחינת כשרות לפסח) ?

תשובה
ביצים ללא פיקוח וטרינרי,אסורים משום פיקוח נפש.
שאלה - 197248
שלום לכבוד הרב
אשה שהיתה עם גוי, ואחכ נישאה לישראלי כדת משה האם ילדיה יוכלו להנשא לכהנים?

תשובה
במצב כזה שרק האמא עשתה איסור, והבת נולדה בהיתר, עיין סימן ו,ח. כיווןשאינה בת גוי מותרת הבת עם כהן. וכן הבנים מותרים עם כהנת.
שאלה - 197247
לכבוד הרב היקר , האם מותר לילדים שהם לא בגיל מצוות לברך ברכת האילנות ?
תודה רבה וחג פסח שמח וכשר לרב הצדיק!! השם ישמרך :))

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 197246
לכבוד הרב
האם צריך לנייר טואלט לניקוי החוטם הכשר לפסח?

תשובה
אין צורך.
שאלה - 197245
לכבוד הרב אורך ימים ושנות חיים בבריאות איתנא מעליא לכבוד הרב מה הדין והמנהג כלפי תענית בכורות כאשר הבכור נולד בניתוח קיסרי האם בכל זאת רצוי להתענות חג פסח כשר ושמח תודה.
תשובה
מסקנא שאינו מתענה.
שאלה - 197244
לכבוד הרב שלום רב!

אני רגיל כל יום שישי לטבול במקווה קר לכפרה, שנחשב כמעט כמו גלגול שלג.
רציתי לדעת האם 9 קבין במקלחת במים קרים גם ייחשב כטבילה במיי קרח לכפרה

תשובה
אינני יודע מהיכן זה יצא.
שאלה - 197243
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם בזרוע שבקערה צריך דווקא כזית או מספיק פחות, והאם יש ענין לשים בליל הסדר קיטל (אם אפשר לדעת מה המקור)
תשובה
את הקיטל תעזוב, בשר צריך לא פחות מכזית.
שאלה - 197242
לכבוד הרב האם ניתן לכתחילה לשים סוכר מלח קיטניות וכו בתוך שקית ואז לשים בתוך כלי מתכת לא טבול כך שהמזון לא נוגע בכלי עצמו?
תשובה
לא המגע בכלי אוסר, אלא עצם השימוש בו אסור.
שאלה - 197241
לכבוד הרב
בני בכורי בן 5 וחצי
האם אצטרך לצום עבורו תענית בכורות ?

תשובה
תלמד מסכת ערלה עם פירוש ותסיים שלשה פרקים.
שאלה - 197240
שלום לכבוד הרב האם ניתן להכשיר ציפסר חשמלי ללא שמן בשורות טובות לעם ישראל
תשובה
האם השתמשו בו בחמץ או לא. כי אם בטוח שרק תפוחי אדמה טיגנו ולא מוצרי דגן אפשר על ידי ניקוי טוב להשתמש.
שאלה - 197239
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנחנו עושים מניין במרפסות ואשתי עדין במיטה ישנה ושומעת קדיש.קדושה.ברכו.חזרה.וכו מותר לה לענות בלי נטילה?
תודה רבה

תשובה
בהלכה מובא, כששומעים דבר שבקדושה משפשפים את הידים בשמיכה או במגבת, ועונים.