שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ד/טבת תש"פ

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 191733
מרן שליט"א, השתתפנו אמש במעמד ההילולא, וראינו את התרגשות כבודו בהוצאת סידור הרש"ש, וחזר על עצמו גם במעמד המרטיט על הציון, נודה במחילה אם יסביר לנו על מה ההתרגשות הגדולה.
תשובה
מה אומר ומה אדבר, מי אני כי זכיתי לראות עין בעין את כתבי היד של מורי אבי עטרת ראשי, פאר מקדושים, חסיד קדוש וטהור, אשר כל ימיו היה מהלך בארץ וראשו מגיע השמימה, מדקדק במצוות באופן מבהיל, גדולי דורו כינוהו גאון בקבלה, והיה מכווין כוונות נוראות בתפילה, בברכות, בהנהגות, בקיום המצוות, ובכל צעד ושעל, הכל היה לכבוד השכינה הקדושה, להעלותה מעלה מעלה מבור הגלות, ועל עם ישראל שיזכו לתקן ולהשלים נשמותיהם בעולם הזה, והיה מעתיר בעדם כל ימיו.

בעלותו בפעם החמישית לארץ ישראל בשנת התרצ"ד הקדיש את כל זמנו וחייו ללמוד בעומק ובעיון את כל סדר הכוונות להרש"ש זיע"א, והיה בצער על כי בביקוריו הקודמים זכה ללמוד אצל מורנו הגאון רבי שאול דוויק הכהן ז"ל, ורבו הסתלק לעולמו ביום ד בטבת התרצ"ג. מיד כיתת רגליו אצל תלמידיו המובהקים, חכמי הקבלה בירושלים, וישב לפני המקובלים הרב אפריים הכהן, הרב סלמאן אליהו, והרב יעקב מונסה זכר צדיקים לברכה, אשר שתו מבארו ותורתו של הרב שאול דוויק ז"ל, והיה טורח חוקר ושואל בודק ומתחקה אחרי כל תג ותג, אות ואות, בעניני הכוונות בכל ענין וענין.
אמי עליה השלום סיפרה לי כי חמש שנים תמימות היו חייו כולם קודש ללימוד סידור הכוונות, והיה יושב בביתו ורושם כל תג ותג, וכשהיה מתקשה באיזה ענין, מיד היה קם ממקומו באמצע לימודו והולך ברגליו מרחק של כארבעים דקות הליכה עד לישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה אל רבי אפריים הכהן ז"ל ומציג בפניו את חקירתו. ואת המסקנא רשם בשולי הגליון של הסידור.

סיפר לי הגאון הרב יוסף שרבאני ז"ל כי שח לו הרב אפריים הכהן ז"ל שמור אבי היה חביב עליו ביותר, ואמר לו כי כל חכם מקובל שהיה שואל אותו שאלה בכוונות היה משיבו מיד על אתר, אולם כאשר חכם סלמאן היה שואלו היה מבקש ממנו המתנה יומיים בשביל עיון בספרים קודם שיתן לו תשובה. כדברים הללו בדיוק שמעתי מפי בנו יבדל לחיים טובים הגאון חכם שלום הכהן שליט"א.
את ההגהות על סידור הכוונות רשם לו בגליון בעיפרון באופן זמני, רק לאחר שחזר ושנה על הסוגיא עוד ועוד ושחלפו חדשים רבים ולא נשאר בלבו שום ספק, חזר וכתבם בעט ברזל בציפורן הטבולה בדיו בספר לזכרון.
כל ימיו טרח וחיפש עוד מקורות, כתבי יד של גדולי המכוונים, פעם מצא את העתקת כתב יד של המקובל הרב אליהו מאני ז"ל, והעתיקם כמוצא שלל רב, שוב היה בידו את סידור הרב סלמאן אליהו ז"ל, והעתיק ממנו חידושים, הערות והארות שנראו לו, גם העתקת כתב יד של הרב שאול קצין [הסבא] ז"ל הוא מעתיק את דבריו בסידור.
בקיצור מפעל חיים של ל"ו שנים רצופות כל יום וכל שעה, במסירות עצומה.
אמר לי פעם שהוא מונע מעצמו מים לשתות, כי הוא עסוק בלימודו, וכדי לשתות מים עליו לפתוח את סידור הכוונות ולכווין ברכת שהכל, ולאחר מכן בורא נפשות רבות, ואחר כן גם אשר יצר, ונמצא מופרע מלימודו.

שאלתני ידידי מה פשר ההתרגשות??? ובכן, מ"ה שנים הכתבים הללו היו מונחים כאבן שאין לה הופכין, והנה העיר השם יתברך היום הזה את לב כמה אנשים גיבורי חיל, ובראשם את לב חתני אהובי הגאון המפורסם הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, אשר עם כל עיסוקיו בתורה הקדושה, ומושבו בבית הדין בירושלים קרתא קדישא, שם לילות כימים והשקיע כל כוחו ואונו בגיוס תלמידי חכמים גדולים וצנועים, אנשי הסוד, מארי דרזין עילאין קדישין, אשר עבדו ימים ולילות לפענח, לכתוב, להעתיק, להגיה, ולהגיש מלאכה מושלמת ולהוציא הסידור על שלשת כרכיו לאור עולם. זהו יום גדול בשמים ובארץ. בו מתגלה דבר כזה אשר לא היה מעולמים, אחת לשלש דורות. ואין ספק שאבי ז"ל חוגג היום בשמים עם חביריו הצדיקים, אצל איתני עולם, הרשב"י, רבנו האר"י ז"ל, הרש"ש זיע"א וחכמי הקבלה זיע"א.
שאלה - 191277
לכבוד מרן שליט"א שלום
לשאלת רבים לגבי כל ספריו של מו"ר שליט"א ניתן להשיגם בכל הארץ בטל 0546798333 תודה
מו"ר יזכה לשנים רבות נעימות וטובות מתוך בריאות איתנה

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 189760
לשאלת רבים, לתרומות עבור ספרי הרב בכרטיס אשראי, ניתן לתרום כאן: https://www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad=2000031
לעמותה סעיף 46 להחזרי מס.
תודה

תשובה
תזכו למצוות. וזכות הצדיק הגדול תעמוד לכם תמיד.
שאלה - 188888
לכבוד מורנו ורבנו, שמחנו מאוד לראות את הכרך הראשון של "שערי ציון", על פרקי אבות פרקים א - ב, מצפים לכרכים הבאים, מזל טוב לכם ולכל עם ישראל.
תשובה
תודה לאבינו שבשמיים על החסדים הגדולים שעשה עמנו. מה אני מה חיי, שעשה ועושה עמי טובות גדולות ועצומות, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא.
השיעורים שנמסרו בקהל רב במקומות שונים ברחבי ארצינו הקדושה זה קרוב לארבעים שנה, והשם יתברך נתן לי כח ואומץ להכינם ולחברם, ובפרט בימים שבין פסח לעצרת, מנהג ישראל קדושים לעסוק בלימוד מסכת אבות, שהיא השער ״שערי ציון״ ללימוד תורה, נקבצו ובאו תחת ידי תלמידי חכמים מובהקים, חכמים ונבונים, ועשו להם ציצים ופרחים, מקורות טהורים, עם ראשי פרקים, כולם אהובים, כולם ברורים, למען ירוץ הקורא בהם, ועיטרום בכותרות נאות, למען יפיה של תורה, להגיש אותה בכלי מפואר ונאה, ולא חסכו עמל רב בימים ובלילות, למען הביא את המלאכה לגמר טוב.
ועל כולם ועל צבאם, אהובי ורעי, יקירי וחביבי, חתני אהוב עלי כבני, איש חכם ונבון, יקר המידות, וכליל המעלות, איש תבונות, אהוב על הבריות, מגזע המעלה, בעל תורה יקר וגדולה, לישרים נאוה תהלה, הלא הוא הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, חבר בית הדין בירושלים רבתי.
את הכל עשה יפה בעט'ו, ע"ט סופר מהיר במלאכתו, קל וזריז למלאת מצוותו, לאשר קנהו מאתו, וניצח על המלאכה באסי'ף ובקצי'ר, בקטי'ף ובבצי'ר, ללקט בא'ומרים, פניני זהב חומרים חומרים, וערך ואיזן ותיקן וחיקר הספר במלוא יפיו והדרו, יחד עם חביריו גיבורי כח עושי דברו, והגיש לציבור הרחב ספר נאה ומפואר במלוא יפיו והדרו.
אברך אותו ואת צוות התלמידי חכמים על המלאכה המרובה והמורכבת, אשר עוד ידם נטויה, להוציא ספרים ערוכים במלאכה שהיתה מפוארת דיה, בתיכנון, בעריכה, בסידור ובניקוד, בהגהה, במראי מקומות, בדפוס ובכריכה.
ימלא השם יתברך כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, ותזכו לגדל את בניכם ובני בניכם לתורה וליראה, מתוך נחת דקדושה, ותצליחו בכל מעשה ידכם בזה ובבא.
שאלה - 188377
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה לרב על כל מה עושה למען עם ישראל
ניתן להשיג את הספר החדש במוסאיוף בירושלים ובבית שמש בעזור ויקטורי בתאום טלפוני אחרי צהריים אצל דוד-0508754326

תשובה
ברוכים אתם להשם תמיד.
שאלה - 192120
לשואל בשאלה - 192050 ולכל הקוראים, ניתן להשיג את ספרי רבנו במוקדים שלנו ברחבי הארץ, לבירורים: 0546798333 וכן MBZM50227@GMAIL.COM בחנויות הספר משווק על ידי "קולמוס".
תשובה
תזכו למצוות, ובזה הנכם עוזרים להוציא עוד ספרים.
שאלה - 192119
שלום לכבוד הרב מה אפשר לעשות כדי לכוון יותר בברכת המזון?
תשובה
תברך מתוך הסידור כשאתה לבוש ומעו6ף.
שאלה - 192118
לכבוד הרב שלום רב!
האם זו הנהגה נכונה לברך ברכת המזון בכוונה שזה לוקח 20 דקות לברך או שזה מוגזם?

תשובה
ביטול תורה גמור, הרגל מאוד מוטעה.
שאלה - 192117
לכבוד הרב שלום יש יהודי שמבקש ממני באופן קבוע הלוואה ואין ברצוני וביכולתי לתת לו אך מאי נעימות אני נותן לו .האם אני עובר איסור ועדיף לסרב ?
תשובה
אסור לך לתת לו והוא מהתורה לפני עיוור לא תתן מכשול. ובמקום לתת למסכנים והעניים.
שאלה - 192116
לכבוד מורנו הרב שלום רב
נפה של קמח כל כמה זמן צריך לנקותה והאם חייבת בשטיפה ופירוק של הרשת?

תשובה
אם משתמשים בה כל יום יש לנקות פעם בשבוע. אם משתמשים פעם בשבוע לנקות פעם בחודש.
שאלה - 192115
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במנין שלא אומרים הקרבנות ומתיחילים מהשם מלך ואומרים קדיש לפני ברוך שאמר על מה הם אומרים את הקדיש הרי לא אמרו קורבנות ולא צריך לחבר העשיה עם היצירה

תשובה
מי שאינו אומר סדר הקרבנות לא מתכפרים עוונותיו ויש חשש שאין תפילתו מתקבלת.
שאלה - 192114
שלום לכבוד הרב
אשה מבוגרת שואלת - הזיכרון שלה הולך ונחלש לאחרונה מה אפשר לעשות?
תודה לרבנו ושה' יברך אתכם בכל מכל כל.

תשובה
להניח באוכל שמן זית טהור.
שאלה - 192113
שלום לכבוד הרב,1.האם צריך לשטוף בסבון, לואיזה יבשה בהכנת כוס תה? (מחשש לתולעים)
2. היכן ראוי לאחסן את התבלינים? (מלח,כמון,פלפל שחור, פפריקה וכו')
תודה רבה לרב על הכל

תשובה
להשתמש במסננת צפופה.
שאלה - 192112
לכבוד הרב שלום רב
ראיתי שהרב אמר שאין לעשים תכלת ואם זה מחזק אותי ביראת שמיםאפילו שאבתינו לא נהגו כך זה עדיין מחזק איותיתודה רבה

תשובה
כך זה נותן לנו עוד סיבה לחכות למשיח ולגאולה.
שאלה - 192111
לכבוד הרב היקר והאהוב שלנו,
מי שלא צם בתענית ציבור רשאי לומר את התוספת שמוסיפים בתחנונים עבור הצום עצמו או לא? והאם יגיד רק תחנון רגיל? בבקשה מכבודו אם אפשר מקור תודה רבה.

תשובה
לא צם לא אומר כי אסור לשקר תמצא מקור שמותר לשקר.
שאלה - 192110
כ 4חודשים בעבודה החדשה ואיני מרוצה בכלל מתוסכלת וממורמרת
האם לעזוב עכשיו ללא מציאת עבודה חדשה בכדי שלמנהל יהיה זמן למצוא עובדת אחרת כי יש עובדת שצפויה ללדת בעוד כ3 חודשים

תשובה
לא עוזבים עד שמוצאים אחרת.
שאלה - 192109
כה"ר לגבי השאלה בסמוך בדין ברכת הפריקאסה יש לציין שהבצק הוא כשל לחם פעמים גם עם ביצה אבל החשוב הוא מטוגן כולו בשמן עמוק כסופגניה ממש ולכאורה תמיד ברכתו מזונות אפי קבע סעודה
תשובה
כתבתי בדיוק מה הוא והכללים לברך עליו, ודע, כי כשנאפה בתחילה כלחם והפכוהו למוצר אחר וצורתו עליו ויש בו כזית ברכתו עדיין המוציא. ואל תוסיף פן תגרע.
שאלה - 192108
דעת הרב על טיפול רגשי?
משקעים לא פשוטים שרוצה לשחרר ממני

הפוך בה והפוך בה והכל בה
למה צריכים ללכת לאנשי מקצוע ולא לחכמים שיכולים לעזור לפי הקבלה צדיק גוזר והקב"ה מקיים וכ`ו

תשובה
אשריכם ישראל.
שאלה - 192107
לכבוד הרב שלום יש עניין לא לגזור ציפורנים בער"ש אחרי חצות?
תשובה
לכתחילה יכין קודם חצות, בדיעבד יגזור.
שאלה - 192106
מו"ר
סליחה על ניצול הבמה.
האם כבודו זכה לשמוע את קולו של הרב בן ציון חזן ע"ה כי יש איזו הקלטה נוסטלגית של השיר אל אליהו בזכות אליהו אומרים של הרב חזן ושם גם הרב בא"ח א"כ זה מצמרר

תשובה
אשמח לשמוע. תודה.
שאלה - 192105
כבוד הרב היכן אפשר לקנות בשר בהשגחתך?
רציתי לקנות בהשגחה פרטית מרב שסומכת עליו אבל יקר מאוד.
יש בשר שאתה יכול להמליץ לרכוש? איזור המרכז.
תהיה בריא תודה

תשובה
תתקשר לטלפון 025838999 מרכז הבשר.
שאלה - 192104
לרב היקר!!!!! שלום רב,
אני נשואה
האם מותר להעביר שיעור במתמטיקה במחשב לגבר בלי שיראה אותי-רק שומע אותי ורואה מה אני כותבת במסך?
והאם מותר לענות על שאלותיו במייל?

תודה רבה

תשובה
שיעור פרטי המיועד אליו אסור. אם היה עבור קבוצה יש מתירים.
שאלה - 192103
לכבוד הרב שלום, 1.האם מותר לשים ג'לטין בעוגת גבינה?
2. זוג מאורס. ידועים על הבחור פרטים חשובים מהעבר שלו ושל משפחתו שככל הנראה אינם ידועים לבחורה. האם ישנו חיוב לספר לה?

תשובה
א, נמנעים מכך. בגלל שמקורו לא ידוע. וגם אם היה כשר לערבו בחלב זה איסור נוסף. ב, לא לספר משום שמסתמא עשה תשובה.
שאלה - 192102
לכבוד הרב שלום רב
שלום לרבנים איך מותר להוכיח אדם ולנגיד לו להפסיק לעשות עבירות כאלה וכאלה הרי הוא מקטרג עליו ואסור לקטרג? תודה

תשובה
אדרבה, על ידי התוכחה מורידים מעליו את מידת הדין, ומסככים אותו במידת החן והחסד והרחמים.
שאלה - 192101
לכבוד הרב שלום רב
יולדת שילדה בקיסרי בשבת,
הברית, כפי שהרב ענה נדחית לראשון.
אם האמא עדיין מאושפזת, ניתן לדחות את הברית (שגם ככה דחויה) בעוד יום/יומיים, ע"מ שהאמא תשתתף?

תשובה
אסור בהחלט לדחות, אלא את הברית מבצעים בבית היולדות עם כיבוד קל, ובצהריים מקיימים סעודת מילה.
שאלה - 192100
לכבוד הרב שלום רב
רצינו בבקשה לשאול מה צריך לעשות ב-13 חודש על אבא?
תודה רבה

תשובה
כל מה שנוהגים לעשות ביום השנה, כי התאריך בשנה גורם. והעיקר לימוד תורה בלילה שלפני לעשות לו עילוי נשמה. כך הוא ישמח ויהא מאושר.
שאלה - 192099
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בקשר לאכילת כבד. הרב כתב שלהמנע לגברים מלאכול הרבה השאלה היא אם פעם בשבוע לכבוד שב"ק זה ראוי או לא וכבר נחשב הרבה. יישר כח

תשובה
אפשר להקל בליל שבת קודש למי שנהנה מאכילתו.
שאלה - 192098
משתדל לקרוא תהלים כל יום לפי יומו.מה הכוונה בלכיוון בתהלים עם פירוש או לקרוא פרק פרק בהבנה...זה יקח המון זמן בדרך הזמן זה 35 דק בערך...
תשובה
תתחיל ללמוד תהלים עם המפרשים, ומומלץ פירוש הרד"ק ז"ל, עליו אמרו אם אין קמח אין תורה. הוא רבנו דוד קמחי, ותתפלא כמה שאנחנו מפסידים...
שאלה - 192097
שלום לכבוד הרב שליט"א
עובד נשוי עם ילדיםברוך השם שיעור קבוע כל יוםבערב בבית לומד משניות ומעם לעז,בבוקר לפני תפילה הלכה וגמרא ,האם זה בסדר?

תשובה
בלילה ללמוד הלכות.
שאלה - 192096
שלום לכבוד הרב, מה הם האסונות הללו? צעירים, צעירות, מקפחים את חייהם במיתות משונות? השם ימיל את עם ישראל, האם זה נכון שבימי השובבי"ם צריכים יותר ליזהר? תנחם אותנו.
תשובה
כואב מאוד, קשה לסבול, אך צריכים להרהר בתשובה בפרט בימים הללו. רבותינו לימדונו שבימי השובבי"ם יותר מכל ימי השנה צריכים לתת יותר צדקה, לימוד תורה, קיום מצוות, לדקדק במעשים, עוד ועוד, והם דומים מאוד לעשרת ימי תשובה, וליזהר בעיקר מביטול תורה, ולשמור הרבה את הפה, הדיבורים, רכילות, ולשון הרע.
מסתכלים סביבינו ורואים שאין מי שחי בשלווה ובנחת, כמה חולים, אסונות, מגיפות, שמועות קשות, ימי טבת ושבט, צריכים הרבה התחזקות בעבודת הבורא יתברך שמו, ללמוד עוד הלכה, עוד פרק תהלים, עוד פרוטה לצדקה, להתפלל בעד הסובלים, האלמנות, היתומים, בעד הרעבים, בעד היושבים בדד, ללא בת זוג או בן זוג. בעד הזוגות המצפים לפרי בטן, בכל הזדמנות לבקש עבורם. מבלי שמישהו יבקש, יהודים אנחנו, אחים אנחנו, השכינה היא האמא הרוחנית של כולנו והיא בצער עלינו, לכן נבקש רחמים מאבינו שבשמיים שירחם על כל ישראל וישלח לנו את הגואל.
שאלה - 192095
לכבוד הרב שלום רב, למה דבר הנאמר בפני שלשה אינו לשון הרע?
תשובה
כן אמר רבא במסכת בבא בתרא ט"ל, א. ופירש רבנו יונה ז"ל כי הוא מתכווין שהמדובר עליו ישמע מהתוכחה וישוב מעוונו. ודווקא בסכום שהוא חייב לו ואינו מחזיר, וכוונתו שישמעו אחרים וישפיעו עליו, או שמספר בנזקים שעשה לו, ועדיין ממשיך בכך ואינו שב ממעשיו. והוא דובר אמת ומתכווין להשמיע לו כדי שיחדל מדרכו זאת.
שאלה - 192094
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת איך לחלק את מעשר הכספים. האם אפשר לתת רק לאברכים שלומדים תורה או צריך לתת גם לנזקקים.

תשובה
עיקר העיקרים הוא לבדוק ולחקור ולדרוש היטב היטב, שאתה נותן את כספך ויגיע כפיך לאנשים שהם יראי שמים בפנימיותם. וזהירים ומדקדקים במצוות כהוגן, כדי שעל ידם תזכה לחלק טוב בעולם הבא. ולא נבוש לעולם ועד.
שאלה - 192093
לכבוד הרב שלום רב
בשבת בזמן הסעודה מוציא גלידה מהמקפיא שתפשיר לאחרי ברכת המזון האם מותר
ג’חנון מערב שבת על גבי פלטה כשמסיר אותו מהפלטה שבת בוקר מותר לפתוח ולסגור שהוא חם

תשובה
א, אין שום בעיה בגלידה. ב, הוא מבושל כל צרכו, וגם יבש, מה בכך?
אך יש בעיה חמורה שהוא מסוכן מאוד לבריאות, וכתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, והוא איסור תורה.
שאלה - 192092
שלום לכבוד הרב
אם אתה כבוד הרב רואה משהו? תודה!

תשובה
שיויתי השם לנגדי תמיד. את זה צריכים לראות בכל רגע.
שאלה - 192091
לכבוד הרב
שואל בעל מקצוע מחיר עבודה אמר מחיר א, שמע קצת משובש, אומר אמרת סכום ב למרות שיותר בטוח ששמע סכום א [צליל דומה] רק חשש שיגיד לו זה המחיר [גבוה יותר], היה שקר?
תודה

תשובה
כדי להחליט, יש לשמוע את דברי שני הצדדים.
שאלה - 192090
לכבוד מרן הרה"ג שליט"אהאם כשאני שולח מייל בענייני עבודההאם שייך לרשום לק"י או בס"ד בראש המכתב.אני תמיד רושם אבל מרגיש שאולי לא שייך בדברים של חול,יורנו מו"ר
תשובה
אותנו לימדו רבותינו ז"ל בכל מה שהנך בא לכתוב, תרשום בראש הפתק ב"ה. ונא עיין בשו"ת יחוה דעת למרן ז"ל חלק ג סימן ע"ח. שמותר בהחלט לכתוב כן בראש הגליון ואין בזה שום חשש חלילה.
שאלה - 192089
לכבוד הרב שלום רב
שמעתי מכת"ר כי נחרבה ירושלים וישראל גלו מפני שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם? וזה קשור לאותיות פה ועין?

תשובה
כתב בספר מנורת המאור פרק י"ט - כיסוי סוד חבירו.
"אמר רב הונא, מצינו שלא גלו ישראל מארצם אלא על שעברו על זה הפסוק, מדבר שקר תרחק. ובספר הקינות הוא רמוז בשלש מקומות. באלפא ביתא של איכה יעיב באפו ה', הקדים הפה קודם לעין, כלומר אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, כתי' פצו עליך פיהם, ואח"כ עשה ה' אשר זמם. ובאלפא ביתא של אני הגבר, פצו עלינו פיהם, ואח"כ עיני נגרה. ובאלפא ביתא של איכה יועם זהב, פני ה' חלקם, ואח"כ עודנו תכלינה עינינו".
שאלה - 192088
לכבוד הרב יש מאכל זום, שמים מוצרי חלב בתוספת קמח מבשלים על הגז לאחר רתיחה שופכים על חתיכות קטנות של לחם פחות מכזית ומבשלים שוב על הגז לעוד כמה דקות אנו מברכים מזונות האם נכון
תשובה
הדבר תלוי במבחן התוצאה, כמה נוזלים שפכת, וכן כמה זמן הוא היה על האש.
א, אם התוצאה היא דייסה סמיכה ועבה או שיש שם גושים, ברכתו מזונות.
ב, אך מבירור שערכתי יש כאלה היוצרים ממנה דייסה דלילה בגלל ריבוי הנוזלים, יברכו שהכל. כמו שנוהגים בסוגי הדייסות למיניהם.
שאלה - 192087
שלום לכבוד הרב, מחילה שהנני מטריח, אנחנו בספק אם העליה השישית קובעת המעלה או הסמוך למשלים קובע?
תשובה
שניהם טובים ומועילים, כך שמעתי ממור אבי ז"ל והובאו הדברים בשיבת ציון חלק ב, ואבאר לכלל הקוראים,
והוא נניח שעולים י"ב אנשים בשבת. העולה מספר 6 הוא השישי העיקרי, אך גם העולה מספר 11 שהוא הסמוך לאחרון מעלתו חשובה יותר. בתנאי שקוראים לו שלשה פסוקים חדשים.
והא לך לשון הגאון החיד"א ז"ל בספרו לדוד אמת [קונטרס אחרון, סימן ב אות ו] "מדריגת העולים על דרך האמת הששי גדול מכולם וכו'. ואם מוסיפים הרבה עולים, אם לעולה הששי קורין קריאה מחודשת הוא הששי האמיתי, ואם אין קורין קריאה מחודשת כי אם לסמוך הוא הששי העיקרי".
שאלה - 192086
לכבוד הרב שליט"א מי שישן אחר צאת הכוכבים כחצי שעה וקם ללמוד יתפלל ערבית קודם וכשיקום יברך ברכות התורה או עדיף לפטור זאת בברכות של ק"ש של ערבית לאחר מכן במנין קבוע היכן שלומד
תשובה
א, ישן בלילה חצי שעה התחייב בברכת התורה, ולפני כן בנטילת ידים. ב, אם יש מנין ערבית לפניו יתפלל ערבית ויכווין בברכת אהבת עולם לפטור עצמו מברכת התורה.
ג, אם אין לפניו מנין ערבית וחפץ ללמוד תורה עליו לברך ברכת התורה וללמוד, ויזהר להתפלל ערבית.
שאלה - 192085
לכבוד מורנו הרב, מה מברכים על טורטיה? ומה על פריקאסה שזה לחם מטוגן?
תשובה
א, לא ציינת ממה מורכבת הטורטיה, זו העשויה מקמח חיטה ברכתה מזונות. זו העשויה מקמח תירס או תפוחי אדמה ברכתה שהכל.
ב, לחם מטוגן, הכלל הוא אם יש בו כזית שהוא 27 גרם מצריך נטילת ידים וברכת המוציא, וברכת המזון. אין בו כזית ברכתו מזונות.
שאלה - 192084
אני קובע עיתים מ7-9 אחרי עבודה. מגיע הביתה ב6 קצת עוזר עם הילדים ויוצא. השאלה האם מותר לאכול משהו לפני שאני יוצא לכולל כי עדיין לא התפללתי (מעריב)ערבית. מתפלל אחרי הלימוד
תשובה
ללא לחם מותר להשקיט הרעב.
שאלה - 192083
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
אני סומכת ומאמינה בתפילות שלך אודה אם תברך את בתי... שהיא בת 32 לזיווג הגון והקמת בית כשר בישראל, תזכה למצוות בתודה מראש.

תשובה
לסמוך ולהאמין רק בבורא עולם שהוא אב רחמן שלנו, שומע תפילת כל פה, הוא ישמע תפילותינו ויחיש להמציא לכל בנות ישראל ובכלל לבתך זיווג הגון ומוצלח ובקלות.
שאלה - 192082
שלום לכבוד הרב. לומד בישיבה ספרדית חסידית. רוצה לצאת לשידוך, מה עלי לבקש ועל מה להתמקד?
תשובה
צניעות ויראת שמים, ילדים שיקבלו חינוך חרדי מושלם.
שאלה - 192081
שלום למורנו הרב שליט"א האם הלימוד בספר הקדוש יסוד ציון נחשב גם כלימוד הלכה
תשובה
חובה על כל אדם מישראל ללמוד בכל יום הלכות מספר שלחן ערוך.
שאלה - 192080
לכבוד הרב
מה שאמרו חז"ל אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה הוא גם בברכה אחרונה או רק בראשונה?

תשובה
רק בברכה ראשונה כפי שכתבו תוספות ישנים שבת כ"ג, א. והגאון החיד"א ז"ל בספרו טוב עין סימן ח"י, ושבט יהודה עייאש ז"ל סימן שמ"א, ועיין באורך בשו"ת יביע אומר חלק י אורח חיים סימן י"ט, אות ה.
שאלה - 192079
לכבוד הרב שלום רב אם אכל חצי כזית תפוז וכחצי כזית מלפפון האם יברך בורא נפשות?
תשובה
ברוך הבא, החידון האינטרנטי.
שאלה - 192078
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אימתי אנחנו מצרפים חצי שיעור משני המינים לברכה אחרונה ואימתי לא, כי שמעתי סברות שונות, כבודו יוכל לסדר לי אותם במחילה?
תשובה
א, מי שאכל שיעור 20 גרם ענבים ועוד 10 גרם רימונים, מברך "על העץ", מכיוון ששניהם משבעת המינים ואותה ברכה להם באחרונה מצטרפים, והם זית, תמר, צימוקים, ענבים, תאנה, רמון.
ב, אכל 20 גרם תמר ועוד 10 גרם תפוח או תפוז וכדומה, אינו מברך ברכה אחרונה לא "על העץ" ולא נפשות.
ג, אכל 15 גרם תפוז, או תפוח, או תפוח אדמה, או מלפפון, ואכל גם 15 גרם שניצל עופות, או דג, או בשר. מברך "נפשות".
ד, אכל 20 גרם לחם, או קרקר, ואכל גם 10 גרם בשר, אינו מברך ולא כלום.
שאלה - 192077
לכבוד הרב שלום רב
אני גר בשכונת פסגת זאב בירושלים ועובד ברמות אם מותר לי כל בוקר לנסוע לרמות ולהתפלל שמה סמוך לעבודה שלא יאחר מפקקים או להתפלל שחרית בשכונה שלי?

תשובה
תקדים קודם זמן התפלה בנץ ותסע להתפלל. ותקובל תפילתך ברצון.
שאלה - 192076
לכבוד הרב שלום רב אדם שצריך להשלים לימודו מה עדיף קודם את מה שחייב ואחר כך את מה שצריך להשלים או לא משנה הסדר תודה כבוד הרב בריאות איתנה
תשובה
ודאי שקודם כל ימלא חובתו בלימודו, ואחר כך יתן התוספת.
שאלה - 192075
שלום הרב, התגרשתי מבעלי לפני 10 חודשים, ויש לנו ילד, לפני חודש...
תשובה
שאלות מסוג זה לא שואלים בפומבי, זה מצריך שיחה אישית עם אב בית דין מוסמך.
שאלה - 192074
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, כל יציאה תחת כיפת השמים מצריכה לחזור ולברך? גם במקרה של יציאה של מספר שניות? אני נוהג לברך ורוצה רק לדעת שאני לא עושה ברכה לבטלה או שאינה צריכה
תשובה
יציאה תחת כיפת השמים מחוץ למתחם שהנך נמצא בו. הוא יוצר היסח דעת, ולכן למען הסר ספק, אם יצאת ל"כמה שניות" תתעכב שם עוד דקה אחת, תאמר שיר למעלת ותחזור ותברך.
שאלה - 192073
אני נוהג לצום שנים כבר ב"ה בימי השובבים,ביום חמישי הקרוב מוזמן לברית מילה של חבר האם אפשר לצום עד לאחר הברית בשעה 16:00 החיתוך בערך ואז לאכול סעודת מצווה או לוותר על הברית?
תשובה
אתה מאמין שהתענית מועילה???
שאלה - 192072
היצעו לי עבודה מחסנאי או עובד מטבח כרגע שומר על תינוקת שאין לנו אפשרות להכניס למסגרת. וביום יום לומד תורה ללא מילגה האם מה כבוד הרב אומר?
תשובה
כדאי מאוד מסגרת עבודה קבועה. בהצלחה.
שאלה - 192071
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וברכה היום אחי ...... האים כדאי להדליק נר להורים ע"ה ולבקש מהם שיתפללו עליו מלמעלהואם אפשר שהרב יברך
תודה רבה

תשובה
אסור לחלוטין לבקש לא מנפטר, ולא ממלאך שיעזרו לנו, מבקשים רק מהשם יתברך שמו.
מה שהולכים לקברי צדיקים, הוא לבקש מהשם יתברך שיעזור לנו בזכות מעשיהם הטובים.
שאלה - 192070
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה מברכים על במבה ראיתי חלק אומרים אדמה שהכל מה ההלכה כבודו
תשובה
א, טוב לברך ברכה המבוררת, ולא ברכה סתמית, ב, היא עשויה מגרגירים מיוחדים לכך, ולכן יברך האדמה.
שאלה - 192069
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אני כשליח ציבור בנפילת אפיים במנחה מתי אני צריך לקום? באיזה חלק בנפילת אפיים? ולהגיד בקול ממתי שאני קם עד ךקידש

תשובה
בפסוקים האחרונים של אבינו מלכנו כפי יכולתך.
שאלה - 192068
בלב תמים חשבנו שטוב שחבר יספר נס שארע לו מתוך רצון להלל ולשבח את השי"ת.הרב שיחי' השיב שהיה עדיף להיוועץ קודם.
מודים מאד לרב שפקח והאיר עיננו,ואמן שתתקבל בכ"ז הכוונה הטובה

תשובה
תקובל ברצון.
שאלה - 192067
לכבוד מרן הרה"ג שליט"אבסידור שלנו ע"פ מרן החיד"אבתפילת העמידה בברכת "רפאנולאחר "ולכל מכותינו"יש בסוגריים (ולכל מכות נפשנו רוחנו ונשמתנו)האם יש מי שהיה גורס כך ?
תשובה
לא נהגו לאמרו, כי אינו מנוסח שקבעו חז״ל הקדמונים.
שאלה - 192066
לכבוד הרב שלום
בשל מה זכות גוים באומות העולם למלכות ושילטון? איך יש שזכו להיות נסיכים ומלכים ולמלכות ועושר אגדי של עשרות שנים? בגלל מה החליטו בשמיים שהם יזכו להיות מלכים?

תשובה
בזוהר הקדוש כתב כי הם צאצאי עשו ולוקחים שכרו בעולם הזה על ששימש בכבוד את אביו והיה לובש בגדיו היקרים בשמשו אותו.
שאלה - 192065
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אני שומר ב"נ בכל הכוח לא לזרוק לחם וגם כאלה חתיכות שלא כ"כ טריות אני פשוט עושה מהם פרוסות לחם מטוגן עם ביצה וחלב פרוסות יותר מכזית
מה לברך על מאכל כזה ?

תשובה
אשריך אשרי חלקך. מברכים עליהם המוציא. הנה לפניך מתכון שפורסם בעבר באתר.

אפשר לתקן על ידי שלא נזרוק לחם שנשאר, כי בזוהר הקדוש דימה זאת להשלכת פירורים לאשפה. המערכת מציגה כאן מתכון שכתב לנו אחד המשתתפים וכנראה הועתק ממקום כלשהו, המקור הזדהה בשם "שרה" ותבוא בזה על הברכה. והזכויות שמורות למקור.

"לחתוך אותו לקוביות ולהכניס אותו למיקסר ולרסק ויש לך פירורי לחם נהדרים. לייבש את זה בתנור בחום של 100 מעלות כשעה בערך עד שיבש לגמרי ולאחסן בקופסה אטומה עד לשימוש, רק להיזהר ולהשתמש מהר כי עלול להעלות עובש. אפשר להכין מהלחם כופתאות בוואריות - היום במדינת ישראל הכל הפך לבווארי כולל הבירה אז אפשר גם כופתאות לחתוך את הלחם לקוביות קטנות - אפשר כל לחם, לשפוך עליו ביצים, מים חמים, להשהות עד שהלחם ספג את הנוזל חם, להוסיף בצל מטוגן חתוך לקוביות, פטרוזיליה קצוצה דק, או כל עלי ירק, מלח פלפל ואגוז מוסקט ולערבב היטב בידיים לעיסה אחידה. להשהות קצת. בנתיים לחמם בסיר גדול 2 ליטר מים עם מלח, וכשרתחו המים להכין כדורים מתערובת הלחם - אם התערובת נוזלית מידי להוסיף לה לקוביות לחם קטנות ולערבב היטב שוב ולהשהות קצת עד לספיגת הנוזלים. להכין קניידלך בידיים ולבשל במים הרותחים עד שהם צפים למעלה ועוד כמה דקות כדי שיהיו מבושלים גם מבפנים. להגיש עם נקניקיות, או גולש או שניצל ורוטב חום.
ועוד משהו קטן וחסכוני. לחתוך את הלחם לקוביות קטנות ולפזר אותו יפה על תבנית אפיה ולהכניס לתנור על 150 מעלות ל 20 דקות בערך או עד שהלחם הפך לזהוב ויש לך קרוטונים.
לא צריך להיות בזבזן... גם משהו מתוק אפשר להכין מלחם ישן בעיקר לחם או חלה לבנה, לטבול בביצה ולטגן במחבת משני הצדדים עד שזהוב חום, לפזר סוכר עם קינמון ולהגיש. הילדים יאהבו את זה מאוד. בתיאבון. ואגב, גדלתי בשנות החמישים ואמא שלי לא עשתה אף פעם מרק משאריות של ירקות ולחם. אלא את המתכונים האלה שנתתי לך כאן, קצת דימיון לא מזיק באשר לשאריות הלחם".
שאלה - 192064
מכרנו את דירתינו ומצאנו דירה יותר גדולה ועוד נתונים טובים יותר, אם מסתכלים על הנתונים הכל טוב והמחיר טוב, אבל היא לא באה לי טוב בלב. אני לא מעוניין לקנות, זה פיספוס?
תשובה
תתחילו להיות החלטיים, כי מה שניתן היום להשיג, מחר איננו.
שאלה - 192063
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הכסף של הכפרות עדיין נימצא אצלי בבית בשקית אפשר להעביר באשראי ולהשתמש בו או שחייב לתת תכסף שסיבבנו על הראש?

תשובה
אסור להשהות את פדיונו, משלמים באשראי או בכל אמצעי שהוא.
שאלה - 192062
לכבוד הרב
אדם שמתקשר לחברות או לאנשים שלא עונים לטלפון מזוהה ומוכרח להשיגם [אם זה שירות לקוי שקיבל וכו'] ומתקשר מחסוי, גניבת דעת או בעיה אחרת ?
תודה

תשובה
כשעונים לו הוא מזדהה ואין בכך בעיה, הבעיה אם יציג זהות מוטעית במתכווין.
שאלה - 192061
לכבוד הרב מוצפי במידה וקיימתי פגישת שכר להעלאה המשכורת ונענתי בשלילה .האם לקיים פגישה נוספת בנושא על מנת לדעת עד היכן ההשתדלות שלי בנושא הפרנסה או להשאיר את המצב איך שהוא
תשובה
מותר לך תמיד לנסות.
שאלה - 192060
לכבוד הרב שליט"א
מכסה של מיקרוגל בשרי שכסו בו מאכל פרווה וחיממו אותו.האם המאכל בשרי?האם צריך להמתין אחריו 6 שעות לחלב?
תודה רבה ואריכות ימים

תשובה
אם המכסה היה נקי לחלוטין, אין צורך להמתין שש שעות.
שאלה - 192059
לכבוד הרב שלום וברכה!מאיזה גיל חשוב שילד לא יהיה בגן מעורב (ממ"ד)תודה מראש!
תשובה
מגיל 3. יש להקפיד.
שאלה - 192058
לכבוד הרב שלום רב יש תופעה חדשה-ישנה בעיר בני ברק, מקיימים מנייני תפילה מנחה וערבית בלובי של הבניין והבתי כנסת ריקים! לאן הגענו?
תשובה
כי לא מצייתים לקול הרבנים, ולא שומעים בקול התורה. כי תפילה צריכה להתקיים בבית הכנסת ולא בבתים ובחצירות.
שאלה - 192057
שלום לכבוד הרב
היום יש בבית כנסת את פרשת הקטורת על קלף תלוי במסגרת אם יש מעלה לקרא את הקטורת מזה

תשובה
לא ראיתי את חכמי ישראל מקפידים בכך.
שאלה - 192056
שלום לרב. לאחר 2 ניסיונות לרכישת דירה לא צלחו גרים אצל ההורים עם שתי ילדים.להשכיר באשדוד יקר חושבים להעתיק הכל ולעבור לשכירות בנתיבות מחפשים מקום תורני . ברכת/דעת הרב ?
תשובה
חשוב מאוד להיות זריזים והחלטיים, בהצלחה.
שאלה - 192055
שלום לכבוד הרב רציתי לומר תודה רבה לרב היקר שעזר לי להחליט וברוך ה' עברתי את הטסט תודה.
תשובה
שיהיה בהצלחה לאורך ימים ושנים.
שאלה - 192054
לכבוד הרב מוצפי שליט"א טבעת לגבר או נישואין מה הטעמים שאינה נוהגת בציבור שומרי תורה ומצוות ואם נמצא במקום עבודה שיש גם נשים כדי להרחיק עצמו מנשים האם יכול לשים
תשובה
כי נשיאת תכשיטים הוא לנשים ולא לגברים.
שאלה - 192053
שלום לכבוד הרב
האם נכון הדבר שיש עניין בימי השובבים לא לאחר תפילת ערבית?

תשובה
כל לילה צריכים להזדרז בתפילת ערבית, כי קריאת שמע היא מהתורה. ואין קשר בין הענינים. רק אם יש מישהו בתענית או מי שממהר לעסקיו בענינים דחופים.
שאלה - 192052
ל"ע בלוויה ידוע שלא נכנסים לראות פני הנפטר (פרט לזיהוי]מה עושים יש קרובים שמתעקשים לראות לפני מסע לוויה.מצד אחד זה ביזוי למת איך רגע רגיש כיצד לפעול בסיטואציה כזו ?
תשובה
לקחת אותם הצידה ולהסביר שזה מזיק לנפטר.
שאלה - 192051
לכבוד הרב מזכה הרבים! הזריחה אצלנו במדריד בשעה 08.33 ויש מניין שמתפללים עמידה בשעה 08.20. מה נכון ועדיף לעשות להתפלל עימם במניין או להתפלל יחיד בנץ החמה?
תודה רבה לכת"ר!

תשובה
תתפלל עמהם במנין, כי זה מאוד חשוב.
שאלה - 192050
כבוד הרב אני שואל כמה פעמים ולא משיבים לי אני רוצה לקנות את הסידור החדש של כוונת הרשש חפשתי בחנויות ולא שמעו על זה עוד איפא אפשר להשיג??? תודה רבה הרב ובריאות איתנה
תשובה
אינני מוכר ספרים.
שאלה - 192049
לכבוד הרב שלום רב הציעו לי לעבוד בחברת מדידה ארנונה לתושבים
האם הרב ממליץ ללכת ?
אציין שאני חדשיים ללא עבודה

תשובה
נסיון שלשה חודשים.
שאלה - 192048
לכבוד מו"ר.
א) אדם שקיבל תענית יום לפני ובשוגג טעם מעט מזונות (פחות מכשיעור) בבוקר. האם ימשיך להתענות?
ב) ר"ח הבא עלינו לטובה המולד חל לפני יום א'. איך נוהגים לענין תענית?

תשובה
תלמד יסוד ציון ואל תתענה.
שאלה - 192047
לכבוד הרב
אני נהג הסעות לתלמודי תורה עכשיו תמיד אני מאחר לתלמידים אם אני מתפלל שחרית מוקדם נתקע בפקקים וכ'ו יכול לצאת לקו להסיע תלמידים ושלסיים סביבות 8 וחצי התפלל?

תשובה
תאמר ברכות השחר והתורה. שמע ישראל ותסיע, ואחר כן. תאמר כל התפלה.
שאלה - 192046
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום
שבוע הבא יש אזכרה לחמותי, ועולים לקיברה.השנה ברוך ה' יש לנו תינוקת בת חצי שנה ואין לנו סידור מי שישמור עליה. האם ניתן להיכנס איתה לבית העלמין?

תשובה
לא לוקחים תינוקות לשם.
שאלה - 192045
לכבוד הרב
תודה על הכל העברתי את הכסף האם הכסף ששמתי במעטפה אני יכולה להשתמש בו?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 192044
כב' מנייני שטיבלך טויג מתעצמים ברחוב וכל פינה, מטרים ספורים בכ"ס משוועים למניין. רב בכ"ס אמר שיטפל אך אין. מחילה, מקנן ייחול שהכביש יפצה פיו וכולם ינוסו, למי לפנות? תודה
תשובה
היום הכל מחפשים תפלה בין רגע, אוכל בין רגע, חליפה חד פעמית. הנעלה חד פעמית. כלים חד פעמיים. חוויה חד פעמית. הר חד פעמי. הלכה בין רגע. אבל מה יהיה עם עולם הבא??? שם זה נצח!!!
שאלה - 192043
שלום לכבוד הרב. הבן שוחרר מהישיבה כי היתה לו דלקת. ראיתי הנהגות של נטילה 40 פעם לפני מנחה וערבית ומאוד צמוד לאורח צדיק ויסוד בציון רוצה להיות צדיק..לא הערתי האם לשתף רב?
תשובה
נטילה 40 פעם אינה קשורה כלל לתפילת מנחה וערבית.
שאלה - 192042
שלום לכבוד הרב
האם על שני מלאווחים מטוגנים ששוקלים ביחד 233 גרם צריך נטילת ידיים וברכת המזון

תשובה
מטוגן גם אם יהיה 23 ק"ג זה נשאר מזונות. אבל ידידי, זה מסוכן מסוכן מסוכן.
שאלה - 192041
שלום לכבוד הרב
תודה לבורא עולם על חכמי ישראל האמיתיים,
האם יש ספקות לגבי כשרות דג הטונה הלבנה,
כך הוא נקרא בחנויות הדגים, הוא נמכר קפוא, ונפרס בחנות לפרוסות.
תודה

תשובה
לקנות רק עם חותמת כשרות של הרבנות הראשית.
שאלה - 192040
לכבוד הרב
קריאת ס"ת. בהמשך לתשובות מורנו הרב שליט"א מאתמול ומהיום, האם ידוע לנו מעלת מי גדולה, השישי (מחזיק ברכה או"ח רפ"ב) או המשלים (בית יוסף אורח חיים קל"ה)?
תודה רבה

תשובה
בוודאי שישי כנזכר בזוהר הקדוש ובדברי רבנו האריז"ל. והאמת שכל העליות יפות וטובות.
שאלה - 192039
אני עובדת במשרה מלאה (חייבת לצערי) ומטופלת ב4 ילדים ללא עזרה מאף אחד (גם ללא עזרת הגרוש) האם אני יכולה להתפלל שחרית בקצרה ברכות השחר + אהבת עולם + עמידה עד חצות היום ?
תשובה
בהחלט כן. תבורכי מהשמיים.
שאלה - 192038
שלום לכבוד הרב בשעה טובה נולדה לנו בת, מתייעצים לגבי השם, ״אייר שירה״ האם זה שם טוב?
תשובה
"אייר גואטמאלה". מוצלח??? נשמע מיוחד.
שאלה - 192037
לכבוד הרב מוצפי שליט"אעשינו לבן שבת חתן הצורה שהזמנו את ההורים שלי כאילו הם לא רצוייםאמא שלי לא סולחת לי עד הקברהיא מחקה אותנו אמרתי לה שתמחוק אותי מהת.2.5 שנים לא מרפא
תשובה
חבל שרבים על חינם וגם על כבוד מדומה.
שאלה - 192036
שלום לכבוד הרב
אדם שמכין קריאת התורה לשני וחמישי האם יכול להתכונן בלילה מצד אסור לימוד תורה בלילה? כי אתמול ביקשו ממני בצהריים לקרות היום ואין לי זמן ביום בתודה והערכה רבה

תשובה
יכין בשעות היום. אם רוצים יש זמן.
שאלה - 192035
לכבוד הרב שליט"א
סבי ז"ל היה רב בפרס והוא כתב לפני 70 שנה בערך את "למנצח" בצורת המנורה עם כול השמות שמסביב לה והיא ממוסגרת,אבי הביא לי אותה האם אני יכול לשים אותה בבית?
תודה

תשובה
ממוסגרת מותר. אך אסור להתלבש ממולה.
שאלה - 192034
לכבוד הרב
תבנית אפיה של טוסטר פרווה שאפו בה מלווח מקופל ובו גבינה צהובה ומתחתיו היה נייר אפיה. לאחר האפיה לא היה בתבנית לכלוך האם נהפכה לחלבית וא"כ כיצד תוכשר לפרוה או בשרי

תשובה
התבנית הפכה להיות חלבית. נייר אינו מועיל מאומה.
שאלה - 192033
רבנו תודה על כל התושבות פה באתר זה מאוד עוזר לגוף ולנפש שלנו בורא עולם יחזק את כבודו תמיד מתפללים..
תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 192032
לכבוד הרב
האם פעילות גופנית באמתחשובה לבריאות האם עדייף להיות חרוץ מאשראדם שבקושי מזיז את עצמו לא עובד..לא פעילות.גופניתמשפיע על אורך החיים תודה לרב החכם

תשובה
כתב הרמב"ם הלכות דעות פרק ד, הלכה יד
"ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין אין חולי בא עליו וכחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים.
וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל, או מי שמשהא נקביו, או מי שמעיו קשין, אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכחו תשש, ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המות, והוא עיקר לכל החלאים, ורוב החלאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים, הוא ששלמה אמר בחכמתו שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, כלומר שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוע ולשונו מלדבר אלא בצרכיו".
שאלה - 192031
שלום לכבוד הרב
מבקשת לדעת האם מותר בשבת לצורך אוכל תינוק לגרד הפירות במגרדת?
תודה

תשובה
רק במזלג, אך לא בכלי המיוחד לגירוד או לריסוק.
שאלה - 192030
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עוגיות מרוקאיות מצופות בסירופ של סוכר (נקרא שבקיה), האם צריך לטול ידיים לפני שאוכלים אותן? תודה.

תשובה
אם הם רטובות. צריכים נטילת ידים בכלי בלי ברכה.
שאלה - 192029
לכבוד הרב
בר מצוה שהתאריך שלה יוצא ביום שישי.האם ניתן לאחר את העליה לתורה ליום שני בשבוע שאחרי?

תשובה
יעלה בשבת, מדוע צריך גם בשני?
שאלה - 192028
לכבוד הרב שלום רב אני לומד עם מבוגר חוק לישראל וביום חמישי משלימים הפרשה.הוא העלה אפשרות שנקרא כל יום עליה כך שביום חמישי לא ישאר הרבה. מה הכי כדאי לעשות? לא איכפת לו מה נעשה
תשובה
יותר נכון את כל הפרשה ברציפות אחת. והיה נכון בשישי, כשאין אפשרות, תקראו בחמישי.
שאלה - 192027
שלום לכבוד הרב
האם ישנה בעיה לישון, כאשר מתחת למיטה יש נעליים??

תשובה
מסלקים אותם מחוץ למיטה, אולם אם הם במגירה שתחת המיטה מותר.
שאלה - 192026
לכבוד הרב היקר שלום רב,
אזכרה ב ד' באדר שיוצא ביום שבת,מתי מומלץ לעלות האם בשישי או בחמישי?

תשובה
עולים בחמישי.
שאלה - 192025
בלי נדר בדרך לסיים 2 מסכתות שקלים וחגיגה, יש חאלקה לבן שלי, ביא' אדר, עדיף לעשות סיום בחאלקה של חגיגה או של שקלים? ואת המסכת השניה אסיים באזכרה של סבי בלי נדר. תודה רבה הרב.
תשובה
הספרדים לא נהגו בחאלקה, וזה אופנה בלבד היום.
שאלה - 192024
שלום לרב,
ראיתי שכבודו כתב לגבי מעלת עליית שישי אם הוא מהששה עולים הראשונים, או סמוך למשלים, אפשר ביאור קצת?

תשובה
עיין להגאון החיד"א ז"ל בספרו מחזיק ברכה [או"ח סימן רפ"ב, ה] שכתב בשם הרב שמואל בנו של המהרח"ו ז"ל
"מספקא לי בעליית הששי אם יותר טוב לעלות הששי למנין או סמוך למשלים אעפ"י שעלו יותר מו' וז'. ונראה שיותר טוב לעלות סמוך למשלים להיות כי בסמוך ומשלים צריכים לקרות בדבר אחר בס"ת בשא"כ העולים באמצע שחוזר כל אחד וקורא מה שקרא חבירו וא"כ אינו נקרא הששי אלא הסמוך למשלים. עכ"ל. וראה דבריו טובים. אם הששי הראשון שקרא לא קרא קריאה מחודשת אז מסתבר דהסמוך למשלים שקורא קריאה חדשה יש לו תורת הששי. אך אי נהוג דגם הששי הראשון קורא קריאה מחודשת ומשביעי ואילך חוזרים לקרות מה שקראו כבר נראה דיותר טוב לעלות הששי הראשון שהוא העיקר. וכן שמעתי מפה קדוש חכם ומקובל [הרש"ש] זלה"ה שהעיקר הוא לעלות הששי הראשון, וכיפי תלי לה מדקדוק לשון הזהר הקדוש דקאמר רבי כרוספדאי חמיד לבא לא הוה סליק אלא שתיתא לאינון דסלקין. דתיבות לאינון דסלקין יתירות. אמנם כיון לומר דאם קורין הרבה עולים הששי הראשון הוא נגד היסוד וזה שאמר לאינון דסלקין לא הסמוך למשלים".
שאלה - 192023
שלום לכבוד הרב אני רוצה לשמור תאנים לחרוסת בלי נדר. אפשר לחתוך אותן בסכין נקייה חמץ ולבדוק ולהקפיא אותן בשקית נקייה??
תשובה
התאנים ברובם הגדול מלאים תולעים ונגיעות שונות, ואין להשתמש בהם.
שאלה - 192022
לכבוד הרב שלום רב
ברשותי דירה אותה אני משכיר למשפחה נזקקת עם 4 ילדים. אם אני גובה מהם מחיר הנמוך משמעותית ממחיר שכירות שאני יכול לקבל בשוק, האם ההפרש נחשב לי צדקה?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 192021
כבוד מורנו ורבנו אני יושב לומד כל יום על הסדר ובערב אני קורא זהר השאלה היא מה עדיף יותר תקוני הזוהר בכל יום או ללמוד את הזהר על הפרשה. לעורך: אם תוכל לתת לי כתובת בעניין הסידור
תשובה
עדיף להיות יודע שלחן ערוך בעל פה.
שאלה - 192020
לכבוד הרב שלום רב
בשבת היה לי בין הכלים את הכיסוי פלסטיק שמשמש לכסות במקרוגל בעת הבישול, והייתי צריך למקומו.
האם יש בו מוקצה או בורר להוציא אותו ממקומו שבין הכלים ? תודה רבה

תשובה
לצורך מקומו מותר.
שאלה - 192019
לכבוד הרב
מתלבטים לגבי חינוך שנה הבאה. לבעלי לא מסתדר החינוך החרדי כי
א. איך אברכים מקבלים כסף על לימוד תורה
ב. קשה הלבוש- מגבעת וחליפה
ג. חינוך אחר פסול? רק חינוך חרדי טוב?

תשובה
טענות של יצר הרע והעיקר לא להיות יהודי כשר ללא רבב. ומה עם הדור הבא??? איך יגדלו ליראת השם???
שאלה - 192018
לכבוד הרב שלום רב
כעסתי על בעלי מאד. אני מרגישה שבלב מלא לי עליו. דיברתי אליו ממש לא יפה (קיללתי). מצטערת מאוד.זה תוצאה שאני מתמלאת ואז יוצא לי הכל.מתחרטת שקללתי מה לעשות?

תשובה
ללמוד ספרי מוסר והרבה.
שאלה - 192017
לרב האהוב.האם לכתחילה אפשר לקזז ממעשרות טיפול שניים של הילד בעלות 8000 שח.אם יש סרך של בדעבד אין צורך ונוותר בשמחה.תודה לרב היקר
תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 192016
לכבוד הרב
אמורה לעבור ניתוח שבוע הבא, מה לעשות/לקרוא להצלחה והחלמה מהירה קלה ומלאה? האם להכניס איתי לחדר ניתוח ספר קודש? אודה לברכה והצלחה שהכל יעבור בשלום, תודה רבה

תשובה
לא מכניסים ספרים, לקרוא כל יום תהלים פרק מא.
שאלה - 192015
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב
האם צריך לייחד מגבת לכיסוי החמין מדין
הרחקות בשר וחלב במטבח
תודה לרב

תשובה
בהחלט לייחד מגבות ישנות מסומנות.
שאלה - 192014
לכבוד מרן האם אדם שלא היה בקבר אביו למעלה מעשר שנים האם יכול ללכת לקברו של אביו? תודה
תשובה
יכול ללא חשש.
שאלה - 192013
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
בסידור שלי (החיד"א) בשמע של שחרית
המילים "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" חתוכות בגלל הדפוס
של הסידור זה קצת מצער אותי
האם אפשר להמשיך עם הסידור

תשובה
אדרבה תמשיך בו.
שאלה - 192012
לכבוד הרב
קנינו את הקלף "למנצח" בצורת המנורה מסופר ירא שמיים.
מפאת קדושתו האם אשה בימי נידתה יכולה לגעת בקלף?
תודה רבה

תשובה
לא נכון עשיתם, והסופר עשה שלא כהוגן.
שאלה - 192011
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אני מתפלל בסידור החיד"א כמנהגנו התימנים השרעבים לאחר פתח אליהו מתחיל קטע ויהי רעוא
מתי האם צריך לומר אותו לאחר כל פעם שאומרים פתח אליהו ?

תשובה
אם מתאפשר לך, אך עיקרו בעלות השחר.
שאלה - 192010
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם כדאי להשקיע כסף ולקנות מגילת אסתר כשרה מקלף וכ'ו...או שלא צריך ולשמוע בבית כנסת עם כולם וזהו??

תשובה
תשמע מפי השליח ציבור.
שאלה - 192009
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך אפשר לדעת מי רב אמיתי? ומי רב נוכל? מי מקובל אמיתי ומי רמאי ונוכל? איך אפשר לדעת מי אמיתי? מי בבא מתחזה ושקרן? מה הסימנים? כיצד ניתן לדעת מי אמיתי?

תשובה
שמואל א פרק טז, ז.
וַיֹּ֨אמֶר יְקֹוָ֜ק אֶל־שְׁמוּאֵ֗ל אַל־תַּבֵּ֧ט אֶל־מַרְאֵ֛הוּ וְאֶל־גְּבֹ֥הַּ קוֹמָת֖וֹ כִּ֣י מְאַסְתִּ֑יהוּ כִּ֣י׀ לֹ֗א אֲשֶׁ֤ר יִרְאֶה֙ הָאָדָ֔ם כִּ֤י הָֽאָדָם֙ יִרְאֶ֣ה לַעֵינַ֔יִם וַיקֹוָ֖ק יִרְאֶ֥ה לַלֵּבָֽב.
שאלה - 192008
אדם היה בדעתו לסייע לחברו מאד ובס"ד הצליח. מתוך כונה לפרסם הנס ארגנו
ערב הודיה להשי"ת עם כמה מכרים קרובים והחבר סיפר על החסד שנעשה עמו. האם מהפרסום נפגמה ח"ו שלמות המצוה?

תשובה
כך דרכו של העולם בזמנינו, קודם מבצעים ואחר כך שואלים.
שאלה - 192007
שלום לכבוד הרב
ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים
כבוד הרב האם אסור לאבל ללכת לבתים של אנשים אחרים בחודש הראשון לאבלו?

תשובה
מותר בהחלט, ולדעת כמה מהפוסקים היא מצוות עשה מהתורה של גמילות חסדים.
שאלה - 192006
למעלת רבנו שליט"א, מחילה שמעתי מכת"ר כי רבנו הרש"ש זיע"א היה עושה הקפות בשמחת תורה גם אחרי תפילת מנחה, וכן ראיתי לכת"ר נוהג, ורציתי לדעת מקורו?
תשובה
כך היה המנהג בירושלים מקדם קדמתא ובעוד מקומות, ואעתיק לך לשונו של הגאון החיד"א בספרו לדוד אמת [סימן כ"ו אות ו בסופו אות ז] "ראיתי להרב החסיד המופלא מורנו הרב שלום שרעבי זכרונו לחיי העולם הבא, שהיה מקיף הספר תורה בקהל שלו אחר ערבית שמחת תורה, וקודם מוסף, ובמנחה, ובליל מוצאי יום טוב, והיה אומר שיש רזין עילאין בזה". וסיים "השם יאיר עיננו בתורתו תורת חיים".
שאלה - 192005
בשבתות הולכת לשיעור, חוצת כבישים,כדי לא לגרום לנהגים לעצור בשבת ולבצע פעולות אסורות בגללי, לכן אני לא עומדת בשפת המדרכה ליד המעבר חציה אלא מחכה שאין רכב וחוצה אם זה נכון?
תשובה
אסור לך, תעברי רק במעבר חציה, וזו לא עבירה אם מישהו עוצר. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
שאלה - 192004
לכבוד הרב
כותבת לרב בדמעות
ילד בן 4 בתלמוד תורה מתנהג בחוצפה לא מכבד, לא מקשיב חלה הדרדרות בהתנהגות.
מה אפשר לעשות ? אני יושבת איתו שעות
פשוט נהיה קשה

תשובה
זה לא תפקידך, הוא זקוק לייעוץ חרדי מקצועי במימון המועצה המקומית, אם אתם גרים בירושלים הייתי יכול למצוא לכם כתובת מצויינת ומוצלחת.
גם אם אתם גרים לא בירושלים אני מאמין שיש היום אנשים מקצועיים.
שאלה - 192003
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני חוזר בבוקר מהתפילה ושוטף ידי עם מים וסבון אחרי זה אני רוצה ליטול ידי לפת שחרית,האם מותר לי ??...

תשובה
אחרי ששטפת ידיך בסבון וניגבת, תיגע ביד מתחת לגופיה, ותיטול ידיך בברכה.
שאלה - 192002
לכבוד הרב שלום רב ראינו במסכת ברכות ובתלמוד בכלל אם אדם מקיים משהו כאילו בנה מזבח וכו' מה זה הכאילו הזה איך מתיחסים לזה בשמיים או מה נזקף לזכותו?
תשובה
תקבל את הדברים כפי שנאמרו ממש. וכוונת חז"ל היא לעשות כן בהתלהבות.
שאלה - 192001
לכבוד הרב שליט"א מצינו בתיקוני שובבים שאומרים ענינו הארוך.....
תשובה
עיין בארחות ציון שמובא שאין לומר כל תפילה ארוכה בשומע תפלה.
שאלה - 192000
שלום לכבוד הרב
ברכתי המוציא על לחם שהמילוי לא היה ההזמנה שלי ואחרי 20 דקות הגיע הלחם החדש. האם שוב צריך לברך המוציא?

תשובה
מי שמכווין מראש לכל הפעמים "כשאני מברך כל ברכה שתהיה, ויגיע אלי כל מין מאכל מכל סוג, ומכל מקום שהוא", יועיל.
שאלה - 191999
שלום לכבוד הרב
עץ לימון מעוטר מנורות קטנות מזכיר קצת את יום אידם האם יש עניין להוריד את המנורות או להשאיר משום שלום בית

תשובה
תסביר לגברת שזה מנהגי הגויים ויכול לגרום דברים שליליים.
שאלה - 191998
לכבוד הרב
עד כה השכרנו דירה כשבעל הדירה הוא יהודי. כעת אנו עוברים דירה ועוזבים אותה והמשכירים שבאים אחרינו לא נראים כיהודים. האם מותר לקחת את המזוזות שלנו מהדירה?

תשובה
מוציאים אותם אך ורק כאשר יש חשד סביר שמי שיבוא אחריכם, יבזה וישחית את המזוזות.
שאלה - 191997
לכבוד הרב שלום רב
בני התייתם מאב בגיל 5,השנה חגג 13(בכב'בחשוון)
מתבייש לומר קדיש ,גם הרב שלו (מורה) מנסה אך ללא הצלחה,אמר שיאמר רק בבית העלמין ביום כו בטבת.
מה עלי לעשות?

תשובה
לא ללחוץ עליו, תניחו לו.
שאלה - 191996
שלום. שואלת מתי נתקנו התפילות לפי הסידור? תודה
תשובה
הראשונים היו אנשי כנסת הגדולה שחיו קודם 2400 שנה, ובמשך השנים נתקנו חלקים נוספים, עד שבא רבנו האר"י ז"ל והשלים את הכל קודם 450 שנה.
שאלה - 191995
(בבקשה תענה על השאלה זה חשוב צריך לדעת אם לקחת חופש מהעבודה)
האם כבוד הרב ממליץ לי ללכת בי' בשבט לקבר של הרש"ש הקדוש ביום ההילולה שלו כמובן שאני טובל במקווה לפני או שלהימנע?

תשובה
מדוע לקחת חופש מהעבודה? בלילה שלפני תשב לך בבית הכנסת או בביתך ותעסוק בתורה בכל כוחך.
שאלה - 191994
לכבוד הרב
האם מותר לתת לתינוק סימילאק עם אבקת חלב נכרי? (קיבלתי חינם)או שרצוי להחמיר?

תשובה
מעיקר ההלכה מותר.
שאלה - 191993
שלום
אברך 42 רוצה לעשות יום תענית בשובבים ב"נ א- אפשר לצרף לתפילות גם

תשובה
ידידי, כתבתי לכולם, זה לא יועיל ולא יציל, אם לא מתקנים את המעשים ביום יום.
שאלה - 191992
לכבוד הרב שלום רב
מה המעלה של המסיים ספר דברים בשבת , והאם יש לזה מקור

תשובה
בשבת עליך ללמוד הלכות שבת, כי כן תיקן לנו משה רבנו עליו השלום, ואל תאמין לשמועות שונות המופצות ללא אחריות כלל.
כי ישאלו את האדם ביום הדין מדוע לא למדת הלכות שבת.
שאלה - 191991
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה שילדה בשבת פרשת שמות בניתוח קיסרי, מתי תתקיים הברית בעז"ה?

תשובה
ביום ראשון למחרת השבת.
שאלה - 191990
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב אמר בברית מילה, מיד לאחר המילה לשים את כלי המילה בתוך כלי עם מי ורדים, ואז [לשתוף] לשטוף את הפנים במים אלו.
רציתי לדעת מה המקור למנהג, ואיך לעשות בדיוק.

תשובה
כן מובא בספרי הגאונים שכך נהגו הגאונים לשטוף פניהם במי רחיצת כלי המילה.
שאלה - 191989
שלום לכבוד הרב שליט"א
אבי שיחיה שאלני מדוע לאחר ששונה שמו של יעקב לישראל ממשיך הקב"ה לקרוא לו יעקב ולעיתים גם ישראל? הרי שמו שונה
תודה רבה ומחילה על הטרחה

תשובה
נא עיין במנוע החיפוש, ולחילופין במפרשים על הפסוק לא יעקב ייאמר עוד שמך.
שאלה - 191988
לכבוד הרב,יוצאת עם בחור מגדיר עצמו בקו חרדי עובד ולומד.זה מה שחיפשתי אבל עלו דברים כמו לא תמיד מקפיד על עיתים כי עמוס בעבודה.לא תמיד מקפיד על שמירת העיניים.כבר מעל גיל 27
תשובה
אם אין אחר טוב ממנו, לקחתו ולחזקו.
שאלה - 191987
לכבוד הרב שלום רב.
נכנס אלינו חתן חדש (בחור ישיבה) שבחוצפתו בשבת חתן יושב עם כלתו ליד הגברים ולא שומר..
ואין פוצה פה ומצפצף מה עלינו לעשות?

תשובה
כל זה היינו צריכים לבדוק מראש. עתה לנסות להדריכו בדרך הנכונה.
שאלה - 191985
שלום לכבוד הרב
בתוך שנה על אמא יכול להשתתף בסעודות סיום מסכת, ש"ס, סעודת הילולא לצדיק ללא מוסיקה ושירים.
להתארח בסעודת שבת אצל האבא עם כל האחים וילדיהם?

תשובה
רק אם הוא למד שם. בסעודות שבת רק אם היו נוהגים להתכנס מדי פעם מותר. ובתנאי שאין שם עירבוביא עם נשים, ואין שם קלות ראש.
שאלה - 191984
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שמעתי כמה שאומרים שהרמבם לא היה אוכל בשר האם זה נכון ?
תשובה
כתב הרמב"ם הלכות דעות פרק ד, הלכה ז
"כשירצה אדם לאכול בשר עוף ובשר בהמה כאחד, אוכל בתחלה בשר העוף, וכן ביצים ובשר עוף אוכל בתחלה ביצים, בשר בהמה דקה ובשר בהמה גסה אוכל בתחלה בשר דקה, לעולם יקדים אדם דבר הקל ומאחר הכבד".
ועוד כתב "יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאד וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם, כגון הדגים הגדולים המלוחים הישנים, והגבינה המלוחה הישנה, והכמהין ופטריות והבשר המליח הישן, ויין מגתו, ובשר שורים גדולים ותישים גדולים והפול והעדשים והספיר ולחם שעורים ולחם מצות והכרוב והחציר והבצלים והשומים והחרדל והצנון, כל אלו מאכלים רעים הם אין ראוי לאדם לאכול מאלו אלא מעט עד מאד ובימות הגשמים".
שאלה - 191983
באופן שהתנור היה נקי והפשטידה החלבית והעוגה הפרווה בתבניות שונות חד פעמי. אפו אותם ביחד באופן שהן לא היו מכוסות. דין נ"ט בר נ"ט תופס רק במקרה והיו מכוסות בנוסף?
תשובה
אין בר נ"ט בר נ"ט באוכלין אלא בכלים, ועוגה זו אין לאכלה עם בשרי, ויש מקום להחמיר לא לאכלו בתוך שש שעות, וכל זה כשאינו מכוסה.
שאלה - 191982
לכבוד הרב
אדם מוגבל קבע מזוזה בברכה אך כיוון שהמסמר לא היה ישר, הוצאה ונקבעה מחדש מיד בחור אחר ע"י אדם אחר בלי ברכה. זה בסדר?
תודה

תשובה
מועיל בהחלט.
שאלה - 191981
שלום לכבוד הרב
לגבי מנחה גדולה בשבת האם כבודו יכול לתת שמות של מקובלים שנהגו כן מהדור שלנו והדור הקודם ואיך מו״ר אביך היה נוהג? יש שמתעקשים שזה נגד שו״ע

תשובה
מי שלא שימש גדולים אין מה להתווכח עמו, כי מתעקש על שלו.
שאלה - 191980
לכבוד הרב שלום רב
אדם שבטעות התחיל "יתגדל ויתקדש" יחד עם החזן בקדיש תתקבל, האם שיפסיק מייד או שעליו להמשיך כיוון שהתחיל?
תודה

תשובה
יכול להפסיק מיד.
שאלה - 191979
שלום לכה״ר שליט״א, ב״ה דוד שלי מתחתן, הזוג חילוני לצערי, ביקשו שבעלי(אברך) יהיה העד .הוא חושש מפאת חוסר צניעות בחופה, אך אמרתי לו שמא אם יסרב יקחו עד לא כשר. מה כדאי בלי נדר
תשובה
הרי הם אינם שומרים, ואם יקחו עד פסול מה ההמשך לאורך ימים??? והמבין יבין.
שאלה - 191978
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר ללמוד בלילה (לאחר צאת הכוכבים עד חצות) תהילים עם פירוש רש"י, מצודות וכו'?

תשובה
מקרא עם פירוש נקרא כמו תורה שבעל פה ומותר. כך הורו לנו רבותינו.
שאלה - 191977
לכה"ר שלום
א.אשכנזי המתפלל במניין ספרדי ובנפילת אפיים מוריד את ראשו על השולחן האם יש בכך משום לא תתגודדו?
ב.כף שמגרדים בה הגב,אם מגרדים איתה בשבת יש בכך עובדין דחול?
תודה

תשובה
א, יש בזה משום אל ישנה אדם ממנהג המקום. ב, אם אינו מוריד מהעור מה בכך.
שאלה - 191976
אישה מבוגרת עם בעיות רפואיות רבות קשה לה לצאת מהבית קוראת כל יום תהילים ומתפללת 3 תפילות ביום בשביל להקל ולהנעים לה חלק מהיום מותר להכניס לה לבית את "צופיה" הטלוויזיה ?
תשובה
נחש צפע מותר להכניס לבית???
שאלה - 191975
לכבוד הרב
רבים אומרים על משה רבנו שהיה מגמגם אני מוחה על כך שכן כתוב כבד פה וכבד לשון וההבדל בינהם מהותי.
האם המחאה נכונה שאין להקפיד על כך?
תודה רבה לכבוד הרב המאיר עינינו

תשובה
ביאורים שונים נאמרו במשמעות הדברים.
שאלה - 191974
שלום לכבוד הרב שליט"א,
האם בפסוק בתפילה "לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה" יש לקרוא את האות גימל כמו ריש רפויה?
תודה רבה

תשובה
ג' רפויה, והיא אינה כאות ריש כלל.
שאלה - 191973
איך מודיעים לרבנים שנותנים שיעור בבית פרטי שהתעריף שלהם גבוה הם לוקחים 200 ש"ח לשעה. כרגע יש שיפוצים בבית ועושה הפסקה עד לגמר השיפוצים איך אומרים לרבנים שהתעריף גבוה
תשובה
אינני בקי בענינים אלו. כי אצלינו לא גובים שכר עבור לימוד תורה. כנזכר במסכת נדרים לז, א. "וכתיב ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה', מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם, מקרא נמי בחנם".
שאלה - 191972
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
מחילה מהרב
הבחורים ראו את תשובת הרב באחד העלוניםטענו:איך אומרים על יהודי שאין בו נשמה אם לא לומד תורה בברכת שבוע טוב לרה"ג שליט"א

תשובה
תאמר להם שיניחו זאת לאנשי תורת הקבלה.
שאלה - 191971
מורנו הרב, התארחנו השבת אצל הורי וקניתי עליה בביהכנ"ס. כאשר רציתי במוצ"ש להעביר לאבי כסף, הוא התעקש שהוא ישלם. האם מותר לתת לו לשלם? יש כאן נדר? תודה וברכות לרב ולעורך!
תשובה
תתן הסך למטרת צדקה.
שאלה - 191970
למו"ר! אישתי נוהגת לקום בשבת מאוד מוקדם ! מסיימת ספר תהילים ואז תפילה בביה"כ.אין בעיה עם זה?האם לומר לה קודם להתפלל?מה נכון לאישה בשבת?אני מבקש שתנוח והיא לא מוכנה
תשובה
תעשה מה שהיא מרגישה טוב עם תפילתה ולימודה בספר תהלים.
שאלה - 191969
שלום לכבוד הרב
בקריאת התורה בשבת נמצאה טעות בספר תורה. האם נכון היה לסגור את ספר התורה ולהוציא ספר אחר?

תשובה
כל סוג טעות הפוסלת, צריכים להוציא ספר תורה אחר, והאשמה על צואר הגבאים שאינם ממנים סופר מומחה שיגיה את הספרי תורה כמפורש בהלכה.
שאלה - 191968
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
צום 3 ימים כמה תעניות נחשבים ? והאם צריך 3 ימים ו3 לילות רצופים ?

תשובה
עיין ביסוד ציון שהתענית אינה העיקר.
שאלה - 191967
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם עקב המחסור בחמאה ניתן לסמוך על כשרות רבנות רגילה או כשרות בד"ץ מחו"ל או שמא להמשיך לא לאכול.

תשובה
מדוע צריכים לאכול חמאה???
שאלה - 191966
האם דין נ"ט בר נ"ט חל גם באוכלים? דהיינו אם אפיתי פשטידה חלבית עם עוגה פרווה ניתן לאכול את העוגה כקינוח בסעודה בשרית?
תשובה
התנור היה נקי? ומה עם התבנית? הפשטידה היתה מכוסה?
שאלה - 191965
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברוך השם קובע עיתים לתורה .האם אפשר פעם בשבוע שעה אחת ללמוד שחיה?

תשובה
למי שסובל מבעיה רפואית, ורק במקום ששומרים על הפרדה.
שאלה - 191964
לכבוד הרב שלום רב,
אדם שיש לו יובש באף וזה נורא מפריע [שהעור מקולף] במיוחד שמקנחים את האף, האם מותר לו לשים קרם פנים רק באזור האף?

תודה רבה.

תשובה
מותר לו בהחלט כי זה לרפואה.
שאלה - 191963
אמא שלי שומרת תורה ומצוות כהלכתה , חולה שנה עם בעיה בקיבה , הרופאים לא יודעים מה הבעיה , רוצה לעשות פידיון נפש ותיקון כריתויות עבורה, יכולה לעשות בישיבה של הרב? אפשר טלפון ?
תשובה
תאמרי לה שאנחנו נתפלל עליה הלילה, ואינה צריכה לא תיקון ולא פדיון.
שאלה - 191962
שלום כבוד הרב
בשבת שמעתי בשיעור מרב אחד שאמר בשם הזוהר כי מי שאומר קרבנות וקטורת לא יכולים לקטרג עליו, זה מוסמך?

תשובה
אמת דיבר, ועיין בדברי מורנו הרב משה אלשיך ז"ל שכתב [במדבר י"ז, י"ג]בשם בעל העקידה ז"ל
"מצא מדרש לרבותינו ז"ל (עיין זוהר ח"א דף ק ע"ב), וכאילו הוא פירוש על המעשה על הדרך שהזכיר מתחלה ועד סוף. וז"ל בזוהר בפרשת וירא אליו: אמר רבי כרוספדאי, האי מאן דאדכר בפומיה בבתי כנסיות ובתי מדרשות עניינא דקורבניא ותקרובתא ויכוין בהו. ברית כרותה הוא, דאינון מלאכיא דמדכרין חובא לאבאשא ליה, דלא יכלין למעבד ליה אלא טיבו. ומאן יוכח האי פרשתא. דכיון דאמר והנה שלשה אנשים נצבים עליו, מהו עליו, לעיין בדיניה, כיון דחמא נשמתא דצדיקייא. כך מה כתיב וימהר אברהם האהלה. מה האהלה, בית המדרש. ומהו אומר, מהרי שלש סאים ענין הקרבנות, ונשמתא מתכוונת בהו. הה"ד ואל הבקר רץ אברהם. ובדין נייחא להו ולא יכלין לאבאשא להו".
והפירוש הוא כי מי שקורא כל יום פרשת קרבן התמיד וסדר הקטורת ומכווין בהם, כל המקטרגים אינם יכולים עליו כלל.
שאלה - 191961
לעורך היקר
שלחתי שאלה לפני כשבןע על מישהי שנתנו לה שתי שמות על סבתות שהיו חולות טרם קיבלתי תשובה מחילה אם אני מטריח
יישר כח על המסירות נפש

תשובה
הלא ידעת אם לא שמעת כי הרב אינו מתייחס לעניני שמות, מה גם שהללו מחליפים שמות כמו חולצות וגרביים.
שאלה - 191960
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
נשאלתי שאלה ע"י מורה לתלמידים חוזרים בתשובה שראו תשובה של כת"ר בעלון מסוים לגבי נר"ן במי שלומד תורה,לא לומד,גוי
היה ויכוח
במחילה,הרב יאיר עינינו

תשובה
ומה השאלה בדיוק?
שאלה - 191959
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ראיתי הסרטון של שכירי החרב של הרפורמים הזמירים, יש לי עדות מקור ראשון על מעלליו השם ישמור!! אדון מהתדרדרות.עבריינים עם כיפה אנחנו בזים לתומכים בהם.
תשובה
כולם ישאם הרוח, כבגד יבלו עש יאכלם. מורדים בהקדוש ברוך הוא ובתורתו הקדושה.
שאלה - 191958
בת 24 יצאתי לשידוך עם בחור 25 לומד בישיבה בים' נראה בחור נאה אך מעשן הגיע לפגישה עם ריח של סיגריות לא החלטי מה רוצה לעשות בעתיד רוצה פאה, השדת אומרת אולי יוותר על פאה.להמשיך?
תשובה
א, מאימתי מתייחסים אנחנו ליופי חיצוני? ב, מי שהוא בטלן וגם אינו עוסק בתורה מה שווים החיים עמו? ג, מי שמחפש הנאות העולם הזה יש בו אמונה?
שאלה - 191957
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם זה נכון שאדם ששומר על העיניים שלו לא צריך לחשוש מעין הרע כלל?
תשובה
הרי לך דברי המדרש ויקרא רבה אחרי מות פרשה כ"ג, י"ג.
"רבי מנשיה בר בריה דרבי יהושע בן לוי אמר מצינו שכל מי שרואה דבר ערוה ואינו זן עיניו ממנה זוכה להקביל פני השכינה. מאי טעמא (ישעיה לג) ועוצם עיניו מראות ברע מה כתיב בתריה ישעיה ל"ג מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים".
וכתב הרד"ק על ישעיה "ועוצם עיניו מראות ברע, אינו רוצה לראות בשום רע שבעולם, או פירוש ברע באדם רע כלומר אדם שהוא רע לא יוכל לראותו".
שאלה - 191956
מסיבות רפואיות לא צמתי באזכרות של אימי בשנים קודמות והלכתי לעבוד כרגיל. האם בתור אישה רצוי שהשנה אצום (יכולה לצום) ואיעדר מהעבודה? יש לי מפגש לימודי לעובדים באותו יום
תשובה
אינך חייבת להתענות. אם תרצי אפשר.
שאלה - 191955
לכבוד הרב שלום רב
משפחה שמתגוררת בחו"ל גם כל הילדים מתגוררים בחו"ל והאבא נפטר וביקש בבירור מהבן לקבור אותו בארץ ישראל ויש לבן את הממון לעשות זאת ולקנות קבר מה על הבן לעשות?

תשובה
לדעת התלמוד בבלי במסכת כתובות יש בזה מצווה, ואילו לדעת תלמוד ירושלמי, הזוהר הקדוש, והמדרשים, אין להעלות מי שנפטר בחו"ל לקברו בארץ ישראל.
שאלה - 191954
שלום לכבוד הרב
האם אדם שלא קם להתפלל שחרית ולא מקפיד על ההלכה לא תיטוש תורת אימך

תשובה
אינו יכול לשמש בתפקיד ציבורי כלשהו בבית הכנסת. כי הוא פורש מהציבור.
שאלה - 191953
לכבוד הרב מוצפי שליט"א סיר מרק, שנשאר בלילה מכוסה רובו,מכסה פתוח בגלל מצקת שמונחת בתוכו. האם מותר לאוכלו?
בריאות איתנה ואורך ימים לרב היקר

תשובה
בדיעבד הוא מותר.
שאלה - 191952
לכבוד הרב שליט"א שבוע מבורך!
אישה , אמא לילדים ועובדת מה חיובה בתפילות. כמן כן .מכונת כביסה בחדר אמבטחה שירותים .האם שנכנסים לצורך הכביסה חייב בנטילה?

תשובה
ברכות השחר, תפלת יוצר, העמידה, עלינו לשבח. ב, רק כאשר מבקשים לברך או להתפלל יש לרחוץ הידים מהברז. אפשרות אחרת היא להניח כפפות על כפות הידים ואז אין צורך ברחיצת הידים.
שאלה - 191951
שלום לכבוד הרב
אנחנו מתכוונים להכניס ספר תורה בג' סיוון השנה בעז"ה.
האם עדיף תאריך אחר בשל 3 ימי ההגבלה? או שאין בכך בעיה.
תודה רבה הרב.

תשובה
תכניסו השבוע.
שאלה - 191950
לכבוד הרב
ניפטרה ב-ל ניסן שנה שעברה וניקברה ב-א אייר,איך לנהוג באזכרה 12 חודש?
תודה

תשובה
ביום ערב ראש חודש אייר. לימוד תורה.
שאלה - 191949
כבוד הרב האם מותר להגיד בשבת לפני הנץ מודעה וגילוי דעת של רבנו יוסף חיים זצוק"ל .ותפילה של הרב שר שלום שרעבי הקדוש זצוק"ל יש שם קצת מעין סליחה. אחרי זה אני לומד שולחן ערוך וכו
תשובה
אין בזה בעיה כלל.
שאלה - 191948
לכבוד הרב שליט"א,
אמרנו שרוצים לעשות סעודת הודיה בגלל איזה דבר שקרה והיה לנו ישועה גדולה ב"ה. מעדיפים לתרום לישיבה של הרב לתלמידי חכמים לסעודה וכ'ו. האם ניתן? תודה רבה!

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 191947
שלום לרב
חששתי שאני עובר על לא תנחשו. אני מתחתן וקניתי מיטה יהודית ורציתי לקנות שני מזרנים שזוג שהיה אמור לקנות אותם ביטל את החתונה שבוע לפני האם צריך לחשוש לקנות (תמזרנים)את המזרנים?

תשובה
אין בכך כל חשש.
שאלה - 191946
לרב הגאון!
בלימוד הבית יוסף, לעיתים יש קטע שאני מאוד נהנה ממנו. אם אני חוזר עליו כמה פעמים כדי להנות שוב במקום להמשיך לקטע הבא של הבית יוסף האם זה ביטול תורה באיכות? תודה

תשובה
הרב השיב לך אמש.
שאלה - 191945
שבוע טוב לרב.אני בעל חנות ואני מקפיד לקחת ולתת כסף במגש, חלק מהלקוחות ממש נפגעים, לא מבינים את הענין חושבים שאני גזעני, במיוחד האתיופים ועובדים זרים האם להמשיך לנהוג כך?
תשובה
מפני דרכי שלום, תוותר על מנהגך.
שאלה - 191944
לרב היקר
בעת החשבון, מוצר עליו מחיר 36 עבר 30 בסריקה במחשב. כיוון שהיתה אפשרות שזה טעות שינתי ל 36 כמו שנקוב. לאחר בירור הסתבר שהמחיר הנכון 30
האם צריך לזכות הלקוחות? תודה

תשובה
בהחלט כן לזכות.
שאלה - 191943
ביסוד ציון מובא בשם מור אביו זצ"ל שטוב לעלות שביעי (בשבת לאחר שעשו תיקון). אצלנו מעלים יותר מ7 האם המעלה הנ"ל היא לשביעי בסדר או בעולה לפני מפטיר (הקרוי משלים)?
תודה רבה

תשובה
בהחלט המשלים, הנקרא בתלמוד ובראשונים "הגולל".
ועיין בבית יוסף אורח חיים סימן קל"ה שכתב "מיהו אפילו בשבתות וימים טובים אם בא לחלוק כבוד לאדם גדול ומופלג דכולהו כהני כייפי ליה לעלות ראשון הוא רשאי כדאשכחן דרב ורב הונא הוו קרו בכהני אלא שבדורות הללו לא הקפידו הגדולים לעלות ראשונים וטפי עדיף להו לעלות בסוף העולים ולעולם גדול שבציבור עולה בסוף ועל ידי כך לא הוצרכו הכהנים למחול כבודם לגדולי הדור".
שאלה - 191942
שלום לכבוד הרב מוצפי מה הפירוש האור שבה מחזירם למוטב האם אדם שלומד כל לימוד בלי להוציא ממנו את המוסר שבו האם הלימוד לבד יחזירו למוטב למשל לימוד גמרא או חידושים בפרשת שבוע
תשובה
המדובר הוא בעיקר לימוד התלמוד בפשטות ובתמימות. ובתנאי שיהיה זה באופן קבוע, ולא לעתים שונות או מזדמנות.
שאלה - 191941
שלום לכבוד הרב!
רציתי לשאול לגביי אם יש איסור להעביר סכין מיד ליד? או שזה סתם אמונה תפילה? או שזה כמו שאסור לתת לחבר לקפל את הטלית כי קשה למזל! וארנק לא לתת לחבר או לקנות וכו'.

תשובה
אין איסור כזה.
שאלה - 191940
בפרשת השבוע כתב הספורנו ''צדיקי הדור הנאנחים והנאנקים על עונות הדור ועל עניים, ומתפללים'', מי לנו ממורינו המקיים כל זה כפשוטו, יוסיף ה' לכבודו בריאות ואריכות ימים
תשובה
תודה על הברכות, רק בשבח הגזמת.
שאלה - 191939
לרב הגאון!
בלימוד הבית יוסף, לעיתים יש קטע שאני מאוד נהנה ממנו. אם אני חוזר עליו כמה פעמים כדי ליהנות שוב במקום להמשיך לקטע הבא של הבית יוסף האם זה ביטול תורה באיכות? תודה

תשובה
זה טוב מאוד כי כך הנך משנן את הדברים.
שאלה - 191938
שלום לכבוד הרב
האם כשילד "פותח את הראש" זה נחשב לפיקוח נפש בשבת?

תשובה
כשיש פצע מדמם, כן.
שאלה - 191937
לכבוד הרב
בפרשת שמות בפרשי כתב שמשה הרג את המצרי בשם המפורש. רציתי לשאול מניין ידע משה את השם הזה והלוא גדל בבית פרעה

תשובה
הוא לא התנתק מבית אביו כל השנים.
שאלה - 191936
לכבוד הרב היקר . ממש תודה על כל הזמן שאתה מקדיש עבורנו . לומדים ממך הרבה.
אני טובל בל"נ כל יום . המקווה שלנו שייך לחסידים, ובשבת הם מחממים אותו בחורף . האם אפשר להקל ולטבול בו.

תשובה
אם הטמפרטורה היא לא עוברת את 30 מעלות זה נקרא פושר ומותר.
שאלה - 191935
לכבוד הרב שבוע טוב ומבורך. האם מותר לי שאני יושב בבי"כ. להניח את הסידור על ספר הלכה . שכך יותר נח לי להתפלל.
תשובה
לא נכון לעשות כן, לקחת ספר הלכה לכתחילה ולהניחו כמשענת לסידור. ויש בזה מעט זילזול חלילה.
שאלה - 191934
מרק ירקות טחון לגמרי סמיך שלא ניכרים בכלל הירקות אבל מבינים שיש בו ירקות מה ברכתו?
תשובה
דעת מרן הבית יוסף ז"ל שברכתו האדמה.
שאלה - 191933
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כלה ,נישאה לפני חודשיים,בעוד 3 חודשים אזכרה 12 חודש של אם הכלה,האם יכולה לעלות לבית העלמין?
תודה

תשובה
אין בכך איסור,
שאלה - 191932
שלום למורנו ורבנו האמיתי שליט"א..אם יש לי ספר כל שהוא ויצאה מהדורה יותר בהירה וקלה לעיון אם מותר לקנות החדש ותישן לגנוז?
תשובה
מדוע לגנוז? אפשר להקדיש לבית הכנסת לזיכוי הרבים.
שאלה - 191931
בני מתפלל קבוע במניין של תפילת הנץ. לאחרונה הוחלט בת"ת כי על התלמידים להגיע לתפילת שחרית ב8:30. הדבר גורם לבני צער. נאמר לו שהוא חייב להתפלל איתם כי זה הצביון שלהם מה לעשות
תשובה
אין לך ברירה, אלא בנך יקבל פטור מההנהלה.
שאלה - 191930
שלום לכבוד הרב שמעתי שיש מנהג למי שרוכש ספר תורה, לכתוב מילה ראשונה "בראשית", ומילה אחרונה "ישראל". האם כך לנהוג?
תשובה
בשו"ת חקרי לב סימן ק"ן הביא מנהג זה, ופסק שעדיף שיכתוב פסוק "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב". והביאו הרב השומר אמת סימן א, אות ה.
שאלה - 191929
לכבוד הרב.אברך לומד מהבוקר עד הלילה.יכול בהפסקה בכולל ללמוד עם תפילין רת, למרות שיש עוד כמה שנשארים ללמוד בלי, או יוהרא?מאוד מתחבר לזה וראיתי בספרך הקדוש את המעלה.
תשובה
בפני אחרים זה ודאי יוהרא, רק בביתו יכול לעשות כן.
שאלה - 191928
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אשתי שתחי' התפללה ערבית שעתיים אחרי ההבדלה האם
בתפילה צריכה לומר אתה חוננתנו ?
בברכת שבוע טוב ומבורך לכבוד הרה"ג

תשובה
בהחלט כן, בכל שעה שמתפללים ערבית במוצאי שבת קודש יש לומר אתה חוננתנו.
שאלה - 191927
לכבוד הרה"ג שלום רב,
לפני שנה [בערך] הרב בירך אותי להיכנס לישיבההיום בן 31. ביקשתי מרה"י שליט"א לצאת לשידוכים וסירב,כיצד לנהוג?תודה רבה וכל טוב

תשובה
תמתין חצי שנה.
שאלה - 191926
כבוד הרב
אמרתי לקרוב "תמיד שהוא חוזר לדבר עם אנשים מסויימים שוב חוזרות הבעיות" הבין מי זה. האדם הזה גרם לאנשים להכות לצער לאיים מסית קרובים כנגדי יש פה ל"ה איך עושים תשובה?

תשובה
אין בזה לשון הרע מכיוון שאתה מסביר את צעדיך. ולא בא לספר בגנותו.
שאלה - 191925
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמי באבל על אביה ז"ל, האם יכולה לשים בושם?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 191924
לכבוד מו"ר
מה הדין לגבי דירה מכונס במחיר מוזל כאשר הדירה יצאה מזוג שהיתגרשו האם כאשר אינם מקפידים ורוצים במכירה גם אין סימן ברכה בדבר ? תודה

תשובה
אינני בטוח שאינם מקפידים, כי באיזהו שהוא מקום יש לכל אחד מהם רגשות מסויימים, לאותה דירה. ונכון שהם מסכימים על מכירתה, אך זה בלית ברירה, ועיניהם עדיין נשואות לדירה.
שאלה - 191923
לכבוד הרב האם בדפוס יש קדושה יותר מהקופסאות של התפילין
תשובה
אנא, פרט דבריך במה דברים אמורים, איזה ספר מודפס, ולגבי מה השאלה מתייחסת.
שאלה - 191922
שלום לכבוד הרב
אדם שלא הולך והוא על כיסא גלגלים נשוי עם ילדים יש לו וילה ורכבים יש ניתוח בחול בשווי 400 אלף שאם יעשה יצליח ללכת האם לתרום לו או עדיף לבני תורה

תשובה
זה לא צודק לקבץ נדבות מאחרים כשיש לו רכוש כן ירבה. ויש לזכור נמה שמובא במשנה מסכת פאה פרק ח, ט.
"מי שיש לו חמישים זוז והוא נושא ונותן בהם הרי זה לא יטול, וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל, אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות. וכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל, אינו מת מן הזיקנה עד שיפרנס אחרים משלו, ועליו הכתוב אומר (ירמיהו יז) ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו".
שאלה - 191921
לכבוד מו"ר הרב מוצפי
מה הן ההדרכות לגבי בקשה מילד קטן לחלל שבת בשעת הצורך? מתחת לאיזה גיל בדיוק? באיזה מצבים? וכו

תשובה
אסור בהחלט, הוא אינו גוי של שבת.
שאלה - 191920
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי בשם הרב (שמותר) טעות שמעת. לברור בשבת שני מיני אוכלים באותה הצלחת. רציתי לדעת הטעם שהרי התרומת הדשן רק החמיר להחשיב זאת כמעורב (תרוה"ד סי' נז).
תודה על הכל

תשובה
טעות שמעת.
שאלה - 191919
לכבוד הרב שבוע טוב
סי' צח ס"ק א משנ"ב "ואל יכוין האדם בשמות ויחודים.. דאל"ה ח"ו מקלקל בזה הרבה"
האם הכוונה שאיני יכול לכוון בפותח את ידיך ר"ת וס"ת למרות שאיני מבין המשמעות?

תשובה
מקור הדברים במגן אברהם סימן צח וזה לשונו
"כתב הזוהר פ' בשלח ע' קט"ו כל בר נש דאתי ליחדא שמא קדישא ולא אתכוין ביה בלבא ורעותא ודחילו בגין דיתברכון ביה עילאי ותתאי רמי לה צלותיה לברא וכלא מכריזים עליה לביש וקב"ה קרי כי תבואו לראות פני וכו' עכ"ל, לכן נ"ל שמי שאינו יודע בעצמו שיוכל לכוון לקיים זה אל יכוין כלל בשמות ויחודים רק יתפלל כפשוטו להבין הדברים בכוונת הלב".
וכוונת הדברים היא על יחודים וכוונות בסידור הכוונות, אך לא למה שכתבת.
שאלה - 191918
לכבוד מרן שליט"א אני עורך את הברית מיד אחרי התפילה בנץ אך אבא שלי שהוא סנדק אינו מוכן הוא רוצה שיהיה הרבה אנשים בברית אבל אני דואג לקדושה של הילד כמו שמרן כתב כאן לעשות בבוקר
תשובה
אבינו שבשמיים ישמח מאוד אם נעשה את הברית בבוקר, וכך יהיה בנך גדול בתורה וביראה.
שאלה - 191917
לכבוד הרב
ראינו שהרב מכיר חתן וכלה נזקקים יש ברשותנו מקרר ותנור+גז למסירה. אמנם לא חדשים אבל טובים יפים ותקינים לחלוטין. אם רלוונטי. טלפון...

תשובה
תזכו למצוות, מקנא אני בכם שזכיתם לשמח זוג צעיר עני החי בדלי דלות, (הם השיגו גז מרופט ותנור שבור ולא בפעולה) והלילה שמחו בכפליים על מתנתכם שניתנה בלב שלם.
יש לנו שני זוגות נוספים העומדים לינשא, ואנחנו מזמינים עוד מחברינו לזכות בכך. ריגשתם אותי מאוד הלילה, דמעות עומדות לי בעיניים, כי כבר נוצר הקשר, והדבר יוצא לדרך, וביותר שבתוך דקות נמצא יהודי שמתנדב להוביל אל המוצרים לבית הזוג הצעיר. איזו סניגוריא על עם ישראל, בזכותא יבוא גואל לישראל.
שאלה - 191916
לכבוד הרב שלום רב
האם ניתן לקחת את סבתא שלי שנמצאת בשנת אבל על בעלה ז"ל לגן חיות כדי לשמח אותה? תודה רבה ושבוע טוב

תשובה
מותר בהחלט, ומצווה רבה היא.
שאלה - 191915
שלום לכבוד הרב!
רציתי בבקשה לשאול לגביי גילוי אליהו הנביא!מי זוכה לזה? האם כל אחד יכול לזכות? ויכול להיות שמישהו זכה! ולא ידע שזה היה אליהו? ואיך ניתן לזכות לגילוי אליהו ?

תשובה
זה לא דבר מוחשי, ולא פיסי, אלא כשאדם נעשה קדוש וטהור, כשהוא לומד תורה זוכה שאליהו הנביא מתגלה לו בעין השכל והוא מבריק ברעיונות בלימוד התורה הקדושה.
ונזכר פעמים רבות בזוהר הקדוש, ועיין בשו"ת רב פעלים חלק ג, סוד ישרים סימן ד, מה שביאר בזה.
שאלה - 191914
לכבוד הרב שמעתי סירטון שרב אחד אמר שהרב מוצפי סיפר (שהרב שלו בישיבה) תיקון טעות. הוציא אותם בלילה והדליק לכם מדורה אחרי שסיפר לכם סיפורי צדיקים ואמר לכם......
תשובה
חבל שמשבשים הרבה פרטים, לא כך היה המעשה אלא כך. קבוצת ילדים היינו כבני 9 עד 12, לומדים בשיעורי ערב, ויום אחד הגיע צדיק ידוע, תלמיד חכם אמיתי, קדוש וטהור. לקח אותה לשדה והבעיר מדורה, ישבנו מסביב, והוא סיפר לנו על יהדות ספרד המפוארת, איך לפני כ - 540 שנה האינקווזיציה הספרדית ימח שמם, היתה מענה והורגת יהודים, ומנסה להעביר יהודים על דתם בעינויים נוראיים, ומסרו עצמם על קידוש השם, מהם נהרגו, מהם נשחטו, מהם נערפו ראשיהם, מהם קוצצו ידיהם ורגליהם, ולא נכנעו ולא המירו את דתם.

הרב ז"ל התחיל לתאר איך מכוונים בקריאת שמע ערב ובוקר, במילת "אחד" שהנני מוכן להיסקל, להישרף, להיהרג, ולהחנק על קדושת שמו יתברך, למות על קידוש השם. וכשסיים שאל מי מכם שעתה בא מיסיונר ומאיים שאו תמיר את דתך, או תישרף במדורה, וכל הקבוצה הצביעו שכולנו מוכנים.
שאלה - 191913
שלום לכבוד הרב
חוזר בתשובה ואני מתחזק בע״ה
כמות נכבדת של חולצות עם קישקושים וגינסים עם קרעים וצמודים.
1.מה אני עושה איתם כבודו.
2.יהודי יכול ללבוש אותם?

תשובה
למכרם לגויים.
שאלה - 191912
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לנפח מזרן אוויר בשבת

תשובה
דעת הגאון מו"ר הרב יוסף שלום אליישיב ז"ל, להחמיר בכך. ברם עיין בשו"ת יחוה דעת חלק ה, סימן שמ"ב. שפסק "מזרן או כרית פלסטיק, שמנפחים אותם באויר, אין לנפחם בשבת. אבל אם ניפחו אותם כבר פעם אחת לפני השבת, ולאחר מכן חזר האויר ויצא, מותר לחזור ולנפחם בשבת".
שאלה - 191911
לכבוד הרב שלום רב
שבת שלום לרב האם מותר להישתמש בשבת בספריי שכשמנערים אותו ולוחצים יוצא קצפת מוכנה?

תשובה
ליצור צורות שונות בשבת אסור. רק להתיז מעט על העוגה בלי ציור.
שאלה - 191910
נהוג שבשנה מעוברת-שלאחר אזכרה של השנה בתום 12 חדשים-עושים אזכדה גם בתום 13 חדשים-שאלתי-האם חייבים ג לעלות לבית העלמין-תודה
תשובה
העורך, הרב השיב לך אתמול שאין חובה בזה כלל.
שאלה - 191909
לכבוד הרב שלום רב
אבי גר בחול ( בפנמה ) ומסיבות כאלה ואחרות אינו יכול לבוא ארצה. האם מותר לי לטוס לבקרו. הוא לא הגיע לארץ כבר 5 שנים
תודה לרב

תשובה
לזמן קצר לבקר את ההורים מתירים.
שאלה - 191908
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
ראיתי שתורמים לחתנים וכלות מוצרי חשמל יש לי מיקסר ומטחנת בשר למסירה.

תשובה
מטעמים מובנים, אם הם חדשים ולא היו בשימוש נשמח מאוד לקבלם.
שאלה - 191907
כבוד הרב, גיסי לעתיד מתחתן בעוד כחודש, ביקש לשאול, יש להם אפשרות להשכיר דירה למשך שנה כי הבעלים רוצה למכור כעבור שנה, שואל אם לקחת אותה או להמשיך לחפש דירה אחרת לטווח ארוך?
תשובה
כדאי דירת קבע, כי שמי השכירות נבזזים ואוזלים וחבל.
שאלה - 191906
לרב היקר
אחותי מתחתנת בקרוב הבחור ללא כיפה ולא מקפיד על מה שצריך והחתונה תהיה מעורבת ולכן איני שמחה בכך וגם בקושי מדברת איתה
האם אני צריכה להתנהג אחרת למרות זאת?
תודה!

תשובה
תאחלי לה חיים טובים, וחיים של תורה ויהדות.
שאלה - 191905
שלום לכבוד הרב אני בת 50 ואני לא רואה תקופה ארוכה כיצד עלי לנהוג כאשר מופיע פעם בכמה חודשים .פלגה. חודשי .למה אני צריכה לחשוש תודה לרב החשוב
תשובה
הפלגה, בינונית, חודש.
שאלה - 191904
לכבוד הרב שלום רב
מצטער על השאלה אבל אפשר לקרוא את תיקון היסוד מספר לשון חכמים ביום שישי ביום לאחר שקרה... תודה רבה וסליחה על הגזל זמן

תשובה
בהחלט כן, זה בדיוק לשם כך.
שאלה - 191903
לכבוד הרב שלום רב
התחתנתי לפני חדשיים ורציתי מאחרי החתונה לא לגעת בזקן. ואשתי לא מתנגדת אבל היא מעדיפה שאני מקצץ.
מה אני צריך לעשות?

תשובה
מה שהנך מרגיש שמתאים לך.
שאלה - 191902
לכבוד הרב שלום רב
בעניין שטיפת פניו ידיו ורגליו במי אזוב בימי שישי של השובבי"ם. שטיפת ידיו האם הכוונה לכפות ידיו או מעבר?
תודה רבה ושבת שלום

תשובה
עד פרק הזרוע, תזכה למצוות.
שאלה - 191901
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עובד במתקן בטחוני.
המתקן מצריך שמירה 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.
שאלתי היא, האם בשבת יש היתר לעבוד ולאבטח במתקן זה, אך ורק למטרות האבטחה.

תשובה
א, לכתחילה ראוי לעשות המלאכה על ידי מי שאינו יהודי, ב, בשעה שיש צורך וחשש שיכולים לבוא לידי סכנה, אפשר לבצע הפעולות הנדרשות.
שאלה - 191900
שלום לכבוד הרב
כשקונים צבעים שונים של תפוחים, גמבות וכו האם כדאי לעשר בלי ברכה כמובן מכל אחד או מספיק מצבע אחד?
תודה ושבת שלום !

תשובה
כל אחד הוא גידול אחר ושונה, ויש לעשר מכל סוג וצבע.
שאלה - 191899
לכבוד הרב

יש מותג שהסמל שלהם זה צללית [זה תפר] בצורת גבר ואישה שיושבים עם גב אחד לשני.
לא ממש ניתן לזהות זאת אך זה כוונת הסמל, האם מותר ללבוש בגד כזה שכבר נקנה?
תודה

תשובה
רק בתור בגד שינה. או פנימי שאינו נראה כלל.
שאלה - 191898
לכבוד הרב
למדתי בבית הספר מגמת חקלאות ויש לי ידע האם מותר "לי" לגזום את עצי הפרי בגינה שלי כדי שהעצים יצמחו יותר טוב ויניבו פירות ישנם ענפים בעץ שלא מניבים פירות ?

תשובה
רק הפעולות ההכרחיות לתועלת האילן מותר.
שאלה - 191897
לכבוד מו"ר.
לענין מעשר כספים בעצמאי:
א) האם להפחית את תשלומי המיסים השונים (מס הכנסה ב"ל) מהרווח לפני שמעשרים?
ב) כמה אחוז מהמעשר ניתן להפריש לחתונות הילדים?
תודה רבה

תשובה
א, אפשר בהחלט. ב, למי שעובד יכול לתת עד מחצית לצרכי נישואי ילדיו.
שאלה - 191896
אני לא מבינה שאם יש הלכה וחוקים למה יש בכל זאת ניגודים מסוימים בין העדות?
העניין בשר חלק שאשכנזים לא מחמירים והם יכולים לאכול לא חלק, אז איך מתירים?

תשובה
יש הלכה וממנה איש לא יסור ימין ושמאל, אלא שבגלות היינו בארצות שונות, ונוספו מנהגים שונים ופרשניות שונות. וכל ארץ קיבלו עליהם כללים שונים במקצת.
שאלה - 191895
לכבוד הרב שלום רב,

מה הזמן המינימלי שיש לזמר בשירי שבת בסעודות. וכמה זמן נוהגים בממוצע? האם יש לחשוש לביטול תורה באיזשהו שלב? תודה ושבת שלום.

תשובה
הכל תלוי באופי המסובים, בכל אופן לא להאריך יותר מהממוצע.
שאלה - 191894
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בשידוך מתקדם עם בחורה.
שני דברים המטרידים אותי:
היא מוכנה לכיסוי ראש אבל להשאיר ״2 אצבעות״
רוצה שאאסוף אותה ושהיא תשב קדימה.
מה דעת הרב?

תשובה
בת שגדלה בסמינר בית יעקב, לא מבקשת תנאים מסוג זה.
שאלה - 191893
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רב שאמר לי בעקבות גירושים שעברתי שעליי לישון על הרצפה 40 יום. וזה בגלל שבעלי היה בצער מהגירושים. להמתקת דינים שלא יהיה חס וחלילה... ???

תשובה
הוא זקוק לאישפוז.
שאלה - 191892
לכבוד הרב שלום וברכה
הרב היקר תהילות לאל עליון מאז ששוחחנו אתמול בערב הצלחנו לגייס כבר עבור החתנים והיד עוד נטויה.יברכני רבי שאצליח לגייס עוד הרבה בעבורם
שבת שלום

תשובה
תעשו ותצליחו, תזכו למצוות. כי אותם שהבטיחו להם הרים וגבעות, דשאים ונהרות, אפילו לא נתנו גבשושיות, ולא מי גבים ובורות. ונשארו החתנים ללא משענם ומשענה.
שאלה - 191891
לכבוד הרב היקר,
האם אחרי מקלחת חובה ליטול יגיים עם כלי, או מספיק במים?
שבת שלום ומבורך כבוד הרב

תשובה
רק בשני אופנים נוטלים בכלי ובשניהם הברכה על נטילת ידים, א, בשחרית כשקמים מהשינה, ב, כשבאים לאכול לחם.
שאלה - 191890
שלום לכבוד הרב אני אשה ממתי יכולה להתפלל שחרית, היום התפללתי עמידה בחמישה לשש
תשובה
בסדר גמור. תקובל ברצון.
שאלה - 191889
שלום עליכם.
לצערי אין ביכולתי להתענות בתקופה זו מחמת עבודתי, האם תענית שעות, כגון עד חצות, או מיעוט אכילה מועיל במשהו?

תשובה
עיין יסוד ציון.
שאלה - 191888
לכבוד הרב
הרב ענה בשו"ת על אריכות בתפילה כשהוא עשירי, מניין מצומצם אני משתדל למהר אבל מה אעשה כיום הציבור רצים מרגיש שמחכים לי אבל גם חשוב לי להתפלל כראוי מה עושים במצב כזה?

תשובה
א, תתפלל במקום אחר, ב, תתפלל כרגיל כמו כל הציבור יראי שמים, ולא תאריך יותר מהם.
שאלה - 191887
שלום לכבוד הרב שליט"א
בבית הכנסת פרצה שריפה. והתיבה נשרפה וא"א להשתמש בה. קנו חדשה והישנה לא יודעים מה לעשות?
תודה רבה

תשובה
אם ניתן לעשות מדפים לספרי קודש משיירי העץ זה נכון לעשותו, אך כשאין שום חלק מהתיבה שימושי, יפרקו אותה ויגנזו את החלקים באדמה במקום פנוי לגניזה.
שאלה - 191886
שלום לכבוד הרב אשה מסולקת דמים שסובלת מטחורים וראתה על הטישו דם. ובדקה אחר כך ויצא נקי בבדיקה. האם צריכה לחשוש ? תודה רבה
תשובה
אין בזה שום חשש. כיוון שיודעת שהיא פצועה.
שאלה - 191885
שלום לכבוד הרב מוצפי לגבי השאלה בשיעור מוסר של קירוב רחוקים לשיר או לפייט מדובר שהנשים בעזרה ולא שרות רק הרב והאנשים מאותו עניין של השיעור השיר או הפיוט לחזק אותם באמונה
תשובה
בסיום השיעור תשירו את ״בר יוחאי״ וכן ״ואמרתם כה לחי״.
שאלה - 191884
אזכרה של שנתיים לאבי ע"ה. לאחי הבכור חשוב שכולנו נגיע לבית העלמין ביום פקודתו ונקרא תהלים,בנוסף ללימוד בכולל אברכים. האם בסדר שאמי שתיחי' אני ואחותי נצטרף לבית העלמין?
תשובה
אינני יכול לומר לכן לא. אם כי הוא טועה, והיה נכון יותר שתלכו אחרי שהגברים יצאו. אך זה דבר מאוד רגשי ולא אוכל לומר דבר.
שאלה - 191883
לכבוד הרב ב"ה הראתי לאשתי את התשובה על נושא השחיטה והיא חוזרת בתשובה ומבקשת סליחה ששמעה לשון הרע על הרב ועל הנושא הנ"ל. כואב הלב ואני בצער מהלשון הרע שאנשים תמימים מקבלים!
תשובה
ברוכים אתם להשם.
שאלה - 191882
לכבוד הרב
בעניין פדיון נפש האם גם אדם בריא צריך לעשות מדי פעם? וכל כמה זמן צריך? ולאדם חולה מאוד כל כמה זמן חודש שבוע או כל יום? ומה סכום הפדיון כיום?

תשובה
רק בעשרת ימי תשובה.
שאלה - 191881
לכבוד הרב
רציתי לשאול כמה זמן אפשר להתפלל עמידה לפני הזמן הנקוב בלוחות של נץ החמה או שזה ממש כפי הכתוב.
תודה רבה בריאות לרב לאורך ימים טובים

תשובה
מסתמא שאינך מתפלל יחיד, מנין המתפלל בנץ החמה, יתפללו לפי זמן הנץ, מנין פועלים יתפללו לפי מנהגם.
שאלה - 191880
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. יש לנו מנין כל יום במנחה, ואחר המתפללים מאריך בתפילה והוא עשירי, והוא ממשיך בדרכו, אולי הרב יכתוב על ענין זה.

.

תשובה
לצערינו זו תופעה נפוצה לאחרונה, וחבל מאוד שאינם מקיימים מצוות עשה מהתורה ואהבת לרעך כמוך, ומאריכים בתפילה ואינם מתחשבים בזולת, זה גם קורה אצל סוג מסויים שאינם שומעים בקול החכמים ועושים מה שעולה על רוחם, מפני שלא קיבלו חינוך נכון בילדותם.
וחבל מאוד שהם מפסידים עניית אמנים, וקדושה במילואה, ברכת כהנים כהלכה, ולפעמים גם קריאת התורה וקדישים ועוד. גם אינו יודע שלא מקיים דברי חז"ל שאמרו אל ישנה אדם ממנהג המקום, אל יהא יושב בין העומדים ולא עומד בין היושבים, והמה חושבים שתפילתם היא יותר מכולם ובוודאי תתקבל, וחבל שאינם מקשיבים לדברי חז"ל. גם יש בזה חשש יוהרא, חשש אל ישנה אדם מפני המחלוקת, והשם יתברך יחון אותם חכמה בינה ודעת.
שאלה - 191879
לרב אהוב נפשנו,חידשתי את התרומה לטהרת המשפחה אנא ברכני שאזכה כבר לזרע קודש של קיימא,עייפה נפשי.
תשובה
יהי רצון שיתקיים בקרוב. זרע של קיימא.
שאלה - 191878
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
עד היכן צריכים הציבור לענות לאחר שאומרים יהא שמיה רבא עד בריך הוא או עד דאמירן בעלמא ?
כנראה לא הבנתי את החיד"א הקדוש
יאיר עינינו כבוד הרב

תשובה
עד "דאמירן בעלמא".
שאלה - 191877
לכבוד הרב,
ברוב עוונותי מאושפז מזה שלוש שבועות בביה"ח, ויתכן אך ממש לא בטוח, שאצטרך לעשות mri בשבת,
האם אפשר הדבר ? אציין כי בבדיקה איני עושה דבר בעצמי.

תשובה
זה לא בדחיפות ואין צורך לעשותו בשבת.
שאלה - 191876
לכבוד הרב
אימי אישה מאוד תמימה. לצערי, מדברת הרבה לשון הרע. אם אני לא מדברת איתה או לפחות שומעת היא לא מבינה ונפגעת. איננה יודעת קרוא וכתוב. מה לעשות
תודה ותזכה למצוות.

תשובה
לומר לה בעדינות, לטובתך ולבריאותך לא כדאי לדבר רכילות על אחרים.
שאלה - 191875
לכבוד הרב מוצפי שלום רב האם בשיעור מוסר של קירוב רחוקים אפשר לשלב פיוט או שיר בדבר שקשור לשיעור כדי לעודד את האנשים להתחזק באמונה או ביטחון בה" או שזה לא מתאים לעשות זאת
תשובה
יש שם גברים וגם נשים, ואיך יותר דבר זה?
שאלה - 191874
לכבוד הרב שלום רב
אני עובדת בבית העלמין,ופעם ראשונה שאמרתי לאשה בקול רם ,תזכי למצוות,במקום של הקברים,אחר כך הצטערתי כי זה לעג לרש,
מה עליי לעשות?
שבת שלום לכבוד הרב.

תשובה
כיוון שרק איחלתם למצווה מותר.
שאלה - 191873
לכבוד הרב שלום רב,שמעתי כמה פעמים שאומרים שאפשר לאחר בכוונה תחילה בפגישת שידוכים כדי לבחון את התגובה של המשודך והאם יכעס. האם זה מותר?
תשובה
שטות גמורה, וכי הייתם מסכימים שכך יעשו לבניכם או לבנותיכם. ואהבת לרעך כמוך. רק אנשים מנוערים מתורה ויראת שמים יעשו כן.
שאלה - 191872
חרדית גרושה שנה ו-8 נלחמתי על שלום בית ועלה בבריאות הנפשית שלי, נתתי לגרוש כמה הזדמנויות עדיין מנסה לחזור הוא לא בריא ויציב אז מסרבת ,אבל אנשים בחוץ אוהבים לרנן איך לפעול ?
תשובה
צריך שרב המכיר את שניכם יברר ויבדוק מה עושים.
שאלה - 191871
רכשתי ספר אורח צדיקים של הצדיק המקובל סלמן מוצפי יש שם תפילה למתייצב לפני שרים ומלכים, אולי זה מצחיק, אבל מותר לכוון על רישום הבת לסמינר כשעומדים בפני אנשי הנהלה של סמינר?
תשובה
כן בהחלט, כי זה רציני.
שאלה - 191870
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישתי תמיד מקפידה עך הפסק טהרה בזמן .האם מועיל ב17:09 דק...פשוט שכחה...מה עושים כבודו?

תשובה
כיוון שעדיין לא הגיע זמן צאת הכוכבים, זה נחשב, להבא ליזהר.
שאלה - 191869
לכבוד הרב שליט״א
בעל תשובה, יש אזכרה של המשפחה רוצים לעלות אחר חצות לבית העלמין. האם יש בעיה לי אישית לעלות אחר חצות? (המשפחה לא שומעת לי) והאם אפשר לטבול לפני או שצריך אחרי

תשובה
ביום השישי אחר חצות אל תעלה ולא תתווכח עמהם.
שאלה - 191868
לכבוד הרב שלום רב
-אמא ע''ה נפטרה בשנה מעוברת עשינו לה אזכרה ביום השנה כמו בשנה מעוברת ועכשיו אנו רוצים לעשות אזכרה לאחר 13 חודש האם אנו חייבים לעלות גם לבית העלמין?

תשובה
אין בזה חובה, אולם על הבנים ללמוד תורה באותו יום ובלילה שלפניו.
שאלה - 191867
שלום לכבוד הרב
א)הרב בתורה בציון כ בשם הרב חמווי ז"ל לגבי מלח של העומר שיזהר שלא יניחנו על הארץ והשולחן מה הכוונה זה מבטל כח השפעתו ויניח רק בכיס?
ב)צריך לפרק ולשטוף את הנפה?

תשובה
הכוונה בשעת הברכה והספירה, אולם אחר כן אפשר.
שאלה - 191866
לכבוד הרב היקר
בעזרת השם בלי נדר ברצוני לצום מחר{יום שישי} מעלות השחר עד חצות היום.
האם צריך לקבל במנחה?

תשובה
תענית חצי יום אינה נחשבת ואינה צריכה קבלה.
שאלה - 191865
לעורכים
שאלתי כמה שאלות חשובות אין לי את מי לשאול אני חוזרת בתשובה אין סביבי אנשים לשאול אשמח שתעבירו לרב את שאלותי תנסו לאתר לפי האי מייל שלי ואשמח שיענה לי

תשובה
לפני יומיים הרב בעצמו השיב לך. תשובה 191720.
שאלה - 191864
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אם אני נוסע מראש העין לקבר בניהו בן יהוידע נסיעה של 120 דקות
צריך לומר תפילת הדרך בשם ומלכות ? או שתמיד בלי שם ומלכות ?
יורנו הרב

תשובה
תפילת הדרך כשיש נסיעה כולל הלוך וחזור באותו יום הכוללת נסיעה של 72 דקות, לדוגמא ירושלים תל אביב, נאמרת בשם ומלכות.
שאלה - 191863
שלום לכבוד הרב שליטא!
האם הרב יוכל ללמדנו הלכה למעשה."כל מעשיה על פיו"
האם לא צריך גם להתחשב ברצונות האישה?
תודה ואורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים

תשובה
מאמר זה לא מוכר. צריך להתחשב באשה ולכבדה.
שאלה - 191862
לכבוד הרב
אדם שמקפיד מאוד שלא לדבר בביה"כ. מגיע לביה"כ לא קבוע, ושואלים אותו לגבי זמן תפילה, מותר לו לענות בקצרה ולענות [אם יודע]?
תודה

תשובה
מצווה לענות בקצרה.
שאלה - 191861
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
אם יוצא מהבית לותיקין לפני זמן הנחה מ10 ראשונים , האם כשמגיע זמן הנחה לצאת למבואה ששם יש גם את המטבחון ושם יש עוד אנשים שמניחים ומרוויח 2 המעלות ?

תשובה
כך נכון לעשות. תהיה מעשרה ראשונים, וכשיגיע זמן הנחת תפילין תצא ותניח בברכה.
שאלה - 191860
לכבוד הרב שלום רב.
לצערי בחניון של הסינמה סיטי עקפה אותי מכונית ובגאווה נגשתי אל הנהגת וצעקתי עליה גדפתי חרפתי וביישתי אותה. אני מצטער על כך מאוד. מה לעשות? תודה

תשובה
כל פעם שהנך יוצא לכביש תאמר לעצמך בקול רם "להיות רגוע, אל תצעק, אל תצא מהכלים, תשמור על שקט נפשי, בכל מצב שתהיה".
שאלה - 191859
שלום לכבוד הרב
קראתי בספרך הקדוש יסוד ציון והבנתי שרק אדם לומד תורה יומם ולילה מקפיד קלה כבחמורה ירא שמים אמיתי יצום ויתענה ויעשה את התיקונים בימי השובבים אם הבנתי נכון?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 191858
אדם שטיגן כבד בקר במחבת במקום צליה, האם המאכלים שנעשו בה לאחר מכן מותרים? ומה דין המחבת?
תשובה
אם בושלו תוך 24 שעות המוצאים נאסרים. המחבת צריכה ליבון באש. אם עברו 24 שעות מטיגון הכבד הבשר מותר.
שאלה - 191857
לכבוד הרב שליט"א.
לא נעים לי להגיד ואני מתבייש אבל מעל חצי שנה שאני לא קם לשחרית במיניין מלבד שבת קודש. אני שם שעון ולא מצליח אני בצער גדול איך אפשר להתחיל מחדש ושיהיה לי כח?

תשובה
אתה ישן מאוחר בלילה וזה שורש כל הצרות והבעיות.
שאלה - 191856
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וברכה!
משפחה אבילה שואלת במה עדיף יותר להנציח את הנפטרת ב ספר תורה או בהחזקת כולל ערב חדש בישוב חילוני !

תשובה
יותר מהכל להקים שיעורי תורה מדי יום שיימסרו על ידי רבנים מוסמכים.
שאלה - 191855
לכבוד הרב שלום רב
נהוג לברך הגומל לאחר ניתוח, מה נוהגים בניתוח קאטרט בהרדמה מקומית כאשר שעה אחר הניתוח חוזרים הביתה לשיגרה?

תשובה
הגומל מברכים אם שכב במיטה שלשה ימים.
שאלה - 191854
שלום לכבוד הרב
אם יש לי תנך מלא וספר חומש מה לשים למעלה מהשני?

תשובה
תנ"ך הוא ראשון במעלה.
שאלה - 191853
שלום לכבודו, זכינו בסיעתא דשמיא ל-4 בנות ו-2 בנים. עכשיו הריון נוסף ואני מותשת, בנוסף עובדת משרה מלאה. האם לאחר לידה זו, בעזרת השם יתברך שהכל יהיה תקין, מותר לשים התקן?
תשובה
כשיגיע הזמן נדבר. מה ולמה.
שאלה - 191852
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
אני יושב יחד עם כמה בחורים שמתחזקים אני עובד על זה קשה
לומדים הלכות בעיקר
הם מאוד רוצים שאלמד אותם את הקריאה בתורה וזה בשעות הערב
מה לעשות לבקשתם ?

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 191851
לכבוד הרב שלום רב
האם ניתן להגיד קדיש לפני ויברך דוד.

תשובה
נכון.
שאלה - 191850
לכבוד הרב שלום! בערב שבת קודש אחרי הדלקת נרות, אני זקוקה לקפה כדי להירגע מהלחץ... בדר"כ שותה עד אחרי זמן שקיעה. האם זה בסדר? אם לא עד מתי יכולה לשתות/לאכול?
תשובה
שותים קודם ההדלקה.
שאלה - 191849
לכבוד הרב
האם יש היתר כלשהו לשבת סביב שולחן אחד בני משפחה מצומצמת שכוללים גיסים גיסות אחיינים ואחייניות גדולים?
תודה לכה"ר

תשובה
עד גיל 9 מותר.
שאלה - 191848
לכבוד הרב ,נהנתי ההילולא של אביך, ולמדתי מתורתו הנבונה. לגופו:מה לעשות עם החברות תחבורה ציבורית נגרמים עוולות, מהם התביעות הייצוגיות-אסור,אפשר לפנות,לסמוטריץ.
תשובה
מותר לפנות.
שאלה - 191847
שלום לכבוד מורי הרב
בקשוני כנציג של הרב להעתיר עבור ילדה בביה"ס חרדי פה של"ע חולה במחלה וכרגע עוברת ניתוח מסובך בת שבע בת תמי ובמה יתחזקו התלמידות והצוות בזמן הניתוח ובכלל

תשובה
לקבל עליהם הלכות צניעות.
שאלה - 191846
קיבלתי בעבודתי הקודמת טלפון לא כשר ואין צורך להחזיר את זה לחברה . כיום הוא יושבת 4 שנים ללא שימוש אני רוצה לזרוק אותו ממזמן השאלה האם מותר לי למכור אותו או לשבור אותו ולזרו
תשובה
לשבור בהחלט.
שאלה - 191845
שלום לכבוד העורך שליט"א
תודה רבה מקרב לב על מה שכתבתם. החייתם את רוחי בתקופה זו של חיי, כמים לצמא. ומאד תודה על מסירות נפש התמידית שלכם וללא שכר. מקנא בכם שהנכם משמשים את הרב

תשובה
חזק וברוך.
שאלה - 191844
למו"ר שליט"א הרב של אבא שלי קישר ביני לבין משודך -עברנו גיל 30 הבחור שלח הודעה אם בא לי לשלוח לו תמונה בלי שדיברנו וביטלתי אותו ישר. כועסים עלי שאני לא משתדלת.הגברים השתגעו
תשובה
אני חותם על כל מילה.
שאלה - 191843
לכבוד הרב:דחוף בבקשה אני התחלתי לעבוד היום מוקדם והתפללתי היום בבוקר והנחתי תפילין מחוסר ידיעה בשעה 4:50 בבוקר. הבנתי שטעיתי וזה עדיין לילה. מה עליי לעשות
תשובה
תניח במשך היום תפילין בברכה ותאמר עמם קריאת שמע.
שאלה - 191842
שלום לכבוד הרב!
לגביי מעלת פדיון הבן מה המעלה של פדיון הבן?
ושל המשתתפים בה? האם כן נחשב להם כאילו עשו פ"ד תעניות? והאם הישתתפות מועילה לתיקון היסוד בימים אלו במקום תיקון?

תשובה
לא ידוע מה מקורו הקדום אם בכלל. והגאון השדי חמד ז"ל [כללים, מערכת סמך כלל ד"ן] כתב כי "ונראה שאין מקור לדבר הזה, רק הוא שיחה נאה בפי הבריות". וכתב שבירושלים בשנת תרנ"ט הזמינו אותו ולא הלך ואמרו לו מה שכתבת שיש בספרים ודחה הדברים.
שאלה - 191841
לכבוד הרב מורנו שליט"א, שמעתי מכבודו כמה פעמים כי כדי לזכור הלימוד ינשק הספר כשמסיים ללמוד, האם זה מדוייק?
תשובה
בהחלט כן, כן כתב תלמיד רבנו האר"י ז"ל הוא רבנו מאיר פאפירש ז"ל בספרו אור צדיקים [סימן כ"ב, אות י"ז] "מנהג נכון לנשק הספר [שלומד בו תורה] בפתיחה וחתימה, ובפרט בספר קבלה, וגם הוא סגולה לזכרון". וכן ראינו חכמי הדור שלפנינו נוהגים. גם ראינו כשהיו לומדים ומוצאים חידוש מיוחד בספר, היו מנשקים את דפי הספר היכן שהחידוש כתוב.
שאלה - 191840
לכבוד הרב היקר! עשיתי בדיקת הריון ויצא חיובי, יש כתמים על התחתונית לפעמים בצבע חום ולפעמים ורוד, האם זה אוסר?
תודה רבה

תשובה
אם היא לא לבנה מותר, אם היא עשויה מחומר סינטטי ולא אריג מותר.
שאלה - 191839
לכבוד עט"ר!
רבים שואלים האם מותר לרדת למצרים של היום? האם זה אותו איסור או שמא מחמת סיבה מסויימת זה יהיה מותר?

תשובה
אסור בהחלט כנזכר בתורה.
שאלה - 191838
לכבוד הרב שליט"א מרוב כל השמועות על ביאת משיח. ונבואות מפחידות. אני ממש כל היום בפחדים. במה הרב מציע להתחזק? תודה רבה
תשובה
צוחקים מכם אנשים משועמים ומפיצים שמועות שוא.
שאלה - 191837
הרב שלום
פעמים רבות בת"א בדרכים נמצאים מסוממים או סתם אנשים באותם צמתים ומבקשים צדקה
כשפונים באופן אישי מותר לומר שאין אע'פ שיש?
אני תורם באופן מסודר
יורנו הרב כיצד לנהוג

תשובה
לא להתייחס אליהם, ואסור לתת להם אפילו פרוטה.
שאלה - 191836
לכבוד הרב, שנים אני ואשתי אוכלים משחיטת הרב, אשתי פתאום רוצה לאכול רק חבורא או להפסיק בכלל לאכול בשר. מפחדים אותה שיש בעיות אני בצער מזה. לא שומעת לי!! מה לעשות הרב?
תשובה
לא להתייחס למוצים לעז ומוציאי שם רע, יכרת השם שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. אלה אינם מקבלים פני שכינה. ברוך השם אשר לא עזב חסדו ואמיתו עמנו ועמכם, והן נמצא אחראי על כל הכשרות הגאון הצדיק, פקח ועניו, ירא אלקים, איש חיל הרב בן שושן שליט״א והוא נמצא בחו״ל ומפקח מטעמי אישית על כל הליכי השחיטה, ויחד בחרנו את אנשי הצוות, אחד לאחד, כולם בקיאים חכמים ונבונים, וכל זה עולה בהון רב, וברוך השם עומד בתקיפות על כל הוראה ופעולה, וישנם שהדבר לצנינים בעיניהם. ושלוםעל ישראל.
שאלה - 191835
שלום לכבוד הרב נרו
השם יאריך ימיך בטוב ובנעימים
רציתי לשאול מה ההבדל בין ברכה לתפילה, מצאנו את הביטוי עמד והתפלל ולא עמד ובירך

תשובה
בתפילת העמידה צריך לעמוד, כשמברכים צריכים לשבת, חוץ מהקידוש בליל שבת קודש שצריכים לעמוד.
שאלה - 191834
לכבוד הרב שליט"א
בשבת אני עושה קידוש לעצמי עד שבעלי חוזר שותה רביעית מיץ ענבים וטועמת מזונות מה אני צריכה לברך ברכה אחרונה?
תבורך מפי עליון

תשובה
אם אכלתם מזונות 30 גרם יש לברך על המחיה ועל הגפן, ואם לא היה כזית, לברך על הגפן.
שאלה - 191833
שלום לכבוד הרב
מאיזו נקודה בתורה הקדושה מותר לבחור שם לתינוק? למשל: האם מותר לקרוא לבת בשם אמתלאי?

תשובה
תודה לך.
שאלה - 191832
לכבוד הרב, בחורה חרדית בעלת תשובה. מעבירה השתלמויות לצוותים חינוכיים. השנה יש גם גברים בהשתלמויות. האם מותר?
בברכת אורך ימים ושנים.

תשובה
רק במסגרת חרדית ובהפרדה מליאה.
שאלה - 191831
שלום הרב
מה הדין כיום בעניין מעשר כספים ? האם חובה לתת? כמה לתת ? למי מותר לתת (עניים, כוללים,בתי כנסת)? מהברוטו / מהנטו ?
בנוסף האם הרב יכול לומר מה דעת הבן איש חי בנידון ?

תשובה
כתבת לי פרטים רבים. עיין בספר מבשרת ציון. כל הרשימה.
שאלה - 191830
שלום לכבוד הרב אני כל שבת קם בנץ ויש לי ילד בן 9 האם אני חייב להעיר אותו איתי לתפילה כדי שלכ יצא שכרי בהפסדמ. ב. רציתי לדעת הרב איפא קונים את הסידור של כוונת הרשש שיצא עכשיו
תשובה
א, אם הילד ישן 8 שעות תמימות תעיר אותו עמך. ב, עיין בכתובות שבראש הגליון.
שאלה - 191829
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אשה קרובה לגיל 60 ממש עצוב עדיין רווקה נאה לא חסר לי כלום האם לעשות סעודה להנצל מכרת?

תשובה
מדוע כרת חלילה? ומה מקום לסעודה להצלה? תקראי ספר תהלים.
שאלה - 191828
לכבוד הרב היו',
מעלת עשרה ראשונים. האם רק לעניין תפילת שחרית הראשונה בבית הכנסת (ולאו דווקא נץ). או לכל מניין ומניין וכן מנחה/מעריב/שיעורי תורה לאורך היום? תודה רבה.

תשובה
לכל תפילה וגם לשיעור תורה. עיין ארחות ציון.
שאלה - 191827
לכבוד הרב שלום וברכה,
הציעו לי בחור חוזר בתושבה בן 29, הוא בישיבה ידוע של חוזרים בתשובה כשנתיים
אני בת סמינר בת 24 שמגיעה מרקע בית דתי והתחרדתי
האם הרב ממליץ להתקדם עם ההצעה

תשובה
תתקדמו בהצלחה רבה.
שאלה - 191826
שלום לכבוד הרב
אבי בתוך השלושים על אחותו האם מותר לו להשתתף בארוחה במסעדה תודה רבה

תשובה
אסור לו.
שאלה - 191825
לכבוד הרב
קיבלתי תענית למחר מעלות השחר עד צאת הכוכבים במנחה
לפני זה אמרתי למישהו מחר אני בתענית
ואני מסופק אם אמרתי רק מחר שאני בתענית
או בתענית עד עלות השחר
מה עליי לעשות?

תשובה
הכל תלוי אך ורק במה שאמרת בשעת קבלת תענית בזמן מנחה.
שאלה - 191824
שלום לכבוד הרב שליט"אאיך חז"ל מגדירים את החזיר ואיפה זה מופיע?
תשובה
תחפש בפרשת שמיני בספר ויקרא, ובפרשת ראה בחומש דברים במפפרשים.
שאלה - 191823
לכבוד הרב שלום רב
יש כמה בחורים חילונים רוצים להתחזק וללמוד תורה , מה הדבר הראשון להתחיל ללמוד איתם

תשובה
יום אחד אגדות מסכת ברכות, ויום שני ספר מנורת המאור לרבנו יצחק אבוהב ז"ל. כל יום לסירוגין.
שאלה - 191822
שלום לכבוד הרב. בענין מה שכתוב על הפס' "והוא יושב פתח האהל כחם היום" שאאע"ה יושב על פתח גיהנם וכו'. מצינו שיש ג' פתחים לגהנם. באיזה פתח דיבר הכתוב?
תשובה
פתח זה אינו ענין מוחשי בפועל ממש, אלא בדרך משל אמרו פתח.
שאלה - 191821
לכבוד הרב
שלום רב איך מתגברים על תאוות אכילה ?

תשובה
צריכים ללמוד ספרי מוסר באופן קבוע, כי מי שמונע עצמו מללמוד בהם נעשה כבהמה השם יצילנו.
שאלה - 191820
שלום לכ' הרב מוצפי שליט"א
אני אישה חרדית ואני עובדת בבי"ס דתי לאומי
לאחרונה ממש מרגישה ירידה רוחנית
יש לי אפשרות לעזוב אך חוששת כי לא מוצאת עבודה אחרת
כיצד לחזק את רוחי שוב ?

תשובה
מאוד חשוב למצוא עבודה מסוג אחר. חזקו ואמצו.