שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ה'/אדר תשע"ח

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 155115
מו"ר שליט"א. מה נכבד היום מימים בצאת הספר היקר והנעלה לאור עולם הגדה של פסח "לספר בציון", אשר יביא כל אדם להתרגש ולהרגיש בליל הסדר כאילו יצא ממצרים. תודה רבנו, ממתינים לספר.
תשובה
הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי, על אשר לא עזב חסדו ואמתו ממני הצעיר באלפי ישראל, ואני זוכה היום בערב ראש חודש אדר הנהדר התשע"ח שיוצא לאור הגדה של פסח בעריכה מהודרת מפוארת ונאה. עם הלכות ומנהגים, עובדות ומעשה גדולים על ליל הסדר, ובו מדרשי חז"ל ממקור מים חיים.

על הכל אודה את שמו כי מלאכה של 30 שנה של שיעורי תורה ברבים בירושלים וברחבי הארץ, אשר הושקעה בה הרבה שעות של עיון המקורות בספרים הקדושים, ציונם וכתיבתם, הנה היום הגיעה לגאולה לאור עולם, ולא ירדה לטמיון, והנה הוגשה לשמח לב עם היושב בציון.
אני מודה בזה לכל צוות התלמידי חכמים המפוארים והיקרים אשר עסקו בהעתקות כתבי היד, בפיענוח, בעריכה, בהגהה, בהבאת המקורות, בדיוק הנוסחאות, ובעיקר בניקוד, וכל זה בהידור רב ברוב פאר והדר, והכל במסירות נפש עילאית ימים ולילות. ועל כולם ועל צבאם חתני כבני הגאון הגדול סבא דמשפטים, יקר המידות ואיש תבונות, חכם ונבון. הגאון רבי "עובדיה יוסף טולדאנו" שליט"א יחשל"א. הדיין המצויין בקי בכל חדרי תורה, אשר עמד כחומה בצורה על המלאכה במסירות נפש נפלאה להוציא דבר נאה ומתוקן לציבור הרחב.
הגה בלבו ועלתה במחשבתו הטהורה, והוא בעל היוזמה הברוכה, לערוך הגדה של פסח לאור הספר "פסח בציון" ולשיעורים אשר ניתנו בערבי פסחים וחודש ניסן, גם לרבות את ההגדה שכתב מור אבי ז"ל והעתיקה מכתב יד הגאון הבן איש חי ז"ל. לולי פעלו איני יודע אם בכלל כל זה היה יוצא לאור אי פעם. נפלאות דרכי אבינו שבשמים.

תודה לכולכם, ממני בן ציון יצ"ו בן רבי סלמן מוצפי ז"ל.
שאלה - 154945
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שבוע טוב ומבורך, מורנו שליט"א, אנחנו יושבי הצפון השבת היינו וגם עתה בפחד בגלל הפעילות האווירית אותה חווינו מה לעשות?

תשובה
תחילת הכל אסור לפחד. וראה מה שכתב בספר החינוך [מצוה תקכ"ה] "שלא לערוץ מפני האויב במלחמה. שנמנענו שלא לערוץ ולפחד מן האויבים בעת המלחמה ושלא נברח מפניהם, אבל החובה עלינו להתגבר כנגדם ולהתחזק ולעמוד בפניהם, ועל זה נאמר [דברים ז', כ"א], לא תערוץ מפניהם, ונכפלה המניעה במקום אחר [שם ג', כ"ב] באמרו לא תיראום.
משרשי המצוה שיש לכל אחד מישראל לשום להשם יתברך מבטחו, ולא יירא על גופו במקום שיוכל לתת כבוד להשם ברוך הוא ולעמו".
כולנו עם ישראל ביחד כאיש אחד בשעה זו. נקרא לאבינו שבשמים ונתפלל.
א, לקרוא מזמור תהלים צ"א יושב בסתר שבע פעמים ובתחילתו פסוק ויהי נעם.
ב, אנא בכח שבע פעמים.
ג, שיר למעלות תהלים קכ"א שבע פעמים.
ד, עלינו לשבח בכוונה.
מחצות הלילה וכן ביום לומר
ה, סדר פיטום הקטורת מ"אתה הוא" עד "המלך יעננו ביום קראינו".
ו, מזמור יענך תהלים כ. י"ב פעמים.
ז, מזמורי שיר המעלות תהלים ק"כ עד כולל מזמור קל"ד.
והשם יתברך יגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל.
שאלה - 154536
שלום לכבוד הרב שליט"א,
שאלו אותי הרי בגמרא אמרו יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. ומדוע אסור לגייס בנות לצבא?

תשובה
הנה ידוע כי הלכה נפסקה במסכת [קידושין ב, ב]. "דדרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אשה לעשות מלחמה".
ובמסכת [יבמות ס"ה, ב]. אמרו דרשו על מצות פריה ורביה, "אמר רבי אילעא משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אמר קרא [בראשית א, כ"ח] ומלאו את הארץ וכבשוה, איש דרכו לכבוש, ואין אשה דרכה לכבוש".
ועוד איתא [נזיר נ"ט, א]. "רבי אליעזר בן יעקב אומר, מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה? תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשה, ולא ילבש גבר שמלת אשה שלא יתקן איש בתיקוני אשה".
ובתרגום יונתן [שופטים ה, כ"ו] איתא על יעל בהרגה את סיסרא "טַבְתָא יָעֵל אִתַּת חֶבֶר שַׁלְמָאָה דְקַיְמַת מַה דִכְתִיב בִּסְפַר אוֹרַיְתָא דְמֹשֶׁה לָא יֱהֶוֵי תִקוּן זֵין דִגְבַר עַל אִתְּתָא וְלָא יְתַקֵן גְבַר בְּתִקוּנֵי אִתְּתָא אֱלָהֵן יְדָהָא לְסִכְתָא אוֹשִׁיטַת וִימִינָא לְאַרְזַפְתָּא דְנַפְחִין לְמִתְבַּר רַשִׁיעִין וַאֲנוּסִין מַחֲתֵיהּ לְסִיסְרָא תַּבְרַת רֵישֵׁיהּ פַּצְעַת מוֹחֵיהּ אַעֲבָרַת סִכְתָא בְּצִדְעֵיהּ".

מעתה נבוא לעיקר השאלה על המובא במסכת [סוטה מ"ד, ב]. "במה דברים אמורים, במלחמות הרשות, אבל במלחמות מצוה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. אמר רבי יהודה במה דברים אמורים במלחמות מצוה, אבל במלחמות חובה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה". ופירש רש"י ז"ל שם, "במה דברים אמורים דחוזרין מן המערכה ויש שאינן זזין ממקומן במלחמות הרשות. אבל במלחמות מצוה כגון כיבוש ארץ ישראל בימי יהושע הכל יוצאין".

וכתב הרדב"ז [בהלכות מלכים ז, ד]. "ברייתא כלשון רבינו [הרמב"ם] אלא דקשה וכי דרך הנשים לעשות מלחמה דקתני וכלה מחופתה והא כתיב כל כבודה בת מלך פנימה? ויש לומר דהכי קאמר כיון דחתן יוצא מחדרו כלה יוצאה מחופתה שאינה נוהגת ימי חופה! ואפשר דבמלחמת מצוה הנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהן וכן המנהג היום בערביות".

וכן הוא בהרש"ש סוטה מ"ד, ב. שכתב "משמע דגם נשים יוצאות למלחמה וחדוש הוא. ואולי אינן יוצאות אלא לבשל ולאפות וכדומה לצורך הגברים אנשי המלחמה".
גם הגאון בעמק הנצי"ב וכן בשו"ת ת דברי יששכר [אבן העזר סימן קמ"ט] כתבו "ומה שאמרו שלמלחמת מצוה יוצא חתן מחדרו וכלה מחופתה, היינו שהחתן יוצא למלחמה אפילו כשכבר הכלה בחופתה, אבל לא שהכלה תצא למלחמה". ועיין עוד בשו"ת יביע אומר חלק ח, אורח חיים סימן נ"ד.

ודע, כי כל זה אמור ב״מלחמת מצוה״ שהחתן יוצא מחדרו, שהיא על פי הסנהדרין. אך במלחמה שאינה מצוה לא. ועוד מדובר במלחמות של בית דוד מלך ישראל שהיו כולם צדיקים ואין בידם שום עבירה אפילו קלה. ככתוב בתורה ״מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו״ ודרשו בתלמוד מעבירות שבידו ואפילו שח בין תפלה של יד לתפילה של ראש. וחלילה שבנות ישראל היו מתערבות עם החיילים. והיו שומרים על כל מצוות התורה הקדושה.
שאלה - 153867
כבוד מרן שליט"א,
נבקש להודיע לציבור קהל קדשינו, כי ב"ה ובס"ד קיבלנו אישור סעיף 46 לקבל החזרי מס בתרומה לאתר ולספרי מורנו ורבנו שליט"א, זאת מלבד זכות עצומה לזיכוי הרבים.

תשובה
תזכו למצוות. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, וגם פטור ממס.
שאלה - 148691
לכבוד הגאון שליטא
מאד קל ולא מסובך לתרום לאתר באשראי.יש חלון מצד ימין באתר שכתוב עליו תרומות לוחצים עליו ויש אפשרות דרך אשראי ממלאים את פרטי הכרטיס ולוחצים על כפתור שלח

תשובה
שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 155377
לכבוד הרב שליטא
מה הן ההלכות ודברים שאבל בתוך שנה על הורים צריך לר צריך לעשות בפוריםלמשל בסעודת פורים נוהגים??

תשובה
סעודה בבית בלי אורחים.
שאלה - 155376
שלום לכבוד הרב
אני מתחזק. כרגע בבית אוכלים כשרות עוף רבנות. אישתי מתנגדת לקנות עוף בכשרות מהודרת, האם להתעקש לעבור לכשרות מהודרת.

תשובה
תתחיל לקנות מבלי שהיא תרגיש.
שאלה - 155375
שלום לכה"ר שליט"א
עד כמה באמת צריך לשתות בפורים? האם באמת צריך להגיע למצב של בלבול( שלא יבחין בין ארור המן לברוך מרדכי?) כיצד לנהוג ינחנו מורנו. ואם יש הבדל בין אברך לב.בית

תשובה
כתב הרמב״ם ז״ל קצת יותר מהרגלו. ולא ראינו מימינו רב בישראל שהשתכר.
שאלה - 155374
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מותר לי להפסיק להניק תינוק אחרי חצי שנה של הנקה מהסיבה שאני רוצה להכנס להריון נוסף?

תשובה
הנקה לא מפסיקים. הוא יחכים כשיגדל ככל שתוסיפי להניק.
שאלה - 155373
לכבוד הרב רב אני עוברת פחדים ולחצים בעצתך שתיתי כדורים לא התאימו החלפתי בזמן האחרון יש מתח היני לבין בעלי מרוחקים אחד מהשני מה עלי לעשות תודה ערב טוב
תשובה
סבלנות והכל יסתדר.
שאלה - 155372
לכבוד הרב
מאפיה השגחה אשכנזית שאופה לחמניה עם מיץ תפוחים וברכתה מזונות אבל אני שאוכל הלחמניה לא ממש מרגיש המיץ תפוחים אם לא היו אומרים לי הייתי חושב שזה המוציא .מה מברכים ?

תשובה
המוציא.
שאלה - 155371
לכבוד הרב שלום רב
לפני שבוע נפטרה אישה שהשאירה אחריה 4 יתומות.
האב נפטר לפני 3 שנים. הבת הגדולה בת 10 והקטנה בת 4
האם מותר לשמחן בבגדים,נעליים,ומשחקים חדשים,
מסיבת פורים?

תשובה
קטנים מותר ומצווה לשמחם. תזכו למצוות.
שאלה - 155370
הזמנו היכל לבית הכנסת וכבר הוא כמעט גמור אמורים להרכיב.
אחד הכהנים אומר ששמע מהרב שצריך מדרגה אחת לפחות איצטבא לכהנים השאלה אם צריך להתאמץ לעשות שינוי הזה בתשלום

תשובה
כן בהחלט. ועיין שיבת ציון וארחות ציון. שהוא כעין הדוכן שהיה בבית המקדש ומקורו בזוהר הקדוש עיין שם.
שאלה - 155369
שלום לכבוד הרב
אני ברוך השם עם חמישה ילדים הי"ו וכבר שנה בהפסקה מרגישה מבחינה פיזית ונפשית שזקוקה לעוד.. מה דעת הרב? תודה רבה

תשובה
לשאול אישית רב פוסק גדול בישראל.
שאלה - 155368
לכבוד הרבשלום רבאני מתפלל במנין של אשכנזים.ימי שני וחמישי התחנון שלההם קצר.. רצוני לדעת מה הכי נכון למתפלל ספרדי לומר כדי להספיק ביחד איתם? תודה.
תשובה
אל תנסה להספיק אתם, אתה תתפלל בסידורך לפי סדר. ללא דילוג.
שאלה - 155367
לכבוד הרב
האם יכול לצרף קטן שהגיע לחינוך למנין עשרה כדי לברך על הכוס בברכת המזון?

תשובה
דעת הרי"ף והרמב"ם ז"ל שקטן מצטרף הן לשלשה הן לעשרה, אך דעת רבני אשכנז וכן פסק הרמ"א ז"ל שאין קטן מצטרף לזימון. ולכן בני האשכנזים אינם מצרפים אותו, אך אנחנו הספרדים מצרפים אותו. ועיין שיבת ציון וארחות ציון.
שאלה - 155366
לכבוד הרב שלום איך הדרך הנכונה היום לעבוד את ה" כמו שכתוב בתורה עם סיפרי מוסר בהדרגה אורחות צדיקים שערי תשובה.שבט מוסר.ראשית חוכמה חובות הלבבות.
תשובה
זו היתה תמיד דרכם של גדולי הרבנים הספרדים מדורי דורות. וכך לימדנו עטרת ראשינו מרן ראש הישיבה רבנו עזרא עטיה ז״ל.
שאלה - 155365
לכבוד הרב
בשבוע שעבר חברת "מקורות" פרסמו הודעה שיש חשש לעתים נדירות של עבודה בשבת (התפלת מים) על מנת שלא ייגמר הספקת המים לישובים.
מה הדין של של שימוש במים בשבת או בצאת שבת?

תשובה
ישנו ועד רבנים המטפל בנושא. אפשר לברר אצלם. מה שכן ברור בערים שיש בהם ריכוזים של ציבור חרדי אין בעיה ברוך השם.
שאלה - 155364
שלום לכבוד הרבאחותי נפטרה בסיון תשע"ז.האם רצוי ללכת לבית העלמין.תודה כבוד הרבאריכות ימים ובריאות איתנה
תשובה
בנות ללכת לבית עלמין כמה שפחות. זה טוב לכולם.
שאלה - 155363
קבוצה של בנות שהתאגדו כדי לקרוא אחת על השניה תהילים למשך מספר ימים כמנין הבנות, כל יום על מישהי אחרת. כשמישהי שוכחת לקרוא,האם קוראת פעמיים למחרת על שתי בנות או מוסיפה יום?
תשובה
למחרת פעמיים. לשלם מיד.
שאלה - 155362
שלום לכבוד מו"ר
בני משפחתי היקרים מזמינים אותי לחו"ל לפורים בסביבה דתית. לי קשה מאד לעזוב את א"י אך הם מנסים לשכנע שמא זה רצון ה'. לא רואה יתרון רוחני שם. האם אני נוהג נכון?

תשובה
לא עוזבים את ארץ ישראל אפילו לא לחצי שעה. תענה להם כי מרדכי ואסתר נמצאים פה.
שאלה - 155361
שלום לכבוד הרב לגבי הדלקת נרות צדיקים פתיל שמן אחרי שהנרות נגמרו והשמן צריך לגנוז את הפתיל והפחית של הנר אן לזרוק החשש שלי נעשה בזה שימוש לעילוי נשמת הצדיקים
מצפה לתשובה?

תשובה
הצדיקים לא צריכים נרות. הם מבקשים מאתנו חינוך הילדים והנכדים בתלמודי תורה.
שאלה - 155360
לכבוד הרב מוצפי שליט"א כשאני מבקרת את אימי ומסייעת לה אני לבושה בגדים פשוטים מאלה שאיתם אני הולכת לעבודה (מטעמי נוחות בלבד )האם יש עם כך בעיה?
תודה לרב

תשובה
כמוך ירבו בישראל בנות המשמשות את הוריהן. אני מקנא בכן. שיחיו הוריכן. זו מצוות עשה גדולה מאוד ועושה רושם גדול בשמיים. בזכותכן תבוא לכולם הגאולה.
שאלה - 155359
שלום לכבוד הרב אשתי עובדת מחוץ לעיר מגיעה הביתה מאוחר מהנסיעות. הייתה בראיון עבודה שממש קרוב לבית ובהתמחות שלה ממש רוצה להתקבל מה לעשות ולהתפלל שהיא תצליח? מוכנים להכל.
תשובה
לקרוא פרקי תהלים.
שאלה - 155358
לכבוד הרב שלום! אני נוסעת קצת לפני חג הפסח לאימי ולא אהיה בביתי עד צאת פסח. האם אני עדיין צריכה להוציא את החמץ מהבית? או שאפשר להשאיר? כי אף אחד לא יהיה בבית
תשובה
לרכז כל החמץ במקום אחד ולמכרו לגוי.
שאלה - 155357
לכבוד הרב שלום רב
מצאתי אבידה (חבילת גולות קטנה) שסביר מאוד להניח שהיא של קטן.
האם יש צורך בהשבת אבידה?

תשובה
כן. זו מצוה חשובה.
שאלה - 155356
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לכתוב בהקדשה למתנה לאחינית את שם הדודה וגם הדוד?
(מטעמי צניעות)
המשיכו להגדיל תורה ולהאדירה- בעז"ה

תשובה
אפשר בתוספת התואר ״הדוד״ וכן ״הדודה״.
שאלה - 155355
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ה יאריך ימיו בטוב ובנעימים.אישה שבליל הטבילה בחו"ל ותגיע לארץ רק ממש באמצע הלילה האם אפשר לדחות את הטבילה?

תשובה
אפשר בהסכמת הבעל.
שאלה - 155353
שלום עטרת ראשנו הרב מוצפי שליט״אאנו זוג חוזרים בתשובה,נולד לנו ב״ה בת לפני שנתיים ועכשיו בןאשתי רוצה הפסקה קצת קשה לה פיזית ונפשיתאין לנו פוסק בעיר, מחילה על הטירחה.
תשובה
שנה אחת מנוחה. בביצוע הגברת.
שאלה - 155352
בשידוכים-בית קפה-היתה הגשה עצמית.הוא לא רצה לקנות משהו.בסוף הערתי בעדינות שלא נעים ואולי רק נקנה מים.הגיב שאם רצו היו ניגשים והציע לי אם אני רוצה שאקנה בעצמי.תקין?
תשובה
מוזר ומסתורי. מברך אותך שתצליחי.
שאלה - 155351
לכבוד הרב שלום רב.
כתוב בשם הגר"א שצריך לשתות יין בפורים עד שלא יבחין איזה נס גדול יותר נס מפלת המן או גדולת מרדכי. שאלתי איזה נס גדול יותר? תודה רבה

תשובה
נער הייתי וכמעט זקנתי. ועדיין לא הצלחתי להשיג ולהבין מעלת נשמת מרדכי היהודי ואסתר המלכה. ורבותינו ז״ל המשילו את מעלתם ליעקב אבינו ולמשה רבנו עליהם השלום. ומי אני יציר חומר כחרס הנשבר אבוא לתאר את מעלת מרדכי.
שאלה - 155350
לכבוד הרב שלום.חודש חמישי בסקירה ראו מוקד אקוגני בלב לעובר(נקודה בלב).אם אחכה למי שפיר יקח לפחות עוד חודש או לעשות סקירה עוד חודשיים.מה אעשה הרב?
תשובה
בעזרת השם הכל יסתדר. הסימנים השליליים יעלמו ויפלו על ראש אויבינו ושונאינו.
שאלה - 155349
לכבוד הרב
יש לי חתונה השבוע בת חברה .מעורב ריקודים וישיבההחברה כיבדה אותיבשמחות שלנו האם עלי ללכתחתונה מחוץ לעיר הסעהאו להסתפק ללכת עושים בביתה הפרשת חלה לנשים .

תשובה
בת ישראל יקרה. אני שואל בשיא הרצינות. הנראה לך באמת שאבינו שבשמיים לוקח חלילה שוחד? או שיש אצלו משוא פנים? כיצד יתכן שאנחנו בני אברהם יצחק ויעקב. בנות שרה רבקה רחל ולאה. אשר אבותינו עם אימותינו עלו המוקד ונטבחו כדי לקיים את התורה הקדושה. ולא זזו נימא אחת מחוקיה ומצוותיה. ועשו הכל שאנחנו צאצאיהם נקבל אותה במקוריותה וננחיל אותה לדורות הבאים.
הייתכן לעשות ״הפרשת חלה״ שספק אם היא על פי ההלכה. ולמחרת נחטיא חלילה את הרבים בריקודים מעורבים. ונכעיס את אבינו שבשמיים ונמרוד בו ובתורתו, ונגרום לשכינה הקדושה הסובלת בגלות יותר מכולנו צער בכי ומספד. והיא בורחת משם וצווחת נתנני השם בידי לא אוכל קום.
כואב. כואב. כואב.
שאלה - 155348
לכבוד הרב שלום רב אנחנו ברוך השם לא זזים ממה שהרב מורה לנו אנחנו
תשובה
גם אני משתדל לא לזוז, חוץ מפעילות גופנית שהיא בהחלט תורמת לבריאות.
שאלה - 155347
שהייתי רווק קניתי דירה ההורים שלי גרים שם ללא שום עלות היום אני נשוי וגר בירושלים בשכירות אנחנו עובדים וחוסכים כסף להון עצמי שאלתי האם כדאי לי למשכן את הבית הקיים?
תשובה
ומדוע שלא תתגוררו בדירה משלכם.
שאלה - 155346
שלום לכבוד הרב
אני צריך יודע אם אפשר מבין מידרש יונתן בן עוזיאל יתרו פרק יט פסוק ד על פי פשט או גם על פי דרש רמז או זאת באיזנ דרשה זה יותר טוב ללמוד ומבון טובה רבה

העורך, השאלה במקור אמיתית ומקורית.

תשובה
אני צריך כותב לומד כמה דבר הרבה דחופים דרשה המן הומייני אגגי ויזאתני פותיני נחשה נסרלה מח שמו אידיי אמינה אסאדה סתאאליני לנינגרדההה עמלקיאדו פישקאדו עיתונידו אשכבה בלילה בערפת מערוף פרעה אל אקרע. קראע אל אוול. והוויי אנג'טאל בלמוסתשפה תבאע אל עצפורייה. עאלא טריק חדיד אל יאמאן אל שימאלייא. ומא בערף יחכי לא אנגלזי, לא פראנסאווי, לא מסקופי, ולא ג'אפני, ולא הינדי, ולא ימאני, ולא יונאני, ולא טורקאקיא, ולא אספמי, ולא צ'יני, ולא כרבאלה, ולא ערבייא אל מוגרבייא, והווא אנדע בלאורדון, ושראב מי מן בחר אל מוות ואג'א דבבאבא וטלעת עלא ראסו והג'מאת וכרבת בילאדו.
פרס מפתיע למפענח בפרט לתושב מסויים ממגדלי אקירוב בתלאביבו.
שאלה - 155345
לכבוד הרב שליט"א שלום רבתודה לבורא עולם על הכלתודה לכבוד הרב על הכלבית כנסת ראש חודש מברכים לגמור את ההלל בשם ומלכותכמו כן מדלגים על שיר של יוםהאם ניתן לומר זאת אחרי המוסף?
תשובה
לא מברכים על ההלל בראש חודש רק האשכנזים.
שאלה - 155344
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשה' החליט שמושיעם של ישראל משה יגאל אותם הוא נתן לבני ישראל סימן,
מה הסימנים היום למשיח חוץ ממה שידוע חוצפה יסגה בית וועד יהיה וכו' כלה קמה בחמותה?

תשובה
כתב רבנו שמשון מאוסטרופולי הי"ד ז"ל, כי חמש אותיות מנצפ"ך רומזות לגאולות חמש. אחת היתה בגאולת מצרים, פקוד פקדתי. השנית בגאולת בבל. השלישית בגאולת מרדכי ואסתר. הרביעית בגאולת מתתיהו. נשארה החמישית בגאולה זו והיא באות ץ. ועליה אמר הנביא ישעיה "מכנף" הארף זמירות שמענו, כלומר אלו כבר התרחשו. אך נשאר "צבי לצדיק", הוא אות צ.
שאלה - 155343
לכבוד הרב
היום סיימנו את ה 30 יום על אבי היקר מכל כל כך קשה לנו .רצינו לדעת מה הדין במשלוחי המנות (הן לאמי היקרה שתחיה והן לנו הנשואים ).

תשובה
נקרא אבל תוך י"ב חודש, הוא לא מקבל משלוח מנות כדי לא לעורר שמחה. אך הוא שולח ממנות לאדם אחד רק כדי לקיים את המצווה ולא יותר.
האמא יצאה מהאבל ומותר לה לקבל משלוח מנות.
שאלה - 155342
לכבוד הרב שלום רב
1 אדם ששלח משלוח מנות לחברו שאלתי מה לגבי אישתו האם יצאהידי חובה או שצריכה לשלוח?
2.בעל ואישה ששולחים להורי החתן או הכלה האם יצאו ידי חובה שניהם?

תשובה
בהלכה מובא שזוג אחד שולח לשני זוגות, ובזה יוצאים ידי חובה אחד עבור הגבר, והשני עבור הגברת. כי הזוג הם כגוף אחד כפול. ולא נהגו שאיש שולח לאיש ואשה לאשה, אלא שניהם כאחד.
שאלה - 155341
לרב שלום גיסי חרדי נשוי לאחותי כבר שנה סובל מכאבי גב נוראים עשה בדיקות ומלא רופאים הלך ובדק ואמרו שהכול תקין.אך עדין סובל.עשה אפילו בדיקות בה"ח.משבית אותי בתורה ובעבודה
תשובה
לגשת לרופא הומיאופת.
שאלה - 155340
לכבוד הרב שלום רב אדם שהתעורר בלילה לעשות צרכיו ולאחר מכן נטל ידיו ובירך אשר יצר וחזר לישון, האם בבוקר כשקם משנתו נוטל ידיו ומברך על נטילת ידים?
תשובה
עיין לעיל.
שאלה - 155339
שלום לכבוד הרב
אדם שקנה מספר דברים כגון פתיחת ההיכל ועליה לתורה. האם יש טעם לעשות לו מי שברך פעמיים?

תשובה
כל מקום כמנהגו.
שאלה - 155338
לכבוד הרב.
סיימנו שבוע שעבר שנת אבל על האבא ע"ה רצינו לשאול האם יש עניין להחמיר לומר לפחות קדיש אחד במהלך התפילה לפני עלינו לשבך בתפילה של הבוקר או שאין צורך.

תשובה
אין צורך בכך.
שאלה - 155337
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם שכח לומר תפילת הדרך בברכה בהלוך, האם יכול לומר בדרך חזרה בברכהבברכה והצלחה ובשורות טובות,

תשובה
בהחלט כן כי הוא עדיין בדרך.
שאלה - 155336
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הודו לשם כי טוב... רציתי לשמח את הרב, לפני חודש הרב פסק לנו לא להפסיק טיפולי פוריות בשום אופן, והיום קבלנו תשובה חיובית

תשובה
שבח לאל בורא העולמות כולם. הוא ירחם על כל הנשים ויפקדם בבנים זכרים בריאי אולם.
שאלה - 155335
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, האם מותר לכתחילה לסמן בטוש זוהר על ספרי קודש? תודה רבה.
תשובה
אסור בהחלט, כי זה בזיון לספרי הקודש. כשם שלא יעלה על הדעת לעשות כן בספר תורה. בשעת צורך גדול אפשר לסמן בשולי הגליון החלק מול אותה שורה.
שאלה - 155333
לכבוד הרב שלום רב שלום רב.
תרמתי היום באתר בכרטיס אשראי.
יש בדיקה חשובה (בהריון) ביום רביעי.אשמח ואודה מאוד אם תתפללו ותברכו להצלחת הבדיקה ובשורות טובות ותקינות.תודה ר

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 155332
שלום לכבוד "בית כנסת" שדחו את המנהג 2 הלכות לאחר עלינו לשבח משום טורח ציבור האם יכולים לשוב לומר קדיש על ישראל אחר ההלכות או יש משום לא ירבה בקדישים
תשובה
פחות קדישים יותר טוב.
שאלה - 155331
לכבוד הרב שלום רב
משתדל ללמוד בספרים עם הסכמות קיבלתי ספרון פרקי אבות עם פירוש... ור' עובדיה מברטנורה האם הרב מכיר וממליץ על פירוש?
תודה וסליחה על הטרחה

תשובה
פירוש הרב ברטנורה ז"ל נפלא מאוד, וזה 500 שנה שנהגו ללמוד בו.
שאלה - 155330
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש נוהגים לקלף ירקות ופירות בפסח ולהימנע מלאכול דברים תעשייתיים האם יש עניין והאים הרב נוהג בכך.תודה כבוד הרב שליט"א
תשובה
אין צורך לקלף פירות וירקות בפסח, די בשטיפה בלבד. מוצרים מתועשים למי שאפשר להמנע כדאי ומומלץ.
שאלה - 155329
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אני בין הראשונים בשיעור התורה ולאחר מכן יש תפילת ערבית.האם נחשב לי שאני בין עשרת הראשונים גם לערבית?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 155328
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נשוי. ברווקות עברתי על איסורים עם נשים יהודיות וגם עם... מתחרט על כך מאוד. כיצד ניתן לכפרמרגיש שעדיין זה על צווארי העווןמחילה מכבוד הרב.

תשובה
תעשה ככתוב לפני כן לגבי חטא אשת איש.
שאלה - 155327
לכבוד הרב שלום רב
האם יש חובה בקריאת המגילה לפתוח את כל המגילה לפני הקריאה, או שאפשר לגלגל בזמן הקריאה כמו בספר תורה,ולאחר הקריאה לגלגל בחזרה

תשובה
נהגו לפשוט המגילה לפני הברכות ולהשאירה לא מגולגלת כל משך זמן הקריאה, כל המגילה כולה מראש הקריאה ועד סופה.
כתב בספר תשובות רב נטרונאי גאון ז"ל [אורח חיים סימן רי"ג] "ששאלתם הקורא את המגלה כורך וקורא כספר תורה, או דלמא פושטה כאגרת עד שיקרא את כולה. הוו יודעין שבשתי ישיבות ובבית רבינו שבבבל ובכל מקומות ישראל כורך וקורא כספר תורה, וכן מנהג. וכן כתב בסדר רב עמרם גאון ז"ל [סדר פורים] "והקורא את המגילה בצבור כורך וקורא כס"ת, ואינו פושטה כאגרת. שבשתי ישיבות ובבית רבינו שבבבל ובכל מקומות ישראל קורין כס"ת, וכך מנהג". וכן הוא במחזור ויטרי [סימן רמ"ז] והראב"ן ז"ל [מגילה שם]. ובספר המנהיג [הלכות מגילה עמוד רל"ח] "וכתב רב האיי ז"ל כי מנהגם לפושטה כאגרת, ואינו כורך וקורא בה כס"ת, ורב נתן גאון ז"ל דהקוראה בצבור כורך וקורא בו כספר תורה, ואינו פושטה כאיגרת, וכן מנהג בשתי ישיבות ובבית רבינו שבבבל וברוב מקומות ישראל".
וכן כתב בספר הלכות רבנו יצחק אבן גיאת ז"ל [הלכות מגילה עמוד שמ"ה] "ואמר רב נטרונאי המנהג בשתי ישיבות הקורא מגילה בצבור קורא וכורך כספר תורה ורב עמרם נמי אמר הכי קורא וכורך כספר תורה ואינה פושטה כאגרת. והכי אמר רב האיי ואנחנא מנהגא דחזינן הקורא את המגילה קורא ופושט כאגרת והא דכתב מר רב צמח בר מר רב פלטאוי שכורך וקורא כספר תורה לא חזי לן. אכן מנהגנו לקרות ולכרוך כגאונים הראשונים". וכן כתב המרדכי [מגילה פרק הקורא למפרע, רמז ת"ת] "והקורא אותה קורא ופושטה כאיגרת וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך אבל בתשובת הגאון נמצא כורכה וקורא כספר תורה ואינו פושטה כאגרת וכן נמסר בשתי ישיבות ונהגו בכמה מקומות שקורא וכורך כספר תורה".
וכן כתבו בארחות חיים [חלק א, מגילה ופורים אות י"ט] ובספר הכלבו [סימן מ"ה]. ובספר משנה שכיר [מועדים, מגילת אסתר].
והנה כתב הרמב"ם [הלכות מגילה וחנוכה פרק ב, הלכה י"ב] "ומנהג כל ישראל שהקורא את המגילה קורא ופושט כאגרת להראות הנס וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך. ובהגהות מיימוניות [שם] כתב "רבינו האיי גאון כתב כרבינו המחבר וז"ל מנהגא דחזיא לנא דמאן דקרי מגילה כורך ופושטה כאגרת וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך אבל הקורא וכורך כס"ת לא חזי לנא וכן כתב ס"ה משמו וכן נמצא במנהגינו כתוב בשם רבינו מאיר ש"צ וכן הנהיג מהר"ם כן כתב בחידושי הריטב"א ז"ל [מגילה י"ט, ב] "ומכאן נראה שקורא ופושטה כאגרת כדברי רבינו האיי גאון ז"ל דאי קורא וכורך כספר תורה הרי גוללה ולא מינכרא מילתא". וכן הוא בספר האגודה [מגילה י"ט, א כא]. "כתבו הגאונים הקורא המגילה פושטה כאגרת וכשיגמור כורך כולה ואחרי כן מברך". וכן הוא בספר הרוקח [הלכות פורים סימן רל"ח] ובתוספות יום טוב מסכת כתובות פרק י"א, משנה ה] "שכן דרך איגרת לפשטה ולא לסתמה וכמו שכתבו הפוסקים בשם רב האי בקריאת המגילה שפושטה כאגרת ולא כרוכה כספר תורה כך נראה לי". וכן בספר הפרנס [סימן ע"ר].
והרב מסעוד חי רקח ז"ל חבירו של רבנו חיים אבולעפיא ז"ל בספרו מעשה רקח [הלכות מגילה וחנוכה פרק ב, י"ב] דקדק וכתב "משמעות הדברים שאין צריך לפושטה כולה קודם קריאתה שהרי קורא ופושט קאמר דמשמע דקורא תחילה ואח"ז פושט מה שקרא ועוד דמדכתב אח"כ וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך דאף דהפשט הוא שיש לו לכורכה כולה דוקא קודם הברכה מ"מ שמעינן מינה נמי דקודם הקריאה א"צ לפושטה כולה דתיבת כולה לא הוזכרה בדבריו ז"ל אלא בגמר הקריאה וכן משמעות רבינו האיי גאון אמנם התוס' דף ד' ד"ה פסק וכו' כתבו להדיא וכשרוצה לקרות פושט את כולה קודם כאיגרת אבל לא גולל וקורא כמו ס"ת ע"כ. והרב כנסת הגדולה סי' תר"ץ כתב בשם מהרי"ל כתבו הקדמונים לפושטה קודם קריאה ואפשר דחובה הוא אפילו מה שקרא כבר דמאי דהוה הוה לא יכרוך כ"ש מה שקורא בו ע"כ. ובשיירי שם הזכיר גם דברי הלבוש אך כתב דיש ליזהר שלא תהא נגררת ע"ג קרקע דאיסור גמור הוא וכ"כ הפר"ח ז"ל.
וכתב הטור [סימן תר"צ] "וצריך לומר עשרת בני המן בנשימה אחת. ירושלמי [מגילה ג, ז] צריך לאומרם בנפיחה אחת ועשרת עמהם. לרבי נתן ז"ל הקורא מגילת אסתר בקהל צריך לסדרה כאחד מפני שהיא איגרת אבל בנשימה אחת א"צ אלא עשרת בני המן ועשרת בלבד הלכך אם מפסיק בין פסוק לפסוק הרשות בידו ושיעורו בין פסוק לפסוק ובין באמצע הפסוק כדי נשימה לבד". ומרן ז"ל בספרו בית יוסף [שם ט"ו] כתב על דבריו "וצריך לומר עשרת בני המן בנשימה אחת. בסוף פרק קמא דמגילה (טז:) ומפרש טעמא משום דכולם בהדי הדדי נפקן נשמתייהו וכתבו התוספות (ד"ה צריך) נראה דהיינו לכתחלה אבל בדיעבד יצא. ירושלמי וצריך לאמרם בנפיחה אחת ועשרת עמהם. בפרק בני העיר [הלכה ז] וכתוב בארחות חיים (הל' מגילה אות יח) שצריך לומר עם עשרת בני המן איש שלפניהם ועשרת (אסתר ט ו - י) הכל בנשימה אחת. לרבי נתן הקורא מגילת אסתר וכו' אבל בנשימה אחת אין צריך. כלומר אין צריך לקרות כל סוף פסוק ותחלת פסוק בנשימה אחת דאילו כולה בנשימה אחת לא הוה צריך למימר שאין צריך שהרי מילתא דלא אפשר הוא והרוקח [סוף סימן רל"ו] כתב מנהג שלא לנשם בין פסוק לפסוק לפי שנקראת איגרת". אך הגאון הבית חדש [שם] כתב "כלומר שהמנהג שנוהגין לומר כל סופי פסוקים וראשי פסוקים בנשימה אחת דליהוי כאגרת זה אין צריך אפילו לכתחלה ותדע מדקאמרינן ועשרת מכלל דשאר ראשי פסוקים אין צריך אלא עשרת בני המן ועשרת בלבד".
ובשו"ת מהרי"ל [סימן נ"ו, א] עוד שאל המיימוני כתב וז"ל ומנהג כל ישראל שהקורא את המגילה קורא ופושט כאגרת וכשגומר חוזר וכורכה כולה ומברך. הג"ה וכן נמצא בשם רבינו מאיר ש"ץ, וכן הנהיג מהר"ם ז"ל, עכ"ל. והנה יש מקומות הפושטים המגילה כאגרת גם קודם הקריאה, ומנלן המנהג, הא מדקאמר קורא ופושט משמע דקוראו הקריאה אינו פושט, דאם צריכא להיות פושט גם קודם הקריאה, אז לא היה צריך לומר קורא ופושט כאגרת כיון דבלאו הכי היה פושט, אלא כך היה לו לומר הקורא את המגילה כשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך, ושמעינן שפיר בשעת הקריאה היתה פשוטה מדקאמר חוזר וכורכה. וכ"ת אי אמר הכי הו' אמינא אפי' בשעת קריאה אינו פושט' אלא קוראין וכורך כס"ת כמו שכתב מרז בר רב יצחק גאון, ומה שאמר חוזר וכורכה ה"א דהכי פי' כשיגמור הקריאה חוזר וכורכה כולה מסופה לראשה, זהו ליכא למימר דמה לנו להצריך לחזור ולכורכה, יברך כמה שהיא. תשובה מדקאמרו רבותינו קורא ופושט אלמא בשעת הקריאה תהא דומה לאגרת ומכאן נהגו הקדמונים לפשטו קודם הקריאה, ואפשר דחובה הוא אפילו מה שקרא כבר, דמאי דהוה הוה, לא יכרוך, כ"ש מה שקורא בו". ובספר מהרי"ל [הלכות פורים י"ב] "מנהג הוא לפתוח איגרת המגילה ולכפול יריעה על יריעה לקיים בה האיגרת הזאת. וכן השיב מהר"י סג"ל בתשובה. וכשהיתה מגילה לפניו לעיין בה אחר החזן לא הקפיד והניחה כרוכה".
וכתב הרב הלבוש [סימן תר"צ, י"ז] "נוהגין לפשוט את המגילה כאגרת קודם שיתחיל לקרות מפני שנקראת אגרת, ועוד כדי לפרסם ולהראות את הנס, וכשיגמור אותה חוזר וכורכה משום כבודה ואחר כך מברך ברכה אחרונה. והרב אליה זוטא [תרצ, ה] כתב "פירוש קודם הקריאה פושט כל המגילה יריעה על גבי יריעה. וכתב שיירי כנסת הגדולה ויזהר שלא יגרר על גבי קרקע". עד כאן
וכן הוא בדברי הגאון הרב בית חדש ז"ל [תר"צ, אות ח] והרב מגן אברהם [שם י"ח] פרי מגדים [אשל אברהם תר"צ, י"ח]. וכתב הרב ערוך השולחן [תר"צ, כ"ב] "כיון שהיא נקראת אגרת לכן מנהג כל ישראל שהקורא פושטה קודם קריאתה כאגרת להראות הנס אבל השומע אפילו תופס לעצמו מגילה כשרה א"צ לפושטה כאגרת ותופסה מכורכת וכן עשה מהרי"ל [שם י"ח]".
וכתב הרב חמדת ימים [חלק ב, דע"ה ע"א] "ובבואו לברך לקרות בה יפשוט אותה כאיגרת, ואם בעל נפש הוא ילבש יראה ורעד כמדו, בענווה ההיא בשיתו את לבבו אור המופלא המבריק ומבהיק עד להפליא עתה מן העולם ועד העולם ומשם יפרד והיה בכל העולמות התחתונים עד יצא כנוגה צדקה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות על ראשי עם קודש את מקורה הערה שפע ישועה ורחמים". ולהלן דע"ו ע"ב] כתב "כן בקריאת המגילה נמשך אור החכמה בכל העולמות ואבי ראה גם ראה עוצם מעלת קריאת המגילה אור לי"ד, כי היה ראוי לבלתי היות קריאת המגילה בלילה והוא דוגמה אל ההלל שהוא נקרא ביום ולא בלילה, זולת בליל פסח שאומרים בה הלל גמור בלילה כדמוכח בזוהר בפרשת אמור [ ] הובא במקומו. ועוז התאזר הדרת הלילה הזה מפני גילוי הארתה הנפלאה ובא ההיקש ביניהם להיות שווין בשיעוריהן, כי כמו שבגאולת הפסח אומרים הלל גמור בלילה, כך אור לי"ד בפורים נמי צריך לקרות המגילה בלילה במקום ההלל וכו', באופן כי עת קריאת המגילה מרוממת היא על כל ברכה ותהלה מפני האור המתגלה, הוא מתמיד והולך כל הלילה וכן ביום".
והרב בן איש חי ז"ל כתב [שנה ראשונה פרשת תצוה הלכות פורים ד] "וצריך להיות פושט אותה כולה ואח"כ מברך הברכות מעומד. מיהו מאחר דפושט ומברך בעודו עומד, צריך שיהיה לפניו בימה או כסא שתנוח עליו המגילה ולא תהיה נגררת בארץ".
שאלה - 155326
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם יוכל הרב להאיר עינינו כמה עלינו לתת עבור מתנה לאביון ועבור זכר!!! (מחצית השקל) לכל אחד מבני המשפחה ומאיזה גיל.
תשובה
זכר מחצית השקל לדעת הרמב"ם ז"ל ועוד יש לתת כל זכר מבן י"ג שנה כי בא לכפר, ונשים פטורות לחלוטין. וכך נוהגים הספרדים, ומחירו היום 20 שקלים.
ב, לדעת הרוקח הרמ"א ובני אשכנז רק מבן 20 כל זכר עליו ליתן.
ג, מתנות לאביונים יתן 5 שקלים לכל עני וביחד לשני עניים. וכנותן מכווין גם בעד אשתו. הבנים וכן הבנות אלה שמנהלים לעצמם קופהנפרדת יתנו גם הם לשני עניים לכל אחד 5 שקלים.
שאלה - 155325
לכבוד הרב הגאון שליט"א
אברך שהוא חבר, מגדל ציפורן אחת, סתם מטעמי נוחות לדבריו.
לדעתי נראה לא ראוי, האם באמת לא ראוי? יש סיבה להימנע מכך? תודה כה"ר שליט"א.

תשובה
אברך וצפורן זה שעטנז. כי גידול צפורן חוץ ממוהל או שוחט, זה מזון לכוחות הזרים המזיקים לאדם השם יצילנו. ועיין בשיבת ציון ובארחות ציון.
שאלה - 155324
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה כבוד הרב על התשובה בנוגע לטבעת. אך רק כדי שיהיה לנו ברור יותר, הקידושין תקפים גם אם הכלה התכוונה להתקדש בטבעת ששווייה 200 ש״ח ולא פחות?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 155323
שלום לכבוד הרב שליט"א. אני מוסר שיעורי תורה פנתה אלי אישה שבעלה נכשל לפני שבע שנים עם אשת איש הוא הביע בפניה חרטה על כך וביקש שלא תזכיר לו זאת מה הוא צריך לעשות לתיקון העוון?
תשובה
א, תחילת הכל ילמד בספרי ההלכה והמוסר גודל העון הנורא והאיום שחטא ושפשע.
ב, יתחרט חרטה גמורה, וכל לילה יבכה על עוונותיו ועל עון זה.
ג, יתרחק מאוד מלדבר שיחות סרק עם נשים וגם עם בנות כל שהוא לא לצורך.
ד, יקבל עליו תענית יום שלם עד צאת הכוכבים, ויתוודה בדמעות על חטאו, ובאותו יום יטבול במקוה טהרה 151 טבילות כמנין "מקוה".
ה, באותו יום יקח קוביות קרח ויעביר על זרועות ידיו מהכתף ועד קצות האצבעות 9 פעמים הלוך וכן ושוב, מפני הזרוע ומגב הזרוע, וכן יעשה בזרוע ימין ובזרוע שמאל, ואחר יאמר בכוונה פסוקי "מי אל כמוך וגו' עד מימי קדם 3 פעמים.
ו. יפריש בסיום התענית צדקה כפי יכולתו לעניים תלמידי חכמים.
שאלה - 155322
כהן חולה עם מחלה שלא מאפשרת לו ללכת לבד ובנשיאת כפיים עולה אתו יהודי ישראל האם מותר?
תשובה
כשאין אפשרות אחרת מותר.
שאלה - 155321
לכבוד הרב שלום רב,
בעובדה מבקשים שאצטלם לאתר אינטרנט של המועצה ולמגזין הארצי האם נכון מבחינת צניעותאו שלהימנעה' ישמור אותך תודה וסליחה

תשובה
לאשה הדבר אסור.
שאלה - 155320
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
בחתונה (חברה של אשתי) - ישיבה מעורבת, אך הריקודים בהפרדה כמנהג "הדתי לדעתי" (וגם כשרוקדים היושבים רואים). לא ישבתי, אלא רק רקדתי. נהגתי כשורה?

תשובה
רוקדים בפתח גהינם, כמה שזה רחוק מהתורה ומצוותיה.
שאלה - 155319
שלום לכבוד הרב
האם תקיעה בשופר ליד חולים יכול עוזר לרפואתם, או בחנוכת בית להצלחת הבית, או בשיעור תורה לעורר את הציבור וכו'

תשובה
סתם שיעמום.
שאלה - 155318
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עובדת בבית םפר.והולכת מהכיתה לחדר מורים או לחצר.האם צריכה לברך מם פעמים.לדוגמא על מים

תשובה
אם לא יצאתם מחוץ לבנין אין לברך שנית.
שאלה - 155317
לכבוד הרב שלום רב
1.האם אבל בזמן השבעה יכול ליהיות שליח ציבור בבית האבלים?
2. כאשר מתפללים בשני או חמישי בבית הכנסת האם גם שם יכול האבל ליהיות שליח ציבור?

תשובה
כל שבעת הימים אין האבל נעשה שליח ציבור.
שאלה - 155316
לכבוד הרב שלום רב. מהו לעשות סעודת פורים בכספי מעשרות?
תשובה
זה גזל העניים, כי זה שייך להם, ויש עניים אמיתיים כפי שכתבתי לדוגמא משפחה בת 10 ילדים שהאם עברה ניתוח מורכב שעלה 40 אלף ש"ח ואין להם פרנסה.
כפי שכתב רבי יהודה הלוי ז"ל, "אכלו רעים שתו ושכרו וימי הפורים בשמחה שמרו, ועם שמחתכם האביונים זכרו, ושלחו מנות לאין נכון לו.
שאלה - 155315
לכה"ר שלום,
יש חברות שהיו בחתונה שלי אך אני לא הצלחתי להגיע לשלהן. האם אני מחויבת לשלוח להן מתנה כספית?האם בהכרח אותו הסכום שנתנו לי?
תודה מו"ר, בריאות איתנה נחת וכל טוב.

תשובה
מצד דרך ארץ ונימוס יש לתת לה מתנה, ואינכם חייבים באותו הסכום.
שאלה - 155314
לכבוד הרב שליטא
חברתי נתנה לי מתנה כספית בחתונת בתי, בחתונה אצל בתה נתתי גם מתנה כספית גבוהה יותר כמעט פי שנים, האם עברתי על איסור ריבית?
תודה רבה.

תשובה
זה כמו צדקה ולא הלוואה ואין בזה רבית.
שאלה - 155313
שלום רב
מכיוון שחזרתי בתשובה מצוות ציצית חדשה לי עדיין ואני מתבייש לשאול חבריי, מה עושים בזמננו עם ציציות ישנות? קונים חדש? מחליפים חוטים? אם קונים חדש מה עושים עם הישן?

תשובה
אם הטלית הישנה כשירה וחוטיה לא נקרעו תמשיך ותשתמש בה. מצווה בישן. חזק ואמץ.
שאלה - 155312
לכבוד הרב שלום רב
בחו"ל ברכת כהנים בשבת וכולם מחללי שבת האם מותר לענות אמן

תשובה
עונים אמן כדי לקרבם.
שאלה - 155311
אדם שלא הספיק להתפלל מנחה ויש מניין ערבית בפלג המנחה האם יכול להתפלל ערבית ולאחר מכן להתפלל במקום אחר מנחה?
תשובה
תשובה בשבוע האחרון.
שאלה - 155310
לכבוד הרב שלום יש לי בעיה למצוא את התשובה לשאלה שלי אולי תעשו מספר לכל שאלה ששואלים וכל שואל ידע את מספר השאלה ויוכל למצוא את התשובה לשאלה לפי מספר השאלה
תשובה
תודה לך שטכנאי ומזכיר עשיתני.
שאלה - 155309
שלום למו''ר אני ספרדי ונוהג ללכת עם ציציות בחוץ כיוון שהייתי בעבר מלמד בת''ת אני גר בעיר חילונית שאלתי היא האם להכניס את הציציות או כיוון שהמקום גורם אז להשאיר בחוץ? תודה.
תשובה
יכול להשאירם בחוץ, רק ליזהר כשהולך לבית עלמין, או מלווה נפטר, או הולך לקברי צדיקים להכניסם פנימה.
שאלה - 155308
שלום לכבוד הרב
למחר שיעור ק"ש.
כוון רק פשט פסוק ראשון ללא אדון הכל תקיף וכו'
החסיר אות מאחת המילים ,לא כוון לצאת י"ח ,לא כוון פסוק שני
בכל אלו האם יצא? מי בדיעבד ומי לכתחילה?

תשובה
בכל מצב יחזור ויאמר.
שאלה - 155307
לכבוד הרב: כמה נכון להיום " זכר למחצית השקל " כל אחד אומר סכום אחר
תשובה
עיין במאגר כתבנו כמה פעמים.
שאלה - 155306
לכבוד הרב
האם לערב דבש וכורכום בשבת נחשב לשחיקת סממנים האם על קפה שחור ללא הל מותר לערות מכלי ראשון בריאות איתנה ואריכות ימים
ותודה רבה

תשובה
דבש וכורכום בשבת זה נקרא תרופה ואסורה בשבת רק למי ששוכב במטה וסובל מחום או זיהום.
קפה שחור דיעות שונות בהלכה וכן בין העידות, בכוס שלישי מתירים.
שאלה - 155305
לכבוד הרב שבוע טוב
מטחנת בשר שנטחן בה רק בשר קר ושקדים עם סוכר האם ניתן להכשיר לפסח משפחה בעל 8 נפ', בעלי חוב לבנק האם אפשר לכבס בחול המועד
לצורך המועד במידת הצורך ?
תודה

תשובה
א, השאלה אם הבשר לא היה מעובד, ללא תוספות שונות בחומר גלם. ב,אין קשר בין חוב לבנק לבין כביסה בחול המועד, אסור לכבס חוץ מבגדי קטנים ותינוקות.
שאלה - 155304
שלום לכבוד הרב
בשבת מכין תה או מים עם נענע בכוס רביעית,אך המים בכוס הרביעית עדיין רותחים (יד סולדת בודאי) והכוס היא כוס קרטון.האם זה לכתחילה?

תשובה
המים לא רותחים, זו הגדרה מוטעית, והנענע לא מתבשל.
שאלה - 155303
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש בחורה שאני מכיר, מה עליי לוודא בשביל לבדוק אם היא מתאימה לי? ומה אם ההורים עושים קצת בעיות בגלל השוני בעדות?(הם טוענים שזה יגרום לחיכוכים רבים)

תשובה
אם ישנה התנגדות מצידם, תחשוב שבע פעמים לפני שהנך מחליט.
שאלה - 155302
לכבוד הרב,
בדף היומי (ע״ז לד) כתוב שיש תענית לשעות, והתוספות מביא את הירושלמי נדרים פ שר׳ יוחנן התענה לשעות.
למה אנחנו חייבים להתענות (תענית יחיד) עד צאת הכוכבים?

תשובה
היה לך לשאול מהו תענית שעות? או שהיית מעיין במפרשים, והיית משכיל לדעת את הנושא. לא כך מובא בתלמוד, אלא רבי יוחנן היתה מציאות כזאת שלא אכל בבוקר והיה שקוע בלימוד, והנה הגיע הצהריים, וראה שנשארו כשש שעות לסיום שעות היום והיה מקבל עליו את השעות הללו כתענית. נמצא שחצי יום הוא מבלי שהתכווין לצום הוא צם שלא במתכוין, והחצי שעה שהן שש שעות הוא החליט שהוא מתענה בהם. ולזה נקרא תענית שעות".
שאלה - 155301
לכה"ר מוצפי שליט"א
בטונה בשימורים נראו מעין עיגולים וחלקיקים קטנטנים שחורים.דוממים.האם ידוע על נגיעות כלשהי שעלולה להימצא שם? כגון ביצים או תולעים או שזה חלק מהטונה

תשובה
לא מכיר ולא ראיתי כדי להביע דיעה.
שאלה - 155300
שלום לכל החברים ניתן להעביר זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים דרך האתר, בכרטיס אשראי,לפרטים 0548033817 מנחם.
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 155299
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה גדר של עני שאפשר לתת לו מתנות לאביונים.
אשמח אם מורנו יוכל לתת הגדרה ברורה לדבר על מנת שניתן לנזקקים הגונים
תזכו למצוות

תשובה
כל מי שהפרנסה שלו מצומצמת ופחותה מהממוצע במשק, או שהכלכלה בבית לוקה בחסר, וחסרים מוצרי מזון בסיסים בביתו, או המטופל בילדים רכים וחסר להם דברים בסיסיים כמו מכשירי כתיבה, ספרי לימוד, ומכל שכן בגדים סבירים, הנעלה מינימלית, אין להם חסכונות. ולא חיים במותרות, בודאי לא בבתי מלון וכדומה, כל אלה ועוד נקראים "אביונים" וצריכים אנחנו לעשות הכל למלאת להם את החסר ובפרט בימי הפורים והפסח.
שאלה - 155298
כבוד הרב דיברנו על השידוך שלי, יש מישהי שמתאימה ומסתדרת מבחינת הכל, הבעיה רק בעניין החתונה שאני לא רוצה להביא מי שלא מברך או לא צנוע וכו' והיא חוששת לפגוע במשפחה, מה לעשות?
תשובה
אל תתערב לה בהזמנותיה.
שאלה - 155297
לכה"ר שליט"א
רצינו להודות לך מו"ר על שזיכית אותנו בחכמה נפלאה ותרגמת במאמץ רב עבורנו את הספר חוקי הנשים של רבנו הב"אח.
ושאלה לנו, האם גם היום יש לחשוש מעין הרע כנזכר שם?

תשובה
משהו באמצע.
שאלה - 155296
שלום לכבוד הרב יש מישהי בעבודה שמדברת כל הזמן רק על דברים לא טובים (בריאות בלשון סגי נהור וכו'), אני מרגישה שזה משפיע עליי וזה מאוד קשה לי, איך להגיב? מה לעשות?
תשובה
לקרוא תהלים כשהיא מפטפטת.
שאלה - 155295
לכבוד הרב שלום רב האם לבעל חושד באשתו מותר לבצע בדיקת רקמות?
תשובה
איני מכיר את הבעיה.
שאלה - 155294
לכבוד הרב שלום רב האם הלכתית מותר לתקוע בשופר לאחר שקיעת החמה?
תשובה
אין משמעות לתקיעה בלילה.
שאלה - 155293
לכבוד הרב שכחתי לקבל עליי תענית מחר וצמתי את כול הצומות עד עכשיו בימים ב וה' חוץ מראש חודש אדר. האם אני יכול לצום מחר או לדחות לשלישי?
תשובה
תדחה לשלישי.
שאלה - 155292
שלום כבוד הרב
אני נשואה 5 שנים עושה טיפולים3 פעמים נפל לי העובראני יודעת שהשם לא חייב לי כלום וכל מה שאני מקבלת ממנו זה מתנות ולא מגיע לי כלום
מה אפשר לעשותתעזור לי כבוד הרב

תשובה
עם קצת סבלנות הכל יסתדר בקרוב.
שאלה - 155291
שלום לכבוד הרב היקר והאהוב ברצוני לשאול לגבי כסא של אליהו בברית למה הסנדק יושב עליו אם הוא של אליהו ולמה שמים כסא פחות חשוב לאליהו איה כבודו ברוך תהיה ובריאות איתנה אכי"ר
תשובה
אני כבר 40 שנה שואל את השאלה הזאת. כי מנהג הספרדים היה להעמיד שתי כסאות. המפואר מכוסה בפרוכת מהודרת ועטור ברימוני כסף ועליו ספר תנ״ך עטוף. ומקושט בהדסים ובפרחים. ומיוחד לכסא אליהו הנביא זכור לטוב. וכסא אחר פשוט לסנדק. וכשאני מוזמן לסנדקאות ויש כסא אחד אני יושב על השלחן.
שאלה - 155290
שלום לכבוד הרב ערב טוב ובשורות טובות.
מעיון בשות נראה שדעת הרב שנער בר מצוה יעלה שבת אחרי.
רציתי רק לברר אם אכך כך היא דעת הרב שיעלה הנער לאחר יום הבר מצוה

תשובה
כך היה מנהג כל המקומות. א, כי נעשה בר חיובא. ב, מודים להשם יתברך לאחר שהגיע למצוות. כמו חתן הנושא אשה שמעלים אותו לתורה בשבת שאחרי.
שאלה - 155289
שלום לכבוד הרב, הרב שלי הזמין אותי לברית של הנכד שלו וזה יוצא בשעה שבה אני מעביר שיעור לציבור בבית כנסת.מה הכי נכון לעשות? תודה רבה תזכו לשנים רבות ובריאות איתנה.
תשובה
אסור לבטל תורה של רבים
שאלה - 155288
לכבוד הרב
אני עובד ביום וקובע עיתים כשעה וחצי בלילה.
חצי מהזמן גמרא, רבע הלכה, ורבע מקרא עם פירוש.
אשתי נתבקשה ע"י חברתה שאלמד עם בעלה (מתחזק) האם כדאי (גם ככה הזמן מועט..)

תשובה
רוב הזמן הלכה. גם אתו תלמד הלכה.
שאלה - 155287
לכבוד הרב שלום רב
איך מתייחסים למוצרים המגיעים מחו"ל ? מבחינת כשרות כמובן
והאם יש הבדל לגבי ממתקים לילדים ?
יישר כח

תשובה
צריכים כשרות מהודרת.
שאלה - 155286
שלום רב לכבוד הרב שליט"א,
שמי משה, בן 33, רווק, וברצוני לשאול את כבוד הרב היכן אני אוכל לעשות התרה על חרם הקדמונים על רווקים מעל גיל עשרים?
בתודה מראש לכבוד הרב

תשובה
זה היה רק לגבי ירושלים. וגם שם עשו לה התרה.
שאלה - 155285
שלום לכבוד הרב
בני חוגג בר מצווה ביח בתשרי תשעט . האם ניתן לעלות ביום זה לתורה? ( חול המועד סוכות). תודה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 155284
שלום לכבוד הרב
נפלו לי מהידיים לרצפה תפילין של בעלי שהיו עם הבתים והיו בתוך הכיסוי מבד . מה עליי לעשות ?

תשובה
מטבע לצדקה.
שאלה - 155283
שלום לכבוד הרב
יש לי שבוע הבא אזכרה לאבי,ואני רוצה לקרוא את ההפטרה בשבת זכור ,והקריאה שלי בטעמים לא הכי מצוינת,האם בכל זאת כדאי שאני אקרא את ההפטרה בלבד.תודה רבה.

תשובה
תוותר תעלה עליה אחרת ובלי נדר אני אקרא ההפטרה לעילוי נשמתו ואעשה לו השכבה.
שאלה - 155282
שלום לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
אדם שלא הספיק להתפלל מנחה ויש מניין ערבית בפלג המנחה אם הוא יעמוד לתפילת העמידה אתם יחשב לו תפילה במניין או שאי אפשר להצטרף ?

תשובה
רק אם יודע שלא ימצא מנין אחר כך למנחה. ובנאי שהתפילות משתוות ששניהם של חול או ראש חודש. אך עליו לדעת שהפסיד קדושה ואמנים וחזרת השליח ציבור.
שאלה - 155281
לכבוד מורנו היקר ואהוב. נפגשתי 3 פגישות.מצאה חן בעיני.בתחילה אמרה שמוכנה פגישה 4 ושמחתי.לאחר כיממה התחרטה וביטלה .קצת קשה לי.. כיצד מתגבריםתודה לרב אוהב המון
תשובה
תשמח ותרקוד, תודה להשם יתברך שלא ביטלה יממה לפני יום החתונה.
שאלה - 155280
לכבוד הרב
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, בני נ"י זרק את הטלפון המשוקץ ברח' אדר יהי רצון שיעמוד לו זכות זו ויתחתן עם בת זוג טובה ויראת שמים, אנא חזק אותו שלא יתפתה לחזור.

תשובה
אשריו אשרי חלקו, אשרי יולדתו. הוא מציל את עם ישראל מפיגועים מתאונות דרכים, ממטעני נפץ, ממחלות ומכל מרעין בישין. מהלילה אפשר לישן בשקט.
שאלה - 155279
שלום לכבוד הרב
יש עשב שהכורדים נוהגים לאכול נקרא "ראשד"עשב בר גדל בגינההאם ניקוי שלוש דקות בסבון מספיק? אם לא אז כיצד?

תשובה
לא ולא, יש להשרותו במי חומץ למשך דקה ואחר כך לשטוף במים זורמים. הוא מאוד בריא כי הוא עשיר בברזל, בסידן, בויטמין .ב, ויטמין E, חלבון, חומצה פולית, ועוד מינרלים חשובים.
שאלה - 155278
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חוזר בתשובה בשבת שהולך לתפילה אשתי מדליקה טלויזיה הילדים גיל 2-4 רואיםכיצד לנהוג להתפלל בבית חלק מהתפילות כדי לשמור על הילדים שאני בבית לא מדליקה

תשובה
אני בוכה גם על כל ימי החול שהיא מראה להם תמונות תועבה בהכשר הבג"ץ. שזה חמור לא פחות מהפעלה המכשיר בשבת קודש.
שאלה - 155277
שלום לכבוד הרב תרמנו עכשיו מתנות לאביונים שיהיה זכר למחצית השקל עבורי ועבור בניי השם יברכם וישמרכם לעד
תשובה
תזכו למצוות ולראות את בנין בית המקדש, וביטול העוונות וההסתה נגד התורה בישראל.
שאלה - 155276
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מוציאה שבת 10 דקות אחרי הזמן האם מותר לי בזמן זה עדיין לא מר תהילים.

תשובה
עד 13 דקות מהשקיעה בכל ערב מותר.
שאלה - 155275
לכבוד הרב שלום רב
בסעודה שלישית המארח כיבד אותי לזמן, אם עבר זמן שקיעה עליי להתחמק או שיש על מי לסמוך?

תשובה
עד 13 דקות וחצי מהשקיעה תזמן, אחרי כן תתחמק.
שאלה - 155274
לכבוד הרב שלום רב
א. מישהי ששמה "בלה", האם יש בעיה לקרוא מידי פעם בקיצור "בל"? לא בגלל קיצור שמו של אדם אלא חשש על שם הע"ז שנקראת ככה.
ב. בסוף עמידה, שפתי או שפתותי? מדבר מרמה

תשובה
א, אין בעיה של עבודה זרה, כי בימינו אינה קיימת ואבדה מהעולם ב, הנוסח בתלמוד ברכות י"ז, א. "ושפתותי" ואין לשנות. וכך גרסו הקדמונים ואבותינו הקדושים. כמו שכתבו בספר אבודרהם תפלת שמונה עשרה, וספר העקידה, והשל"ה בגירשא ישנה ועוד, וכך לימדונו גדולי הדור בעבר ולא נשנה דבריהם.
שאלה - 155273
שלום לכבוד הרב
אם הרב יוכל לכתוב לי בבקשה למה צריך אישור של רב למניעת הריון?ומה החומרה במניעת הריון ללא אישור של רב? תודה לכבודו

תשובה
כי מניעת הריון כשאין בעיה רפואית היא עון קשה מאוד. כנזכר בזוהר הקדוש פרשת שמות.
שאלה - 155272
לכבוד הרב. יש מאפייה שכותבת את שמה בכתב כמו בספר תורה עם תגים על השקיות ועל הקופסאות שלוקחים איתם המאפים לבית. מה לעשות עם השקיות אחר השימוש? לזרוק לפח?
תשובה
אם אתה חושש לקדושת האותיות, גם האותיות המרובעות שלנו יש בהם קדושה ורמזים רבים וסודות עצומים. ומור אבי ז"ל היה נזהר בהם לגונזם. וכיום לא נוכל לעמוד בכך כלל, והפוסקים התירו לזורקם שלא בבזיון. ולא ישתמש בהם לניגוב ליכלוך וכדומה.
שאלה - 155271
שלום לגרב'צ מוצפי
האם יש הגבלה בשעות עד מתי אדם יכול להוציא את השבת
(כמו שיש הגבלה בקבלת בשבת מפלג מנחה)מדוע לא עשו כבש במדרגות של המנורה שהכהן היה מדליקכמו הכבש שבמזבח

תשובה
עיין בספר המגיד למרן הבית יוסף ז"ל והועתקו דבריו במבשרת ציון, כי יש מצוה לעשות הבדלה מיד בצאת השבת כדי לבטל את המקטרגים המתעוררים בשעה ראשונה משום שהיו נצורים ואסורים בכל השבת, ועתה שוחררו והם זועמים, ועל ידי ההבדלה מכניעים אותם.
לא היה כבש ליד המנורה אל שלש מדריגות כי לא היתה גבוהה מעל ראשו הממוצע של הכהן ולא היתה רגלו מתגלית כשעלה עליהם.
שאלה - 155270
יש פרסום שהרב הבטיח הבטחה בנוגע למקווה בנבטים.
האם זו הבטחה או ברכה(ידוע שברכה לא תמיד מתקיימת כי תלויה בגורמים שונים כגון זכות המתברך וכו)
תודה

תשובה
שום דבר לא ידוע, ולא ידוע כלום, יש ברכה המתקיימת, ויש הבטחה שאינה מתקיימת, אל תקיים על כך סימפוזיון, ולא נעסוק בפילוסופיה. הכל תלוי בלב התורם, אם הוא בלב שלם ובנפש חפיצה תורם בשמחה, כי הוא אוהב את אבינו שבשמיים שהוא ציוונו בתורתו הקדושה שעל הזוג היהודי לחיות בטהרה, ואתה מסייע בכך, אין ספק שישלם לך ויתן לך כפל כפליים. גם אם אני לא הבטחתי, כי אני עפר ואפר. ואיני נחשב למאומה. אלא שהבורא כל יכול והוא רואה ושומע הכל וגם בוחן לבות וכליות וישלם למי שעוזר לבניו כגמולו.
שאלה - 155269
לכבוד הרב שלום רב
האם נכון מה שהרב הבטיח לגבי תרומה למקווה בנבטים?

תשובה
מידה כנגד מידה שהתורם השם ישלם לו בפרט בבסיס חיל אויר שישמש את תושבי האיזור מבאר שבע עד ערד ששם אין מקוה באמצע. וזו זכות גדולה.
שאלה - 155268
לכבוד הרב
לטובת שיעור על הזהירות לצאת י"ח קריאת שמע אם אפשר קצת מהמקורות מפי הרב.
והאם שמכוון פשט המילים של פסוק ראשון: קבל והבן שה' הוא אלוקינו וה' הוא אחד יצא או שחייב עוד?

תשובה
אנא ממך, עיין בארחות ציון. כי היום נוצרו עומס שאלות על הרב.
שאלה - 155267
בס״ד
בע״ת משתדל ללמוד בכל רגע פנוי סובל ממחלת קרוהן ושנה וחצי בגלל תרופות התחילו לי דיכאונות וחרדות לא יכול להתרכז בלימוד . היום לא יכולתי להתרכז בלימוד התחלתי לבכות

תשובה
בחנויות טבע יש צמחים מיוחדים שבעזרת השם יעזרו לך בבעיה.
שאלה - 155266
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האוכל פרי ונכנס (לבית הכסא) לשירותים ולאחר מכן רוצה להמשיך לאכול מהפרי האם צריך לברך עליו שוב?

תשובה
אם לא יצא מחוץ למבנה אינו צריך לברך שנית.
שאלה - 155265
לכבוד הרב שלום,
לפני עה"ש אני לומד מסילת ישרים, במהלך היום שומע מוסר תוך כדי עבודה , לפני ערבית מסילת ישרים ולפני השינה הלכות. כך הסדר הנכון? חשוב לציין שאני חוזר בתשובה.

תשובה
תוספת לימוד הלכה.
שאלה - 155264
לכבוד הרב שלום רב,מה לעשות עם ספריה ששמשה לספרי קודש וכעת היא כבר לא בשימוש כי יש ספריה אחרת, נסיתי למוסרה למס אנשים אך אינם מעוניינים, מותר להניחה ליד האשפה
תשובה
תפרסמו למי שהספריה נחוצה, יהיו הרבה קופצים עליה.
שאלה - 155263
לכבוד הרב
מה לעשות אם בת"ת קבעו לילדים(בני 12) טיול מהבוקר עד הערב בתאריך ז' אדר.
האם לא לשלוח את הילד אך איפה הוא יהיה?
או לשלוח את הילד לטיול ולהצטרף איתו(במידה ויאשרו)?

תשובה
ללוות אותו, וחבל שעשו זאת, זו רשלנות במיטבה.
שאלה - 155262
חתן קידש כלה בטבעת שעלתה 200 ש״ח והכלה ידעה. כעת עלו בליבה ספקות שמא שווי הטבעת עצמה היה נמוך יותר והקידושין בספק. האם מתייחסים לשווי הטבעת (לחומר) או למחיר שביקש המוכר?
תשובה
זה לא משנה כלל, כי בשעת הקידושין בדרך כלל הרב המקדש מדגיש כי הטבעת שווה פרוטה. וגם אם לא אמר כן הקידושים חלים. ונא לא להכניס מחשבות זרות לראש, הכל היה תקין.
שאלה - 155261
לכבוד הרב שלום רבהאם לעניין מגילה בעיר חיפה דינה כספק מוקפת חומה ? האם לעניין מתנות לאביונים ומשלוח מנות צריך גם בט"ו?
תשובה
העיר חיפה נתונה בענין זה בספק גדול, האמנם נזכרת במשנה, אך ההיסטוריה שלה בידינו עד לפני 1600 שנה מהיום. בתקופות מסויימות נמצאו בחלק העתיק שבה שרידים מחומה עתיקה, אך זה היה יותר באיזור של בנין בית החולים הרמב"ם וליד שכונת בת גלים. בכל אופן מבחינה הלכתית כיוון שהיא יושבת על הים, גם אם נאמר שהיא מוקפת חומה מימי יהושע בן נון, היא עדיין בגדר ספק כנזכר בגמרא לגבי עיר שהים הוא לה חומה.
למעשה פסק מרן ז"ל בחזון עובדיה פורים כי יקראו בי"ד בברכה, וביום ט"ו בלי ברכה.
שאלה - 155260
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היתה כביסה על החבל לחה חצי יבשה. נכנסה השבת כשידענו שירד גשם הורדנו את הכביסה כי לא רציתי ששתרטב האם מותר להוריד כביסה

תשובה
כביסה רטובה בשבת היא מוקצה ואסור לטלטלה וכן להורידה מהחבל בשבת כשהיא עדיין רטובה. ואם הכביסה התייבשה יש מקילים בתנאי שלא יוריד בידיו את האטבים מהחבל, כיוון שהם מוקצה. ועעין שלחן ערוך סימן ש"ב ובילקוט יוסף ובאחרונים שם.
שאלה - 155259
שלום לכבוד הרב
קם באמצע הלילה להאכיל את הילדים או ללכת לנוחיות וחוזר לישון אח"כ,
אני צריך קודם כל ליטול ידיים לסירוגין עם כלי או ללא כלי?
ובבוקר שאני קם אני אטול שוב עם כלי?

תשובה
עיין במאגר, אין אדם מתחייב בנטילת ידים אלא כשקם ומחליט להשאר ער לפחות לחצי שעה. אך אם קם לאיזה צורך ודעתו לחזור כשיסיים, ירחץ ידיו במי הברז, ויסיים ויחזור לישן ורק בבוקר כשיתעורר יטול בכלי ויברך.
שאלה - 155258
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
כשעברתי דירה הבאתי אתי מזוזות חדשות.לא יודע אם עשיתי טוב שהוצאתי את הקודמות.מאז יש בעיות בריאות.מה לעשות עם הקודמות?אפשר להחזיר אותם?תודה רבה

תשובה
אם הם כשרות תחזירם למקומם.
שאלה - 155257
שלום לכבוד הרב
כה"ר כתב שרק במידה ויש 20 אחוז דגן בעוגה מברכים מזונות.השאלה האם 20 אחוז זה מכלל העוגה ( כולל כל החומרים האחרים ) או 20 אחוז זה מחלק הבצק שבעונה?

תשובה
מכלל העוגה, אך יכול לאכול חתיכה מהבצק ולברך עליה מזונות, ופוטר את כל הציפויים והתוספות.
שאלה - 155256
לכבוד הרב שלום רב
חבירה שלי קנתה עבורי כרטיס ליום נופש ובילוי במלון, התאריך יום חמישי ז באדר. בעלי אומר זה יום פטירת משה רבנו עליו השלום והוא יום צום, מה לעשות?

תשובה
יום שבעה באדר הוא יום תענית בנזכר בשלחן ערוך [הלכות תענית סימן תקפ] "אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם. ואף על פי שמקצתם בראש חדש, יש מי שאומר שיתענו בו וכו', שבעה באדר נפטר משה רבנו עליו השלום".
ומקורו בתלמוד [מגילה יג, ב] "הפיל פור הוא הגורל, תנא כיון שנפל פור בחדש אדר שמח שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה. ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד". ועיין בשו"ת דברי יציב בליקוטים סימן ס"ד שכתב שהוא יום צער ותענית וכתב שם הטעם.
ולכן אין ללכת ביום זה לטיולים ובילויים.
שאלה - 155255
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה הרב האם מה שכתוב ביסוד ציון על מעלת עשרה ראשונים תקף גם למנחה וערבית או רק לתפילת שחרית? תודה רבה לרב על הספר המדהים וסליחה על הטרחה
אוהבים המון

תשובה
בכל מקום וענין וגם בשיעורי תורה. ועיין ארחות ציון.
שאלה - 155254
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחרי הפלות סוף סוף בהריוןאחרי הפריות רבותהיום שוב חרדות אשמחלחיזוקים מכבוד הרבמתפללת שההריון יעבור תקין וידים מלאות

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 155253
כבוד הרב, אדם שכח להזיז הכפתור של שעון שבת בפלטה ממצב כבוי למצב שעון והפלטה נותרה כבויההיש דרך לומר לגוי שידליק ע"י שינוי הרי זה מלאכת דאוריתאאין קטן/חולה ויש צער.
תשובה
רק אם השעון שבת מראה כבוי, והוא ידלוק בעוד חצי שעה ולא מיידית. ואפשר לתכנת אותו כך קודם ההדלקה על ידי גוי.
שאלה - 155252
לכבוד הרב שלום אדם שמחלל שבת יכול לעלות לתורה בשבת או עדיף שלא יעלה לטובתו ?תודה
תשובה
לא נריב אתו, ולא נרחיק אותו מבית הכנסת, אולי פעם יחזור בו.
שאלה - 155251
שלום לכבוד הרב. מה לעשות עם "סבתא טיפשה" שהרב אמר, והיא מלגלגת על הנכדים שומרי המצוות.
תשובה
בתלמוד מסכת בבא מציעא [דף לב עמוד א] "תנו רבנן, מנין שאם אמר לו אביו [לכהן] היטמא, או שאמר לו אל תחזיר [אבידה] שלא ישמע לו שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני השם כולכם חייבין בכבודי".
שאלה - 155250
למו"ר עט"ר שליט"א
הפקדנו השבוע לישיבה הקדושה סעודת עניים.תודה על המסירות נפש לה' יתברך ועמ"י .אוהבים אותך מאוד שה' ישמור אותך ויאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 155249
שלום למו''ר בעבר דיברתי על אחד מגדולי ישראל שכבר נפטר הייתי בציונו וביקשתי מחילה אמרו לי בשמו שהוא מקפיד ונידה אותי האם זה מה שמעכב אותי מלהתחתן? מה עלי עוד לעשות? קשה לי.
תשובה
אחרי שביקשת מחילה ממנו על מצבתו אין לך לחשוש.
שאלה - 155248
לכבוד הרב הגאון.
אנשים שלא שומעים ד"ת של בחור צעיר משום שרואים בו ילד ומיהו שילמד אותנוואילו אדם מבוגר שעולה ויסלח לי השם לא מדיק וטועה וכולםמקשיבים ומכבדים אותו מה דינם?

תשובה
כבר קדמם החכם מכל האדם שכתב בספר קהלת [פרק ט, ט"ז] "וְאָמַרְתִּי אָנִי טוֹבָה חָכְמָה מִגְּבוּרָה וְחָכְמַת הַמִּסְכֵּן בְּזוּיָה וּדְבָרָיו אֵינָם נִשְׁמָעִים".
שאלה - 155247
שלום לכבוד הרב
ביה"כ חדש נערכה הצבעה לשעת ת.שחרית אך הציבור עצל ורק הרב ומבוגר בן 83 באים בזמן האם הרב מרשה לי לצלם להם אל הדף ביסוד ציון על מעלת עשרה ראשונים כדי לעוררם?
תודה

תשובה
כן בהחלט, תזכה למצוות.
שאלה - 155246
שבוע מבורך
שמעתי שלא טוב לנשמת הנפטר שגוי עשה את המצבה
ולאחי לפני כ3 חודשים ערבי שעובד שכיר סידר את המצבה וגם לאבי לפני שנתיים, איך אפשר לתקן את הנעשה?
ערבי יכול לתקן מצבה?

תשובה
אין בכך איסור.
שאלה - 155245
לכבוד הרב שלום רב
הרב העברתי זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים, והרי הוא מופקד אצלך להשתמש בו כפי ההלכה ביום יד אדר.
תודה רבה תזכה לאריכות ימים ושנים

תשובה
תזכה למצוות.
שאלה - 155244
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני יושב שבעה על אימי. אני חזן קבוע בבית הכנסת. האם אני יכול להיות ש"ץ גם בשבעה. אנו יוצאי בבל. מה המנהג?

תשובה
בהחלט לא. ההלכה מונעת, וזה מנהג האשכנזים בלבד.
שאלה - 155243
לכבוד הרב
ילמדנו רבנו בשבתות בהם אנו קוראים את ארבעתההפטרות האם יש לקרוא גם פסוק ראשוןואחרון מהפטרת השבוע?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 155242
שלום לכבוד הרב האם יש עניין ללכת לבית העלמין לבקש ליפני החתונה של הבת
תשובה
יש מנהג ללכת לקברי צדיקים להתפלל שם על הזוג שיצליחו.
שאלה - 155241
שלום רב
היום החזן הוציא ספר בקריאת התורה החזן הוא בחומש שאלתי מדוע אינו מסתכל בספר התורה ענה, אני לא חייב צריך להראות את מקום הקריאה ולאחר מכן אני יכול להסתכל לכל מקום.
תודה

תשובה
דברי שאלתך אינם ברורים, בכל אופן אסור לקרוא בתורה שלא מהספר תורה אפילו תיבה אחת.
שאלה - 155240
שלום לכבוד הרב
חודש טוב ושמח!מותר לילד לשבת על כסא אליהו? (לא בבריתותאיך מבטאים את האות צ': צדי או צדיקתודה רבה לרב על הכל!

תשובה
א, לא חינוכי לתת לו לשבת עליו. ב, צדי.
שאלה - 155239
לכבוד הרב היקר,אני חייבת את התפילות שלך לשלומם בית ממש קשה לי תתפלל על בעלי בבקשה...
תשובה
העורך, הרב מתפלל על כולכם בחצות הלילה.
שאלה - 155238
שלום לכבוד הרב
אם אני נותן מתנות לאביונים אם אני מוציא ידיי חיבה גם את אשתי? כי הרי "אשתו כגופו" או שאשתי חיבת גם לתת מכספה אישי מתנות לאביונים?תודהה על הכל רבינו ומורינו

תשובה
כשאתה נותן מוציא ידי חובה גם את רעייתך.
שאלה - 155237
לכבוד הרב,אני תורם כ 500₪ בחודש,לפעמים אני מרוויח 6000 בחודש,לפעמים כ 4000₪,לפעמים פחות,איך אעשה חשבון שיחשב לי מעשרות כמו שצריך?
תשובה
אתה בסדר.
שאלה - 155236
שלום כבוד הרב אני גרה בדירה 6 שנים יש מזוזות בכל חדר אבל לא עשינו חנוכת בית האם זה קריטי?אם כן אני יעשה תודה רבה .
תשובה
זו אינה חובה אלא מנהג.
שאלה - 155235
לכבוד הרב שליט"א הי"ו
א. מהו הסכום למחצית השקל והאם לכל אחד בנפרד?
ב. למי נותנים? ולאילו מטרות? האם אפשרי לטהרת הבית?
תזכו למצוות

תשובה
20 שקלים. ומועיל אחד לכל בני הבית. ולכל מטרת צדקה.
שאלה - 155234
לכבוד הרב
מדוע בשבת לא אומרים בשחרית קדושה דסידרא אלא רק במנחה?

תשובה
משום טורח ציבור, ויש טעמים נוספים.
שאלה - 155233
לכבוד הרב שלום רב
לאחר הלל בר"ח הש"צ אמר חצי קדיש ולא תתקבל, לא שמו לב. אחרי קריאת התורה אמרו חצי קדיש, והש"צ מיד הודיע ששכח להגיד קדיש תתקבל, ואמר מיד.
נהג נכון?

תשובה
יפה עשה.
שאלה - 155232
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גר במרכז, וביום י"ד באדר, לאחר קיום כל המצוות עתיד לעלות לעיה"ק ולחזור רק במוצא"ש. כל ט"ו אהיה שם. האם אני חייב לקיים גם שם את מצוות הפורים?

תשובה
אם ביום השישי ט"ו לחודש בעלות השחר 5 בבוקר אתה מחוץ לירושלים, אינך חייב בכל המצוות השייכות לפורים בירושלים.
שאלה - 155231
לכבוד מו"ר שליט"א. ראיתי שמביאים בשם הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל שיש ענין ללמוד בז באדר בספר שנקרא תיקון ליל ז באדר. רציתי לדעת מהו ספר זה וומה ההנהגה הנכונה ביום זה.ת"ל.
תשובה
כך נהגו כל קהילות הספרדים בארץ ובחוצה לארץ ללמוד בלילה וביום בספר זה.
שאלה - 155230
לכבוד הרב שלום רב,
האם ביום פורים חייבים לאכול בשר בסעודה? ואם מספיק לאכול עופות?

תשובה
המרדכי [מסכת תענית] כתב לגבי סעודת יום טוב שאין יוצאים ידי חובה באכילת בשר עופות.
ועיין בספר לקט יושר חלק א אורח חיים עמוד קנז, ענין ג. שכתב "אין שמחה אלא בבשר ויין, וצריך כל אחד לעשות תבשיל אחד או שתים מן הבשר, ובשר עוף אינו נקרא בשר".
והרב מגן אברהם [תרצ"ו, ט"ו] כתב שאינו חייב בבשר. ובשו"ת חות יאיר סימן קע"ח כתב שיש באכילת עופות קצת שמחה. ועיין בשו"ת שבט הלוי חלק ג, סימן י"ח. ובשו"ת דברי יציב בליקוטים סימן ס"ה.
ולכן לכתחילה יעשה הסעודה בבשר בהמה, ובדיעבד גם בעופות יוצא ידי חובתו.
שאלה - 155229
כת"ר, האם העיר בית שאן מוקפת חומה מימי יהושע וצריכים לקרוא המגילה בט"ו לחודש?
תשובה
עיין בשו"ת הר צבי חלק ב סימן קל"ב שפסק שתושבי העיר בית שאן קוראים ביום י"ד כשאר ערי ארץ ישראל, והיא אינה העיר "בית שן". הנזכרת ביהושע ובשוופטים ובדברי הימים, כי היא היתה מערי הפלשתים במערב הארץ.
שאלה - 155228
שלום לכבוד מו"ר
נשאר די קצת שמן של אחד מנרות שבת (כי האש של הפתילה כבתה אחרי כמה שעות) -האם אפשר לשפוך אותו לכיור? ואם לאו, אז מה יש לעשות איתו? תודה רבה ושבוע טוב לכבוד הרב

תשובה
מותר לשפוך. רק עיצה טובה לא לכיור כי במשך הזמן יכול לסתום הצינורות.
שאלה - 155227
לכבוד הרב שלום רב יש לנו שתי ילדים נשואים ואנחנו רוצים שהנכדים יהיו איתנו בחגים אנחנו לא מחייבים את הילדים ואנחנו חושבים שאנחנו לא אמורים להיות לבד בחג תודה כבוד הרב
תשובה
העורך הסברנו כמה פעמים שאין הרב פנוי לשאלות בעניני משפחה.
שאלה - 155226
שלום למו''ר אדם שטיגן בשר ואח''כ סינן את השמן היטב,ואח''כ טיגן באותו שמן מסונן צ'יפס. האם יכול לאכלו עם גבינה שהרי יש נט בר נט באוכלין כפי שכתב בהליכות עולם.האם לזה כיוון?
תשובה
כפי שמרק שבושל בו בשר לא יעלה על הדעת לאכלו עם חלב. כי יש בו את הפירורים הדקים והבלתי נראים של הבשר.
שאלה - 155225
לכבוד הרב
השבת עליתי כהן התגלה טעות בספר תורה האות בית במקום האות כאף, החליפו ספר תורה לאחר מכן. שאלתי האם ברכותי היו לבטלה? מה גם שספר התורה הראשון היה משוח האם זה גם מעכב?

תשובה
אין שום חשש ברכה לבטלה.
שאלה - 155224
שבוע טוב לרב שליט"א
השבת חששנו שהחמין ישרף, לכן הוספנו חצי כוס מים רותחים מהמיחם, ראיתי בשש"כ שהגרש"ז אויערבאך מתיר. אך העירו לי שעשינו שלא כהוגן. יורה לנו הרב מה ההלכה

תשובה
כתב מרן ז"ל בשולחן ערוך [סימן רנ"ג, ד] "יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבעוד יום קומקום של מים חמין ונותנים אותם לתוך הקדירה בשבת כשהתבשיל מצטמק". ועיין בשו"ת יחוה דעת חלק ב, עמוד קכ"ז בהערות שם, ובילקוט יוסף שי"ח, ע. בקיצור שלחן ערוך.
שאלה - 155223
אני מבקשת דחוף ענין חמור של שלום בית ממש לפני שאני עושה צעד לגרושין מבקשת שהרב יחזור אלי
תשובה
העורך. הרב אינו מתעסק בשלום בית. יש אנשי מקצוע מיוחדים לכך.
שאלה - 155222
כשקוראים משניות כגון בחק לישראל או ביארצייט, ויש לפניו משניות עם פירוש משולב בין מילות המשנה, איך יקרא האם הכל ביחד או רק את מילות המנשה ואת התוספות בשקט?
תשובה
העיקר פירוש הרב מברטנורה כל משנה ופירושה.
שאלה - 155221
לגבי תענית אסתר: אני אמא ל3 קטנים ביניהם בת שנה מניקה בעיקר בשעות אחה"צ ערב לילה. יש לי פברומיאלגיה וקוליטיס ואני עובדת. בצומות לא קל לי לתפקד בכלל. האם חייבת לצום?
תודה

תשובה
מניקה פטורה מתענית אסתר.
שאלה - 155220
לכבוד הרב שלום
האם הפרה עוברת צער בתהליך ההפרדה מהעגל שלהאו שהפרה אינה מלאת תבונה ברמה כזו כדי להבין את זהאם היא עוברת צער, האם למרות זאת ניתן לשחוטה ולאכלה?

תשובה
העורך. מחקרים לפנות למומחים.
שאלה - 155219
שלום לכבוד הרב
אישה שסבלה נורא מהמחלה לא עלינו בשנה האחרונה
ונפטרה. האם לרשום על המצבה שסבלה? ואם יוכל הרב
ללמדנו את הנוסח הנכון. סליחה ותודה.

תשובה
כמה שפחות תארים.
שאלה - 155218
האם מותר לכתחילה שראובן יעלה לתורה ויברך ברכה ראשונה ויקרא חצי העליה ואז שמעון ימשיך לקרוא החצי השני של העליה, ואז ראובן יברך את הברכה שלאחר העליה?
תשובה
זה דומה לכך שאתה תברך המוציא ותאכל חצי ארוחה. וחבירך ישלים הארוחה ורק הוא יברך ברכת המזון.
שאלה - 155217
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם צנוע לקנות לאחות אשתי שבאה לבקרה סוג של מאכל שרק היא מבקשת
אותו ?

תשובה
רעייתך תקנה ולא אתה.
שאלה - 155216
האם מותר לתת מתנות לאביונים ומחצית השקל לאדם מבית כנסת שלנו עובד בעל משפחה של"ע חלה במחלה קשה וזקוק להשתלת כליה וטיפולים בעלות גבוהה מאוד. חייו תלויים בכך
תשובה
כן בהחלט. אשריכם ישראל עם קדוש.
שאלה - 155215
לכבוד הרב מזכה הדור.!
הרב ברצוני להודות לך על הכל מהכל מתחזק מאוד בזכות
מהאתר הקדוש וכל המסייעים ישר כח.!
אני נהנה במיוחד להקדמה של כל ספר שלך פשוט מדהים
החרוזים, גאון.!!!

תשובה
תודה להקדוש ברוך הוא.
שאלה - 155214
לכבוד הרב שלום.משרד שידוכים שיש לו הוצאות ביטוח לאומי מעמ פניתי אליהם רצונם על פתיחת כרטיס 2000₪ ואם תהיה חתונה 1000דולר האם כדאי לגשת לשם? טענתם שאינם עובדים בחינם.
תשובה
לא פונים למשרדים. אלא דרך מכרים ובני המשפחה.
שאלה - 155213
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מהו ערך מחצית השקל נכון להיום?

תשובה
20 שקלים.
שאלה - 155212
לכבוד הרב,
אנחנו מנסים להשיג, בעזרת עצתו של הרב, את... האם המספר עדיין רלוונטישבת שלום וחודש טוב ומבורך.

תשובה
חברים יקרים אתם יודעים שכאן אלה שאלות הלכתיות.
שאלה - 155211
שלום לכבוד הרב: האם הרב יכול לכתוב לנו מהם 7 מצוות דרבנן? כי ראינו כמה גרסאות שונות ואיננו יודעים מה הנכון?
תשובה
מחלוקת הראשונים. עיין במאגר.
שאלה - 155210
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת איזה קברי צדיקים הם אמיתים ואיזה לא
ישר כח

תשובה
אתה רציני? ואני מובטל? 350 ברשימה!!!!!
שאלה - 155209
לכבוד הרב שלום רב
קבוצה בשכונה מתארגנת לנסיעה ליום אחד ללא לינה לפלא יועץ.
שוקל לנסוע איתם, ואאלץ אפסיד יום אחד בישיבה. אך אינני נשוי וזקוק לישועה.
מה הרב ממליץ?

תשובה
לך לשעה אחת לקברי אבות בחברון. למה לך ליסוע לארץ טמיאה?
שאלה - 155208
לכבוד הרב היה לי ויכוח עם בן משפחה שחוגג יום הולדת בתאריך הלועזי ואני אמרתי לו שמציינים בעברי ...הוא אמר לי ששמות החודשים העבריים גם הם לועזים מה אענה לו? שבת מבורכת
תשובה
עליו נאמר במשלי אל תען כסיל כאיוולתו.
שאלה - 155207
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי מרב מסוים שיש סוד לפי הקבלה לשתות יין בפורים עד שבן אדם השתכר ויקיא וככה הוא מוציא את כל "טומאה" מגופו וזוכה למחילת עונות אם זה נכון?

תשובה
כל בר דעת ובעל שכל ישר יודע שהכל דברי הבל שטות וכסילות. ואפילו.....
שאלה - 155206
שלום לכבוד הרב כסף פדיון הצומות נעלם מה לעשות בנידון? לתת כסף אחר במקום?
תשובה
תן במקומו ותאחז את החדש בידך ותאמר כסף זה יהיה תמורת הכסף שהפרשתי ואבד ממני, וכסף זה שבידי יהיה צדקה במקומו, זה תחת זה, זה תמורת זה. כסף זה ילך לצדקה והקודם יצא לחלולין, ולא יהיה בי שום עון".
שאלה - 155205
אבקש לברך את
תשובה
העורך בחצות הלילה הרב מברך את כולכם. נא לא לרשום כאן רק שאלות בהלכה ובהנהגה.
שאלה - 155204
שלום לכבוד הרב שלום רב
האם אומרים לשם יחוד לפני ההלל בראש חודש?

תשובה
חודש טוב ומבורך עליכם ועלינו טוב ומבורך. אין להפסיק בשום דבר בין חזרת השליח ציבור לאמירת ההלל כי יש לנו לשמוע ממנו קדיש תתקבל ועדיין אנחנו באמצע תפילת שחרית ואין להפסיק באמצע.
ואם תרצה לשם יחוד, כבר אמרת בתחילת תפילת שחרית וציינת שם "עם כל המצוות הכלולות בה". והנה אמרת קריאת שמע שהיא מדאורייתא, ולא אמרת עליה "לשם יחוד", כי נכלל בראשונה.
שאלה - 155203
שלום לכבוד הרב
סיר נירוסטה שבעבר השתמשו בו לחלבי אך כבר כמה שנים משמש רק לפרווה. בטעות הרתיחו בו נקניקיות בשריות.האם יהיה מספיק להרתיח בו מים חמים כדי שנוכל להשתמש בו?

תשובה
צריכים לנקותו חיטב מכל פירור דק של שומן בחורים ובסדקים ואחר כך להגעילו.
שאלה - 155202
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
האם מותר לגבר להוציא בפינצטה שערות שגדלות לו בו בלחי ומפריעות לו?
תודה רבה.

תשובה
זהירות לא לעשות כן חשש איסור תורה.
שאלה - 155201
שלום כבוד הרב מוריה א:
בצק שטבול בחלב עם בצה ושלוש כפות סוכר מה ברכתו תודה

תשובה
מבחן התוצאה. אם טעמו נעשה מתוק ברכתו מזונות.
שאלה - 155200
הרב
אני נוהג לקרוא לילד לפעמים שמו והקדוש כמו דני הקדוש אישתי אומרת ששמעה שחכם אמר לא טוב וידקדקו בדינו אני אומר אדרבא יראו איזה צדיק וימשוך שפע ויבוא משיח!
מה אומר כבוד הרב

תשובה
לא כדאי מכמה סיבות, אלא תאמרו "הנה הוא דני שיהיה חכם בישראל", "הנה דני שעתיד להיות מורה הוראות". וזה יכנס בלבו עמוק וישאף להיות ירא אלקים ולומד תורה.
שאלה - 155199
שלום לכבוד הרב שליט"א
במסכת ע"ז כתוב שהאוכל נבלות להכעיס הוא בגדר של מין ורש"י מפרש שמין זה כומר לע"ז איך ע"י אכילה להכעיס הוא נעשה עובד ע"ז? אריכות יממם ושנים מתוך בריאות

תשובה
פשוט כי שניהם מתכוונים להכעיס את הבורא ומורדים בו.
שאלה - 155198
שלום לכה"ר שליטא
אם בשבת יש בכיור נמלים חיות, ואני רוצה לרחוץ ידיים האם מותר או שיש לחשוש כי אסור להרוג אותם?
איך לנהוג? תודה כה"ר בריאות איתנה בחסדי ה'

תשובה
יפזרם במברשת רכה ויטול.
שאלה - 155197
לכבוד הרב
זוג חרדים. מעוניינים לצאת לסופ"ש של המיועד ספציפית לחרדים במלון.
האם הרב יודע האם ניתן לסמוך שם על הכשרות. אומרים שיש משגיח מטעמם?

תשובה
30 שנה לא הייתי במלון.
שאלה - 155196
שלום לכבוד הרב
קנינו בשע"ט מכתש ועלי ע"מ להכין בבית את התבלינים לקראת פסח הבעל"ט.האם הוא צריך טבילהמה כדאי להזהר בכתישת התבלינים, במיוחד שהם מיועדים לפסח.

תודה.

תשובה
צריך טבילה. רשימת התבלינים ארוכה וגם מורכבת.
שאלה - 155195
שלום לכבוד מו"ר.
מזל טוב לצאת הספר החדש שהרב יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. ותודה רבה מהלב על הבקשות עלינו בכל תיקון חצות. אני בטוח שזה מה שגורם לי הרהורי תשובה והתחזקות

תשובה
ישר כח.
שאלה - 155194
לכבוד הרב
אברך בכולל לומד לבד בקול בצעקות ואני שלומד עם חברותא זה מפריע לי הצעקותהשאלה עם יש זכות? ואם ראוי להעיר לו על כך שלא ילמד בצעקות?

תשובה
תעיר לו בעדינות. כי יש ביטול תורה ברעש שהוא מקים.
שאלה - 155193
שלום לכבוד הרב,
בזמן נסיעה אם אדם אמר שרוצה לנסוע לרבי שמעון לשפוך את ליבו , והחליט בדרך לשנות את המסלול ולנסוע לכותל ולשיעור תורה . האם הדיבור הראשון היה מעין נדר או חיוב?

תשובה
עשה לך כלל תמידי, לכל מקום קדוש לומר בפה "בלי נדר". כי יש בכך בעיה.
שאלה - 155192
שלום לכבוד הרב מזכה הרבים!
האם מותר להתגלח בראש חודש לכבוד שבת? והאם מותר לגזור צפורניים בראש חודש לכבוד שבת?
תודה רבה יהי רצון שתזכה לאריכות ימים ושנים!

תשובה
עיין צוואת ר"י החסיד שבראש ספר חסידים, ובאר היטב ר"ס, ב. ושו"ת חלקת יעקב סימן קל"ח. ולגבי נטילת צפרנים יש להקל לכבוד שבת קודש.
ועיין באור לציון חלק ג, פרק א, אות ב. ועיין ילקוט יוסף סימן תי"ז, ה.
שאלה - 155191
לכבוד הרב
אני רוצה לקנות לחברותא שלי כבן 40 ליום הולדת ספר הוא בתחילת תהליך חזרה בתשובה
האם הרב יכול להמליץ לי על ספר קל להבנה בשבילו?

תשובה
מנורת המאור.
שאלה - 155190
לכבוד הרב,
האם מותר להשתמש בסטנדר שהשתמשתי בו ללימוד תורה עבור לימודי חול (ביולוגיה)
תודה רבה!

תשובה
אם כשהשתמשת בו לראשונה אמרת שיהיה מיוחד ללמוד תורה עליו. אל תשנה.
שאלה - 155189
לכת"ר הגאון שליט"א
אמור להיות עד בנישואין בעוד שבועיים.
נודע לי שהם מתכונים להוריד את מחיצת הריקודים בהמשך הערב.
מאוד התאכזבתי. האם ללכת לחופה או לוותר לגמרי?

תשובה
מנע רגליך מנתיבתם. אל תלך בדרך אתם. לפני 60 שנה כל רבני ישראל חתמו על חרם בענין זה 50 רבנים היו. זיע״א.
שאלה - 155188
שלום לכבוד הרב ראיתי אדם גונב מוצרים בסופרמרקט ויוצא עם התיק מלא. האם מותר להגיד לבעל החנות?
תשובה
מצווה רבה לומר לו. משום לא תעמוד על דם רעך.
שאלה - 155187
לכבוד הרב
שלום לכבוד הרב
שמעתי על טיפול בשם 'שלשת המימדים', שאלתי האם זה מותר על פי ההלכה, והאם הרב ממליץ על זהתודה רבה

תשובה
אסור לחלוטין. וגדולי הדור אסרוהו.
שאלה - 155186
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בתנ"ך כאשר יש בגד כפת בראש מילה והן אינן דגושות האם צריך לקרוא דגוש או רפוי? תודה רבה ובריאות איתנה לכבוד הרב.
תשובה
דגש.
שאלה - 155185
לכבוד הרב
רעיתי 10 שנים חוזרת בתשובה (נשואים 7 שנים), איך אני יכול להשפיע עליה לדבר בצורה יותר מכובדת ? מילים כמו ביי וכדומה

תשובה
רק בסבלנות.
שאלה - 155184
שלום לכבוד הרב שליט"א
ביתי שתחי' בת 10, בכיתתה מתחפשות כל הילדות מחר עם כיפה וציצית האם יש בזה בעיה הלכתית של 'לא ילבש'? תודה רבה

תשובה
בית ספר חרדי לא יעשה עבירה דאורייתא.
שאלה - 155183
לכבוד הרב שלום רב
בימי שני וחמשי הקורה בתורה אצלנו מחלל שבת בפרסיה האם אנחנו יוצאים לידי חובה בקריאה .או שעלינו למחות .ולתת למישהו אחר לקרוא תודה.

תשובה
חס ושלום שמחלל שבת בפרהסיא יקרא בתורה ויוציא את הציבור ידי חובה.
שאלה - 155182
לכבוד הרב מוצפי שליט"א חודש טוב
היום ראש חודש הנחתי תפילין של רבינו תם לאחר קדיש תתקבל ואמרתי 2 פרשיות של שמע . ומשם עם הציבור שבינתיים הם התקדמו בתפילה.האם נהגתי נכון .

תשובה
בפני ספר תורה לא מניחם.
שאלה - 155181
לכבוד הרב שלום.
יש לנו בבית הכנסת אדם שמלווה בריבית ומדי פעם הוא עושה בבית הכנסת סעודות מפוארות האם מותר להשתתף בהם?
תודה רבה

תשובה
מאימתי מותר לאכול בבית הכנסת?????
שאלה - 155180
שלום כבוד הרב,
למי מיועד כולל?אם הבעל מתחייב בכתובה לפרנס,אז הוא לא יכול ללמוד בכולל אז באיזה תנאי הגבר יכול ללמוד בכולל?מדוע היום מחייבים את האשה לעבוד כדי לפרנס את הבעל

תשובה
על פי התורה הבעל חייב לפרנס. וכן חתם בכתובה. הוא יכול ללמוד בכולל ללמוד כהוגן ולקבל מילגה טובה. בנוסף בשעות הפנאי ילמד תורה ויפרנס. כמו שכל הרבנים התפרנסו.
שאלה - 155179
לכבוד הרב
אחרי שנים של טיפולים ויסורים והפלותבדיקת הריון חיובים תודה לבורא עולםרק שיתפתח תקין אמןןןן

תשובה
ברוך השם.
שאלה - 155178
עטרת ראשנו, יאריך ה' ימיך בטוב ושנותיך בנעימים.
ילמדנו רבנו מה ההנהגה הנכונה ליוצא מבית הכסא ורוצה ליטול ידיו לסעודה כיצד יעשה לענין נטילת ידים?

תשובה
כתבנו על כך. וחבל שאינך מעיין באתר. תרחץ ידיך ללא כלי ותברך אשר יצר. תיגע במקומות המכוסים בגופך ותיטול ידיך בכלי כשר עם ברכה.
שאלה - 155177
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נמצאת בשנת אבל על אמא הבן שלי מתחתן המשפחה של הכלה עושה אירוסים האם אני יכולה לשמוע שם שירים ולרקוד

תשובה
להשתתף בשמחה כן. לרקוד לא רק בחתונה.
שאלה - 155176
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מעירים לילד שמחלל שבת קודש ??
תודה לרב ...

תשובה
בהחלט. מגיל שמבין.
שאלה - 155175
לכבוד הרב הצדיק אמרתי שאתרום
תשובה
העורך. הרב ענה לתת רק לעניים אישית.
שאלה - 155174
לרבנו, מחילה על השאלה, לכאורה רחל אמנו ע"ה לא הרוויחה ממסירת הסימנים, עקרות זמן רב, רק שני בנים לעומת לאה, נפטרה מוקדם, המלכות והכוהנים והלויים צאצאי לאה, מה הביאור בזה?
תשובה
עניני שמים, לא הכל רווחים אישיים. תשאיר את זה כשתהיה מקובל תבין.
שאלה - 155173
שלום לכבוד הרב
היום עשיתי הוראת קבע לבניית מקווה שאמרו לי שזה מטעמך האם זה נכון?

תשובה
תשאירי פרטים וטלפון, יטופל. הגם שאני לא מטפל בעניני כספים כלל.
שאלה - 155172
לכבוד הרב
שלום רב כבוד הרב!!! כבוד הרב בבקשה ממך תפנה אותי לאברך עני אני רוצה להעביר לו את המעשר כספים שלי מספר הטלפון תודה רבה כבוד הרב

תשובה
בהחלט ישנו תלמיד חכם ירא אלקים, צנוע אב ל - 10 ילדים כולם עוסקים בתורה ואשתו בטיפולים עם הוצאות מעל ראשם, תזכה למצוות.
שאלה - 155171
חכם בן ציון (כותב) כתבו בשמו בספר זכרון הדסה שאם מישהו היה בא לשאול אותו שאלה ורצונו לדעת רק את דברי הש"ע אז הוא אומר לו שיש לו יראת הש"ע ולא יראת שמים.
ילמדנו רבינו האם פשט הדברים כמשמעם ?

תשובה
לא הוא כתב אלא אמר וצריכים לדבר מדוייק ואמיתי. וכוונת דבריו, שתירא ותפחד מהבורא ותעשה מה שאני צריך לעבדו. ולא כדי "להתפטר" מהחיוב ולחפש היתרים מהשלחן ערוך.
שאלה - 155170
לכבוד הרב שלום הרמב"ם הלכות תשובה פרק שביעי הלכה ו אמש היה זה שנאוי לפני המקום לפני התשובה ואחרי התשובה אהוב ונחמד וכ"ו מה הכוונה שנאוי אם אפשר פירוט מדוייק ברוך תהיה
תשובה
לא שנאב של בשר ודם, אלא אינו יכול לעמוד במחיצתו כפי שאמרו על בעל גאוה.
שאלה - 155169
לכבוד הרב שלום רב רציתי לדעת האם מותר ללמוד בתנך שהוציא ופירש אדם חילוני.
תשובה
זה בכלל ספרי אפיקורסים האסורים.
שאלה - 155168
חודש טוב עטרת ראשנו ברכות לראש משביר על ההגדה שנזכה לעוד ספרים מפי קודשו שתזכה לגאולה שלמה בקרוב אוהבאותך ושנזכה לראותך בקרוב
תשובה
תודה להשם יתברך.
שאלה - 155167
שלום וחודש טוב לרב. א. האם יש לתת צדקה לפני תפילת מוסף בראש חודש בנוסף לשחרית? ב. האם הבנתי נכון שבצל שלם אפילו עם מעט קליפה עליו זה מועיל לאכול אותו אם עבר עליו הלילה?
תשובה
אם מכסה לפחות את חציו.
שאלה - 155166
שלום לרב מזכה הרבים!
האם לחשוד בכשרים שייך גם בגוי? והאם משנה אם הגוי מקיים שבע מצוות בני נח?
תודה רבה אורך ימים ושנות חיים!

תשובה
במצוות שהוא חייב בהם והוא בדרך כלל נזהר בהם באמת.
שאלה - 155165
לכבוד הרב הגאון שליט"א. רציתי לדעת האם יש סיבה לכך שהאות סמך לא מופיעה בפרשת בריאת העולם. עוד רציתי לשאול את כבוד הרב איזה מפרש הרב ממליץ ללמוד על מגילת אסתר מלבד רש"י. ת"ל.
תשובה
כל המפרשים.
שאלה - 155164
שלום לכבוד הרב,
בשידוך עם בחור מרגישה שאני הרבה יותר חזקה ממנו הוא רוצה להתחזק אך יש לו יצר הרע גדול סך הכל אדם טוב רצונות טובים אבל בהתלבטות אם להמשיך איתו

תשובה
העיקר אם יש לו יראת השם. והוא מוכן לשמור את התורה. אחר הנישואין תוכלי להשפיע עליו הרבה לטובה.
שאלה - 155163
לכבוד הרב שליט"א,
1.האם ראוי לסיים מסכת ביום הפורים?
2. מתנות לאביונים - לא עדיף לפני החג שיהיה לעניים לצרכי היום?
תזכו לשנים רבות ונעימות.

תשובה
אין שום חיוב. אדרבה אנחנו שמחים במגילה. במרדכי ואסתר. ובמצוות היום.
ב, חלילה לשנות תקנת הגמרא וחכמי הקבלה שהענין הוא בו ביום ישמח העני שיקבל מתנתו.
שאלה - 155162
שלום לכבוד הרב.
סיימנו היום שנת אבל על האבא ע"ה רצינו לשאול האם יש עניין להחמיר לומר לפחות קדיש אחד במהלך התפילה לפני עלינו לשבך בתפילה של הבוקר או שאין צורך.

תשובה
בהחלט לא. תראה את כל גדולי ישראל שיש להם נפטרים ואחרי שנה לא אומרים.
שאלה - 155161
לכבוד מו"ר.
שמעתי שיש אנשים שומרי מצוות המייחסים חשיבות ליום ה.... יום האם בנתינת מתנה וכו'. האם אין בזה משום חוקות הגויים? כי המקור לימים אלו הוא בנצרות.

תשובה
ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. ופסק הגאון החזון איש שאסור מדין תורה לזוז כהוא זה וחלילה שנקבע אנחנו יום חג או תענית מדי שנה.
שאלה - 155160
לכבוד הרב: מה קדם למה בהיסטוריה פורים או חנוכה?
תשובה
פורים אירע בתקופה שבין חורבן בית ראשון לבין הקמת בית שני. חנוכה אירע באמצע תקופת בית שני. ולכן הגלויות נזכרות בתלמוד בסדר זה. בבל. מדי. יון. אדום.
שאלה - 155159
לכבוד הרב מוצפי שליט“א. אני לא מהחסידים של הרב ולמרות זאת אני עוקבת אחרי תשובות ולומדת מהם. רציתי להודות לרב ולבקש שהרב יכוון גם עליי בתפילותיו, למרות שאנני חסידתו. תודה
תשובה
מתפלל על כל ישראל. כי אסור לעשות איפה ואיפה בין היהודים כולנו כאחד.
שאלה - 155158
קניתי זוג מכנסים שמחירם היה 2 ב300 שח לא היה לי מספיק כסף אז המוכרת שהיא שכירה עשתה לי הנחה חששתי מגזל אם יש לה היכולת באתי יום אחרי עם 300 והמחיר היה במחשב אחרי ההנחה זה גזל ?
תשובה
יש בידה סמכות לתת הנחות כמקובל.
שאלה - 155157
לכבוד הרב שלום רב,
האם מותר להוריד נגע בולט בצוואר ,דומה לנקודת חן גדולה ?

תשובה
הגאון רבנו משה פיינשטיין ז״ל פסק שלבת או אשה אם המראה מפריע הרבה יהיה מותר לבצע ניתוח אסתטי.
שאלה - 155156
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול האם מותר לשים כסף בקופת צדקה במוצאי שבת?

תשובה
אחרי חצות לילה.
שאלה - 155155
לכבוד הרב שלום רב
כשנולד אבי ז"ל נקרא בשם חיים ויצמןעקב התנכלויות בעירק נקרא מאז רק ויצמןבמציבה רשמנו בכל זאת גם חייםהאם עשינו נכוןואיך יש לקרוא לו באזכרה ובהשכבה?

תשובה
תשאירו את שמו שנקרא בו בחייו ללא שינוי.
שאלה - 155154
בגמרא מובא שאונו מוקפת חומה מימות יהושע בן נון והארכיאולוגים אומרים שאור יהודה נמצאת במקום שבו היתה אונו והשאלה האם יש ענין לקרוא את המגילה באור יהודה מספק ביום ט"ו?
תשובה
רבני ישראל גם בדור שלפנינו ידעו זאת ולא תיקנו. ואיך אנחנו נהיה חכמים מהם?
שאלה - 155153
שלום לכבוד הרב
ברשותינו בבית הכנסת מספר ספרי תורה ישנים ופסולים ומשוחים שעלות תיקונם יקר.אנו רוצים למוכרם .
מה מותר לעשות בכסף המכירה של הספרים לבית הכנסת ?
תשובה מפורטת

תשובה
בעיה למוכרם. כי אלו שירכשו אותם מה יעשו בהם? יש סוחרים נוכלים שימכרום לגויים. למוזיאונים. לאספנים. וינהגו בהם בבזיון. והעוון על מי....
ויש רשעים שימכרום לאנשים תמימים שיקדישו אותם לבתי כנסת ויקראו בהם ויכשילו את הציבור. ויש עוד אופנים שאין כאן מקום לגלות.
שאלה - 155152
שלום לכבוד הרב היקר!
לכבוד חודש אדר הבעל"ט, האם יש מסרים חדשים מהתרנגול המהולל? האם שוב הוא בשליחות סודית לנקום באויבי ישראל?
חודש טוב לרב, לעורך ולכל המשתתפים!

תשובה
יש גם יש המתינו להפתעות בערב פורים הבא עלינו לטובה.
שאלה - 155151
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שנים אנחנו תורמים

תשובה
רק ישירות למשפחות רעיבות, הנני מתנדב להגיש לכם פרטים. זה לא לפירסום.
שאלה - 155150
שלום לכבוד הרב
האם ניתן לעזור במעשרות לבחור ישיבה שההורים שלו בקשיים כלכלים ולקנות לו חליפה?

תשובה
זו שאלה אישית ואינדבואלית לכל משפחה, השאלה מה ההגדרה קשיים כלכליים, אם חסר מזון או אין תנאי מחיה מינימליים, כי יש משפחות כאלה היום, ואם נתיר לתת לכל דכפין זו גזילת העניים שלהם שייכים כספי מעשרות.
שאלה - 155149
לכבוד הרב שלום רב, האם מותר לתרום מכספי מעשרות?
תשובה
יש אלפי משפחות עניות שאין להם לחם לאכול ולא עוף לשבת, תתנו להם ישירות. אני הצעיר יכול להפנות אתכם אליהם ישירות.
שאלה - 155148
לכבוד הרב שליט"א
לתרום ל...

תשובה
העורך, הרב הדגיש עשרות רבות של פעמים לטובתכם ולטובת העולם הבא שלכם, לא לתת לשום אירגון, רק ישירות למי שנזקק, וגם זה לאחר חקירה ודרישה, כי נתינה למקום מפוקפק או ל"עני" מתחזה היא עון גדול וכשלון לתורם, ועיין המקורות באתר.
שאלה - 155147
לכבוד הרב, למנצח בצורת המנורה הבחנתי שלפעמים כתבו מילת בנגינות בכתיב מלא מעל הקנה האמצעי מופיעות האותיות "נו", אך בפרק זה "בנגינת" בלי ו. האם זו טעות או שיש סיבה לכך?
תשובה
אין לזה שום משמעות.
שאלה - 155146
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בקשר לשאלהבמחיר למשתכןנא תשובתך במחילה לכבודו

תשובה
העורך, אתה מטריד את הרב וגוזל את זמנו בדברי הבל.
שאלה - 155145
שלום לכבוד הרב
חייל שמתפלל שחרית בשדה ונצרך לנקביו להטיל מימיו בשדה גם כן האם צריך להסיר התפילין לפני כן?

תשובה
כן בהחלט, כי בשעת ההטלה יש איסור ממש מעיקר ההלכה.
שאלה - 155144
שלום לכבוד הרב
יש לי נוהג לצום ביום שישי חשבתי שמחר יום חמישי זה ערב ר"ח ואני יצום האם זה מותר בגלל שמחר יום חמישי זה ל' שבט ועדיין לא אדר

תודה רבה ,
מיטל

תשובה
חס ושלום, אסור להתענות בראש חודש, תתענה בשבוע הבא.
שאלה - 155143
שלום לכבוד הרב
קיבלתי הצעת עבודה לעבוד עם נערות בסיכון במשמרות כולל אחת לחודש בשבתנאמר לי ששומרים במקום שבתהאם לדחות או לקבל את הצעת העבודה?

תשובה
זה כן כרוך בחילול שבת.
שאלה - 155142
שלום לכבוד הרב
אנה ברך את

תשובה
העורך. בבקשה מכולם ברכות בטלפונים. הרב מברך את כולכם כל לילה בחצות ואין צורך לכתוב שמות.
שאלה - 155141
לכבוד הרב ביתי בת השנתיים נמצאת מזה כחצי שנה בגן ילדים מעורב חילוניים ודתיים,
אני מעוניינת להעביר אותה כעת לגן חרדי האם זה ישפיע עליה מבחינה נפשית להעביר אותה באמצע השנה?

תשובה
להעביר בדחיפות יום קודם.
שאלה - 155140
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשה ללא ילדים ויום הביוץ הוא יום ה-11, האם יכולה במידה ונקיה מדמים, להתחיל לספור שבעה נקיים לאחר היום הרביעי?

תשובה
בסיום המחזור אם הכל נקי לספרדים מותר לבצע בדיקת הפסק בסיום היום הרביעי. כפי שיטת מרן הבית יוסף.
שאלה - 155139
רבינו היקר תודה על השיעור אתמול באשדוד.מודים להשם יתברך על הזכות שאתה איתנו השם יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים.כל התשובה שלנו זה ממך הרב..תודה על הכל..היריעה קצרה אז קיצרתי
תשובה
נהניתי לראות אנשי עמל בצד אברכים ורבנים, זקנים עם נערים ממלאים את בית הכנסת ואוהבים תורה ובעלי יראת שמים. תעשו ותצליחו כולכם.
תמסרו דרישת שלום מיוחדת לגבאים ולמארגנים.
שאלה - 155138
לכבוד הרב שלום,תודה רבה על השיעור באשדוד מאוד חזק אותנו.
תשובה
תודה.
שאלה - 155137
לכבוד הרב,
בשנת אבל על אביהאם כשאני נותנת משלוח מנות לגננות של הילד זה נחשב שהוא נותן או שאסור תודה רבה לרב

תשובה
לתת מותר רק למי שצריכים מפני הנימוס. לקבל לא מקבלים.
שאלה - 155136
כת"רכמו שבישרנו לרב אני מתחתן הערב וארוסתי ואני העברנו לישיבה סכום לסעודת עני באהבה רבה.תודה רבה על הכל תבורך מפי עליון.
תשובה
תזכו יחד להקים בית נאמן בישראל, ותזכו לבני סמיכי, וחיי טבי, ומזוני רוויחי. ויהיו לכם ולכל ישראל צאצאים וצאצאי צאצאים עוסקים בתורה ובמצוות כל ימיהם.
ממכם ילמדו וכן יעשו כל הרווקים, וכל הרווקות שעדיין מבררים ולא קופצים לים הנפלא של הקמת בית. יקפצו ישמחו יעלזו ויגילו מהר בזריזות ובקרוב.
אני מצפה ומחכה להם, אתם האזנתם והרווחתם. עכשיו גם אחרים.
שאלה - 155135
הרב תודה לך שאתה מקדיש מזמנך היקר לציבור.חיים ויונקים מהאמת שלך דעת קדמונים אמיתית..יהי רצון שתהי משכורתך שלמה ושנזכה להמשיך להתחזק מדבריך הטהורים.תודה לרב יישר כך
תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 155134
לכבוד הרב שלום רב
עובד המון ואני בקושי רואה את אשתי.אני קם לפני עה"ש לחבר לילה ויום עם לימוד תורה ולומד לפני השינה לומד לבד. עדיף שאלך לשיעור קבוע ואראה את אשתי אפילו פחות?

תשובה
חצי שעה ביממה תקדיש בשבילה.
שאלה - 155133
לכבוד הרב שלום רב
ה ישלח לך רפואה ,מחילה שניסית לנשק את ידך ולא הסכמת בצדק
אשתי ראתה אותך ודמעות הציפו את עיניה מרוב התרגשות
את כל מחשבותיה הרב מוציא בדרשותיו פלא פלאים!!!

תשובה
מבקש סליחה ומחילה, הרופא אסר עלי לגעת בידים של שום אדם. יש בזה סכנה מסויימת לא עלינו.
שאלה - 155132
לרב אהוב נפשנו,אני מודה לה' על כל מה שעשה עמדי, מנסה להתחזק באמונה שעוד תגיע הישועה ואזכה לפרי בטן.הימים חולפים...אנא ברכני כאב על בתו , כי תפילת אב מעומקא דליבה .תודה
תשובה
כל לילה בחצות מברך את כולכם. עם דמעות.
שאלה - 155131
שלום לכבוד הרב שליטא אפשר לתת זכר למחצית שקל באשראי?ומה לומר לפני?תודה שהשם יברכך לעולם וישמרך
תשובה
עיין אורח צדיקים.
שאלה - 155130
כבוד הרב, כשרוצים לומר קדיש בבית הקברות ואין מניין ישראל שלם, העשירי הוא כהן ונכנס לבית הקברות עד לשטח המותר. האם יוכלו לומר קדיש כשהתשעה ליד הקבר והכהן רואה אותם ושומעם?
תשובה
רבותי הנכבדים, דעו, שאין שום חובה או צורך לומר קדיש ליד המציבה. מספיק שלומדים שם משניות זוהר ותהלים ועושים השכבה. קדיש אומרים בבית הכנסת.
שאלה - 155129
לכבוד מורנו הרב. מה זה לא לפתוח פה לשטן?
תשובה
במסכת ברכות [דף ס עמוד א ]"תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ אומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יארע בי דבר קלקלה ועון, ואם יארע בי דבר קלקלה ועון, תהא מיתתי כפרה לכל עונותי. אמר אביי לא לימא אינש הכי, דלא לפתח פומיה לשטן דאמר ריש לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אמר רב יוסף מאי קראה? דכתיב כמעט כסדם היינו לעמורה דמינו מאי אהדר להו נביא? שמעו דבר ה' קציני סדם".

והגאון החיד"א ז"ל כתב בספרו חומת אנך [קהלת ה, י"ז] "וכמה מעשיות אמרו בש"ס דהויא בשגגה ונתקיים הדבר. ואמרו בזהר הקדוש דיש כח הנקרא "אוררי יום" וכשהאדם מקלל עצמו או פותח פיו תופסים הדבור ההוא ומקטרגים במזכרת עון עד שיתקיים. וזה שאמר אל תתן את פיך שלא יהיה לך פתחון פה לדבר רע או קללות. לחטיא את בשרך שתתקיים הקללה או הדיבור ההוא. ואל תאמר לפני מלאך חבלה כי שגגה היא. למה יקצוף האלהים על קולך, זה שאתה גורם למקטרג וחבל את מעשה ידיך, כי אתה נענש גם על אשר היית סיבה שתבא הרעה חס ושלום".
וכתב המהרש"א ז"ל תענית ח, א. ומועד קטן י"ח, א. שהחוטא כאילו מודה שמגיע לו עונש, גם כולל את עצמו באותה פורענות. והודאת בעל דין כמאה עדים דמי. וכתב הרב בספר סדר היום [כוונת תחנונים] כשאומר "לדוד אליך השם נפשי אשא. כוונתו והנה נפשי מסורה בידך שלא כדרך פקדון אלא אני משיאה אליך כאילו אני חייב מיתה והנני חשוב כמת ובדעתו ובכוונתו יאמר כך בענין הפסוק הזה אלא שיאמר תכף מפני שלא יקטרג מדה"ד ואל יפתח אדם פיו לשטן. אלהי בך בטחתי כלומר עם היות שאני מרצוני וחפצי אני מוסר לך נפשי בטחתי בחסדך אשר מעולם שלא תענישני כאולתי ואל אבוש לעולם כי כוונתי לעשות רצונך ואין כוונתי לבגוד בך יבושו הבוגדים ריקם כי איני מהם".
ובספר חסידים [סימן תע"ט] כתב "כתיב (משלי כ"א כ"ג) שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו ראשי תיבות רמוז שמשון שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו ברית כרותה לשפתים לכך אל יפתח אדם פיו לשטן, לא יאמר אדם לחבירו ולא לבניו תלך ותמיר מומר יהיה. אחד היה רגיל לקרוא לבני אדם כשמדברים דברים שלא היו נראים לו [פגר] או פעמים אמר אתה עושה כמו כומר אמר ליה החכם לא יתכן כך לזרע ישראל שלא יתקיים בו או בזרעו לכך חדל לך".
וכתב הרמ"א ז"ל בהגהה [יורה דעה סימן שע"ו, ב] "לא יאמר אדם לא נפרעתי כפי מעשי, או כיוצא בדברים אלו, שאל יפתח פיו לשטן". וכן אמר יעקב אבינו עליו השלום ללבן "עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם".
שאלה - 155128
שלום לכבוד הרב
אשתי נפטרה, הוריה הקדימו אותי בהנחת המצבה מאחר ולא קבלו אותי כבעלה.
האם עלי להסיר את האבן שהניחו ולהניח אבן שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ

תשובה
אסור לגעת ולא לשנות מאומה.
שאלה - 155127
שלום לרה"ג.השיעור באשדוד אתמול היה נפלא,שמחנו לראות את מ"ור,נהננו,החכמנו,ובעיקר שימחנו את אבינו שבשמיים.תודה גדולה לרב ולשליחיו,וברכת מז"ט לרגל הוצאת הספר החדש "לספר בציון" על ההגדה.
תשובה
תודה.
שאלה - 155126
לכבוד הרב
בן 30 נשוי 4 חודשיםלא מצליחים להיפקדדעת הרב מה לעשות..?

תשובה
ומה קרה? מה הלחץ? סבלנות, הכל יבא בזמן.
שאלה - 155125
לכבוד הרב שליט"א שלום רב.
אני גבאי צדקה ואוסף בשכונה בעבור מטרות שונות מדי פעם ויש אחד שהוא עני ונותן לי מה שיש בכיסו ואמרו לי שאסור לקחת ממנו. האם זה נכון?

תשובה
צדקו במה שהעירו לך, ואסור לקחת ממנו. כי בתלמוד בבלי [בבא בתרא דף ח עמוד ב] איתא "והא כתיב [ירמיה ל, ה] ופקדתי על כל לוחציו, ואמר ר' יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב ואפי' על גבאי צדקה? לא קשיא הא דאמיד, הא דלא אמיד. כי הא דרבא אכפיה לרב נתן בר אמי, ושקיל מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה".
וכתב בספר מטה משה עמוד גמילות חסדים [חלק שני פרק ו] "ואדם שנותן צדקה יותר מן הראוי לו או שמיצר עצמו ונותן לגבאי כדי שלא יתבייש, אסור לתובעו ולגבות ממנו צדקה, והגבאי שמכלימו ושואל ממנו עתיד ליפרע ממנו, שנאמר ופקדתי על כל לוחציו (ירמיה ל, כ), ואמרו רז"ל (ב"ב שם) אלו גבאי צדקה (טור סי' רמ"ח)".
שאלה - 155124
לכבוד הרב שלום
שמעתי שהמספר לשון הרע דומה לכלב, זה נכון?

תשובה
בתלמוד [פסחים קי"ח, א] "ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: כל המספר לשון הרע, וכל המקבל לשון הרע, וכל המעיד עדות שקר בחבירו, ראוי להשליכו לכלבים, שנאמר לכלב תשלכון אתו וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא וקרי ביה לא תשיא".
ומקור שאלתך הוא במדרש שמות רבה [פרשה ל"א, ט] "לכלב תשליכון אותו, מה הכלבים אחד נובח וכולם מתקבצים ונובחים על חנם אבל אתם לא תהיו כן מפני שאתם אנשי קדש שנאמר ואנשי קודש תהיון לי". וכתב רבנו אפרים ז"ל "כלומר שלא תהא קלה בעיניכם שנאת חינם, ונראה שמרמז גם כן לאיסור לשון הרע, כנדרש בפסחים".
שאלה - 155123
לכבוד הרב שלום רב
ברכות לרגל הוצאת הספר החדש הגדה לפסח
יהי רצון שתזכה להוציא לאור עוד הרבה חיבורים להאיר עיני ישראלתודה לרב על דברי התורה באשדודכמה טוב לראותך פנים אל פנים

תשובה
תודה לאבינו שבשמים, תודה לכולכם.
שאלה - 155122
לכבוד הרב מוצפי שלום רב:
זכיתי במחיר למשתכן וקראו לי לבחור דירה ולחתום הסכם ביום ג באדר
במידה ולא אגיע במועד משהו אחר יקח את מקומי

תשובה
ומה הבעיה? תחתום.
שאלה - 155121
לכבוד הרב שלום!
אני מובטל,הציעו לי לעבוד בתור טכנאי בחברת סלקום להתקנת ממירים לטלוויזיות ללקוחות פרטיים בבתים.העבודה עצמאית והשכר גבוה.השאלה האם מבחינת ההלכה מותר?

תשובה
מהשמיים ימציאו לך מלאכה נקיה וכשירה עם הרבה ברכה.
שאלה - 155120
שלום לכבוד הרב:
האם מותר לסומא לעלות לספר תורה? ומה ההלכה שכבר שעלה [לדוחן] לתיבה האם ירדהאם סומא מברך ברכת הלבנההאם סומא מברך ברכת מאורי האש

תשובה
לספר תורה עיין במאגר. אם עלה לא ירד. ברכת הלבנה אינו מברך. מאורי האש אינו מברך.
שאלה - 155119
לכבוד הרב היקר,
בתי לקחה סיר בשרי ( חלף חודש מאז שהשתמשנו בו) ובישלה פסטה עם גבינה צהובה הסיר הגעלהמה עם כל הכלים והסכום שהועברה אחיהם הפסטהמה עם הפסטה-זריקה?

תשובה
הכל חייב בהגעלה. הפסטה יש להחמיר ולא להשתמש.
שאלה - 155118
לכבוד הרב
ביום הכיפורים שמצד אחד אומרים ווידוי אך מצד שני אין אומרים תחנון, האם ב"פתח אליהו" קוראים עד הסוף או עד "עד כען"?
תודה רבה

תשובה
אומרים ואומרים תחנונים ללא סייג, ובודאי עם פתיחת אלהו זכור לטוב באופן מלא.
שאלה - 155117
לכבוד הרב מוצפי
אדם שמת לו אביו בשנה פשוטה בתאריך ז' באב והשנה אחריה הייתה מעוברת מתי עלי לעשות אזכרה ולהפסיק מלומר קדיש? האם ז' באב שזה יום הפטירה או ז' תמוז מתי מסתיים האבל

תשובה
כל הענין הוא י"ב חודש במכוון, כלומר שבעה בתמוז.
שאלה - 155116
לכבוד הרב שלום רב מה שהרב רשם לגבי אזוב בליל שבת על השולחן האם מועיל לכתחילה לקחת תבלין מהקופסאות. לא מצאתי שמוכרים את הצמח
תשובה
לך לך לחנות טבעונות ותשיג.
שאלה - 155114
לכבוד הרב
השם יאריך ימיכם בטוב
בע"הי יום בר המצווה ביום יג תמוז
מסיבות משפחתיות מבקשים להקדים את הנחת התפילין ליום ה' בתמוז.
האם יוכל חתן הבר מצווה לקרא בספר התורה ביום זה?

תשובה
תקדימו ליום שני י"ב בתמוז, אך תחנון תצטרכו לומר כי אינו יום הולדתו.
שאלה - 155113
לכבוד הרב שלום,
גילינו שלבני יש מחלת עיניים המובילה לעיוורון. קשה לי לקבל זאת ואני מרגישה מרוחקת מהבורא. אשמח לחיזוק ולהבין מה לטובה בזה?

תשובה
א, תחילה לא ידעתי מדוע את הסכמת עם הרופאים שהדבר סופי ללא רפואה חלילה. והרמת ידים.
ב. חיינו בעולם הזה הם לא כמו הגויים או בעלי החיים שבאים לאכול ולשתות. ולמות יש בעתו ויש בגורלו או במזלו. יהודים אנחנו. ויודעים שלכל אחד מאתנו תפקיד או שליחות. אין אדם שבא לכאן ואין לו איזה דבשת או צרה קטנה או חלילה גדולה. וכולם יודעים ולומדים לחיות עם מה שיש.
ג, כתבתם שיש לכם מחשבות או תהיות על המתרחש. רבן יוחנן בן זכאי מתו לו שני בניו וקיבל באהבה. רבי עקיבא שמסר עצמו על ישראל ללמדם תורה, מתו שני בניו. והוא עצמו במלאת לו 120 שנה נרצח באכזריות על ידי הרומאים ביום הכיפורים והיה צוחק באותה שעה וקורא קריאת שמע ויצאה נשמתו במילת ״אחד״.
רבי מאיר הוא בעל הנס שהרבה תורה בישראל וכתב את המשנה. מתו לו שני בניו בשבת כשגדר אבנים נפל עליהם והוא ואשתו ברוריה קיבלו הכל באהבה. מי אנחנו לעומתם שנהרהר אחר מידותיו יתברך. ומי יודע במקום איזו גזירה זה. קבלו באהבה את הכל ונקווה שיהיה הרבה יותר טוב. ובקרוב ניגאל.
שאלה - 155112
שלום וברכה לכבוד הרב. האם ”הכנסת אורחים“ היא רק לגבי אנשים,שאין להם היכן להיות?

תודה רבה.

תשובה
מדריגות שונות בה. הכי חשוב למי שאין לו היכן להתארח. ואחריו זה שיש בידו ללכת למלון. אך אין שם את החופש והתנאים שאתה תעניק לו. בודאי שזו מצות הכנסת אורחים. גם מי שיבוא לביתך ויאכל וישתה והוא ירא אלקים ואפילו לארוחה אחת בלבד זו מצות הכנסת אורחים.
שאלה - 155111
״משנכנס אדר מרבין בשמחה
יהי רצון ששמחת אדר תלווה את מורנו וב״ב עד ביאת הגואל
תודה ענקית מעומק הלב על המאמץ הכביר והרב ללא גבולות בעמ״י
תבורך מפי עליון בכל מילי דמיטב
מ-עמ״י

תשובה
אמן אמן ואמן. וכן לכולכם.
שאלה - 155110
לכבוד כת"ר שליטא
אדם שהתפלל מנחה וערבית של שבת בפלג, האם מותרות לו המלאכות שהתירו רבנן בבין השמשותתודה לרב היקר

תשובה
חס ושלום. כיוון שאמר באי כלה. קיבל את השבת באופן גמור ומוחלט. ונכנסה אצלו השבת לחלוטין.
שאלה - 155109
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב ענה שיש היתר עסקה לפנסיה וקרן השתלמות מהעבודה דרך הבנק. לי זה משולם ישירות מהמעסיק מהתלוש לקרן. אין להם היתר עסקה. האם יש בעיה?

תשובה
הקרן מופקדת בבנק והיא על שמך. ולבנק יש היתר עיסקא.
שאלה - 155108
לכבוד מו"ר שליט"א. האם יש בעיה להניח דברי חול על סטנדר שמיוחד ללימוד תורה. והאם ציורי עזר ללימוד התורה ללא פסוקים טעונים גניזה.
ומה דינם של ציורים שמקבלים הילדים בת"ת.

תשובה
א, מותר. ב, אינם טעונים גניזה . ג, אם אין דברי תורה נזרקים.
שאלה - 155107
שלום לכבוד הרב'
מצאתי טופס הגרלת לוטו ברחוב ויצא שזכה. איך עליי לנהוג עם הפרס על מנת שלא יהיה גזל?תודה כבוד הרב היקר

תשובה
הגיע פורים ?
שאלה - 155106
שלום לכבוד הרב,
אשה שנולדה בשם שרה ותמיד קראו לה שרית.
מה השם שכותבים על המצבה?

תשובה
שמה שרה ובסוגריים יכתבו שרית כדי שהמקרים שם יזהו אותה.
שאלה - 155105
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
באיזה גובה מתקינים מזוזה בכניסה להאנגר (אולם גדול, מחסן) שגובה הכניסה הוא 4 מטר בערך ומשאיות עוברות בכניסה.

תשובה
בגובה ממוצע שרוב בני אדם יכולים לגעת במזוזה.
שאלה - 155104
לכבוד הרב
אני מודעת לעובדה שהרב נמנע מלענות על שאלות בענייני שמות
אשמח לקבל מענה ואם לא אז הפניה לרב שמתמצא בשמותבת 30 רווקוראים לי לירהאם יש ענין בעיכוב הזיווג לשמי?

תשובה
אין בכך כלום.
שאלה - 155103
לכבוד הרב
האם בעל בחירה יכול להזיק לזולתו גם אם לא נגזר עליו, שמאוה''ח וכן
מהזוה''ק פרשת וישב בענין ראובן משמע שכן. ואילו בחינוך במ''ע רמ''א
בנוטר וכו' משמע שלא

תשובה
בהחלט כן. עיין שופר בציון וקדוש בציון. ובסך הכל כן נגזר. כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. לא עלינו.
שאלה - 155102
לכבוד הרב שליט"א שלום וברכה.
כהן יחיד שעולה ברכת כהנים מי מתחיל את הקראת הברכה.
יברכך. השליח ציבור או הכהן.

תשובה
הוא מעצמו מברך ברכת לברך את עמו ישראל באהבה. את התיבה ״יברכך״ המנהג בארץ ישראל שהחזן מקריא אותו.
שאלה - 155101
שמעתי שלחם שברכו עליו המוציא אסור לאכילו לדגים או ציפורים. האם זה נכון. ומה עדיף לתת לו להתיבש ולזרוק? האם מותר לאכיל אותו לציפורים ודגים?
תשובה
לא שמעתי.
שאלה - 155100
מחילה, כבוד הרב ענה ולא הבנתי טוב
נפטרת שסיום 12 חודש יחול ב יט בניסן חוה"מ פסח
רוצים לקיים סעודה ותפילה בבית, האם זה אפשרי?
ומה לגבי השנים הבאות?

תשובה
יקיימו לימוד בבית הכנסת בלי סעודה.
שאלה - 155099
לכבוד הרב שלום רב
איך צריך לחשב את המעשרות?מה מורידים ולא מחשיבים כמו הוצאות קבועות וכדו'?
תודה

תשובה
נא עיין בתשובה מפורטת בספר מבשרת ציון.
שאלה - 155098
לכבוד הרב מוצפי
קיבלתי כסף מאישה זקנה לקנות לה משהו והיא מתה והכסף נשאר אצלי אפשר לתת את הכסף לצדקה לזכותה? יש לציין שאין לה ילדים ושאריה הרחוקים נמצאים בארה"ב

תשובה
הכסף שייך ליורשים הבנים.
שאלה - 155097
שלום רב לכבוד הרב שליטא
בסביבה 3 תחנות דלק פתוחות בשבת, עד כמה צריך לטרוח בנסיעה כדי למצוא תחנה שומרת שבת

תשובה
תמיד תשתדל למלאת רזרבות בתחנות שומרות שבת.
שאלה - 155096
שלום לכבוד רבנו האהוב שליטא, התפשט דבר של שליח ציבור קטן, כבר מגיל בר מצווה ועוד מרעין בישין, מול עיני רב המקום, ואין פוצה פה ומריע בשער, ילמדנו רבנו בבקשה מה הדין בזה???
תשובה
תרשמו את ה״מרעין בישין״ במכתב תגשו למרן הראשון לציון שהנו בעל סמכות.
שאלה - 155095
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זכורני ששמעתי באחד משיעורי הרב, כי אורך הגלות נובע מחטא מכירת יוסף וקושי הגלות מחטא העגל.
האם אפשר לקבל הפנייה למקורות בספרי הרב להרחבת הידע?
תודה

תשובה
מקורו בתלמוד ירושלמי מסכת עבודהזרה. ועיין שפתי צדיקים.
שאלה - 155094
לכבוד הרב שלום רב
במקום עבודה מפרישים עפ"י חוק לקרן פנסיה וגם נותנים קרן השתלמות.
יש עניין של ריבית במקרים אלו?
תודה רבה

תשובה
זה דרך הבנק ויש היתר עיסקא.
שאלה - 155093
לכבוד הרב,
בשנת אבל על אבי הרב כתב לתת משלוח ולא לקבל מה לעשות אם יתנו ? להכין משלוחים לבעלי ולגננות לילד מותר זה נחשב שהוא נותן? לגבי הסעודה מותר שכל האחים עם אמא נעשה סעודה?

תשובה
א, מי שישלח והוא נבון אפשר להסביר שלא השנה. ב, מי שעלול להפגע מותר לקבל. ג, סעודה הכי מצומצמת ומאופקת.
שאלה - 155092
לכבוד הרב שלום רב. האם מותר להשים במקום עבודה שלנו שלא ישנים בו מזוזות כשרות בדיעבד או שעדיף לקנות חדשות? ואם לקנות חדשות מה לעשות עם הישנות?
תשובה
מקום שאין ישנים בו אינו חייב במזוזות, ובכל אופן כיוון שמשתמשים לצרכים שונים קובעים מזוזה בלי ברכה. אם המזוזה כשירה ואפילו בדיעבד לא להחליפה.
שאלה - 155091
לכבוד הרב
מעיל חורף חדש ויקר ממולא פוך [ שערות עדינות של בטן תחתונה של אווז ] האם מברכים ?

תשובה
מברכים שהחיינו על המעיל.
שאלה - 155090
לכבוד הרב שלום רב
האם מבחינה הילכתית מותר לאישה בזמן נידה להכנס לבית העלמין ?
תודה לכבוד הרב

תשובה
יש אוסרים, ובכל אופן כולם מסכימים כי זה לא מומלץ בכלל.
שאלה - 155089
שלום למו"ר הי"ו. אפשר איזה ערים בארצינו שעליהם לקרוא המגילה בט"ו? או בשני הימים?
תשובה
רק העיר ירושלים קוראים ביום ט"ו בלבד בברכה ונוהגים פורים יום אחד.
יש ערים שבהם יש ספיקות מבחינות שונות וקוראים בהם בי"ד באדר בברכה כרוב העולם, וביום ט"ו קוראים בלי ברכה.
והם, חברון עיר האבות, צפת עיר הקודש, טבריה עיר הקודש, עכו, יפו, לוד, רמלה, בית שאן.
לגבי באר שבע יש חילוקי דיעות, אך נראה יותר שיש לקרוא בי"ד בלבד. כמו כן קיים ספק שהוא לגבי חיפה, בית שמש, בית אל, שילה ועוד.
שאלה - 155088
לכבוד הרב שלום רב
האם גוי שנאלץ להכנס לבית הכנסת לסייע לאדם נכה צריך לחבוש כיפה?

תשובה
מצד דרך ארץ צריך.
שאלה - 155087
לכבוד הרב שלום רב
אתמול מנחה לא אמרו תחנון לטענתם בגלל הכנסת ספר תורה בביה"כ קרוב. בסיום התפילה אמרתי תחנון לבד האם נכון מה שעשיתי?
תודה רבה אוהבים המון את הרב!

תשובה
הפסד גדול הם הפסידו.
שאלה - 155086
שלום לכבוד הרב אתמול למדתי הלכה בש"ע סעיף קיא שסמיכות גאולה לתפילה בשחרית חשובה יותר מתפילה בציבור. כבוד הרב קשה לי לקבל ולהבין את זה, הרב יכול להביא לי הסבר+מקורות לעיון
תשובה
העורך, תודה. הרב עסוק בעשרות ענינים.
שאלה - 155085
לכבוד הרב.
רציתי לשאול מה דעת הרב על יציאה לחו"ל לצורך טיול?
מה ההלכה אומרת?

תשובה
עיין במאגר.
שאלה - 155084
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
להרבה אנשים וגם אני בתוכם עדיין נשארה היצר ל"כדורגל". נשמח לחיזוק בעניין החומרה של הדבר כי הרבה "חרדים" נכשלים בזה והולכים למשחקים כשזה ביום חול.

תשובה
אנא ונא, שימו נגד עיניכם את סבלם של האלמנות והיתומים המתחדשים בעוונותינו מדי חודש. חולים קשים מדי שבוע, עקרות הנאנקות בסבלן, עניים המגורשים מבתיהם ולחם אין להם, בחורים הנושרים מבתי המדרש ומשוטטים באפס מעשה בצער ובאנחה, בנות אשר אינן מוצאות מנוחה לעצמן, כמה רווקים ורווקות מבני עמנו סובלים בדידות וצער ודורש אין להם.

כל ישראל ערבים זה לזה, אמא אחת לנו היא שכינת עוזנו הסובלת עמנו את סבלנו, כולנו בסירה אחת, צריכים להתעורר ולחוש את סבל אחינו, ולחשוב אולי בגללמעשינו זה קורה להם? הרי כשיש מספיק תורה יש שפע וברכה, וכשהתורה חלילה מתמעטת השפע גם הוא... איך יערב אל לבנו להביט במושב לצים, משחקים רומאיים רשעים, לבטל תורה כריקים ופוחזים, לאבד הזמן היקר של יהודי בשעת חירום זו, כאשר אנשים צעירים נפטרים לפתע פתאום, השם יצילנו. כדאי לבקר בבתי רפואה ובחדרי טיפול נמרץ להבין את משמעות החיים.
שאלה - 155083
לכבוד הרב שלום רב
האם מה שהגמרא במסכת שבת אומרת ששיכר גורם לגידול יתר של שיער זה גם בשיכר של ימינו תודה רבה לכבוד הרב השם יתן כח להגדיל תורה ולהאדירה

תשובה
דע ידידי, כי הקדמונים אסרו לפרסם או להשתמש ברפואות הנזכרות בתלמוד, מפני שהטבעים בדורות האחרונים השתנו, וגם התרופות, ויש חשש שיבואו להוציא חלילה לעז על קדמונינו הקדושים.
ועיין בתוספות מועד קטן י"א, א. מהרי"ל בליקוטים, ים של שלמה חולין ח"פ. סימן י"ב. שדי חמד מערכת ר, כלל נ"ד. ומבשרת ציון דרוש הסגולות.
שאלה - 155082
שלום לכבוד הרב
כעשר שנים ללא ילדים אחרי 15 טיפולים האם עדיף לבדוק אימוץ או תרומת ביצית.? (יהודיה או גויה)

תשובה
כדאי לגדל יתום או עני בביתכם.
שאלה - 155081
שלום לכבוד הרב,
רצינו לשאול מה לגבי העיר אשדוד לעניין פוריםיהי רצון שהקב"ה יאריך ימי הרב בטוב ושנותיו בנעימים ויהי רצון שימשיך להרביץ תורה ברבים!

תשובה
קוראים ביום י"ד. ומה שגילו עתיקות בסמוך לה, יש לכך כמה דחיות וטעמים שאין לחשוש להם.
שאלה - 155080
לכבוד הרב שלום רב
שאלתי היא האם ניתן להניח תפילין על צבע מיוחד לשיער/סיבים מלאכותיים? מדובר על צבע חד פעמי שיורד בשטיפה ,והצביעה עקב בושה גדולהתודה רבה הרב.

תשובה
צבע אין בו חציצה. סיבים לא ידעתי מה הם ומה גדלם.
שאלה - 155079
לכבוד מו"ר שליט"א. א. האם יש איסור להשתמש בסבון לאסלה שצובע את המים. ב.שמעתי שיש אוסרים שימוש בקרשחיתוך בשבת משום עובדין דחול האם זה נכון. ת"ל.
תשובה
עיין ילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן שכ ,יח. "יש הנותנים בתוך מיכל המים של בית הכסא צנצנת שיש בה חומר מחטא בצבע כחול, וכאשר מושכים הידית להוריד את המים הם נצבעים בצבע כחול, יש אומרים שמותר להם למשוך את ידית המיכל בשבת כדי להוריד מים לשטוף את האסלה, אף שעל ידי כך נכנסים מים חדשים למיכל ונמצא שגורם לצביעתם. ויש חולקים, והעיקר לדינא להקל בזה, והמקילים בזה יש להם על מה שיסמוכו, שמעיקר הדין אין לחוש בזה לא לאיסור צובע ולא לאיסור ממרח, ולא לאיסור מוליד ריח במים".
ב, אין בכך כלום, וכי הוא כלי שמלאכתו לאיסור?
שאלה - 155078
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תבורך בבריאות איתנה אמן האם אישה בפירוד יכולה לכתוב צוואה

תשובה
כן.
שאלה - 155077
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
האם מותר לצלמת בחתונה לצלם את ריקודי הגברים? (ריקודים מופרדים) אנחנו סטודנטים ומנסים לחסוך בעלויות לפי ההלכה

תשובה
הבעיה היא שגברת נכנסת למקום הגברים. וזה אסור.
שאלה - 155076
לכבוד הרב שלום רב
זיכני ה לקיים שעור משניות לילדי השכונה וגם מעבירים הלכות כיבוד הורים בימים אלה הצטרף ילד חדש שהתייתם מאביו לפני חודשיים האם להמשיך בכיבוד הורים או לשנות

תשובה
כיוון שפצעו טרי וקשה לדעת מה עובר עליו, תלמדם עניני פורים ופסח.
שאלה - 155075
לכבוד הרב שלום רב בבקשה מקור לשינוי פסוקים לא טובים בלשון נוכח שאפשר לשנותם כשקוראם מול אנשים שאלוני בני תורה ולא מוצא מקור אלא מדברי תורתך תודה רבה ושכומ"ה
תשובה
אין דברי אלה מכוונים חלילה כלפיך, אלא כלפי התמהים והשואלים למיניהם אשר לא שימשו גדולים וטובים. מאוד כואב ומכאיב שלכך הגענו, דבר כל כך פשוט הגיוני וברור והוא מכללי הנימוס, והוא מינימום של דרך ארץ והגיון, שלא לדבר גם בדברי תורה מול השומע או השומעים במילים חריפות והמכילות אלות קללות ושמתות וכדומה. כאבי הוא על הסתלקות דור דיעה שלם של גדולי ישראל, מרביצי תורה ברבים, שלימדו מגיל גן ומעלה בקודש, שכולם ללא הבדל עדה ומוצא נזהרו בכך וחינכו אותנו בדרך זו, על משקל הפסוק לא אליכם כל עוברי דרך, והשתמשו במילים "לא אליכם" או "בר מינן". והן עתה צריך אני להסביר ולהוכיח דברים כל כך פשוטים וברורים ומובנים מאליהם.

וכן בתלמוד ירושלמי דמאי א, ג. שביעית ח, ח. תענית ד, ה.
ועיין בספר חסידים סימן תרל"ח ובזבחי צדק סימן קט"ז ועוד ספרים, ואני מתנצל שאיני פנוי עתה להביא עוד מקורות, ובתלמוד בבלי [סנהדרין ק"ד, ב] "לא אליכם כל עוברי דרך, אמר רבא אמר רבי יוחנן מכאן לקובלנא מן התורה". ופירש רש"י ז"ל "כשאדם מודיע צערו לאחר צריך שיאמר לו לא תבא זאת לך כמו שבאה אלי, כי קשה הוא לשמוע, שפעמים חוזרת עליו, והמקפיד על כך אין בו משום ניחוש". והמהרש"א ז"ל הוסיף שהוא מדרך ארץ. ועתה עלה בזכרוני שראיתיו בספר שמח נפש לרבי יצחק אבוהב הראשון ז"ל. גם ראה בראשית חכמה שער האהבה פרק ו.
גם עיין בפסיקתא זוטרתא [איכה א, י"ב] "לא אליכם כל עוברי דרך. כל מי שעבר על דרכה של תורה לא בא עליו כזה הענין, ועוד כפשוטו כאדם כמספר צרתו לחבירו והוא אומר לבר מינן כן וכן בא לו". ועיין בפסקי ריא"ז סנהדרין פרק יא, כז]. "המספר צרתו לחבירו ראוי לומר לו שלא יגיעהו כך, שנאמר לא אליכם כל עוברי דרך".
עוד דע ידידי, כי אמרו עליו תלמידיו על הגאון החתם סופר ז"ל שכאשר היה יושב לכתוב חידושי תורה או תשובות בהלכה בשעות הלילה לא היה מזכיר כלל את התיבה "דין", אלא הלכה. כדי לא לעוררם בשעות הלילה כלל.
גם אומר לך ידידי, כי בשבוע האחרון ראיתי איזה עלון של חרדים שכתבו את שם הנוצרי בלי להתייחס כלל, והזדעזעתי מאוד, בעוד שכל גדולי הדורות היו מכנים אותו בשם "אותו האיש". על פי הפסוק ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך. וכנזכר בתלמוד ירושלמי שקלים ה, א.
ובשו"ת מנחת אלעזר ח"ב סימן ל. ושו"ת אפרקסתא דעניא ח"ג יו"ד סימן קנ"א, ושו"ת עמק הלכה ח"א סימן ס"ח, ושו"ת דברי יציב חיו"ד סימן ל"ח.
וידוע ומפורסם כי האדמו"ר הצדיק ויואל משה ז"ל לא היה מזכיר שם עירו "סטמ - ר" אלא היה הוגה "סקמר". כי נקראת כך על שם בת משפחתו של ההוא האיש. וראה עוד לדוגמא בשו"ת משנה הלכות חלק ז, סימן קי"ז. וחלק ט סימן קס"ט.