מאמרי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 
י"ז/תמוז תשפ"ד
בקשה דחופה
כ״ג מרחשון התשע״ז
יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב. האל הגדול הגבור והנורא, שתעשה למען רחמיך וחסדיך ולמען קדושת פסוקי תהלים אלו שקראנו לפניך שתתמלא ברחמים על כל עמך בית ישראל, ובפרט על יושבי העיר חיפה ואגפיה, עליהם על נשיהם על בניהם ובנותיהם, על טפם ועל עולליהם, על בתיהם, על רכושם, על ממונם, על מכוניותיהם, ועל הנמצאים בתוכה, וגם על בעלי החיים אשר בה. ותצילם מכל צרה וצוקה, ומכל משחית ומגיפה, ומכל אוייב ומזיק, ובפרט מהשריפה אשר פרצה בתוכה, ותשקע האש, ותשקע האש, ותשקע האש,
וברחמיך וחסדיך תצווה למלאכיך הקדושים שישמרו ויגנו עליה ועל תושביה, ולא יאונה להם כל רע, ותחזירם בתשובה שלימה לפניך.

ונאמר ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אוייביך וינוסו משנאיך מפניך.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך אדוני צורי וגואלי.
בקשת רחמים
תשרי תשע״ז.
בקשו רחמים מרובים עבורי בן ציון בן טובה שהיום הרופאים יעשו מלאכתם נאמנה וימצאו החכמה הדעת והתבונה לטפל במה שצריך באופן מדוייק ומועיל. כדי שאחזור לאיתני ללמד תורה את ישראל בכל מקום.
האם יום ל"ג לעומר הוא יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי
ח' אייר התשע"א
שאלה - 80000
לכבוד הרב הגאון,
האם יום ל"ג לעומר הוא יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי ? ומדוע הוא נקבע ליום שמחה ?

תשובה
שאלה נכבדה שאלת, גם עתה ראיתי כי זכית לשאול השאלה שמספרה שמונה רבבות, ואני חייב תודה לבוראינו שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הזה להגיע למנין שמונה רבבות, כי הוא מרמז לעולם העליון שהוא מעל הטבע כנודע.

מי יכול לתאר את גודל ועוצם אישיותו וקדושת נשמתו הטהורה של עטרת ישראל הוא רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, עליו קבע המקובל הנורא רבנו שמעון לביא ז"ל את הפיוט בר יוחאי על סדר עשר ספירות ממעלה למטה, וכתב "נעשה אדם נאמר בעבורך" . היינו שרשב"י בסבלו ובתורתו תיקן חטאו של אדם הראשון, והוריד לנו תורת הסוד הקבלה וחכמת הנסתר לעולמינו.

בחיבורו זה השתתפו שרפי מעלה עם כל המלאכים, ואתם נשמות הצדיקים שבגן עדן, ובראשם אדם הראשון, האבות הקדושים, משה רעיא מהימנא , אליהו הנביא זכור לטוב, וכל פמליה של מעלה, והשם יתברך משתבח בו כל יום, על אשר גילה אור עצום בעולם וחידושים שמשפיעים על כל מהלך חיינו והבנתינו בתורה הקדושה.

הוא האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות, שסלל דרך להציץ בצפונות התורה , בסודות הבריאה, במהות האדם, בשכר ובעונש, בתיקון הגדול הנעשה על ידינו מכאן עד רום המעלות, ובעקבותיו באו שני ענקים שפירשו את תורתו, הלא הם רבנו האריז"ל ורבנו הרש"ש זכותם תגן עלינו, שקבעו מסמרות באורח חיינו יום יום לאורו של רשב"י עליו השלום.

הנה אין לנו שום מקור מוסמך שכתב כי יום ל״ג לעומר הוא יום פטירתו של רשב״י עליו השלום , וכבר דיברו בזה גדולי הדורות ולא מצאו לכך אסמכתא , ועיקר השמחה ביום זה הוא משום שבו פסקה המגיפה של פטירת תלמידי רבי עקיבא עליו השלום , וסמך את חמשת תלמידיו היקרים הלא הם רבי מאיר , רבי יהודה , רבי שמעון , רבי נחמיה ורבי אלעזר בן שמוע .

וכן הוא במסכת יבמות סב ,ב . כי ביום זה פסקו למות וסמך בו את רשב"י וחביריו, וכן כתב רבנו האריז"ל בשער הכוונות דף פ"ז עמוד א. וכן כתב מרן הבית יוסף אורח חיים סימן תצג בשם רבנו יהושע אבן שועייב תלמיד הרשב"א ז"ל ורבנו דוד אבודרהם. ולא הזכירו מאומה שהוא יום פטירתו.

גם הגאון החיד"א בספריו ברכי יוסף תצ"ד , ד . ושיורי ברכה תצ"ג, כתב שאין לסמוך על השמועה שנכתבה בספר פרי עץ חיים שזה יום פטירתו. וכן מוכח בדברי רבנו יוסף חיים ז"ל בספריו דעת ותבונה דף ד , א. בשו"ת רב פעלים חלק א, אורח חיים סימן יא. לשון חכמים חלק א סימן נ"ז. הילולא רבה ועוד, שאין לסמוך על הכתוב שם שהוא יום פטירתו.

והגאון הפרי חדש אורח חיים תצ"ג , ב . כתב שהוא יום שמחה על כך שלא מתו אלו התלמידים החמשה. ונסמכו ביום זה. וכן כתב החיד"א בספרו טוב עין יח, פו . ובמראית העין ליקוטים ז, ח. וכן הוא בארץ חיים סתהון תצ"ג.

ומה שנהגו לעלות למירון בימים אלה, מקורו במנהג מרן הבית יוסף, רבנו האריז"ל וחכמי צפת לעלות עשרה ימים קודם חג השבועות למירון ולשבת שם שבוע או יותר ולעסוק בתורה מחוץ לביתם ומקומם כדי להכין עצמם ליום חג השבועות הוא מתן תורה. כמו שנזכר בספר מצרף לחכמה דף מ"ו. ובספר עמק המלך תלמיד האריז"ל בהקדמתו פרק ו. ובהקדמת ספר חרדים בן דורם.

גם ביום זה יצא רבי שמעון מהמערה אחר היותו נטמן בתוכה במשך שלש עשרה שנה , וכפי שכתב הרב ערוך השלחן אורח חיים סימן תצ"ג. והמהרש"א ז"ל במסכת מועד קטן כח, א. כתב כי ביום זה עברו שני שליש מימי ספירת העומר והוא יום טוב.

והגאון החתם סופר שו"ת יורה דעה סימן רל"ג כתב כי ביום זה ירד מן לישראל, כי בט"ו באייר באו מדבר סין , וילונו שלשה ימים, וי"ח באייר ירד המן לישראל . ועיין עוד בשו"ת דברי מלכיאל חלק ג סימן כ"ג, ויפה ללב חלק ב, סימן תצ"ג , ב. וכתר שם טוב חלק ג עמוד שע"ד.

וכנזכר כל זה באורך בשו"ת מבשרת ציון בס"ד חלק א, אורח חיים סימן מ"ב. וזכות מורנו הרב שמעון בר יוחאי תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל, ובזכות תורתו הקדושה יחיש השם יתברך לגאלינו גאולת עולמים בקרוב.ובפרט שמאת השם היתה זאת לסיים מעגל של שמונה רבבות ביום חג כפול זה שהרבה מתורתו ודבריו של הרשב"י מצוטטים באתר קדוש זה.

המצפה לישועת השם יתברך בכל יום, בן ציון מוצפי.
המשמעות של יציאת מצרים וחג הפסח
ג' ניסן התשע"א
שאלה - 77777
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה המשמעות שאנחנו צריכים לראות את עצמינו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים ? איך ולמה ?

תשובה
דע ידידי כי יציאת מצרים היתה אירוע רב משמעותי בתולדות עמנו , ואם חלילה לא היה מתרחש לא היה נולד ומתהווה עם ישראל , והשם יתברך ברחמיו המרובים חמל עלינו ועל נשמותינו ושלח את האיש משה רבנו שהוא נשמת אדם הראשון בעצמו, והוא נשמת משיח צדקינו שאנחנו מצפים להתגלותו , והוציאנו בדרכי נסים ונפלאות מידי אותו צורר ורשע פרעה מלך מצרים .

לא רק גאולה פיסית וגשמית היתה גאולת מצרים , לא רק הצלה משיעבוד קשה בחומר ובלבנים , אלא בעיקר שיעבוד רוחני של נשמותינו כולם שהיו נתונות במ״ט שערי טומאה , עד שאמרו חז״ל כי אם היינו שוהים דקה אחת נוספת בליל פסח במצרים לא היינו יוצאים משם לעולם.

וביאור הדבר הוא כי בחטאו של אדם הראשון כל אותם נשמות נפלו בעמקים נוראים ובמצולות טיט היון הכי למטה שיש במציאות , ולכן השתעבדו בנו המצרים , והשכינה הקדושה היתה עמנו בגלות מצרים וגם היא כמעט חלילה טבעה שם , ולכן גם ארונו של יוסף היה טמון בקרקעית הנילוס לרמוז על שבי כוחות הקדושה והמוביל המרכזי הוא היסוד יוסף הצדיק בעצמו בתוך המקום הכי טמא בעולם , היא ארץ מצרים ערות הארץ .

ובגמרא פסחים קטז , ב. אמר רבה שבליל פסח צריך האדם לומר "ואותנו הוציא משם", וכן מופיע בפסיקתא זוטרתי שמות יב, כז. שצריך לומר כן. וכתבו המפרשים אותנו פירושו נשמותינו היו שם. והאברבנאל דברים ה, פירש כי היציאה משם היתה לכל הדורות הבאים כולם.

וברשב"ם על פסחים שם פירש כי גם אותנו גאל הקדוש ברוך הוא, והכלבו בסימן נ כתב כי לכן אמרה תורה וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, היינו אתה אני והוא, כולנו היינו שם, נשמותינו טבועות שם עמוק מאוד, והגואל ריחם עלינו והוציאנו מהמקום הנורא הזה. וזה הטעם שציוונו רבותינו בגמרא ובשלחן ערוך להיות משיבים בליל פסח דרך חירות, לשתות ארבע כוסות בהיסיבה, לאכול המצה בהיסיבה, להרגיש בפועל מאת היציאה ממצרים אנחנו בעצמנו. וכן הוא בדברי הרמב"ם הלכות חמץ ומצה ז,ו.

ורבנו מהר"ם חלאווה ז"ל כתב שהוא דומה למה שאמרו חכמים שמי שנעשה נס לאבותיו, גם בן בן בן בנו וכל הדורות הבאים מברכים ברוך שעשה נס לאבינו. וכתב הרב יד מצרים כי עיקר השמחה שאנחנו עושים בליל הסדר היא על שיצאנו ממצרים כדי לבל את התורה, ועל זה אנחנו מודים לו.

ובזוהר הקדוש ובדברי רבנו האריז"ל מובא שכל שנה ושנה בפועל אנחנו עם נשמותינו יוצאים מתחום הסטרא אחרא בימים אלה, ונכנסים לתחום הקדושה, וזה פירוש כאילו הוא יצא ממצרים, היינו המיצר של היצר, להשתחרר ממנו, ולהכנס לתחום הקדושה.

המשמעות העמוקה והמודגשת ביותר במהות גאולת מצרים מצאנו לאורך כל המדרשים, והדגיש אותה יותר רבנו המהר"ל מפראג ז"ל בספרו גור אריה על התורה בספר שמות יג, יא. שכתב כי עיקר יציאת מצרים היתה ענין פלאי נגד הטבע ונגד המזלות, כי אנחנו מעל המזל, אין קיומינו טבעי, כי מצרים היתה המעצמה העולמית הענקית ששלטה על 70 אומות, כי מבחינה כלכלית אדירה היתה, וכולם עבדו את הכוכבים והמזלות וייחסו להם השפעה משמעותית בלעדית על חיי האדם וגורלו, ולכן המצרים עבדו את הטלה ראש המזלות, והוא היה אלהיהם. ועד היציאה ממצרים היו ישראל תחת שלטון הכוכבים והמזלות, ותחת שלטון הטלה. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא לקחת את הטלה ולשחוט אותו ולאכלו צלוי בליל פסח, ואחרי כן לצאת ממצרים.

גדולה מזו כתב תלמיד הרשב"א ז"ל מברצלונה הוא רבנו יעקב סקלי ז"ל בספרו תורת החטאת דרשה סב, כי מה שאירע במצרים היה, בפעם הראשונה מופיע ומתגלה השם יתברך בעצמו מכה את הבכורות, משמיד את האלילים, וגואל את ישראל. ואז נגלה לעין כל כי ישראל הם עמו ונחלתו. ולכן כתב בספר חרדים רבנו אלעזר אזכרי ז"ל בפרק ט כי אנחנו צריכים כולנו להרגיש חובה ותודה כלפי בוראינו על מה שעשה בשבילנו.

חג כשר ושמח לנו ולכם ולכל עם ישראל, ונזכה בקרוב לראות עין בעין בשוב השם ציון, ותיגלה ותיראה מלכותו עלינו.

המברך אתכם בכל לב, בן ציון מוצפי יצ"ו.
הצדיקים והרבנים הראויים להתפלל בעדינו.
י"ז באדר שני התשע"א.
שאלה - 77000
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט״א .
שלומכם יסגא לעד , אם אפשר לבאר לנו לאיזה רב יש לפנות כשיש בעיה או חולה או צרה חלילה ומי ראוי להתפלל בעדינו ?
תשובה
הגמרא במסכת בבא בתרא קטז, ב . אומרת דרש רבי חנינא בר חמא כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים , שנאמר חמת מלך מלאכי מות , ואיש חכם יכפרנה . ופירש הרב נימוקי יוסף חכם התופס ישיבה כלומר רב המלמד תורה לישראל .

עוד כתב הרב משה בן חביב ז״ל על המאמר בסליחות גיבורים לעמוד בפרץ , דוחים את הגזירות . דהיינו חכם אמת שעומד בפרץ לעצור פרצות . כשרואה תקלות וחטאות ומזהיר מהם , הוא ראוי והגון להתפלל בעד הכלל או הפרט כיוון שהוא גיבור לעמוד בפרץ , כשיש פירצה הוא עוצר אותה ולכן יש בכוחו לדחות גזירות מעלינו . אך אם יש בו חיסרון וחוסר שימת לב על הבעיות הרוחניות של הדור לא יוכל להתפלל , ואם יתפלל לא יענו לו .

כמו כן כתב רבנו אליעזר פאפו זצ״ל כי הרב כשיבואו אליו לבקש תפלה , יאמר לאיש המבקש לפשפש במעשיו , כי בזוהר הקדוש איתא שאם החכם הצדיק מבקש בלי שישוב האיש בתשובה תידחה הגזירה אך חלילה תחזור היא או אחרת ממנה , וכשיביא אותה השם יתברך שנית , כדי שהצדיק לא יפריע מלהעניש את האדם , ולא יבקש שוב בעדו מסלק אותו מהעולם , וזה ביאור מרוב עוונינו אבדנום נאספו מנו בחטאינו , בגלל רוב עוונינו , ומיד יביא את המכה וזה פירוש הפסוק כי מפני הרעה נאסף הצדיק .

וכן פירש המהרש״א ז״ל במסכת בבא בתרא , יכפרנה שיבקש ממנו ממש על כפרת עוונו , ועל ידי כן ימשיך לו חיים . לכן אין בקשה יכולה להתקבל אלא אם תוקדם לה התשובה . וכן היה מור אבי ז״ל מזהיר תמיד שלא לבקש כלום בלי תורה ותשובה קודם לכן , וכן היה מזהיר כשהולכים להשתטח על קברי הצדיקים , לעשות תשובה וללמוד שם , ורק אחר כך לבקש.

עוד כתב רבנו אהרן ברכיה די מודינא במעבר יבוק , כי גדולה תפילת הבן על אביו או התלמיד על רבו , יותר מכל אחד אחר , כי הם קרובים ביותר ומרגישים את הצער ואת הכאב , ולכן מתפללים מתוך לבם , ולא בתמורה למשהו , נמצא כי צריך למצוא חכם אמיתי וקדוש שכולו עוסק בתורה ולא נוטל ממון בעבור תפלתו , ויודע בצערן של ישראל ומבקש עבורם מקירות לבו .

והשם יתברך יצילנו ויצילכם מכל מיני אנשים שוטים ונוכלים המתחזים לצדיקים , וימציא לעם ישראל כולו ולנו אנשים צדיקים ותמימים , קדושים ואמיתיים , המתפללים על ישראל בלב שלם , ללא כל מטרה אישית , ואינם תאבים לממונם של ישראל .

הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אודה כאן קבל עם ועדה ובוראינו יוצרינו ועושינו, על שהחיינו וקיימנו והגיענו היום הזה לאחד עשר אלף שביעיות של שאלות, מה אשיב להשם כל תגמולוהי עלי, יום חג הוא היום הזה בשמים ובארץ, כאשר מכל פינות העולם והארץ פונים בשאלו ובירורים , ואנחנו משתדלים בכל הזדמנות להשיב ולענות כמה שאפשר.
תודה וברכה מיוחדת לכל העוסקים במלאכת הקודש, החיילים האלמונים המוציאים את האתר מהכח אל הפועל בכל שעות היממה, והכל בהתנדבות מליאה, ודבר שהוא לשם שמים סופו להתקיים. תודה לכל המשתתפים, הצופים, המאזינים, לשואלים, לעוזרים. תבורכו כולכם מהשמיים בכפל כפליים.
פורים שמח וכשר לכל עם ישראל
י"ב באדר שני תשע"א.
בחסדי השם יתברך עלינו בצאת השבת נחוג את שני ימי הפורים השנה הזאת בעזרת השם. לאחר שהשנה ימלאו 2367 שנים לנס הפורים שאירע בשנת ג אלפים ת"ד לבריאת העולם.

במדרש משלי ט, ב. מובא כי ימי הפורים אינם בטלים לעולם שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. וביארו המפרשים הטעם כי כל המועדים נקבעו כתוצאה ממה שאירע בימיהם, אך ימי הפורים אמנם באו לציין את אשר אירע להמן וחבר מרעיו בימי מרדכי ואסתר, אבל כל שנה ושנה יש המן שלה, ולכן תמצא בתוך אותיות המן, הה, מם, נון. כלומר יש המן נוסף שנולד ממנו, והגאולה העתידה תהיה בפועל מידי כל ההמנים שעומדים עלינו לכלותינו, וכשם שהצילנו השם יתברך מידו, כן יצילנו בקרוב מידם.

הרעיון של השמחה המרובה בימי הפורים הוא הנס הנפלא נגד הטבע, כי אותו היום שנגזר להשמיד ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, בו ביום "ונהפוך הוא" אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. והדבר המסתתר כאן הוא כי קיומו של עם ישרא נגד המזלות והכוכבים, ושום כלי בעולם לא יכול לנו , כי קיומינו הוא על טבעי ונצחי, והטעם כי מחוברים אנחנו להשם יתברך, כי בזוהר הקדוש אחרי מות עג, א. כתב כי אורייתא קודשא בריך הוא וישראל חד הוא. וכשם שהשם יתברך נצחי, והתורה נצחית, כך קיומו של עם ישראל הוא נצחי.

אמור מעתה כי יום הפורים בא לסמל את נצחיות השם יתברך התורה וישראל, וכל ההצלה היתה על ידי התשובה , הזעקה, והתפלה של צדיקי הדור, ובראשם מרדכי ואסתר. ובדרך רמז אמרו "מפני שהקול יפה לבשמים" אלו מרדכי ואסתר, כי מרדכי נקרא מר דרור והתרגום מירא דכיא, הוא בושם נפלא הנקרא מור, ואסתר היא הדסה על שם ההדס, ושניהם נתנו ריח טוב בתפלתם והקול היא הזעקה יפה ונאה להם. גם אנחנו נאחוז דרכם הקדושה ונתפלל בימים אלה להשם יתברך כי יושיענו מיצר הרע ומאויבינו הפיסיים הרוצים לכלותינו חס ושלום.

וכתבו המקובלים כי יום פורים לאחר שאדם קיים מצות מקרא מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, וישב לסעוד ואכל, היא שעת רצון נפלאה לעורר הרחמים העליונים מה שאין בשאר ימות השנה, ויבקש האדם על נשמתו שתהיה טהורה ויצילהו מיצר הרע, ויציל את זרעו ממנו, וכן יבקש כי נזכה לראות בעיננו בקרוב את הגאולה, ואחר כך רשאי לשתות יין יותר מהרגלו.

טוב להדליק שתי נרות קודם הסעודה לכבוד מרדכי ואסתר, וזכותם תגן עליו, כמו כן יאמר אחר התפלה בערבית ובשחרית וקרא את המגילה, 120 פעם ברוך מרדכי, ועוד 24 פעמים ברוכה אסתר. ויכוין שזכותם תעמוד לכל ישראל ולו. כן נהג רבנו יוסף חיים להניח 80 סוכריות קטנות בצלחת, וכן 80 בייגלי או מאפים קטנים בצלחת, בגימטריא "יסוד" והוא תיקון גדול ונעלם. כמו כן יש נוהגים ליתן מתנות לאביונים כמספר פרוטות "פזר" נתן לאביונים שהם 287 שבימינו שוויו 30 שקל לעני , ואשרי המכוין בכל דרכיו לשם שמים.

אברך את כל המשתתפים, הצופים והקוראים וכן את כל צוות המתנדבים באתר קדוש זה, יתן השם יתברך ויקבל תפילותיכם לטובה ולברכה, ויוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וזכות התורה הקדושה ומרדכי ואסתר יגינו עליכם בכל עת ובכל שעה.


המברך אתכם מקרב לב, בן ציון מוצפי.
נהי על הריגת חמש נפשות תמימות
ז' אדר ב' התשע"א
שאלה: על מה צריך להתפלל בעקבות רצח המשפחה,
איך נבטל גזירות מהעם שלנו? מה נעשה?

תשובה: קול זעקה ויללה, קול נהי וקינה, על הריגת חמש נפשות תמימות וקדושות.

הנביא ירמיה (ט,כ) מקונן כי עלה מות בחלוננו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחובות. ועוד אמר (ח,כא) על שבר בת עמי השברתי, קדרתי, שמה החזיקתני.

הלילה הזאת כאשר שני הורים ושלשת תינוקיהם מוטלים טבוחים מולנו, מאנה הנחם נפשינו, איכה תנעם לנו שנתינו בלילה זה, איכה יערב לנו קול שיר וזמר, איכה נוכל לעסוק בתורה כמדי לילה ולרנן בה, בראותינו את הגזירה הנוראה שירדה עלינו ממרום, כי אש קדחה משמים בליל שבת קודש ויקרא אל משה, וחמשה בני משפחה יקרה נטבחו באכזריות נוראה על מיטותיהם בליל שבת קודש, ואש יצאה מאת השם ונלקחו נשמותיהם היקרות בסערה נוראה השמימה, איך שודדנו.

הלילה הזאת ליל שבעה באדר, יום פטירת רעיא מהימנא, הוא רועה נאמן שעמד להם לעם ישראל הקדושים, ימלאו 3283 שנים להסתלקותו מאתנו. כמה מסירות נפש ואהבה היתה לו לעם ישראל, איך שירת אותנו בנאמנה במצרים, אצל פרעה, התפלל אל השם יתברך, צעק אל השם בשעת קריעת ים סוף, העבירנו בתוכו והגיענו אל הר סיני, שם עלה והביא לנו את התורה, ולימד אותנו אותה במסירות נפש מוחלטת. וגם בנוסף 120 יום התפלל עד שחלה בגללינו, והשיב את חרון אף השם מישראל עמו, כשאמר ואם אין מחני נא מספרך.

נזכיר מה שאיתא בפתיחה דאיכה רבתי פרק כ"ד, משם נלמד כי גם אחר פטירתו הוא מתענין , מבקש, שואל ודורש על מצבינו. בזמן שנחרב בית המקדש הוא אומר לירמיהו הנביא תקח אותי ואראה את בני ישראל היוצאים לגלות ומי מניח ידו עליהם. ובמסכת סוטה יג, ב. (בעין יעקב) מובא בשם רבי חמא בר חנינא שאמר מפני מה נסתר מקום קברו של משה מעיני בשר ודם ? לפי שגלוי לפניו שעתיד בית המקדש ליחרב, וישראל גולים מארצם, שמא יבואו לקברו של משה ויבכו ויתחננו ועומד משה ומבטל את הגזירה, לפי שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

ובמדרש דברים רבה ואתחנן, אמר להם ברגע פטירתו לישראל, בבקשה מכם כשתכנסו לארץ זכרו אותי ואת עצמותי ואמרו אוי לו לבן עמרם שרץ לפנינו כסוס ונפלו עצמותיו במדבר. והקדוש ברוך הוא פותח בקול בכיה מחריד וצועק מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און, עד שנחרדו כל מלאכי מרום ואתם נשמות הצדיקים, ובא ראש המלאכים שר הפנים של מעלה המלאך מ"ט ואמר רבונו של עולם , משה בחייו שלך ובמותו שלך, מפני מה אתה בוכה עליו ?
אמר לו הקדוש ברוך הוא אמשול לך משל, למלך שהיה לו בן, ובכל פעם היה מכעיס את אביו ומבקש להענישו, מיד היתה באה המלכה אמו שהיתה מאוד חביבה בעיני המלך ומתחננת עבור בנה, והיה מוחל לו בעבורה. לימים מתה המלכה והיה המלך זועק ובוכה ומתאבל וממאן להתנחם, באו השרים אל המלך ואמרו לו כלום חסר בבית המלך ? צוה לעבדיך ויביאו לך בת מיוחסת וטובה ממנה, אמר להם לא עליה בלבד אני בוכה ומיילל, אלא על בני, לפי שבכל שעה שהיה מכעיס וחוטא כנגדי, היתה באה ומפייסת אותי ואני מתפייס. עתה שמתה אמו מי יעמוד ויפייסני ? כך אמר לו הקב"ה למ"ט כשהיה משה בחיים בעולם הזה היה עומד ומוסר נפשו בעד ישראל ומבטל הגזירות, עתה שנפטר מי יקום לי עם מרעים ? מי יתייצב לי עם פועלי און ? ומי יעמוד בתפלה וימסור נפשו בעד ישראל ?

שאלת אותי ידיד מה נעשה ? הלכתי לארון הספרים והוצאתי את הגמרא וזאת מצאתי, במסכת כלה א, כ. רבי יהושע אומר בעון ביטול תורה שלנו מתים בנים קטנים. ובמסכת שבת לב, ב. איתא בכמה סיבות מתים קטנים בישראל, בעון נדרים , ביטול מזוזה, ציצית, שנאת חינם, וגזל. והכוונה כאשר אנחנו שותפים כולנו בתוצאות המעשה הלזה עלינו לקבל אחריות שגרמנו במעשינו שהמשחית יכל לבצע את זממו. עוד אמרו במסכת שבת לג, א. חרב באה לעולם על עינוי הדין, עיוות הדין, קלקול הדין, ועל ביטול תורה. ואמרו עוד שם בעון ניבול הפה יתומים צועקים.

נחמה אחת יש לי ואציין אותה, דע ידידי כי עתה יש עת רצון גדולה בשמים, ומי שיתחרט על מעשיו ויעשה איזה מצוה, יכול להבקיע את שערי הרחמים למעלה, כי אמרו בשם הזוהר על הפסוק כצאתי את העיר אפרוש כפי אל השם הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד , ופירש כי כשיוצאים צדיקים מהעולם, ואין לנו צדיקים היום יותר מאלה שנטבחו על היותם יהודים בידי אויבים אכזרים, נשמותיהם עולות לשמים, ודמויותיהם נחקקות על מעילו של השם יתברך המלא בדם החללים שלנו, והיא עת רצון לבטל הגזירות הרעות מעלינו. ומשיח צדקנו הלילה זועק מרה ומיילל, והשם יתברך נשבע לו כי בזכותם הוא ישלח את הגואל.

בואו ולא נחמיץ הלילה והיום את השעה, נשוב בתשובה ונתחזק באמונה, נצעק אל השם בעל הרחמים, והוא יראה את דמעותינו ויקבל את תפילתינו, ויושיעינו במהרה כשם שענה למשה רבנו בכל עת שעמד לפניו בתפילה, וכשם ששמע את תפלת מרדכי ואסתר ואת כל אותו הדור, ויושיעינו תשועת עולמים. בל נחמיץ את השעה.

הכותב בדמע ובתקוה , בן ציון מוצפי.
מכתב עידוד לבת ישראל חוזרת בתשובה
ב' אדר ב' התשע"א
שאלה - 76161

שלום לכבוד הרב
אני בת 18 חוזרת בתשובה, והיצרים שלי בוערים ואני רוצה להשתולל ולצאת ויצר הרע בוער בי ויתרתי על מלא דברים וזה קשה כל כך!! אפשר עידוד מהרב??

תשובה

דעי בת יקרה ,
כי בכל פעם שאת בולמת ועוצרת את יצרך ומכניעה אותו שכרך גדול מאוד , ואת גורמת נחת רוח גדולה לאבינו שבשמים . גדולה מזו יש לך שכר גדול כאילו קיימת את כל התורה כולה, כי עלייך לראות שהעולם כולו מוטל על כף המאזניים אם לטובה או חלילה להיפך , ואם מנעת עצמך מעבירה ואפילו קלה הטית את הכף לזכות , כנזכר בדברי רבותינו התנאים במסכת קידושין מ, ב. וברגע אחד הצלת מאות אלפים ממוות , מאסון , ממלחמה וממצור . וחיי כל הניצולים נזקפים לזכותך .

ובמסכת מכות כ"ג , ב. אמר רבי שמעון בר יוחאי ישב אדם ולא עשה עבירה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצוה. ועל אחת כמה וכמה את, בת אברהם אבינו הצדיק ושרה אמנו הקדושה והטהורה, כשאת שומרת עצמך מלחטוא, ונזהרת שלא יכשלו בך בני אדם, כמה שכרך גדול ועצום, אין מי שיוכל לתאר לנו את גודל האהבה שהשם יתברך רוחש לך, וכף הזכויות שאת עושה לעם ישראל, כי בת אחת יכולה לקלקל אלפים של בחורים, בדבר קל, במחי יד, וכל פעם שאת נמנעת מכך גדול שכרך. ראי מה היה לנו בבריאת העולם, אשה אחת היתה וחוה שמה, היא אמנו הראשונה, וחטאה וגרמה מוות על כל העולם, ועתה התיקון מסור בידכן הבנות.


ובמסכת סוטה כ"ב, א. אמר רבי יוחנן שהיה ענק וגדול בתורה וביראת השם על כל ארץ ישראל, והוא שהחזיר בתשובה את ריש לקיש ועשאו ענק בתורה ומורה הלכות והוראות בישראל. ואמר אני למדתי יראת חטא מנערה אחת, ששמעתי אותה מתפללת להשם יתברך נופלת על פניה ואומרת, "רבונו של עולם, בראת גן עדן, בראת גהינם, בראת צדיקים, בראת רשעים, יהי רצון מלפניך שאל יכשלו בי בני אדם".


השכינה הקדושה מלווה אותך בכל צעד ובכל שעל , שומרת עלייך , מתפארת בך , מתהללת בך , ואומרת ראו מה בת יש לי בעולם , צדקת , שומרת , יראת שמים , וכך נזכר בכמה מקומות בזוהר הקדוש, כי בכל יום השם יתברך מכריז ברקיע על רווק ורווקה הדרים בכרך ואינם חוטאים .כנזכר במסכת פסחים קיג, א. אמר רבי יוחנן על שלשה הקדוש ברוך הוא מכריז בכל יום על רווק או רווקה הדרים בכרך ואין חוטאים, על עני המחזיר אבידה לבעליה, ועל עשיר המפריש מעשרותיו בסתר.


דעי בת ישראל יקרה כי המפתח לחיים בעולם הזה ובעולם הבא הוא ביד האשה, כי אם שמרה על צניעותה, הרבתה קדושה וטהרה בעם ישראל ובעולם כולו, הכניעה את כוחות הרשע והטומאה, וסילקה גזירות קשות ורעות מכל העולם. אך חלילה ההיא החוטאת ומתנהגת בפריצות, גורמת אסונות כבדים לכל העולם, כי התורה הקדושה אומרת כי השם אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפנין, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך.


זה היה חטאם של דור חורבן בית ראשון ככתוב בספר ישעיה פרק ג פסוק ז. ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהם תעכסנה. ובמסכת יומא ט, ב. בכה רבי יונתן ואמר כי היו הולכות צעד ארוך וצעד קצר, ובקומה זקופה כדי למשוך את עיני הבחורים, וממלאות כוחלא בעיניהם, והיו מניחות מור וריח אפרסמון בעקביהן וכשהיו עוברות ליד בחורי ישראל מכות בעקביהן ומתיזות בושם עליהם, ומכניסות בהם יצר הרע כארס של נחש.ואחרי כן אמר הנביא ישעיה ג, כד. תחת בושם מק יהיה, שבשרם נמק, ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה קרחה, שנעשו קרחים קרחים. ולכן על בחוריו לא ירחם, שבגלל הדבר הזה נפלו בחורי ישראל להרג ולשבי השם יצילנו.


בתי היקרה, בידך למנוע כל האסונות הללו, ולכפר על עם ישראל, חזקי ואמצי ואל תפלי ברוחך, רבבות רבות של מחנות מלאכי עליון מצפות לך, מלוות אותך ושומרות עלייך, רק תני יד, תבקשי, תתפללי, תני מבט לשמים והכל יסתדר. זכרי את אמותינו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה, והיו לך למשמרת עולם, והן יתפללו עלייך בשמים להצילך מיצר הרע ומעין הרע ומכל דבר רע, ותמצאי את ובנות ישראל הכשרות ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכן תמיד.
חומרת השגחת כשרות שחיטת העופות
לכבוד הרב שלום רב
ראיתי שכבוד תורתו שליט"א כתב תשובה שבעופות יש בעיות רבות, ומשמע מדבריו שעדיף בשר בקר מאשר עוף, והאם זה לא חמור יותר בשר העגל שיש בו יותר בעיות ?
תשובה
א,לפני חמישים שנה היתה כל אמא יהודיה הולכת לשוק קונה תרנגולת והולכת לשוחט השכונתי שכולם סמכו עליו, והיה שוחט לה את העוף, העופות אז גדלו בטבע ובשדות הפתוחות, אכלו מאכלים טבעיים והיו בריאים ולא נמצאו בהם בעיות בדרך כלל, לעמתם בעגלים ובכבשים נמצאו לעתים תקלות, והיו בעיות של סירכות בריאות, ניקור החלב ובדיקת הסכינים.

ב,בדורנו זה למעלה מארבעים שנה התהפכו היוצרות, והבעיות ההלכתיות החמורות נתרבו בעופות פי כמה מהבעיות בצאן ובבקר, הן בגלל שינוי שיטת גידולם, כליאתם במכלאות צפופות, דבר שגורם מזרז להתפשטות מחלות, אי יציאתם לחופש, אוכל מורכב מהורמונים לא טבעיים, התפתחות מהירה של העוף ויחד אתו התפתחות מחלות ותופעות שונות, הממציאות מחלות ריאה שונות, מחלות בצומת הגידים שכיחות, הן בנוסף ההכלאה בכלובים צפופים והתחככות מתמדת יוצרת בעיות צרירות דם בנוסף למחלות מתדבקות שונות. השם יצילנו.

ג,במקביל לכך חלו תמורות ושינויים במערך השחיטה של הבקר, וגם של העופות, השחיטה הפכה להיות מרוכזת, ונתונה תחת שליטה של טייקונים היינו בעלי ממון רב שהם נותנים את המילה, וגם לפעמים מובילים את ההנחיות, וזה משפיע על רמת הכשרות במישרין או בעקיפין, ואזכיר לדוגמא כמה מן הנושאים שמוכיחים בעליל את המצב הנחות יותר של שחיטת וכשרות העופות לעומת שחיטת הבקר.

ד,השוחטים והסכינים : טובי השוחטים, בעלי הנסיון הרב, מומחים ואנשי מקצוע , עוברים לשחיטת הבקר, כך שהמתחילים , המתלמדים, הסטגרים, באים לשחיטת העופות, בד"ץ רציני שמחפש הידור בכשרות, ודוגמת בד"ץ בני ציון, לא מתפשר ולוקח את השוחטים הוותיקים, המנוסים, ובעלי יראת השם וידע רב, דבר שכרוך בהכפלת שכרם, וגורם התייקרות המוצר, בנוסף העמדת סכין והכנתה הנכונה לשחיטה, באופן שתהיה חלקה וחדה כהוגן, מצריכה מיומנות וידע, וכמה פעמים כולל היום ערכתי סיור מקיף בכמה מהמשחטות ברחבי הארץ, נוכחתי מול שוחטים במקומות אחרים שלקח להם יותר מ - 45 דקות להחליק את הסכין ולהכשירה לשחיטה, כי לא כל אחד בקי יודע ומסוגל לכך, ואתה צריך לקחת את הטוב ביותר. ובשחיטת הבשר השוחטים הרבה יותר מיומנים ובקיאים.

ה,פרק זמן בעבודה : השוחט אמור להיות רענן, רגוע, מלא מרץ ועירני, אסור שיעבוד יותר מארבע שעות במשמרת, יש מקומות שלוקחים שוחטים שכבר שחטו במשמרת לפני הצהריים, ומעבידים אותם רצוף עד הערב. בנוסף הוא אמור לעבוד 20 דקות ולנוח להפסקה 20 דקות כדי שיוכל להחליף כח ולחזור רענן לעמדת השחיטה, במקומות רבים זה לא קורה, כי רוצים לחסוך בכסף, והתוצאה שהשוחט נשחק, עייף ולא עירני ומלאכתו משובשת ומליאת תקלות, וזה על חשבון הלקוח, כי הסוחר רוצה להרויח יותר תפוקה בזמן יותר קצר, דבר שאסור לקרות אצלנו בבד"ץ מהדרין.

ו,מהירות הליין : בעידן השכלולים הטכנולוגי והאוטומטים, הפך העובד למשועבד למכונה, ומהירות הליין נקבעת על פי צרכי המסחר והתחרות להפיק כמה שיותר תוצרת ולחסוך בזמן, דבר הפוגע ביעילות השחיטה והבדיקה, זמן סביר בקצב שהשוחט יכול לעבוד נכון , לוודאת ששחט את שני הסימנים בעוף ולא גרם איזה מכשול חלילה, כי נמצא שהוא מאכיל נבילות, הזמן המכסימלי הנו 12 עופות בדקה לשוחט, וכן לבדיקות הריאה וצומת הגידין, צרירות הדם ושאר ענינים. במקומות שהבד"ץ אינו מקפיד ועוקב כל הזמן, מעלים את המהירות, וזה יכול להיות הרה אסון ומכשול נורא, בפרט אם העופות באותו יום חלילה נגועים בחששות.

ז,בדיקת הריאות - עוף חלק : בהחלט יש מושג כזה, לפני ארבעים שנה לא היה מצוי שיש בעיה בריאה של העוף, בימינו זה מצוי לא פחות מהצאן והבקר. הצפיפות, תנאי הגידול, פיתחו את הבעיות הללו והפיצו אותם, ולכן יש בזה הלכה של מיעוט המצוי, ויש פעמים שמגיעים משקי עוף שנגועים ב-40 אחוז טרף או אפילו ב -70 אחוזים, בד"ץ טוב ויעיל לא שוחט אותם וזה עובר לאלה שאינם מקפידים, כי הבודקים מתקשים להחליט ולבדוק היטב בפרק זמן כזה קצר בבעיות כל כך רצופות. וכשיש מעל 10 אחוז טרף מפסיקים את השחיטה.

ח, צומת הגידין : כל מי שמצוי בשחיטת עופות היום יודע כי לפני 10 שנים לא היתה הבעיה מצויה, אך כיום היא בהחלט מצויה, ויש למעלה מ- 5 אחוז טריפות בצומת הגידין שהן קרועות או מקולקלות, וזה טרף גמור. ולכן חובה לבדקם, במקומות שלא בודקים יכולים בקלות להגיע למצב של טריפה.

ט, ההכשרה : במקומות מהודרים מנקים היטב את הצילר, הוא המיכל הענק שבו משרים את העופות ל - 30 דקות לפני ההכשרה, ומקפידים שיהיה נקי לחלוטין ומצוחצח במי סבון, משיירי הדם והשומן של העופות שהושרו בו קודם לכן, כי לעולם לא תדע מה עלה בגורלם ומה היתה רמת הכשרתן, כמו כן יש להקפיד על החלפת המים כל 4 שעות כי הפכו אדומים כדם מרוב העופות שהושרו בתוכם. ויש רבים שאינם מקפידים על כל זה. כמו כן סולם ההמלחה צריך ניקוי יסודי משיירי מלח ודם ושומן של הקודמים, והקפדה שהסולם יעבוד 75 דקות ולא 60 דקות, מפני הפועלים המכשירים שמקפיצים את העוף ולא תמיד העופות הנמלחות מונחות בראשית הסולם אלא כמה צעדים קדימה.

י, ההשגחה : כאן נכנס גורם חשוב ומכריע בטיב הכשרות, חייבים למנות צוות משגיחים ומשגיח כללי, המשגיחים מפקחים כל אחד בגיזרה שהוא מופקד עליה, מהירות הליין, נקיונו, האיברים הפנימיים, מיכלי הטריפות, עגלות הכשר ולא חלק, לבל יתערבו או יבואו בשום מגע בדרך עם העופות החלק. משגיח על צרירות דם ושברים בעוף, הבודק ידנית כל עוף, משגיח צמוד על המליחה, משגיח כללי המסתובב בין האולמות וגם מלווה את המשגיחים לחדרי הקירור ונעילתם במנעול מיוחד כשמפתח בודד בידו בלבד, פיקוח על אולם הפירוקים, שם מתחלק העוף למנות שונות, גרונות, איברי פנים, כנפיים, שוקיים, חזה, שניצל פרוס ועוד, לסמן אותם בשני סימונים שהוא חותם בתוך חותם, עד לחדרי האריזה, ושם לסמן לפחות בשלש סימונים את האריזה האטומה מחשש לפירוקה.

כתבתי רק חלק מעבודת הקודש המתבצעת יום יום שעה שעה וכל רגע מהיממה על ידי משגיחים מסורים ויראי שמים, הנאבקים על כך במסירות נפש שעם ישראל יאכל את העוף הכי כשר ומהודר, ללא כל החששות שאנחנו רואים בעינינו כאשר אין תשומת לב נכונה, לכן, כמה טוב לרדת לשטח, לפקח ולראות, ולא להיות ניזונים משמועות דמיוניות. דבר נוסף שקיים בעוף והוא כי העוף אם תהיה בו שאילת כשרות חלילה לא ניתן יהיה לזהותו ולעלות על עקבותיו, בבקר וצאן יש מספר זיהוי אישי לכל אחד וניתן לזהותו אותו ואת חלקיו.
"בריתה"
שבט התשע"א
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב שלי התיר לי לעשות בריתה, והוא אמר לי לומר שם דבר תורה וזה יהיה סעודת מצוה, ואני רוצה לסמוך עליו.

תשובה
א,אני מבין מדבריך שאתה בסך הכל רוצה ל"הודיע" לי שיש לך דרך לעקוף את התורה הקדושה, ולצפצף על כל חכמי הדורות שלפנינו שלא היתה להם את החכמה ל"המציא" את השיטה לטהר דבר אסור.

ב,עצם קריאת המסיבה "בריתה" הוא בורות, ליצנות ועם ארצות מוחלטת, זו העתקה לא מוצלחת וטפילה של שמחת הברית, זילות של המצוה היקרה ביותר, והיא כריתת "ברית דמים" עם הקדוש ברוך הוא, והסעודה שלה היא "סעודת מצוה" ממדריגה עליונה, עד שבגמרא פסחים קיג, נאמר שמי שמזמינים אותו לסעודה והכל שם צנוע וכשר, ואינו משתתף, מנודה הוא לשמים חלילה. ועמי הארץ למדו מהגוים לקחת את הקודש ולעשות ממנו חול.

ג,עצם קיום מסיבה שאינה של מצוה, היא עבירה, כי אסור לנו לבדות מלבנו "שמחות" ובודאי לא לארגן מסיבות וסעודות ראווה, באולמות, בזבוז כספים, השחתת המידות, כלי זמר שהם אסורים לא במצוה, ונקראים בהלכה במקרה הטוב "סעודות הרשות", כלומר סעודה שאדם המציא ואין לה מקור. וצריך כפרה עליה.

ד,בנידון שלפנינו אין ספק שתהיה פה החטאת הרבים, כי תבאנה נשים שונות, בלבושים משונים, יהיה קשה במקרה הטוב לשמור על גדרי הצניעות שהם איסורי תורה חמורים ביותר, כמו תערובת אנשים ונשים ואפילו כשהם עומדים בפאתי האולם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, לבישת בגדי פריצות של חוקות הגויים, שירי תפלות והוללות, קולות זמר של נשים שתלוונה את "האירוע. ושלא לדבר על פריצת גדר וחומת הדת בזה שמכניסים בדלת האחורית מנהגים מקולקלים שאחריתם מי ישורנו.

ה,לא ידעתי אם לצחוק אם לבכות כשקראתי ש"תכשיר" את האירוע הנורא על ידי דבר תורה. וזה הוספת חטא על פשע כאילו היתממות, אני רוצה להנצל מעונשו של הקב"ה, ואני חלילה מתחכם עליו ואומר תורה ובזה "מכשיר" את האסור, גדולה מזו אני משתמש בתורה עצמה נגדה, לא יראת השם כאן, לא כבוד התורה, לא הצורך בהשמעת דברי מוסר לאנשים שאין בהם תורה, אלא זה הפך לפוללוקלור, בבחינת נזם זהב באף... ועיין באור לציון חכמה ומוסר מה שכתב על מי שמשתמש בשלחן ערוך כדי לפטור עצמו מהדין, ולא כדי לקיים את רצון השם.

ו,תמוה שבעתיים, שאיני מכיר אותך כלל, לא הזדהית בשמך, שרבבת אותיות, ועברת על הפסוק מדבר שקר תרחק, ותשלך אמת ארצה. מי הוא רבך ? האם אין לו שם ? האם הוא נסתר ? ואם כן מה לי ולו ? וכי כך פוסקים הלכות ומנהגים ? זורקים דברים לאויר ? האם זו היהדות, התורה החכמה, הרצינות שאתה מתייחס אליה ?

ז,עוד משפט אכתוב לך, היום ב"רחוב" ישנה מגמה מסוכנת, כאילו קיום הדת הוא ענין משפטי או פוליטי או סקטוריאלי, ואם אתה שייך לאיזה "זרם" שצץ לצורך אותו ענין מותר לך לעשות ככל העולה על רוחך. זהו מרד גלוי בהקב"ה ובתורתו, בגדולי הדור שלא נהגו בכך, במסורת אבותינו הקדושים, כי עם קדוש אנחנו לאבינו שבשמים.

ח,לא כל מי שפותח ספר ומצטט פתגמים, ופעמים רבות אינם כענין ובודאי לא להלכה, נעשה פוסק, מורה דרך, קובע מנהג, רב מוסמך, ויש המשווים אותו לגדולי דורנו שלמדו מאה ואחת !!! פעמים את הש"ס, שימשו וראו את גדולי הדור הקודם שהיו מלאכים בדמות אנשים, יראי הוראה, ודקדקו על כל קוצו של יו"ד בתורה וביהדות. חלילה לנו לחלוק עליהם, להמרות את פיהם, ויהי בימי שפוט השופטים. ולסיום אני מתחנן אליך ואל חבריך אנא, אל תחקו את מנהגי הציבור החילוני, ואל תכניסו לקהילתינו מנהגים הרסניים.

כתבתי כל זה למען יהי לכולנו מעט נקודות למחשבה בדרך התנהלותינו בדור תהפוכות זה, ובזמן קשה שאנחנו מוקפים תלאות ואיומים קיומיים, וכל זה בא לעוררנו לשמור על קיום התורה.
השבת הקדושה - תשובה לבת ישראל
כ"ב טבת התשע"א
לכבוד הרב שלום רב
אימי דתיה. ואני נוסעת בשבת האם מותר לה להזמין אותי לארוחת שבת כי גם ככה אני יסע למקום אחר??

תשובה
ומדוע את נוסעת בשבת ? והרי יהודיה את, בת של הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אותך מאוד, והוא הנותן לך חיים והצלחה, ונתן בך נשמה טהורה,כח ועוצמה, חן ורחמים מרובים, וכרת אתך ברית ושבועה שתהיי שלו והוא ישמור עלייך כשאת תשמרי את השבת, כי נקראת שבת על שם בבת, היינו בת עין, הכי יקרה שלו, בתו המלכה, היא השכינה הקדושה, ומדוע נחלל אותה ונרמסנה ?

הידעת בת ישראל יקרה, כי השכינה הקדושה גולה וסורה, נרדפת ומשתוממת כל ימי החול, הולכת אל מחנות הצבא הנידחים והרחוקים, אל המוצבים הבודדים, אל החיילים החשאיים הנמצאים במקומות מסוכנים, ביבשה, באויר, בים, ובמצולות שבצוללות, לשמור עליהם, להגן, ולחזק. קופצת ונודדת מבית מאסר אחד למשנהו, לראות את בניה במצבם השפל. הולכת לבתי החולים לבקר את החולים, הפצועים, הנאנקים והדוויים, ולבקש עליהם רחמים, מצטערת בצערם ובוכה עליהם, הולכת אל הנרדפים העניים והאביונים, האביונים והאומללים, הנכים ובעלי היסורים, צועדת ביעף לבתי האלמנות והיתומים השכולים, אל ההורים שאיבדו את יקיריהם, אל כל יהודי השרוי בצער ותומכת בו. ובמשנה בסנהדרין כתוב שאומרת בבכי ראשי כבד עלי, זרועי כואבת, איני יכולה לסבול את צער בני.

יום אחד בשבוע יש לה מנוחה, הוא יום השבת, שבת קודש, יום בו היא זורחת וזוהרת, שמיחה ועולצת, מחליפה בגדי אלמנותה האבלים בבגדי יקר וזוהר, והולכת לצפות בקבלת שבת, באמירת ויכולו, בהדלקת הנרות, בשלחן מלא כל טוב, בשירי שבת, בקידוש ובבציעת הפת, במאכלים ובמעדנים, במסובים המאושרים, במשפחות המאוחדות, בשמחות ובאירועים משמחים, קופצת מבית לבית, אל כל מקום בו נמצאים יהודים, כי הם בניה, נשמותיהם באו ממנה, מהאור שלה, מכוחותיה. והיא מאושרת שרואה אותם מקיימים מצוות ושומרים את התורה הקדושה. מתפארת בהם, משתבחת במעשיהם, ומתקשטת במצוותיהם ככלה המתקשטת בקישוטיה. ועולה לספר את החוויות הקדושות למעלה לפני אל עליון ולפני נשמות האבות והאמהות הקדושים בגן עדן. והיא משתתפת בשמחתם ובחווייתם של עם ישראל קדושים.


אם חלילה מי מאתנו מחלל את השבת, מבעיר אש, עושה מלאכה, היא נותנת קול צווחה, מייללת ובוכה בכי תמרורים, צרה כמבכירה, כאשה נודדה ללחם, מוכה ומעונה, צעקה הנערה ואין מושיע לה, ואין נעיז לצער את אמנו הרוחנית הדואגת לנו, מבקשת עלינו רחמים, מסנגרת עלינו, חומלת, מלטפת, מטפלת, עוזרת, ומשתתפת בכאבינו, והיא צועקת הגמול הזה קיויתי ? תחיל תזעק בחבליה, אוי, כי בני יצאוני ואינם, אין מקים יריעותי, אין נוטה עוד אהלי. מי ינוד לי, מי ינחמני משברי, גדל שברי, כי בא אויב השטן וחיילותיו, היכוני פצעוני, עוד נשמה איבדתי, עוד יהודיה יצאה ונשביתה ביד כוחות זרים.

כולנו נשמותינו עמדנו יחד בהר סיני, נשבענו שם לקיים את התורה ולשמור את השבת. ראי, אין שום אומה שיש לה את היום הזה, לישמעאל נתן את יום שישי, לעשו את יום ראשון, ורק לנו את היום הנבחר הקדוש והנורא, בו אנחנו מקבלים נשמה יתירה, ומקבלים קדושה וטהרה לנשמתינו ולגופינו. תתחילי לשמור את השבת ואפילו שבת אחת, ותיווכחי באיזה הרגשה רוחנית עצומה תהיי. דיברתי אלייך כאב המדבר אל בתו היחידה והיקרה אליו מאוד, כי יש בך נשמה טובה , אני מתחנן אלייך ואל כל הנשמות היהודיות אתך, מבקש, עשי למען עם ישראל, למען סובלי יסורים, סובלי חולאים, אנא, שמרי על השבת בת מלך, יחידה היא, קדושה היא, זכה וברה, מקור הברכה. תשמרי עליה ותגרמי נחת ושמחה לשכינה הקדושה שכל כך סובלת. והשם יתברך יברכך ממקור הברכות עם כל שומרי השבת הקדושה.

יהיו לרצון אמרי פי, דברי בן ציון מוצפי.
הגאון הצדיק סלמן מוצפי זצוק"ל זיע"א
לכבוד הרב שליט"א,

שמענו על מור אביך זצ"ל שהיה צדיק וגאון גדול, והלילה ליל פטירתו, במה הוא התייחד במעשים טובים ? אם אפשר כמה נקודות לידיעתינו ?

תשובה
היה מיוחד בכל, אך במיוחד בענווה, בהסתרה של מעשיו, בחסידות מופלגה. ענוותנותו היתה מדהימה, לא החשיב עצמו למאומה, התנהג כפשוט שבפשוטים, מעולם לא הרשה שיתארוהו אפילו בתואר "חכם" וכל שכן לא "רב". הסתיר את מעשיו הטובים, המצוות, הצדקה, לימוד התורה שהספיק, תעניות שהתענה, קימה בחצות לילה מדי לילה, בבית הכנסת, בכינוסים של חכמים, חיפש את המקום היותר צנוע והנסתר, ברח מהכבוד באופן מבהיל, כי לא רצה ליהנות מתורתו בעולם הזה.

מעולם לא נהנה מאחרים, אפילו כוס מים לא שתה אצל אחרים, וגם לא אצלינו, רק משלו, כמו שאמרו על שמואל הנביא הרמתי. ובודאי שלא נהנה מכתרה של תורה, י"ב נפשות היה עליו לפרנס, ובעמל כפיו כגבאי בית הכנסת ודואג לסידורו ולנקיונו התפרנס בדוחק, ואפילו גבאי לא הסכים שיתארוהו אלא שמש, ובאמת האיר בתורתו ובתפלתו כשמש.

בבית הכנסת היה לו ספק חדר ספק מחסן שם לן בלילה, ועסק בתורה, ערך את חשבונות בית הכנסת, והתרומות לקופות והמטרות השונות, מקוואות, ישיבות, הכנסת כלה, כריכת ספרים, בתי יתומים, חינוך עוורים, מושבי זקנים, בנק הדם, קרן ליתומים, משפחות נזקקות, וכולם קופות נפרדות שנוהלו על ידו בנאמנות, ללא ריווח כהוא זה.

היה מרבה בתפילות ובתחנונים בעד עם ישראל, שתי לילות בשבוע, בישיבת בני ציון בירושלים אותה יסד, היה מלמד תורה במשך שש שעות רצופות, ואחר כך קורא תיקון חצות בבכי ובמספד וזועק על צרות עם ישראל ועל גלות השכינה, היה הולך לשבוע ימים לצפון, יושב לילות עם הציבור מתפלש בעפר שם אפר במצחו, ומתחנן ליד קברם של רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא ורבי מאיר, שזכותם תעמוד לישראל.

חסידותו היתה שם דבר, לא אכל מאומה מבחוץ, אפילו לחם רק מה שאמי עליה השלום אפתה, ניפתה ולשה , עוף רק מה שנשחט בפניו, ובדק אותו כמה פעמים, כל הפירות והירקות עישר בידיו, כשהיה עורך שמחות בבית היה מעשר את המיצים ואת הבירה תוצרת הארץ, כדי לא להכשיל את האורחים. היה נוהג תמיד כסברא המחמירה, בפסח הכל עשה בעצמו, את החטים זרע בעצמו, קצר, דש, זרה המוץ ברוח, טחן בידיו, ניפה , לש ואפה בעצמו ונזהר מחמץ במשהו, שמן לא קנה, אלא מה שאמא עשתה בבית מזיתים בעונה, כמו כן יין לפסח עשה בביתו ללא גרגר סוכר וללא שום חומר משמר, לפי הרמב"ם ז"ל. קנה ענבים בסוף חשון, ייבש אותם בשמש ועשה מהם צימוקים, ובערב פסח השרה במים ליין לארבע כוסות.

זמנו היה יקר וקדוש כל רגע לתורה, ללא ביטול אפילו רגע, כל רגע מחושב, עסק בכל חלקי התורה, וחינוך קפדני וטהור העניק לנו, אהב כל אדם מישראל כנפשו ומאודו.

זכותו תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל. ובזכותו תבוא הגאולה בקרוב בנחת ולא בצער. ובא לציון גואל.
יונתן פולארד
ח' כסלו התשע"א.
לכבוד הרב הגאון הרב מוצפי שליט"א.

שלום רב, רציתי לברר בקשר לאסיר ציון יונתן פולארד מה ניתן לעשות, ומדוע לא שומעים את קולם של מנהיגינו על העוולה הנעשית לו.

תשובה

זה שנים שאני עבדכם מתריע ומתפלל מכל במה אפשרית אודותיו, ולאחרונה הוצאתי מכתב קריאה עבורו והרי לך נוסחו.

כ"ו במרחשון התשע"א. בחמישי בשבת לסדר הקול קול יעקב.


***************** קול קורא להצלה ******************

הנני קורא בזה בקריאה קדושה לכל אחינו ואחיותינו עם הקודש בארץ הקודש ובחוצה לארץ, להרתם כולנו בקריאה ובזעקה למען הצלת אחינו בשרינו היקר והנעלה


>>>>>>>>>>>>>>> יונתן פולארד <<<<<<<<<<<<<<<<


השם ישמרהו ויחייהו הנמצא בכלא זה עשרים וחמש שנה. ולאחרונה התברר כי בנוסף לכך העלילו עליו עלילות ברשע.


חובה על כל יהודי לפעול להצלתו כנזכר בסנהדרין עג. מנין לרואה את חבירו...באים עליו שחייב להצילו ? תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעיך. ובספר המצוות להרמב"ם (ל"ת רצ"ז ) כתב באה האזהרה לנמנע מלהצילו באומרו יתעלה לא תעמוד על דם רעך. ועיין בדברי רבנו בחיי (ויקרא יט,ב) שהמתעלם הוא דומה ושווה לאיסור לא תרצח, וכן כתב תולדות יצחק קארו שם.


עם קדוש בני ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב אין כוחינו אלא בפה, על כולנו להשתמש בפינו, על ידי הרמת קול תפלה זעקה ומחאה רמה כדי להצילו, וחוששני שמי שיש בידו ואינו עושה נכנס לחשש גרימת שפיכות דמים, ושומה עלינו להזכירו ולהתפלל עליו בכל מקום ובכל יום, בכל תפלה ובכל לימוד תורה, ומעל כל במה ציבורית אפשרית בארץ ובעולם, והעושים כן ישאו ברכה מאת אבינו שבשמיים.


ובמהרה נזכה לראותו עולה לירושלים ולציון בריא ושלם ושמח, ויקויים בו הפסוק (ישעיהו לה, י) ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם.


הכותב וחותם בכאב רב ובתפלה

בן - ציון מוצפי
נפלה עטרת ראשינו אוי נא לנו כי חטאנו.
כ"ו בתשרי התשע"א.
בלב נשבר ונדכה, דוויים וסחופים, אבלים וחפויי ראש הלכנו אמש אחרי מטתו של הגאון הגדול, החסיד והעניו, נחבא אל הכלים, מרביץ תורה לעדרים במשך למעלה משישים שנה רצופות, ממשיך שושלת רבני ספרד, מעתיק השמועה, המנורה הטהורה, ענוותן כהלל, אשר העמיד שלשה דורות של גדולי ישראל, מורי ורבי, עטרת ראשי, שהיה לכולנו תלמידיו כאב רחום, כבוד קדושת שם תורתו
רבנו י ה ו ד ה מ ו ע ל ם זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף המעטירה. שהיה בן תשעים שנה.

חמישים שנה רצופות אני מכיר אותו, מתורתו למדתי, ממידותיו ינקתי, ממעשיו העתקתי, מאישיותו נפעמתי, מיראתו נחרדתי, מעבודת השם שלו התפעלתי, כל מסכת חייו היו קודש לתרום ולתת לאחרים, ללא הבדל רמה, גיל, ידע, שייכות, השקפה, לנער וזקן, לבחור ולאברך, לעובד ולסוחר, לאיש העולם הגדול ולמסכנים שפת לחם לא היה להם, כולם זכו אצלו במאור פנים, באהבה בחיבה אין קץ.

בהיותו תינוק התייתם מאביו שהיה תלמיד חכם גדול בשם רבי יצחק ז"ל, מרבני הישיבה שושנים לדוד, אשר נקטף ממחלה באיבו, את אביו לא הכיר ואמו הצעירה הקדישה את כל חייה לחינוך , טיפוח וגידול הילד היתום אשר נותר לה מכל חייה, לא הסכימה לינשא לאיש כי ביקשה להקדיש כל חייה בשביל בנה, ואכן ראתה פירות בעמלה כאשר תוך זמן קצר הפך להיות אחד הנערים החרוצים בבני גילו, ורבים ראו בו את מנהיג דור העתיד. כשבהיותו בן 28 שנה מונה לראש מתיבתא בישבת פורת יוסף על ידי הגאונים רבנו עזרא עטיה ראש הישיבה ורב רבנן והרב בן ציון חזן יו"ר ההנהלה ויד ימינו ונציגו של הבן איש חי בירושלים.

שימש כל השנים הללו עד יומו האחרון כמגיד שיעור בגמרא בהלכה במוסר בישיבת פורת יוסף משעות הבוקר המוקדמות ועד הערב המאוחרות, נתן שיעורים, שימש כמשגיח, כמפקח, כבוחן, כמורה כאבא רחום, בכל תפקיד אפשרי שלא על מנת לקבל פרס, ועיקר הנאתו היתה לראות את אותו בחור שחברי הנהלת הישיבה החליטו לסלקו ממנה, איך הוא מנצח את חביריו בידע ובלימוד, וכיצד הוא הופך להיות הארי שבחבורה.

לא הסכים לשאת בשום משרה או שררה, נחבא אל הכלים, התהלך בתומו צדיק כאחד העם הפשוטים, וכשהיו חולקים לו כבוד גער בהם, לעומת זאת חלק כבוד רב ורחש חיבה לאחרון התלמידים, הכרתי אישית עוד לפני כחמישים שנה בחודים צעירים שובבים שרבני הישיבה הרחיקום ממנה, והוא בקסמו האישי קירבם בחביבות והכניסם באחריותו וזכה והפכו לגדולי תורה והיום בניהם וגם נכדיהם משמשים בתפקידים חשובים של מורי הוראות בישראל.

איבדנו תלמיד חכם ענק, ששלט בכל מכמני התורה, בתורת הקבלה שידע אותה על בוריה והסתיר את ידיעותיו בה, בתלמוד, בהלכה, במוסר, ובכל תפקיד שלא היה מי שלקח על עצמו הוא מילא ברצון, ביומי פגרא, בערבי חגים הגיע לישיבה אסף את כל הכתות והעביר שיעורים לכולם מדי יום ביומו והכל נהנו.

זכורני לפני כחמישים שנה שאבי ז"ל ערב אחד הביא ממתקים ומיני מגדנות לחלק לנו בני הבית, וכששאלנו לפשר הדבר, אמר היו הגיע להתגורר ברחובינו מרחק שבעה בתים מבתינו, איש צדיק וחכם גדול, הוא הרב מועלם, והשכינה באה להגורר אתו, ובגללו נהיה שמורים ומוגנים כל דיירי הרחוב, לכן אני עושה היום חג, ומה אומר היום כאשר הסתלק מאתנו, ונותר חלל ריק ברחובינו.

חבל על דאבדין ולא משתכחין, וי על האי שופרא דבלי בעפרא דארעא, הוא נסע למנוחות ואותנו עזב לאנחות. נתפלל לאדון הנשמות כי ירחם עלינו, ויראה בענינו, וזכות הצדיק תגן בעדינו ובעדכם ובעד כל ישראל ונזכה בקרוב לראות בתחית המתים.

המצפה לישועת השם תמיד, בן ציון מוצפי ס"ט, מצעירי תלמידיו.
תשובה בעניין 'ערבי שירה'
האם נכון הדבר שטוענים מארגני ערבי שירה ושמשיהם והנספחים אליהם, שאין רב שאסר להשתתף בערבי שירה המביאים להתחזקות, כמו שיש אתרים שטוענים ?
תשובה
בגמרא עירובין יט. איתא "רשעים אפילו על פתחה של גהינם אינם חוזרים בתשובה". כך אותם מחטיאי הרבים לתאוות ההתנצחות מכרו את נשמתם לשטן, וגם היום שבוע לפני יום הדין ידיהם נטויה גם להחטיא את הרבים, גם לקלקל את בני ובנות ישראל, ולהשחית את נפשם, גם לשקר במצח נחושה, וגם להעלים מכם בני אברהם יצחק ויעקב, עם קדוש, את האמת המפורסמת והידועה. וגם למרוד בכל גדולי הרבנים שבדורינו.

א,ביום כ"ט בתשרי תשל"ט פסקו הרבנים הגאונים הפוסקים הרב וואזנר , הרב קרליץ, והרב זילברשטיין שליט"א, להחרים ולאסור לחלוטין את כל ערבי השירה החסידית. גם הנעשית בהפרדה, ובמירב ההידור.

ב,בערב חג הסוכות תשנ"ה פירסמו הגאונים רבנו שלמה זלמן אוירבך זצ"ל פוסק הדור, רבם של ישראל, האדמו"ר מוויזניץ זצ"ל, האדמו"ר מגור זצ"ל איסור גורף.

ג,בחודש ניסן תש"ס פירסמו פסק הלכה מרנן ורבנן הגאון רבנו שלום משאש זקן רבני ישראל, המקובל האלקי רבנו יצחק כדורי זקן המקובלים, הגאון הגדול הראשל"צ הרב מרדכי אליהו הרב הראשי. ויבדלו לחיים טובים מורנו הרב יהודה מועלם זקן ראשי ישיבת פורת יוסף, והרב משה צדקה ראש הישיבה, איסור מפורש לערוך ערבי שירה ולהשתתף בהם.

ד,בחודש תמוז תשס"ח פירסמו "פסק הלכה" מרנן הרב אלישיב שליט"א, הרב שטיינמן, הרב לפקוביץ, הפוסק המפורסם והישיש הרב שמואל ווזנר, הרב קרליץ, הרב שמואל אויירבך ועוד, איסור נורא על כל ערבי שירה חסידית והדומים להם.

ה,באותה תקופה ניסן תש"ס חתמו שלשים מרבני הספרדים המפורסמים על איסור מפורש לכל הנ"ל. וכולם רבנים מוסמכים וגדולים בתורה. ביניהם היו הגאון רבנו שבתי אטון ראש ישיבת ראשית חכמה, וחבר מועצת החכמים, ויבדלו לחיים טובים הגאון הרב שלום כהן והגאון הרב שמעון בעדני חברי מועצת החכמים, הגאון הרב מאיר מזוז ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון הרב יעקב טופיק רב העיר ביתר, הגאון הישיש הרב יהושע ממן, הגאון הרב שלמה בן שמעון, הגאון הרב אברהם סלים, הגאון הרב יעקב סופר. וכתבו נחרדנו לשמוע כי נפרצה כרם בית ישראל ונתרבו באופן מחריד ערבי שירה ובידור,והכל בא מחיקוי התרבות החילונית יש למחות בתוקף ביד הזמרים ...מפעילים אורות צבעוניים עשן וזיקוקין... ויש להרחיק אותם ממחנינו.

אלה רק מקצת הפסקי הלכה ו"דעת תורה" שיש באמתחתינו, והדברים מפורסמים וידועים, וכל הממשיך במעשים אלה אם שמץ יהדות בנשמתו, יפחד וירעד מלהתגרות בגדולי ישראל הענקיים הדומים למלאכי השם צבאות. ויפחד מלהיות ממחטיאי הרבים שאין להם חלק לעולם הבא. ועוון הרבים תלוי בו.

שיהיה ברור שכל הפסקים הללו התייחסו למופעים הנערכים בהפרדה מליאה, ובכל זאת מצאו גדולי ישראל לאסרם, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר שזמרים רשעים מחטיאי הרבים, או ערבי שירה מעורבים שהם אסורים בתכלית. ולא עלה על דעת איש כלל להתיר או לאסור את ערבי השירה הבלתי מופרדים, כמו שאותם טפשים וסכלים חשבו כנראה, אל תאמינו לשקרנים ולמכחישים את דברי התורה, אל תאמינו למסיתים ולמדיחים אתכם נביאי השקר האומרים שלום יהיה ובשרירות לבם הולכים. אל תאבו להם ואל תשמעו בקולם כי דרכם דרך... והשם ישפות שלום לנו ולכם. וכל הנזהר יכתב בספר חיים טובים. ומובטח הוא שישב במחיצתו של הקדוש ברוך הוא.
הלכות מנהגים והנהגות לחג השבועות.
א בסיון התש"ע
אחי ורעי ברכת השם עליכם, היום הזה נכנס בשעה טובה חודש סיון, החודש היקר והנעלה, בו מתכוננים אנחנו ליום מתן תורה הוא חג השבועות שהשנה ימלאו לקבלתה 3322 שנים.

א,בערב שבועות נהגו להפריש צדקה סך צ"א פרוטות שהם תשעה שקלים ועשר אגורות, והוא סגולה לבנים זכרים, וגם שיהיו צדיקים וחסידים. ב,נוהגים להסתפר היום לכבוד החג, והגברים בלבד יטבלו במקוה החל מהשעה 11.30 לכבוד החג. ג,טוב לישן שעה אחת היום כדי שיוכל להיות ער כל הלילה.

ד,יש נוהגים להכין עוגה וכותבים עליה הפסוק בישעיה נ, ד. השם אלקים נתן לי לשון לימודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבוקר בבוקר יעיר לי אוזן לשמוע כלימודים. גם שולקים ביצה קשה וקולפים אותה וכותבים עליה הפסוק ביחזקאל ג, ג. ויאמר אלי בן אדם בטנך תאכיל ומיעיך תמלא את המגילה הזאת אשר אני נותן אליך ואוכלה ותהי בפי לדבש למתוק.ויש כותבים תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב. וטוב לכסות הביצה בקליפתה למשך הלילה. והאבא קורא ביום החג את הפסוקים ואחריו הילדים מילה במילה, ויתן להם לטעום מהם ויחכימו בתורה כמו שכתב הרוקח סימן רצ"ו.כמו כן מביאים לוח ועליו אותיות א"ב כולם ומניחים עליהם מיני מתיקה ומקריאים לילד ונותנים לו לטעום.

ה,הדלקת נרות בכניסת החג, מזכירים בתפילה ובקידוש את יום חג השבועות הזה. המזמור של חג הוא בתהלים ס"ח המדבר במתן תורה, ואומר כהמס דונג מפני אש ובזה ממיס את זוהמת היצר. וכשיאמר אתה בחרתנו יגיל וישמח כי היום הזה קרבנו ונתן לנו התורה הקדושה. בקידוש אין אומרים לפניו לא שלום עליכם ולא כלום אלא פסוק אלה מועדי, ברכת הגפן, מקדש ישראל והזמנים, ושהחיינו. מיד נוטלים ידים ובוצעים המוציא, ואין חיוב לאכול בשרי, אבל כדאי לענג את החג במאכל חגיגי, ויש אוכלים חלבי ואין בזה כל עדיפות.

ו,הגברים כולם יזדרזו וילכו לבית הכנסת ללמוד סדר התיקון כפי שסידר רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. והוא תנ"ך, תרי"ג מצוות, מדרשים, אדרא רבא. ואין לשנות מנהגי אבותינו.ויזהר לא לנמנם אפילו רגע אחד, כי בזה מובטח לו שלא ימות אותה השנה. וכתב הזוהר אמור צז. כי הלומד סדר זה השכינה מאירה על ראשו כל הלילה. והקב"ה שואל לשלומו את המלאכים., וזוכה לשלשה דברים שלש דורות של תלמידי חכמים, ישלים שנתו עד חג שבועות הבא, ומוציא השכינה מהגלות. וכתב עוד שמכפר על עוונותיו, ובפרט עון ראיה אסורה.והלומד אדרא רבא זוכה לתורה באש לבנה. ורבנו אור החיים כתב בלי ספק תתנוצץ בו רוח הקודש.

ז,קודם עלות השחר בשעה 4.00 יטבלו הגברים במקוה וזוכה לכתר ומקבל נשמה חדשה לשנה הבאה ויחכים בתורה. אין צורך בנטילת ידים, אך יש לברך כל ברכות השחר אחרי אשר יצר וברכת התורה.יזדרז מאוד להתפלל התפלה בעירנות ובהתלהבות, ומי שמאוד עייף ישן שעתיים ויקום להתפלל בזמן. יאמר הלל בכוונה ובהתלהבות. בקריאת התורה יתעורר מאוד ויחשוב שעומד למרגלות הר סיני ככתוב בזוהר אחרי סט. שיכוין שהשם יתברך מדבר אליו עתה, ובזכות זה יכנסו דברי התורה במיעיו.ורבנו חיים מוולוזין כתב שכל מילה מהקריאה נחצבת מלמעלה ונדבקת בנשמתו ומאירה. בתפילת מוסף עולים אנחנו להיכל המלך ומקבלים עטרות יקרות בכתר במילת אחד של שמע ישראל.

ח,יעשה קידוש ויאכל לחם, ואם ירצה יאכל מאכלים קלים או חלביים עם כזית לחם, על שם הפסוק להגיד בבוקר חסדך, ראשי תיבות חלב. וכן מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, גם רומז לחסד.

ט,במשך היום יש חובה לאכול סעודה בשרית, ולפחות יאכל עוף,גם ישב וילמד אזהרות לרבי שלמה אבן גבירול ויש בו מעלה גדולה, וכן מגילת רות קוראים אותה גם ביום. טוב מאוד ללמוד היום תהלים כי הוא יום פטירת דוד מלך ישראל.ישתדל לחדש דברי תורה היום ובזה תאיר נשמתו מאוד כמו שכתבו הרמ"ק והחיד"א ז"ל.

י,נוהגים לקשט הספרי תורה וההיכל בשושנים ומיני בשמים על שם שבכל דיבור יצא בושם נפלא מגן עדן, והשם יתברך יברככם וישמחנו בקרוב בגאולה השלימה אמן .
שאלה ותשובה בעניין ח"י רוטל
כבוד הרב הנכבד שלום. יש פירסומים שונים בענין ח"י רוטל לתרום לקבר רבי שמעון, היש בזה ממש ? ומה מקורו ?
תשובה
כתבתי על כך בעבר, שדבר זה אין לו יסוד כלל, גדולה מזו יש ראיות שזייפו את מקור הדבר באיזה מכתב בשם איזה רב ואין לזה לא יד ולא רגל . וכולו המצאה נלוזה.

וקדושת רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר היא מהמפורסמות, הוא האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות, ממנו יגורו וירעשו אילים ומלאכים יחילו מקולו, סודות נוראים ניתן לו לגלות, וכל חכמת הקבלה המפוארת נתייסדה על ידו, ואליהו הנביא הביא עמו בשליחות השם יתברך את כל פמליא של מעלה בעת שדרש בסודות התורה, אדם הראשון ומשה רעיא מהימנא היו מצויים בישיבתו ומגלים לו סודות, עיין זוהר משפטים קט"ז ועוד. הקדוש ברוך הוא מתפאר בו בכל יום ואומר ראו איזה בן יקר יש לי, אדרת האזינו רצו. עליו נאמר נעשה אדם בצלמנו,ועיין רעיא מהימנא כי תצא רפא. דברים מבהילים עליו. אין מילים לתאר את גודל קדושתו ועוצם נשמתו. כמפורש בכל חלקי הזוהר הקדוש.

ועוד לא יתכן שהמקום הקדוש והנורא שהוא מערת בוצינא קדישא עילאה, ושכתוב בספרים שהוא דוגמת המשכן, עיין שפתי צדיקים. ובגמרא מוזכר שמערה זו נבהלו ורעשו ופחדו התנאים לבוא בשעריה, כי התחננו לשמים לתת רשות לקבור שם את רבי אלעזר בנו עד שהנחש הסתלק ואפשר להם. עיין בבא מציעא פד ,ב. ואת נכדו רבי יוסי לא הרשו לקברו שם, כי יצאה בת קול כיון שלא היה בצער המערה עם אביו וסבו, ולא ניתן לקברו עמהם. ומרן רבי יוסף קארו ורבנו האריז"ל שהו שם עשרה ימים בתעניות ובעסק התורה, ועוד ידוע הדבר שרבנו חיים בן עטר עלה לשם כשהוא זוחל על ידיו ורגליו במורא ובפחד, ועתה יהפכו אותו למקום זלילה ומסבאה חלילה, ושותים שם בפרהסיא כאנשים ריקים.

לו זו הדרך ללכת למקום קדוש כזה, בושנו וגם נכלמנו מהתופעה הנלוזה הזו, כי אין לאכול ולשתות במקומות קדושים, עיין שדי חמד ועוד. וכן אסור לשתות ולאכול בפרהסייא. עיין קידושין מ, ב. מה גם שכל ה"תרומות" אין עליהם פיקוח כלל, ויש בזה איסור גזל והונאה, וגם לפני עיור לא תתן מכשול. כי כל מיני גורמים "קופצים" ומתרימים, ואין ידוע כלל להיכן הולך הממון, והעניים נאנקים וזועקים. ואנשים ריקים ממלאים כיסם ממון לא של יושר מדמי עניים ומסכנים. ומבזבזים אותו על אנשי פירסום, וכלי תקשורת הרחוקים ממוסר ויראת השם, והשם ירחם.
שאלות ותשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
תודה על התשובות המחכימות ומעשירות את הידע שלנו.
מחילה תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. ראיתי שכת"ר פעמים מדלג על שאלות מסויימות. או יש שהוא מקצר בתשובה, ורציתי לדעת אם יש העדפה או זכות קדימה בהלכה בענין זה, וכן באיזה נושאים האתר עוסק, בחלקם או בכולם, וכן אם יש כללים בנושאים מסויימים אם לכתבם או איך לנסח אותם.
תשובה
תשובה : שאלה נכבדה שאלת ואשתדל בסייעתא דשמיא להשיב לך.
בתוספתא סנהדרין ז,ז. איתא "אין שואלים אלא כענין ואין משיבים אלא במאורע, ולא ישאל בענין יותר משלש הלכות" עד כאן. ומכאן למדו הפוסקים שאין לשאול יותר משלש שאלות ביום אחד ואפילו בהפסקות באמצע. וכן כתב בספר חסידים סימן תתקצ"ט. והרמב"ם בהלכות תלמוד תורה ד,ז.
ב,יש זכות קדימה לשאלה "אקטואלית או מעשית," והיא הנקראת בתוספתא שואל כענין, וכן הוא באבות ה,ז. כלה רבתי ד,ד. תיקוני הזוהר כ וכ"א מ"ו ע"א. וברמב"ם שם. וכן קדימה בשאלה "בענינא דיומא" כגון הלכות פסח בפסח ועיין פסחים ו, וס"ו.וכתב הבית יוסף סימן תכ"ט שאם שנים שואלים ואחד שאל בהלכות הפסח מקדימים אותו לחבירו. כמו כן יש להקדים "תלמיד חכם השואל" על פני אחרים, כמו שכתב הרמב"ם תלמוד תורה ד,ח. וכן "שאלה דחופה" שהשואל צריך תשובה מיידית. כמו שאמר רבנו עקיבא איגר על שלשה דברים העולם עומד, על הדין - היינו ההלכה, על האמת - שהרב יסיים קריאת שמע בתיבת אמת, ועל השלום - שיעשה פסיעות בעושה שלום. כמו כן שאלות שיש בהם "איסור מהתורה" ויש חשש שהשואל יעבור עליהם אם לא נשיב לו או ננמק לו ונבהיר לו, וזו הסיבה של אריכות בתשובות מסויימות יותר מאחרות. וכן בשאלות "שיש בהם חילול השם", בראות העולם את שומרי המצוות נוהגים לא נכון ויש להתריע על מעשיהם. וכן בשאלות השייכות "לכלל הציבור" ולא ליחיד כמו שפסק שם הרמב"ם ז"ל.
ג,תשובות המתעכבות. כי הם בעלות משקל ומצריכות עיון בפוסקים ובמפרשים, ופעמים רבות אנחנו מתייעצים עם גדולי הפוסקים אשכנזים וספרדים לפני שנשיב. וכבר אמרו אבות א,א. ובשלחן ערוך חושן משפט ה,ב פסק שאין דנים בערב שבת, כי יש להיות מתון בדין, והחכם טרוד בהכנה לשבת.וראה מה שכתב בשו"ת מהרשד"ם חשן משפט סימן ת"ז שהיה אחד משלשת גדולי דורו, וביקש עוד שהות לעיין ולדון עד שיכתוב תשובה. וכתב הרב יוסף חיים ז"ל מבבל בברכת אבות שטוב לעיין בספר לפני שפוסק איזה הלכה, ואפילו היא פשוטה.
ד,לשון נקיה : יש לנסח השאלה במילים עדינות , בלשון נקיה , ובפרט בעניני קדושה וטהרה, וכן בפירוט עוונות אין לכתוב פרטים כלל, וזו הסיבה העיקרית ששאלות רבות אין עליהם תשובה, כי כפי הנוסח שכותב השואל כן מופיע באתר לעיני כולם, וזו אחריות קשה מאוד. ועיין במסכת פסחים ג. לעולם ידבר אדם בלשון נקיה. ובפרט בעניני נשים וצניעות. וכתב רבנו הרמח"ל שפתינו נקראת לשון הקודש, כי אין בה שמות וכינויים לאיברים צנועים כלל. עוד מצאנו בגמרא חגיגה ה: שרבי חייא כינה עיוור בשם "מאור עיניים", וכן הוא בתשובות הגאונים וברש"י ז"ל ועוד.
ה,שאלות סקרניות : רבנו בחיי ז"ל בהקדמה לספר חובות הלבבות, כתב על חכם אחד שהשיב לאחד ששאל אותו בסקרנות בענין גירושין, הנה אני נשבע כי זה שלשים וחמש שנה אני מתעסק רק במה שצריך לי ממצות תורתי, ואתה שואל על מה שלא יזיק אם לא נדענו.
אקוה כי ראשי פרקים אלה יהיו לנו כללים לדעת את העיקר וכך נשרת יותר בנאמנות את הציבור. תודה לך ששאלת. ותודה לכל המשתתפים.
בד"ץ בני ציון - השגחת כבוד הרב
האם הרב נוכח ומפקח אישית בשחיטות ?
מי הם אנשי הצוות בשחיטות ?

תשובת הרב:
ברוך השם זה חמש שנים שההשגחה שלנו קיימת, ואני משתדל מאוד להופיע בכל שחיטה, יחד עם ראש הצוות אשר על פיו ישק כל דבר, כי לא יחלו במלאכת השחיטה עד שכל המתקנים יהיו נקיים לחלוטין מכל שומנים ושיירים משחיטות קודמות, הליין מצוחצח, הצילר הוא מתקן ההשרייה נשטף היטב בסבון ומים,והמשגיח מטמינו דואג לנקיונו ונקיון סולם ההכשרה, וכל הסכינים והמתקנים, ורק אז כשמתייצבים כל אנשי הצוות איש איש על מקומו ועמדתו, ניתנת ההוראה על ידי ראש הצוות והמלאכה מתחילה.
אנשי הצוות כולם נבחרים בקפידה רבה, אחרי ותק של חמש שנים במלאכה, ידע מפורט בהלכה, התמצאות בכל ההתפתחויות השייכות לשחיטה ולבדיקה. עם כל הפיתוח הטכנולוגי בימינו יש יותר ויותר שאלות המצריכות פתרון, ולזה אני מופיע מדי שחיטה , מסייר בכל המתקנים בודק את העבודה ויושב לשיחת בירור וסיכום בחדר הרבנים על כל השאלות המתעוררות מדי שעה, ומוצאים יחד פתרונות, יש שיתוף פעולה הדוק בין כל אנשי הצוות החל מאחרון המשגיחים ועד ראש הצוות והמשגיחים.
הצוות מורכב מארבעה שוחטים ותיקים תלמידי חכמים מובהקים, יראי שמים מופלגים, המתחלפים מדי 20 דקות למנוע שחיקה ועייפות, ולהתרעננות. כי העירנות ממלאת תפקיד מכריע ביעילות העבודה. בנוסף ראש הצוות בודק כל 10 דקות את הסכינים, מכשיר אותם ומציג אותם לפני השוחטים לעבודה. באולם הפירוק ניצבים ארבעה משגיחים המתחלפים מדי חצי שעה, ובודקים ידנית כל עוף את ריאותיו. רק עוף שהריאות היו נקיות לחלוטין ממשיך לשלחן ההכשרה, עוף שהוא אסור נטרף במקום ונשלח לאולם נפרד. כנ"ל עוף שיש בו שאילה מועבר למחלקת הרבנות הרגילה ולא נכנס למערכת. כמו כן ניצבים ארבעה בודקים את צומת הגידין של כל עוף, כי בשנים האחרונות מצויות בעיות בהם וגם כאן עוברים הטריפות לאולם נפרד ורק הנקיות ממשיכות בליין , כנ"ל יש בודק מיוחד שכל עוף עובר אישית תחת ידו לבל יהא בו צרירות דם או שבר או פגם שהוא.
אחר כל אלה נכנס העוף להשריה במים למשך 40 דקות, וכשיוצא הוא מושהה במתקן מסתובב להורדת המים ממנו ומשם עובר להכשרה במלח כשמשגיח צמוד על ההכשרה. 75 דקות שוהה העוף במלח, ולאחר ההכשרה מנפצים ממנו את המלח ונשטף כהלכה שלש פעמים בשלש מתקנים. משם משגיח צמוד מלוה את העופות לצינון ולאריזה, כשהוא מסומן בתוית מיוחדת של הבד"צ, וכן בסימן כפול של חותם בתוך חותם, ובנוסף פלומבה מיוחדת של הבד"צ מוצמדת לו ע"י המשגיח הראשי. משם מגיע העוף לשוק אל הצרכן. על שחיטת הבהמות נסביר בהזדמנות אחרת אם ירצה השם. לכל הפעולות הללו אני מפקח אישית בכל שחיטה משוחח בזמן אמת עם האנשים בשטח, ומקבל דיווח בכל רגע נתון על המתרחש. כך שאני יכול להיות שלם כלפי שמים שאנחנו משתדלים חרף העומס הכבד המוטל עלינו יום יום, אני מקדיש זמן יקר לתועלת הציבור שיאכלו מוצר מהודר ומעולה.
תודה ששאלת, ונתת לי הדמנות לסקור את העבודה הקדושה.
הצדיק ר' סלמאן זיע"א
שאלה - 38993
לכבוד מו"ר הרב מוצפי שליט"א
אני רוצה להוסיף בעלון תורני בעירנו לזיכוי הרבים מעט שבמעט על אביו של הרב -הצדיק ר' סלמאן זיע"א לכבוד יום פטירתו.אם יוכל הרב (לפי זמנו היקר)לכתוב את עיקר הנהגותיו בדרך ה' כדי שנוכל ללמוד מזה דרך בעבודת ה'.
תשובה
היה בעל יראת השם טהורה, לא החניף לאיש, לא נהנה משום אדם ואפילו מקרוביו רק מיגיע כפיו, לא בזבז אפילו רגע מחייו לריק או בשיחה בטילה, עסק בכל חלקי התורה יומם ולילה גם בשכבו על ערש דוי, סבל מכמה חוליים ומכאובים והיה תמיד צוהל ושמח, וכשבא לרופא היה אומר ברוך השם אני מרגיש טוב, היה שמח בחלקו, מסר נפשו על חינוך בניו ובנותיו, נזהר מאוד בקדושת בית הכנסת, כיבד תלמידי חכמים בכל כוחו.
החמיר מאוד בהלכות שבת, כל האוכל היה מבושל מערב שבת ויבש ולא לח אלא אורז ועוף ממולא ומבושל לחלוטין מערב שבת, והושאר לחימום על פתיליה גרופה וקטומה כהלכה, ונזהר לא להשתמש בחשמל המיוצר על ידי יהודים בשבת, ביום השישי מהצהריים כבר היה לבוש בגדי שבת לבנים ויושב ולומד בבית הכנסת שעות רבות עד מנחה, עינג את השבת והיה שמח בה בשירים וחידושי תורה נלהבים ויקרים. בימי הפסח לא הכניס לביתו שום מזון מבחוץ, זרע במו ידיו את החיטים מהם אכל מצה כל החג, שמן ויין הכין במו ידיו ולא סמך על שום אדם או כשרות לא הכניס לבית מוצרים משומרים או מיובשים, אלא הכל מה שהכין מהקיץ בנקיות וזהירות.
היה קם בחצות ומקונן שעה ארוכה על החורבן ועל השכינה וישראל שהם בגלות, שפך דמעות רבות על צרות הכלל והפרט, אהב כל אדם מישראל כנפשו ומאודו, לא נהנה מכתרה של תורה, סיגף עצמו וגופו במיעוט אכילה ומיעוט שינה, התענה תעניות לרוב, שתי לילות בשבוע ליל שני וליל שישי ישב כל הלילה עם חברים ועסק בתורה בעירנות, אהב צדקה מוסר וחסדים,התפלל על פי סידור הרש"ש בכוונות במסירות ובדקדוק, היה עניו בתכלית וברח מאוד מהכבוד ומהפירסום, התפלל כל ימיו בנץ החמה בשמחה, היה רץ לבית הכנסת בכל התפלות,טובל במקוה בזריזות מדהימה גם לעת זקנותו, כל לילות החול לא בא לביתו אלא שהה בחדרון קטן סמוך לבית הכנסת, מימיו לא אכל שום סעודה מחוץ לביתו, הזמן היה יקר לו מאוד, נזהר מגזל ביותר, לא עיכב שכר פועל או שירות שקיבל אלא שילם מיד, אם רכש איזה מזון ולא שילם, עוד באותו יום הלך לבית המוכר ופרע את חובו, היה נזהר ביותר בכספי צדקה והקדש שהיה ממונה עליהם עד פרוטה אחרונה, והיה כל ערב סופר את כל הכסף ובודק את כל החשבונות.
נסע עם קהל קדשו כל שנה שבוע ימים לקברי הצדיקים בגליל למקומות לא ידועים והיה זועק בתפילותיו על ישראל בגלות ועל כך שהשלטון בארץ אינו מכיר בתורה ובחוקיה, ברח והתרחק מאוד מבעלי השררה, ומכל דבר השייך לשלטון עד שאפילו אגורה מביטוח לאומי לא לקח וזאת בהיותו אב לעשרה ילדים, וכן קצבת זקנים סירב לקחת, וחי בדוחק גדול, היה שמח בחלקו, והתנהג כארי בקיום המצוות, לקט שכחה ופיאה, השבת אבידה, שילוח הקן, וחיפש לקיים כל מצוה שבתורה כמו פדיון פטר חמור ראשית הגז, זרוע לחיים וקיבה לכהן, נזהר מאוד בתרומות ובמעשרות והיה מפריש הכל בעצמו ולא סמך על שום משגיח, בשמיטה נזהר בכל הלכותיה ופרטיה, היה איש אמת גלוי לב ואוהב לכל, אך את מעשיו הסתיר בתכלית באופן צנוע ביותר.
אלה מקצת מהמעשים שעלו בדעתי ברגעים אלו, ויהי רצון שיעמוד עתה בתפלה על עם ישראל כולו שישובו בתשובה שלימה וניגאל בקרוב ונזכה לראותם בתחית המתים.
אותם יהודים שיוצאים למסיבות השנה החדשה
לכבוד הרב הגאון
אם אפשר כמה מילים מכבודו לגבי אותם יהודים שיוצאים למסיבות השנה החדשה (למינינם) או אפילו למסעדות

תשובה
אוי שכך עלתה בימינו, שאנחנו כצאן בלי רועה שיתריע ויזהיר את הציבור.על גודל האיסורים הנוראים שהם בגדר יהרג ואל יעבור, וללכת בחוקי הגויים המקולקלים ונתעבים, ואין פוצה פה, ועל זה עלתה חמת השם יתברך ואין לנו גשמים ויש מגיפות השם ירחם ויחוס.
במשנה עבודה זרה א נפסק ששלשה ימים לפני אידיהן של הגויים אסור להלוות להם ולהסתחר אתם,והרמ"א כתב שרק היהודים הגרים ביניהם מותר משום איבה. ורבי יצחק אביו של רש"י זכה ויצא ממנו בן שהאיר את כל העולם עד סופו ועד ימינו בתנ"ך ובתלמוד, משום שהיתה לו אבן יקרה שהכנסיה רצתה לקובעה בפסל שלהם והוא מיאן והשליך אותה לים והפסיד לכאורה את כל כספו, אך הרויח את נשמתו וזכה באותה שנה שנולד בנו שלמה הוא רש"י. וזכה להביא שני נכדים ענקים בעולם את הרשב"ם ואת אחיו רבנו תם.

ואסור להשתתף בשום חגיגה של סוף שנה כי זה עבודה זרה,ואסור למנות מניני תאריכי הגויים, ושם היום שלהם נקבע על פי רשע שרצח המוני יהודים. ובלילה הזאת היו מתפרצים בכל רחבי אירופה לבתי הכנסת ובתי היהודים ושופכים דם נקיים, ומי הוא חסר מצפון שלא יעריך את נפשות הנרצחים ואת התורה הקדושה וילך לחוג בחגם, בודאי עוונו ישא. ויצטרך לתעניות וכפרה. ובודאי שאסור למכור סמלים ומתנות המיוחדים להם וכל מיני ניגונים שלא לשמעם, ודברי כפירה הנשמעים ברדיו הממלכתי המתיימר להיות ישראלי, והשם יגאלנו בקרוב מהם ומהדומים להם.
כל האזרח בישראל ישבו בסכות
ערב חג הסכות תש"ע
אהובי ורעי ברכת השם עליכם, הודו להשם כי טוב שגמלנו והחיינו וקיימנו ועברנו את יום הכיפורים בשלום וקדשנו בו וכיפר לנו את כל עוונותינו. ועתה אנחנו ניצבים לפני החג הקדוש והנורא הוא חג הסוכות.

חג זה רבו מצוותיו ומנהגיו הקדושים. בו אנחנו יושבים בסוכה בצל השם יתברך שבעת ימים, בו אנחנו מזמינים לסוכה את נשמות שבעת המנהיגים של ישראל. בו אנחנו נוטלים ארבעת המינים הרומזים לשבעה הצדיקים עמודי העולם אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף ודוד. מינים אלו לא ניתנו כשאר מיני הצמחים לשלטון מלאך או שר אלא השם יתברך בעצמו משגיח עליהם. והם רומזים ומכפרים על ארבעה איברים מרכזיים שהם הדס לעיניים, ערבה לשפתים, לולב לעמוד השדרה, ואתרוג ללב. בו אנחנו מנענעים בארבעת המינים ומבטלים גזירות רעות מעלינו וממשיכים חסד ושפע נפלאים לכולנו. בו אנחנו מקיפים כל יום חוץ משבת את התיבה עם הספר תורה בארבעת המינים וממשיכים אור עליון עלינו בכל יום כנגד כל ימי השבוע של אותה השנה, ומעתירים על הגאולה ועל כל ישראל.

מה יפיו ומה טובו של חג מיוחד זה בו השם יתברך מצווינו בתורתו הקדושה "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות". והזוהר הקדוש כותב כי היושב בסוכה מראה בזה שהוא מנשמת גזע ישראל ונשמתו חוצבה ממקום קדוש. גדולה הישיבה בסוכה יותר מכל מצוות החג. כי ארבעת המינים מצותם מהתורה אינם אלא ביום הראשון בלבד, ובשאר הימים מתקנת חכמים, וכן ההקפות ויתר הענינים. אך ישיבה בסוכה עצומה היא, כי כל רגע שבו הנך יושב בה אתה מקיים מצות עשה מהתורה. 300 מצות בדקה כפול 60, כפול 24, כפול שבעה ימים. והטעם כי השם יתברך מחבק כל אחד מאתנו בזרועו ורמז לכך אנחנו עושים שלש דפנות כנגד שלשת פרקי הזרוע.

הפתעה נוספת נתן לנו בוראינו, הוא שולח אלינו כל לילה את שבעת הרועים הצדיקים, וכל אחד עומד בראש המשלחת בראש ביומו. והם יושבים בסוכתינו, אברהם ומשה בדרום, יצחק ואהרן בצפון, יעקב במזרח, יוסף ודוד במערב.

גם מצות הסוכה עצומה היא ועצמו סגולותיה. מצילה היא מאויב ומסכנה כל השנה שנאמר כי יצפנני בסוכה ביום רעה, מאריכה היא ימיו ושנותיו של האדם שנאמר אשר אמרנו בצילו נחיה. מפילה היא את שונאי ישראל שנאמר כי אעבור בסך אדדם. מגינה היא לעולם הבא, גם מגינה בעת צרה כנזכר בזוהר <תצוה ע. תיקונים תיקון ע>. ומכפרת אם נתחייבנו לגלות ממקומינו כמו שכתבו המקובלים.

כמה גדולה היא השמחה בחג זה, בשמים שמחים כי נטהרנו מעוונותינו וכי אנחנו עושים בשמחה רצון בוראינו, אנחנו בארץ שמחים כי נמחלו עוונותינו והשכינה עם הקדוש ברוך הוא והצדיקים חופפים עלינו. אין ימים כאלה בשנה שאנחנו כל כך חשובים ומאושרים עם השם יתברך והצדיקים. והם באים אלינו. נשתדל בכל כוחינו לקיים את מצות ישיבה בסוכה במאמץ כדאי ובשמחה ובמסירות, עם כל המצות שבחג קדוש זה. וכך נזכה לשנה טובה ומבורכת. שבת שלום וחג שמח ומבורך לכל השנה.


המצפה לישועת השם וישראל בכל יום , בן ציון מוצפי.
לפני השם תטהרו
ערב יום הכיפורים תש"ע
אחי ורעי הנה קרב ובא יום אדיר בימי שנה, היום הקדוש והנורא ביותר מכל הימים. יום שכולו רוחניות וקדושה, יום של עולם הבא וגן עדן, יום שבו הקדוש ברוך הוא מטהרינו מעוונינו ומחטאינו, יום שבו כולנו דבוקים בהשם יתברך ושואבים ממנו חיים טהורים לכל השנה, יום שבו אין רשות לשטן לקטרג עלינו ולהחטיאינו.


ביום זה כולנו נחתמים לחיים בשעת הנעילה, אך קודם לכך יש לעשות את ההכנה, הטהרה, המחילה, ומאור הפנים איש לרעהו, בקשת סליחה והתפייסות, הזדככות והתרחקות מעניני החומר של היום יום, וכניסה אל אוירה של התעלות רוחנית, חרטה על החטאים, חשבון נפש על מעשינו, וקבלה לשפר ולתקן את דרכינו.

ביום זה נקבע גורלינו הפיסי חיינו והצלחתינו, אך גם מעלתינו הרוחנית, ומעמדינו בין הצדיקים שבגן עדן, ככל שנתאמץ להתפלל מעומק הלב, ולקיים את מצוות היום כהוגן,נתוודה ונזעק מלבנו אל אבינו שבשמים כך ייטיב לנו, כי הוא מקור הטוב ורק היצר עושה מסך ביננו לבינו, ועלינו לקרוע ולנפץ את כל המסכים והחומות המפרידות ואז ייטיב לנו.


יום זה חותם את עשרת ימי תשובה בהם השם יתברך מצוי עם כל אחר ויחיד מאתנו, בהם פתוחים י"ג צינורות הרחמים העליונים והאורות העליונים מוכנים להוריד שפע בקלות על ראש כל אחד מישראל. בזוהר הקדוש פרשת פקודי כתב כי יש חלון ברקיע, עליון ונורא שכל השנה נעול וסתום, והוא נפתח רק חצי שעה בשנה , וזה בסופו של יום הכיפורים והיא נקראת שעת נעילה. ומי ששב בתשובה באותה שעה ועוזב דרכיו הרעים והמקולקלים נכנסת תפלתו למעלה ונכתב ונחתם עם הצדיקים. ישוב כל מאתנו מאיזה חטא ואפילו קל שבקלים ואין ספק שייחתם עם הצדיקים. כל איש ואשה ישתדלו להתפלל ולהתוודות ביום זה איש כפי יכולתו, ובזה ייטב לכולנו.

נשים את השכינה הקדושה מול עיננו המשתתפת עמנו בגלותינו ובצרותינו וסובלת את סבל הכלל והפרט ונמצאת מחוץ לביתה הוא בית המקדש, נעתיר בעדה ונבקש מאת השם יתברך כי ישיבנה למקומה עם כל היהודים הנדחים בארבע כנפות הארץ וישובו לציון ברנה ובצהלה.ונזכה לראות השנה את הגאולה המושלמת עם תחית המתים שיתרחשו בנחת ובשלום. נזכור את אחינו התועים ורחוקים מהיהדות שישובו בתשובה שלימה, נתפלל על האסירים השבויים והנעדרים שיימצאו וישובו בתשובה וישובו בשלום אל בתיהם, נתחננן בעד כל מי שבישראל השרוי בצער שיוציאם מיגון לשמחה ומאפילה לאורה, ונזכה לכל הברכות הכתובות בתורה.


גמר חתימה טובה ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

המתפלל תמיד לשלומכם בן ציון מוצפי.
תחל שנה וברכותיה
ערב ראש השנה תש"ע
אחי ורעי צופים יקרים וכל בית ישראל השם עליכם תחיו.


היום הזה אנחנו מסיימים את שנת התשס"ט, ומתחילים את שנת התש"ע הבאה עלינו לטובה. הלכות ומנהגים רבים תיקנו לנו חכמינו לשני ימי ראש השנה. וכולם ניתקנו כדי לעורר אותנו לתשובה ולתיקון המעשים, לחשבון נפש ולהיערכות מחודשת בעבודת השם, ולהכנה לבוא למשפט כשאנחנו מרבים בכף הזכיות כדי שנכתב ונחתם בספר חיים טובים.
ראש השנה יום טוב הוא, יום שאוכלים ושותים ושמחים בו, אך מאידך גיסא יום של תשובה ומשפט בו נחרץ דינו של כל אדם לקראת השנה הבאה, ונמדדים ונשקלים מעשיו ומחדליו לפי יכולתו וכוחו. קביעת היום כיום המשפט הוא מפני שזה היום תחילת מעשיך יום שבו נברא אדם הראשון והחל העולם בתפקודו ולכן הוא יום של חשבון נפש ומאזן של המעשים כולם. אך יש בו גם יום של יכולת זכיה במשפט למי שמתקן מעשיו, כי אדם הראשון חטא בו ואכל מעץ הדעת. ובו ביום ביקש מחילה ונמחל לו והשם יתברך הבטיחו כי גם זרעו יבואו היום ויתקנו מעשיהם ויימחל להם. ולכן ציותה תורה לתקוע בשופר כדי לעורר הלבבות לשפר מעשינו.

על כל אלה תכלית התפילה היום היא להמליך את השם יתברך עלינו ועל כל העולם. שכך אנחנו מוצאים בסדר התפלה עם הקטע "לדור ודור המליכו לא-ל... אמירת ובכן יתקדש שמך. תן פחדך. צדיקים יראו וישמחו. תן כבוד לעמך. ואחר ארבעת הבקשות הם כנגד ארבעת רגלי המרכבה של המלך, מבקשים ותמלוך אתה הוא השם אלקינו מהרה על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך... לומר לך כי הבט היום אל התכלית המבוקשת היא התגלות מלכות השם על כל העולם. ביטול הרע, מיגור ממלכות הרשע, ביטול יצר הרע וביעורו, וההגעה אל המנוחה והשלוה הרוחנית שהיתה תכלית בריאת העולם.
השם יתברך מבקש מאתנו להיות שותפים בתיקון העולם על ידי תיקון עצמינו וזיכוך נפשינו והתקרבות אליו וקיום מצותיו ובכך יהיה לנו חלק בבנין העולם השלם.

עם כניסת השנה החדשה אברך את כולכם צופים יקרים, משתתפי הפורום, העושים במלאכה, הבחורים היקרים העושים במלאכת הקודש, המחזיקים בתורה ועוסקים בהפצתה. שתהיה לכם ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת, תכתבו ותחתמו לאלתר בספר חיים טובים. שתהיה לנו שנת גאולה וישועה ברכה והצלחה. ונזכור את השכינה הנמצאת עמנו בגלות הארוך הזה ומסוככת ומגינה עלינו ומצטערת בגלותינו, כי ירחם השם יתברך עליה ועלינו וישיבנו לציון ברנה ויזכרנו בזכרון טוב לפניו.

חזקו ואמצו והתפללו בעד כל ישראל כי ישוב בתשובה שלימה ונזכה בקרוב לגאולה השלימה. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. ובהזדמנות זאת אודה לכם על שיתוף הפעולה כל השנה בשיעורים בשאלות בתשובות ובדברים המחכימים. לשנה טובה תכתבו ותחתמו.


המתפלל תמיד לשלומכם, בן ציון מוצפי.
הזהירות מבילויים ואיבוד הזמן
ד' אייר התשס"ט
שלום לכבוד הרב מוצפי היקר. שמענו מפי רב גדול כי כיון ויש לנו יום שבתון וחשבנו לטייל בצוותא כמה חברים. ואמר לנו כי יש איסור של דברים בטלים שהוא חמור האם הדבר נכון ???


נכון הוא, כי בגמרא כתובות ה. אמרו: תנו רבנן אל ישמיע אדם לאזניו דברים בטלים מפני שהן נכוות תחילה לאיברים.גם במדרש שמות רבה יג,א דרשו על הפסוק הוגעתם את השם בדבריכם, בראתי כל העולם ולא יגעתי, במה אני יגע ? במי שמכעיס לפני בדברים בטלים. ובמדרש כתפוח בעצי היער הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה אנשים תלויים באזניהם מפני ששמעו באזנם דברים בטלים ועברו על הפסוק מסיר אזנו משמוע תורה.

ועיין בפירוש המשנה להרמב"ם סנהדרין י,א.שגם ספרי בן סירא, ספרי היסטוריה שירה ומלחמות הם בכלל האיסור. וכן כתב הברטנורא אבות ג, על ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ ובמחזור ויטרי סימן תכו שעושה גופו חולין למזיקים.היינו שיש להם רשות לשלוט בו. ובספר חסידים סימן תתקמ"ח כתב לוותר על הזימון אם מדברים שם דברים בטלים. ורבנו הרש"ש כתב כי עובר על מצות עשה ודברת בם ולא בדברים בטלים. ולכן אמר רבי חנינא שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים וכן אמר רבא יומא יט: עובר בעשה, וכן פסקו הסמ"ק סימן ק"ה והרוקח בסודי רזייא חלק א בהקדמה ובמדרש תהלים טל,ד, ומהר"ח אור זרוע סימן כח.

ומרן הבית יוסף במגיד פרשת ויקרא כתב שעובר בעשה של ודברת בם וגם לא תעשה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. ובזוהר נשא כתב כי עיקר משפט הנשמה כל לילה הוא על דיבורים מיותרים. ובילוי הזמן בהבל. והגאון מוילנא כתב כל תורה ומצות שיעשה הלואי יספיקו לכפר.והרמ"ק כתב שזוכה להאריך ימים.והחיד"א כתב גם אם נגזר עליו מוות חלילה ושומר פיו תתבטל הגזירה.והריטב"א כתב ההולך לטיולים מזונותיו מתמעטים.ורבנו יונה כתב כי יפסיד נעימות עולם הבא.ובירושלמי ראש השנה ג,ח. כתב כל צרות הבאות על ישראל הוא בעבור זה. ובמסכת כלה איתא שאשתו מפילה בגלל זה וילדים קטנים מתים ואין צדיקים מסתלקים מהעולם אלא בעבור זה כנזכר בשבת לג. וכלה ו.

ובתנא דבי אליהו רבה פרק י אמר מי ששומר על זמנו, בזכותו השם נפרע מהאומות על מה שעשו לישראל. ובראשית חכמה כתב כי פניו יאירו בגן עדן. ומי הוא השומע דברים חוצבי להבות אש אלה, ואומר שלום עלייך נפשי, ואינו דואג על רוב הצרות שעם ישראל שרוי בהם, התאונות המחרידות, המחלות הקשות, והאיומים של כל אומות העולם עלינו ועל ארצינו הקדושה, ויום יום אנחנו בסכנה, ובפרט מצבינו הרוחני השפל בשמירת התורה, הצניעות והבושה, שמירת שבת קודש שהיא אות ברית ביננו לבינו, איבוד הזמן בהבלים, ועדיין לא נגאלנו כלל, בהתבוללות הנוראה עם הגויים השם ירחם. ואיך לא תרד עיננו דמעה בראותינו כל זה. ויהי רצון שהדברים יכנסו ללבבות והשם הטוב יכפר בעדנו, ונדע להעריך את הנשמות הטהורות של בחורי ישראל שנהרגו בידי אכזרים, ונהיה ראויים שהם יתפללו עבורינו בשמים. ויזכו כל ישראל להיות עובדי השם באמת ובתמים ונזכה כולנו לגאולה השלימה שתבוא בזכות התורה ולימודה.

יהיו לרצון אמרי פי, דברי בן ציון מוצפי.
היציאה ממצרים בכל שנה ושנה
ערב פסח התשס"ט
ערב פסח התשס"ט
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הנה זכינו להגיע ליום הזה אחר שבדקנו את החמץ בחורים ובסדקים, ביערנו אותו וביטלנו אותו. ועתה מתכוננים ומצפים אנחנו לחג הקדוש הנכבד והנפלא חג הפסח.
גולת הכותרת של החג הוא ליל הסדר בו כולנו מסובים ומקיימים את מצוותיו כהלכה ולפי כל הפרטים והדקדוקים. החובה העיקרית הלילה הזה זה לספר ביציאת מצרים ובשבח הבורא וחסדיו עם ברואיו. וגם לאכול את המצה ולשתות ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה, שהאחרונה רומזת לגאולתינו הקרובה. מהות החג לדעת כי אנחנו שונים מכל האומות במנהגינו במאכלינו בלבושינו במצוותינו וגם בעסקינו כי בכל זה עלינו להתנהל על פי התורה הקדושה. ולמה דוקא בפסח ? הזוהר הקדוש כתב כי בפסח השם יתברך גאל אותנו ויגאל אותנו כי בו כל הבריאה מתעוררת ומתחדשת, האדמה נותנת יבולה בעלי החיים מתחדשים ומתרעננים ואנחנו מקבלים נשמות חדשות הלילה הזה כמו כל הבריאה, עם ישראל נולד הלילה ויצא מיד ממצרים כתינוק הנולד ויוצא ממעי אמו, ויש לה ולו כאבים ויוצאים מי שפיר ועוד, כך סבלו אבותינו בעבודה קשה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ובאו להר סיני.
בכל שנה אנחנו שקועים במצולות עניני העולם הזה ובעיותיו,הגוף וסבלותיו,והיום עם ביעור חמץ אנחנו מתחדשים ומקבלים נשמה חדשה לכל השנה ומסיימים אותה בחג השבועות. ולכן החמץ הרומז ליצר הרע הוא בבל יראה ובבל ימצא בימים אלה, ובמקומו באה המצה היא מזון הניתן על ידי השכינה לנשמה, ועל ידה זוכים אנחנו לאמונה ולרפואה כדברי רבי שמעון לבנו רבי אלעזר. הלילה הזה ככל שנרבה בשמחה ובגילה, ככל שנרבה בשבח הבורא ובתודה לו על כל הנסים והנפלאות שעשה עמנו כל יום וכל שעה ובעצם הימים הללו מושיעינו מידי למעלה ממיליארד מטורפים המבקשים לכלותינו נודה לו ונברך את שמו בפי כל ונתקרב אליו ונקיים את מצוותיו ונקבל ממנו נשמה גבוהה וחדשה וניוולד מחדש נשב כולנו הלילה סביב שלחן הסדר ונספר נפלאותיו ונקיים את מצוות החג כהלכה לפי כל דקדוקיו. נשמור עצמינו כל שבעת הימים מכל חשש חמץ אפילו בכל שהוא ובזה נהיה שמורים ומוגנים כל השנה כולה כמאמר רבי שמעון בר יוחאי ורבנו האר"י זכותם תגן עלינו שהימים האלה הם שורש לכל השנה כולה.
חזקו ואמצו אחי ורעי ותחוגו את הפסח בדיצה ובקדושה בששון ובשמחה, ובזכות זה ישמע בבתיכם קול צהלה ורינה תמיד.


תודה לאבינו שבשמים הנותן לנו חיים וגם חגים וזמנים לששון, שנתן לנו תורתו תורת אמת וציוונו וקדשנו במצוותיו, ועל כל חסדיו שעשה עמנו עד הרגע הזה, למנהלי האתר, למחזיקיו, למפעיליו, למיסדיו ולכל המחזיקים בו ומאפשרים לנו ללמוד מדברי אלהים חיים ממקור תורתינו הקדושה. יתן לנו השם יתברך עוז ותעצומות להגדיל תורה ולהאדירה מתוך ישוב הדעת והצלחה.


המתפלל תמיד לשלומכם ולהצלחתכם בן ציון מוצפי
והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור
ערב פורים התשס"ט
שלום רב לכל אחי ורעי הצופים ומשתתפי הפורום.
בעוד יומיים יחוג כל בית ישראל את ימי הפורים ומצותיו היקרות בדיצה ובצהלה, ועלינו להתבונן בגודל המעלה של קיום המצות הללו ומשמעותן לימינו אלה ולכלל מעגל חיינו.
הנה הורונו חז"ל לשמוע קריאת המגילה אחת בלילה ושניה ביום, לתת מתנות לאביונים(לא פחות מ-2 שקלים לשני עניים), לשלוח מנות,ולסעוד ולשמוח.קוראים בתורה בפרשת ויבא עמלק ואומרים על הנסים בתפלה ובברכת המזון.אלא שאין לעשות הפעולות הללו כמצות אנשים מלומדה אלא מתוך מחשבה ורצון מעמיקים.
חכמינו ז"ל מנו שתי סיבות על הגזירה שנגזרה על אותו דור כליה, והם מפני שהשתחוו לצלם וגם מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. וצריך להבין את משמעותן והקשר ביניהם.מרדכי היהודי כמנהיג רוחני של אותו דור בעל אחריות ציבורית התריע והזהיר מפני החטא,בזוהר אמרו כי כל מנהיג הוא למעשה חלק מנשמת אדם הראשון ובא להשלים את שנחסר בחטא אדם הראשון,אסתר המלכה מייצגת בצדקתה ובטהרתה את השכינה הנקראת ספירת המלכות,ולמעשה מנהיגה ודואגת לעם ישראל,לכן גם התענית נקראת על שמה תענית אסתר, כמו כן היא ממלאת את תפקידה של חוה. כנגד זה המן הוא המקטרג בעצמו המייצג את הנחש שפיתה את חוה,ולכן יועציו הם כוחות הרשע בעולם ובראשם זרש אשתו יועצים לו לעשות עץ גבוה חמישים אמה ולתלות עליו את מרדכי, להזכיר את חטא עץ הדעת ממנו כוחו של המן ועמלק ויש לו חמישים אמה אות נו"ן של הנחש וצורתו כדמות נחש וידע שאם יצליח חלילה לתלות את מרדכי,מיד יעלה בידו להשמיד ולהרוג את כולם.
מרדכי בחכמתו מעורר את העם לתשובה, משגר את אסתר למלך להציל את העם,וכולם צמים ומתענים לכפר על אכילת עץ הדעת שכולנו אכלנו ממנו עם אדם הראשון.צועק להשם יתברך כי יקרע רוע גזר דיננו.וכשכולם ניצלים קובע עם אנשי כנסת הגדולה ימי משתה ושמחה צדקה ומשלוח מנות כדי לכפר על חטאם ועל חטא עץ הדעת. בזוהר ובקבלה נאמר כי כל שנה בימים אלה מתעורר אותו אור ואותה הצלה כבזמן מרדכי והראיה כי במגילה נאמר נזכרים ונעשים,היינו על ידי הזכירה הם נעשים בפועל. כשחטא אדם ושמע לעצת חוה שהתפתתה לנחש נקרא כאילו עבד עבודה זרה, כי כל הקשבה לגוף זר מכונית עבודה זרה וזה היה חטא אותו דור שהשתחוו לצלם ונהנו מאותה סעודה. עלינו בבואינו בימים אלה לקיים את מצוות הפורים להתחזק באמונתינו ולתת מבטחינו בבורא העולם. גם נשמתם של מרדכי ואסתר מאירות באור עצום בפורים והעת ראויה ורצויה לקבלנו בתשובה ולמלאת משאלותינו לטובה. נרבה בשמחה באהבה ואחוה שלום וריעות. והיושב במרומים יתמלא עלינו ברחמים ויזכרנו לטובה ויושיעינו בקרוב תשועת עולמים.

המתפלל לשלומכם תמיד בן ציון מוצפי.
ראש השנה לאילן.
ט"ו בשבט תשס"ט.
אחי ורעי, צופים יקרים ונכבדים שלום לכולכם.
הלילה הזאת אנחנו מציינים את ראש השנה לאילנות,שתי פנים לו ליום זה, הצד ההלכתי שהוא תחילת שנה חדשה לחישוב השמיטה והמעשרות, וכל הפירות שיחנטו מהיום והלאה נחשבים למנין השנה החדשה. הן לגבי שלשת שני ערלה, הן לגבי שנת המעשר. גם בספרי ההלכה הרבו לכתוב בענין לימוד ושינון ברכות הפירות והירקות.
חכמי הקבלה האריכו במשמעות יום זה לגבי תיקון חטא אדם הראשון שהיה באכילת עץ הדעת ותיקונו. מה גם שיום זה חל תמיד בעיצומם של ימי השובבי"ם, ודרשו את הפסוק ברכות לראש צדיק,היינו עניני הברכות והלכותיהם לראש צדיק הוא היסוד הנתקן בימים אלה. ולכן שמחים ביום זה ואוכלים מיני פירות.
יום זה נקרא ראש השנה ל-אילן ולא לאילנות, כי אילן גימטריא מלאך,להורות כי השגחת השם יתברך היא על כל הנבראים ואפילו כל עשב ועשב יש לו מלאך האומר לו גדל.גם הוא גימטריא אמן,להורות על מעלת הברכות וענית אמנים שהיא מכפרת ומתקנת את נשמותינו.והיא גימטריא סוכה שהיא דוגמתה צל ולמגן עלינו. ולכן הפירות ברובם הנם בעלי גרעינים או קליפות וכשאוכלים אותם מפרידים הפסולת מהפרי , כך גם האדם שהוא עץ השדה צריך ללמוד להפריד הפסולת מהדברים החיוניים והטובים,ולדעת לברור הטוב מהרע .וזהו עיקר תיקון חטא עץ הדעת להפריד הפסולת מהקדושה ולא לערב קודש בחול.
ובספר הזוהר כתב כי חדש טבת הוא קשה וכן חלק מחודש שבט. והיום הוא ט"ו בשבט מתמתק ונתקן החודש כולו ומתחילים ימים טובים ומבורכים שהם שלשי יום לפני הפורים.


אברך את כולכם צופים יקרים בחיים טובים מאושרים, שנזכה לתקן את חלקינו כאן בעולם הזה והשם יתברך יביט עלינו בעין חמלתו ויחיש לגאלינו גאולת עולמים בקרוב ובנחת.


המתפלל תמיד לשלומכם בן ציון מוצפי יצ"ו.
יום פטירת הצדיק הוא יום גדול לעורר זכותו בשמים.
י"ז בטבת התשס"ט.
אהובי ורעי צופים יקרים ונכבדים ברכת השם עליכם ועל כל הנלוים אליכם. היום הזה מלאו שלשים וארבע שנים לפטירתו מהעולם ועלייתו לישיבה של מעלה של אבי המקובל הצדיק והחסיד רבי סלמן בן פרחה וציון מוצפי זצ"ל.
בגמרא אמרו כי יום פטירת צדיק הוא יום כינוס ואסיפה של כל תלמידיו היושבים לעסוק בתורה לכבודו, והזוהר הקדוש כתב כי נשמתו מאירה באור עצום באותו היום לעולם התחתון ויורדת לעולם התחתון ונהינת מדברי התורה שלומדים לכבודו. והוא מתפלל ומגין על כל בני הדור. אבי ז"ל כל ימיו היה עוסק בבקשות ובתחנונים עבור הכלל ועבור הפרט לשם שמים ,שפך דמעות רבות על צער עם ישראל והשכינה,נהג בחסידות מופלגת, דקדק במצות, קם בחצות מדי לילה וערך בכי תמרורים על החורבן והגלות,נזהר בכל רגע מחייו שלא לאבדו בדברים בטלים, עסק בתורת הקבלה בכל כוחו, התפלל כל תפילותיו על פי סידור הרש"ש עם יחודים נוראים לקרב קץ הגאולה. והכל בסתר ובצינעה והתנגד לכל פירסום או שכר על פעולותיו. כל ימיו נזהר ליהנות רק מיגיע כפיו, והתנהג בענוה מופלגת, ערך תיקוני עוונות לכלל הציבור,תעניות וסיגופים טבילה במי קרח עם ארבעים מלקות,סדר ארבע מיתות בית דין ועוד הנהגות נוראות שמתאימות למלאכים.
גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם,וכתבתי כל זה כדי לעורר זכותו בשמים היום הזה כדי שנקבל מוסר ומושג מדרכו של צדיק בעולמוועל ידי כן תהיה לו האפשרות להליץ טוב בעדנו. אנחנו נמצאים בשנה קשה,הגשמים נעצרים,המצב הכלכלי קשה,המוסר והאמונה חלשים,החוצפה והפריצות מתגברים.ועל הכל מליון יהודים בדרום הארץ חיים באיום מתמיד,וחיילים רבים בחזית שמו חייהם בסכנה להציל את ישראל.
נתחזק כולנו היום הזה בתפלה לא-ל עליון כי יחוס על עם דל ואביון, לבל נהיה ללעג ולבזיון,ועיננו תחזינה בשוב השם ציון,
והצדיק יעמוד בתפלה על כל ישראל שבזכות החסד האחדות וההקרבה נזכה לראות בגאולה הקרובה ותחית המתים ונראה פניו המאירים ומזהירים וזכותו תעמוד לנו ולכל ישראל אמן. בן ציון מוצפי.
דברי חיזוק לאור המצב בערי הדרום
מוצאי חנוכה תשס"ט.
אחי ורעי תושבי ארץ הקודש בכלל, ותושבי ישובי הדרום בכלל, השם ישמרכם ויחייכם ומכל צרה ונזק יצילכם.
בימים אלה ישובינו נמצאים תחת הפגזות זדוניות של אויבינו ושונאינו הרוצים לכלותינו, וחיילינו נמצאים בחזית ומחרפים נפשם להציל את עם ישראל מידי אויביו.
במדרש תנחומא בלק סימן כ"ג הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא,אין לך אומה בעולם כמותם,עמדו משנתם עומדים כאריות,ממליכים את הקדוש ברוך הוא בקריאת שמע אם באים מחבלים ליגע באחד מהם ממליך את השם יתברך,לא ישכב עד יאכל טרף נחבלים המחבלים מלפניו,ולוחשים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
ובנביא הוא אומר וירא שאול את מחנה פלשתים ויירא וייחרד לבו מאוד,ויאמר חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי השם אלהיך הוא ההולך לפניך.ובדוד הוא אומר ויהי כשמעך את קול צעדה בראש הבכאים {מפרשים:אילן קוצים שם יושב השם כשישראל בחזית המלחמה}אז השם לפניך להכות במחנה פלשתים.ושאל דוד מאין יבוא עזרי? ורוח הקודש משיבתו אל יתן למוט רגלך.
כולנו נתאמץ בימים אלה בפרט בתפלה על העם היושב בציון לבל יאונה להם כל רע לא בגופם ולא בממונם,ונתחנן לאלהינו כי יכונן לב החיילים ומפקדיהם ולב מקבלי ההחלטות לעשות את הדברים הנכונים והמדוייקים לשמירת עם ישראל כולו,ואנחנו נקבל על עצמנו שלש קבלות, לשמור שלא לדבר שום שיחת חולין בבית הכנסת. לשמור את הצניעות וההפרדה המליאה בין גברים לנשים,ולאהוב כל אדם מישראל כנפשנו.ובזה תהיה סניגוריא בשמים על כולנו.

ברכה מיוחדת לכל החיילים שבחזית ולכל תושבי קו החזית באשר הם יהי השם עמכם סתרכם ומגינכם. אסור לנו לערוץ ולפחד מפני האויב במלחמה,נשים מבטחינו בהקדוש ברוך הוא שיושיעינו.

המתפלל תמיד לשלומכם עבד השם בן ציון מוצפי.

טוב לקרוא תהלים קכ"א צ"א. בכל שעות היממה,וכן פרשת העקידה.
מעלת שמונת ימי החנוכה והדלקת הנרות והשפעת אורן.
כ"ה בכסלו תשס"ט.
אחי ורעי, צופים יקרים ונכבדים השם ישמרכם וחייכם,
הלילה הזאת הדלקנו זה עתה את הנר הראשון ורציתי לברך אתכם לקראת היום הנכבד הזה. הזוהר הקדוש ורבנו האר"י ז"ל כתבו כי כל שנה אותו מועד וחג מתגלה אותו אור שהתגלה בפעם הראשונה. ובבית שני השם יתברך עמד לעם ישראל בצרתו והושיעו על ידי עבדיו החשמונאים הקדושים. ובכל שנה נשמותיהם של מתתיהו ובניו וחשמונאי ושנים עשר בניו מתעוררים בהדלקת הנרות לבקש עלינו רחמים ואור גדול יורד מלמעלה ומשפיע על נשמותינו.
גם כל העולמות עם השרפים והאופנים וכל מלאכי השרת מתרגשים ומתפעלים יחד להעלות את תפילותינו וברכותינו לרום המעלות ורצים להוריד את השפע העליון עד אלינו, והכל מתעוררים עלינו ברחמים.
וי"ג מדות של רחמים המאירים ונפתחים בעשרת ימי התשובה מאירים באור גדול בשעת הדלקת הנרות ולכן תיקנו לנו י"ג תיבות בברכה הראשונה שנוסחה "להדליק נר חנוכה" ולא של חנוכה, כדי שהחשבון יהיה שלם בן י"ג תיבות, וטוב לכוין כל מדה בתיבה שכנגדה. גם הוא ראשי תיבות שם קדוש נ-ח-ל מתגלה ומוריד שפע אדיר לכל העולמות וגם לנו ויוצא מראשי תיבות "נפשנו חכתה להשם".ולכן מוטל עלינו לשמוח באורו של השם המתגלה, להרהר תשובה בלבנו,לקרוא ההלל בתפלה בברכה ובכוונה, לומר על הנסים בשמחה רבה, לצפות ולייחל לראות את הבית הגדול והנורא בנוי מהשמים בקרוב ואת המנורה דולקת בו ומאירה את כל העולם כולו.
אברך אתכם אחי ורעי בשעת רצון זו כי יקבל השם יתברך תפילותיכם ברצון וימלא כל משאלותיכם לטובה ברחמים. וכשם שעשה לאבותינו נסים ונפלאות כהיום הזה כן יעשה לנו השנה הזאת בהפלת כל אויבינו ושונאינו ובהקמת השכינה מהעפר ובקיבוץ עמו ישראל לציון.

תודה מיוחדת וברכות רבות לבחורים הנפלאים העוסקים במלאכת הקודש במסירות נפלאה גם בערבי שבתות ומועד, גם בשעות מאוחרות וקשות, יברכם השם יתברך בכל הברכות הכתובות בתורה וימלא משאלות לבם לטובה ולברכה.

המתפלל תמיד לשלומכם, עבד השם בן ציון מוצפי.
ערב ראש חודש כסלו - יום כפור קטן.
כ"ח במרחשון התשס"ט.
היום בערב, הלילה שלפני יום חמישי נתחיל את היממה המיוחדת הנקראת יום כפור קטן הוא ערב ראש חודש כסלו, יום המסוגל מאוד לתפלה לתשובה לצדקה ולמעשים טובים.
בזוהר הקדוש ובספרי הקבלה וההלכה מוזכר יום ערב ראש חודש כיום מיוחד לתפלה, יש המקדישים אותו ללימוד תורה,יש המרבים בו צדקה ותפלה, יש המתענים בו, יש ההולכים להתפלל על קברי אבות בחברון וקבר רחל אמנו וקברי הצדיקים אשר בגליל. ויש היושבים בו בבית המדרש ועוסקים בתורה.
כבר לפני כאלף שנה מצינו בספרים שהיו נוהגים להרבות בתפלה ובתשובה ביום זה, ובלילה שלפניו היו יושבים ועוסקים בתורה ונקרא תיקון כרת. כי הלימוד בו מכפר על עון כרת. רבנו הרמ"ק קרא ליום זה יום כפור קטן כי הוא יום תשובה מעין יום הכיפורים שהתפלה בו מתקבלת ושערי שמים פתוחים ועת רצון הוא לקבל התפלות ולתקן המעשים, וכך כתב בסידורו תפלה למשה. גם הגאון הפרי חדש בסימן תי"ז כתב שהוא יום תפלה ותענית ותשובה וכן הוא בספר חרדים פרק ס. ובשל"ה פסחים נר מצוה ח, ובאליה רבה תי"ח,ומשלי יעקב מדובנא פרשת אמור,ורבנו חיים ויטאל בספרו ארבע מאות שקל כסף, ובחסד לאברהם, ובן איש חי וישלח א.
ערב ראש חודש כסלו מיוחד הוא משאר ערבי ראשי חדשים ומסוגל יותר לקבלת התפלות וכך היה מנהג קדום מאות שנים להרבות בו בתפלה ובאמירת תהלים ותחנונים כמו שכתבו הרב גינת ורדים או"ח א,מט. והבני יששכר חודש כסלו.נרבה ביום זה בלימוד תורה ובמעשים טובים הן הלילה הן למחר ביום חמישי,
ובזכות זה ישיב השם חרון אפו מעל עמו ישראל ויצילנו מכל גזירות קשות ורעות מרעב ממלחמה ממגיפה ומחולאים רעים מעוני ומיצר הרע ומעין הרע ויגזור עליכם ועלינו גזירות טובות ונשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות ויצילנו מיד אויבינו ושונאינו וישמידם ויעקרם מהעולם וישלח לנו משיחינו בקרוב ונשמח עמו בבית המקדש בקרוב.
המתפלל תמיד לשלומכם בן ציון מוצפי.
החתימה ופתקא טבא.
הושענא רבא תשס"ט.
אחי ורעי המוני בית ישראל חתימה טובה ופתקא טבא.
בעוד שעות אחדות ניפרד מהסוכה בה זכינו לשבת במשך שבעה ימים כמצות התורה, והקדוש ברוך הוא פרס סכת שלומו עלינו וישבנו בצילו והיינו לאזרחים בישראל.היום הזה אנחנו נחתמים חתימה שניה לחיים טובים, מאוד כדאי לקבל עלינו קבלות טובות להיות יותר קשובים לזולתינו, לשפר את מעשינו לעבוד את בוראינו לשם שמים ולא לשם אינטרס כלשהו ובזה תהיה לנו עוד הטיה לכף זכות לשפר את החתימה ולבוא מחר במוסף של שמחת תורה עם פתקא משופרת נאה ומוצלחת לשנה החדשה.
בשמחת התורה התורה עצמה שמחה בנו כי לקחנוה,ושומרים אנחנו עליה מקיימים את מצותיה ובעיקר שבנו בתשובה וכיפרנו החודש הזה על מעשינו. המדרש כותב כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו היום קשה עלי פרידתכם המתינו לי יום נוסף אני ואתם לבדנו ובלי שום אומ ה נחגוג אותו יחד. ביום זה אנחנו מתחברים חיבור מוחלט עם בוראינו על ידי התורה וזו הסיבה שהוא היום הכי שמח בשנה, כי השם יתברך והתורה מתחברים עם כל יהודי. נקבל עלינו ללמוד את התורה לשמור עליה ולקיים אותה והיא תשמור עלינו כל השנה.
במוסף של שמחת תורה נמסרים הפתקים בהם רשומים כל המתנות והטובות שיהיו עמנו כל השנה , נרבה בתפלה ונתאמץ שתהיה לנו שנת גאולה וישועה.שנת הצלחה. שנת לימוד תורה.
האוהב אתכם ומתפלל לשלומכם בן ציון מוצפי.


ברכה מיוחדת לכל העוסקים במלאכת הקודש לשם שמים.
ברכות השנה תלויים במצות סוכה ולולב.
ערב חג הסכות תשס"ט
אהובי ורעי כל בית ישראל שלומכם יסגא לעד.
בפרוס חג הסכות זמן שמחתינו הנני לברככם בברכת חג שמח ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
הזוהר הקדוש כותב כי בנין ימי השנה כולה תלוי בימי חודש תשרי. בעשרת ימי תשובה נבנים כל הגבורות של השנה, ולכן נבדקים המעשים והעוונות של כל אדם כמה יחיה במה יתפרנס ומה יהיה אתו כל ימי השנה מבחינת דין וגבורה.
שבעת ימי הסוכות כל יום כנגד אותו יום בשנה נקבעים בשמים חסד ורחמים, שפע וברכה, תורה וחכמה,ריוח והצלחה,כי הם בחינת החסד. וזה סוד הפסוק שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני.שמאלו אלו ימי התשובה, וימינו אלו ימי הסוכות, וצריכים אנו לשמוח בהם כי קרבנו לעבודתו קראנו בשמו ונתן לנו תורתו והושיבנו בסוכתו ובידו מגן ומיצל עלינו.
את שבעת הצדיקים אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד שולח אל סוכותינו והם מברכים אותנו. ציונו לברך על ארבעת המינים שהם תחת השגחתו ולא תחת ממשלת מלאך או שליח להורות כי הוא לבדו מושל עלינו ומנהיגינו.נשמח כולנו בחג זה בצאתינו בשלום מיום הכיפורים ובבואנו לחסות תחת סוכתו ובזכותה יגן עלינו כל השנה מכל צר ואויב ומכל משטין ומקטרג,ומכל צרה וצוקה.חזקו ואמצו שישו ושמחו.
ונזכה לישב בסוכת עורו של לויתן.
המברך אתכם תמיד בן ציון מוצפי.
התשובה עם התפילה ביום הכיפורים
ערב היום הקדוש תשס"ט
אחי ורעי הצופים היקרים השם ישמרכם וחייכם.
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני השם תטהרו. יום זה יום אדיר בימי שנה הוא היום החותם את ארבעים היום של סליחה, ובו מנהיגנו הגדול משה רבינו זכה ונתקבלה תפלתו עלינו
זה היום שבו השטן אינו יכול לקטרג עלינו לא להסית אותנו ולא להרע לנו. כי אנחנו דומים למלאכים ופרושים מאכילה ושתיה ומכל דבר חמרי וגשמי.
ביום זה אנחנו דומים למלאכים ועומדים במחיצת השם יתברך ונדבקים בו ואנחנו נקראים נשמות כי נשמותינו ניזונות מהרוחניות במרום, ביום זה יש 5 תפלות, 3 ברכות כהנים,2 כתר עם המלאכים וכל הצדיקים במרום מאזינים לתפילותנו.
נשתדל לא לאבד אפילו רגע אחד בדברים בטלים ונקבל עלינו להתגבר ולהתמודד עם היצר ולא נכנע לו,ואז נכריע את עצמינו ואת העולם כולו לכף זכות,כי בזוהר פקודי כתב שיש חלון מיוחד ברקיע שמבטל גזירות והוא פתוח חצי שעה בשנה וזה בשעת הנעילה.
אברך אתכם שתזכו לעבור את הכל בשלום ותפלתכם תתקבל באהבה,ותהא לנו שנת ישועה,שנת הצלחה,שנת ברכה, שנת גאולה וישועה.ונזכה להיות זכים ונקיים.
המתפלל תמיד לשלומכם בו ציון מוצפי.
תודה לעוסקים במלאכת הקודש בלילה וביום בערבי חגים ומועד ושבת שהתורה הקדושה תליץ טוב בעדכם היום הזה להחתם בספר חיים טובים.
ברכה לשנה הבאה עלינו לטובה.
ערב ראש השנה התשס"ט.
אהובי ורעי,ברכת השם עליכם ותחיו,
בעוד שעות אחדות נלך כולנו לבית הכנסת לתפלה וניפרד מהשנה הזאת ונקבל בברכה את השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה.
כולנו מלאים תקוה וצפיה להיושב במרומים שהוא רחום וחנון הוא בראנו הוא יצרנו והוא עשנו,שיכתבנו לחיים טובים, עיקר מגמתינו בתפלתינו בשני ימים אלה תהיה לצורך גילוי שכינה בעולם ושתיראה מלכות השם יתברך בעולם.
בקשתינו היא כי יגאל את שכינת עוזנו מן הגלות הארוכה והקשה כל כך, ואז יבוא מרפא ומזור לכל תחלואינו ומכותינו הרוחניים והגשמיים,וממילא כל החולים יתרפאו, העקרות יפקדו, היושבים בכלא והחטופים ישוחררו, העניים יתפרנסו, והרחוקים מהשם יתברך יתקרבו אליו ויכירוהו.
אברך את כל הצופים והמשתתפים בברכת שנה טובה ומבורכת שנת גאולה וישועה,שנה שבה יולכינו קוממיות לארצינו,תודה מיוחדת לכל החברים המסורים העוסקים במלאכת הקודש בכל שעות היממה להביא את דבר השם לכולם שלא על מנת לקבל פרס במסירות נפש מדהימה,,תתברכו ממקור הברכות בכל מכל כל.יהי השם עמכם ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו.
המצפה לישועת השם בן ציון מוצפי.