ליחצו לשליחת שאלה לרב
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion


ערוץ שיעורי וידאו דורש ציון
ימי החנוכה ומעלת ארץ ישראל שיעור מהעיר בת ים כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
קיום המצוות ולימוד התורה לשם שמים כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
ברכות הראייה נר שני של חנוכה כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת וישב כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכת הריח והבשמים סודאי כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
מכירת יוסף והטעם לירידת בני ישראל למצרים שיעור בעיר בית שמש כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
מהי אמונה ואיך משיגים אותה כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרי האדמה ברכות הנהנין כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
הלכות ברכות הריח עצי עשבי מיני בשמים כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת וישלח כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
ביאור יג עיקרים של התורה הקדושה כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
חילוקים בין ברכת העץ והאדמה סודאי כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת וישלח יום פטירת רבי יהודה הנשיא כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת וישלח שיעור מהעיר תל אביב כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת ויצא כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
המשך הלכות ברכות הנהנין סודאי כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
שות מורשת פרשת תולדות כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
ברכה מבוררת בפירות כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
מעלת האבות הקדושים שיעור מכפר יונה כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
עד היכן גבול ההשתדלות בתחומי החיים כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
פרשת תולדות ראש חודש כסלו תשפבהפעלהפעלהפעל
תיקוני הזהר זאת חנוכה טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת מקץ זאת חנוכה טבת תשפאהפעלהפעלהפעל
הלכות הוצאת ספר תורה חלק ז זאת חנוכה סודאי כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
נר שישי של חנוכה בעיר אשדוד כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
סוד המזוזה בימין חנוכה כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
מלכות יון הרשעה חנוכה כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
פרשת וישב חנוכה כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
הלכות התפילות בחנוכה והמשך הלכות הוצאת ספר תורה חלק ו סודאי כסלו תשפאהפעלהפעלהפעל
זאת חנוכה נר שמיני של חנוכה כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
מגילת אנטיוכוס וסיפור החנוכה כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
נס חנוכה כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
סגולות ומנהגי חנוכה כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
חנוכה תל אביב כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
פרשת מקץ חנוכה סודאי כסלו תשפהפעלהפעלהפעל
הלכות שמנים להדלקה חנוכה כסלו תשעטהפעלהפעלהפעל
מנהגי חנוכה כסלו תשעטהפעלהפעלהפעל
הלכות חנוכה כסלו תשעטהפעלהפעלהפעל
נס חנוכה כסלו תשעטהפעלהפעלהפעל
זאת חנוכה נר שמיני של חנוכה התשעוהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה פרשת מקץ שבת חנוכה התשעוהפעלהפעלהפעל
חג חנוכה התשעוהפעלהפעלהפעל
השביעית והלכותיה מקץ חנוכה התשעההפעלהפעלהפעל
מעלת הצדקה מקץ חנוכה התשעההפעלהפעלהפעל
סגולות נרות חנוכה התשעדהפעלהפעלהפעל
נרות חנוכה לא ויגש התשעדהפעלהפעלהפעל
מענייני חנוכה ל מקץ התשעדהפעלהפעלהפעל
חנוכה כח מקץ התשעדהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות חג החנוכה התשעדהפעלהפעלהפעל
ענייני חנוכה בהלכה ואגדה התשעדהפעלהפעלהפעל
חנוכה כו מקץ התשעגהפעלהפעלהפעל
ימי החנוכה במדרש ובאגדה התשעגהפעלהפעלהפעל
חנוכה כה מקץ תשעגהפעלהפעלהפעל
הלכות והנהגות ימי החנוכה התשעגהפעלהפעלהפעל
קריאת ההלל בחנוכה התשעגהפעלהפעלהפעל
פרשת וישב י חנוכה התשעגהפעלהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגה מקץ חנוכה התשעהפעלהפעלהפעל
מענייני החנוכה ב התשעבהפעלהפעלהפעל
זאת חנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
האור שבחנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
על הניסים ועל הנפלאות חנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
מענייני החנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
חנוכה יז מקץ תשעבהפעלהפעלהפעל
חנוכה טו מקץ תשעבהפעלהפעלהפעל
נס חנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
הלכות חנוכה התשעבהפעלהפעלהפעל
הפטרת חנוכה מקץ תשסטהפעלהפעלהפעל
הפטרת חנוכה שבת שניה תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת חנוכה תשסחהפעלהפעלהפעל
הפטרת וישב חנוכה תשסדהפעלהפעלהפעל
הפטרת וישב וחנוכה תשסזהפעלהפעלהפעל
הפטרת מקץ שבת שניה של חנוכההפעלהפעלהפעל
240527דורש ציון ==== מוסדות בני ציון===== רבני הישיבה הקדושה. הרבנים, המנהלים וכל העוסקים במלאכת הקודש, ציבור המשתתפים בשיעורים, כולנו כאיש אחד היום הזה נר שני של חנוכה לובשים בגדי חג, שמחים ומאושרים, ובברכה מאשרים, את מעלת ידידינו ואהובינו, איש יקר ונעים, אהוב וריע, ידיד נפשינו, מסור ואהוב על כולנו, יד ימינו של מורינו ורבנו, אהוב נפשינו, אשר זה קרוב לשני עשורים דבוק בלבו ובנפשו כל שעות היום והלילה עם מורינו הרב, הוא המוציא והמביא, המאיר לארץ ולדרים, בכל עת ובכל שעה בכפרים ובערים, לא זז מרבנו בכל אתר ואתר, בגאיות ובהרים, בבקעות ובגבעות, בימים ובלילות, איש על העדה, בעל מסירות נפש נפלאה, הוא אבי התעודה, בארץ בנימין וביהודה, מעלת רבי אלירן יצחקי השם ישמרהו ויחייהו, יברכהו ויעזרהו. ורעיתו היקרה תבורך מנשים אמן. לרגל יום שמחת בנו החתן היקר רז. היקר מפז, אשר נכנס היום לחופה בשעת ברכה והצלחה, ישועה והרווחה, בבני הזוג ימצאו מנוחה, ויתמלאו טנא של ברכות, בורא עולם בקנין, ישלים זה הבנין, ויהיה הבית הזה, כנבואת אבי חוזה, וישמע בבנין זה, קול ששון וקול שמחה. מתוך נחת דקדושה, אצל אבן הראשה, מצא אשה, וימצאו חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם. המברכים מעמקי לבנו, ומתפללים בכל נפשינו, להצלחתכם ולישועתכם, תמיד. הרב שליט״א, צוות הרבנים בבני ציון, צוות היושבים על מדין בדורש ציון, צוות המתנדבים והעוזרים, וכל משפחת בני ציון.
235700שישו ושמחו בשמחת התורה, בצאת הספר "מקרא בציון" לאורה, לכבוד גומרה של תורה ותחילתה, מזל טוב למרן שליט"א, שיזכה להרבות עוד הרבה חיילים כמותה, להגדיל תורה ולהאדירה.
233399בהורמנא דמרן שליט"א, הננו בקריאת חיבה לקהל הקדוש, הנהנים עצה תושיה ודבר ה' ממו"ר, לבוא לעזרתנו, להיות שותפים במפעליו הכבירים של מו"ר שליט"א בחתימה על הו"ק חודשית. המערכת.
228330לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
227655למו"ר שליט"א בשבח והודיה לבורא יתברך יצא לאור אחרי כ"כ הרבה שנים של ציפיה סידור לשבת קודש של כבוד מו"ר שליט"א אזור אשדוד אושר 0533156996 אור 0503636716
240631שלום לכבוד הרב, אני אוכל אורז עם שניצל עוף, ולקחתי שנים שלשה זיתים כדי לבלוע את השניצל בקלות. אבל אני אוהב אותם, אני צריך לברך על הזית? תודה.
240630לכבוד הרב כשאני מחשב מעשר איזה הורדות עלי להוריד לפני המעשר, אם למשל יש לי משכנתא ל-10 שנים איך אני מחשב?
240629לכבוד הרב שליט"א , א' תודה גדולה לרב שעזר לי המון בתשובותיו,ב' ברוך ה' הכרתי שידוך ,היא נותנת מעשרות הבנתי, מותר לי לומר כשאהיה אברך בע"ה שתשמור את זה לנו מכיוון שאברך?
240628לכבוד הרב שלום רב ממתי נולד מנהג כזה שאברכים עושים לביתם בת מצוה, ומוזמנים כל המשפחה כולל גברים. האם זה תקין?
240627לכבוד הרב עט"ר שלום רב, 1. מרת אימי ז"ל נפטרה ח' בכסלו, באיזה תאריך צריך לקיים את האזכרה של יום ה - 30 ? 2. מתי הבנים יכולים להסתפר ולגזוז ציפורנים? ה' ישמור את הרב היקר.
240626לעורך שלום, אנחנו מהצפון, רוצים להגיע להילולא של חכם סלמן זיע"א ב"ה ב"נ. אפשר לדעת פרטים כלליים?
240625להרב מוצפי בעניין הקמיע מה שכתבתי לרב השבוע יצא לי לדבר עם אותו הרב ומסתבר שיש צד 3 שמשתמש בו לעשות כסף! הרב לא לוקח 1200₪ הרבה פחות ישנה עוד שאלה עם מותר לכתוב קמיע?
240624שלום לכבודו גאון הדור, חילקו מקופת העיר לכל אחד מהאברכים בקבוק שמן זית למאכל. הדביקו עליו "להצלחת התורמים". אברך שב"ה יש לו אפשרות עדיף שירכוש בעצמו שמן זית? תודה למורנו
240623לכת"ר מו"ר הגאון, פורים שמח לכבודו. האם יש בעיה בכך שיולדת תבקר יולדת אחרת בביתה או בכלל? האם נכון שעדיף להימנע מכך? תודה לכה"ר ה' יאריך ימיו בטוב ובנעימים ויוסיף כוחו.
240622לכבוד הרב שליט"א אנו רוצים לשפץ את הגינה, לחפור באדמה, להזיז אדמה ובכלל לעבוד בגינה , אומנם כמובן לא לשתול או לטפל בצמחים בשנה הזו.האם מותר?
240621לכבוד הרב שלום וברכה יש להורי ז"ל אזכרה באותו חודש שבט לאימא ב-ה' לאבא ב-ב' האם אפשר לאחד את האזכרה ובאיזה תאריך לקיים תודה כבודו
240620לכבוד הרב שלום רב, אני בשנת אבל על אימי ע"ה, גיסתי אחות בעלי הזמינה אותנו לשבת שנעשה יחד, אני סירבתי מכיון שבשנת אבל אני לא מתארחת אצל אחרים. נהגתי נכון? תודה לכבוד הרב.
240619לכבוד הרב שלום העברתי עכשיו לחשבון הישיבה לאברכים
240618לשואל משאלה 240605, עי' בארחות ציון בח"ב בעמ' שמג שצריך להגיד היום יום אחד בשבת קודש כמו שנהגת ומקורו מהזוה"ק שמי שמזכיר את השבת צריך לקדשה שנא' זכור את יום השבת לקדשו ע"ש.
240617מו"ר נר"ו פורים שמח לכם ולב"ב! האם המלצת הרב על ה' אלדד שטרית לתפילין לבני ב"ה בתוקף?
פסחהפעלהפעל
שובביםהפעלהפעל
חנוכההפעלהפעל
ראש השנההפעלהפעל
אלולהפעלהפעל
סליחותהפעלהפעל
סוכותהפעלהפעל
בין המיצריםהפעלהפעל
תשעה באבהפעלהפעל
שבועותהפעלהפעל
פרקי אבותהפעלהפעל
ספירת העומרהפעלהפעל
השיעורים בהלולת הגאון הצדיק ח"ר סלמאן מוצפי זצוק"להפעלהפעל
בטחוןהפעלהפעל
מידות האדםהפעלהפעל
חובות הלבבותהפעלהפעל
שאלות ותשובות בהלכה והנהגותהפעלהפעל
זהר חדש לשיר השיריםהפעלהפעל
יורה דעה הלכות שחיטההפעלהפעל
הלכות שבת משנה ברורההפעלהפעל
פוריםהפעלהפעל