שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


תאריך עברי

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 205100
ה"בית דין" שפסק לטובת הרפורמים האם דבריו בטלים?
תשובה
אקדים ואומר כי אין לו שום סמכות של בית דין כלל ועיקר, כי מעולם לא מונה באופן תקני ככל בתי הדין שבארצינו הקדושה.

א, ביטל בית דין של זקנים אשר כל החרדים לדבר השם קיבלוהו עליהם, והפך את הקערה על פיה. ועבר על ההלכה שאין בית דין מבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין.
ב, דרכו של האיש המשתרר שם לשמוע ולמצוא חן בעיני אנשי השררה. ועובר על לא תהיה אחרי... להטות. ולקחת לעצמו סמכויות ללא הסמכה.
ג, כפה את עצמו על החרדים באיומים ובלחצים, נגד דיני התורה הקדושה שהולכים אחר הנתבע.
ד, דן בנושא מבלי שהצדדים חתמו לו שמקבלים את דיוניו והחלטותיו, עבר והתעבר על ריב לא לו, ולכן כל דבריו בטלים ומבוטלים.
ה, ישב עם הרפורמים למשך שעתיים בסתר והם שהכתיבו לו את ההחלטות ונוסחם. ישב בסוד רשעים, וגם עבר על לאו מהתורה שלא לשמוע דברי בעל דין שלא בפני בעל דין חבירו. ועבר על לא תטה משפט.
ו, כשראה את הדיון שנעשה והוחלט, בבית הדין של הגאון הרב שטרנבוך שליט"א, מגדולי הפוסקים בעולם. אמר שהוא לא מכיר בבית הדין הזקנים. כי הם "קיצונים", מפני שהם פוסקים לפי ההלכה. כפר בתורה, ועבר על מבזה תלמידי חכמים, ונערים פני זקנים ילבינו.
ז, ברור לכל אדם בר דעת, כי "ההחלטה" היתה מוכנה קודם שמיעת בעלי הדין, כשכל מטרתם היתה לפנות לבתי משפט החילונים.
ח, התירו לפרסם תמונות של בנות ישראל, לכל זב ומצורע, וטלביזיה מטונפת עם מגישת חדשות ועם דיילות שחקניות לא שומרות מצוות והתיר לעבור בכל יום על "ולא תתורו".

ט, האנשים היושבים שם אתו, יצאו חוצץ נגד מרן הגאון ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבנו משה צדקה שליט״א וגורמים לו צער נורא, הגאון הגדול הרב יעקב תופיק אביעזרי שליט״א רבה של ביתר עלית, הגאון האדיר הרב שלמה ידידיה זעפראני שליט״א גאב״ד ״כתר תורה״, הגאון הרב יהודה כהן שליט״א ראש ישיבת יקירי ירושלים, והגאון האדיר הרב יעקב חיים סופר שליט״א ראש ישיבת כף החיים. כולם קדושים ששימשו את גדולי התורה הספרדים בדור שעבר שהרפורמי מכנה אותם "רדיקלים קיצונים" עפ"ל, ונלוו אליהם עוד למעלה מעשרים מגדולי התורה בישראל. גדולי אשכנז וספרד. והמה מורדים בכולם.

י, על כל אלה הגיע תלמיד חכם נשוא פנים, שליח מיוחד אליהם ובידו מכתב מהגאון האדיר הרב דב לנדוי שליט״א ראש ישיבת סלובודקה, תלמיד מובהק של החזון איש זיע״א. איש קדוש מזקני הדור, ובו כתב כי אתר הכרויות שלהם הוא סכנה עצומה ופירצה חמורה בדת, גם פירצת הטלבזיה הטמיאה המחריבה את בתי ישראל, אסורה היא. ועמו כתב הגאון רבנו משה הלל הירש שליט״א מראשי הישיבה, והם זלזלו בכל גדולי הדור הקדושים והנאמנים להשם יתברך ולתורתו. ומרדו בדבריהם, הלזה ייקרא ״בית דין צדק״ ??? בושה תכסה פניהם!!!

הערה. כתבתי כל זאת על דעת למעלה משלשים גדולי תורה ראשי ישיבות, דיינים מוסמכים וותיקים, פוסקי הלכה, שאומרים במפורש שאין לשמוע את דבריהם כלל ועיקר.
כל זה כי יש רפורמים. תיזהרו מהרפורמים. עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס...
שאלה - 251810
לכל הקוראים והשואלים באתר של כבוד הרב מוצפי .
האתר זקוק לעזרתכם הכספית כדיי שיוכל להמשיך ולעזור לכם .
אנא עזרו גם אתם ותירמו לאתר. (פרטים בדף הבית)בברכה
הנעזרים ברב

תשובה
חזקו ואמצו, ותשרה ברכה בכל מי ומי שיעזור לחזק אתר זה והנעזרים בו. בן ציון ב"ר סלמן.
שאלה - 244600
לכבוד מורנו הרב, האם מותר לשמוע קלטות שירים בימינו?
תשובה
א, לצערינו בימינו אלה רוב ככל השירים בדו מליבם אנשים שאין בהם תורה, וכתבו מילים שונות ומשונות. דיבורים מוזרים אשר הגו אנשים ריקים מכל תוכן, חיבורי עמי ארצות, בלי יראת השם, אהבת תורה, חינוך נכון ודביקות בבורא. בעוד שיש ספרי שירים הגדושים תורה וחכמה ויראת השם. מעוררים את הלבבות ליראת השם ולאהבת תורתו.
וכי מה חסר חלילה לשירי רבי יהודה הלוי. רבי שלמה אבן גבירול, רבי אברהם אבן עזרא, רבי ישראל נג'ארה, הענק בקבלה רבנו שלם שבזי זיע"א. והולכים לחצוב בורות נשברים. ואתה שואל מה עושים? ומשיבים לך צעירי הצאן, בימינו אין להחמיר!!!

ב, ותמה אני מאוד על המקילים ומתירים איסור מפורש בתלמוד ובפוסקים, ואילו בימי בין המצרים, או בימי הספירה אוסרים, וכי יש לזה סמך בראשונים לחלק בין ימים אלה, לבין שאר ימות השנה?
אמנם ימי הספירה ובין המצרים הם ימים של צער וחשבון נפש, אך מבחינת שמיעת כלי זמר לא מצינו היתר רק בשמחת חתן וכלה או בשמחה של מצווה ולא בימים רגילים. והתשובה בימינו לא נהגו בכך!!!

ג, ועל כל אלה רוב המנגינות המולחנות הם חיקוי זול של שירי עגבים, דברי ליצנות של פורקי עול, של אלילי הנוער של הגויים הטמאים בזוהמה דליסטרון, של תחנות מצעדי השיכורים והפוחזים, משועממים ובטלנים, ויש בהם חשש גדול של שירי יוונים מאוסים, אשר בעל נפש טהורה ימאס בהם. ושוב אתה שואל נו, מה עושים? והתשובה כבר כולם נוהגים כך!!!

ד, הסכנה המיידית היא בני הנוער הנמשכים אחרי ההבל ושירי הריקנות, כי נתטשטשו הגבולות, הוסרו המחסומים, נמחקו ההבדלים, שבין בני הגבירה לבין בני השפחה, גם פשתה המספחת ללכת לערבי שירה וזמרה, ויד המאכערים ראשי הקבצנים ואנשי משרדי הפירסום, היתה במעל ראשונה. להסית ולהדיח נשים תמימות והורים לילדים, דוב אורב הוא לי וכל מוצ״ש או יומא דפגרא הוא להם לטרף במסווה של התחזקות והתעלות רוחנית "שאין כמותה" ועם נבדל הולך ודל, שולל אחרי ההבל, תחת אשר היינו עם הספר, התורה, הבקיאות בתנ"ך, בים התלמוד, ובמרחבי ההלכה, הפכנו לעם של בידור, טיולים במדברות, ביערות, בנקיקי הסלעים, באגמים ובנחלים, הנה מדבר יהודה, שם המכתש הגדול, וגם המכתש הקטן, ואיתני קלטות הזמרים שכבר 50 שנה הם עדיין חוזרים בתשובה, כי הם יושבים על הגדירות, ונהנים משני העולמות הדמיוניות. והתשובה נהגו כך!!!
עתה נלך למקורות ונציץ שם מה כתוב?

ה, במשנה סוטה מח, א. "משבטלה סנהדרין, בטל השיר מבית המשתאות, שנאמר: בשיר לא ישתו יין וגומר. אמר רב הונא בריה דרב יהושע, דאמר קרא זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם. אמר רב, אודנא דשמעא זמרא תעקר. אמר רבא, זמרא בביתא חורבא בסיפא, שנאמר קול ישורר בחלון חרב בסף כי ארזה ערה. מאי כי ארזה ערה? אמר ר' יצחק בית המסובך בארזים עיר הוא? אלא אפילו בית המסובך בארזים מתרועע".
ועוד אמר ר' יוחנן, כל השותה בארבעה מיני זמר, מביא חמש פורעניות לעולם, שנאמר הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם, והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין משתיהם ואת פועל ה' לא יביטו, מה כתיב אחריו? לכן גלה עמי מבלי דעת, שגורמין גלות לעולם, וכבודו מתי רעב שמביאין רעב לעולם, והמונו צחה צמא שגורמין לתורה שתשתכח מלומדיה, וישח אדם וישפל איש שגורמין שפלות לשונאו של הקדוש ברוך הוא, ואין איש אלא הקדוש ב"ה, שנאמר ה' איש מלחמה, ועיני גבוהים תשפלנה, שגורמין שפלות של ישראל, ומה כתיב אחריו? לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק וירד הדרה והמונה ושאונה ועלז בה".

ו, גם המעיין הישר והנבון יראה בשו"ת יחוה דעת חלק א, סימן מ"ה, שלא התיר אלא בכמה תנאים והם, א, בשמחה של מצווה כגון שמחת חתן וכלה, או ברית מילה וכדומה. ב, שיהיו שירים של שבח והלל להשם יתברך, שהם שירי קודש. וכמו שציין שם לדברי המאירי שהיקל בזה וכתב \גיטין ז, א] "כל מיני זמר העשויים לשמחת הוללות ושלא לכוין בהם לשבח השי"ת, אלא דרך קלות ראש ותענוג במיני מאכל ומשתה, אסור לשומעו ולהשתעשע בו, בין כשנעשה הזמר בכלי שיר, בין בשירה על פה, ומכל מקום כל שיש בו שבח ותהלה להשי"ת, כגון פיוטים ומזמורים, מותר, וכו', שלא נאסר אלא כשעושה דרך פריצות, וזהו שאמר אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, כלומר כמנהג העמים".
ויש ליזהר שלא לשמוע שירי חול שאינם שבח להשם יתברך, וכן שלא בזמן שמחה של מצווה, ובפרט שהרמב"ם הלכות תעניות פרק ה הלכה ד, אסרם משום החורבן, והמקילים סומכים על המאירי ז"ל שהתיר דווקא באופנים שהזכרנו, ודי בזה.
שאלה - 244348
כבוד תורה הרב לא מודיעין לתפילות.
לא אמור לפרש פסוקים.
לא לתת חומר לדרשנים/יות.
הרב פוסק מקובל מורם ופרוש מעם
כבוד תורה!!!!!!!!!!

תשובה
המערכת, תודה על ההבנה.
שאלה - 228330
לכבוד הרב אנו שמחים לבשר על החזרת שיווק ישיר בני ציון שחיטה בהשגחת מורנו הגאון רבי בן ציון מוצפי לפעילות אשר תשווק את מוצרי הבשר והעופות לבית הלקוח ניתן לפנות בטלפון 0522156691
תשובה
חזקו ואמצו, מומלץ בכל פה,
שאלה - 252778
לרב אהוב נפשנו,אכן המשכתי בטיפולי הפוריות כפי שהרב המליץ לי ואני מתפללת שאכן אזכה בפרי בטן בריא ושלם
לאור הטיפול שהיה אתמול, שבת שלום ותודה

תשובה
מתפללים בעדכם. שבת שלום ומבורך.
שאלה - 252777
לכבוד הרב, מחילה מכבוד הרב, בהמשך לשאלה על עצי פרי בגינה. הגינה הופקרה והעצים לא טופלו או נשמרו אלא רק הושקו בעיקר בקיץ. שואלת על מנת להבין האם מותר לאכול מהפירות מעט מעט?
תשובה
אם הפקרת את המקום.
שאלה - 252776
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מורי ורבי היקר, האם ראוי להחמיר בהנחת תפילין של יד בשעת כריכת הרצועה על הזרועה, זה לא תמיד נוח. בריאות איתנה לרב, שבת שלום ומבורך

תשובה
זה לא חומרא!!! זה אל תטוש תורת אמך!!!.
שאלה - 252775
לכבוד הרב שלום רב
מי שצריך לומר קדיש ולא הספיק להתחיל לומר את הקדיש.
עד מתי הוא יכול להצטרף ולומר את הקדיש עם אלו משתחילו?

תשובה
אם יספיק עמהם בקטע יהא שמיה רבא מברך.
שאלה - 252774
שלום לכבוד הרב ההורים רכשו דירה ובסמוך לי"ז תמוז מסיימים שיפוץ,האם אפשר לעבור
בתחילת ימי המצרים או לנסות ללחוץ להקדים?

תשובה
תקדימו ביומיים.
שאלה - 252773
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבן שלי בצומת דרכים לא יודע האם לעזוב את הצבא ולהתקדם בדברים אחרים או להישאר בצבא שלא כל כך טוב לו שם קשה לו להחליט מהחשש מה יהיה ?

תשובה
תן לו אומץ להחליט ולהצליח.
שאלה - 252772
למרן הרב
כשיש פדיון הבן , האבא אומר לכהן "זהו ראשית אוני" , וזה לקוח מיעקב אבינו שלא ראה קרי פ"ד שנה , א"כ אדם שיודע שחטא בחטא הנודע , כיצד יאמר כך "ראשית אוני" ?
שבת שלום לרב

תשובה
כי בנו הראשון ככתוב כי הוא ראשית אונו לו משפט הבכורה.
שאלה - 252771
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה דעת הרב לגבי רפואה משלימה? מה דעת הרב לגבי רבנים שיוצאים נגד גדולי הרופאים בעולם בסוגיות מסויימות. למי להקשיב לאותם רבנים או לרופאים מומחים?

תשובה
יש פעמים שהרפואה האלטרנטיבית מועילה על ידי בורא עולם.
שאלה - 252770
לרב היקר
2 שאלות אם אפשר
א. האם מותר לשים טיפות אוזניים בשבת? ( הרופא אמר לשים 3 פעמים ביום)
ב. קיבלתי עציץ מתנה מהורה לא דתי של ילד בגן בו אני עובדת. האם לזרוק?
תודה ושבת שלום

תשובה
א. להשתמש לפי ההוראות. ב, לא לזרוק, לשמור בבית ולהשקותו מים.
שאלה - 252769
8 אחים גדולים בשידוכים לפני שנתיים הרב אמר לנו ללכת לרבי עקיבא לסיים ספר תהילים, הלכנו ואח אחד התחתן ב"ה, מה אפשר עוד לעשות?
תשובה
ללכת וללכת עד שהתפילה תתקבל.
שאלה - 252768
למרן אהובינו
אע"פ שיש מעט נוסחאות שאני נוהג אחרת מ"קול ציון" ,מ"מ חשתי ולא התמהמתי לרכוש את הסידור היקר ליום חול {ה"ה לשבת } בלול בכל מכל כל ,אשרינו שזכינו.
שבת שלום לרב

תשובה
תודה לך. הבט על הביאורים והפירושים.
שאלה - 252767
לכבוד הרב שלום רב
ב"ה, לאחרונה אני מניח 2 תפילין קטנות יחד. הרצועות (יד וראש) מאד ארוכות. איך ניתן לקצרן?( זה מבליט אותן ולא נח לי בצבור)

תשובה
לכן צריך מראש קודם הנחתן למדוד את אורך הרצועות לפי הצורך. תנסה להחזיר את הרצועות הקודמות המתאימות לך.
שאלה - 252766
שלום לכבוד הרב
אני סטודנט שבקושי מצליח לעבוד, אבא שלי העביר לי 1000 ש״ח כדי לעזור לי לכסות את המינוס. האם אני צריך להפריש מכך מעשר?

תשובה
בהחלט לא מפריש.
שאלה - 252765
לכבוד הרב שלום רב
אחיינים דלי הרבי לילדים שלי מדחק חדש.
אמרתי לילדיי שאם זה היה רכושם הם היו שומרים. בעלי אמא שזה לשון הרע. אבל לי כואב שלא אכפת מרכוש אחרים

תשובה
ללמד אותם ואהבת לרעך כמוך.
שאלה - 252764
ב"ה

לכבוד הרה"ג שליט"א
האם מותר להשתמש במחמם בקבוק לתינוקבשבת שעובד בטמפטורה של 36 מעלות עד 40 הכי גבוהה? פשוט מניחים של בקבוק עם מים

תשובה
בתנאי שלא מופעלת שום נורה או פעולה.
שאלה - 252763
לכבוד הרב שליט"א,

לפעמים בסוף ערבית יוצא שיש מתפלל שאומר "ברכו את ה' המבורך" מאוחר יותר מהשאר. האם לענות פעמיים "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", או רק לראשון שאמר?

תשובה
רק לאחד.
שאלה - 252762
שלום לכבוד הרב
האם מותר להתחיל עכשיו ללמוד שחייה בידיעה שהקורס גם ימשיך ב3 השבועות?
תודה

תשובה
לא, תוכנית עוקף תשעת הימים.
שאלה - 252761
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אנשים שהתענו היום יום שישי על שריפת התלמוד מתי יטעמו משהו תודה לרב
תשובה
עתה בחצי היום.
שאלה - 252760
שלום רב למעלת רבינו שליט"א
כשמדפיסים סידור האם אפשר לכתוב בפסוקים את ירושלים מלא, או להשאיר חסר כמו שהוא במקור.
ואם אפשר לשאול בקצרה מדוע באמת כתוב ירושלם חסר? תודה

תשובה
ירושלם במקור זה שמה. לעתיד לבוא תהיה מליאה באות יוד. בתפילה מזכירים עם יוד.
שאלה - 252759
לכבוד הרב
הבן שלי נשוי עקב חילוקי דיעות השמיץאותי בחריפות וכתב לאחים שלו כרגע נתקנו קשר אחיו אומר דברי איתו . תמיד התנהג ככה יש לצין שגידלתי אותם לבד ולא מעריך כל מה שעשיתי.

תשובה
קשה לי להשיב על כך, כי מעל הכל הוא צריך לכבד את אמו. מבלי להיכנס לנושא הויכוח.
שאלה - 252758
שלום לכבוד הרב הקדוש
שואלת בשם הילדה אם יכולה ללמוד בשבת חינוך מיוחד
תודה על הכל חיים טובים לרב ולכל אשר לו

תשובה
תקרא תהלים ופרקי אבות ותצליח.
שאלה - 252757
לכבוד הרב שלום רב
האם בחור גוי שרוצה להתגייר ולהיות חלק מהעם היהודי ולשמור שבתות ומצוות כהלכה מותר להתחתן איתו?
גם אם הוריו לא מתגיירים.

תשובה
רוצה להתגייר………
שאלה - 252756
לכב הרב מזכה הרבים,אבא שלי ז"ל נפטר בחו"ל ללא בנים ונקבר שם בי"ד סיון.פה בישראל בשעת הקבורה כבר היה ט"ו סיון. מתי בעלי יכנס מנין לקרוא לע"נ פה בישראל? בי"ד תמוז או ט"ו? תודה
תשובה
לגבי לימוד לעילוי נשמתו י״ד בתמוז.
שאלה - 252755
שלום כבוד הרב
בחור שיש לו חולי במעיים שנים ואין פיתרון ואומר בגלוי שיש לו חולי הוא גולי וישר ורוצה שידוך עם הבת שלי שואלת להסכים לשידוך הזה או שזה ראש בריא במיטה חולה
תבורך..

תשובה
איני מכיר מיהו ומהו, גם אינני נביא לדעת אם אפשר לסמוך על דבריו או לא.
שאלה - 252754
שלום לכבוד הרב
אני בת 62 רווקה יכולה לפרוש אין לי כח לבוס הזה מתעלל מתנקם לא קודמתי חילוניים בעבודה לא מתאים לי וגם משפחה רוצה פרוצקיות בדרכונים תז לפרוש?

תשובה
לא יושבים בבית ללא תעסוקה מסודרת.
שאלה - 252753
שלום לכבוד הרב
ראיתי הצעת שידוך טובה ואני לא בטוחה אם זה נכון לי להתחתן עכשיו מבחינה כלכלית כי אני עדיין לומדת ולא יכולה לעבוד אבל מבחינה אישית אני מוכנה לחתונה ומאוד רוצה.

תשובה
תינשאי והשם יתברך יזמין לך פרנסה טובה.
שאלה - 252752
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתי אדם מתחייב ברכת המזון דאורייתא רק אם אכל לחם מתחילה ועד סוף ושבע או אפילו אם אכל לחם יותר מכביצה ואז אכל דברים אחרים ושבע?

תשובה
אכל פת בשיעור כביצה 54 גרם ושבע מהארוחה ושתה מים.
שאלה - 252751
כבוד מרן שליט"א
חכ"א אמר, שבתורת רבנו האר"י, ……

תשובה
בבקשה ממך הסברים על כך אי אפשר במסגרת הזאת.
שאלה - 252750
לכבוד הרב בערב שבת רוצה להתפלל מוקדם כדי שלא לישון מאוחר. בשכונתי יש מנין ספרדים שמתפללים תרתי דסתרי, או מנין אשכנזים מנחה לפני פלג וערבית אחרי. תתפלל עם האשכנזים?
תשובה
פעם בשבוע מותר בדיעבד להתפלל תרתי דסתרי כיוון שאינו בקבע.
שאלה - 252749
חוזרים בתשובה,הילדים ב"ה במסגרות חרדיות,אח של בעלי מתחתן,משפחה חילונית.אם לא אסכים ללכת בעיה בשלום בית.לא מעוניינת ללכת ולא רוצה שהילדים ילכו.אשמח לדעת תורה.
תשובה
אסור בהחלט שהילדים ילכו שם. וכגדלים שואלים ההורים מדוע כך יצאו הילדים?
צריכים לדעת שהילדים הם חיינו. עתידינו וקיומינו בעולם הזה ובעולם הבא. ואוי לו למי שיגרום להם לנטות ואפילו מילימטר אחד מדרך התורה, הם החצופים למדו מהגויים לעשות חינגות וריקודים ותלבושות פריצות וחיי הפקרות, ועוד כועסים עלינו שאין אנחנו הולכים בדרכיהם המקולקלות.
שאלה - 252748
לכב׳ הרב
בן דודה שלי מתחתנת אי״ה עוד מעט.
ב״ה הריקודים נפרדים לחלוטין, דא עקא הישיבה מעורבת. הרוב באים בצניעות אבל לא ברמה של בית יעקב.
מותר לי ללכת? יכעסו עלי אם לא אבוא...

תשובה
גיהינם זה שם.
שאלה - 252747
לכבוד הרב
לפני כמה חודשים באשמתי נגרם נזק קל לרכב, דיברתי עם בעל הרכב כמה פעמים , אבל מזמן נעלם ועדיין לא תיקן ולא מבקש תשלום או משהו, לחפש איתו ולשלם לו גם אם לא יוצר קשר?
תודה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 252746
לכבוד הרב שלום רב האם חצי בצל (החלק התחתון) שהושאר במקרר ללילה עטוף בשקית נילון שקופה מותר בשימוש ביום המחרת?
תשובה
העיקר שהקליפה נשארה על חציו.
שאלה - 252745
לכבוד הרב שלום רב
האם שייכת בימינו ברכת מציב גבול אלמנה? מה הגדרים? דווקא כשרואה בית כנסת?

תשובה
בית הכנסת. עיין בשיעור באתר.
שאלה - 252744
שלום לכבוד הרב
השם שלי לימור יפה - יפה על שם סבתי ז"ל שהיתה חולה ומאוד סבלה בחיים. האם יש כדאי שאשאיר את השם הזה ?כי יש לי הרבה בעיות בחיים.קוראים לי רק בשם לימור בלבד תודה רבה !

תשובה
בין כה לא משתמשים בו.
שאלה - 252743
שלום לכבוד הרב.
אני בת 19.5, ראיתי בקבוצת שידוכים בואטסאפ הצעה שנראתה מאוד מתאימה.
אני רוצה לצאת בחנוכה הקרוב כפי שנהוג ואני מאוד מתלבטת אם להיפגש עכשיו או לחכות לחנוכה.

תשובה
כבר היום לפנות.
שאלה - 252742
לכבוד הרב שליט"א
בחורה שבשוגג גמור גרמה לאנשים לאכול חלב אחרי בשר. מה תעשה?

תשובה
תתענה יום אחד.
שאלה - 252741
לכבוד הרב שלום רב
איך יותר נכון לנהוג לברך שהחיינו על בגד חדש ואז ללבוש או ללבוש ואז לברך?

תשובה
קודם שלובש.
שאלה - 252740
הרב האם מותר בשבת לעשות הגרלה לילדים של התהילים
תשובה
ספרי קודש יש מתירים.
שאלה - 252739
להרה"ג שליט"א,
רוצה לחדש חליפה בשבת בעז"ה
מתי הזמן העדיף (ערב שבת או בבוקר) והאם מברך שהחיינו עובר ללבישה או מיד אח"כ?

תודה רבה וחודש טוב לרב ולמשפחתו

תשובה
תחדש כשאתה מתכונן קודם השבת, ללכת לבית הכנסת ותברך שהחיינו מיד.
שאלה - 252738
שלום לכבוד הרב
רוצים מחר ב"נ להגיע להתפלל בכותל.
האם בשישי טעון קריעת הבגד?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 252737
לכבוד הרב שלום,
אזכרה לאמא ביום י"ז באבאזכרה לבן 12 חודש בכ"א אבהאם ניתן לאחד את האזכרותואם כן, מתי לערוך את האזכרהחודש טוב ומבורך ובשורות טובות

תשובה
איך שתרצו. ולעשות השכבה ביום לזה והשני לזה.
שאלה - 252736
שלום לרב
מה שהרב הביא בארחות ציון ח"ב עמ צד עמודה ימנית למעלה בן יהוידע " צריך לכון בתפילתו לדעת המקום ברוך הוא ובזה נחשב כאילו וכו"
מה הכוונה "לדעת המקום ב"ה?
תודה רבה

תשובה
אבינו שבשמיים. בהגדה של פסח ״ברוך המקום ברוך הוא״.
שאלה - 252735
לכבוד הרב מוצפי שליט"א איך או לפי מה אני יכול לחשב זמן רבינו תם?
תשובה
חשבתי לקנות עבורך לוח השנה.
שאלה - 252734
לרב היקר
עובדת בצהרון,לפעמים מטוב ליבי האכלתי ילדים שלא אכלו מרצונם או שהושבתי עלי ילדים על מנת להרגיעם
הסייעת השניה סיפרה כל זאת ועוד לרכזת כלשון הרע
האם עלי לעשות משהו?

תשובה
תשתקי ותצליחי.
שאלה - 252733
ילדים שמשחקים בכדור ברחוב, תוך כדי שהם פוגעים בכוונה בקירותינו כדי לעשות לנו רעש, דיבור עם ההורים אינו מועיל במאומה - עייפים מהם. הכדור עף למרפסת שלנו; האם חובה להחזירו?
תשובה
תתלוננו במשטרה.
שאלה - 252732
לכבוד הרב שלום רב

שואלת בשם אבא:
ביום יז בתמוז בשבת הבאה האזכרה של אימו זל.הוא שואל האם לומר קדיש כבר משבת הקרובה או רק שבת הבאה?

תשובה
רק ביום הפטירה.
שאלה - 252731
לכבוד הרב מוצפי. "חסיד" (מאלה שנוסעים ברה"ש) מקבץ נדבות בצומת סואנת. אמרתי לו שאתלונן עליו. הוא איים שנענש (משמיים). בכל זאת התלוננתי ,גם בשל חילול ה'. האם נכון עשיתי?
תשובה
יפה עשית וישר כוחך. בכלל אין לו יראת שמים ואיך הוא מאיים לך מהשמיים?
שאלה - 252730
לכבוד הרב שלום רב
אני אחרי התקן הורמונלי . ההתקן הוכנס בזמן וסת ..
יומיים לפני תאריך הטבילה התחילו דימום קל שנמשך כמה ימים ולכן לא .. האם לחכות שוב 7 נקיים ?

תשובה
לעשות היום הפסק ולספור שבעה מלאים.
שאלה - 252729
תודה לבורא עולם שזיכנו בסידור המפואר לימי החול.זה יום שמחה לישראל. זה היום נגילה ושמחה בו. עימוד מצויין. הכל מבואר בו. אשרינו שזכינו בדורנו לסידור זה. יתן כח רב לרב תודה
תשובה
תודה לאבינו שבשמיים.
שאלה - 252728
לכבוד הרב!
יש לי שני בנים שהתקררו ביר"ש בחצי שנה האחרונה העברנו את הגדול לישיבה עם מקצוע והוא התדרדר שינה לבוש ורוצה מכשיר טמא
הבן השני אחריו מחקה אותו מה עושים במצב כזה?

תשובה
מגין קטן יש להשים לב. ולא ללכת לשמחות מעורבות.
שאלה - 252727
שלום לכבוד הרב
כבוד הרב אמר לומר את כל סדר ק"ש 5 דק, לפני חצות, גם אם ישנים כעבור חצי שעה.
האם מברכים, והאם מותר להמשיך לדבר?
מחילה ותודה רבה

תשובה
לא מברכים ומותר לדבר לצורך,
שאלה - 252726
לכבוד הרב שלום רב
אשתי בשבוע 41, עשתה בדיקת היריון עודף, כולל פתיחה. העובר במצב תקין, אשתי לא מעוניינת לבצע זירוז.
האם זה תקין במצב הזה? או שכדאי לבצע זירוז בשבוע 41?

תשובה
תמתינו מעט.
שאלה - 252725
לכבוד הרב שלום רב
יש בבית הכנסת שלנו טלויזיה (שמראה דברי תורה)ובשבת משאירים דלוקההאם זה תקיןלא ראיתי שמישהו מביא על זה משהו בהלכה.
תודה

תשובה
ידידי אנחנו בגלות קשה מאוד.
שאלה - 252724
לכבוד הרב שלום רב
לאחי אזכרה ב- ט"ו בתמוז לאבא אזכרה ב- ג' באב
למשפחה הגדולה וגרה בכל קצות הארץ קשה להגיע לשתי האזכרות הצפופות
שאלתי היא האם ניתן לצרף שתי האזכרות יחד?

תודה

תשובה
לא מתערב בזה.
שאלה - 252723
לכבוד הרב
אני מורה בממ"ד ובכנס שנערך בביה"ס הובא שחקן שהציג דמות כופר, חרדי ודתי מבלי שידעו שהוא שחקן. כחילוני הוא השמיע דברי כפירה, ואני מחיתי ויצאתי. האם נכון לנהוג כך?

תשובה
אשרי האיש.... ובמושב לצים לא ישב.
שאלה - 252722
שלום לכבוד הרב
לי יש נקרע משפחה חשובה מחתנת היום אם הרב ”הרשע”אני 3 ימים לא אוכלת כלום בצער גדול
איזה עולה שקר שישב אם הרבנים החשובים

תשובה
אשמים אלה שמזמינים אותו.
שאלה - 252721
שלום לכבוד הרב כשמדברים על סגולות הזעטר בשם הארי הקדוש זה דווקא העלים או אפשר גם זעטר טחון שנמכר בחנויות תודה למורנו הגאון המופלא
תשובה
בכל צורה שהיא.
שאלה - 252720
לכבוד הרב שליט"א, שתזכו לחיים טובים וארוכים.
מצאנו במיקרוגל חרק מת מתחת לצלחת שנמצאת שם בקביעות, האם המיקרוגל צריך הכשרה? האם אוכל שחומם שם נטרף?

תשובה
שוטפים והכל בסדר.
שאלה - 252719
האם מותר להקליט שיעור תורה של רב ללא ידיעתו? ויש הבדל אם זה הקלטה רק לעצמי או גם לאחרים? וכן אם הרב ביקש שלא להקליט האם אפשר עדיין להקליט את השיעור והאם רק לעצמי או גם לאחרים?
תשובה
אם הרב ביקש לא מקליטים.
שאלה - 252718
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשעה טובה התפילות של הרב ושל עם ישראל התקבלו בשמים הממשלה נפלה נתפלל שתקום ממשלה של אהבת תורה ויראת שמים תודה לרב ולבורא עולם עם ישראל חי

תשובה
לא, נתפלל שיבוא מלך המשיח.
שאלה - 252717
שלום לכבוד הרב
קניתי ארונית לפני 3 שבועות ורק מחר בעזרת ה' בלי נדר היא אמורה להגיע .האם מותר לי להתקין אותה בימים אלה של תמוז ?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 252716
לכבוד הרה"ג הי'ו
תודה רבה לכבודו על הטרחה הרבה שטורח ומגיע אלינו עד חולון,תודה על מסירות הנפש,תודה על שיעור שלימד אותנו איך להבין מיהו רב ללכת אחריו אלו דברים שהדור צריך!

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 252715
שלום לכבוד הרב
האם שמפרישה חלה ללא ברכה (כי אין את הכמות הנדרשת לברכה)ומבקשת בקשות זיווג רפואה וכו'האם זה מועיל או חובה להפריש חלה בברכה?

תשובה
בקשות מבקשים בכותל המערבי.
שאלה - 252714
שלום לכבוד הרב
באחת מבתי הכנסת האחראי אינו מאפשר להניח בספריה ספר הלכות של הבן איש חי הוא מוציא אותו מבית הכנסת / בית המדרש.
מה כבוד הרב מציע לעשות?

תשובה
אל תתפלל שם.
שאלה - 252713
לכבוד הרב שלום רב
יש לי 2 קנסות חנייה האם לקזז מהמעשר?

תשובה
לא מכספי מעשרות.
שאלה - 252712
לכבוד הרב .האם יהודי אפילו רשע, שנהרג ע"י גוי , לא בגלל יהדותו, ולא לשם שמיים, מקבל גן עדן? תודה.
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 252711
לכבוד מרן אהובינו
האם יש מעלה ללמוד תרי"ג מצווצ מפעם לפעם , ואם כן כמה זמן צריך להקדיש בשביל זה ?

תשובה
ללמוד מעט עם ביאור.
שאלה - 252710
שלום לכבוד הרב..היום א תמוז מצוין שזה יום פטירתו של יוסף הצדיק..האם זה באמת יום פטירתו..והאם הציון ביבנה של רבן שמעון בן גמליאל זה נכון?. תודה וחודש טוב ומבורך
תשובה
יש השערות שונות.
שאלה - 252709
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה,יום שישי עולים לבית עלמין ל30 של אימי.אשתי לא רוצה לבוא.אחותי הזמינה לארוחה.אשתי מקללת את אימי.דבר זה לא יכול להמשך שאף אחד לא מתערב
תשובה
תפנה לנציב תלונות הציבור.
שאלה - 252708
שלום לכבוד הרב האם יש ענין לתושב חו"ל לקנות דירה בירושלים. או כשהמשיח יבוא בעז"ה 'יפסידו הדירה ביובל הבאה? חודש טוב ומבורך
תשובה
יחיו המתים וייבנו 3000!!! מגדלים בירושלים לכולם.
שאלה - 252707
שלום וברכה
בעז"ה לגבי כתיבת השם בכתובה- שנולדתי נתנו לי שם נוסף על שם הסבתא בשביל לכבד אותה אך לא קראו לי בשם זה. זה מופיע בתעודת זהות ומסמכים- האם צריך להיכתב בכתובה?

תשובה
שם שלא משתמשים אינו צריך להיכתב.
שאלה - 252706
לכת"ר חודש טוב ומבורך
מרגישה צורך להודות לרב על אורחות החיים שמנחיל ומלמד אותנו בכל התחומים ומלמדנו מה עיקר ומה טפל וסולל לנו הדרך הישרה עפ"יהתורה הקדושה.
השם ישמרך אמן.

תשובה
תודה לכם על הברכות. חודש טוב ומבורך עלינו ועליכם ועל כל ישראל אמן.
שאלה - 252705
לכבוד הרב שליט"א
מחילה,אך מנסה להבין.אדם שישן כחצי שעה אחר חצותמה הסדר הנכון לגבי כל סדר קריאת שמע על המיטה?

תשובה
5 דקות קודם חצות יאמר קריאת שמע שעל המיטה באופן מלא.
שאלה - 252704
דירה עומדת להשכרה כבר זמ"ר באיזור מעורב וגורמת ביטולים וטירדה עתה רוצים לשכור הדירה לעובדים זרים יעץ העו"ד לעשות חוזה ארוך בבטחונות וערבויות, האשמע לו ועל מה כן להתעקש?
תשובה
אין חכם כבעל הנסיון כך לימדונו חז״ל. העו״ד בקי ומנוסה תקשיבי לדבריו.
שאלה - 252703
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לעקור עץ מורינגה אני צריך את המקום לבנייה והוא מפריע או שדינו כעץ פרי ואסור לעקור?
והאם מצד שמיטה אסור בכל מקרה עד אחרי ר”ה או שזו סיבה מספקת להיתר?

תשובה
רק אחרי ראש השנה ועל ידי גוי בלבד.
שאלה - 252702
כבוד הרב הזכיר בעבר שאדם שצופה בהקלטות של הרב עובדיה זצ"ל בלווין שכינה בינהם וזה דבר גדול היום בשיעור שמענו שהרב מדמה זאת לברכת הלבנה שלא מועיל דרך אספקלריה או בבואה
תשובה
הגזמת, זה במדריגה אחרת.
שאלה - 252701
לכבוד הרב
אימי במצב נפשי ירוד ומוציאים אותה לשבת במירון. היא מאד רוצה שאצטרף ולבעלי קשה. הציע שאסע עם התינוקת חמישי עד מוצ"ש והוא יהיה אצל הוריו. האם זה ראוי או שאשאר עמו?

תשובה
תישארי עמו.
שאלה - 252700
לכבוד הרב שלום רב
אני גרושה פעמיים ואני הולכת עם כיסוי ראש מלא מטפחת שדכניות לא רוצות לשדך לי וגברים פוסלים אותי על כך. מרגישה נורא. מה לעשות?

תשובה
מתפלל עבורך, תפני לשדכנית הגברת שרה אמיתי מהאתר.
שאלה - 252699
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה עושים כדי לזרז את השידוך.
תשובה
מתפללים ומוותרים.
שאלה - 252698
יש רעשים בבית ורק בלילה, וגם הרגשה שמישהו מסתכל מהצד, הילדים גם מרגישים אץ זה , מה אפשר לעשות בנושא הזה בבקשה?
תשובה
לא להתייחס כי הכל בסדר.
שאלה - 252697
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מזוזה גודל 20 מהודרת יותר ממזוזה גודל 15?
כמובן שמדובר במזוזה כשרה ומהודרת וסופר סת"ם ירא שמיים!
וכתב יפה ומקווה וכו
גדולה יותר יותר מהודר

תשובה
העיקר מי הסופר? מה מעשיו, כמה יראת השם יש לו, אם בקי בכל ההלכות, מה הוא עושה כל שעות היום, אם עוסק בתורה ועוד.
שאלה - 252696
לכבוד הרב שליט"א,

אחת העובדות בעבודה של אשתי לא הגיעה ליום עבודה ולא דיווחה על זה וביקשה לא לספר. אשתי הוכיחה אותה רבות, אמנם היא לא דיווחה על כך להנהלה. האם היא שותפה לגזל?

תשובה
אינה צריכה להתערב.
שאלה - 252695
הרב היקר
ב"כ של בבלים
ראינו המבוגרים שכך מספרים שלימדום אבותם שכשמנשקים תפילין של יד וראש פ קדש לי וק"ש
מניחים ציצית על התפילין ומשמשמים

תשובה
העיקר שהכל לשם שמים.
שאלה - 252694
לרב היקר חודש טוב
במנחה שכחתי לומר "יעלה ויבוא". נזכרתי ב"שים שלום" ובמקום לחזור לרצה,חזרתי לראש התפילה כי בזמן התפילה לא ידעתי כיצד לנהוג. כיצד עלי לכפר על הטעות? תודה

תשובה
תלמד שלחן ערוך הלכות תפילה.
שאלה - 252693
חודש טוב ומבורך למור ועטר ובב
התפללתי בנץ ולא עלה בידי לקנות עליית רביעי
שואל, אם אקנה עלית רביעי במנין שמתחיל אחרינו האם זו אותה מעלה או דוקא במנין בו התפללתי
תודה רבה

תשובה
לא מוכרח לעלות רביעי.
שאלה - 252692
לכבוד הרב הגאון
האם בעל צריך לתמוך באשתו שתצא קצת,תתאוורר,דברים כשרים הליכה שיעור תורה?
אשה שמעצימה את בעלה אבל היא נותרת בבית מנקה חינוך ילדים בישולים וכוחותיה נחלשים

תשובה
צריכה השגחה וחיזוק.
שאלה - 252691
אלמן שהתחתן ואחרי מאה ועשרים האם חוזר לאישה הראשונה שלו?
כאשר אדם טעם גן עדן בעולם הבא, כיצד יוכל להתמודד בעולם הזה בזמן תחיית המתים?
האם בזמן ביהמ"ק,שוב יהיו פטירות?

תשובה
עיין בספרי הרב ובאתר. העורך.
שאלה - 252690
לכבוד הרב שליט"א,

על מנת לערוך סיום לימוד זוהר ואמירת קדיש, הלימוד חייב לכלול גם את תיקוני הזוהר וזוהר חדש?

תשובה
לכתחילה כל ספרי הזוהר הקדוש.
שאלה - 252689
שלום לכבוד הרב. נולד לי בת אפשר לתת השם רבקה יש לי שלש בנות אחת השם שרה השני לאה השלישי רחל.יש בעיה לשים על הבת הנולד השם רבקה תודה
תשובה
מותר וגם אפשר.
שאלה - 252688
שלום לכבוד הרב
כששוכרים רכב עם מיכל מלא ומחזירים מלא האם זה רבית כשיודעים שיתייקר, ולא שייך ההיתר שלווים על שער שבשוק כי אי אפשר להחזיר בתוך הזמן (רמ"א קסב,ג).
תודה רבה

תשובה
מראש מוחלים זה עם זה
שאלה - 252687
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להניק ברכבת כשמסביב יש נשים ומכסים עם שמיכה? או שזה נחשב לפריצות?
לפעמים עובר פקח מסייר בין הקרונות.
תודה לכבוד הרב על כל המענה והעזרה!

תשובה
כשמכוסים מותר.
שאלה - 252686
שלום לכבוד הרב
למדתי את הספר ברית ציון, ונהנתי מאוד. יה"ר שנזכה לעוד ספרים כאלו ואחרים של הרב
ברצוני לשאול האם יש מקור מוסמך לסגולה של ר' מתיא בן חרש- ח"י נרות, מזמור פו וכו'

תשובה
אתה מקשיב לתעמולה לחליבת כשפים.
שאלה - 252685
למו"ר
ביום פטירת אימי ע"ה עורכים על קברה סדר לימוד במניין ואחכ עושים ברכות על מיני מאכלים בחדר אזכרות,וסיום מסכת שנלמדת במשך השנה וכן סיום של האדרא.
האם נוהג נכון?

תשובה
לא אוכלים שם ולא זוללים, לא עושים שם סיום, לא לומדים שם, רק תהלים ומשנה לעילוי נשמה. זה מקום קדוש ומוגבל.
שאלה - 252684
לכבוד מרן
ישנו כולל ערב שאני לא משתתף בו ,וחבר שלי התקשר אליי לבקש שאבוא ללמוד קצת כי בדיוק הנדיב בא ורוצה לראות שהכולל מלא.לא באתי כי חששתי לאונאה.האם עשיתי בסדר?
תודה.

תשובה
צודק בהחלט.
שאלה - 252683
לכבוד הרב שלום רב
1)האוכל מאכלים ומשקים ברכה האחרונה שלהם בורא נפשות האם זה הפסק שנכנס לשרותים וצריך לברך שוב?
2)האוכל פירות ומגדנות ונצרך לנקביו אם זה הפסק האם לברך שוב?

תשובה
לא הפסק כלל.
שאלה - 252682
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שכח השליח צבור תתקבל האם אפשר להשלים אחר עלינו

תשובה
יחזור על כל הקדיש מתחילתו.
שאלה - 252681
לכבוד הרב
אני בעלת תשובה(נשואהובת דודה שלי ואני מאוד מחוברות
היא לא דתיה אבל חשוב לה שאני אהיה בחתונתהאם יעשו בצד הפרדה
אוכל להיות בריקודיםהמשפחה שלי לא שוכחת לטוב ולרע

תשובה
מכולם אתם מפחדים, ומיום הדין לפני מלכו של עולם לא?
תחליטו היכן אתם בצד של אבינו שבשמיים או בחלק השטן בר מינן.
שאלה - 252680
לכבוד הרב חודש טוב ומבורך, באתר עבודות בנייה יש 2 עצי פרי(רימון,מנגו) בני 10 שנים
בכל מצב הקבלן יעקור את העצים, יש דרך להעביר אותם לבית פרטי? או לשמור אותם בדרך כלשהי

תשובה
למה לך להתעסק בזה כי יש בזה סכנה.
שאלה - 252679
מורי ורבי חודש טוב ומבורך אפשר להגיד בברכת המזון את התוספת של אבא זצקל צדיקים יושבים או שזה שייך לשבת קודש לפי הסידור שזכינו לימי החול נראה כך מחילה ללמוד וללמד זכינו
תשובה
שייך לשבת בלבד.
שאלה - 252678
לרבנו, ראיתי וידאו מחקרי, שמצאו את גופת פרעה החנוטה, ולפי ההערכות זה אותו אחד שדיבר משה רבנו ע"ה, ומראים שם את פניו וממש רואים ברור, שאלתי היא האם מותר להביט בפניו בוידאו?
תשובה
אסור, גם מת וגם רשע.
שאלה - 252677
לכבוד הרב שלום חודש טוב ומבורך לרבנו היקר יגדיל תורה ויאדיר יזכה לקבל פני משיח אמן
תשובה
אמן ואמן.
שאלה - 252676
לכבוד הרב שלום רב
בליל שבת לאחר דרשת הרב אומרים קדיש, ולאחר מכן אומרים מזמור ה' מלך גאות לבש וכו' ושוב פעם קדיש שלפני ערבית. האם צריך לומר את הקדיש השני, תודה.

תשובה
בדיעבד.
שאלה - 252675
שלום כבוד הרב
ההורים שלי גרים איתנו. לא רואים כמעט בכלל. מתקשים בבדיקות סוכר ובהזרקות האינסולין מגיעים להיפו לעיתים. שיער וציפורניים אני עושה האם מותר לעיתים יוצא דם?

תשובה
כשאין מישהו אחר מותר.
שאלה - 252674
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאחיינית שלי קוראים יהלום רבקה
היא טוענת שהשם רבקה זה היה על הסבתא שהיתה עוד בחיים והיו לה יסורים קשים וצרות
ונראה לה שלא מצליח לה בחיים בגלל זה
נכון?

תשובה
בימינו את כל הבעיות מאוד נוח לתלות בסיבת השם ולא בסיבת המעשים של כל אדם, ואין זה דרך היהדות.
שאלה - 252673
לכבוד הרב שלום רב בישלתי מרק חלבי בתנור בשרי בן יומו שאינו מקונח מה דין המרק? תודה רבה
תשובה
תפנה למורה הוראות מוסמך בעירך עם כל הפרטים המדוייקים.
שאלה - 252672
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חודש טוב ומבורך בריאות איתנה אריכות ימים ושנים אמן

תשובה
תזכו ותחיו ותאריכו ימים טובים.
שאלה - 252671
שלום כבוד הרב אני ואישתי התגרשנו
ולאחר מכן חזרנו לחיות יחד והיושאלתי היא אם היא יכולה להתחתן שוב
עם אחר ללא גט לחומרא תודה רבה

תשובה
צריכים חקירה ודרישה על כל הפרטים בבית דין מוסמך.
שאלה - 252670
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מי שאוכל קמח לבן או שאר דברים שאומרים שאינם בריאים לפי ההלכה עובר על איסור תורה בכל אכילה...

תשובה
לא להגזים באיסורים ועוונות.
שאלה - 252669
לכבוד מרן אוהבם של ישראל
האם זה נכון שכתוב בזוה"ק ,שצדיקים דנים את האדם לעתיד לבוא ,אבל מי שעשה חשבון נפש (מארי דחושבנא) הקב"ה ידון אותו ?
תודה לרב אין מילים להערכה שלי אליך

תשובה
אני היום טרוד בחבילי טרידין ולא אוכל לעיין בזה עתה.
שאלה - 252668
לכבוד הרב שלום האם דברי הרש"ש מסכימים בכל הדברים עם כתבי רבינו האר"י ז"ל?
תשובה
ראה לאן אתה נכנס למקום אש שלהבת.
כתב מורנו הרש"ש זיע"א בספר נהר שלום דף לג עמוד ב באיגרתו לחכמי המערב.
"גם בעיני יפלא איך כת"ר משגיחים על דברי ספרי שאר המקובלים כגון ח"י ומ"ח וכיוצא שדבריהם מעורבים ומיוסדים על שאר תלמידי הרב ז"ל אשר לא סמך ידו עליהם ואין ראוי לסמוך כי אם על דברי האר"י ז"ל ותלמידו מהרח"ו זלה"ה".
שאלה - 252667
לכב' הרב
האם יש ענין ויותר נחת רוח לנשמה לקנות ספרים או כל דבר אחר לעילוי נשמת הנפטר מכספו שהותיר, או שזה לא משנה
אם הבנות קונות מכספן?
תודה לכבוד הרב

תשובה
שאלה - 252618
לכב' הרב
אימי ז"ל נפטרה לפני כ-10 חודשים בערך ותרמנו ספרים לכולל
אחותי אמרה שתשלם לנו את מחיר הספרים מכספה של אימי,האם יש נחת יותר לנשמה אם הספרים נתרמו מכספה או שלא משנה?
תשובה
בהחלט כן מכספה.
שאלה - 252666
שלום לכבוד הרב ..לישועתך קיוותי ה' 30 פעם.. הרב היקר שתזכה לראות פני משיח אוהבים אותך
תשובה
כדברי רבנו יוסף חיים זיע"א לגבי יום ראש חודש.
שאלה - 252665
עטרת ראשינו, יודע אני שהרב לא עוסק בה ובכ"ז אני חושש, זכיתי לסיים שס בבלי, והתחלתי 3 מסכתות ירושלמי ,
תשובה
תחלק את מנך, מחציתו לחזור על לימודך, ומחציתו ללמוד ירושלמי.
שאלה - 252664
שלום לכבוד הרב
אני נשוי אבא שלי אברך צדיק מגדל 10 ילדים קשה לי לראות אותו מתמודד בפרנסה אבל הוא לא רוצה ממני עזרה איך אוכל לעזור לו ?

תשובה
תלמד תורה הרבה.
שאלה - 252663
לכבוד מו"ר שלום רב
אם סיימתי תפילת שמונה עשרה, ואני מחכה למתפלל שמאחורי ולא עשיתי שלוש פסיעות. האם ניתן לעיין בספר לפני השלוש פסיעות? (באופן שעוד לא התחילה החזרה)

תשובה
תגביה עקביך ותתחיל ללמוד.
שאלה - 252662
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב עיינתי באתר ולא הבנתי.
מצד אחד לקרוא ק"ש על המיטה לפני חצות גם מי שלא הולך לישון.
מצד שני, לפני חצות מברכים ולכן אסור לדבר
איך מסתדר?
חודש טוב

תשובה
מצד שני מדובר במי שהולך לישן מיד.
שאלה - 252661
לכבוד הרב היקר שליטא
בנוגע לשאלה באמונה ובטחון
שאלתי מפני שמוסר השיעור טוען עפ החזו"א שאין מציאות שהבוטח יוושע תמידומה עם הפס' הבוטח בה' וכואפילו חרב וכו? כך השתדלנו

תשובה
העורך, נא עיין שנית ויותר לעומק בדברי הרב החשובים, תעיין ותקרא שנית ותבין את המשמעות.
שאלה - 252660
לכבוד הרב שלום וברכה אני בעל תשובה ונשוי 13 שנה ואישתי ממאנת שהלך עם בניי לים ביום שישי כמובן לחוף בהפרדה בעכו ואני מאוד אוהב את הים ,אשמח לשמוע את דעת הרב תודה מראש
תשובה
ביום השישי תשב עם הילדים בביתך או במרפסת, ותקראו לפי תור את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום.
שאלה - 252659
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי
ולכבוד העורך היקר
אינני מבין מדוע אמרת לי ללכת לרופא?

תשובה
כל עוד ולא תלך לטיפול אצל הרופא אין לך שום התקדמות, זה כבר שנתיים שאתה מותח את החבל עד שנקרע. תפסיק בבקשה להטריד את הרב.
אתה באופן שיטתי מסרב להקשיב לדבריו.
שאלה - 252658
לכבוד הרב שלום הבן שיעור א בישיבה גדולה הרב זימן אותנו דחוף לשיחה בירושלים אני אחרי לידה אין רכב להגיע לשם מתפנים מהבית ביקשנו לדחות והרב סירב בבקשה שהרב יתפלל שלא יסולק
תשובה
שהבעל יסע לשם.
שאלה - 252657
שה' יתברך יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים לראות בנים בני בנים דורות ישרים מבורכים לעבודתו יתברך עוסקים בתורה לשמה בבריאות והצלחה מרובה וישועות מקיפות ובטוב ילין מור
תשובה
וכן למור.
שאלה - 252656
שלום לכבוד הרב ברכה וטובה לעד ולעולמי עולמים עדי זקנה ושיבה בטוב ובנעימים בבריאות איתנה ונהורא מעליא ונחת וכל טוב סלה לעבודתו יתברך עבודה שלמה ותמה ולקבל פני משיח צדקנו
תשובה
חודש טוב ומבורך עליכם ועלינו ועל כל ישראל אחינו.
שאלה - 252655
ברכת ישר כוח על כל הטרחה להו"ל את ספרי וכתבי הצדיק יסוד עולם החסיד הקדוש והטהור עמוד צלותיהון דישראל הרה"ג מו"ר עט"ר חכם סלמן מוצפי זצוק"ל זיע"א בברכת חודש טוב ומבורך
תשובה
תודה לרבון העולמים. תודה לכל העוסקים במלאכת הקודש.
שאלה - 252654
לומדים כל יום שיעור קבע עם רב תלמיד חכם אמיתי כמו שהרב מגדיר, לפני שנכנס מכין לעצמו קפה ושואל אותי לפעמים אני אומר לו שיכין לי גם ,השאלה אם זה נקרא להשתמש בתלמיד חכם ואסור?
תשובה
אסור להשתמש בתלמיד חכם וזה עוון לא קל.
שאלה - 252653
לכבוד הרב שלום רב שתי קדרות טפלון זהות. אחת השתמשו בה חלב, השניה עדיין לא השתמשו בה רק פרווה, ונתערב.
האם יש היתר על ידי הגעלה ליחד אחת לבשר ואחת לחלב?

תשובה
עוון גדול ותקלה גדולה להשתמש בכלים זהים. נהגו מאז לקנות סיר שתי ידיות לבשרי, סיר יד אחת לחלבי.
שאלה - 252652
לכבוד הרב מוצפי שלום רב,
האם צריך לברך על מאכל שהובא לי מבחוץ ולא היה בדעתי בתוך סעודת פת?

תשובה
מהרגע הזה והלאה תכווין תנאי כל מין מאכל שיבא לי מכל מקום שהוא כשאני מברך מראש אני פוטר את הכל.
שאלה - 252651
לכבוד הרב שלום רב,

קראתי כמה קטעים בודדים מקטעי הנוצרים ימש. כדי ללמוד מה דעתם בנושא מסוים, והבנתי לאחר מכן שאסור לקרוא מספרי עבודה זרה. איך אפשר לתקן?

תשובה
אסור לדעת מהם מאומה. תתענה יום אחד לכפרה.
שאלה - 252650
לכבוד הרב
האם יש סדר מסויים לגזור ציפורניים או שאין בזה ענין מיוחד
והיכן אפשר לרכוש ספרים של הרב בירושלים

תשובה
כתב רבנו האריז״ל בשער הכוונות שאין לגזור באיזה סדר אלא רגיל.
שאלה - 252649
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב לצערי בן דודה שלי חי עם גבר הביא ילדה מפונדקאית יהודיה עושה ארוע והוא ודודה שלי מאוד יפגעו אם לא אלך האם יכול ללכת לשעה ולברוח ?

תשובה
אל תתקרב לשם ואל תיפול בגהינם הבוערת.
שאלה - 252648
לכבוד הרב
אם הבנתי נכון מהתשובות באתר, מי שלמשל הולך לישון ב 10 בערב, וקם לשרותים ב 11 ונוטל ידיו, יברך ענט"י, ואח"כ כשחוזר לישון וקם ב 5 בבוקר יטול ידיו בלי ברכה?
יישר כח

תשובה
לא,כי אינו מתחייב בנטילה בברכה אלא אם מתכווין לשבת עך כ20דקות.
שאלה - 252647
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בקשר למפיק באות ה לדוגמא במדבר פרק ל פסוק יג אישה ... ועוד הרבה דוגמאות בקדיש יהא שמיה האם צריך להשמיע את האות ה
תודה לכבוד הרב וסליחה על הטירחה

תשובה
ודאי צריך, ובריאת התורה מחזירים אותו כי משמעותו אשה מהנשים, אבל אישה במפיק משמעותו בעלה. ויש עוד טעמים על פי הקבלה.
שאלה - 252646
לרב שלום בני התפלל היום בפלג תפילת ערבית האם היה עליו להגיד יעלה ויבוא? ואם לא אמר מה עליו לעשות?
תשובה
בהחלט כן, לא אמר הפסיד, ולכן מקדימים לומר ברכי נפשי קודם לכן ועל ידי כן לא ישכח.
שאלה - 252645
שלום לכבוד מורנו הרב
ראינו באתר דעת הרב במעלה של סיום מסכת בצינעא מקורו טהור מר"ח מוואלוזין ובהקדמה לדברי חיים
היכן נמצא בדברי הר"ח מוולאז'ין? והאם יש עוד מקור מהימן לכך?

תשובה
כך נהגו כל חכמי הדורות כולם. ועיין בהקדמת הדברי חיים מצאנז זיע״א.
שאלה - 252644
לכבוד הרב שליט"א
האם צריך לייחד אבני השחזה לסכינים חלביים/בשריים/פרווה?
מה דיני הסכינים אם הושחזו כולן באותה האבן

תשובה
אין בכך צורך. בפרט כאשר מקפידים להשחיזם כשה נקיים.
שאלה - 252643
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
גריל חשמלי שגוף החימום שלו נמצא מעל הרשת ולא מתחתיה, הגוף מחמם באחידות את כל הכלי ("נינג'ה גריל")
האם ניתן להכשיר בו כבד

תשובה
כן, בתנאי שבגמר הצלי תבעיר אותו על מכסימום 5 דקות, ותנקה היטב אותו ואת הסביב.
שאלה - 252642
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בשיעור בסודאי ביום רביעי הרב הסביר על הקדישים שלא צריכים להאמר האם הנפקא מינה לא לענות אמן? תודה לרב
תשובה
כתבתי לך תצא מבית הכנסת כי הוא עושה עוון ומשתמש בשרביטו של מלך.
שאלה - 252641
לכבוד הרב
אני עובד כדוור 11 שנה ומצב החברה לא טוב.מציעים לנו להתפטר ולקבל סכום כסף ועוד 190% לפני שמעלים את רמת הקושי בעבודה. האם להישאר בכל זאת או לפרוש
ולחפש עבודה חדשה?

תשובה
רק אם יש עבודה חלופית.
שאלה - 252640
לכבוד הרב שלום רב
האם חייבים להדגיש את האות ה בסוף מילה כשיש מפיק באות ה בעלי קריאה לא מדגישים וגם בקדיש לא מדגישים האם להעיר ולהחזיר בקריאה או שאין צורך
תודה לכבוד הרב

תשובה
תן דוכמא.
שאלה - 252639
לכבוד הרב
בבית יש קופות צדקה הרבה זמן והייתי רוצה לתרום באשראי את הסכום שיש בהם לטובת ת"ח עניים שכבוד הרב נותן להם. השאלה: האם צריך את רשות המשפחה? האם אח"כ הכסף בקופה מותר?

תשובה
מותר.
שאלה - 252638
שלום לכבוד הרב
אדם שהתפלל ערבית פלג, בערב ראש חודש. אמר יעלה ויבוא כמובן בערבית. מה הדין לגבי ברכת המזון או על המחיה לעניין הזכרת ראש חודש לפני שהגיע צאת הכוכבים

תשובה
לא מזכיר.
שאלה - 252637
לכבוד הרב שלום אני צריך לקבל החלטה לגבי חצי משרה שהציעו לי בעירייה במחלקה לתרבות תורנית לרכז את הפעילות בעיר ולעזור לסגן ראש העיר האם כדאי לי ??
תשובה
אינך צריך לשאוך, יש הצעה תיגש. אינך ילד בן 6.
שאלה - 252636
שלום לכבוד הרב
אחד מבני משפחתי שמאד מקורב אלי חי עם בת זוג ללא נשואין ואין הם שומרים כשרות והוא מאד פגוע מכך שאיני מבקר בביתו מה הרב מציע לי לעשות

תשובה
אסור לך לבקר אצלו שייפגע.
שאלה - 252635
לכבוד מרן אהובי..
סליחה על השאלה.הכל היה בסדר איתי רוחנית עד שהפסקתי ללמוד בן איש חי ואז ירדתי לצערי.. יש קשר ?..

תשובה
עצתי לך ידיד יקר, לחזור וללמוד בספריו, כי הם מכניסים יראת השם בלבבות, ומלהיבים את המעיין בהם לעבודת השם יתברך. חזק ואמץ.
שאלה - 252634
לכבוד מרן הרב מוצפי שליט"א
ברכות חמות על הוצאת הסידור החדש ליום חול שכולנו חיכינו לו .
תודה רבה לרבנו היקר .

תשובה
תודה ליושב במרומים על אשר זיכנו לכך.
שאלה - 252633
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם תפילין בהמה דקה זה בדיעבדנאמר לי שזה בדיעבד ועדיף לכתחילהתפילין בהמבה גסה.מי שאין לו יוצא ידי חובה בבהמה דקהחייב תפילין מהודר?

תשובה
כל גדולי הדורות בארצות המזרח היו משתמשים בתפילין אשר העור היה מבהמה דקה. והטעם כי לא אכלות מעולם עגלים פרות ושוורים. וממילא לא היה ברשותם עורות של בהמה גסה. ועיקר מאכלם היה כבשים וגדיים. ומעורותיהם עשו בתי תפילין ורצועות, ואמנם מדי כשנתיים ימים העורות היו נקרעים, מיד היו מחליפים אותם בחדשים. וכן היה המנהג בירושלים שהיו רוב ככל התפילין מעורות בהמה דקה. והיו מחליפים אותם תדיר. וכן ראינו בילדותינו אצל גדולי הדור.
שאלה - 252632
בבוקר הולך לכולל בצהריים כותב סת"ם
ישלי הזכרה של אבא ביום חמישי הבא בע"ה מה הדבר הכי טוב שיכול לגרום לו נחת פעם הייתי עושה שילמדו 10 כל הלילה
עכשיו לא יכול גם שזה רביעי בלילה

תשובה
יוסיפו שעה לימוד בתענית דיבור בלילה.
שאלה - 252631
לכבוד הרב
נולד לנו בן ולפני 11 חודש נפטר לנו דוד מהמחלה בגיל 56 ובלי ילדים והיה לו גם מחלת ניון שרירים ולאמא שלי חשוב שנקרא על שמו האם להוסיף שם והאם עדיף שהשם שלו יהיה השם השני

תשובה
אל תקשיב לה, זו סכנה. לא שני ולא רביעי. כדי להנציח את זכרו יקנו חומשים וספרי תהלים לעילוי נשמתו, אך לא קוראים ילד על שמו, ולא מאמללים אותו.
שאלה - 252630
לכבוד הרב המתוק!לפעמים עייף ומתעצל להגיד ת"ח ואומר תשכון בתוך ירושלים בבימ"א האם זה מספיק?
תשובה
תאמר ותמצא ברכה רבה.
שאלה - 252629
שלום לכבוד הרב
הבן שלי נמצא בקבע כשבעה חודשים לא כל כך טוב לו מתלבט מה לעשות אשמח לעצתך ולברכתך

תשובה
יתפלל שלש תפלות ביום, ויקרא תהלים.
שאלה - 252628
לכבוד הרב שליט"א שלום,
הרב הסביר שאסור להרבות בקדישים. יש 12 קדישים שתיקנו לנו רבותינו. אם פספסתי אחד מהם ובבית הכנסת שלי מרבים בקדישים - לענות על הקדיש?

תשובה
תצא קודם שיאמרוהו. כי הם עושים איסור.
שאלה - 252627
שלום לכבוד הרב,
הועלתה שאלה תוך כדי לימוד בנושא קידושין.
האם יבמה צריכה לעבור חליצה מכל אחיו של בעלה המנוח?
אם מקבלת חליצה רק מאח אחד, האם מותרת בשידוכים עם אחר?
תודה לרב!

תשובה
רק מאחד האחים בלבד.
שאלה - 252626
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה שמעניק מזמנו לחיזוק העם והתורה.
שאלה האם בשלושת השבועות מותר להזמין מהחנות דברים לאחרי הלידה(הלידה באלול והדברים יאספו מהחנות אחרי הלידה )

תשובה
מותר.
שאלה - 252625
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני היתי באחד השיעורים לפני הרבה זמן על משה רבנו שהיו לו כאבי שיניים והשם אמר לו לקחת מהעשו והזה והפעם שניה בו לו

תשובה
תודה לך.
שאלה - 252624
כת"ר שלום למורי ורבי. חבר חזר מחו"ל והביא לי חולצת טי שירטש שרוול קצר, והים חדשה ובעל מןתג יוקרתי, אני יכול לברך עליה שהחיינו? ומה לגבי נעליים חדשות מברכים עליהם? תודה.
תשובה
חולצת גופיה זו שהנך שואל אודתיה, נקראת בפי חז"ל כותונת. כיוון שהיא במקום גופיה, ולצערינו מיום שהתערבו בגויים העתיקו מהם לבוש זה. ומפורש בהלכה שעל חלוקים [גופיות ארוכות של זמנם] כותונות ואנפלאות [גרביים[ אין לברך שהחיינו, כיוון שאינם חשובים.
ועיין בזה בשו"ת תרומת הדשן סימן צל"ו, שכתב שאין לברך על בגדים חדשים אלא אם הם חשובים, והאריך לבאר בנידון שאותם אינם חשובים לא יברך עליהם.
והנה בשאלתך שהם הגיעו מחו"ל ובעלי מותג יקר ומפורסם, וכנראה שחשובים הם, ובפרט שאתה שמח בהם ולכן כתכת לי אם הנך מאוד שמח והוא בגד יקר יחסית תוכל לברך עליו שהחיינו.

ב, מה ששאלת אודות נעליים חדשות, שהם מסתמא עשויות מעור חיה או בהמה, נפסק להלכה לגבי בגדי ונעלי עור בהרמ"א ז"ל בשלחן ערוך יורה דעה סימן רכ"ג, ו, בשם פסקי מהרי"ו שאין לברך עליהם שהחיינו, דאם כן היו צריכים להמית בהמה אחרת תחילה, שיחדש ממנה בגד אחר, וכתיב: ורחמיו על כל מעשיו [תהילים קמה, ט]. והשם יזכנו לקיום הפסוק "חדש ימינו כקדם".
שאלה - 252623
לכבוד הרב
סליחה על השאלה, האם מותר לחמם כבד צלוי במיקרוגל בתשובה רבנו התיר ובתשובה רבנו כתב רק צליה

תודה רבה לרבנו מאיר ענינו

תשובה
האם מותר לחמם במיקרוגל כבד לאחר צלייה? ו' אדר תשע"ט / 11 בפברואר 2019
אם צלו אותו בתוך שלושה ימים מהשחיטה, מותר. ואם לא, אסור. (ואם תוך יום או יומיים מהשחיטה הקפיאו אותו, ואחר כך הפשירו אותו ומיד צלו, גם כן מותר לחממו).
תשובה מאתר מרן ז"ל.
שאלה - 252622
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לפעמים אני קוראת דברים מיוחדים בעניין שמירת, שבת וכדו'. האם מתאים שאקרא בשולחן שבת בבית הוריי, כשאין גיסים אלא רק בעלי אבי ואחיי?
תודה לרב!

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 252621
לכבוד הרב שלום רב
אני בן 36 מעוכב זיווג מה לעשות כדי לקרב את הזיווג אני לומד כל יום תורה אחרי העבודה .

תשובה
רק אתה מעכב. אל תתפנק.
שאלה - 252620
לכבוד הרב שלום רב.
יום האזכרה של אבי יחול ב"ה בא' תמוז.
היום לא מתאפשר לעלות לקברו.
האם יועיל לעלות לקברו ביום שישי ב' בתמוז בבוקר?

תשובה
כן מועיל.
שאלה - 252619
זכינו לכתוב ס"ת על גויל כתיבת קנה. הספר לקראת סיום אם יש אפשרות שהרב יזכה אותנו בכתיבת אותיות בספר ולהיות שותף. נשמח מאוד אם יצרו איתנו קשר.
תשובה
המערכת, בבקשה הודעות ובקשות לא באתר.
שאלה - 252618
לכב' הרב
אימי ז"ל נפטרה לפני כ-10 חודשים בערך ותרמנו ספרים לכולל
אחותי אמרה שתשלם לנו את מחיר הספרים מכספה של אימי,האם יש נחת יותר לנשמה אם הספרים נתרמו מכספה או שלא משנה?

תשובה
בהחלט כן מכספה.
שאלה - 252617
לכבוד הרב
במחילה רבה, כדורים קפסולות לחיזוק שלום בית, שאין עליהם הכשר האם מותרים בבליעה,
יורנו רבנו וה' ישמרהו

תשובה
כמו כל התרופות.
שאלה - 252616
שלום לכבוד הרב
מה המקור שאומרים אליהו הנביא צריך לומר זכור לטוב

תשובה
עיין מדרש תלפיות. ושיבת ציון.
שאלה - 252615
לרבנו, מה העניין המאזניים שיש במשפט בשמיים לשקילת מצוות כנגד עבירות? מה נ"מ? הרי בכל מקרה הוא יקבל עונש על העבירות ואז יקבל שכר על המצוות. אז מדוע יש את הבחינה של המאזניים?
תשובה
אם הוא נקרא רשע או נקרא צדיק. אם מקומו בגהינם או בגן עדן.
שאלה - 252614
לכבוד הרב שלום רב חודשיים מאוד קשים בבית אין קרבה ביני לבין בעלי לא מדברים יותר מחודש לא יודעת למי לגשת הבעל לא מוכן טיפול זוגי.כל היום בנייד לא מתקרב אליי מה עושים
תשובה
תתייעצי עם רב בית הכנסת שלכם.
שאלה - 252613
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האם הפסקים של הרב שליטא בספריו הם לפי פסקי הרב עובדיה והרב יצחק. פשוט אני הולך לפי פסקיהם ואני שואל אם גם הספרים של הרב הם לפי פסקיהם
תשובה
תעיין ותחליט.
שאלה - 252612
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, מי שכבר נמצא באזור הצפון לצורך פרנסתו האם מותר ללכת לקבר של צדיק כאשר לא יספיק לחזור לשיעור הקבוע שלו? תודה רבה
תשובה
לא מוותרים על שיעור קבוע בשום אופן.
שאלה - 252611
לכבוד הרב
א. אני נער ורוצה מאד לקום בזמן לתפלה אך אני אפילו לא מתעורר מהשעון - מה יש לעשות?
ב. האם מותר לא לישון בליל ר"ח או שזה כמו שבת ויוט?
תודה רבה
ובריאות איתנה

תשובה
תלך לישן בשעה 10.00 בלילה.
שאלה - 252610
שלום לכבוד הרב
האם כל הברכות שנמצאים בסימן רכב-רכג באורח חיים
נוהגים היום?

תשובה
רובם כן נוהגים.
שאלה - 252609
לכבוד הרב
"מי כמוך נאדר בקודש" מדוע ה-כ דגושה? שאלתי ת"ח והסביר לי בשם ראש הישיבה שזה קשור למיכה, אך לא הבנתי עד הסוף. אם יוכל כבודו לבאר? מחילה מכבוד תורתו

תשובה
אם בעל פה לא הבנת. בכתב תבין? הרב אין לו כוחות.
שאלה - 252608
לכבוד הרב
בית כנסת שאין לו ס"ת קבוע שכותבים עבורו ס"ת אשכנזי לע"נ רב מסויים.
האם אני יכול לתרום לע"נ אמא שלי ע"ה ואחותי ע"ה למרות שנרשם עבור הרב?
והאם יש בעיה שזה ס"ת אשכנזי?

תשובה
א, לא מועיל לעילוי נשמתם, ב, הם איספים פי שלש מהעלויות. ג, הכסף תפס קדושה , וברובו הולך לבזבוזים ולהתעשרות ה"עשקנים".
שאלה - 252607
לכבוד הרב. באיזה אופן מותר לברור בכלי שמיוחד לברירה?
תשובה
עיין בפוסקים בסימן שי"ט.
שאלה - 252606
לכבוד הרב שלום רב
הרב אני בעזרת ה קרובה ללידה שנייה מה אפשר לעשות שתהיה לידה קלה
ורציתי לדעת אם על חטיף בייגלה אם אכל 216 גרם האם צריך לברך ברכת המזון?

תשובה
מטסע לכפרות סביב הראש. ב. הטילת ידים והמוציא.
שאלה - 252605
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זכינו בדירה באזור לא כ"כ דתי, ואנו נאלצים לעבור לשם, איך אפשר לשמור על בית של תורה ויר"ש באזור כזה (אני אברך)

תשובה
מחליפים אותה בשכירות.
שאלה - 252604
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הפקדתי כסף לחשבון הישיבה לצורך האתר הקדוש הזה תודה יום של בשורות טובות!
תשובה
בשורות טובות לכולם לכל החיים.
שאלה - 252603
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בהריון בחודש שמיני וסבתא שלי היקרה נפטרה. האם מותר לי ללכת להלוויה ולהיכנס לבית העלמין? כמובן לא לקבר עצמו אלא לפחות בהספדים.
תודה רבה
סיוון

תשובה
מותר לך. האשכנזיות מפחדות ספרדיות לא.
שאלה - 252602
לכבוד הרב מחילה.אם הייתי יכול להזיז את הידיים הייתי מעיין בספרים לבד ולא פונה לרב ו"מציק".רפואה שלמה לכולם
תשובה
מחילה מכבודו, רפואה שלימה במהרה, ותראה בישועת השם יתברך בעמו ובנחלתו.
שאלה - 252601
שלום לכבוד הרב
מי שמקפיד לאכול שמיטה מותר לו לאכול פירות היתר מכירה תודה

תשובה
הוא צריך להחליט באיזה דרך הוא בוחר.
שאלה - 252600
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אדם סיעודי ,ב"ה בהכרה חייב בהנחת תפילין?
לציין שאינו יכול להניח לבד היות והייתה לו פגיעה מוחית פגע לו בראייה ,וקשה לו להוזיז את הידיים לבד
תודה

תשובה
בני המשפחה צריכים למנות אדם שיניח לו ביד ובראש מדי בוקר.
שאלה - 252599
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת מה רשב"י למד כשהוא היה במערה הרי תורה שבעל פה עדיין לא נכתבה לא היה לא משנה ולא גמרא אז רשב"י למד רק תורה שבכתב רק תנ"ך?

תשובה
הם היו מלאכים, לא אנשים כמונו, הוא וחביריו למדו וידעו את כל התנ"ך, המשניות והתלמוד ספרי, ספרא, והתוספתא בעל פה, וכל יום היו משננים וחוזרים.
שאלה - 252598
לכבוד הרב לצערי אני רואה כשלונות במבחנים על אף שידעתי את החומר טוב לפני המבחן מה כדאי לעשות ואיך מתחזקים באמונה למרות הקושי
תשובה
לחזור 40 פעם על כל החומר.
שאלה - 252597
שלום לכבוד הרב,בפי חמותי קללות צעקות ורכילות שגורות בפיה יום-יום. נפשית איני יכולה עוד לשאת בקשר עמה.אני חייבת להיות בקשר? ובעלי? וילדיי? חוששת שיקבלו ממנה דוגמה רעה.
תשובה
לשתוק ולא להגיב. כך מצליחים.
שאלה - 252596
לכבוד הרב שלום רב
מי שאין לו דירה בעולם הזה האם זה מעלה או שצריך לעשות הכל לקנות דירה להרגיע את הנפש ?

תשובה
רכישת דירה ואפילו פיסת קרקע בארץ ישראל היא זכות גדולה.
שאלה - 252595
לרב היקר שליטא
בשכונתנו שיעורים באמונה ובטחון
הביאו חזו"א האומר שאדם הבוטח בה' - אין זה אומר שה' יושיעו
ואנו למדנו אחרת שאמונה ובטחון מעל הכל האם יש מקור שסותר דבריו?

תשובה
א. תחילה וראש כל דבר אל יהא קל בעיניך ענין האמונה, היא דורשת מאתנו עבודה רצינית, יכולת איתנה לעמוד בנסיון, ולא על כל עלה נידף לשאול שאלות המערערות את אמונתינו. אל תתחיל על זה , הדבר אינו פשוט כפי שהנך חושב.
ב, מוסר השיעור היה צריך להקדים לכם הקדמות רבות בשיעורי אמונה, טרם יאמר לכם את הדברים. היה עליו לבאר מה היא אמונה לעומק, ולבאר דברי החזון איש זיע״א.
ג, רק בשעת מבחן שלא יבוא ולא יהיה, נבחן האדם אם הוא מאמין באמת. זכור מה אמר רבי עקיבא הי״ד בשעה שהרומאים מסרקים את בשרו. ״בכל נפשי לא הוה בדיקא לי״. כל ימיו טרח להגיע למדריגה הזאת להאמין ולאהוב את הבורא ולקבל עליו ארבע מיתות בית בין בשבילו ובשביל האמונה בו. יש בדורנו מי שמוכן לכך?

הערה, לא ברור לי מדוע מיהרת לחפש מי שיסתור את דבריו.
שאלה - 252594
שלום לכה"ר שליט"א,
אני לוקחת גלולות,עברו כבר 3 עונות הפרישה ושכחתי לבדוק.עונת הפרישה שלי היא ביום,האם ניתן לבדוק רק ביום לאחר שעברה העונה ואהיה מותרת או אפשר בלילה?

תשובה
היום ולא הלילה.
שאלה - 252593
למע"כ רבינו שליט"א, אדם שמכר דירה, והקונה עתיד להשכיר את הדירה, אך קרוב לודאי שישכיר לגויים, האם המוכר ישאיר שם את המזוזות? או עדיף להוציא?
ברכת ה' עליכם.

תשובה
משאיר אותם.
שאלה - 252592
לכבוד הרב האם בערב שבת מותר להתפלל מנחה וערבית בענין שיש תרתי דסתרי אם הסיבה לזה הוא כדי שלא יתפלל בזמן הרגיל (שמאוחר בקיץ) , וישן מאוחר?
תשובה
מארגני תפילת פלג החמה צריכים לקבוע
א, זמן תפילת מנחה קודם הפלג, ב, קבלת שבת. ג, תפילת ערבית. והכל לפי הלוח היומי.
שאלה - 252591
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום,אם אני אומרת קריאת שמע בבוקר ובנוסף קריאת שמע שעל המיטה האם שאני מתפללת ערבית יכולה להתפלל רק תפילת שמונה עשרה? ועלינו לשבח ,תודה תבורך אמן
תשובה
כל ענין בנפרד, א, תפילת שחרית עם קריאת שמע,
ב, תפילת ערבית עם קריאת שמע,
ג, קריאת שמע שעל המיטה.
שאלה - 252590
לכבוד הרב שידכו לי אברך ללימוד גמרא פעמיים בשבוע למשך שעה
האם צריך לתת תגמול מסוים לאברך מידי חודש?
תודה לרב על השיעורים המרתקים שנותנים לנו כוחות

תשובה
נכון בהחלט. בהצלחה רבה.
שאלה - 252589
גרושה+ 3 ילדים, עובדת קשה לפרנסתי, מותשת מהיום יום נפשי ופיזית האם מותר לטוס לחופשה בחו"ל בת כמה ימים לאיוורור הנפש עם חברה טובה במלון כשר למהדרין?
תשובה
מי שיוצא לחו"ל מטמא את נפשו וקולט נפש זרה. חו"ל אווירה טמא ואדמתה טמיאה.
שאלה - 252588
מורי ורבי שליט"א. הרב למדתי היום כמה מעלת לימוד תורה לשמה. ואני הייתי עד עכשיו בכולל חצות עם סכום פעוט. ובגלל שהציעו לי על כולל יום עם מלגה גבוהה הלכתי מה אעשה רוצה לחזור??
תשובה
כמה מעלת מי שזוכה להיות תורתו אומנותו כל היום כולו.
שאלה - 252587
שלום לכבוד הרב
אני מתחזק ברוך ה ולומד עם חברותא שעה בשבוע ביום מסויים והחלטתי להוסיף עוד שעה בעוד יום ואשתי מתנגדת לזה וכתוצאה מזה יש לי בעיות בשלום בית מה עליי לעשות

תשובה
ואם היית מתעכב עם חבר לפטפט מה היתה מגיבה. ומדוע צריך לספר לה?
שאלה - 252586
כתוב שצריך לעבוד את הקב"ה בשני היצרים. ולכא' העבודה ביצהר זה לנצחו. אבל לנצח אותו זה לא עבודת ה' שעובדים *על ידי* היצהר. א"כ, איך עובדים את ה ביצהר? תודה
תשובה
פירשת לא נכון, לעבוד את השם ביצר, זה לאכול, לשתות, לישן, כדי שיהיה לי כוח להתפלל בכוונה, כדי ללמוד תורה בדיעה צלולה. וכן הלאה.
שאלה - 252585
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לעניין למנצח בצורת המנורה כש"כ בשעה"כ וכו, האם יש לכתוב את המנורה עם קנים עגולים, או ישרים באלכסון? והאם לכתוב המזמור מימין לשמאל או להיפך? תודה

תשובה
העיקר שיהיו שבעה קנים.
שאלה - 252584
לכבוד הרב מוצפי שליטא
האם אני רשאי לומר מידי פעם קדישים עבור נפטרים שאין מי שיאמר עליהם קדיש וכן על קרובים ובני משפחה
יישר כח

תשובה
תתחיל ללמוד תורה ולא תישאר עם הארץ.
שאלה - 252583
לכבוד הרב
בעלי משווה אותי כל הזמן לאשתו של חבר שלו. כועס שלא הכנתי צהריים ואומר שעייף מלימוד.
עצוב

תשובה
כמה שהגאון רבנו משה חיים לוצאטו ז"ל הזהיר לא לספר לחברים מה אשתו מכינה לו. וכן להיפך.
שאלה - 252582
שלום לכבוד הרב
בהיותי רווקה אבי היה מאד קשה ורע כלפינו ולצערי קרה כמה פעמים שהיתחצפתי אליו
כיום נשואה ב"ה.
האם צריכה לבקש את סליחתו?
תודה רבה

תשובה
בערב יום הכיפורים.
שאלה - 252581
לכבוד הרב שלום רב
ישנה היתכנות שההורים שלי יקבלו מפתח לדירה החדשה בבין המיצרים. איך לנהוג? האם מותר יהיה לקיים את הלימוד ולהתחיל לגור שם?

תשובה
לימוד בכל זמן כדאי וטוב. כניסה קודם ראש חודש אב.
שאלה - 252580
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להיכנס לחנות שיש בה מוצרים לבית וגם פסלים קטנים אולי זה ע"ז ? לא ידוע לי אם זה לנוי תודה

תשובה
מותר להיכנס שם.
שאלה - 252579
לכבוד הרב שלום רב מורה בבית הספר עד כיתה ג, כיתות מעורבות מכיתה ד נפרד.
האם מותר למורה ללמד בכיתת בנים בגילאי 9-10?

תשובה
אם אין מקום אחר באותו ישוב.
שאלה - 252578
לכבוד הרה"ג הי'ו
כבודו מדוע בעיר מסויימת יש הרבה נפילות עצים וענפים על אנשים סתם ככה באמצע היום?מדוע זה בא ומה צריך לתקן?
בריאות איתנה לכבודו

תשובה
תדבר עם ראש העיר.
שאלה - 252577
לכבוד הרב
הרב אני בדיכאון סמוי ממה שעברתי בשידוכים כאילו מתפקדת אבל בפנים מרגישה מתה ממש לא חיה
קשה לי ליטול ידיים לאוכל ולהתפלל ממש קשה לי כמו להרים בטון מרגישה בירידה עצה

תשובה
לגשת לרופא המשפחה ולקבל כדורי הרגעה.
שאלה - 252576
לכבוד הרב שלום וברכה האם צריך לתת מעשרות מכסף שהביטוח לאומי נותן בגיל 18תודה רבה מאוד נהנים
תשובה
כל הקיצבאות פטורות ממעשרות.
שאלה - 252575
לכבוד מורינו ורבינו הקדוש שתזכה לביאת משיח צדקינו ולאריכות ימים ושנים והאם ניתן להגיע לכבוד הרב עם הילד לחלק'ה ?
תשובה
ברוכים אתם להשם, בבית הכנסת מוסאיוף.
שאלה - 252574
לכבוד הרב
האם בגדים בצבע לבן זה צנוע ללבוש לנשים?
תודה רבה תזכו למצוות ולבריאות איתנה אמן.

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 252573
ת"ח מברך שוב על תפילין של רש"י לאחר שחלץ ועשה צרכיו שאלתי הרי בדעתו לפטור אמר זו דעת בא"ח וההלכה לברך כדעת השו"ע ודעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל מה נכון לעשות?
תשובה
ספק ברכות להקל. לא ידעתי כי מינו אותך למבקר הלכתי?
שאלה - 252572
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
האם כבודו יוכל בבקשה לקבל אותי עם אגיע אליו?

תשובה
העורך, תפסיק בבקשה כל 6 שעות להטריד את הרב. תיגש לרופא.
שאלה - 252571
לכבוד הרב
אני צריך לאכול ירקות מסויימים כרוב ועלים ירוקים לבריאות שלי
ולא גוש קטיף המון ההדברה והכימיקלים. אם אני קונה בשוק סחורה יפה ונקיה ובדוק אותה מותר ?
השם ישמרכם

תשובה
אסור בהחלט, מאות חרקים קטנטנים יש בעלים.
שאלה - 252570
לכבוד הרב שלום
בני בן 9.5 בתלמוד תורה.
רוצה לרשום אותו לחוג שחיה שיוצא שבועיים לפני בין המצרים והחוג מסתיים אחרי בין המצרים
האם מותר? יוצא שהוא יהיה מס' פעמים בבין המצרים

תשובה
"חוג" זה נושא רחב, מה עושים שם? אם מוזיקה בריכה ושפת הים לא.
שאלה - 252569
לכבוד הרב,
האם יש צורך להגיד את הנוסח "יהי רצון... שעסק זה יהיה לי לרפואה..." על ויטמינים כגון ברזל ויטמין די וכו'?
האם אומרים נוסח זה בשבת?

תשובה
כדאי בהחלט גם בשבת.
שאלה - 252568
שלום לכבוד הרב הבן שלי(14) בת"ת אם יש בעיות צניעות יש רב שאפשר להתיעייץ איתו
תשובה
תנסו בטלפון תפנו להרב מויאל 0527622505
שאלה - 252567
לרב היקר
ברשות כבוד הרב והעורך,למי שמחפש/ת שידוך, ניתן לפנות לשדכנית שרה שעוזרת מכל הלב ולשם שמיים. 0504483257
בשורות טובות!

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 252566
לכ' הרב מוצפי שליט"א
האם המעלה שאמרו חז"ל בגמ' לגבי קביעות מקום בתפילהשייכת גם לגבי כהן שיברך ברכת כהנים במקום קבועאו שזה עניין מיוחד ששייך רק לגבי תפילה ולא בברכת כהנים?

תשובה
מדובר בתפילת העמידה דווקא.
שאלה - 252565
לכבוד הרב
מה להגיד למי שרוצה לקבוע להם תור לדרכון?? לא לקבוע? הרי בכל מקרה הם נוסעים וזה שאני מסרזת זה פחות ביטול תורה מה עושים?

תשובה
פקיד ממשלתי או ציבורי מבצע את תפקידו חוץ משבת.
שאלה - 252564
לכבוד הרב בן ציון מצפי שלום, אם אנחנו רואים פבק הלכה של רב גדול להתיר, אך כנגדו יש דברי רבו שראה את דבריו וחלק עליו ואסר, מה ההלכה לפי מי הולכים?
תשובה
עיין למורנו הגאון החסיד המקובל רבנו אליהו מאני זיע"ע בשו"ת תנא דבי אליהו סימן קא, שכתב מצינו בשו"ת מהרשד"ם אבן העזר סימן קי"א כתב שהמהר"ם חלק על הרא"ש, וכיוון שהוא רבו יכולים לומר שנוהגים כהמהר"ם.
גם בספר בעי חיי (ח"א חו"מ סימן קי"ג) כתב שמהרימ"ט רבו פליג עליה דהכנה"ג בדין זה בהדיא בראיות, יש לומר דאין הלכה כתלמיד במקום הרב.
שאלה - 252563
לכבוד הרב שלום רב
רצינו לשאול האם ראוי לכתוב על הזמנה לבר מצווה לילד ששמו יקיר את הפסוק "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים..." או שזה פסוק של פורענות?
תודה רבה ובשורות טובות.

תשובה
על פי ההלכה אסור לכתוב פסוק מהתנ"ך או חלקיו על כרטיסים שונים.
שאלה - 252562
לכבוד הרב שלום רב
לא פסלתי בשידוכים אף אחד פעם אחת בחור הוריד אותי ועוד אחד ירד מצד המשפחה שלו שלי לא הסתדר ובנתיים כאילו מחכה למשיח שום דבר לא קורה מה לעשות לזרז את הזיווג

תשובה
זה יבוא עם שמחה.
שאלה - 252561
שלום רב
יש פעמים שאני מרגישה קנאית מה לעשות אם הרגש הזה זה לאחרונה האם טבעי מסתכלת ורואה אצל כולם חיים טוב רק לי...

תשובה
ללמוד ספרי מוסר. ולהתחיל לשמוח ולא להיות מרירים.
שאלה - 252560
כבוד הרב
אני בשידוכים והכל שם שקר כולם אינטרסנטים מאחורי הגב שלי חקירות

תשובה
השם יתברך יהא בעזרך תמיד.
שאלה - 252559
לכבוד הרב שלום רב
אני גננת צהרון מביאים לי כל חודש תקציב לצהרון לילדים לקנות לגן קונה להם עבודות והכל
עכשיו אם נשאר מיותר האם אוכל לקחת הביתה לתת לאחי לצייר או לשחק במשחק

תשובה
לשמור לשנה הבאה.
שאלה - 252558
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום לרב יום הפטירה של אחי יוצא ב א בתמוז יום שני דראש חודש תמוז מתי כדאי לעלות להר תודה רבה רבנו
תשובה
כט בסיוון.
שאלה - 252557
שלום לכבוד הרב
הרב באוטובוס יש ארונית קטנה שממוקמת איפוא שהרגליים עם דלת נסגרת אפשר להכניס לשם ספרי קודש זה הארון היחדי שיש לי תודה למורנו הגאון המופלא

תשובה
תקנה לך תיק ואת הספרים תניח בכבוד בתוכו.
שאלה - 252556
שלום לכבוד הרב ילמדנו רבנו היקר הזמינו אותי להיות סנדק וסירבתי מאחר ויש לי שיעור קבוע בזמן הברית האם נהגתי נכון. תודה
תשובה
כמוך ירבו בישראל.
שאלה - 252555
לרב שלום לעבוד כשליח עצמאי עם חברת שליחים עולמית בעלות גויים עובדים גם מקומות פתוחים בשבת נותנת אופזיה ליהודים שעובדים עמה בארץ לעבוד בשבת לא מחייבת אלא לפי בחירה אם מותר
תשובה
לצערינו חילול שבת על ידי חברות שונות נעשה מאוד פרוץ בזמנינו.
ישנם חברות רבות ממשלתיות וגם ציבוריות אשר חלק מעובדיהם מופעלים בשבת, ואין קשר בין שומרי השבת לבינם. כי כל עובד מקבל שכרו לפי ימי עבודתו. ובודאי שרק בדלית ברירה תוכל לעבוד שם עצמאי בלי שבתות וימים טובים.
שאלה - 252554
כת"ר לימד אותנו (שאסור) שלא להזכיר את שם הנפטר לאחר שנה. האם נכון לכתוב בספרי קודש שתורמים לעילוי נשמתו את שם הנפטר ואמו, הרי יש חשש שלאחר שנה יזכירו את שמו שכתוב על הספר?
תשובה
הנצחת שמו בכל דרך שהיא מותרת כמו הזכרת שמו, אך לבקש עליו רחמים כמו השכבה וכדומה יש להימנע.
שאלה - 252553
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשמח בבקשה לדעת עד מתי נשים יכולות להתפלל שחרית?

תשובה
לכתחילה עד ארבע שעות מעלות השחר, בדיעבד עד חצות היום.
שאלה - 252552
לכבוד הרב שלום רב
אני משתדל שלא לדבר בבוקר מהשכמתי ועד לסוף התפילה.
נסתפקתי לגבי אמירת בוקר טוב לאשתי בבוקר לפני שיוצא לתפילה.
האם אפשר לומר לה בוקר טוב לפני התפילה?

תשובה
אפשר, כי גדול השלום.
שאלה - 252551
לכבוד הרב
אדם נפטר בא' סיון אימתי יעלו לקבר ביום שלישי כט' סיון או ביום שישי ב' בתמוז

תשובה
יקדימו ליום שלישי, אך לא יתגלחו עד שיעברו 31 יום.
שאלה - 252550
הבנתי מכבוד הרב שזמן קריאת שיר השירים מחצות היום ביום שישי עד קבלת שבת (לא אחרי) יש אדם שקשה לו לקרוא המילים קצת קשות האם מועיל לקרוא בהפסקות 2 פרקים בשעה 1, 2 פרקים בשעה 3..?
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 252549
שלום לכבוד הרב
בליל שבת שאומרים "באי כלה" לאיזה כיוון נכון לפנןת מערב או צפון?

תשובה
כתוב בסידור פניך למערב, באי כלה לימין, באי כלה לשמאל, באי כלה לאמצע שבת מלכתא.
שאלה - 252548
לכבוד הרב
אני חטאתי הרבה פעמים בפגם הברית לצערי ואני מנסה יכול להפסיק ואני לא יכול אני עובד כל יום מבוקר עד ערב.
אשמח לעצה מהרב כיצד אוכל להתגבר על יצרי.

תשובה
תלמד כל יום שני עמודים בספר יסוד ציון.
שאלה - 252547
לכבוד הרב:
דין אף על פי שיצא מוציא, אדם שעשה קידוש בביתו, לאחר מכן שכנו המבוגר ביקש שיבוא לביתו ויקדש לו , האם שמקדש שוב חייב המקדש לטעום מהיין או שלא מברך ונותן לשומע לשתות

תשובה
יטעם מעט.
שאלה - 252546
לכבוד הרב סכין בשרי בת יומא שחתך בה דבר חריף.האם מותר לאכול את הדבר החריף בארוחה חלבית והאם צריך להמתין שש שעות?
תשובה
העורך, חבל שאתה מטריד את הרב עיין בתשובה 149579 .

מה שכבר נחתך דעת מרן ז"ל שמותר, בסימן צ"ו אין איסור, בסעיף ג כתב לא בן יומו מותר, ק"ג כתב אפילו אינו בן יומו אוסר, ורבי עקיבא איגר והפרי מגדים מחלקים ביניהם, ועיין הליכות עולם ויביע אומר.
וכף החיים וזבחי צדק התירו רק בהפסד מרובה.
שאלה - 252545
לכבוד הרב שלום רב,
טעה בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום (קרא מילה בקמץ במקום בקמץ קטן, המשמעות לא השתנתה), גילה אחרי שסיים את את קריאת העליה שאחריה - האם חוזר?
תודה רבה

תשובה
בקריאת שנים מקרא יכול לחזור בינו לבין עצמו ולקרוא נכון ויתקן הדבר. וגם בשבוע שאחרי יתקן את אותו הפסוק שנים מקרא ואחד תרגום בשלימותו.
שאלה - 252544
לכבוד הרב שלום רב
בת 28 קושי רב לצאת לשידוכים לאחר שיצאתי עם בחור שהחזיר אותי בפעם השנייה והוריד שוב.מה ניתן לעשות?מרגישה שהבחור הזה מאוד מתאים לי.

תשובה
השם יתברך יהא בעזרך תמיד.
שאלה - 252543
לכבוד הרב שלום רב, במה עדיף לטבול במקווה קר או חם? שמעתי כל מיני דעות בדבר. תודה רבה
תשובה
העיקר היא הטהרה במקווה איך שיהיה.
שאלה - 252542
לכבוד הרב העברתי עכשיו לחשבון הישיבה חלוקה לאברכים נצרכים
תשובה
תזכה למצוות עלה והצלח.
שאלה - 252541
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בחור ישיבה שאחותו חולה במחלה, האם יעשה צום בערב ראש חודש הקרוב?
(שמה לתפילה שירן בת גילה)
תודה רבה ובשורות טובות.

תשובה
תתענה ותאמר ספר תהלים לרפואתה.
שאלה - 252540
שלום לכבוד הרב
השארתי מס' טלפון במערכת בנוגע לתרומת פרוכת לבית כנסת ולא חזרו אלי.
המספר הוא

תשובה
בנתיים זכתה משפחה אחרת במצווה.
שאלה - 252539
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה, לאחרונה במניין נץ כאשר מגיעים לשירת הים מספר מתפללים מתוך המניין נעמדים. האם יש להם על מה לסמוך? האם אין כאן לא תתגודדו.
תשובה
מאוד מוזר.
שאלה - 252538
מורי ורבי שליט"א. אני בצער נורא לפני שנתיים לקחתי כסף מחמותי. ולאחרונה כמעט לקחתי והתגברתי ונראה לי ששמה לב שהייתי שם מה אני יכול לעשות כדי לפייסה כדי שהיא לא תנתק קשר מחיל
תשובה
מה עובר עליך?
שאלה - 252537
שלום לכבוד הרב
יש אדם שמוסר לנו ללא תמורה כל שבוע לחמים לבית הספר ולשבת קודש
האם צריך להזכירו בברכת המזון ובאיזה נוסח?

תשובה
תזכיר אותו.
שאלה - 252536
שלום לכבוד הרב
אני אומר קדיש על חמותי ובקשה ממני אישה לומר על אחיה גם קדיש היות ואני הולך לשיעורים ולתפילות ולשלם חי על כך. האם חהכנות לה ומה הסכום שמקובל לבקש אם בכלל

תשובה
תקרא חינם אין כסף, ויועיל לשניהם.
שאלה - 252535
כבוד הרב שמעתי שרבנו האר"י אמר לאחד שיפתח את ההיכל בכל נדרי וזה תיקון עבורו לאיזה עניין אמר לו והאם יש בזה עניין לקנות ולפתוח את ההיכל בכל נדרי? תודה רבה ואריכות ימים לרב
תשובה
נא עיין בקדוש בציון.
שאלה - 252534
לכבוד שליט"א שלום,
האם חמסות או מחזיקי מפתחות בצורת עיניים או דגים באמת עוזרים נגד עין הרע?
היה לי בזה ויכוח עם איזה אדם ונשמח לשמוע מה דעת הרב.
תודה רבה ומחילה מכבוד תורתו.

תשובה
לא מתעסק בזה.
שאלה - 252533
לכבוד הרב היקר, מתקשה מאוד לאהוב את... ומאידך קשה מאוד בשלום בית.
תשובה
הרב אינו מתעסק בשלום בית.
שאלה - 252532
שלום לכבוד הרבאני וביתי חתמנו ערבות על גמח לשכן
לאחר הפצרות רבותהוא לא משלם ומזלזלברצוני לפנות לחמיו שהוא אמידלשתף אותו כנגד רצון הלווהמה דעת הרבבברכה רבה

תשובה
א, תפנה לחמיו. ב, להבא לא חותמים לכל מבקש.
שאלה - 252531
לכבוד הרב שלום רב
לגבי האברך עם 11 ילדים שנשרף ביתו
היינו שמחים להעביר תרומה אך לא יודעים על מה מדובר

תשובה
אינני מטפל בנושא ולא ידוע לי מה ומי.
שאלה - 252530
שלום לכבוד הרב, כאשר אומרים קדיש לאחר עלינו לשבח (ספרדים) או כל קדיש מיותר. לענות אמן? תודה רבה ושנזכה להתפלל בכוונה בסידור של הרב
תשובה
אסור לומר קדיש היכן שחכמים לא תיקנו. לכן תצאו מבית הכנסת קודם שיתחיל בקדיש.
שאלה - 252529
לכבוד הרב
בעגבניות שרי האם צריך להוריד את הראש של העגבניה משום שנמצאים שם חרקים או תולעים?
השאלה היא גם בעגבניה רגילה אבל לא רגילים לאכול את זה כי זה לא אכיל
תודה רבה

תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 252528
לכבוד הרב שלום רב
כתוב בזוהר פרשת וארא שהמילה של ישמעאל לא הייתה כראוי. מה הכוונה האם שלא עשה פריעה? (כך שמעתי) [ברש"י סוף פרשת לך לך כתוב שכן עשה לו אברהם פריעה]

תשובה
מילה בלי פריעה.
שאלה - 252527
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להשתתף במפקד האוכלוסין?
תודה רבה!

תשובה
במידה ואינו כולל את כלל האוכלוסיה יהיה מותר.
שאלה - 252526
לכבוד הרב שלום רב
האם התפילה כאשר מופיעה האות הא ללא ניקוד יש להגות אותה?למשל ולך נאה להודות.
תודה לרב היקר

תשובה
לא מבטאים.
שאלה - 252525
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת אם יש עניין לצאת מהבית בשבת מעוטף בטלית ולהכנס לבית כנסת.

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 252524
שלום רב
יש לי בסד גישה מאד טובה למילה ומלתי את ילדי, הענין שגיסי הגדול הוא גם רב וגם מוהל בין היתר (זה לא עיקר עיסוקו) והוא חושש שאם אכנס לתחום זה יפגע בו. האם אני צריך לחוש לכך?

תשובה
תעסוק בתורה כל היום.
שאלה - 252523
שלום לכבוד הרב
יש לי נכדה שנולדה עם ריצוד בעניים אומרים שיש סיכוי שיעבור לה .אני רוצה לקחת על עצמי משהוא שאוכל לעמוד בו כדי שבע"ה יעבור הריצוד כלא היה מה כבודו מציע ?

תשובה
התופעה עוברת בהחלט.
שאלה - 252522
שלום לכבוד הרב

איפה עדיף שאתפלל בשבת(בחורהבסכון לקורונה)-בשדה מערת המכפלה,כשלפעמים אין שם מנין(קריאת התורה,ברכת החודש,קדושה) או בקרית ארבע מחוץ לאוהל בו יש מנין

תשובה
אשה פטורה מתפילה בציבור.
שאלה - 252521
כותבת בשם בעלי לאבי ע"ה בית פ. לא בנוי בידי מסמך חתום עליו אבי ע"ה כתוב שחצי מהבית לי וחצי ממנו בית כנסת בצוואה לא הוזכר דבר על הבית אחי היה עד לא כל האחים מסכימים האם המכתב קביל
תשובה
טענות תשמיעו בפני בורר שתקבלו עליכם.
שאלה - 252520
לרב שלום תשובה 252509 גם אצלנו היה אותו מצב אני ברשות הרב אייעץ לאותו אדם לקחת יוזמה ולהתחיל להזיז עניינים אני מכיר אנשים שנים לא מדברים נושא כואב מ.תודה לרב שיהיה בהצלחה
תשובה
תודה.
שאלה - 252519
שלום לכבוד הרב
האם מותר לאישה נשואה לשים חומר שמסדר את השפתיים (טיפול קוסמטי) או שיש מזה חשש חוסר צניעות

תשובה
טיפול עדין מותר.
שאלה - 252518
שלום לכבוד הרב
2 בנים מעוכבי שדוך
מה הרב מציע להתפלל

תשובה
הם זקוקים לשיחת נפש על ידי מומחים לדבר.
שאלה - 252517
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, לפי איזו שיטה / זמן מוציאים רבינו תם? בלוחות מופיע 2 שיטות,
1. רבינו תם - שוות 2. רבינו תם - מעלות , לפי איזה זמן מהם מוציאים?

תשובה
בשנה הבאה יצא לוח שלישי. לכל אדם לוח משלו.
שאלה - 252516
לכבוד הרב
האם יש מקור לכך ש 10 דורות מהעולם העליון באים ללוות את החתן והכלה לחופתם?
אם כן- מה המקור?
תודה רבה ויישר כח.

תשובה
כל שבועיים רב סרן שמועתי ממציא\ה תוספת לענין.
שאלה - 252515
אבא שלי קיבל על עצמו שכשיבריא יעשה סעודת הודיה ביום שלישי לנשמת הנביא הושע בן בארי.רצינו לתרום לתלמידי
חכמים של הרב שיעשו סעודה האם אפשרי? ולאן לשלוח את הכסף וכמה כסף

תשובה
בהחלט כן, בטלפון 0522751941 .
שאלה - 252514
לכבוד הרב שלום רב
לגבי יום השנה לאב ואם לא שנה ראשונה האם נוהגים המנהגים כמו בשנה ראשונה אסור לשמוע שירים אסור ללכת לאירועים וכדו' ?
יישר כח

תשובה
באותם 24 שעות.
שאלה - 252513
לכ' הרב מוצפי שליט"א
חוה"ל כ' שלשה"ר הזכויות שלו עוברים למי שדיבר עליו ועבירות של ההוא עוברים אליו
למה משפט הצדק קובע שעבירה תעביר ממנו זכיות שעשה ותיתן לו עבירות שלא עשה?

תשובה
מדובר בסוג לשון הרע מהחמורים, שהמספר מבקש למחוק אותו ולקלקל את שמו.
שאלה - 252512
לכבוד הרב
האריזה של השניצלים היא מניילון מאוד עבה וקשה לפתיחההאם להפעיל לחץ ומאמץ בשבת או לחתוך אותה עם סכין.?
וקופת צדקה עם פסוקים שנפלה מתוך הארון האם מותר להרימה בשבת

תשובה
א, לחתוך היכן שאין אותיות יהודיות. ב, לדחוק באמצעות כף לצדדים.
שאלה - 252511
לכבוד הרב
יש לי תינוקת בת חודש יש לה רפלוקס הרופא נתן לה נוטרלון וזה מטרנה חלב נוכרי
האם אפשר לתת ? ניסיתי הרבה לא טוב לא שום דבר

תשובה
אפשר, ולייחד כפית וכלי בישול מיוחדים.
שאלה - 252510
שלום לרב שליט''א
הרב עוד מעט חודש אלול עשיתי את מירב המאמצים שלאחותי יהיה מסגרת סמינר לשנה הבאה דיברתי עם מורות והם סתומות מלהבין מה לעשות

תשובה
יש סימינרים אחרים טובים יותר מהסתומים.
שאלה - 252509
שלום רב
אך לגרום לאחדות במשפחה אפחד לא מדבר עם אפחד כבר זמן רב שכחנו על מה רבנו וקשה נורא להתפייס כל אחד סגור ואגואיסט כולל אני
מה לעשות מדובר בנתק בן אחים ולפעמים אף עם הורים

תשובה
נושא מורכב ביותר, וצריכים להשקיע זמן רב והרבה מחשבה בנושא.
שאלה - 252508
שלום רב
שהייתי עצבנית זרקתי לאחותי את המצלמה שלה לרצפה וניזוקה ויצאה משימוש האם עלי לקנות לה חדש זה היה מעשה אימפולסיבי ללא מחשבה בלי שליטה

תשובה
בהחלט כן, ובזה תכפרי על עוון הכעס.
שאלה - 252507
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אך יש לנהוג עם אמא קמצנית שלא נותנת פרוטה לצרכי האישיים בעבר לקחתי לה כסף ללא רשות כי אין ברירה מה לעשות

תשובה
אסור ל"קחת" ממנה לא רשות.
שאלה - 252506
לכבוד הרה"ג מוצפי שליט"א ישנם מנהגים רבים וטובים ועתיקים שלא נוגדים את ההלכה ולא הוזכר במקורות האם יש בעיה לנהוג בהם?
תשובה
מנהג שאין לו מקור הלכתי אין לנהוג בו.
שאלה - 252505
לכבוד הרב
נקנה פריט באלפי ש"ח, אחרי זה הבנתי שטעיתי ושילמתי מחיר מופרז.
הפריט מגיע לפי מידה, אבל הם טעו במידה ואפשר להחזיר (לי לא משנה הטעות) האם להחזיר ולקנות בזול?
תודה

תשובה
כשאינו לפי התנאים שכתבת אתה רשאי להחזירו.
שאלה - 252504
לכבוד הרב
גרים בבית עם גינה
א. מה דין הפירות שגדלו בשמיטה, האם מותר לאכול אותם?
ב. האם מותר לתלות חומר בבקבוק ע"מ שהפרי לא יינזק מחרקים?
תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
א, אילנות שטופלו ונשמרו אסורים באכילה. ויש להפקיר את הפירות לכול. ב, הרחקת מזיקים מותרת.
שאלה - 252503
שלום הרב
כשאחותי לא נפקדה אמרה שכשהיא תיפקד תסע לרשבי לעשות חאלקה לילד בגיל 3, ולא אמרה בלי נדר. הילד חגג השבוע 3 , ויש עוד 2 קטנים בבית מתחת ל3 הבעל לא רוצה לנסוע. מה לעשות?

תשובה
תקחו אותה אתם לכמה שעות לשם.
שאלה - 252502
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איפה כתוב שלאישה אסור לרוץ ברחוב?
ואם היא רצה בפארק סגור(יש בו מדי פעם אנשים) ובלילה, לצורך התעמלות האם מותר?
קשה לי מאד עם הנושא הזה

תשובה
יש מכון כושר מיוחד לנשים בלבד ושם אפשר לרוץ עד אפריקה הדרומית.
שאלה - 252501
שבוע טוב למורנו הנערץ
האם להמליץ לבני משפחה (חוץ מלשוב בתשובה) חילונים שלא לקנות יין לא מבושל כדי שכשהם מוזגים ושותים אותו לא יעברו ויכשלו בעבירה נוספת של שתית יין נסך?

תשובה
אם הם עצמם "יין נסך" ושורפים כל יום את נשמתם בביטול המצוות ובעבירות שונות, מה תועיל הצעתך?
שאלה - 252500
לכבוד הרב שלום רב
בת 35 התחתנתי והתגרשתי תוך שנה בגלל בגידות מצד בעלי חזרתי לגור אצל אמא שגרושה רוצה להתחתן וללדת ילדים מתפללת המון לזיווג כבר אוזל הכוח והאמונה. בצער גדול

תשובה
לא מתייאשים, מוצאים גבר הגון ועוסק בתורה ולוקחים.
שאלה - 252499
לכבוד הרב שלום רב
יש לי קרובי משפחה שהם..... יש להם ברית, וגם בר מצווה הזמינו אותי, מותר ללכת להשתתף בשמחתם? תודה.

תשובה
לא להתקרב לשם. הטומאה שם מתגברת ומזיקה.
שאלה - 252498
לכבוד הרב הקדוש שלום רב, האם בימינו יש כישופים? ומה אפשר לעשות נגדם?
תשובה
בימינו אין כשפים, אשר לא יראו לא ישמעו ולא ינועו כלל. ומי שלא מאמין בהם לא יינזק גם לא בדמיון. ועיין בעיון יעקב סנהדרין סז, ב. שמי שלא חושב עליהם לא יוכלו להזיקו, וזה קודם 1600 שנה. כל שכן בימינו שנחשלה הסט"א.
שאלה - 252497
לכבוד הרב שליטא בהמשך לשאלתי על דברי תרגום יונתן בן עוזיאל לא סתם חשש מצאתי קשרים בטלית גדול
תשובה
כולם מותרים לך, שרויים לך, מחולים לך.
שאלה - 252496
לכבוד הרב שלום רב
יש לנו בן בחור ישיבה בן 20 שרוצה לצאת לטיול בחו"ל עם חברים מהישיבה
ניסינו להסביר לו רבות כמה זה לא טוב אבל הוא בכל זאת מתכנן לצאת לטיול
מה עלינו לעשות?

תשובה
אני מאוד מתפלא! להטיל כתם על כלל בני הישובות? וכי הם יוצאים לטיולים? לחו"ל? מעולם לא היה כדבר הזה! אולי זה איזה קבוצת משוטטים בחוצות המבקרים מדי פעם באיזה מקום הנקרא "ישיבה".

ברוך השם למדתי בישיבה, בני וחתני מלמדו, נכדי הי"ו לומדים ושוקדים על לימודם. ומעולם לא שמעתי לא הם ולא חבריהם שיצאו לטיולים.
שאלה - 252495
שלום לכבוד הרב
בפרק לז בתהילים הפסוקים אמנם לא מתחילים לפי סדר א ב כמו באשרי יושבי ביתך אבל עם קצת דילוגים זה קצת לפי סדר א ב.
האם יש כאן חוקיות שהתכוון אליה דוד המלך במזמור?

תשובה
פרק לז אינו לפי סדר אב.
שאלה - 252494
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחרו פסח כמה מצות מכונה יש לאכול כדי לברך המוציא וברכת המזון וכמה כדי לברך מזונות ומעין שלוש והאם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים?

תשובה
א, מצה ברכתה מזונות ואפילו פירור, ב, אכלת 27 גרם תברך על המחיה. גל מי שמתכווין לאכול 216 גרם עליו ליטול ידיו ולברך המוציא כדין לחם גמור.
שאלה - 252493
לכבוד הרב
אשתי היקרה קוראת לי בשמי הפרטי מול הילדים, הגדול בן 7, ניסיתי לדבר על ליבה אך עדיין ממשיכה, כיצד עליי לנהוג? בברכה

תשובה
אתה תקרא לה אמא.
שאלה - 252492
לכבוד הרב שלום רב
אחיינים שלי האבא אשכנסי נובע לעבודה לחול הם רוצים לסוע לטיול ואני זירזתי להם דרכונים האם לזרז או שזה איסור אני ספרדיה הם בכל מקרה נוסעים.

תשובה
אסור לסייע להם ולא משנה איזה עידה הם.
שאלה - 252491
שלום לכבוד הרב
אשה שהתגרשה ונטמאה עם פלוני ללא קידושין. אחרי תקופה רוצה לחזור לבעלה הראשון האם מותר מהתורה לקדש אותם?

תשובה
מותר להחזירם.
שאלה - 252490
לכבוד הרב שלום רב. בבניין שלי ישנו אדם שבנה בשטח המשותף בניה אשר מפריעה מאוד לאשה אלמנה שגרה בסמוך ואני שואל האם עלינו למחות בו או שלא חייב להתערב הוא לא הגיע לדין תורה. תודה
תשובה
ץץבעו אותו.
שאלה - 252489
לכבוד הרב שלום רב
ביום שישי סיימנו תפילת מנחה וקיבלנו שבת.5 דקות לפני השקיעה קפץ החשמל בבית הכנסת ואחד מהציבור שקיבל שבת הרים את הכפתור בטענה שעדיין לא הייתה שקיעה. מותר?

תשובה
חילל שבת. צריך היה להביא ילד או מבוגר שלא קיבל שבת.
שאלה - 252488
לכבוד הרב
האם אפשר לברך שהחיינו על בגד חדש אחרי כביסה?

תשובה
חדש כן.
שאלה - 252487
לכבוד הרב שלום רב
הרבה זמן שאני מחפש עבודה ולא מצליח והפרנסה קצת דוחקת וקשה אשמח לשמוע מה הרב אומר לעשות כדי להצליח בפרנסה כדי שיהיה יותר קל

תשובה
תעשה לך סדר יום. שעות שינה נורמליות. תתחיל להיות רציני בחיים.
שאלה - 252486
לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

הלכה למעשה גבאי חוטא ומחטיא את הרבים סמים הולך אם נשים פוגם בברית קודש

תשובה
תיגש לבית הדין בעירך.
שאלה - 252485
שלום לכבוד הרב לפני שנתיים אחרי לידת בני גילתי שבעלי נתתי הזדמנות לשלום בית לאחר ההזדמנות בעלי רק משפיל אותי מכאיב לי ומתעלל בי נפשית רוצה להתגרש ומפחדת
תשובה
תפני לרב שלו.
שאלה - 252484
לכבוד הרב שלום רב
אדם שנרתע מאנשים חדשים סביבו מה עליו לעשות

תשובה
יש תרופות יעילות.
שאלה - 252483
לכבוד הרב
לשמחתי מעולם לא יצאתי לחול אשתי לוחצת לצאת לנפוש בחול והסברי לא משכנעים בפרט כשרואים חרדים שיוצאים בהמוניהם. זה כבר בעיית שלום בית. האם לאפשר לה לצאת עם חברה?

תשובה
זה חרדים מחופשים, לא יוצאים לחול, אין כשרות בכלל, פריצות נוראה, מאכלי טריפות, בשר בחלב, כלי טריפה, בישול גויים, לחם טמא, עבירות בכל מקום, לא עולם הזה ולא עולם הבא.
שאלה - 252482
לכבוד הרב שלום רב
בשכונה שלנו בסנהדריה מורחבת בירושלים נשרפה דירה של אברך תלמיד חכם עם 11 ילדים על כל תכולתה וברוך השם ללא פגיעה בנפש האם אפשר לתרום לו כסף מכספי מעשר ???

תשובה
מצווה רבה לעזור לו בכל האפשר. כי לרש אין כל ואין לעמוד מנגד. ולצאת בריאת חירום ולשנס מתניים.
שאלה - 252481
לרב מוצאפי היקר שבוע טוב,
ב ג' תמוז ימלאו 30 למות אימי היקרה.עד עכשיו לא גזזתי ציפרניים ושיער.אינני מבין למה אסור ציפרניים 30 יום.זה לא מפריע לקדיש שיועיל לנפטר?

תשובה
רק ביום השלשים ואחד.
שאלה - 252480
לכבוד הרב שליט"א
שמחים מאוד לקראת הסידור החדש לימות החול ומודים לרב הצדיק שמשקיע כל כך הרבה זמן ומאמץ בצאן מרעיתו של הקב"ה!

תשובה
תבורך מן השמיים.
שאלה - 252479
לכבוד הרב שלום רב,
כבוד הרב אחרי הרבה זמן של קשיים להסתגל ישיבה הרב של ההורים שלי אמר לי להיות בעל בית,אני מאוד מצליח בלימוד אבל הישיבה גורמת לי לדיכאון,
יש אפשרות אחרת ?

תשובה
ההחלטה היא שלך בלבד. קח לך שבועיים לחשוב עם עצמך לאן פניך מועדות. ובמקביל תלך להתייעצות עם אחד מגדולי הדור.